ACORD din 15 martie 1975
între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Portugalia privind cooperarea în domeniul turismului, încheiat la Lisabona la 15 martie 1975
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 9 din 7 februarie 1976  Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Portugheze,
  convinse de necesitatea dezvoltării relaţiilor dintre cele doua tari,
  luînd în considerare importanţa turismului ca unul din factorii de consolidare a raporturilor de prietenie, cunoaştere reciprocă şi înţelegerea între cele doua popoare,
  recunoscând interesul comun al celor două tari de a stabili o cooperare strânsă şi de lungă durata în domeniul turismului în condiţii reciproc avantajoase,
  inspirate din recomandările Conferintei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru turism şi călătorii internaţionale, care a avut loc la Roma între 21 august şi 5 septembrie 1963, şi ale Uniunii Internaţionale a Organismelor Oficiale de Turism,
  au convenit următoarele:

  Articolul 1

  Părţile contractante se vor strădui sa dezvolte, prin toate mijloacele posibile, turismul între cele doua tari şi sa promoveze relaţii mai strinse de cooperare între organismele oficiale de turism, agenţiile de turism, alte organisme şi organizaţii care se ocupa de activitatea turistica.


  Articolul 2

  Fiecare parte contractantă va acorda, conform legislaţiei sale, vizele necesare în scopuri turistice şi se va strădui sa simplifice formalităţile şi controlul de frontieră în favoarea turistilor celeilalte părţi contractante.


  Articolul 3

  1. Părţile contractante vor facilita, pe bază de reciprocitate distribuirea de documentaţie şi material promotional, informaţie şi publicitate turistica.
  2. Cele doua părţi vor lua măsuri în vederea respectării relaţiilor istorice şi culturale ale celor două tari în publicitatea şi informarea turistica efectuate de organizaţiile lor turistice.
  3. Materialul de propaganda, care va fi dobîndit, oferit sau schimbat între cele doua tari, sau care va fi importat direct de delegatiile de turism, va fi scutit de taxe vamale şi de taxe de intrare.
  4. Aceasta scutire va fi, de asemenea, aplicabilă şi materialelor pentru târguri şi expoziţii, inclusiv vitrine, precum şi oricăror alte materiale necesare publicităţii turistice, materiale de reportaje, importate temporar.


  Articolul 4

  1. Părţile contractante vor favoriza informarea reciprocă asupra posibilităţilor turistice ale ţărilor lor, organizând călătorii ale ziaristilor, redactorilor şi specialiştilor de turism.
  2. Se va stabili un schimb efectiv de informaţii turistice, în special în domeniul legislaţiei, pregătirii profesionale, echipamentului şi amenajării teritoriului, statisticilor, promovării şi planificarii turismului.
  3. Pentru a asigura schimbul de experienta între specialişti, părţile contractante vor autoriza, pe baza bilaterala, prezenta temporară, pentru lucru, a unor cadre din turism, hotelarie şi restaurante din cealaltă ţara.


  Articolul 5

  1. Părţile contractante vor incuraja dezvoltarea colaborării între automobil-cluburile din cele doua tari, pentru promovarea turismului automobilistic. În măsura în care vor considera automobil-cluburile celor două tari vor încheia protocoale de colaborare.
  2. Măsurile privind automobil-cluburile vor putea fi aplicate şi celorlalte organizaţii care favorizează schimburile turistice.


  Articolul 6

  1. Măsurile speciale vor fi stabilite cu privire la facilitatea turismului de grup, a turismului social şi a turismului de tineret, incluzînd şi participanţii şi spectatorii la manifestările culturale şi sportive.
  2. Părţile contractante vor facilita contacte între organizaţiile de turism de masa ale celor două tari, pentru a realiza contracte de schimb de grupuri turistice fără cheltuieli în devize pentru serviciile la sol.
  3. În domeniul turismului social, părţile contractante vor favoriza vizite în vederea unei cunoştinţe social economice a fiecărei tari.


  Articolul 7

  Fiecare parte contractantă va incuraja agenţiile sale de voiaj sa organizeze în cealaltă ţara pentru turistii din terţe tari în timpul vizitei acestora în Republica Socialistă România şi în Republica Portugheză şi vor favoriza realizarea de campanii publicitare comune privind cele doua tari.


  Articolul 8

  Părţile contractante se vor conformă, în materie de reglementare sanitară, recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (O.M.S.).


  Articolul 9

  Părţile contractante vor facilita, pe bază de reciprocitate, instalarea şi activitatea birourilor de turism ale celor două tari.


  Articolul 10

  Părţile contractante îşi vor acorda reciproc asistenţa în problemele colaborării internaţionale şi aderării la organismele internaţionale de turism.


  Articolul 11

  Părţile contractante au convenit ca plăţile rezultate din operaţiunilor realizate în cadru prezentului acord să fie efectuate în devize liber convertibile şi în conformitate cu reglementările de schimb în vigoare în fiecare ţara.


  Articolul 12

  1. În scopul de a realiza şi asigura consultări reciproce privind prezentul acord, părţile contractante hotărăsc sa constituie o subcomisie mixtă, care se va reuni la cererea unei din părţile contractante.
  Reuniunile vor avea loc alternativ în fiecare dintre ţările contractante, la date ce vor fi stabilite de comun acord de către părţile contractante.
  2. Subcomisia va face un raport asupra activităţii sale Comisiei mixte româno-portugheze.


  Articolul 13

  Prezentul acord va fi ratificat în conformitate cu dispoziţiile constituţionale ale fiecăreia dintre părţile contractante şi va intra în vigoare la data schimbului notificării lor.
  Acordul va avea o durată de 5 ani, cu începere de la data intrării sale în vigoare, şi va fi reînnoit prin tacită reconditionare pentru noi perioade de an, dacă nici una din părţile contractante nu-l va denunta, pe cale diplomatică, cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
  Încheiat la Lisabona la 15 martie 1975, în doua exemplare originale în limbile română şi portugheză, ambele texte avînd aceeaşi valoare.
  Pentru guvernul
  Republicii Socialiste România,
  Nicolae M. Nicolae
  Pentru
  guvernul Republicii Portugalia
  Dr. Jose Eduardo Vera Jardim
  --------