ORDONANŢĂ nr. 25 din 26 iulie 2001 (*actualizată*)
privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
(actualizată până la data de 1 septembrie 2014*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  Conform art. V din ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014, în tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice" şi sintagma "ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului" se înlocuieşte cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice".
  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  (1) Se înfiinţează Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A., denumită în continuare C.N.I., societate comercială pe acţiuni, sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
  ----------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de art. V din ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice".
  (2) C.N.I. este persoană juridică română, se organizează şi funcţionează ca societate comercială pe acţiuni care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu actul constitutiv propriu.
  ----------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005.
  (3) Actul constitutiv al C.N.I. se întocmeşte în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe şi se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
  ----------
  Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de art. V din ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului" cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice".
  (4) C.N.I. poate înfiinţa sucursale, reprezentante, agenţii şi alte subunităţi în ţara şi în străinătate, în condiţiile legii.
  (5) Filiale ale C.N.I. pot fi înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea adunării generale extraordinare a acţionarilor.
  ----------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002.


  Articolul 2

  Capitalul social iniţial al C.N.I. este de 4.000.000.000 lei, împărţit în 160.000 de acţiuni nominative, fiecare acţiune având o valoare de 25.000 lei, şi se constituie prin participarea cu aport de capital, în numerar, a societăţilor comerciale prevăzute în anexa, conform legii.
  ----------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002.


  Articolul 3

  (1) C.N.I. poate deţine în proprietate bunuri mobile şi imobile, după caz.
  (2) C.N.I. poate deţine în concesiune şi/sau în închiriere bunuri proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, pe care le utilizează în vederea realizării scopului şi obiectului său de activitate în condiţiile actului prin care i-a fost dat fiecare dintre aceste bunuri.
  (3) C.N.I. poate deţine în administrare, concesiune, închiriere sau în folosinţă gratuită bunuri proprietate privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, pe care le utilizează în vederea realizării scopului şi obiectului său de activitate, în condiţiile actului prin care i-a fost dat fiecare dintre aceste bunuri.
  ----------
  Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.
  ----------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005.


  Articolul 4

  Abrogat.
  ----------
  Art. 4 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002.


  Articolul 5

  (1) C.N.I. realizează programe de investiţii în cadrul «Programului naţional de construcţii de interes public sau social», prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, precum şi programe proprii de investiţii.
  (2) C.N.I. realizează, în calitate de agenţie de implementare, Proiectul «Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori», conform Legii nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului «Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori», cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014.


  Articolul 5^1

  Abrogat.
  ----------
  Art. 5^1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014.


  Articolul 6

  (1) C.N.I. are, în principal, ca obiect de activitate:
  a) executarea Programului naţional de construcţii de interes public sau social;
  b) urmărirea asigurării resurselor financiare pentru Programul naţional de construcţii de interes public sau social ce cuprind programe de investiţii, lucrări de reparaţii curente şi capitale, consolidări şi alte lucrări similare;
  c) elaborarea de propuneri către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice privind subprogramele Programului naţional de construcţii de interes public sau social;
  d) realizarea unor operaţiuni de marketing, publicitate, reclamă, editare de publicaţii şi imprimate în domeniul său de activitate;
  e) achiziţionarea, realizarea sau vânzarea de tehnologie în domeniul său de activitate;
  f) realizarea sau vânzarea de proiecte în domeniul său de activitate;
  g) prestarea de servicii specifice pentru investitorii care finanţează realizarea Programului naţional de construcţii de interes public sau social.
  ----------
  Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014.
  (2) Construcţiile executate prin C.N.I. pot fi amplasate pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, în funcţie de sursa de finanţare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  ----------
  Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005.
  (3) Realizarea Programului naţional de construcţii de interes public sau social se face de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin C.N.I. În implementarea Programului naţional de construcţii de interes public sau social, C.N.I. aplică procedurile de achiziţie publică, în condiţiile legii.
  ----------
  Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014.
  (4) Supravegherea proiectării, executării lucrărilor şi derulării Programului naţional de construcţii de interes public sau social, precum şi recepţia lucrărilor executate se realizează de către C.N.I.
  ----------
  Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014.
  ----------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 169 din 5 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 8 mai 2003.


