ORDIN nr. 3.235 din 9 februarie 2010
privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 25 februarie 2010  În baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) şi b), art. 7 alin. (1) lit. c) şi d) şi art. 43 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
  ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  (1) Condiţiile de ocupare a funcţiilor didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor pentru învăţământul primar sunt îndeplinite de absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea "Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar" repartizaţi în învăţământul preuniversitar pe posturi de: educatoare, educatoare/educator, educatoare/educator itinerant/de sprijin, învăţător, învăţător-educator sau învăţător itinerant/de sprijin.
  (2) Condiţiile de ocupare a funcţiei didactice de profesor în învăţământul preşcolar sunt îndeplinite şi de absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic cu una dintre specializările "Educatoare", "Educatoare-Învăţător" sau "Învăţător-Educatoare" repartizaţi în învăţământul preuniversitar pe posturi de: educatoare, educatoare/educator sau educatoare/educator itinerant/de sprijin, care au finalizat cu diplomă de absolvire/licenţă şi studii universitare de scurtă sau lungă durată ori ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat, având înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una dintre specializările cuprinse în Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 6.052/2009, la:
  a) aria curriculară "Limbă şi comunicare", disciplinele: limba şi literatura română, limbi clasice, limbi străine/materne şi literatura universală;
  b) aria curriculară "Matematică şi ştiinţe", disciplinele: matematică, fizică, chimie, biologie şi ştiinţe, cu excepţia specializărilor cuprinse în anexa nr. 1;
  c) aria curriculară "Tehnologii", disciplinele: informatică; tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, specializările universitare de lungă şi scurtă durată "Informatică" din profilul "Informatică", specializările universitare de lungă şi scurtă durată din profilul "Matematică": "Informatică", "Matematică-Informatică", "Maşini de calcul" şi "Cercetări operaţionale", specializările universitare de lungă durată din profilul "Fizică": "Fizică-Informatică", "Fizică informatică", specializările pentru ciclul I de studii universitare de licenţă din domeniul ştiinţe exacte, incluse în domeniile pentru studiile universitare de licenţă: "Matematică", "Informatică", "Fizică" şi "Chimie": "Matematică informatică", "Informatică", "Informatică aplicată", "Fizică informatică" şi "Chimie informatică", precum şi programele de studiu de master acreditate corespunzătoare domeniilor de licenţă: "Matematică", "Informatică" şi "Fizică";
  d) aria curriculară "Om şi societate", disciplinele: cultură civică; filozofie; logică, argumentare şi comunicare; sociologie; studii sociale; psihologie; pedagogie; istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare; istorie; geografie; religie; discipline teologice de specialitate, posturile de: profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică şi profesor logoped, învăţământul special, postul de profesor psihopedagog, cu excepţia specializărilor cuprinse în anexa nr. 2;
  e) aria curriculară "Arte", disciplinele: arte vizuale, muzică, teatru, coregrafie;
  f) aria curriculară "Educaţie fizică şi sport", disciplinele: educaţie fizică şi sport, kinetoterapie, cu excepţia specializărilor cuprinse în anexa nr. 3.
  (3) Condiţiile de ocupare a funcţiei didactice de profesor în învăţământul primar sunt îndeplinite şi de absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic cu una dintre specializările "Învăţător", "Educatoare-Învăţător" sau "Învăţător-Educatoare" repartizaţi în învăţământul preuniversitar pe posturi de: învăţător, învăţător-educator sau învăţător itinerant/de sprijin, care au finalizat cu diplomă de absolvire/licenţă şi studii universitare de scurtă sau lungă durată ori ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat, având înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una dintre specializările cuprinse în Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 6.052/2009, la:
  a) aria curriculară "Limbă şi comunicare", disciplinele: limba şi literatura română, limbi clasice, limbi străine/materne şi literatura universală;
  b) aria curriculară "Matematică şi ştiinţe", disciplinele: matematică, fizică, chimie, biologie şi ştiinţe, cu excepţia specializărilor cuprinse în anexa nr. 1;
  c) aria curriculară "Tehnologii", disciplinele: informatică; tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, specializările universitare de lungă şi scurtă durată "Informatică" din profilul "Informatică", specializările universitare de lungă şi scurtă durată din profilul "Matematică": "Informatică", "Matematică-Informatică", "Maşini de calcul" şi "Cercetări operaţionale", specializările universitare de lungă durată din profilul "Fizică": "Fizică-Informatică", "Fizică informatică", specializările pentru ciclul I de studii universitare de licenţă din domeniul ştiinţe exacte, incluse în domeniile pentru studiile universitare de licenţă: "Matematică", "Informatică", "Fizică" şi "Chimie": "Matematică informatică", "Informatică", "Informatică aplicată", "Fizică informatică" şi "Chimie informatică", precum şi programele de studiu de master acreditate corespunzătoare domeniilor de licenţă: "Matematică", "Informatică" şi "Fizică";
  d) aria curriculară "Om şi societate", disciplinele: cultură civică; filozofie; logică, argumentare şi comunicare; sociologie; studii sociale; psihologie; pedagogie; istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare; istorie; geografie; religie; discipline teologice de specialitate, posturile de: profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică şi profesor logoped, învăţământul special, postul de profesor psihopedagog, cu excepţia specializărilor cuprinse în anexa nr. 2;
  e) aria curriculară "Arte", disciplinele: arte vizuale, muzică, teatru, coregrafie;
  f) aria curriculară "Educaţie fizică şi sport", disciplinele: educaţie fizică şi sport, kinetoterapie, cu excepţia specializărilor cuprinse în anexa nr. 3.


