ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 16 noiembrie 2016
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 22 noiembrie 2016  Având în vedere necesitatea eficientizării activităţii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, care funcţionează în mod necorespunzător în prezent, prin măsuri de stimulare a participării profesioniştilor din sistemul de sănătate la activităţile acestor comisii,
  întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte desfăşurarea optimă a activităţii Ministerului Sănătăţii, având în vedere rolul deosebit al comisiilor de specialitate în procesul de fundamentare, implementare, monitorizare şi evaluare a politicilor de sănătate, strategiilor şi programelor de acţiune în domeniul sănătăţii populaţiei, în procesul de elaborare a ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală şi în elaborarea pachetelor de servicii medicale care se asigură în cadrul sistemului de sănătate,
  în condiţiile în care există acte normative care reglementează în mod diferit regimul de subordonare a serviciilor de ambulanţă, fapt ce nu a permis Ministerului Sănătăţii să încheie contracte cu managerii generali ai serviciilor de ambulanţă,
  ţinând cont că această situaţie a avut ca rezultat o conducere interimară a serviciilor de ambulanţă, multe dintre persoanele desemnate interimar neavând competenţa necesară în vederea ocupării acestor funcţii de conducere, situaţie de natură a genera un impact negativ semnificativ în desfăşurarea activităţii serviciilor de ambulanţă,
  având în vedere că se impun crearea cu celeritate a cadrului legal pentru încheierea contractelor de management ale managerilor generali ai serviciilor de ambulanţă cu Ministerul Sănătăţii, şi nu cu direcţia de sănătate publică şi numirea managerilor interimari de către Ministerul Sănătăţii, în considerarea faptului că Ministerul Sănătăţii este autoritatea publică centrală în domeniul sănătăţii publice,
  întrucât în lipsa luării acestor măsuri ar persista blocajele la nivelul conducerii serviciilor de ambulanţă, cu impact negativ semnificativ în desfăşurarea activităţii serviciilor de ambulanţă şi în calitatea serviciilor furnizate pacienţilor,
  având în vedere necesitatea eficientizării serviciilor de asistenţă medicală, care sunt componente de bază ale sistemului de sănătate publică, precum şi necesitatea adoptării urgente a unui cadru juridic pentru îndeplinirea obligaţiei statului de garantare a dreptului constituţional al cetăţenilor la ocrotirea sănătăţii, prin certificarea calităţii serviciilor de sănătate, precum şi faptul că spitalele funcţionează la standarde naţionale şi europene,
  luând în considerare problemele apărute în sistemul de asistenţă medicală din România ca urmare a managementului defectuos la nivelul unui număr însemnat de unităţi sanitare, cu consecinţe directe în calitatea îngrijirilor medicale acordate populaţiei,
  în considerarea faptului că prevederea care instituie obligaţia managerilor din spitalele clinice în care se desfăşoară şi activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală de a fi cadru universitar sau medic primar este restrictivă,
  ţinând cont că prin această măsură se îngrădeşte accesul la această funcţie, cu consecinţe negative în procesul de selecţie pentru ocuparea acestei funcţii şi în desfăşurarea activităţii de management,
  în vederea extinderii ariei de selecţie a persoanelor care pot ocupa funcţia de manager în spitalele clinice fără limitare la cadrele universitare şi la medicii primari, prin acordarea posibilităţii ocupării acestei funcţii şi de către alte categorii de specialişti cu experienţă şi abilităţi de management dovedite, în condiţiile legii,
  în considerarea faptului că funcţia de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu medical în cadrul secţiilor universitare clinice, laboratoarelor clinice şi serviciilor medicale clinice este ocupată de către un cadru didactic recomandat de senatul instituţiei de învăţământ medical superior în cauză, cu aprobarea managerului şi cu avizul consiliului de administraţie, în absenţa oricărei proceduri competitive,
  ţinând cont de faptul că activitatea de management a unei unităţi sanitare este una complexă, implicând vaste cunoştinţe de management financiar, management al resurselor umane şi administrative, precum şi abilităţi dovedite de leadership şi coagulare a tuturor actorilor implicaţi în activitatea unităţii sanitare pentru a obţine cele mai bune rezultate cu impact asupra asigurării unor servicii de asistenţă medicală de cel mai înalt nivel,
  ţinând cont că instituirea de condiţii care nu au legătură cu abilităţile de management ale managerilor spitalelor limitează în mod nejustificat aria de selecţie a personalului de conducere competent, iar lipsa unei proceduri competitive de selecţie a şefilor de secţii, de laboratoare şi de servicii medicale clinice afectează calitatea activităţii de management desfăşurate de aceste persoane la nivelul spitalelor, aceste neajunsuri având impact direct asupra calităţii serviciilor medicale furnizate pacienţilor,
  având în vedere că se impune adoptarea unor măsuri suplimentare în vederea asigurării integrităţii, imparţialităţii şi obiectivităţii în activitatea persoanelor care exercită funcţii de conducere la nivelul spitalelor şi al serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov,
  întrucât, în lipsa luării unor astfel de măsuri, cei afectaţi sunt pacienţii unităţilor sanitare prin modul necorespunzător de prestare a serviciilor medicale,