  Articolul 7

  (1) Sursele de finanţare pentru realizarea de către C.N.I. a Programului naţional de construcţii de interes public sau social se pot constitui din:
  a) bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie;
  b) bugetul local al unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare;
  c) fonduri rambursabile contractate sau garantate în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare;
  d) veniturile proprii ale beneficiarilor instituţii publice finanţate integral din venituri proprii;
  e) venituri proprii constituite potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;
  f) donaţii şi sponsorizări ale persoanelor fizice sau juridice, române sau străine;
  g) alte surse legal constituite.
  (2) În situaţiile în care beneficiarii obiectivelor de investiţii participă la finanţarea realizării investiţiilor, C.N.I. va încheia cu aceştia convenţii de cofinanţare, pentru a se asigura că îşi onorează obligaţiile asumate.
  ----------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014.


  Articolul 8

  (1) Abrogat.
  ----------
  Alin. (1) al art. 8 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014.
  (2) Abrogat.
  ----------
  Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014.
  (2^1) Abrogat.
  ----------
  Alin. (2^1) al art. 8 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014.
  (2^2) Abrogat.
  ----------
  Alin. (2^2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014.
  (3) Pentru asistenţa tehnică asigurată de C.N.I. în pregătirea şi derularea programelor de investiţii, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării acestora, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj. Aceste sume constituie venituri ale C.N.I. şi se încasează pe măsura decontării lucrărilor executate.
  (4) Pentru asistenţa tehnică asigurată de C.N.I. în pregătirea şi derularea programelor de lucrări de reparaţii curente şi capitale, consolidări şi alte lucrări similare, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării acestora, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea devizului. Aceste sume constituie venituri ale C.N.I. şi se încasează pe măsura decontării lucrărilor executate.
  (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), în devizul general al lucrărilor a căror finanţare se asigură integral de către autorităţile administraţiei publice centrale sau de către autorităţile administraţiei publice locale nu se vor prevedea cheltuielile forfetare în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj/devizului, după caz.
  ----------
  Alin. (5) al art. 8 a fost introdus de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 30 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 11 aprilie 2011.
  ----------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. 1 din LEGEA nr. 169 din 5 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 8 mai 2003.


  Articolul 9

  (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al C.N.I. se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Abrogat.
  ----------
  Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014.
  ----------
  Art. 9 a fost modificat de art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012.


  Articolul 10

  C.N.I. poate finanţa din venituri proprii şi/sau din credite cu garanţie guvernamentală a căror rambursare nu se va efectua de la bugetul de stat, din credite contractate direct de stat şi din credite garantate cu bunuri deţinute în proprietate, contractate în condiţiile legii, programe de investiţii proprii, pentru realizarea unor construcţii pe care le poate exploata în regim de închiriere sau le poate înstrăina în condiţiile legii, cu condiţia să nu afecteze desfăşurarea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor.
  ----------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 347 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.087 din 2 decembrie 2005.


  Articolul 11

  (1) Personalul necesar în vederea desfăşurării activităţii C.N.I. se încadrează în condiţiile legii.
  ----------
  Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din LEGEA nr. 169 din 5 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 8 mai 2003.
  (2) Conducerea executivă a C.N.I. este asigurată de directorul general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie. Directorul general este numit de ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care îi stabileşte şi salariul.
  ----------
  Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de art. V din ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului" cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice".
  ----------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002.


  Articolul 12

  (1) C.N.I. este condusă de adunarea generală a acţionarilor.
  (2) Atribuţiile adunării generale a acţionarilor sunt prevăzute în Actul constitutiv al C.N.I.
  ----------
  Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005.


  Articolul 13

  (1) Adunarea generală a acţionarilor alege consiliul de administraţie al C.N.I.
  (2) Atribuţiile consiliului de administraţie şi cele ale preşedintelui acestuia sunt stabilite prin Actul constitutiv al C.N.I.
  ----------
  Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005.


  Articolul 14

  Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanţa şi poate fi modificată prin hotărâre a Guvernului*).
  ----------
  Art. 14 a fost modificat de pct. 9 al art. 1 din LEGEA nr. 169 din 5 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 8 mai 2003.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Ileana Tureanu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat

  Anexă

  LISTA
  cuprinzând societăţile comerciale participante la realizarea
  capitalului social iniţial al Companiei Naţionale de
  Investiţii «C.N.I.» - S.A.
  1. Compania Naţională «Administraţia Porturilor Maritime Constanţa» - S.A.: 1 miliard lei
  2. Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfa «C.F.R. Marfa» - S.A.: 1 miliard lei
  3. Compania Naţională «Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni» - S.A.: 1,250 miliarde lei
  4. Compania Naţională «Administraţia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanţa: 500 milioane lei
  5. Compania Naţională «Administraţia Porturilor Dunării Maritime» - S.A. Galaţi: 250 milioane lei.
  ----------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002, conform modificării aduse de pct. 13 al aceluiaşi act normativ.


