ANEXE din 11 aprilie 2018la Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 bis din 7 mai 2018 Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 444 din 11 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 mai 2018.


  Anexa nr. 1

  Tarifele
  pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate și
  pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către
  Autoritatea Navală Română la navele
  maritime și pentru personalul navigant maritim
  Nr. Crt. Denumirea prestației sau a operațiunii specifice U.M. Tarif (euro/U.M.) Observații
  0 1 2 4 5
  1 (1) Emiterea autorizației de construcție și înscrierea în registrul de evidență a navelor în construcție/scoaterea din evidență a acestora: TB - tonajul brut al navei
  a) navă maritimă TB > 500 Document 400
  b) navă maritimă 15 < TB ≤ 500 Document 200
  c) navă maritimă TB ≤ 15 Document 100
  d) ambarcațiune de pescuit Document 50
  (2) Înscrierea modificărilor în registrul de evidență a navelor în construcție Operațiune 50
  2 Emiterea/prelungirea valabilității permisului provizoriu de arborare a pavilionului român:
  a) navă maritimă Document 150
  b) ambarcațiune de pescuit Document 50
  3 Înmatricularea/prelungirea dreptului de arborare a pavilionului român/transcrierea dreptului de proprietate pentru nave maritime angajate în voiaje internaționale: Tariful include și emiterea actului de naționalitate
  a) TB < 500 Operațiune 500
  b) 500 ≤ TB < 10000 Operațiune 500+0,3(TB-500)
  c) 10000 ≤ TB ≤ 30000 Operațiune 3.350+0,2 (TB-10000)
  d) TB ≥ 30000 Operațiune 7.350+0,1(TB-30000)
  4 Înmatricularea/prelungirea dreptului de arborare a pavilionului român/transcrierea dreptului de proprietate pentru nave maritime angajate în voiaje interne: TB - tonajul brut al navei Tariful include și emiterea actului de naționalitate
  a) navă maritimă TB > 500 Operațiune 350
  b) navă maritimă 15 < TB ≤ 500 Operațiune 200
  c) navă maritimă ≤ 15 TB Operațiune 100
  5 Înmatricularea/prelungirea dreptului de arborare a pavilionului român/transcrierea dreptului de proprietate pentru ambarcațiunea de pescuit Operațiune 100 Tariful include și emiterea actului de naționalitate
  6 Înscrierea în registrul de evidență/transcrierea dreptului de proprietate navă maritimă Operațiune 100 Tariful include și emiterea documentului de evidență
  7 Emiterea autorizației de modificare constructivă:
  a) navă maritimă Document 50
  b) ambarcațiune de pescuit Document 30
  8 Emiterea autorizației de dezmembrare a navei: TB - tonajul brut al navei
  a) TB ≤ 500 Document 50
  b) 500 < TB ≤10000 Document 200
  c) TB > 10000 Document 400
  d) ambarcațiune de pescuit Document 30
  9 Emitere registru sinoptic permanent Document 100
  10 Verificare disponibilitate și rezervare nume navă/ambarcațiune de pescuit Operațiune 50
  11 Preschimbare/emitere duplicat: În cazul în care proprietarul/operatorul depune la căpitănia portului de înmatriculare/înscriere o cerere privind înscrierea mai multor modificări, se percepe un singur tarif, corespunzător preschimbării documentului
  a) act de naționalitate Document 50
  b) document de evidență navă Document 20
  c) alte documente Document 10
  12 Schimbare formular: În cazul în care prin act normativ se reglementează schimbarea modelului și conținutului formularului
  a) act de naționalitate Document 12
  b) document de evidență navă Document 7
  13 Emitere certificat conform evidențelor Autorității Navale Române:
  a) registrul matricol al navelor sau registrul de evidență al navelor în construcție Document 100
  b) registrul de evidență nave Document 50
  14 Emitere copie/adeverință conformă cu înscrisuri, evidențe sau alte documente statistice ale Autorității Navale Române Document 10
  15 Retragerea dreptului de arborare a pavilionului român și/sau radierea navei/ ambarcațiunii de pescuit; suspendarea/prelungirea suspendării dreptului de arborare a pavilionului român; scoaterea din evidență a navei:
  a) navă maritimă TB > 500 Operațiune 100
  b) navă maritimă 15 < TB ≤ 500 Operațiune 50 Se exceptează operațiunile de radiere efectuate din oficiu. TB - tonajul brut al navei
  c) navă maritimă TB ≤ 15 Operațiune 20
  d) ambarcațiune de pescuit Operațiune 5
  16 (1) Transcrierea constituirii, transmiterii sau stingerii garanției reale sau a altui drept real, constituit asupra navei/ambarcațiunii de pescuit înmatriculate/înscrise: Tariful include și emiterea actului de naționalitate/documentului de evidență
  a) navă Operațiune 200
  b) ambarcațiune de pescuit Operațiune 100
  (2) Transcrierea actului adițional la contractul de garanție reală
  a) navă Operațiune 75
  b) ambarcațiune de pescuit Operațiune 50
  17 (1)Transcriere/radiere: contract de închiriere, bare- boat, leasing, management, comodat, etc., drept de administrare asupra navei/ambarcațiunii de pescuit înmatriculate/înscrise; administrator judiciar/lichidator; încheierii de încuviințare privind autorizarea efectuării de călătorii; proces verbal de sechestru: Tariful include și emiterea actului de naționalitate/documentului de evidență
  a) navă Operațiune 200
  b) ambarcațiune de pescuit Operațiune 100
  (2) Transcriere act adițional la contract
  a) navă Operațiune 75
  b) ambarcațiune de pescuit Operațiune 50
  18 Emiterea de:
  a) foaie matricolă pentru personalul navigant Document 10
  b) brevet certificat de capacitate Document 20
  c) certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement Document 10
  d) carnet de marinar Document 20
  e) certificat/atestat special Document 10
  f) atestat de confirmare a brevetului /certificatului de capacitate pentru personalul navigant Document 10
  g) atestat de confirmare a certificatului de operator de radiocomunicații GMDSS Document 10
  h) atestat de recunoaștere a brevetului/certificatului de capacitate pentru personalul navigant Document 60
  i) atestat de recunoaștere a certificatului de operator de radiocomunicații GMDSS Document 40
  j) confirmare autenticitate documente navigatori români Document 10
  19 Viză de conformitate cu originalul pentru: Operațiune efectuată de către personalul Autorității Navale Române
  a) documentele personalului navigant Document 1
  b) documentele navei și ale proprietarului/operatorului Document 1
  20 Adnotare stagiu de îmbarcare personal navigant (ambarcare, debarcare) Operațiune 2
  21 Reconfirmarea brevetului/certificatului de capacitate Operațiune 5
  22 Prelungirea valabilității carnetului de marinar Operațiune 5
  23 Înscrierea în vederea participării la examenul pentru obținere:
  a) brevet de comandant/șef mecanic Examen 600
  b) brevet de ofițer punte secund/ofițer mecanic secund Examen 500
  c) brevet de ofițer punte/mecanic/electrician Examen 100
  d) certificat de capacitate maritim portuar Examen 60
  e) certificat de capacitate Examen 50
  f) brevet de pilot maritim Examen 300
  g) certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement:
  g1) clasa A sau B Examen 150
  g2) clasa C sau D Examen 100
  h) atestat de recunoaștere Examen 50
  i) certificat de capacitate de Skipper navă de pescuit Examen 100
  24 Înscrierea în vederea participării la susținerea examenului de reconfirmare, de diferență și de restanță pentru:
  a) brevet maritim managerial/pilot maritim Disciplină 75
  b) brevet maritim operațional Disciplină 50
  c) certificat de capacitate maritim portuar Disciplină 30
  d) certificat de capacitate Disciplină 10
  25 Aprobarea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare:
  a) curs organizat de un furnizor de educație Curs 1.000
  b) curs de formare profesională (calificare) Curs 800
  c) curs de perfecționare sau specializare opțional Curs 900
  d) curs de promovare obligatoriu Curs 500
  e) curs obligatoriu în materie de siguranța maritimă Curs 1.500
  f) curs de pregătire conducător ambarcațiune de agrement Curs 500
  26 Supravegherea și monitorizarea anuală a cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare Curs 300
  27 Reinspecția cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare pentru remedierea deficiențelor constatate la supravegherea sau monitorizarea privind respectarea condițiilor de aprobare Curs 100
  28 Supravegherea și monitorizarea anuala a cursurilor de pregătire aprobate pentru conducător de ambarcațiune de agrement Curs 100
  29 Inspecția în vederea aprobării noilor sedii pentru desfășurarea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare Sediu 100
  30 Reaprobarea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare Curs 50% din tarifele de aprobare
  31 Autorizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activităților de transport naval sau de selecție și plasare a personalului navigant Document 300
  32 Auditarea operatorilor economici pentru desfășurarea activității de selecție și plasare a personalului navigant în conformitate cu prevederile Convenției MLC Document 200
  33 Reinspecția operatorilor economici pentru remedierea deficiențelor constatate la controlul privind respectarea condițiilor de autorizare Operațiune 100
  34 Emiterea de duplicat și preschimbarea autorizației pentru desfășurarea activității de transport naval sau de selecție și plasare a personalului navigant Operațiune 50
  35 Vizarea anuală a autorizației pentru desfășurarea activității de transport naval sau de selecție și plasare a personalului navigant Document 100
  36 Sigilarea actelor de bord și a altor documente Document 3
  37 Însoțirea transportului special pe apă cu mijloace de transport ale căpităniei de port Oră 100
  38 Vizarea expertizei tehnice și a raportului de expertiză Document 10% din valoarea expertizei
  39 Vizarea notei de protest, a protestului de mare, a raportului de avarii cu/fără declarații
  a) trei exemplare originale Document 50
  b) o copie de pe documentul existent in arhiva Autorității Navale Române Document 10
  40 Vizarea procesului-verbal încheiat între terți privind diverse operațiuni în port sau la bordul navelor (la cerere) Document 25
  41 Emiterea de copii de pe raportul final de constatare în caz de avarii, care nu fac obiectul unui dosar de cercetare penală (la cerere) Document 40
  42 Autorizare încărcare/descărcare produse petroliere și alte mărfuri periculoase în alte locuri decât cele special amenajate Navă 300
  43 Controlul liniilor de încărcare (la cerere) Navă 120
  44 Determinarea cantității de marfă în navă (la cerere) Navă 250
  45 Constatarea stării mărfurilor și ambalajelor (la cerere) Operațiune 400
  46 Constatarea stării de curățenie a magaziilor după descărcare sau spălare (la cerere) Magazie/navă 150
  47 Emiterea documentelor de confirmare/informaționale la cerere Document 100 Altele decat cele de la punctul 14 - vezi Nota pct. 20
  48 Emiterea autorizației de reparații pentru navele la care aceste lucrări se execută în alte locuri decât în locurile special destinate reparațiilor:
  a) cu imobilizarea navei Navă 100
  b) alte lucrări Navă 100
  49 Autorizare probe motor principal la cheu în dane aprobate (la cerere) Navă 10
  50 Solicitarea reținerii navei: TB - tonajul brut al navei
  a) nave maritime > 500 TB Solicitare 400
  b) nave maritime ≤ 500 TB Solicitare 100
  51 Emiterea certificatului de echipaj minim de siguranță Navă 100
  52 Supravegherea, navigației și managementul traficului naval în porturi și formalități de sosire plecare: TB - tonajul brut al navei P - puterea instalată de propulsie exprimată în Kw
  a) navă maritimă pentru mărfuri generale (solide) Navă 0,13 x TB Dar nu mai puțin de 200 euro/navă
  b) navă maritimă port container Navă 0,10 x TB Dar nu mai puțin de 300 euro/navă
  c) navă maritimă pentru mărfuri lichide (produse petroliere, gaze lichefiate, substanțe lichide nocive) Navă 0,18 x TB Dar nu mai puțin de 300 euro/navă (Navelor de bunkeraj nu li se aplică baremul minim de 300 euro/navă)
  d) navă maritimă pentru pasageri Navă 0,05 x TB
  e) remorcher maritim angajat în voiaje internaționale Navă 0,08 x P
  f) navă care efectuează curse între porturi și platformele petroliere și remorcherele maritime care se deplasează între porturile românești pentru manevre portuare Navă 0,03 x P/cursă Cursă - un voiaj dus-întors
  g) navă care participă la realizarea de lucrări hidrotehnice sau cercetări științifice în marea teritorială și care efectuează multiple intrări/ieșiri în/din port Navă 0,04 x P/zi
  53 Efectuarea reinspecției la controlul PSC/FSC:
  a) prima reinspecție Navă 400
  b) a II - a reinspecție Navă 600
  c) a III - a reinspecție și următoarele Navă 800
  54 Aprobarea și supravegherea buncherării/transferului buncărului în alte locuri decât în dane dotate cu instalații specializate: TB - tonajul brut al navei
  a) TB < 500 Navă 50
  b) TB între 500 și 2000 Navă 100
  c) TB > 2000 Navă 150
  55 Supravegherea navigației și managementul traficului navei maritime:
  a) radă interioară (pentru predare reziduri/hidrocarburi, slop, bunkeraj, adăpost) Navă/zi 50
  b) radă exterioară Navă/zi 20
  56 Emiterea titlului executoriu - act de confirmare a operațiunilor de asistență și/sau de salvare a navei Document 1.000
  57 Activități ISM:
  (1) efectuarea auditului
  a) inițial/reînnoire la companie Activitate 1.800 Include și emiterea certificatului
  b) anual la companie Activitate 750 Include și viză certificat
  c) suplimentar la companie Activitate 350 Include și viză certificat
  d) inițial/reînnoire la navă Activitate 1.000 Include și emiterea certificatului
  e) intermediar /anual la navă Activitate 750 Include și viză certificat
  f) suplimentar la navă Activitate 350 Include și viză certificat
  (2) emitere certificat ISM când auditul se face de către o organizație de securitate recunoscută
  a) document de conformitate ( DOC ) companie:
  a1) pentru un singur tip de navă Activitate 700
  a2) pentru fiecare tip suplimentar de navă (definiții SOLAS) Tip navă 300
  b) viză anuală DOC Document 200
  c) DOC provizoriu companie Document 100
  d) certificat de management al siguranței la navă (SMC)
  d1) vrachier Document 300
  d2) petrolier Document 400
  d3) navă cisternă transport gaze lichefiate/substanțe lichide nocive Document 450
  d4) navă de pasageri Document 500
  d5) unitate mobilă de foraj marin Document 500
  d6) alt tip de navă Document 250
  e) viză intermediară/anuală SMC Document 150
  f) SMC provizoriu Document 150
  (3) duplicat DOC/SMC Document 50
  58 Activități ISPS:
  (1) efectuare audit
  a) inițial/reînnoire la navă Activitate 1.300 Inclusiv emitere certificat
  b) intermediar la navă Activitate 750 Inclusiv viză
  c) suplimentar la navă Activitate 350 Inclusiv viză
  (2) emitere certificat ISPS când auditul se face de către o organizație de securitate recunoscută
  a) CISN inițial/reînnoire Activitate 500
  b) viză intermediară CISN Activitate 150
  c) CISN provizoriu navă Activitate 100
  (3) duplicat CISN Activitate 50
  (4) efectuare reinspecție nave la controlul de securitate
  a) prima reinspecție Activitate 400
  b) a doua reinspecție și următoarele Activitate 600
  59 Emiterea certificatului CLC Document 100
  60 Inspecție în vederea emiterii permisului de operare pentru:
  a) navă tanc Navă 600
  b) barjă tanc Navă 200
  61 Supravegherea pe timpul operării:
  a) navă tanc Oră operare 20
  b) barjă tanc Oră operare 7
  62 Emiterea permisului de lucru pentru lucrări de scafandrerie Activitate 100
  63 Inspecție în vederea emiterii certificatului de conformitate a terminalului de produse petroliere, substanțe lichide nocive și gaze lichefiate Terminal 2.000/terminal cu o instalație pe o categorie de produse manipulate declarate Pentru terminalele cu mai multe instalații, tariful se majorează cu 1.000 euro pe fiecare instalație. În cazul manipulării mai multor categorii de produse, tariful se va majora cu 1.000 euro pentru fiecare instalație specifică fiecărui produs.
  64 Reinspecția terminalului de produse petroliere, substanțe lichide nocive și gaze lichefiate Terminal 50% din tariful de inspecție
  65 Inspecție în vederea emiterii certificatului de gas-free/non gas-free pentru nave tip tanc:
  a) navă până la 50.000 m3 1.000 m3 de volum inspectat 35 Dar nu mai puțin de 300 euro/navă
  b) navă peste 50.000 m3 1.000 m3 de volum inspectat pentru ce depășește 50.000 m3 40
  66 Autorizarea persoanelor fizice și juridice române pentru inspectarea navelor în vederea eliberării certificatului de gas-free/non gas-free
  a) eliberarea autorizației Document 500
  b) viză anuală Document 100
  67 Inspecție în vederea emiterii permisului de lucru cu foc 1.000 m3 de volum inspectat 50 Dar nu mai puțin de 150 euro/navă
  68 Inspecția în vederea emiterii certificatului de gas-free/non gas-free la nave (tancuri de combustibil, de ulei, de reziduuri petroliere, substanțe lichide nocive și 100 m3 de volum inspectat 50 Dar nu mai puțin de 300 euro/navă
  coferdamuri), altele decât navele de tip tanc pentru transportul produselor petroliere, al gazelor lichefiate sau al substanțelor lichide nocive
  69 Supravegherea navigației și managementul traficului în cazul corpurilor de nave, remorcate pentru transport în alte șantiere, precum și între porturi:
  a) navă cu lungimea max. < 100 m Navă 500
  b) navă cu lungimea max. 100 - 150 m Navă 1.000
  c) navă cu lungimea max. > 150 m Navă 2.000
  70 Emitere aviz privind transporturile speciale pentru care se emit avize de navigație Document 100
  71 Consultanță de specialitate în domeniu Oră 60
  72 Eliberarea certificatului BUNKERS 2001 Document 200
  73 Emiterea certificatului de garanție financiară în caz de abandon al navigatorilor Document 180
  74 Operațiunile efectuate pentru ambarcațiunile de pescuit, propulsate prin forță umană Operațiune 5 Operațiune înmatriculare, înscriere, transcriere și altele asemenea Tariful nu include prețul imprimatului
  75 Avizarea documentațiilor/planurilor de construcții sau amenajări portuare, montări cabluri, conducte subacvatice, extracții balastiere, relocare platforme de extracție, etc Document 350
  76 Înscrierea în vederea participării la examenul pentru obținerea certificatului de atestare a conducătorului de ambarcațiune de agrement ce desfășoară activități de agrement în scop comercial Examen 50
  77 Emiterea certificatului de atestare a conducătorului de ambarcațiune agrement ce desfășoară activități de agrement în scop comercial Document 10
  78 Prelungirea valabilității certificatului de atestare a conducătorului de ambarcațiune agrement ce desfășoară activități de agrement în scop comercial Document 10
  79 Inspecția inițială a navei în vederea eliberării Certificatului de muncă în sectorul maritim Document 800
  80 Inspecția navei pentru eliberarea Certificatului provizoriu de muncă în sectorul maritim provizoriu Document 500
  81 Eliberarea Declarației de conformitate a muncii în sectorul maritim Document 400 Include: a) eliberarea, de către autoritatea competentă, a Părții a I-a a Declarației de conformitate a muncii în sectorul maritim b) certificarea, de către autoritatea competentă, a Părții a II-a a Declarației de conformitate a muncii în sectorul maritim
  82 Inspecția intermediară efectuată pentru a asigura continuitatea respectării cerințelor interne de aplicare a Convenției Document 250
  83 Inspecția pentru reînnoirea Certificatului de muncă în sectorul maritim Document 700
  84 Inspecția suplimentară efectuată pentru verificarea respectării normelor care au stat la baza eliberării Certificatului de muncă în sectorul maritim Document 250
  85 Inspecția navei cu TB < 500 pentru eliberarea Raportului de inspecție care atestă îndeplinirea cerințelor Convenției MLC Document
  a) inițială Document 300
  b) reînnoire Document 250
  c) suplimentară Document 150
  86 Efectuarea reinspecției, la cerere, la navele maritime Navă 100

