HOTĂRÂRE nr. 276 din 2 mai 1995
privind efectuarea de operaţiuni legate de import-export, încheiate la nivel de agent economic
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 15 mai 1995  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Operaţiunile legate de import-export, încheiate la nivel de agent economic, se realizează pe bază de licenţe eliberate, în prealabil, de Ministerul Comerţului.


  Articolul 2

  Sunt admise următoarele tipuri de operaţiuni legate de import-export:
  a) import de produse energetice şi materii prime, precum şi de materiale, componente, subansambluri şi utilaje destinate industriilor energetică, extractivă şi sectoarelor de prelucrare primară, cu plata prin produse liberalizate la export, inclusiv instalaţii complexe şi lucrări de construcţii-montaj;
  b) import de maşini, utilaje, echipamente, instalaţii, subansambluri şi piese de schimb aferente acestora, necesare lucrărilor de investiţii şi/sau retehnologizării, cu plata prin produse industriale finite româneşti, liberalizate la export;
  c) import de materiale, componente, subansambluri, piese de schimb pentru producţie şi închiriere de utilaje (leasing), cu export de produse finite din producţia proprie;
  d) import de materii prime, materiale, utilaje, echipamente şi accesorii pentru producţia proprie, cu plata prin servicii prestate în România şi în străinătate în domeniul productiv, pentru parteneri externi;
  e) importul produselor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, destinate vânzarii cu amănuntul, pentru consumul populaţiei, în limita valorii de 500 mii dolari S.U.A. pe agent economic şi pe an calendaristic, cu export de mărfuri româneşti, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 2;
  f) import de produse, materiale, componente, subansambluri destinate întreţinerii sau reparării tehnicii din dotare, necesare apărării tarii, ordinii publice şi siguranţei naţionale, cu export de produse liberalizate.
  Operaţiunile legate de export-import cu valoare mai mare de un milion dolari S.U.A. pe agent economic şi pe an calendaristic vor fi aprobate de Ministerul Comerţului, cu avizul Ministerului Finanţelor, pe baza propunerilor fundamentate ale ministerelor de resort, cu excepţia celor prevăzute la lit. f).


  Articolul 3

  Ministerul Comerţului, pe baza avizului Ministerului Finanţelor, aprobă operaţiunile de compensare solicitate de agenţii economici, care se încadrează în prevederile acordurilor sau ale înţelegerilor guvernamentale la care România este parte, fără limitarea prevăzută la art. 2 lit. e).


  Articolul 4

  În cazuri justificate, Ministerul Comerţului poate aproba, cu avizul prealabil al ministerelor de resort şi al Ministerului Finanţelor, operaţiuni legate de exportul unor produse de natura celor cuprinse în anexa nr. 2 cu importul unor produse de strictă necesitate pentru economia naţională sau pentru populaţie, altele decât cele prevăzute la art. 2 lit a) - e).


  Articolul 5

  Ministerul Comerţului, cu avizul prealabil al ministerelor de resort şi al Ministerului Finanţelor, poate aproba operaţiuni de compensare a datoriilor externe ale regiilor autonome, rezultate din prestări de servicii internaţionale, prin livrări de produse româneşti necontingentate, achitate producătorilor interni de debitorul extern în cauza.


  Articolul 6

  Pentru urmărirea derulării operaţiunilor legate de import-export în scop statistic, este obligatorie menţionarea numărului licenţei pe declaraţiile vamale de import şi export corespunzătoare mărfurilor care fac obiectul operaţiunii aprobate.
  În cazul în care exportul se realizează în prealabil, efectuarea importului aferent nu va putea depăşi termenele de încasare prevăzute la art. 4 pct. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenţilor economici.


  Articolul 7

  Se abroga Hotărârea Guvernului nr. 165/1994 - completată prin Hotărârea Guvernului nr. 972/1994 - privind efectuarea de operaţiuni legate de import-export, încheiate la nivel de agent economic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 5 mai 1994.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Contrasemnează:
  -------------
  Ministrul comerţului,
  Cristian Ionescu
  Ministrul industriilor,
  Dumitru Popescu
  Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,
  Valeriu Tabără
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 02 mai 1995.
  Nr. 276.