  ţinând cont că se impune cu celeritate aplicarea prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare, în ceea ce priveşte depunerea declaraţiilor de avere şi de interese de către persoanele cu funcţie de conducere şi control la nivelul spitalelor şi al serviciilor de ambulanţă, precum şi verificarea şi sancţionarea cazurilor de incompatibilitate şi conflict de interese constatate de către organele competente,
  întrucât în lipsa luării unor astfel de măsuri nu s-ar asigura aplicarea efectivă a cazurilor de incompatibilitate şi conflict de interese prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu efecte negative asupra calităţii serviciilor medicale prestate pacienţilor,
  întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a întregii activităţi de conducere a spitalelor, cu consecinţe serioase în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor publice şi furnizarea unei asistenţe medicale de calitate pacienţilor,
  având în vedere situaţia excepţională cauzată de un număr mare de furnizori de servicii medicale neacreditaţi, aproximativ 25.000, pentru a se preîntâmpina blocaje în furnizarea serviciilor medicale către populaţie, se impune instituirea posibilităţii încheierii în anul 2017 a procesului de acreditare a acestora şi, implicit, încheierii contractelor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în condiţiile legii,
  având în vedere necesitatea recunoaşterii anumitor unităţi care derulează programe naţionale de sănătate, incluzând furnizarea de medicamente, cum ar fi direcţiile de sănătate publică, centrele de dializă, cabinetele medicale sau stomatologice, ca entităţi care pot furniza medicamente direct către populaţie, pentru a nu afecta accesul pacienţilor la medicamentele care fac parte din programele naţionale de sănătate, fapt care se impune în vederea transpunerii complete a prevederilor art. 80 lit. c) din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman,
  având în vedere că, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, României îi revine sarcina de a transpune şi implementa directivele adoptate de Uniunea Europeană,
  apreciem că toate acestea constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată. Din cauza amplorii fenomenului şi a consecinţelor negative anterior prezentate asupra interesului public general, considerăm că o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură de urgenţă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată aceste consecinţe negative care continuă să se producă asupra pacienţilor.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Membrii comisiilor de specialitate prevăzute la alin. (1) lit. f) beneficiază de o indemnizaţie lunară de 10% din indemnizaţia secretarului de stat, care se acordă proporţional cu numărul de participări efective la şedinţe. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate este remunerată doar dacă este desfăşurată la solicitarea Ministerului Sănătăţii şi doar dacă această activitate se finalizează într-un document care este aprobat de ministrul sănătăţii. Cheltuielile de transport şi cazare ocazionate de participarea în comisiile de specialitate sunt suportate de către Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile comisiilor de specialitate, inclusiv modalitatea de acordare a indemnizaţiei membrilor comisiilor de specialitate, se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii."
  2. La articolul 118, alineatele (3), (8) şi (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(3) Până la ocuparea prin concurs a funcţiilor de conducere care fac parte din comitetul director, conducerea interimară a serviciilor de ambulanţă judeţene şi a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov se numeşte prin ordin al ministrului sănătăţii, cu avizul consultativ al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Pot fi numite în aceste funcţii persoane angajate în cadrul serviciilor de ambulanţă care îndeplinesc condiţiile legale pentru participarea la concursul de selecţie pentru ocuparea respectivei funcţii. Numirea într-o funcţie de conducere interimară la nivelul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov se efectuează pe o perioadă de maximum 6 luni, fără posibilitate de prelungire.
  ...........................................................................
  (8) Funcţia de manager general se va ocupa prin concurs, organizat potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. Managerul general încheie cu Ministerul Sănătăţii, reprezentat prin ministru, un contract de management pe o perioadă de maximum 3 ani, în conţinutul căruia sunt prevăzuţi atât indicatorii specifici de performanţă, cât şi clauzele contractuale care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor. Contractul de management poate fi prelungit după încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcţiei. Contractul de management poate fi reziliat în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acesta.
  ...........................................................................
  (13) Conţinutul contractului de management pentru managerul general, care include cel puţin indicatorii de performanţă a activităţii, programul de lucru şi condiţiile de desfăşurare a activităţii de management, precum şi conţinutul contractului de administrare pentru membrii comitetului director vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii."
  3. La articolul 118 alineatul (15), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical desfăşurate în aceeaşi unitate sanitară cu respectarea programului de lucru prevăzut în contractul de management, fără a afecta buna funcţionare a unităţii respective, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică, cu respectarea prevederilor lit. a^1);".