  Articolul 2

  (1) Absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic repartizaţi în învăţământul preuniversitar pe posturi de: educatoare, educatoare/educator, educatoare/educator itinerant/de sprijin, învăţător, învăţător-educator sau învăţător itinerant/de sprijin, care au finalizat cu diplomă de absolvire/licenţă şi studii universitare de scurtă sau lungă durată ori ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat, având înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una dintre specializările cuprinse în anexele nr. 1-3 sau o altă specializare care nu este prevăzută la art. 1, îndeplinesc condiţiile de ocupare a funcţiei de institutor.
  (2) Absolvenţii cu examen de diplomă ai colegiului universitar pedagogic sau a unei şcoli echivalente liceului pedagogic repartizaţi în învăţământul preuniversitar pe posturi de: educatoare, educatoare/educator, educatoare/educator itinerant/de sprijin, învăţător, învăţător-educator sau învăţător itinerant/de sprijin, care au finalizat cu diplomă de absolvire/licenţă şi studii universitare de scurtă sau lungă durată ori ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat, cu excepţia specializării "Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar", îndeplinesc condiţiile de ocupare a funcţiei de institutor.


  Articolul 3

  Normarea activităţii de predare-învăţare şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă pentru profesorii pentru învăţământul preşcolar şi pentru profesorii pentru învăţământul primar se stabileşte pe post similar normării activităţii didactice de predare-învăţare şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă a educatoarelor/institutorilor din învăţământul preşcolar, învăţătorilor/institutorilor din învăţământul primar, respectiv educatoarelor/educatorilor, educatoarelor/educatorilor itineranţi/de sprijin, învăţătorilor-educatori/ institutorilor-educatori sau învăţătorilor itineranţi/de sprijin, conform art. 43 lit. a), b) sau f) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 5

  Direcţia acreditarea, evaluarea şi performanţa în cariera didactică din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei, cercetării,
  tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Bucureşti, 9 februarie 2010.
  Nr. 3.235.