  Anexa 2

  Eliminată.
  ----------
  Anexa 2 a fost eliminată indirect de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002, prin înlocuirea celor două anexe cu una singură.


  Anexa 3

  Programul naţional de construcţii
  de interes public sau social

  Capitolul I

  Prevederi generale

  Articolul 1

  (1) Programul naţional de construcţii de interes public sau social, denumit în continuare program, se realizează de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., societate pe acţiuni aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, potrivit obiectului său de activitate şi cu atribuţiile stabilite conform prevederilor legale în vigoare. Realizarea obiectivelor de investiţii de natura celor care se execută în cadrul Programului naţional de construcţii de interes public sau social este facultativă.
  (2) În sensul prezentului program, expresiile şi termenii de mai jos semnifică după cum urmează:
  a) săli de sport: spaţii special amenajate în vederea desfăşurării activităţilor sportive de orice fel;
  b) bazine de înot: bazine pentru competiţii naţionale şi internaţionale, precum şi bazine de înot didactic şcolare;
  c) complexuri sportive: spaţii şi terenuri special amenajate pe care se pot desfăşura activităţi sportive şi de recreere, acoperite sau în aer liber, inclusiv activităţi conexe;
  d) aşezăminte culturale: imobile în care se desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de educaţie permanentă, precum: căminele culturale, casele de cultură, universităţile populare, şcolile populare de arte şi meserii, centrele culturale şi altele asemenea;
  e) instituţii de învăţământ superior de stat: imobile destinate procesului educaţional şi de cercetare, spaţii cu destinaţia cămine şi cantine, imobile destinate activităţilor cultural-sportive;
  f) patinoare artificiale: patinoare artificiale pentru competiţii naţionale şi internaţionale, precum şi patinoare artificiale de agrement;
  g) unităţi sanitare: spitale/dispensare medicale şi/sau alte unităţi sanitare în care funcţionează cabinete medicale;
  h) săli de cinema: spaţii destinate proiecţiei cinematografice;
  i) lucrări în primă urgenţă: lucrări executate în scopul prevenirii şi atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren, tasări şi/sau prăbuşiri de teren;
  j) obiective de interes public sau social în domeniul construcţiilor: orice tip de construcţii care se realizează pentru satisfacerea nevoilor materiale şi spirituale ale comunităţilor locale;
  k) beneficiari: statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale, precum şi alte instituţii publice, inclusiv persoane fizice şi juridice în cazul Subprogramului "Lucrări în primă urgenţă";
  l) amplasament: imobilul constituit din terenuri şi/sau construcţii, după caz, aparţinând domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi al celorlalte instituţii publice, inclusiv proprietatea persoanelor fizice şi juridice în cazul Subprogramului "Lucrări în primă urgenţă";
  m) obiective de investiţii noi: obiectivele de investiţii care nu au fost finanţate până la includerea în cadrul programelor de investiţii realizate prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., preluate în program;
  n) obiective de investiţii în continuare: obiectivele de investiţii pentru care au fost alocate fonduri de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse legal constituite/au fost încheiate contracte de lucrări pentru investiţiile aflate în derulare în cadrul programelor de investiţii preluate în program sau în alte programe locale ori guvernamentale.


  Articolul 2

  (1) Programul prevăzut la art. 1 este compus din următoarele subprograme:
  a) Subprogramul "Săli de sport";
  b) Subprogramul "Bazine de înot";
  c) Subprogramul "Complexuri sportive";
  d) Subprogramul "Aşezăminte culturale";
  e) Subprogramul "Instituţii de învăţământ superior de stat";
  f) Subprogramul "Patinoare artificiale";
  g) Subprogramul "Unităţi sanitare din mediul urban";
  h) Subprogramul "Săli de cinema";
  i) Subprogramul "Lucrări în primă urgenţă";
  j) Subprogramul "Reabilitare blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate".
  (2) În cadrul programului se pot realiza şi alte obiective de interes public sau social în domeniul construcţiilor care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în condiţiile legii.
  (3) Finanţarea programului se efectuează potrivit art. 7 din ordonanţă.
  (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), finanţarea Subprogramului "Lucrări în primă urgenţă" se realizează din venituri proprii ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, constituite potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite.
  (5) Obiectivele de investiţii incluse în programele actuale de investiţii publice aprobate ca anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice vor fi preluate în noile subprograme din prezentul act normativ.