  4. La articolul 118 alineatul (15), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
  "a^1) desfăşurarea de activităţi didactice sau de cercetare ştiinţifică finanţate de către furnizori ai serviciului de ambulanţă unde managerul general îşi desfăşoară activitatea;".
  5. La articolul 118 alineatul (15), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:
  "d) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control ale unui partid politic;
  e) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
  6. La articolul 118, alineatele (16) şi (17) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(16) Constituie conflict de interese:
  a) deţinerea de părţi sociale, acţiuni sau interese de către membrii comitetului director personal ori de către soţul/soţia, rudele sau afinii lor până la gradul al IV-lea inclusiv la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu serviciul de ambulanţă respectiv;
  b) deţinerea de către soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai managerului general a funcţiei de membru în comitetul director sau a unei alte funcţii de conducere, inclusiv de natură administrativă, în cadrul serviciului de ambulanţă la care persoana în cauză exercită funcţia de manager general;
  c) alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care membrii comitetului director sau soţul/soţia, rudele şi afinii lor până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes personal de natură patrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei.
  (17) Persoanele cu funcţii de conducere şi control din cadrul serviciului de ambulanţă, inclusiv managerul general şi membrii comitetului director, au obligaţia de a depune la serviciul de ambulanţă unde îşi desfăşoară activitatea o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie de avere potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare, în termen de 30 de zile de la numirea în funcţie."
  7. La articolul 118, după alineatul (17) se introduc trei noi alineate, alineatele (18)-(20), cu următorul cuprins:
  "(18) Declaraţiile prevăzute la alin. (17) vor fi transmise Agenţiei Naţionale de Integritate în termen de cel mult 10 zile de la primire de către persoanele din cadrul serviciului de ambulanţă judeţean sau al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese potrivit art. 5 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare. Aceste persoane vor îndeplini atribuţiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.
  (19) În termenul prevăzut la alin. (18), declaraţiile de avere şi de interese vor fi transmise şi Ministerului Sănătăţii în vederea implementării obiectivelor de creştere a integrităţii şi prevenire a corupţiei în sistemul de sănătate prevăzute de legislaţia în vigoare.
  (20) Declaraţiile prevăzute la alin. (17) vor fi actualizate ori de câte ori intervin schimbări care trebuie înscrise în ele. Actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data modificării sau încetării funcţiilor ori activităţilor. Declaraţiile se vor afişa pe pagina de internet a serviciului de ambulanţă unde persoana în cauză îşi desfăşoară activitatea."
  8. La articolul 176, alineatul (3) se abrogă.
  9. La articolul 176, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(6) În cazul în care contractul de management nu se semnează în termen de 10 zile lucrătoare de la data validării concursului din motive imputabile candidatului declarat câştigător, Ministerul Sănătăţii, ministerele sau instituţiile cu reţea sanitară proprie sau universitatea de medicină şi farmacie, reprezentate de ministrul sănătăţii, conducătorul ministerului sau instituţiei, de rectorul universităţii de medicină şi farmacie, dacă este cazul, va semna contractul de management cu candidatul clasat pe locul al doilea, dacă acesta a promovat concursul. În cazul în care contractul de management nu se semnează nici cu candidatul clasat pe locul al doilea din motive imputabile acestuia în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii propunerii de către candidat, se declară postul vacant şi se procedează la scoaterea acestuia la concurs, în condiţiile legii.
  (7) Modelul-cadru al contractului de management, care include cel puţin indicatorii de performanţă a activităţii, programul de lucru şi condiţiile de desfăşurare a activităţii de management, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea ministerelor, a instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale. Valorile optime ale indicatorilor de performanţă ai activităţii spitalului se stabilesc şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. Contractul de management va avea la bază un buget global negociat, a cărui execuţie va fi evaluată anual."
  10. Articolul 178 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 178. - (1) Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu:
  a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică, cu respectarea prevederilor lit. b) şi alin. (6);
  b) desfăşurarea de activităţi didactice sau de cercetare ştiinţifică finanţate de către furnizori de bunuri şi servicii ai spitalului respectiv;
  c) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei altei funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate;
  d) exercitarea unei activităţi sau a unei funcţii de membru în structurile de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti;
  e) exercitarea oricărei funcţii în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil;
  f) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control ale unui partid politic;