  Anexa 1
  -------
  LISTA
  specializărilor de nivel universitar din Centralizatorul
  privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările,
  precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului
  didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin Ordinul
  ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 6.052/2009, aria
  curriculară "Matematică şi ştiinţe", disciplinele: matematică, fizică,
  chimie, biologie, ştiinţe, care nu sunt cuprinse în profilul pedagogic
  ┌─────────────────┬────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┐
  │Profilul/Domeniul│ Specializarea │Studii uni- │Studii uni- │
  │ │ │versitare de│versitare de │
  │ │ │lungă durată│scurtă durată│
  ├─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ŞTIINŢE APLICATE │Inginerie matematică │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Inginerie fizică │ x │ │
  ├─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │CHIMIE │Chimie - Fizică (militar)*) │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Inginerie chimică │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Inginerie chimică │ │ │
  │ │(în limbi străine) │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Tehnologie chimică │ x │ x │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Tehnologie chimică organică │ x │ x │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Tehnologie chimică anorganică │ x │ x │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Tehnologia substanţelor │ │ │
  │ │anorganice │ x │ x │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Tehnologia substanţelor organice│ x │ x │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Ştiinţa şi ingineria materia- │ │ │
  │ │lelor oxidice │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Tehnologia silicaţilor şi compu-│ │ │
  │ │şilor oxidici │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Chimie militară (militar)*) │ │ x │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Tehnici de laborator │ │ x │
  ├─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │CHIMIE │Tehnologia celulozei, hârtiei şi│ │ │
  │INDUSTRIALĂ/ │fibrelor artificiale │ x │ │
  │INGINERIE CHIMICĂ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Tehnologia compuşilor macromo- │ │ │
  │ │leculari │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Inginerie chimică │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Inginerie chimică │ │ │
  │ │(în limbi străine) │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Tehnologie chimică │ x │ x │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Tehnologie chimică organică │ x │ x │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Tehnologie chimică anorganică │ x │ x │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Tehnologia substanţelor │ │ │
  │ │anorganice │ x │ x │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Tehnologia substanţelor organice│ x │ x │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Ştiinţa şi ingineria materiale- │ │ │
  │ │lor oxidice │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Tehnologia silicaţilor şi compu-│ │ │
  │ │şilor oxidici │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Tehnici de laborator │ │ x │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Tehnologia materialelor de │ │ │
  │ │construcţii │ │ x │
  └─────────────────┴────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘

  ───────── Notă *) Specializări dobândite în cadrul instituţiilor militare de învăţământ superior.
  ┌────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┐
  │Domeniul fundamental│Domeniul pentru studiile│Specializarea din │Studii uni- │
  │ │universitare de licenţă │cadrul domeniului │versitare de │
  │ │ │pentru studiile │licenţă │
  │ │ │universitare de │(ciclul I │
  │ │ │ licenţă │ Bologna) │
  ├────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
  │Ştiinţe inginereşti │Ştiinţe inginereşti │Matematică şi │ │
  │ │aplicate │informatică │ │
  │ │ │aplicată în │ │
  │ │ │inginerie │ x │
  ├────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
  │Ştiinţe inginereşti │Ştiinţe inginereşti │Inginerie fizică │ x │
  │ │aplicate ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │ │Fizică tehnologică│ x │
  ├────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
  │Ştiinţe inginereşti │Inginerie chimică │Chimie militară*) │ x │
  └────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┘

  ───────── Notă *) Specializare dobândită în cadrul instituţiilor militare de învăţământ superior.