  Anexa 1
  *Font 9*
                         LISTA
      mărfurilor de import, destinate consumului final prin vânzarea cu
      amănuntul, admise în cadrul operaţiunilor legate de import-export
       (conform clasificării din Tariful vamal de import al României)
      - Subcapitolul 04.02: Lapte şi smântână, concentrate sau cu adaos de zahăr
                              sau alţi îndulcitori (edulcoranţi)
      - Subcapitolul 0405.00: Unt şi alte derivate grase din lapte
      - Grupa 0803.00: Banane, proaspete sau uscate
      - Subcapitolul 08.04: Curmale, smochine, ananas, avocado, guava, mango şi
                              mangustan, proaspete sau uscate
      - Subcapitolul 08.05: Citrice, proaspete sau uscate
      - Subcapitolul 0901.1: Cafea neprăjită
      - Subcapitolul 09.02: Ceai, chiar aromatizat
      - Grupa 0904.1: Piper
      - Grupa 0905: Vanilie
      - Grupa 09.06: Scorţişoară şi flori de scorţişoară
      - Grupa 0907.00.00: Cuişoare (flori, fructe sau tulpini)
      - Grupa 09.08: Nucşoară, condimente din coajă de nucşoară, cardamon
      - Poziţia 0910.40.90: Foi de dafin
      - Grupa 1006.30: Orez semialbit sau albit, chiar sticlos sau glasat:
      _ poziţia 1701.99.10: Zahăr alb
      - Grupa 2005.70: Măsline
      - Subcapitolul 29.36: Provitamine şi vitamine, naturale sau reproduse prin
                              sinteză (inclusiv concentratele naturale), ca şi
                              derivatele lor folosite în principal ca vitamine,
                              amestecate sau nu între ele, sau chiar în orice
                              soluţii
      - Subcapitolul 29.37: Hormoni, naturali sau reproduşi prin sinteză;
                              derivaţii lor utilizaţi în principal ca hormoni;
                              alţi steroizi utilizaţi în principal ca hormoni.
      - Subcapitolul 29.41: Antibiotice
      - Capitolul 30: Produse farmaceutice
      - Poziţia 8212.20.00: Lame de ras