  NOTĂ:1. Pentru grupurile școlare industriale de marină, autorizarea cursurilor de educație și/sau formare profesională nu se tarifează.2. Pentru operațiunile specifice activității de eliberare/emitere documente, certificate, copii de pe înscrisuri solicitate și soluționate în "Regim de urgență" tariful se majorează cu 100%. " Regim de urgență" înseamnă soluționarea cererii în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu excepția punctelor 18, 20, 21, 22 care vor fi soluționate într-o zi lucrătoare de la data înregistrării.3. Operațiunea prevăzută la pct. 36 se execută în termen de 8 ore de la efectuarea solicitării.4. Tarifele prevăzute la pct. 48 nu se aplică navelor din șantierele navale. Autorizația este valabilă 10 zile pentru navele cu operațiuni portuare și 30 zile pentru cele fără operațiuni. După expirarea termenelor este necesară o nouă autorizație.5. În cazul pct. 50 dacă solicitarea vine din partea echipajului, tariful este de 15% din tariful prevăzut în prezenta anexă.6. Tarifele prevăzute la pct. 54 nu se aplică șalupelor, remorcherelor și navelor tehnice maritime portuare.7. Operațiunile prevăzute la pct. 57 alin. (2) și pct. 58 alin. (2) includ și analiza documentației SMC, respectiv analiza și avizarea evaluării de risc a planului de securitate a navei.8. Pentru navele la care nu este obligatorie aplicarea prevederilor codurilor ISM și ISPS, activitățile prevăzute la pct. 57 și pct. 58 se pot efectua la cerere pe bază de comandă, iar tariful este de 50% din tariful prevăzut în prezenta anexă.9. Pentru activitățile sau operațiunile specifice efectuate în afara orelor de program tarifele se majorează cu 50%, iar în zilele nelucrătoare și de sărbători legale, acestea se majorează cu 100%, exceptând tarifele prevăzute în prezenta anexă la punctele 52, 55, 60, 61.10. În înțelesul tarifării prevăzute la pct. 63, sunt nominalizate 3 categorii de produse - petroliere, substanțe lichide nocive și gaze lichefiate.11. Substanță lichidă nocivă - înseamnă orice substanță care face parte din categoriile X, Y, Z și OS, așa cum sunt definite de MARPOL 73/78, Anexa II.12. În cazul în care se solicită inspecții și constatări în rada portului sau în afara limitelor portului tariful se majorează cu 30%, cu excepția inspecțiilor prevăzute la pct. 65.13. În cazul inspecțiilor prevăzute la pct. 65, atunci când se solicită inspecții în rada portului, tariful se majorează cu 10%.14. Operațiunile cuprinse în prezenta anexă privind personalul navigant maritim (examinarea și emiterea documentelor) efectuate pentru angajații Autorității Navale Române sunt gratuite.15. Tarifele din prezenta anexă includ și costul imprimatului dacă la rubrica observații nu se prevede altfel.16. Numele navelor/ambarcațiunilor de pescuit se rezervă pentru o perioadă de maxim 90 de zile.17. Pentru navele de linie angajate în traficul de pasageri, RO-RO sau RO-RO-pasageri, ce desfășoară minim 8 voiaje pe lună, tariful aplicat pentru operațiunile prevăzute la pct. 52 se diminuează cu 50%.18. Pentru navele tanc care urmează să intre în reparații în porturile Mangalia sau Midia și intră în portul Constanța să predea rezidurile, tariful aplicat pentru operațiunile prevăzute la pct. 52 se aplică o singură dată.19. Tarifele pentru inspecțiile tehnice efectuate la ambarcațiunile de pescuit sunt prevăzute în Anexa 4.
  (la 24-05-2018, sintagma: Anexa 3 a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 444 din 11 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 24 mai 2018 )
  20. Document de confirmare/informațional - certificat de conservare, atestare operațiuni în porturi românești, atestare condiții meteo document a stării navei și alte asemenea.