  Anexa 2
  -------
  LISTA
  specializărilor de nivel universitar din Centralizatorul
  privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările,
  precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului
  didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin Ordinul
  ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 6.052/2009, aria
  curriculară "Om şi societate", disciplinele: cultură civică;
  filozofie; logică, argumentare şi comunicare; sociologie; studii
  sociale; psihologie; pedagogie; istoria şi tradiţiile minorităţii
  maghiare; istorie; geografie; religie; discipline teologice de
  specialitate, posturile de: profesor în centre şi cabinete de
  asistenţă psihopedagogică şi profesor logoped, învăţământul
  special, postul de profesor psihopedagog, care nu sunt
  cuprinse în profilul pedagogic
  ┌─────────────────┬────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┐
  │Profilul/Domeniul│ Specializarea │Studii uni- │Studii uni- │
  │ │ │versitare de│versitare de │
  │ │ │lungă durată│scurtă durată│
  ├─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │SOCIOPSIHO- │Psihosociologie (militar)*) │ x │ │
  │PEDAGOGIE ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Psihosociologie - informaţii │ │ │
  │ │(militar)*) │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Asistenţă socială │ x │ │
  ├─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ARHIVISTICĂ │Arhivistică - Istorie │ │ │
  │ │(militar)*) │ │ │
  ├─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ŞTIINŢE POLITICE │Ştiinţe politice │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Ştiinţe politice │ │ │
  │ │(în limbi străine) │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Ştiinţe politice şi │ │ │
  │ │administrative │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Studii europene │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Relaţii internaţionale şi studii│ │ │
  │ │europene │ x │ │
  ├─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ŞTIINŢE │Ştiinţe politico-economice │ x │ │
  │SOCIAL-POLITICE │ │ │ │
  ├─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ŞTIINŢE │ │ │ │
  │ADMINISTRATIVE │Administraţie publică │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Administraţie europeană │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Ştiinţe administrative │ x │ │
  ├─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │FILOLOGIE │Comunicare şi relaţii publice │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Comunicare socială şi relaţii │ │ │
  │ │publice │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Relaţii internaţionale şi studii│ │ │
  │ │europene │ x │ │
  ├─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ECONOMIC │Relaţii internaţionale şi studii│ │ │
  │ │europene │ x │ │
  ├─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │RELAŢII │Relaţii internaţionale şi studii│ │ │
  │INTERNAŢIONALE │europene │ x │ │
  ├─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │JURNALISTICĂ/ │Psihosociologie - informaţii*) │ x │ │
  │ŞTIINŢELE ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │COMUNICĂRII │Psihosociologie - informaţii │ │ │
  │ │(militar)*) │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Comunicare şi relaţii publice │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Comunicare socială şi relaţii │ │ │
  │ │publice │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Comunicare şi relaţii │ │ │
  │ │publice - informaţii*) │ x │ │
  ├─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │COMUNICARE ŞI │ │ │ │
  │RELAŢII PUBLICE │Comunicare şi relaţii publice │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Comunicare socială şi relaţii │ │ │
  │ │publice │ x │ │
  ├─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ DREPT │Drept │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Drept comunitar │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Ştiinţe juridice │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Ştiinţe juridice şi │ │ │
  │ │administrative │ x │ │
  ├─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ŞTIINŢE JURIDICE │Drept │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Drept comunitar │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Drept şi relaţii internaţionale │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Ştiinţe juridice │ x │ │
  │ ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ │Ştiinţe juridice şi │ │ │
  │ │administrative │ x │ │
  ├─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
  │ASISTENŢĂ SOCIALĂ│Asistenţă socială │ x │ x │
  └─────────────────┴────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘

  ───────────── Notă *) Specializări dobândite în cadrul instituţiilor militare sau de informaţii de învăţământ superior.
  ┌────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┐
  │Domeniul fundamental│Domeniul pentru studiile│Specializarea din │Studii uni- │
  │ │universitare de licenţă │cadrul domeniului │versitare de │
  │ │ │pentru studiile │licenţă │
  │ │ │universitare de │(ciclul I │
  │ │ │ licenţă │ Bologna) │
  ├────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
  │ŞTIINŢE JURIDICE │DREPT │Drept │ x │
  │ │ ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │ │Drept comunitar │ x │
  ├────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
  │ŞTIINŢE SOCIALE ŞI │ŞTIINŢE POLITICE │Ştiinţe politice │ x │
  │POLITICE ├────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
  │ │RELAŢII INTERNAŢIONALE │Relaţii interna- │ │
  │ │ŞI STUDII EUROPENE │ţionale şi studii │ │
  │ │ │europene │ x │
  │ ├────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
  │ │ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE │Administraţie │ │
  │ │ │publică │ x │
  │ │ ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │ │Administraţie │ │
  │ │ │europeană │ x │
  │ ├────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
  │ │ŞTIINŢE ALE │Comunicare şi │ │
  │ │COMUNICĂRII │relaţii publice │ x │
  │ ├────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
  │ │ASISTENŢĂ SOCIALĂ │Asistenţă socială │ x │
  ├────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
  │ŞTIINŢE MILITARE ŞI │ŞTIINŢE MILITARE ŞI │Comunicare şi │ │
  │INFORMAŢII │INFORMAŢII │relaţii publice - │ │
  │ │ │informaţii*) │ x │
  │ │ ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │ │Psihologie - │ │
  │ │ │informaţii*) │ x │
  └────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┘

