LEGE nr. 393 din 30 octombrie 2006
privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 20 noiembrie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Cetăţenii români prejudiciaţi în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, ratificat prin Legea nr. 138/1924, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, ratificată prin Legea nr. 13/1927, denumite în continuare Protocoale, au dreptul la compensaţiile stabilite potrivit prezentei legi, în măsura în care nu au primit anterior sau au primit parţial compensaţii ori despăgubiri pentru bunurile imobile pe care le aveau în proprietate, situate pe teritoriile intrate în componenţa fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, ca urmare a aplicării Protocoalelor.
  (2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi cetăţenii români, moştenitori legali şi testamentari ai foştilor proprietari.


  Articolul 2

  (1) Se acordă celor îndreptăţiţi despăgubiri sub formă de compensaţii băneşti, o sumă calculată la valoarea medie a categoriilor de teren, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 59/1994 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 746/1991 privind stabilirea valorii de patrimoniu a terenurilor agricole în vederea aplicării art. 36 şi 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, actualizată potrivit coeficientului de inflaţie existent la data plăţii compensaţiei, raportat la cel stabilit pentru luna martie 1994, fără ca totalul suprafeţei de teren pentru care se acordă despăgubirile sau compensaţiile să depăşească 50 ha teren agricol şi 10 ha teren forestier, de proprietar deposedat.
  (2) Criteriile de evaluare şi modalităţile concrete de stabilire a cuantumului despăgubirilor sau de acordare a compensaţiilor pentru terenurile agricole şi intravilane, procedurile de lucru ale comisiilor de aplicare a legii, gestionarea fondurilor destinate despăgubirilor, precum şi modalităţile de efectuare a plăţilor vor fi stabilite prin norme elaborate de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 3

  În cazul în care, anterior, cei îndreptăţiţi au fost despăgubiţi parţial, în bani sau în natură, pentru prejudiciile suferite în urma aplicării Protocoalelor, aceştia au dreptul la compensaţie sau la despăgubiri în natură, proporţional, pentru prejudiciul rămas neacoperit, în limitele stabilite la art. 2.


  Articolul 4

  (1) În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele îndreptăţite la compensaţii, foştii proprietari sau moştenitorii acestora, vor depune în acest sens cereri proprii la comisiile constituite în cadrul prefecturilor, în temeiul art. 6 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată. Cererile trebuie însoţite de acte doveditoare, certificate de autorităţi.
  (2) Dacă pentru bunurile aceluiaşi proprietar sunt mai mulţi moştenitori legali, fiecare dintre aceştia este obligat să-i menţioneze pe ceilalţi în cererea formulată. Dacă proprietarii sau moştenitorii foştilor proprietari domiciliază în judeţe diferite, aceştia vor trimite cererile la comisia municipiului Bucureşti.
  (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) vor anexa la cerere o declaraţie autentificată, pe propria răspundere, din care să rezulte suprafeţele de teren pentru care se consideră îndreptăţite să primească compensaţii în condiţiile prezentei legi.
  (4) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), persoanele îndreptăţite pot depune cereri, neînsoţite de acte, în situaţia imposibilităţii temporare de a procura actele doveditoare, termenul de depunere a actelor prelungindu-se cu maximum 90 de zile de la data depunerii cererii.


  Articolul 5

  (1) Dovada dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru care se solicită compensaţii se face cu înscrisuri.
  (2) Arhivele Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi alte instituţii publice care deţin acte referitoare la situaţia persoanelor evacuate ca urmare a aplicării Protocoalelor sunt obligate să elibereze celor interesaţi copii de pe actele solicitate.
  (3) În situaţii speciale, după caz, solicitantul poate prezenta şi documentele din fostul Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, prin care se face dovada dreptului de proprietate.


  Articolul 6

  Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti, constituite în temeiul art. 6 din Legea nr. 9/1998, republicată, au competenţa de a soluţiona şi cererile depuse de persoanele îndreptăţite, în temeiul prezentei legi. Reprezentantul Secţiei "Cadrilater" a Asociaţiei Române a Victimelor Represiunilor Staliniste (ARVIS) nu participă la soluţionarea cererilor depuse de persoanele îndreptăţite, potrivit prezentei legi.


  Articolul 7

  (1) Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti primesc, verifică şi rezolvă cererile de acordare a compensaţiilor sau a despăgubirilor în natură. Hotărârile privind acordarea compensaţiilor sau a despăgubirilor în natură se dau în termen de cel mult 6 luni de la primirea cererilor. Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor comisiei şi se comunică Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, precum şi solicitantului.
  (2) În termen de 15 zile de la comunicare, solicitantul nemulţumit de hotărârea comisiei judeţene sau a municipiului Bucureşti poate face contestaţie la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003.
  (3) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, în termen de cel mult 60 de zile de la depunerea contestaţiilor, le va analiza şi le va aproba sau respinge, prin decizie motivată a vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care coordonează activitatea Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. Hotărârea se comunică comisiilor judeţene sau a municipiului Bucureşti şi solicitanţilor, după caz.