  Anexa nr. 2

  Tarifele
  pentru activitățile și operațiunile specifice
  desfășurate și pentru activitățile
  efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română
  la navele de navigație interioară și pentru personalul navigant fluvial
  Nr. Crt. Denumirea prestației sau a operațiunii specifice U.M. Tarif (euro/U.M.) Observații
  0 1 2 4 5
  1 (1) Emiterea autorizației de construcție și înscrierea în registrul de evidență a navelor în construcție/scoaterea din evidență a acestora: Δ - deplasamentul maxim al navei CI - capacitatea maximă de încărcare a navei
  a) navă de navigație interioară cu Δ > 15 t sau CI ≥ 15 t Document 150
  b) navă de navigație interioară cu Δ ≤ 15 t sau CI < 15 t Document 100
  c) ambarcațiune de pescuit Document 50
  (2) Înscrierea modificărilor în registrul de evidență a navelor în construcție Operațiune 40
  2 Emiterea/prelungirea valabilității permiselor provizorii de arborare a pavilionului român pentru:
  a) navă de navigație interioară Document 150
  b) ambarcațiune de pescuit Document 50
  3 Înmatricularea/prelungirea dreptului de arborare a pavilionului român/transcrierea dreptului de proprietate: Tariful include și emiterea actului de naționalitate Δ - deplasamentul maxim al navei CI - capacitatea maximă de încărcare a navei
  a) navă de navigație interioară cu Δ > 15 t sau CI ≥ 15 t Operațiune 100
  b) navă de navigație interioară cu Δ ≤ 15 t sau CI < 15 t Operațiune 100
  c) ambarcațiune de pescuit Operațiune 20
  4 Înscrierea în registrul de evidență/transcrierea dreptului de proprietate - navă de navigație interioară Operațiune 100 Tariful include și emiterea documentului de evidență
  5 Emiterea autorizației de modificare constructivă:
  a) navă de navigație interioară Document 50
  b) ambarcațiune de pescuit Document 30
  6 Emiterea autorizației de dezmembrare a navei: Document CI - capacitatea maximă de încărcare a navei
  a) CI < 100 t Document 25
  b) 100 t ≤ CI ≤ 500 t Document 50
  c) CI > 500 t Document 100
  d) ambarcațiune de pescuit Document 30
  7 Preschimbare/emitere duplicat: Document În cazul în care proprietarul/operatorul depune la căpitănia portului de înmatriculare/înscriere o cerere privind înscrierea mai multor modificări, se percepe un singur tarif, corespunzător preschimbării documentului
  a) act de naționalitate Document 50
  b) document de evidență navă Document 20
  c) alte documente Document 10
  8 Verificare disponibilitate și rezervare nume nave/ambarcațiune de pescuit Operațiune 25
  9 Schimbare formulare: În cazul în care prin act normativ se reglementează schimbarea modelului și conținutului formularului
  a) act de naționalitate Document 12
  b) document de evidență navă Document 7
  10 Emitere certificat conform evidențelor Autorității Navale Române:
  a) registrul matricol al navelor sau registrul de evidență al navelor în construcție Document 100
  b) registrul de evidență nave Document 50
  11 Emiterea de copii/adeverințe conforme cu înscrisuri, evidențe sau alte documente statistice ale Autorității Navale Române Document 10
  12 Retragerea dreptului de arborare a pavilionului român și/sau radierea navelor/ambarcațiunilor de pescuit; suspendarea/prelungirea suspendării dreptului de arborare a pavilionului român; scoaterea din evidență a navei: Tariful se aplică indiferent de motiv Se exceptează operațiunile de radiere efectuate din oficiu Δ - deplasamentul maxim al navei CI - capacitatea maximă de încărcare a navei
  a) navă de navigație interioară cu Δ > 15 t sau CI ≥ 15 t Operațiune 20
  b) navă de navigație interioară cu Δ ≤ 15 t sau CI < 15 t Operațiune 10
  c) ambarcațiune de pescuit Operațiune 5
  13 (1) Transcrierea constituirii, transmiterii sau stingerii garanțiilor reale sau a altor drepturi reale asupra navelor/ambarcațiunilor de pescuit înmatriculate/înscrise în registrul matricol/registrul de evidență: Tariful include și emiterea actului de naționalitate/documentului de evidență
  a) navă Operațiune 100
  b) ambarcațiune de pescuit Operațiune 50
  (2) Transcrierea actului adițional la contracul de garanție reală
  a) navă Operațiune 50
  b) ambarcațiune de pescuit Operațiune 30
  14 (1) Transcriere/radiere: contract de închiriere, bare-boat, leasing, management, comodat, etc., drept de administrare asupra navei/ambarcațiunii de pescuit înmatriculate/înscrise; administrator judiciar/lichidator; încheierii de încuviințare privind autorizarea efectuării de călătorii; proces verbal de sechestru: Tariful include și emiterea actului de naționalitate
  a) navă Operațiune 100
  b) ambarcațiune de pescuit Operațiune 50
  (2) Transcriere act adițional la contract:
  a) navă Operațiune 50
  b) ambarcațiune de pescuit Operațiune 30
  15 Emiterea de:
  a) foaie matricolă pentru personalul navigant Document 10
  b) document de atestare pentru personalul navigant Document 20
  c) certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement Document 10
  d) certificat special de utilizator radar pe căile navigabile interioare, certificat de pregătire specială pentru transportul de pasageri Document 5
  e) certificat de pregătire profesională pentru consilieri de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase, expert ADN Document 15
  f) carnet de serviciu Document 20
  16 Viză de conformitate cu originalul pentru: Operațiune efectuată de către personalul Autorității Navale Române
  a) documentele personalului navigant Document 1
  b) documentele navei și ale proprietarului/operatorului Document 1
  17 Adnotare stagiu de îmbarcare personal navigant (ambarcări, debarcări) Operațiune 2
  18 Reconfirmarea documentului de atestare Operațiune 2
  19 Aprobarea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare:
  a) curs organizat de un furnizor de educație Curs 1.000
  b) curs de formare profesională (calificare) Curs 800
  c) curs de perfecționare sau specializare opțional Curs 900
  d) curs special obligatoriu Curs 1.500
  20 Supravegherea și monitorizarea anuală a cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare Curs 300
  21 Reaprobarea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare Curs 50% din tarifele de aprobare
  22 Reinspecția cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare pentru remedierea deficiențelor constatate la supravegherea sau monitorizarea privind respectarea condițiilor de aprobare Curs 100
  23 Prelungirea valabilității carnetului de serviciu Operațiune 5
  24 Înscrierea în vederea participării la examenul pentru obținere:
  a) document de atestare (brevet fluvial), certificat special Examen 100
  b) document de atestare (certificat de capacitate) personal nebrevetat fluvial Examen 75
  c) certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement:
  c1) clasa A sau B Examen 150
  c2) clasa C sau D Examen 100
  d) brevet de pilot pe sectorul maritim al Dunării Examen 300
  25 Înscrierea în vederea participării la susținerea examenului de reconfirmare, de restanță și de diferență pentru:
  a) document de atestare (brevet fluvial)/brevet pilot Disciplină 50
  b) document de atestare (certificat de capacitate), pentru personalul navigant fluvial Disciplină 10
  26 Autorizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activităților de transport naval sau de selecție și plasare a personalului navigant Document 300
  27 Reinspecția operatorilor economici pentru remedierea deficiențelor constatate la controlul privind respectarea condițiilor de autorizare Operațiune 100
  28 Emiterea de duplicat și preschimbarea autorizației pentru desfășurarea activității de transport naval sau de selecție și plasare a personalului navigant Document 50
  29 Vizarea anuală a autorizațiilor pentru desfășurarea activității de selecție și plasare a personalului navigant Document 100
  30 Sigilarea actelor de bord și a altor documente Document 3
  31 Avizarea:
  a) operării în puncte izolate Document 100
  b) punctelor de trecere căi navigabile Document 100
  32 Însoțirea transportului special pe apă cu mijloace de transport ale căpităniei de port Oră 100
  33 Vizarea expertizei tehnice și a raportului de expertiză Document 10% din valoarea expertizei
  34 Vizarea notei de protest, a protestului de mare, a raportului de avarii cu/fără declarații:
  a) trei exemplare originale Document 25
  b) o copie de pe documentul existent in evidența Autorității Navale Române Document 5
  35 Vizarea procesului-verbal încheiat între terți privind diverse operațiuni în port sau la bordul navelor (la cerere) Document 25
  36 Emitere copii de pe raporul final de constatare în caz de avarii, care nu fac obiectul unui dosar de cercetare penală (la cerere) Document 25
  37 Autorizare încărcare/descărcare produse petroliere și alte mărfuri periculoase în alte locuri decât cele special amenajate Document 300
  38 Emiterea avizului privind transporturile speciale:
  a) transportul agabaritic Document 100
  b) transportul mărfurilor periculoase care se încadrează în Clasa 1 - explozivi, diviziunea 1.1 si 1.2, echipamente si tehnică militară, precum și altele asemenea Document 300
  c) transportul mărfurilor periculoase care se încadrează în Clasa 7 - substanțe radioactive (inclusiv combustibil nou sau uzat) Document 1000
  39 Controlul liniilor de încărcare (la cerere) Document 120
  40 Determinarea cantității de marfă în navă (la cerere) Document 40
  41 Constatarea stării mărfurilor și ambalajelor (la cerere) Operațiune 100
  42 Constatarea stării de curățenie a magaziilor după descărcare sau spălare (la cerere) Magazie/navă 50
  43 Emiterea documentelor de confirmare/informaționale la cerere Document 100 Altele decat cele de la punctul 11 - vezi Nota pct. 17
  44 Solicitarea reținerii navei: Δ - deplasamentul navei CI - capacitatea de încărcare a navei
  a) nave de navigație interioară cu Δ > 15 t sau CI ≥ 15 t Solicitare 400
  b) nave de navigație interioară cu Δ ≤ 15 t sau CI < 15 t Solicitare 100
  45 Emitere:
  a) certificat de echipaj minim de siguranță Document 100
  b) jurnal de bord Document 12
  c) jurnal de evidență a deșeurilor colectate Document 15
  46 Supravegherea navigației și managementul traficului naval la intrarea/ieșirea în/din porturi/puncte de lucru pe căi navigabile interioare: Navele care efectuează manevre în port și radă sunt scutite P - puterea instalată de propulsie exprimată în Kw Tariful include intrarea și ieșirea navelor, precum și supravegherea navelor propulsate în zonele de așteptare/radă/formare Se taxează la intrarea în port/radă
  a) împingător/remorcher când navighează singur Navă 0,01 x P
  b) navă de navigație interioară autopropulsată, precum și împingător și remorcher angajat în operațiuni de remorcaj/împingere Navă 0,03 x P
  c) navă de pasageri pentru curse de zi regulate/linie Navă/zi 5
  d) navă de pasageri cu cabine care efectuează croaziere Navă 100
  47 Supravegherea și managementul traficului naval la navă care efectuează transport de pasageri/vehicule, de pe un mal pe altul, în punctele de trecere internă sau în punctele de frontieră Convoi/Navă/zi 5 Unitatea formată dintr-o navă propulsată și bac se taxează ca o navă
  48 Întocmirea formalităților de sosire/plecare: Se taxează puterea instalată de propulsie exprimată în Kw TC - tone capacitate Dar nu mai puțin de 2 euro
  a) navă de navigație interioară de pasageri pentru curse de zi Navă/zi 5
  b) navă cu propulsie Navă 0,17 la 100 Kw
  c) navă autopropulsată și navă nepropulsată de transport marfă Navă 0,10 la 100 TC
  d) navă care efectuează transport de pasageri/vehicule, de pe un mal pe altul, în punctele de trecere internă sau punctele de frontieră Convoi/Navă/zi 5
  e) navă de navigație interioară de pasageri cu cabine care efectuează croaziere Navă 100
  f) alte nave nepropulsate Navă 5
  49 Efectuarea reinspecției, la cerere, la navele de navigație interioară oprite din navigație Navă 100
  50 Emiterea permisului de lucru pentru lucrări de scafandrerie Activitate 50
  51 Inspecția în vederea emiterii permisului de operare pentru navă/barjă-tanc Navă 200
  52 Supravegherea navei/barjei - tanc pe timpul operării Om/oră 7
  53 Inspecția în vederea emiterii certificatului de conformitate a terminalelor de produse petroliere, substanțe lichide nocive și gaze lichefiate Terminal 1.000/terminal cu o instalație pe o categorie de produs manipulat Pentru terminale cu mai multe instalații tariful se majorează cu 500 euro pe fieacare tip de instalație. În cazul manipulării mai multor categorii de produse (petroliere, substanțe lichide nocive, gaze lichefiate), tariful se va majora cu 500 euro pentru fiecare instalație specifică fiecărui produs
  54 Reinspecția terminalelor de produse petroliere, substanțe lichide nocive și gaze lichefiate Terminal 50% din tariful de inspecție
  55 Inspecția în vederea emiterii certificatului de Gas-free/Non Gas-free pentru barje-tanc: Dar nu mai puțin de 150 euro/navă
  a) navă/barjă până la 1.000 m3 200 m3 de volum inspectat 35
  b) navă/barjă peste 1.000 m3 200 m3 de volum inspectat pentru ce depășește 1.000 m3 40
  56 Inspecția în vederea emiterii permisului de lucru cu foc 200 m3 de volum inspectat 50
  57 Inspecția în vederea emiterii certificatului de Gas-free/Non Gas-free la nave (tancuri de combustibil, de ulei, de reziduuri petroliere, substanțe lichide nocive și coferdamuri), altele decât navele de tip tanc pentru transportul produselor petroliere, al gazelor lichefiate sau al substanțelor lichide nocive 100 m3 de volum inspectat 50
  58 Supravegherea navigației și managementul traficului naval în cazul corpurilor de nave remorcate pentru transport în alte șantiere, precum și între porturi:
  a) navă cu lungimea < 100 m Navă 250
  b) navă cu lungimea max. 100 - 150 m Navă 500
  c) navă cu lungimea > 150 m Navă 1.000
  59 Avizarea documentației/planului de construcții sau amenajări portuare, montări cabluri, conducte subacvatice, extracții balastiere pe căile navigabile interioare, etc. Document 350
  60 Orice tip de operațiune efectuata pentru ambarcațiunile de pescuit, propulsate prin forță umană Operațiune 5 Operațiune - înmatriculare, înscriere, transcriere și altele asemenea Tariful nu include prețul imprimatului
  61 Emiterea certificatului de apartenență a navei la navigația pe Rin Document 100
  62 Emiterea certificatului conform Regulamentului (CEE) nr.3921/91 al Consiliului din 16.12.1991 Document 100
  63 Înscrierea în vederea participării la examenul pentru obținerea certificatului de atestare a conducătorului de ambarcațiune de agrement care desfășoară activități de agrement în scop comercial Examen 50
  64 Emiterea certificatului de atestare a conducătorului de ambarcațiune agrement care desfășoară activități de agrement în scop comercial Document 10
  65 Prelungirea valabilității certificatului de atestare a conducătorului de ambarcațiune agrement care desfășoară activități de agrement în scop comercial Document 10