  ────────── Notă *) Specializări dobândite în cadrul instituţiilor militare sau de informaţii de învăţământ superior.
  Domeniul de licenţă Programul de studii de master acreditat Studii universita- re de masterat (ciclul II Bologna)
  DREPT 1. Administraţie publică 2. Asistenţa juridică a întreprinderii 3. Conducere şi organizare judiciară 4. Combaterea traficului ilicit de droguri 5. Combaterea criminalităţii organizate 6. Comunicare socială proactivă a poliţiei 7. Criminalistică 8. Carieră judiciară 9. Devianţă şi delincvenţă 10. Drept administrativ 11. Drept civil aprofundat 12. Drept comunitar 13. Drept comunitar şi politici de integrare europeană 14. Drept european 15. Drept financiar bancar şi al asigurărilor 16. Drept privat 17. Drept şi administraţie publică europeană 18. Drept şi politici publice europene 19. Drept internaţional comunitar 20. Drept internaţional şi comunitar 21. Drept internaţional public 22. Drept internaţional şi drept comunitar 23. Drept internaţional şi european 24. Drept judiciar privat 25. Drept maritim 26. Drept privat aprofundat 27. Drept privat comunitar 28. Drept privat comparat 29. Droit prive compare 30. Drept public 31. Drept penal şi ştiinţe penale 32. Drept social român şi european 33. Dreptul afacerilor 34. Dreptul european şi dreptul naţio- nal al afacerilor 35. Dreptul informaţiilor şi al securi- tăţii private 36. Drept intern şi internaţional al mediului 37. Dreptul muncii. Relaţii de muncă şi industriale 38. Drepturile omului 39. Economia şi dreptul afacerilor 40. Integrare europeană 41. Instituţii şi proceduri de drept public 42. Instituţii juridice comunitare şi internaţionale 43. Instituţii de drept administrativ 44. Instituţii de drept privat român 45. Instituţii de drept civil şi proce- sual civil 46. Instituţii de drept penal şi proce- sual penal 47. Investigarea criminalistică a infracţiunilor 48. Investigarea fraudelor 49. Legislaţie comunitară şi carieră judiciară 50. Legislaţia privind siguranţa tran- sporturilor 51. Master profesional de drept euro- pean şi internaţional al afacerilor 52. Managementul resurselor umane în sistemul autorităţilor de ordine publică 53. Managementul cooperării poliţie- neşti internaţionale 54. Managementul activităţilor de ordi- ne publică şi siguranţă naţională 55. Managementul investigaţiei penale 56. Managementul cooperării la frontie- ra Schengen 57. Managementul pregătirii operaţio- nale de jandarmi 58. Mecanismele juridice ale economiei de piaţă 59. Medierea - procedura necontencioasă de soluţionare a conflictelor 60. Medierea conflictelor în drept 61. Ocrotirea familiei şi asistenţă socială 62. Poliţie judiciară 63. Proceduri judiciare şi profesii liberale 64. Statul de drept şi societatea civilă 65. Etat de droit et societe civile 66. Sisteme şi instituţii de drept în- ternaţional şi comunitar 67. Studii europene 68. Ştiinţe penale 69. Ştiinţe penale aprofundate 70. Ştiinţe penale şi criminalistică 71. Ştiinţe penale - criminologie şi criminalistică 72. Tehnică criminalistică x x
  ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 1. Administraţie europeană. Instituţii şi politici publice 2. Administraţie publică 3. Administraţie publică europeană 4. Administraţie publică europeană - BRIE 5. Administraţie publică şi integrare europeană 6. Administraţie publică şi dezvoltarea comunitară 7. Administraţie publică în contextul integrării europene 8. Administraţie şi finanţe publice europene 9. Administraţie şi management public 10. Administrarea resurselor institu- ţiilor culturale 11. Administraţie publică şi eficienţa sistemului administrativ 12. Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă managerială 13. Administraţie şi politici publice în Uniunea Europeană 14. Administrarea şi dezvoltarea resur- selor umane 15. Dezvoltare regională 16. Guvernare şi administraţie publică europeană 17. Guvernare modernă şi dezvoltare locală 18. Management şi administraţie europeană 19. Management şi audit în administra- ţie şi afaceri 20. Managementul administraţiei publice şi cariere publice 21. Managementul crizelor şi conflic- telor 22. Managementul instituţiilor publice 23. Managementul organizaţiilor şi ser- viciilor publice 24. Managementul sectorului public 25. Managementul poliţiei locale 26. Politici de sănătate şi management sanitar 27. Politici administrative europene 28. Puterea executivă şi administraţia publică 29. Sisteme administrative şi relaţii internaţionale 30. Spaţiul public european 31. Studii administrative europene 32. Ştiinţe administrative x
  ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII Psihologie - informaţii*) x
  ASISTENŢĂ SOCIALĂ 1. Asistenţa socială a vârstnicilor 2. Asistenţă socială pentru sănătate mentală 3. Asistenţă socială şi consiliere în şcoală 4. Asistenţă socială şi economie socială 5. Asistenţă socială bazată pe dovezi 6. Asistenţă socială în spaţiul justi- ţiei. Probaţiune şi mediere 7. Asistenţă socială privind reintegra- rea socială în domeniul justiţiei penale 8. Asistenţă şi incluziune socială a vârstnicilor şi persoanelor cu dizabilităţi 9. Cercetare în sociologie 10. Research în sociology 11. Consiliere în asistenţa socială 12. Evaluarea programelor şi analiză de impact 13. Evaluare şi supervizare în asisten- ţă socială 14. Familia - resurse şi asistenţă socială 15. Familia şi managementul resurselor familiale 16. Gerontologie socială 17. Grupuri de risc şi servicii sociale de suport 18. Masterat european în drepturile copiilor 19. Masterat european de protecţie a drepturilor copiilor 20. Management în asistenţă socială 21. Management de caz şi metode de în- tervenţie în asistenţa socială 22. Managementul serviciilor de asis- tenţă socială 23. Managementul serviciilor sociale şi de sănătate 24. Politici publice în asistenţa socială 25. Politici sociale europene 26. Politici sociale în context european 27. Politici şi servicii sociale 28. Practica asistenţei sociale centra- tă pe valori 29. Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri 30. Prevenirea violenţei împotriva co- pilului în familie şi societate 31. Probaţiune 32. Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilor 33. Programe şi proiecte comunitare în asistenţă socială 34. Psihologie socială aplicată 35. Supervizare şi planificare socială 36. Supervizare în serviciile sociale şi de sănătate mintală x

  ──────── Notă *) Specializare dobândită în cadrul instituţiilor militare sau de informaţii de învăţământ superior.


  Anexa 3
  -------
  LISTA
  specializărilor de nivel universitar din Centralizatorul
  privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările,
  precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului
  didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin Ordinul
  ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 6.052/2009, aria
  curriculară "Educaţie fizică şi sport", disciplinele: educaţie
  fizică şi sport, kinetoterapie, care nu sunt incluse
  în profilul pedagogic
  Profilul/Domeniul Specializarea Studii univer- sitare de lungă durată Studii universitare de scurtă durată
  MEDICINĂ Fiziokinetoterapie x
  Balneofiziokinetoterapie şi recuperare x
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică militară şi sport*) x
  Educaţie fizică (militară)*) x

  ────────── Notă *) Specializări dobândite în cadrul instituţiilor militare sau de informaţii de învăţământ superior.
  Domeniul pentru studiile universitare de licenţă Specializarea din cadrul domeniului pentru studiile universitare de licenţă Studii universitare de licenţă (ciclul I Bologna)
  SĂNĂTATE Balneofiziokinetoterapie şi recuperare x

  ---------