  Anexa 2
  *Font 9*
                       LISTA
      mărfurilor (conform clasificării din Tariful vamal de import al României)
         neadmise la export în operaţiunile legate de export-import pentru
      importul de produse destinate consumului final prin vânzarea cu amănuntul
      - Capitolul 1: Animale vii
      - Subcapitolul 04.01: Lapte şi smântână, neconcentrate, fără adaos de
                              zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi)
      - Subcapitolul 04.02: Lapte şi smântână, concentrate sau cu adaos de zahăr
                              sau alţi îndulcitori (edulcoranţi)
      - Subcapitolul 0405.00: Unt şi alte derivate grase din lapte:
      - Capitolul 10: Cereale
      - Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ, amidon,
                              inulina, gluten de grâu
      - Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe
                              diverse; plante industriale şi medicinale; paie si
                              furaje
      - Subcapitolul 15.07: Ulei de soia şi fracţiunile lui, chiar rafinat, dar
                              nemodificat chimic
      - Subcapitolul 15.12: Uleiuri din seminţe de floarea-soarelui, de şofran,
                              de bumbac şi fracţiunile lor, chiar rafinate, dar
                              nemodificate chimic
      - Subcapitolul 15.20: Glicerina, chiar pură; leşii şi ape de glicerină
      - Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase
      - Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare;
                              nutreturi pentru animale
      - Subcapitolul 24.01: Tutunuri brute sau neprelucrate; deşeuri de tutunuri
      - Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsos, var si
                              ciment, exclusiv poziţia tarifară 2501.00
      - Capitolul 26: Minereuri, zgura şi cenusa
      - Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse
                              rezultate din distilarea acestora; materii
                              bituminoase; ceruri minerale
      - Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi
                              anorganici ai metalelor preţioase, ai metalelor din
                              pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai
                              izotopilor
      - Capitolul 29: Produse chimice organice
      - Capitolul 30: Produse farmaceutice
      - Capitolul 31: Îngrăşăminte
      - Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice
      - Subcapitolul 39.01: Polimeri de etilenă, în forme primare
      - Subcapitolul 39.02: Polimeri de propilenă sau de alte olefine, sub
                              forme primare
      - Subcapitolul 39.03: Polimeri de stiren, sub forme primare
      - Subcapitolul 39.04: Polimeri de clorură de vinil sau de alte olefine
                              halogenate, sub forme primare
      - Subcapitolul 39.05: Polimeri de acetat de vinil sau de alţi esteri de
                              vinil, sub forme primare; alţi polimeri de vinil sub
                              forme primare
      - Subcapitolul 39.06: Polimeri acrilici sub forme primare
      - Subcapitolul 39.07: Poliacetali, alţi polieteri şi răşini epoxidice, sub
                              forme primare; policarbonaţi, răşini alchidice,
                              poliesteri alilici şi alţi poliesteri, sub forme
                              primare
      - Subcapitolul 39.08: Poliamide sub forme primare
      - Subcapitolul 39.09: Răşini aminice, răşini fenolice şi poliuretani, sub
                              forme primare
      - Poziţia 3910.00.00: Siliconi sub forme primare
      - Subcapitolul 39.11: Răşini de petrol, răşini cumaron-indenice,
                              politerpenice, polisulfurice, polisulfonice şi alte
                              produse menţionate în Nota 3 la prezentul capitol,
                              nedenumite şi necuprinse în altă parte, în forme
                              primare
      - Subcapitolul 39.12: Celuloza şi derivaţii săi chimici, nedenumite şi
                              neincluse în altă parte, sub forme primare
      - Subcapitolul 40.02: Cauciuc sintetic şi factis pentru cauciuc derivat
                              din uleiuri, sub formă primară sau sub formă de
                              plăci, foi sau benzi; amestecuri de produse de la
                              poz. nr. 40.01 cu produse din prezenta poziţie, sub
                              formă primară sau sub forma de plăci, foi sau benzi
      - Poziţia 4003.00.00: Cauciuc regenerat sub forme primare sau sub formă de
                              plăci, foi sau benzi
      - Capitolul 41: Piei brute (altele decât blănurile) şi piei tăbăcite
      - Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn
      - Capitolul 45: Plută şi articole din plută
      - Capitolul 47: Pasta de lemn sau din alte materiale
                              fibrocelulozice, deşeuri de hârtie sau de carbon
      - Capitolul 48: Hârtie şi carton; articole din pastă de celuloză,
                              din hârtie sau din carton
    - Subcapitolul 5001.00.00:Gogoşi de viermi de mătase de pe care se pot depăna
                              fire
      - Subcapitolul 5201.00: Bumbac, necardat, nepieptănat
      - Subcapitolul 52.02: Deşeuri de bumbac (inclusiv deşeuri de fire de
                              bumbac şi deşeuri desfibrate)
    - Subcapitolul 5203.00.00:Bumbac, cardat sau pieptănat
      - Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie si
                              ţesături din fire de hârtie
      - Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale
      - Capitolul 55: Fibre sintetice sau artificiale discontinue
      - Subcapitolul 62.03: Costume sau completuri, seturi, sacouri, pantaloni,
                              salopete cu bretele, pantaloni scurţi şi şorturi
                              (altele decât pentru baie), pentru bărbaţi sau
                              băieţi
      - Subcapitolul 62.04: Costume-taior, seturi, jachete, rochii, fuste,