  g) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Constituie conflict de interese:
  a) deţinerea de către manager persoană fizică, manager persoană juridică ori reprezentant al persoanei juridice de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care persoana în cauză exercită funcţia de manager. Dispoziţia de mai sus se aplică şi în cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză;
  b) deţinerea de către soţul/soţia, rudele managerului ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai acestuia a funcţiei de membru în comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care persoana în cauză exercită funcţia de manager;
  c) alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care managerul sau soţul/soţia, rudele ori afinii managerului până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.
  (3) Incompatibilităţile şi conflictul de interese sunt aplicabile atât persoanei fizice, cât şi reprezentantului desemnat al persoanei juridice care exercită funcţia de manager de spital.
  (4) În cazul în care la numirea în funcţie managerul se află în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la numirea în funcţie. În caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept.
  (5) Managerul răspunde, în condiţiile legii, pentru toate prejudiciile cauzate spitalului ca urmare a încălcării obligaţiilor referitoare la incompatibilităţi şi conflict de interese.
  (6) Persoanele care îndeplinesc funcţia de manager pot desfăşura activitate medicală în instituţia respectivă, cu respectarea programului de lucru prevăzut în contractul de management, fără a afecta buna funcţionare a instituţiei respective."
  11. La articolul 181, alineatele (4) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(4) În spitalele publice, directorul medical trebuie să fie cel puţin medic specialist având o vechime de minimum 5 ani în specialitatea respectivă.
  .......................................................................
  (9) Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. b)-g) referitoare la incompatibilităţi, ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese şi ale art. 178 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor care ocupă funcţii specifice comitetului director."
  12. La articolul 182, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 182. - (1) Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de conducere specifice comitetului director poate desfăşura activitate medicală în unitatea sanitară respectivă. Programul de lucru se stabileşte de comun acord cu managerul spitalului."
  13. La articolul 184 alineatul (1), literele b), c), f), h) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "b) la revocarea din funcţie a managerului, în cazul nerealizării indicatorilor de performanţă ai managerului spitalului public, prevăzuţi în contractul de management, timp de minimum un an, din motive imputabile acestuia, şi/sau în situaţia neîndeplinirii culpabile a celorlalte obligaţii ale managerului;
  c) la revocarea din funcţie a persoanelor care ocupă funcţii specifice comitetului director în cazul nerealizării indicatorilor specifici de performanţă prevăzuţi în contractul de administrare, timp de minimum un an, din motive imputabile acestora, şi/sau în situaţia neîndeplinirii culpabile a celorlalte obligaţii ale acestora;
  .......................................................................
  f) în cazul nerespectării termenului de înlăturare a motivelor de incompatibilitate ori de conflict de interese prevăzut la art. 178 alin. (4);
  .......................................................................
  h) în cazul falimentului persoanei juridice, manager al spitalului, potrivit legii;
  .......................................................................
  m) în cazul în care se constată de către organele de control şi instituţiile abilitate în condiţiile legii abateri de la legislaţia în vigoare care sunt imputabile managerului sau, după caz, oricăruia dintre membrii comitetului director şi care, deşi remediabile, nu au fost remediate în termenul stabilit de organele sau instituţiile respective;".
  14. La articolul 184 alineatul (1), după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:
  "r) în cazul denunţării unilaterale a contractului de către manager sau, după caz, de către membrul comitetului director, cu condiţia unei notificări prealabile scrise transmise cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data încetării contractului."
  15. La articolul 184, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Încetarea contractului de management atrage încetarea de drept a efectelor ordinului de numire în funcţie."
  16. La articolul 185 alineatele (1), (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 185. - (1) Secţiile, laboratoarele şi serviciile medicale ale spitalului public sunt conduse de un şef de secţie, şef de laborator sau, după caz, şef de serviciu. Aceste funcţii se ocupă prin concurs sau examen, după caz, în condiţiile legii.
  .......................................................................
  (5) La numirea în funcţie, şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical vor încheia cu spitalul public, reprezentat de managerul acestuia, un contract de administrare cu o durată de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi. Contractul de administrare poate fi prelungit sau, după caz, în situaţia neîndeplinirii indicatorilor de performanţă asumaţi poate înceta înainte de termen. În cazul în care la numirea în funcţie şeful de secţie, de laborator sau de serviciu medical se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate sau de conflict de interese în termen de maximum 30 de zile de la numirea în funcţie. În caz contrar, contractul de administrare este reziliat de plin drept.
