ORDONANTA Nr. 6 din 20 ianuarie 1995
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul de stat şi a regularizării diferenţelor de curs valutar şi de preţ înregistrate din decontarea importurilor critice finanţate din împrumuturile externe guvernamentale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 20 din 31 ianuarie 1995  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. b) din Legea nr. 1/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Reglementarea plăţii dobinzilor datorate unor bănci comerciale din acţiuni de creditare a statului
  1. Se aprobă plata de către Ministerul Finanţelor, a dobinzilor cuvenite Băncii Române de Comerţ Exterior - S.A., aferente împrumutului de 21,5 miliarde lei, destinat continuării lucrărilor la Combinatul minier Krivoi-Rog - Ucraina, pe perioada dintre data scadentei şi data rambursarii efective a împrumutului, potrivit Convenţiei încheiate între Ministerul Finanţelor şi Banca Română de Comerţ Exterior - S.A, din fondurile prevăzute în bugetul de stat pentru dobinzi aferente datoriei publice.
  2. Se aprobă plata, de către Ministerul Finanţelor, a dobinzilor cuvenite Băncii Române de Comerţ Exterior - S.A. şi Băncii Agricole - S.A., aferente creditelor externe garantate de stat pentru importurile de grîu de panificatie efectuate în anii 1992 - 1993, pe perioada dintre data plăţii la extern efectuată de către băncile comerciale şi data decontării la intern către băncile comerciale respective, din fondurile prevăzute în bugetul de stat pentru dobinzi aferente datoriei publice. Nivelul dobinzii se determina pe baza costurilor medii ale resurselor în lei ale băncilor comerciale.


  Articolul 2

  Reglementarea alocării fondurilor pentru activitatea de cercetare ştiinţifică şi plata drepturilor băneşti ce se suporta din Fondul de risc şi accident, precum şi din Fondul destinat plăţii pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
  1. Până la aprobarea bugetului de stat pe anul 1995, alocarea fondurilor de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor de cercetare ştiinţifică, inclusiv pentru cercetări şi lucrări geologice pentru descoperiri de zăcăminte noi, a transferurilor la bugetul Fondului de risc şi accident, precum şi la bugetul Fondului destinat plăţii pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, se va efectua în stricta concordanta cu prevederile cuprinse atât în bugetul de stat pe anul 1994, cît şi în bugetele fondurilor speciale aprobate în anul 1994 pentru fiecare dintre acţiunile respective.
  2. Alocarea fondurilor de la bugetul de stat, potrivit alineatului precedent, se va efectua pe baza solicitărilor fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, în condiţiile legii.
  3. În vederea stimulării agenţilor economici în procesul de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării-dezvoltării, prin hotărâre a Guvernului se pot aloca, în completarea surselor proprii, fonduri din bugetul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, în limita de până la 20 % din cheltuielile totale ocazionate de aplicarea în practica a acestora. Alocarea fondurilor din bugetul ordonatorului principal de credite se va efectua pe bază de contracte de cofinantare încheiate între Ministerul Cercetării şi Tehnologiei şi agenţii economici.


  Articolul 3

  Reglementarea regularizării diferenţelor de curs valutar şi a diferenţelor de preţ înregistrate din decontarea importurilor critice finanţate din împrumuturile guvernamentale externe de ajustare structurală şi a dobinzilor încasate la plasamentele financiare efectuate din contravaloarea în lei a împrumuturilor guvernamentale externe
  1. Diferenţele de curs valutar şi diferenţele de preţ înregistrate din decontarea la intern, pe baza preţurilor stabilite potrivit dispoziţiilor legale, a importurilor critice finanţate din împrumutul extern acordat de B.I.R.D. în baza Acordului de împrumut nr. 3481 - RO/1992, ratificat prin Legea nr. 63/1992, şi din împrumutul EXIM-SAL acordat de Banca de Export-Import a Japoniei în baza Acordului de împrumut ratificat prin Legea nr. 4/1993, vor fi regularizate din dobinzile încasate din plasamentele efectuate din contravaloarea în lei a împrumuturilor guvernamentale externe şi ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul olandez.
  2. La disponibilităţile provenite din contravaloarea în lei a împrumuturilor guvernamentale externe, păstrate în contul general al trezoreriei statului, se bonifica dobinda medie, care se încasează la plasamentele financiare efectuate din contul general al trezoreriei.
  Dobinzile încasate se utilizează cu prioritate pentru plata la scadenta a dobinzilor şi a ratelor de capital, la împrumuturile externe guvernamentale, precum şi pentru reîntregirea capitalului utilizat temporar la plata dobinzilor aferente împrumuturilor externe.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ----------------
  p. Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Dan Mogos,
  secretar de stat
  ------------------------