                              fuste-pantalon, pantaloni, salopete cu bretele,
                              pantaloni scurti, şorturi (altele decât pentru
                              baie), pentru femei şi fete
      - Subcapitolul 62.05: Cămăşi pentru bărbaţi şi pentru băieţi
      - Subcapitolul 62.06: Bluze şi cămăşi pentru femei şi fete
      - Subcapitolul 62.07: Bluze de corp şi maiouri, chiloţi, indispensabili,
                              slipuri, cămăşi de noapte, pijamale, halate de baie,
                              capoate sau halate de casă şi articole similare,
                              pentru bărbaţi sau pentru băieţi
      - Subcapitolul 62.08: Bluze de corp şi cămăşi de zi, chiloţi,
                              combinezoane, jupoane, cămăşi de noapte, pijamale,
                              neglijeuri, capoate, halate, halate de baie şi
                              articole similare, pentru femei sau fete
      - Subcapitolul 64.03: Încălţăminte cu talpi exterioare din cauciuc,
                              material plastic, piele naturală sau reconstituită
                              şi cu feţe din piele naturală
      - Subcapitolul 68.12: Azbest prelucrat din fibre; amestecuri pe bază de
                              azbest sau pe bază de azbest şi carbonat de
                              magneziu; articole din aceste amestecuri sau din
                              azbest ( de exemplu: fire, ţesături, haine, pălării,
                              încălţăminte, rosturi), chiar armate, altele decât
                              cele de la poziţiile nr. 68.11 sau 68.13
      - Capitolul 69: Produse ceramice
      - Capitolul 70: Sticlă şi articole din sticlă
      - Subcapitolul 70.03: Sticlă turnată şi roluită, în plăci, foi sau
                              profiluri, chiar cu strat absorbant sau
                              reflectorizant, dar neprelucrată prin alte procedee
      - Subcapitolul 70.04: Sticla trasă sau suflată, în foi, chiar cu strat
                              absorbant sau reflectorizant, dar neprelucrată prin
                              alte procedee
      - Subcapitolul 70.07: Sticla securit, constând din sticlă călita sau din
                              sticlă stratificată
      - Grupa 7008.00: Vitraje izolante cu straturi multiple:
      - Capitolul 72: Fontă fier şi oţel
      - capitolul 73: Produse din fontă fier sau oţel
      - Capitolul 74: Cupru şi produse din cupru
      - Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel
      - Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu
      - Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb
      - Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc
      - Capitolul 80: Staniu şi articole din staniu
      - Capitolul 81: Alte metale comune; cermeturi; articole din acestea
      - Capitolul 84: Reactoare nucleare, încălzitoare, maşini, aparate şi
                              dispozitive mecanice; părţi ale acestora
      - Subcapitolul 85.01: Motoare şi generatoare electrice, cu excepţia
                              grupurilor electrogene
      - Subcapitolul 85.02: Grupuri electrogene şi convertizoare rotative
                              electrice
      - Grupa 8503.00: Părţi destinate exclusiv sau în principal maşinilor
                              de la poziţiile nr. 85.01 sau 85.02
      - Subcapitolul 85.04: Transformatoare electrice, convertizoare
                              electrostatice (redresoare, de exemplu), bobine de
                              reactanta şi inductanta
      - Subcapitolul 85.05: Electromagneti, magneti permanenţi şi articole
                              destinate a deveni magneti permanenţi după
                              magnetizare; platouri, mandrine şi dispozitive
                              magnetice sau electromagnetice similare pentru
                              fixare; cuplaje, ambreiaje, schimbatoare de viteza
                              şi frâne electromagnetice; capete de ridicare
                              electromagnetice
      - Subcapitolul 85.07: Acumulatoare electrice, inclusiv elementele lor
                              separatoare, chiar de forma pătrată sau
                              dreptunghiulară
      - Subcapitolul 85.44: Fire, cabluri (inclusiv cabluri coaxiale) şi alţi
                              conductori electrici, izolaţi (chiar emailaţi sau
                              oxidaţi anodic), cu sau fără conectori; cabluri de
                              fibre optice, constituite din fire izolate
                              individual, chiar echipate cu conductori electrici
                              sau prevăzute cu conectori
      - Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau
                              similare şi părţi ale acestora; aparate mecanice
                              (inclusiv electromecanice) pentru semnalizări de
                              trafic
      - Subcapitolul 87.01: Tractoare (altele decât cele de la poziţia nr.
                              87.09)
      - Subcapitolul 87.05: Autovehicule pentru scopuri speciale, altele decât
                              cele destinate, în principal, pentru transportul de
                              persoane sau de mărfuri (de exemplu: pentru
                              depanare, automacarale, pentru stingerea
                              incendiilor, autobetoniere, pentru curăţarea
                              străzilor, pentru stropit, autoateliere,
                              autoradiologice)
      - Subcapitolul 87.16: Remorci şi semiremorci pentru toate vehiculele; alte
                              vehicule nepropulsate mecanic; părţi ale acestora
      - Subcapitolul 94.01: Scaune (altele decât cele de la poziţia nr. 94.02)
                              transformabile sau nu în paturi şi părţi componente
                              ale acestora
      - Subcapitolul 94.03: Alt mobilier şi părţi ale acestuia
      - Subcapitolul 9406.00: Construcţii prefabricate
      - Capitolul 97: Obiecte de artă, de colecţie sau de antichitate

  ----------