  NOTĂ:1. Pentru grupurile școlare industriale de marină, autorizarea cursurilor de educație și/sau formare profesională nu se tarifează.2. Pentru operațiunile specifice activității de eliberare/emitere documente, certificate, copii de pe înscrisuri solicitate și soluționate în "Regim de urgență" tariful se majorează cu 100%. "Regim de urgență" înseamnă soluționarea cererii în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu excepția punctelor 15, 17, 18, 23 care vor fi soluționate într-o zi lucrătoare de la data înregistrării.3. Operațiunea prevăzută la pct. 30 se execută în termen de 8 ore de la efectuarea solicitării.4. În cazul pct. 44, dacă solicitarea vine din partea echipajului tariful este 15% din tariful prevăzut în prezenta anexă.5. Tarifele prevăzute la pct. 46 și 48 nu se percep pentru navele aparținând Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați: drăgi, șalande pentru deservirea drăgilor, navele de semnalizare, navele de măsurători topohidrografice și de debite, navele de verificare a condițiilor de navigație, remorchere, împingătoare, navele de transport fără propulsie, macarale plutitoare etc., implicate în lucrările de întreținere și asigurare a condițiilor de navigație pe Dunăre și pe brațele navigabile ale acesteia, navele aparținând Ministerului Sănătății Publice, precum și navele sanitare de ambulanță și navele de inspecție sanitară.6. Tariful prevăzut la pct. 47 nu se aplică navelor de pasageri care efectuează transport cu caracter social.7. Tariful prevăzut la pct. 48 lit. a nu se aplică navelor de pasageri având ca proprietari persoane fizice sau juridice române și care efectuează transporturi publice subvenționate de la bugetul de stat sau local.8. Pentru activitățile sau operațiunile specifice efectuate în afara orelor de program tarifele se majorează cu 50%, iar în zilele nelucrătoare și de sărbători legale acestea se majorează cu 100%, exceptând tarifele prevăzute în prezenta anexă la pct. 46, 47, 48, 51, 52, 58.9. În înțelesul tarifării prevăzute la pct. 54, sunt nominalizate 3 categorii de produse - petroliere, lichide nocive și gaze lichefiate.10. Substanță lichidă nocivă înseamnă orice substanță care face parte din categoriile X, Y, Z și OS, așa cum sunt definite de Marpol 73/78, Anexa II.11. În cazul în care se solicită inspecții în rada portului sau în afara limitelor portului, tariful se majorează cu 10%.12. Operațiunile cuprinse în prezenta anexă privind personalul navigant fluvial (examinarea și emiterea documentelor) efectuate pentru angajații Autorității Navale Române sunt gratuite.13. Tarifele din prezenta anexă includ și costul imprimatului, dacă la rubrica observații nu se prevede altfel.14. Numele navei/ ambarcațiunii de pescuit se rezervă pentru o perioadă de maxim 90 de zile.15. Tariful prevăzut la pct. 46 nu se aplică în cazul navelor folosite pentru operațiunile de spart gheața.16. Tarifele pentru inspecțiile tehnice efectuate la ambarcațiunile de pescuit sunt prevăzute în Anexa 4.
  (la 24-05-2018, sintagma: Anexa 3 a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 444 din 11 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 24 mai 2018 )
  17. Document de confirmare/informațional - certificat de conservare, atestare operațiuni în porturi românești, atestare condiții meteo, document a stării navei și alte asemenea.


