LEGE nr. 28 din 27 martie 2020pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 1 aprilie 2020
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 29 septembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice care desfășoară relații comerciale cu produse alimentare.
  2. La articolul 2 alineatul (2), punctele 3, 6, 11, 12 și 18 se abrogă.3. La articolul 2 alineatul (2), punctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:10. contract comercial - document care stabilește condițiile colaborării dintre furnizor și comerciant, cu respectarea prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;4. La articolul 2 alineatul (2), după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 19, cu următorul cuprins:19. parteneriat direct - relația comercială directă dintre comerciant și cooperativele agricole, asociațiile de producători agricoli, societățile comerciale agricole de producție, producători agroalimentari și distribuitori, între care se încheie un contract comercial pentru minimum 12 luni.5. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Serviciile privind extinderea rețelei de distribuție a comerciantului, amenajările spațiilor de vânzare ale comerciantului sau operațiunile și evenimentele de promovare a activității și imaginii comerciantului nu sunt legate de actul comercial.(2) Este interzis oricărui comerciant să solicite facturarea/ refacturarea și să încaseze de la furnizor taxe și servicii, altele decât cele legate de actul comercial. Serviciile legate direct de actul comercial sunt incluse în contractul dintre părți.(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) serviciile solicitate de cumpărător de la furnizor pentru operațiunile de promovare, de marketing și de publicitate dacă acestea au fost convenite anterior de către furnizor și cumpărător printr-un acord clar și lipsit de ambiguitate, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.
  6. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5

  Este interzis oricărui comerciant să ofere sau să vândă produse în pierdere, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația în vigoare.
  7. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Termenul de plată al comerciantului către furnizor pentru produsele contractate și livrate se stabilește prin negocierea contractului, conform prevederilor legislației în vigoare.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) produsele alimentare proaspete, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, la care termenul de plată nu poate fi mai mare de 14 zile lucrătoare de la data recepționării mărfii de către beneficiar.
  8. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 10

  Comerciantul poate acorda, prin înțelegerea părților, spații distincte de expunere și semnalizare la raft pentru fiecare produs alimentar, în funcție de țara de origine.
  9. Articolul 11 se abrogă.10. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 12
  (1) Comerciantul persoană juridică autorizată care desfășoară activități de comercializare pentru produse alimentare poate, pentru categoriile carne, ouă, legume, fructe, miere de albine, lapte și produse de panificație, să dispună ca produsele din cantitatea de marfă intrată să corespundă gradual fiecărei categorii de produse alimentare, provenite din parteneriate directe, pentru a asigura accesul consumatorului la produse proaspete.(2) Metodologia de desfășurare a parteneriatelor directe se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
  11. Articolul 13 se abrogă.12. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5

  Comerciantul persoană juridică autorizată care desfășoară activități de comercializare pentru produsele alimentare poate organiza evenimente de promovare a produselor alimentare, cu respectarea legislației sanitar-veterinare în vigoare.
  13. La articolul 16 alineatul (1), literele a)-c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) nerespectarea dispozițiilor art. 3-6 se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 150.000 lei în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  b) nerespectarea dispozițiilor art. 7 alin. (1) și (2), art. 8 și art. 18 alin. (2) se sancționează cu amendă de la 150.000 lei la 200.000 lei, în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  c) nerespectarea dispozițiilor art. 12 se sancționează cu amendă de la 200.000 lei la 250.000 lei, în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  14. Articolele 20 și 21 se abrogă.15. După articolul 21 se introduce o anexă, al cărei conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul II

  În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, contractele în desfășurare vor fi modificate corespunzător prevederilor Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, republicată, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin prezenta lege.


  Articolul III

  Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.


  Articolul IV

  Prezenta lege intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  TITUS CORLĂȚEAN

  București, 27 martie 2020.
  Nr. 28.

  ANEXĂ

  (Anexa la Legea nr. 321/2009)
  TABEL
  cu principalele produse proaspete*)

  Nr. crt.Grupa de produseCod N.C.
  1.Carne și organe comestibile, cu excepția celor congelateNC 0201-0210
  2.Pești, crustacee și moluște și alte nevertebrate, cu excepția celor congelateNC 0301-0308
  3.Produse de brutărie și patiserie, cu excepția celor ambalate și congelateNC 1905
  4.Ouă de pasăreNC 0407 - 0408
  5.LapteNC 0401
  6.Legume proaspete perisabile, cu excepția celor congelate NC 0701-0703-0709, 07099390
  7.Fructe proaspete perisabile, cu excepția celor congelate NC 0806-0808, 0810, 080830, 0809, 0810

  *) Lista detaliată pentru fiecare clasă în parte va fi cuprinsă în Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

  ----