  .......................................................................
  (7) În secţiile universitare clinice, laboratoarele clinice şi serviciile medicale clinice, funcţia de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu medical se ocupă de către un cadru didactic universitar medical desemnat pe bază de concurs organizat conform prevederilor alin. (1)."
  17. La articolul 185, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:
  "(7^1) În secţiile universitare clinice, laboratoarele clinice şi serviciile medicale clinice din spitalele aparţinând reţelei sanitare a Ministerului Apărării Naţionale, funcţia de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu medical se ocupă de către un cadru militar în activitate medic, desemnat pe bază de concurs organizat conform prevederilor alin. (9)."
  18. La articolul 185, alineatele (9), (10) şi (15) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(9) Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu medical, inclusiv condiţiile de participare la concurs, vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, iar în cazul spitalelor aparţinând ministerelor sau instituţiilor cu reţea sanitară proprie, condiţiile specifice de participare la concurs vor fi stabilite prin ordin al ministrului, respectiv prin decizie a conducătorului instituţiei, cu avizul Ministerului Sănătăţii. În cazul în care la concurs nu se prezintă niciun candidat sau nu este declarat câştigător niciun candidat în termenul legal, managerul spitalului public va delega o altă persoană în funcţia de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, interval în care se vor repeta procedurile prevăzute la alin. (1).
  (10) În cazul spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, condiţiile specifice de participare la concursul de ocupare a funcţiei de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu medical se stabilesc prin act administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean, după caz, cu avizul direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti.
  .......................................................................
  (15) Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice."
  19. La articolul 187, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(13) Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. f) referitoare la incompatibilităţi, ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese şi ale art. 178 alin. (5) se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliului de administraţie. Nerespectarea obligaţiei de înlăturare a motivelor de incompatibilitate sau de conflict de interese apărute ca urmare a numirii în consiliul de administraţie are ca efect încetarea de drept a actului administrativ de numire în funcţie a respectivului membru al consiliului de administraţie."
  20. Articolul 188 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 188. - (1) Persoanele cu funcţii de conducere şi control din cadrul spitalului public, inclusiv managerul, membrii comitetului director, şefii de secţie, de laborator sau de serviciu medical şi membrii consiliului de administraţie, au obligaţia de a depune la spitalul în cauză o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie de avere potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, în termen de 30 zile de la numirea în funcţie.
  (2) Declaraţiile prevăzute la alin. (1) vor fi transmise Agenţiei Naţionale de Integritate, în termen de cel mult 10 zile de la primire de către persoanele din cadrul spitalului desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese potrivit art. 5 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare. Aceste persoane vor îndeplini atribuţiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.
  (3) În termenul prevăzut la alin. (2), declaraţiile de avere şi de interese vor fi transmise şi Ministerului Sănătăţii în vederea implementării obiectivelor de creştere a integrităţii şi prevenire a corupţiei în sistemul de sănătate prevăzute de legislaţia în vigoare.
  (4) Declaraţiile prevăzute la alin. (1) se actualizează ori de câte ori intervin modificări în situaţia persoanelor în cauză; actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum şi a încetării funcţiilor sau activităţilor.
  (5) Declaraţiile se afişează pe site-ul spitalului."
  21. Articolul 206 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 206. - În situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii, precum şi pentru servicii de natură administrativă necesare derulării actului medical, cum ar fi servicii de curăţenie, de pază şi protecţie sau alte asemenea servicii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora, în condiţiile legii."
  22. La articolul 249, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în anii 2016 şi 2017, în sistemul de asigurări sociale de sănătate se încheie contracte cu unităţi sanitare autorizate şi evaluate în condiţiile legii."
  23. La articolul 803, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) să furnizeze medicamentele numai persoanelor care, la rândul lor, deţin o autorizaţie de distribuţie angro ori persoanelor îndreptăţite sau autorizate de Ministerul Sănătăţii să elibereze medicamente către populaţie în România, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii;"
  24. În cuprinsul Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti" se înlocuiesc cu "serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov".