  Anexa nr. 3

  Tarifele
  pentru operațiunile specifice
  desfășurate și pentru activitățile efectuate în legătură cu
  acestea de către Autoritatea Navală Română la ambarcațiunile de agrement
  Art. Denumirea prestației sau a operațiunii specifice U.M. Tarif (euro/U.M.) Observații
  0 1 2 4 5
  1 (1) Emitere autorizație de construcție și înscrierea în registrul de evidență a ambarcațiunilor în construcție/scoaterea din evidență a acestora: Pentru toate categoriile de ambarcațiuni propulsate cu motor, vele, forță umană. L - lungimea maximă a ambarcațiunii P - puterea instalată de propulsie exprimată în kW
  a) ambarcațiune construită în regie proprie cu L ≥ 7 m și/sau P ≥ 15 kW Document 60
  b) ambarcațiune construită în regie proprie cu L < 7 m și P < 15 kW Document 30
  (2) Înscriere modificare în registrul de evidență a ambarcațiunilor în construcție Operațiune 40
  2 Emiterea/prelungirea valabilității permisului provizoriu de navigație pentru ambarcațiunea de agrement Document 50 Pentru cazul în care ambarcațiunea este pusă în circulație o perioadă scurtă de timp
  3 Înmatricularea/prelungirea dreptului de arborare a pavilionului român/transcrierea dreptului de proprietate pentru ambarcațiuni: L - lungimea maximă a navei P - puterea instalată de propulsie exprimată în kW Tariful include și emiterea actului de naționalitate:
  a) ambarcațiune cu L ≥ 7 m și/sau P ≥ 15 kW Operațiune 100
  b) ambarcațiune cu L < 7 m și P < 15 kW Operațiune 50
  4 Înscrierea în registrul de evidență/transcrierea dreptului de proprietate:
  a) ambarcațiune cu L ≥ 7 m și/sau P ≥ 15 kW Operațiune 100 L - lungimea maximă a navei P - puterea instalată de propulsie exprimată în kW Tariful include și emiterea documentului de evidență
  b) ambarcațiune cu L < 7 m și P < 15 kW Operațiune 30
  c) ambarcațiune cu vele cu L ≥ 7 m Operațiune 50
  d) ambarcațiune cu vele cu L < 7 m Operațiune 20
  5 Emitere autorizație de modificare constructivă ambarcațiune de agrement Document 30 În cazul în care ambarcațiunea este înmatriculată/înscrisă
  6 Emitere autorizație de dezmembrare ambarcațiune de agrement Document 30 În cazul în care ambarcațiunea este înmatriculată/înscrisă
  7 Verificare disponibilitate și rezervare nume ambarcațiune Operațiune 25
  8 Emitere duplicat document ambarcațiune Document 10 În cazul deteriorării sau pierderii documentului
  9 Preschimbare document ambarcațiune În cazul în care proprietarul/operatorul depune la căpitănia portului de înmatriculare/înscriere o cerere privind înscrierea mai multor modificări, se percepe un singur tarif, corespunzător preschimbării documentului;
  a) certificat de ambarcațiune de agrement Document 50
  b) carte de identitate a ambarcațiunii de agrement Document 10
  10 Schimbare formular ambarcațiune În cazul în care prin act normativ se reglementează schimbarea modelului și conținutului formularului.
  a) certificat de ambarcațiune de agrement Document 12
  b) carte de identitate a ambarcațiunii de agrement Document 7
  11 Emitere certificat conform evidențelor din:
  a) registrul de evidență al ambarcațiunilor în construcție Document 100
  b) registrul matricol al ambarcațiunilor Document 100
  c) registrul de evidență al ambarcațiunilor Document 10
  12 Emitere de copii/adeverințe conforme cu înscrisuri, evidențe sau alte documente statistice ale Autorității Navale Române Document 10
  13 Retragerea dreptului de arborare a pavilionului român și/sau radierea ambarcațiuni; scoaterea din evidență a ambarcațiunii de agrement: Operațiune 5 Se exceptează operațiunile de radiere efectuate din oficiu. În cazul în care ambarcațiunea este înmatriculată/înscrisă
  14 a) Transcrierea constituirii, transmiterii și stingerii drepturilor reale și a contractelor de închiriere/bare- boat/leasing etc., dreptului de administrare constituite asupra ambarcațiunilor înmatriculate/înscrise în registrul matricol/registrul de evidență; transcrierea administratorului judiciar/lichidator; transcrierea încheierii de încuviințare privind autorizarea efectuării de călătorii Operațiune 50 În cazul în care ambarcațiunea este înmatriculată/înscrisă
  b) Transcriere act adițional contract Operațiune 30
  15 Transcrierea/radierea procesului verbal de sechestru Operațiune 50
  16 Viză pentru conformitate cu originalul
  a) document conducător ambarcațiune Document 1
  b) document ambarcațiune sau proprietar/operator Document 1
  17 Emiterea, la cerere, a Raportului cu date tehnice în vederea înmatriculării/luării în evidență sau ca urmare a modificării constructive sau a schimbării motorului ambarcațiunii Document 20
  18 Inspecția tehnică: Tariful include și emiterea permisului de navigație k - coeficient de corecție funcție de puterea motorului k=1,20 - pentru P>250 kW k=1,10 - pentru 250≥P>200 kW k=1,00 - pentru 200≥P>150 kW k=0,70 - pentru 150≥P>100 kW k=0,60 - pentru 100≥ P>75 kW k=0,50 - pentru 75≥P>55 kW k=0,40 - pentru 55≥P>40 kW k=0,30 - pentru 40≥P>25 kW k=0,20 - pentru P≤25 kW L - lungimea maximă a ambarcațiunii B - lățimea maximă a ambarcațiunii D - înălțimea de construcție a ambarcațiunii
  a) inițială pentru toate ambarcațiunile cu motoare cu puterea:
  a1) P > 150 kW Operațiune 100 + kxP
  a2) 55 < P ≤ 150 kW Operațiune 85 + kxP
  a3) P ≤ 55 kW Operațiune 70 +kxP
  b) inițială pentru ambarcațiune cu vele Operațiune 60
  c) inițială pentru ambarcațiune propulsată prin forță umană Operațiune 5
  d) anuală pentru ambarcațiune cu motor (inclusiv emitere raport) Operațiune 30
  e) reînnoire (la 5 ani) permis de navigație pentru ambarcațiunile cu motoare cu puterea:
  e1) P > 150 kW Operațiune 80 + kxP
  e2) 55 < P ≤ 150 kW Operațiune 60 + kxP
  e3) P ≤ 55 kW Operațiune 70 + kxP
  f) reînnoire (la 5 ani) permis de navigație ambarcațiune cu vele Operațiune 45
  g) inspecție ocazională pentru eliberare certificat de stare tehnică Operațiune 100 + kxP
  h) inspecție a operei vii pe uscat Operațiune 30+ 0,5xL(B+D)
  i) supraveghere tehnică pe timpul construcției ambarcațiunii în regie proprie (inclusiv probe și emitere documente date tehnice pentru luarea în evidență sau înmatriculare) Operațiune 100+1,5L(B+D)+0,75P L - lungimea maximă a ambarcațiunii B - lățimea maximă a ambarcațiunii D - înălțimea de construcție a ambarcațiunii
  19 Emiterea avizului pentru desfășurarea activității de agrement nautic Document 150
  20 Orice tip de operațiune efectuată pentru ambarcațiunea de agrement, propulsată prin forță umană Operațiune 5 Operațiune - înmatriculare, înscriere, transcriere și altele asemenea. Tariful nu include prețul imprimatului.

  NOTĂ:1. Ambarcațiune de agrement - orice ambarcațiune, indiferent de tip și de modul de propulsie, al cărei corp are lungimea de 2,5 m până la 24 m, măsurată conform standardelor armonizate aplicabile, și care este destinată utilizării în scopuri sportive și recreative.2. Sunt considerate ambarcațiuni de agrement și motovehiculele nautice.3. Ambarcațiunile care au două sisteme de propulsie, motor și vele, se taxează ca ambarcațiune cu motor.4. Raportul de inspecție tehnică anuală al unei ambarcațiuni conține date lege tehnice în urma verificării mașinilor, instalațiilor mecanice, electrice și a corpului exterior al ambarcațiunii.5. Ambarcațiunea cu vele care, conform certificatelor ambarcațiunii, are în dotare motor de manevră este considerată și se tarifează ca ambarcațiune cu vele.6. Pentru operațiunile specifice activității de eliberare/emitere documente de orice natură și soluționate, la cerere, în regim de urgență, tariful se majorează cu 50%. Prin regim de urgență se înțelege eliberarea documentelor solicitate în maxim 2 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.7. Pentru activitățile sau operațiunile specifice efectuate în afara orelor de program tarifele se majorează cu 50%, iar în zilele nelucrătoare și de sărbători legale, acestea se majorează cu 100%.


  Anexa nr. 4

  Tarifele
  pentru inspecțiile tehnice și alte activități și operațiuni
  specifice aferente efectuate de către Autoritatea Navală Română
  la navele maritime și navele de navigație interioară

  Nr. Crt.

  Cod

  Denumirea prestației sau a operațiunii specifice

  U.M.

  Tarif (euro/U.M.)

  Observații


  0

  1

  2

  3

  4

  5


  INSPECȚII TEHNICE CORP, INSTALAȚII, ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI CORP NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ


  1.

  A-110

  Inspecție inițială - construcții noi

  Lx(B+D) mp

  1558 + 3,62 x Lx(B+D)

  L - lungimea maximă B - lățimea maximă D - înălțimea de construcție Pentru navele cu un deplasament de până la 15 mc sau o capacitate de încărcare mai mică de 15 t. inspecția inițială se va calcula conform A-120. Tariful A-160 nu se aplică în cazul aplicării tarifelor A-110. Tariful A-140 se aplică în cazul inspecțiilor de prelungire a valabilității certificatelor tehnice peste termenul de 5 ani, în cazul revalidării certificatelor tehnice expirate cu mai mult de 3 luni datorită neefectuării inspecției anuale sau la 2 ani obligatorii, sau în cazul inspecțiilor pentru acordarea unui voiaj special navelor ale căror certificate lipsesc sau sunt expirate, voiaj efectuat cu mijloace de propulsie proprii sau în stare remorcată. Pentru inspecția inițială la navele în serviciu preluate se aplică 40% din tariful A-110, cu excepția navelor de navigație interioară care dețin certificate comunitare de navigație interioară sau certificate conforme regulamentului de navigație pe Rin emise de autorități ale unui stat membru U.E., preluate la pavilionul român, la care se va aplica integral tariful A-120. In funcție de tipul navelor la tarife se aplică o majorare de: - 20% la remorchere, împingătoare, mineraliere, vrachiere, nave frigorifice, tancuri petroliere, șalupe, pilotine. - 40% la platforme mobile de foraj; nave RO-RO, nave de aprovizionare, tancuri pentru produse chimice sau gaze lichefiate, nave pentru transport auto, nave de pasageri și alte nave care transportă peste 12 persoane în afara membrilor de echipaj; La navele cu o vechime de 20 de ani sau mai mult tariful se aplică majorat cu 40%. Pentru ambarcațiunile de pescuit nepuntate propulsate cu motor de putere P sub 36,8Kw (50CP), se aplică o reducere 50% la tarifele A-120, A-130.


  2.

  A-120

  Inspecție reînnoire certificat tehnic sau certificat comunitar
  Lx (B+D) ≤ 2000

  Lx(B+D) mp

  206 + 0,31 xLx(B+D)


  Lx (B+D) > 2000

  Lx(B+D) mp

  494 +0,17 x L x (B+D)


  3.

  A-130

  Inspecție pentru confirmare anuală sau la doi ani certificat tehnic
  Lx (B+D) ≤ 2000

  Lx(B+D) mp

  52 + 0,078 x L x (B+D)


  Lx (B+D) > 2000

  Lx(B+D) mp

  124 + 0,042 x L x (B+D)


  4.

  A-140

  Inspecție specială pentru emitere certificat de stare tehnică
  L x(B+D) ≤ 2000

  Lx(B+D) mp

  73 + 0,11 x L x(B+D)


  L x (B+D) > 2000

  Lx(B+D) mp

  174 +0,059 x L x ( B+D)


  5.

  A-160

  Inspecție a operei vii în doc/pe uscat

  Lx(B+D) mp

  20 + 0,05 x Lx(B+D)


  INSPECȚII TEHNICE MAȘINI ȘI INSTALAȚII MECANICE NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ


  6.

  A-210

  Inspecție inițială - construcții noi  P- puterea totală a mașinilor cu ardere internă (Kw) Pentru navele cu un deplasament de până la 15 mc sau o capacitate de încărcare mai mică de 15 t. inspecția inițială se va calcula conform A-220. La navele nepropulsate, care au montate pe ele agregate mecanice diverse cum ar fi, pompe, ventilatoare, compresoare, vinciuri etc., care se inspectează, se consideră P egal cu zero și se aplică formula de calcul pentru


  P ≤ 2000 kw

  p

  430 + 1,08 x P


  P > 2000 kw

  p

  1791 + 0,4 x P


  7.

  A-220

  Inspecție reînnoire certificat tehnic sau certificat comunitar  acest caz. Pentru inspecția inițială la navele în serviciu preluate se aplică 40% din tariful A-210, cu excepția navelor de navigație interioară care dețin certificate comunitare de navigație interioară sau certificate conforme regulamentului de navigație pe Rin emise de autorități ale unui stat membru U.E., preluate la pavilionul român, la care se va aplica integral tariful A-220. In funcție de tipul navelor la tarife se aplică o majorare de: - 20% la remorchere, împingătoare, mineraliere, vrachiere, nave frigorifice, tancuri petroliere, șalupe, pilotine. - 40% la nave de pasageri; nave RO-RO, nave de aprovizionare, tancuri pentru produse chimice sau gaze lichefiate, platforme mobile de foraj. Tariful A-240 se aplică în cazul inspecțiilor de prelungire a valabilității certificatelor tehnice peste termenul de 5 ani, în cazul revalidării certificatelor tehnice expirate cu mai mult de 3 luni datorită neefectuării inspecției anuale sau la 2 ani obligatorii, sau în cazul inspecțiilor pentru acordarea unui voiaj special navelor ale căror certificate lipsesc sau sunt expirate, voiaj efectuat cu mijloace de propusie proprii sau în stare remorcată cu echipaj la bord. Tariful A-250 nu se va aplica la navele de navigație interioară, în cazul aplicării tarifelor A-210, A-220, A-230 sau A-240. Pentru ambarcațiunile de pescuit nepuntate propulsate cu motor de putere P sub 36,8Kw (50CP), se aplică o reducere de 50% la tarifele A-220 și A-230.


  P ≤ 400 kw

  P

  40 + 0,95 x P


  400 < P ≤ 2000 kw

  P

  266 + 0,4 x P


  P > 2000 kw

  P

  886 + 0,07 x P


  8.

