DECIZIE nr. 847 din 8 iulie 2008
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 din Legea nr. 174/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 14 august 2008  Ioan Vida - preşedinte
  Nicolae Cochinescu - judecător
  Aspazia Cojocaru - judecător
  Acsinte Gaspar - judecător
  Ion Predescu - judecător
  Puskas Valentin Zoltan - judecător
  Augustin Zegrean - judecător
  Ion Tiucă - procuror
  Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent
  Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 din Legea nr. 174/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, excepţie ridicată de Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "România-Film" din Bucureşti în Dosarul nr. 209/326/2006 al Curţii de Apel Târgu-Mureş - Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie.
  La apelul nominal se prezintă autorul excepţiei, prin consilierul juridic Mirela Marinescu, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
  Consilierul juridic solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate pentru motivele expuse în notele scrise depuse la dosarul cauzei.
  Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că legiuitorul, prin adoptarea Legii nr. 174/2007, a pus în acord o dispoziţie neconstituţională cu prevederile Legii fundamentale.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
  Prin Încheierea din 29 ianuarie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 209/326/2006, Curtea de Apel Târgu-Mureş - Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 din Legea nr. 174/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, excepţie ridicată de Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "România-Film" din Bucureşti.
  În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile art. I pct. 2 din Legea nr. 174/2007, care abrogă poziţia 177 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, unde figura Cinematograful Căliman din municipiul Topliţa, judeţul Harghita, de pe lista imobilelor aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "România-Film", eludează procedura specială prevăzută de art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, întrucât nu există o hotărâre a Guvernului privind trecerea respectivului imobil din domeniul public al statului în domeniul public al Primăriei Municipiului Topliţa.
  Curtea de Apel Târgu-Mureş - Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie apreciază excepţia de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată, întrucât modificarea adusă Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 prin Legea nr. 174/2007 a survenit ca urmare a pronunţării de către Curtea Constituţională a Deciziei nr. 227/2007, prin care aceasta s-a pronunţat într-un caz similar celui ce formează obiectul prezentului dosar.
  Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, textul de lege criticat fiind reglementat ca urmare a constatării, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 227/2007, a neconstituţionalităţii prevederilor art. 65 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, în măsura în care imobilele prevăzute în anexa nr. 1 la ordonanţă nu se află în proprietatea privată a statului, cum este cazul Cinematografului Căliman din Topliţa.
  Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
  Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
  Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. I pct. 2 din Legea nr. 174/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 18 iunie 2007, care au următorul conţinut: "Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:[...]
  2. La anexa nr. 1, poziţia nr. 177 se abrogă."
  Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale cuprinse în art. 44 alin. (1)-(5) şi (8) şi în art. 136 alin. (1) şi (5) care consacră garantarea şi inviolabilitatea proprietăţii private, precum şi prevederile art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.
  Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 227 din 13 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, care prevedeau că se află în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film" sălile şi grădinile de spectacol cinematografic, precum şi terenurile aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 1 la ordonanţă. Astfel, în măsura în care titularul dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse în anexa nr. 1 este o persoană fizică, juridică sau o unitate administrativ-teritorială, iar nu statul, dispoziţiile sus-menţionate încălcau prevederile art. 44 alin. (1), (2) şi (3) din Constituţie.
  Într-un atare context, Curtea reţine că decizia de constatare a neconstituţionalităţii face parte din ordinea juridică normativă, prin efectul acesteia prevederea neconstituţională încetându-şi aplicarea pentru viitor. Astfel, potrivit art. 147 alin. (1) din Constituţie "Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept."
  Aşa fiind, ca urmare a adoptării unei astfel de decizii, Parlamentul a pus în acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Legii fundamentale, modificând art. 65 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, prin art. I pct. 1 din Legea nr. 174/2007, în sensul soluţiei pronunţate de Curte, astfel că acesta are în prezent următorul conţinut: "Se află în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film» sălile şi grădinile de spectacol cinematografic, care nu se află în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi terenurile aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă."
  De asemenea, în urma aceleiaşi decizii, legiuitorul a abrogat de pe lista imobilelor care fac obiectul anexei nr. 1 la ordonanţă poziţia 177 referitoare la Cinematograful Căliman din Topliţa.
  Curtea constată că legiuitorul a respectat efectul definitiv şi general obligatoriu al deciziilor pronunţate de instanţa constituţională, consacrat de art. 147 alin. (4) din Constituţie, Legea nr. 174/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia constituind exclusiv expresia transpunerii în legislaţie a Deciziei nr. 227/2007 prin care a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a unor dispoziţii din această ordonanţă.
  Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 din Legea nr. 174/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, excepţie ridicată de Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "RomâniaFilm" din Bucureşti în Dosarul nr. 209/326/2006 al Curţii de Apel Târgu-Mureş - Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie.
  Definitivă şi general obligatorie.
  Pronunţată în şedinţa publică din data de 8 iulie 2008.
  PREŞEDINTELE
  CURŢII CONSTITUŢIONALE,
  prof. univ. dr. IOAN VIDA
  Magistrat-asistent,
  Mihaela Senia Costinescu
  ---------