  Articolul 3

  (1) În cadrul subprogramelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-h), precum şi pentru obiectivele prevăzute la alin. (2) se pot finanţa următoarele categorii de servicii şi lucrări: expertizare tehnică/expertizare energetică/proiectare/construcţii noi/reabilitare/consolidare/extindere/modernizare/finalizare structuri începute cu aceeaşi destinaţie/dotare.
  (2) În cadrul subprogramului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. i), în scopul prevenirii şi atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren, tasări şi/sau prăbuşiri de teren, se pot finanţa următoarele categorii de servicii şi lucrări:
  a) expertizare tehnică, proiectare, execuţie construcţii noi, reconstrucţia imobilelor afectate de cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren, tasări şi/sau prăbuşiri de teren;
  b) expertizare tehnică, proiectare şi execuţia lucrărilor care constau în: consolidarea/repararea elementelor structurale şi, după caz, a elementelor nestructurale ale construcţiei şi/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare, demolări parţiale, lucrări de îmbunătăţire a terenului de fundare, reabilitări la construcţii şi instalaţiile aferente, reparaţii capitale.
  (3) Construcţiile noi care se execută în cadrul subprogramelor prevăzut la art. 2 alin. (1) se realizează pe baza proiectelor puse la dispoziţie de Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. şi aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, respectiv pe baza proiectelor puse la dispoziţie de beneficiari.
  (4) În cadrul subprogramului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. j) se finanţează exclusiv obiectivele de investiţii preluate din Programul de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2014, până la finalizarea acestora.


  Articolul 4

  (1) Amplasamentele destinate construcţiilor care se realizează în cadrul subprogramelor se predau de către beneficiari pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol, libere de orice sarcini, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, care va realiza investiţia prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
  (2) Amplasamentele prevăzute la alin. (1) se predau de către beneficiari viabilizate, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.


  Capitolul II

  Promovarea investiţiilor

  Articolul 5

  La solicitarea beneficiarilor şi în baza documentaţiilor de solicitare motivate transmise de aceştia, Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. întocmeşte pentru fiecare subprogram în parte lista-sinteză a obiectivelor propuse a fi finanţate, potrivit prevederilor anexei nr. 3^1, şi o transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru a fi aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Lista-sinteză astfel aprobată este documentul care stă la baza întocmirii listei obiectivelor de investiţii şi a fundamentării alocaţiilor bugetare necesare în vederea finanţării acestora, conform prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 6

  Obiectivele de investiţii prevăzute la art. 5 sunt preluate şi cuprinse în lista de investiţii a Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform legislaţiei în vigoare.


  Articolul 7

  (1) Pentru obiectivele de investiţii propuse a fi finanţate în cadrul programului, beneficiarii predau amplasamentele conform protocolului prevăzut în anexa nr. 3^2. Acestea sunt preluate pe durata de realizare a investiţiei, după aprobarea listei obiectivelor de investiţii de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi obţinerea surselor de finanţare, în condiţiile legii.
  (2) Beneficiarii obiectivelor de investiţii construcţii noi au obligaţia de a pune la dispoziţia Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. acordurile, autorizaţiile şi avizele necesare demarării lucrărilor, conform legislaţiei în vigoare.
  (3) Pentru obiectivele de investiţii propuse a fi finanţate în cadrul programului, altele decât construcţii noi, beneficiarii au obligaţia de a pune la dispoziţia Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), expertiza tehnică şi expertiza energetică a imobilului, după caz.


  Capitolul III

  Derularea finanţării şi realizării investiţiilor

  Articolul 8

  (1) Pentru asigurarea finanţării, Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. întocmeşte lista obiectivelor de investiţii, care sunt defalcate pe surse de finanţare, eşalonate pe fiecare obiectiv în parte, listă pe care Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. o înaintează Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în vederea supunerii spre aprobare ordonatorului principal de credite.
  (2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., solicită beneficiarilor predarea amplasamentelor, conform protocolului încheiat potrivit art. 7.


  Articolul 9

  Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. derulează procedurile de atribuire a contractelor de prestări de servicii, de execuţie de lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul 10

  Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. comunică Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice numărul de cont deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, în vederea virării alocaţiilor de la bugetul de stat pentru finanţarea obiectivelor subprogramelor.


  Articolul 11

  (1) Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. asigură urmărirea şi supravegherea tehnico-economică a lucrărilor, recepţia la terminarea lucrărilor, conform graficului-anexă la contractul de execuţie de lucrări, şi punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii şi participă împreună cu reprezentanţii beneficiarilor la recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie.
  (2) Decontarea lucrărilor se face pe stadii fizice pe baza situaţiilor de lucrări prezentate de operatorul economic care realizează investiţia în condiţiile legii, confirmată în scris de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.