  A-230

  Inspecție confirmare anuală sau la doi ani certificat tehnic
  P ≤ 400 kw

  P

  9 + 0,21 x P


  400 < P ≤ 2000 kw


  58 + 0,08 x P


  P > 2000 kw


  196 + 0,015 x P


  9.

  A-240

  Inspecție specială pentru eliberare certificat de stare tehnică
  P ≤ 400 kw

  P

  12,5 + 0,29 x P


  400 < P ≤ 2000 kw

  P

  81+0,11 x P


  P > 2000 kw

  P

  274 + 0,021 x P


  10.

  A-250

  Insp. conf. Reg. ANR pt prevenirea poluări cu hidrocarburi

  P

  14+ 0,04 x P  INSPECȚII TEHNICE ECHIPAMENTE ELECTROTEHNICE LA NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ


  11.

  A-310

  Inspecție inițială - construcții noi  P(E) - puterea totală a generatoarelor electrice,care se pot cupla într-un tablou electric de distribuție (Kw) Pentru navele cu un deplasament de până la 15 mc sau o capacitate de încărcare mai mică de 15 t. inspecția inițială se va calcula conform A-320. Pentru inspecția inițială la navele în serviciu preluate se aplică 40% din tariful A-310, cu excepția navelor de navigație interioară care dețin certificate comunitare de navigație interioară sau certificate conforme regulamentului de navigație pe Rin emise de autorități ale unui stat membru U.E., preluate la pavilionul român, la care se va aplica integral tariful A-320. Pentru nave care nu sunt dotate cu generatorare electrice și au dotări pentru alimentare cu energie de la mal sau de la altă navă, « P(E)» este puterea totală a motoarelor electrice instalate la bord. Pentru nave care nu sunt dotate cu generatoare electrice si au dotări pentru alimentare cu energie electrică de la mal sau de la altă navă, fără a avea montate la bord motoare electrice se aplică tariful A-340. In funcție de tipul navelor la tarife se aplică o majorare de: - 20% la remorchere, împingătoare, mineraliere, vrachiere, nave frigorifice, tancuri petroliere, șalupe, pilotine . - 40% la nave de pasageri, platforme; nave RO -RO, nave de aprovizionare, tancuri pentru substanțe lichide nocive sau gaze lichefiate, platforme mobile de foraj. Tariful A-350 se aplică în cazul inspecțiilor de prelungire a valabilității certificatelor tehnice peste termenul de 5 ani, în cazul revalidării certificatelor tehnice expirate cu mai mult de 3 luni datorită neefectuării inspecției anuale sau la 2 ani obligatorii, sau în cazul inspecțiilor pentru acordarea unui voiaj special navelor ale căror certificate lipsesc sau sunt expirate, voiaj efectuat cu mijloace de propulsie proprii sau în stare remorcată cu echipaj la bord.


  P(E) ≤ 100 kw

  P(E)

  300 + 4,58 x P(E)


  100 < P(E) ≤ 500 kw

  P(E)

  470 + 2,71x P(E)


  P(E) > 500 kw

  P(E)

  1360 + 0,90 x P(E)


  12.

  A-320

  Inspecție reînnoire certificat tehnic sau certificat comunitar
  P(E) ≤ 50 kw

  P(E)

  40 + 3,2 x P(E)


  50 < P(E) ≤ 400 kw

  P(E)

  170 + 0,66 x P(E)


  P(E) > 400 kw

  P(E)

  370 + 0,12 x P(E)


  13.

  A-330

  Inspecție confirmare anuală sau la doi ani certificat tehnic
  P(E) ≤ 50 kw

  P(E)

  15 + 0,58 x P(E)


  50 < P(E) ≤ 300 kw

  P(E)

  33 + 0,19 x P(E)


  P(E) > 300 kw

  P(E)

  80 + 0,03 x P(E)


  14.

  A-340

  Inspecție instalație cu alimentare de la mal, de la altă navă sau de la baterii cu acumulatori.


  15


  15.

  A-350

  Inspecție specială pentru eliberare certificat de stare tehnică
  P(E) ≤ 50 kw

  P(E)

  21 + 0,81 x P(E)


  50 < P(E) ≤ 300 kw

  P(E)

  46 + 0,27 x P(E)


  P(E) > 300 kw

  P(E)

  112 + 0,04 x P(E)


  INSPECȚII TEHNICE INSTALAȚII FRIGORIFICE LA NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ


  16.

  A-410

  Inspecție inițială - construcții noi - magazii de marfă

  W

  500 + 0,2 x W

  W = volumul magaziilor de marfa (metri cubi) Nf = Numărul containerelor înmulțit cu lungimea containerelor (în picioare) La navele existente, care solicită arborare pavilion românesc, se aplică


  17.

  A-420

  Inspecție inițială - construcții noi - containere

  Nf

  720 + 0,6 x Nf


  18.

  A-430

  Inspecție reînnoire certificat tehnic magazii de marfă

  W

  124 + 0,02 xW


  19.

  A-440

  Inspecție reînnoire certificat tehnic containere

  Nf

  84 + 0,2 x Nf


  20.

  A-450

  Inspecție confirmare anuală certificat tehnic -magazii de marfa

  W

  75 + 0,02 x W


  21.

  A-460

  Inspecție curentă - containere

  Nf

  52 + 0,1 x Nf

  40% din tarif.


  22.

  A-470

  Inspecție specială pentru certificat de stare tehnică - magazii de marfă

  W

  104 + 0,03 x W


  23.

  A-480

  Inspecție specială pt certificat de stare tehnică-containere

  Nf

  70 + 0,14 x Nf


  INSPECȚII TEHNICE INSTALAȚII AUTOMATIZĂRI LA NAVELE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ


  24.

  A- 510

  Inspecție inițială

  P

  90 + 0,11 x P

  P - puterea totală a mașinilor cu ardere internă (Kw). Pentru inspecția inițială la navele existente, care solicită arborare pavilion românesc, se aplică 40% din tarif. La navele de navigație interioară se aplică 80% din tarif.


  25.

  A-520

  Inspecție reînnoire certificat tehnic

  P

  40 + 0,05 x P


  26.

  A-530

  Inspecție confirmare anuală certificat tehnic

  P

  20 + 0,04 x P


  INSPECȚII TEHNICE INSTALAȚII DE RIDICAT LA NAVELE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ


  27.

  A-610

  Inspecție inițială - construcții noi

  Nr. Instalații de ridicat

  35 + 85 x N

  N = numărul de instalații de ridicat Numai pentru proba de sarcină se percepe 40% din tarif A-620.


  28.

  A-620

  Inspecție reînnoire certificat tehnic

  15 + 85 x N


  29.

  A-630

  Inspecție confirmare anuală certificat tehnic

  15 + 65 x N


  30.

  A-700

  INSPECȚII INSTALAȚII GAZ INERT LA NAVELE PETROLIERE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ

  P

  360 + 0,07 x P

  P - puterea totală a mașinilor cu ardere internă (kW). Pentru instalațiile cu generator de gaz inert tariful se majorează cu 20%.Pt. instalațiile de stocare a gazului inert se aplică 50% din tarif.


  TRANSPORT MĂRFURI PERICULOASE CU NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ


  31.

  A-711

  Inspecție inițială - emitere certificat

  L x (B + D)

  156 + 0,36 x L x (B + D)

  L - lungimea maximă; B - lățimea maximă; D - înălțimea de construcție


  32.

  A-721

  Inspecție de reînnoire certificat

  90 + 0,06 x L x (B + D)


  33.

  A-731

  Inspecție confirmare anuală certificat

  40 + 0,04 x L x (B + D)


  INSPECȚII CĂLDĂRI ȘI RECIPIENTE SUB PRESIUNE


  34.

  A-810

  Căldare principală ignitubulară

  buc.

  100

  Tariful se aplică separat pentru: inspecție exterioară inspecție interioară proba hidraulică Tariful se multiplică cu numărul căldărilor sau recipientelor sub presiune inspectate la bordul navei.


  35.

  A-820

  Căldare principală acvatubulară suprafața încălzire sub 400 m.p.

  100


  36.

  A-830

  Căldare princ. acvatubulară suprafață încălzire 401 - 1000 mp.

  120


  37.

  A-840

  Căldare princ. acvatubulară suprafața de încălzire de peste 1001 mp.

  140


  38.

  A-850

  Căldare auxiliara cu combustibil lichid sau gaze arse

  10


  39.

  A-860

  Căldare auxiliară cu alimentare combinată

  15


  40.

  A-870

  Recipient sub presiune cu un volum sub 1 metru cub

  10


  41.

  A-880

  Recipient sub presiune cu un volum de și peste 1 metru cub

  15


  SUPRAVEGHERE TEHNICĂ ȘI INSPECȚII LUCRĂRI REPARAȚII, RECONSTRUCȚII, MODERNIZĂRI LA NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ


  42.

  A- 901

  V(L) ≤ 20.000 €

  V(L)

  80 + 0.030 x V(L)

  V(L) = valoarea totală facturată a lucrărilor, comunicată de armator sau șantier. Pentru lucrări efectuate în regie proprie sau care nu sunt communicate la cerere, se percepe 150% tariful A120, A220, A 320 Tariful include examinarea și aprobarea listei de lucrări, încercarea materialelor folosite la lucrări, probe, măsurători, inspecții vizuale, eliberare documente


  43.

  A - 902

  20.001 € ≤ V(L) ≤ 60.000 €

  200 + 0.025 x V(L)


  44.

  A - 903

  60.001€ ≤ V(L) ≤ 200.000 €

  500 + 0.020 x V(L)


  45.

  A - 904

  V(L) ≥ 200.001€

  1000 + 0.015 x V(L)


  INSPECȚII OCAZIONALE


  46.

  A-1000

  Inspecție casare corp

  L x (B + D)

  210 + 0,11 x L x (B + D)

  L - lungimea maximă; B - lățimea maximă; D - înălțimea de construcție P - puterea totală a mașinilor principale (kW). P(E) - puterea totală a generatoarelor electrice, care se pot cupla într-un tablou electric de distribuție (kW) N = număr de echipamente sau perechi de echipamente de ridicare N(O) - numărul de ore consumate pentru inspecție și eliberare documente N(T) - numărul total de inspecții Pentru nave tancuri petroliere tariful se majorează cu 20%. Pentru inspecția unui număr mai mare de 5 magazii sau 6 tancuri de marfă tariful se diminuează cu 20%.


  47.

  A-1010

  Inspecție casare mașini

  P

  126 + 0,36 x P


  48.

  A-1020

  Inspecție casare electric

  P(E)

  148 + 0,09 x P(E)


  49.

  A-1030

  Inspecție arbore portelice/intermediar extras

  P

  21 + 0,03 x P


  50.

  A-1040

  Insp. arbore portelice/intermediar neextras

  P

  15 + 0,02 x P


  51.

  A-1050

  Inspecție după avarie instalația de încărcare

  N

  26 + 50 x N


  52.

  A-1060

  Insp. după avarie nave sub pavilion român

  L x (B + D) N(O)

  [23 + 0,01 x L x (B + D)] x N(O)


  53.

  A-1070

  Inspecții magazii/tancuri marfă (curățenie, vopsire, etanșare, probe hidraulice, etc.)

  N(T)

  45 x N(T)


  54.

  A-1080

  Alte prestații, care nu se regăsesc în tarife

  ora

  60 EUR pentru o oră sau fracțiune de oră


  55.

  A-1100

  EMITEREA DOCUMENTULUI CU DATE TEHNICE PENTRU ÎNMATRICULARE SAU ÎNSCRIERE NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ

  P

  15 + 0,02 x P + 0,1 x P(E)


  INSPECȚII PENTRU BORDUL LIBER


  Inspecții conform Convenție internaționale din 1966 asupra liniilor de încărcare  56.