  Articolul II

  (1) Contractele de management şi contractele de administrare, aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se derulează în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile la data încheierii acestora.
  (2) Concursurile sau licitaţiile publice, aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu privire la ocuparea funcţiilor de manager, funcţiilor de conducere care fac parte din comitetul director, precum şi funcţiilor de şef de secţie, şef laborator şi şef serviciu medical, se desfăşoară conform legislaţiei aplicabile la momentul demarării procedurii de ocupare a posturilor prin concurs sau licitaţie, după caz.


  Articolul III

  În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi desemnate la nivelul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi la nivelul spitalelor publice persoanele responsabile de implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese prevăzute la art. 118 şi 188 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul IV

  În termen de 30 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. III, persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă ocupă funcţii de conducere şi control în cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi în cadrul spitalelor publice vor depune declaraţii de avere şi declaraţii de interese conform prevederilor art. 118 şi 188 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
  *

  Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune art. 80 lit. c) din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 311 din 28 noiembrie 2011.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul afacerilor interne,

  Ioan-Dragoş Tudorache

  Ministrul apărării naţionale,

  Mihnea Ioan Motoc

  Ministrul transporturilor,

  Petru Sorin Buşe

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

  Laurenţiu Dănuţ Vlad,

  secretar de stat

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi

  persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  p. Ministrul afacerilor externe,

  Marius Cristian Bădescu,

  secretar de stat

  Bucureşti, 16 noiembrie 2016.
  Nr. 79.
  ---------