  Articolul 12

  După efectuarea recepţiei, la terminarea lucrărilor, Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, va preda cu titlu gratuit beneficiarului, pe bază de protocol, conform modelului din anexa nr. 3^3, amplasamentul împreună cu obiectivul de investiţii realizat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 13

  După predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, beneficiarul are obligaţia de a menţine destinaţia acestuia şi de a-l întreţine pe o perioadă de minimum 15 ani.


  Articolul 14

  Anexele nr. 3^1-3^3 fac parte integrantă din prezentul program.


  Anexa 3^1

  ---------
  la program
  ----------
  LISTA-SINTEZĂ*)
  a obiectivelor de investiţii din cadrul
  Subprogramului ... propuse a fi finanţate în anul .............
   ┌────┬───────────┬──────────────┬────────────────┬─────────────┐
   │Nr. │ Judeţul │ Localitatea │ Amplasamentul │ Observaţii │
   │crt.│ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┤
   │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┤
   │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┤
   │ │ │ │ │ │
   └────┴───────────┴──────────────┴────────────────┴─────────────┘

  ----------
  *) Lista-sinteză se va întocmi de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. şi va fi transmisă la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru a fi aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.


  Anexa 3^2

  ---------
  la program
  ----------
      Beneficiar Ministerul Dezvoltării Regionale
      .......................... şi Administraţiei Publice
                                                 Nr. ......./.......
                                                        prin
                                          Compania Naţională de Investiţii
                                                  "C.N.I." - S.A.
      Nr. ......./......... Nr. ......./.......

  PROTOCOL
  încheiat astăzi ......................
  1. Beneficiarul, .........., cu sediul în ........, reprezentat prin ............., în calitate de predător,
  şi
  2. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sectorul 5, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Naţiunile Unite nr. 9, bloc 107, sectorul 5, în calitate de primitor,
  în baza ........., ................ nr. ...../........., am procedat la predarea-primirea unui nr. de ............. amplasamente, în suprafaţă totală de ......... mp, identificate potrivit Cărţii funciare nr. ............, nr. topo ........., în scopul ................., după cum urmează:
   ┌────┬───────────────┬─────────────────┬───────────────────────┐
   │Nr. │ Amplasamentul │ Suprafaţa (mp) │Categoria de folosinţă │
   │crt.│ │ │ │
   ├────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤
   │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤
   │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤
   │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤
   │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤
   │ │TOTAL: │ │ │
   └────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────────────┘

  Prezentul protocol a fost încheiat în 3 exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.
            Am predat. Am primit,

       Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale
     ............................. şi Administraţiei Publice

                                          Ministrul dezvoltării regionale
                                           şi administraţiei publice,
                                           ...........................

                                          Compania Naţională de Investiţii
                                                 "C.N.I." - S.A.

      Conducătorul unităţii, Director general,
      ........................ .....................


  Anexa 3^3

  ---------
  la program
  ----------
      Compania Naţională de Investiţii Beneficiar
            "C.N.I." - S.A. ................
          Nr. ......./......... Nr. ......../...........
                  prin

       Ministerul Dezvoltării Regionale
         şi Administraţiei Publice
            Nr. ......./.......

  PROTOCOL
  încheiat astăzi ......................
  1. Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Naţiunile Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sectorul 5, în calitate de predător,
  şi
  2. Beneficiarul, ..............., reprezentat prin ...................., în calitate de primitor,
  în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Programului naţional de construcţii de interes public sau social derulat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., am procedat la predarea-primirea amplasamentului situat în ..........., compus din .................., în cadrul .................................. ...., în suprafaţă de .............. mp.
  Prezentul protocol s-a încheiat ca urmare a Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. ......... din ............. .
  Odată cu predarea-primirea efectuată pentru amplasamentul sus-menţionat, s-a predat beneficiarului ................................ şi cartea tehnică a construcţiei.
  Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a fost încheiat în 3 exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.
           Am predat. Am primit.
      .......................... ..........................

      Compania Naţională de Investiţii Beneficiar,
              "C.N.I." - S.A. ...................
              Director general,
           ....................... Conducătorul unităţii,
                   prin ....................
      Ministerul Dezvoltării Regionale
        şi Administraţiei Publice

      Ministrul dezvoltării regionale
        şi administraţiei publice,
        .............................

  ----------
  Anexa 3 a fost introdusă conform modificării aduse de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014, asupra art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001, având conţinutul anexei din acelaşi act normativ.
  ----