  B - 101

  Inspecție inițială - eliberare certificat


  252 + 0,01 x L x (B + D)  57.

  B- 102

  Inspecție de reînnoire certificat


  211 + 0,01 x L x (B + D)  58.

  B- 103

  Inspecție anuală

  L x(B + D)

  191 + 0,01 x L x (B + D)  59.

  B- 104

  Inspecție scutire

  201 + 0,01 x L x (B + D)  60.

  B- 105

  Inspecție ocazională/Inspecție modificare mărci bord liber


  80

  L - lungimea maximă; B - lățimea maximă; D - înălțimea de construcție


  Inspecții conform reguli naționale pentru nave maritime care nu efectuează voiaje internaționale


  61.

  B- 106

  Inspecție inițială


  50 + 0,01 x L x (B + D)


  62.

  B- 107

  Inspecție anuală

  L

  20 + 0,01 x L x (B + D)  63.

  B- 109

  Inspecție ocazională/ modificare mărci bord liber

  x(B + D)

  60  64.

  B-110

  Inspecție la 5 ani


  40 + 0,01 x L x (B + D)  INSPECȚII CONFORM CONVENȚIE SOLAS 74


  Siguranța pentru nava de pasageri  65.

  B-211

  Inspecție inițială - eliberare certificat

  L

  957 + 0,05 x L x (B + D)  66.

  B-212

  Inspecție de reînnoire certificat

  x(B + D)

  900 + 0,05 x L x (B + D)  Siguranța construcției pentru nava de mărfuri  67.

  B-221

  Inspecție inițială - eliberare certificat


  504 + 0,02 x L x (B + D)  68.

  B-222

  Inspecție de reînnoire certificat

  L

  390 + 0,02 x L x (B + D)  69.

  B-223

  Inspecție anuală

  x(B + D)

  298 + 0,01 x L x (B + D)  70.

  B-224

  Inspecție intermediară


  318 + 0,01 x L x (B + D)  Siguranța echipament pentru nava de mărfuri

  La navele petroliere tariful se majorează cu 20%.


  71.

  B -231

  Inspecție inițială - eliberare certificat


  423 + 0,02 x L x (B + D)


  72.

  B -232

  Inspecție de reînnoire certificat

  L

  302 + 0,02 x L x (B + D)


  73.

  B -233

  Inspecție anuală

  x(B + D)

  191 + 0,01 x L x (B + D)

  Pentru stivuirea mărfii numai pe punte se percepe 40% din tarif.


  74.

  B -234

  Inspecție periodică


  231 + 0,01 x L x (B + D)


  Siguranța radio pentru nava de mărfuri

  Pentru stivuirea mărfii numai sub punte se percepe 60% din tarif. L - lungimea maximă;


  75.

  B-241

  Inspecție inițială - eliberare certificat


  173 + 0,01 x L x (B + D)


  76.

  B-242

  Inspecție de reînnoire certificat

  L x(B + D)

  131 + 0,01 x L x (B + D)

  B - lățimea maximă; D - înălțimea de construcție.


  77.

  B-243

  Inspecție periodică

  96 + 0,01 x L x (B + D)


  78.

  B-245

  CERTIFICAT DE SCUTIRE

  L x(B + D)

  256 + 0,02 x L x (B + D)  79.

  B -250

  AUTORIZARE PENTRU TRANSPORT CEREALE

  L x(B + D)

  110 + 0,01 x L x (B + D)

  Verificare și aprobare: manual de încărcare cereale, informația asupra stabilității, eliberare autorizație pentru transport cereale

  80.

  B - 260

  TRANSPORT MĂRFURI PERICULOASE
  81.

  B-261

  Inspecție inițială - eliberare DOC


  135 + 0,01 x L x (B + D)


  82.

  B-262

  Inspecție de reînnoire DOC

  Lx(B + D)

  100 + 0,01 x L x (B + D)


  83.

  B-263

  Inspecție intermediară DOC


  65 + 0,0 lxLxțB + D)


  84.

  B-270

  MANUALUL DE ASIGURARE A MĂRFII Examinare inițială/aprobare CSM

  Lx(B + D)

  85 + 0,01 x L x (B + D)
  INSPECȚII CONFORM CODURI I.M.O. LA CARE FACE TRIMITERE CONVENȚIA SOLAS 74


  TRANSPORT PRODUSE CHIMICE PERICULOASE ÎN VRAC - TANCURI CHIMICE

  L - lungimea maximă; B - lățimea maximă; D - înălțimea de construcție.


  85.

  B-281

  Inspecție inițială - construcție nouă


  540 + 0,06 x L x (B + D)


  86.

  B-282

  Inspecție inițială - navă existentă


  640 + 0,07 x L x (B + D)


  87.

  B-283

  Reînnoire “Certificate of Fitness"

  Lx(B + D)

  480 + 0,05 x L x (B + D)


  88.

  B-284

  Inspecție anuală


  170 + 0,02 x L x (B + D)


  89.

  B-285

  Inspecție intermediară


  190 + 0,02 x L x (B + D)


  TRANSPORT GAZE LICHEFIATE - TANC GAZE LICHEFIATE


  90.

  B-286

  Inspecție inițială - construcție nouă


  700 + 0,08 x L x (B + D)


  91.

  B-287

  Inspecție inițială - navă existentă


  830 + 0,09 x L x (B + D)


  92.

  B-288

  Reînnoire “Certificate of Fitness"


  620 + 0,07 x L x (B + D)


  93.

  B-289

  Inspecție anuală

  Lx(B + D)

  230 + 0,03 x L x (B + D)


  94.

  B-290

  Inspecție intermediară


  270 + 0,04 x L x (B + D)


  95.

  B-291

  Transport în siguranță a mărfurilor în vrac -codBC


  100 + 0,01 x L x (B + D)


  INSPECȚII CONFORM CONVENȚIE MARPOL


  PREVENIREA POLUĂRII CU HIDROCARBURI (I.O.P.P.)/ANEXA 1 MARPOL

  P - puterea totală a mașinilor cu ardere internă (kW). La tancuri pentru gaze lichefiate tariful se multiplică cu 0,8.


  96.

  B-311

  Inspecție inițială - eliberare certificat IOPP

  P

  329 + 0,02 x P


  97.

  B-312

  Inspecție de reînnoire certificat IOPP

  197 + 0,01 x P


  98.

  B-313

  Inspecție anuală

  134 + 0,01 x P


  99.

  B-314

  Inspecție intermediară

  196 + 0,01 x P


  100.

  B-315

  Examinare inițială/aprobare SOPEP

  navă

  136


  PREVENIREA POLUĂRII CU SUBSTANȚE NOCIVE LICHIDE ÎN VRAC /ANEXA 2 MARPOL


  101.

  B-321

  Inspecție inițială - eliberare certificat NLS

  p

  102 + 0,02 x P


  102.

  B-322

  Inspecție de reînnoire certificat NLS


  89 + 0,01 x P

  La navele de pasageri tariful se multiplică cu 2. La tancuri petroliere tariful se multiplică cu 1,5.


  103.

  B-323

  Inspecție anuală

  63 + 0,01 x P


  104.

  B-324

  Inspecție intermediară

  89 + 0,01 x P


  PREVENIREA POLUĂRII CU APE UZATE /ANEXA 4 MARPOL


  105.

  B-331

  Inspecție inițială - eliberare certificat ISPP

  P

  74 + 0,01 x P


  106.

  B-332

  Inspecție de reînnoire certificat ISPP

  67 + 0,01 x P


  PREVENIREA POLUĂRII CU GUNOI /ANEXA 5 MARPOL


  107.

  B-333

  Inspecție certificare conformitate cu Anexa 5

  navă

  50


  PREVENIREA POLUĂRII AERULUI DE CĂTRE NAVE/ANEXA 6 MARPOL (I.A.P.P.)  108.

  B-334

  Inspecție inițială (I.A.P.P.)

  p

  180 + 0,02 x P

  P - puterea totală a mașinilor cu ardere internă (kW).


  109.

  B-335

  Inspecție de reînnoire certificate (I.A.P.P.)

  120 + 0,01 x P


  110.

  B-336

  Inspecție intermediară (I.A.P.P.)

  80 + 0,01 x P


  111.

  B-337

  Inspecție anuală (I.A.P.P.)

  60 + 0,01 x P


  112.

  B-338

  Inspecție pentru emiterea Certificatului Internațional de Eficiență Energetică navă existentă

  p

  250 + 0.02 x P

  P - puterea totală a mașinilor cu ardere internă (kW).


  113.

  B-339

  Inspecție pentru emiterea Certificatului Internațional de Eficiență Energetică navă nouă sau considerată nou-construită ori care a suferit o transformare importantă

  p

  450 + 0.02 x P

  P - puterea totală a mașinilor cu ardere internă (kW).


  INSPECȚII CONFORM CONVENȚIE ILO LA INSTALAȚIILE DE RIDICARE DE LA BORDUL NAVELOR


  114.

  B -401

  Examinare, testare și certificare inițială

  buc.

  100 + 0,11 x S

  S = capacitatea maximă a instalației de ridicare, tf.


  115.

  B -402

  Examinare la 5 ani

  80 + 0,09 x S


  116.

  B -403

  Examinare anuală

  60 + 0,06 x S


  117.

  B -404

  Examinare și retestare după avarie/reparație

  20 + 0,11 x S


  INSPECȚII PRIVIND MĂSURAREA, CERTIFICAREA TONAJULUI LA NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ


  118.

  B-501

  Inspecție și emitere certificat tonaj conform Convenție Tonaj 1969 Londra la nave maritime

  Lx (B + D)

  154 + 0,4 x L x (B + D)

  L - lungimea maximă; B - lățimea maximă; D - înălțimea de construcție. In cazul inspecțiilor în care se reeliberează Certificatul de tonaj sau se prelungește valabilitatea certificatului existent, pentru navele care nu au suferit transformări/modificări, tarifele se aplică prin multiplicare cu


  119.

  B-502

  Inspecție și emitere certificat tonaj conform Convenție Tonaj 1966 Geneva la nave de navigație interioară

  128 + 0,4 x L x (B + D)


  120.

  B-503

  Inspecție și emitere certificat pentru nave de pescuit cu lungimea max. egală cu 15 m sau mai mare, dar cu lungimea între perpendiculare mai mică de 24 m, conform legislației naționale .

  102 + 0,4 x L x (B + D)


  121.

  B - 504

  Inspecție și emitere certificat pentru nave /ambarcațiuni de pescuit cu lungimea max. mai mică de 15 m, inclusiv bărci, lotci, luntrii și altele conform legislației naționale.


  10

  coeficientul 0,25. In cazul inspecțiilor în care se eliberează Certificatul de tonaj 69 la docurile plutitoare se va aplica 10% din tarif.


  122.

  B-505

  Inspecție și emitere certificat conform legislației naționale pentru nave maritime care nu efectuează voiaje internaționale.

  75 + 0,4 x L x (B + D)


  INSPECȚII LA PLATFORME DE FORAJ MARIN CONFORM MODU CODE


  123.

  B-601

  Inspecție inițială eliberare certificat

  buc.

  850 + 0,05 x L (B + D)  124.

  B-602

  Inspecție de reînoire certificat

  700 + 0,05 x L (B + D)


  125.

  B-603

  Inspecție anuală

  600 + 0,01 x L (B + D)


  126.

  B - 604

  Inspecție intermediară

  650 + 0,01 x L (B + D)


  INSPECȚII ECHIPAMENTE CONFORM CERINȚE RIPAM (COLREG) LA NAVE MARITIME CARE NU EFECTUEAZĂ VOIAJE INTERNAȚIONALE


  127.