  Articolul 8

  (1) Hotărârile Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 sunt supuse controlului judecătoresc, putând fi atacate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la secţia de contencios administrativ a tribunalului în raza căruia domiciliază solicitantul.
  (2) Hotărârile pronunţate de tribunal sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege.


  Articolul 9

  (1) În vederea soluţionării cererilor, comisiile prevăzute la art. 6 pot solicita acte şi informaţii oricăror instituţii publice, persoane fizice şi juridice, iar, după caz, şi acte oficiale din fostul Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor.
  (2) În cazul în care compensaţia este solicitată de mai mulţi moştenitori ai aceleiaşi persoane, precum şi atunci când după adoptarea hotărârii apar şi alte persoane având vocaţie succesorală, raporturile dintre succesori privind compensaţia sau despăgubirea în natură se soluţionează potrivit dreptului comun.


  Articolul 10

  (1) Compensaţiile acordate cetăţenilor români îndreptăţiţi se suportă din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice la capitolul "Alte acţiuni", subcapitolul "Despăgubiri civile", la fel şi cheltuielile judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale.
  (2) Plata despăgubirilor se dispune de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003.
  (3) Sumele prevăzute la alin. (1) se transferă la solicitarea Cancelariei Primului-Ministru, în vederea aplicării prezentei legi.
  (4) Activităţile privind evidenţa contabilă şi plata despăgubirilor se realizează prin compartimentele de specialitate din cadrul Cancelariei Primului-Ministru.
  (5) Despăgubirile sau compensaţiile băneşti vor fi acordate beneficiarilor în termen de un an de la comunicarea hotărârii comisiei judeţene sau a municipiului Bucureşti, a Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, în cazul contestaţiilor, sau a hotărârii judecătoreşti definitive, învestită cu formulă executorie, după caz; plata lor se poate face şi în tranşe, în maximum 2 ani, în funcţie de disponibilităţile băneşti existente.
  (6) Suma achitată beneficiarilor în cea de-a doua tranşă se actualizează în raport cu indicele de creştere a preţurilor de consum din ultima lună pentru care acest indice a fost publicat de Institutul Naţional de Statistică, faţă de luna decembrie a anului anterior.


  Articolul 11

  (1) Pentru evaluarea terenurilor, comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti desemnează una sau mai multe comisii tehnice de specialitate, după caz, formate din 3 membri, specialişti în expertizări de construcţii şi evaluatori funciari şi agricoli, desemnaţi din cadrul instituţiilor publice, al serviciilor publice descentralizate sau al consiliilor locale.
  (2) Consiliile locale, instituţiile publice şi serviciile publice descentralizate ale acestora sunt obligate să delege, la solicitarea comisiei judeţene sau a municipiului Bucureşti, specialişti pentru efectuarea rapoartelor tehnice de evaluare a despăgubirilor.
  (3) Rezultatul evaluării se consemnează într-un raport tehnic de evaluare, semnat de toţi membrii comisiei tehnice, care se înaintează comisiei judeţene sau a municipiului Bucureşti.
  (4) Comisiile tehnice de evaluare sunt obligate să întocmească, să redacteze şi să înainteze cu maximă celeritate rapoartele tehnice de evaluare.
  (5) Fiecare membru al comisiei tehnice de evaluare beneficiază de o indemnizaţie, calculată în raport cu numărul de ore aferente întocmirii fiecărui raport, stabilită în lei/oră, pe bază de deviz anexat la raportul tehnic de evaluare, aprobat de comisia judeţeană sau a municipiului Bucureşti. Indemnizaţia brută orară se determină prin împărţirea sumei rezultate din aplicarea cotei de 20% asupra salariului de bază brut lunar pentru funcţia de secretar general din ministere la numărul de ore lucrătoare aferente fiecărei luni.
  (6) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (5) se impozitează în conformitate cu reglementările în vigoare privind impunerea veniturilor persoanelor fizice.
  (7) Indemnizaţiile pentru membrii comisiilor tehnice sunt plătite de Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene.


  Articolul 12

  Cererile adresate oricăror autorităţi publice, precum şi acţiunile în justiţie având ca obiect acordarea compensaţiilor sau a despăgubirilor în natură prevăzute de prezenta lege sunt scutite de orice taxe.


  Articolul 13

  Dreptul la orice compensaţie pentru pagube suferite în urma aplicării Protocoalelor se stinge prin acordarea despăgubirilor prevăzute de prezenta lege.


  Articolul 14

  Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor va supune Guvernului, spre aprobare, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele metodologice cu privire la modul de lucru al comisiilor constituite conform art. 6, remunerarea membrilor comisiilor, gestionarea fondurilor prevăzute în bugetul de stat cu destinaţia de compensaţii, criteriile şi modalităţile de stabilire a compensaţiilor sau a despăgubirilor în natură, precum şi modalităţile de acordare a acţiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1).


  Articolul 15

  Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE
  CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 30 octombrie 2006.
  Nr. 393.
  -----------