  B-701

  Inspecția inițială

  L - lungimea maximă a navei


  L < 12 m

  L(m)

  40


  12 m ≤ L < 50 m

  80


  L ≥ 50 m

  120


  128.

  B -702

  Inspecția la 5 ani


  L < 12 m

  L(m)

  20


  12 m ≤ L < 50 m

  40


  L ≥ 50 m

  60


  129.

  B-703

  Inspecția anuală


  L < 12 m

  L(m)

  15


  12 m ≤ L < 50 m

  25


  L ≥ 50 m

  35


  INSPECȚII SISTEME ANTIVEGETATIVE LA NAVE CONFORM CONVENȚIEI AFS SAU REGULAMENTULUI UNIUNII EUROPENE


  130.

  B-704

  Inspecția inițială sau inspecția de reînoire

  Lx (B + D)

  120 + 0,05 x L (B + D)

  L - lungimea maximă; B - lățimea maximă; D - înălțimea de construcție. Contravaloarea activităților de prelevare a eșantioanelor și a analizelor de laborator se va taxa separat.


  131.

  B-705

  Inspecția de confirmare

  50 + 0,01 x L (B + D)


  PRODUSE LAMINATE (verificare materiale)


  132.

  C1-101

  Oțeluri de rezistență normală pentru construcții navale

  t.

  7 € /t  133.

  C1-102

  Oțeluri de înaltă rezistență pentru construcții navale

  10 €/t


  134.

  Cl-103

  Oțeluri pt construcții și oțeluri de înaltă rezistență pt. construcții


  6 €/t  135.

  Cl-104

  Oțeluri pt. căldări și recipiente sub presiune, oțeluri pentru temperaturi scăzute


  10 €/t


  136.

  Cl-105

  Oțeluri pentru lanțuri de ancoră


  6 € /1


  137.

  Cl-106

  Oțeluri înalt aliate (elemente de aliere>5%)


  25 €/t


  138.

  Cl-107

  Table placate


  31 €/t


  139.

  Cl-108

  Cupru și aliaje de cupru


  25 €/t


  140.

  Cl-109

  Aliaje de aluminiu


  25 €/t


  141.

  Cl-110

  PIESE FORJATE, PIESE TURNATE (verificare calitate material și control final)

  buc.

  Greutate piesă finită în tone

  Tarif în €/buc:

  Pentru verificarea numai a calității materialului sau pentru efectuarea numai a verificării finale se aplică 50% din tarif.


  Până la 0,1 t

  13


  De la 0,1 t la 0,5 t

  25


  De la 0,5 t la 1 t

  38


  De la 11 la 2 t

  63


  De la 2 t la 3 t

  113


  De la 3 t la 5 t

  157


  Peste 5 t

  375


  142.

  Cl-120

  ARBORI COTIȚI (verificare calitate material și control final)

  buc.

  Greutate piesă finită în kg

  Tarif în 6/buc:

  Pentru verificarea numai a calității materialului sau pentru efectuarea numai a verificării finale se aplică 50% din tarif. Pentru piesa forjată sau turnată se aplică tarif cod C1-110.


  Până la 500 kg

  81


  De la 500 kg la 1000 kg

  98


  Deia 1000 kg la 2000 kg

  140


  De la 2000 kg la 3000 kg

  185


  De la 3000 kg la 4000 kg

  250


  De la 4000 kg la 5000 kg

  303


  Peste 5000 kg

  375


  143.

  Cl-130

  ȚEVI PENTRU CAZANE, RECIPIENTE SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚII (verificare materiale, inspectare)

  t.

  Material:

  Tarif în €/tonă

  Pentru țevi sudate tariful se majorează cu 25%. Pentru țevi pentru construcții tariful se aplică 50% din tarif.


  Oțel slab aliat,

  25


  Cu, Cu-Zn, Al

  25

  Oțel aliat, Cu-Ni

  56  144.

  C1-140

  ELICE MONOBLOC (verificare materiale, control final)

  buc.

  Greutate elice finită

  Tarif în €/tonă

  Tariful este pentru elici din oțeluri inoxidabile sau din aliaje de cupru. Pentru elici din fontă și oțeluri nealiate sau slab aliate se aplică 75% din tarif. Pentru elice cu pas variabil se majorează cu coeficientul 1,25.


  Până la 0,1 t

  25


  De la 0,11 la 0,5 t

  38


  De la 0,5 t la 11

  63


  De la 1 t la 2,5 t

  150


  De la 2,5 t la 5 t

  219


  Peste 5 t

  438  145.

  C1-150

  LANȚURI DE ANCORĂ (inspectare, verificare la sarcina de probă și la sarcina de rupere)

  t.

  Calibru lanț ancoră

  Tarif în €/tonă

  Tariful este pentru lanțuri de categoria a 2-a. Pentru lanțuri de categoria 1 se aplică 90% din tarif. Pentru lanțuri de categoria a 3-a tariful se majorează cu 10%.


  Până la 50 mm

  63


  De la 51 mm la 100 mm

  46


  Peste 101 mm

  25


  146.

  C1-151

  ACCESORII PENTRU LANȚURI DE ANCORĂ (inspectare, verificare la sarcină)

  buc.

  Calibru lanț ancoră

  Tarif în €/tonă

  Tariful se aplică accesoriilor care sunt verificate separat, tară lanțuri.


  Până la 50 mm

  4


  Peste 51 mm

  6


  147.

  C1-160

  PARÂME (verificare materiale, control final)

  t.


  Tarif în €/tonă


  Parâme din oțel

  38


  Parâme din fibre naturale sau sintetice 81


  148.

  C1-170

  BUCȘE PENTRU ARBORI ȘI AXE (verificare materiale, verificare dimensională, verificare la presiune)

  buc.

  Greutate piesei (kg)

  Tarif în €/buc.  Până la 200

  31


  De la 200 la 400

  50


  De la 400 la 600

  69


  De la 600 la 800

  88


  Deia 800 1a 1000

  106


  149.

  C1-180

  PANEL (verificare materiale, inspectare)

  mp.


  0,44 €/mp  150.

  C1-190

  AUTORIZAREA PRODUCĂTORILOR Privind capabilitatea tehnică de a produce o anumită categorie de oțel sau de aliaj neferos, de a forja piese navale și de a efectua în laboratoare proprii încercări metalice, analize chimice și metalografice, nedistructive.


  Autorizare pentru;

  Tarif în €

  Autorizarea laboratoarelor este inclusă în autorizarea producătorilor.


  produse laminate

  1750


  produse forjate

  213


  lanțuri de ancoră/parâme

  875


  laboratoare de încercări

  625


  151.

  C1-197

  MATERIALE, TEHNOLOGII ȘI CONTROL SUDARE


  Acceptare de tip materiale pentru sudare

  825 €/tip

  Pentru recunoașterea acceptărilor și certificărilor realizate de alte organizații se aplică 50% din tarif.


  Supraveghere fabricație materiale pentru sudare 4% din valoarea cantității supravegheate.


  Acceptare tehnologie sudare

  500 €/tehnolgie


  Interpretare radiografii

  19 €/5 filme


  Examinare nedistructivă și verificare

  75 €/oră


  152.

  C1-198

  AUTORIZARE SUDORI PENTRU CONSTRUCȚII NAVALE

  pers.


  100 €/ sudor

  Prelungirea pe un an: 70% din tarif. Pentru sudorii care efectuează lucrări la structuri marine, recipienți sub presiune sau lucrări subacvatice tariful se majorează cu 50 %. Pentru recunoașterea autorizărilor eliberate de alte organizații se aplică 50 % din tarif.


  ELEMENTE STRUCTURALE ALE CORPULUI ȘI ECHIPAMENTE DE PUNTE


  153.

  C2-201

  Secții plane (supravegherea execuției la producător)

  t.

  Tarif în funcție de greutatea elementului structural supravegheat:

  5 €/t.

  Încercarea materialelor se va taxa separat


  154.

  C2-202

  Secții de volum, suprastructuri, rufuri, tancuri structurale (supravegherea execuției la producător)

  t.


  6 €/t.

  Încercarea materialelor se va taxa separat


  155.

  C2-203

  Postamenți, grinzi și similare (supravegherea execuției la producător)

  t.


  13 €/t.  156.

  C2-204

  Etambou, suportul lagărului cârmei  15 €/t.

  (supravegherea execuției la producător)

  t.

  157.

  C2-205

  Secțiuni de pereți gofrați, table fasonate-pregătite pentru sudare (supravegherea execuției la producător)

  t.


  4 €/t.  158.

  C2-206

  Profile sudate (supravegherea execuției la producător)

  t.


  5 €/t.

  încercarea materialelor se va taxa separat


  159.

  C2-207

  Capace guri de magazii, punți pt. transp. vehicule pe roți, platforme, porți de încărcare și componente similare (suprav. execuție la producător, insp. și încercări)

  mp.


  6 €/ mp.  160.

  C2-208

  Uși etanșe (supravegherea execuției la producător, inspecții și încercări)

  buc.

  Uși etanșe în pereți de compartimentare

  63 €/ buc.  Uși etanșe în pereți de suprastructuri și rufuri

  6 €/ buc


  161.

  C2-209

  Ferestre și hublouri (supravegherea execuției la producător, inspecții și încercări)

  buc.


  9 €/ buc.  162.

  C2-210

  Catarge, coloane, bigi, crucete, coloane macara, brațe macara, cabine macara, catarge radar (supravegherea execuției la producător, inspecții și încercări)

  t.


  31 €/t.

  Încercarea materialelor se va taxa separat


  163.

  C2-211

  Cârme (supravegherea execuției ans. la producător)

  t.


  38 €/t.

  Încercarea materialelor se va taxa separat


  164.

  C2-212

  Ajutaje pentru elice (duze) (supravegherea execuției la producător)

  buc.

  Diametru interior

  Tarif în €/buc.  Până la 2 m

  88


  De la 2 m la 3 m

  175


  Peste 3 m

  263


  165.

  C2-213

  Stabilizatoare de ruliu (supravegherea execuției la producător)

  buc.


  318 €/buc.

  Încercarea materialelor se va taxa separat


  166.

  C2-214

  Tancuri de apă (supravegherea execuției la producător)

  buc.

  Capacitate tanc

  Tarif în €/tanc

  Tariful include inspecția exterioară, interioară și încercarea la presiune.  Pentru inspecție exterioară și interioară fără probă de încercare la presiune se aplică 80 % din tarif. Pentru inspecție exterioară fără inspecție interioară și probă de încercare la presiune se aplică 50 % din tarif.


  Până la 750 litri tanc

  51


  De la 750 litri la 2000 litri tanc

  73


  Peste 2000 litri tanc

  93


  167.

  C2-221

  Instalații de grui, scări, scări de acces la bord (supravegherea execuției la producător, inspecții și încercări la navele în exploatare)

  buc.


  Tarif în €/buc.  Grui bărci, macara pentru barca

  144


  Rampe lansare liberă bărci

  144


  Accesorii lansare libera bărci

  588


  Grui scări acces la bord, scări acces la bord, 88 scări pilot, scări pasarele și schele


  168.

  C2-222

  Macarale de bord și poduri rulante (supravegherea execuției la producător)

  buc.

  Macarale cu deschidere fixă

  Pentru macarale cu deschidere fixă cu vinci manual tarifele se reduc cu 20%.


  Până la 2,5 t

  213 €


  De la 2,5 t la 10 t

  356 €


  Peste 10 t

  469 €


  Macarale cu deschidere variabilă


  Până la 2,5 t

  363 €


  De la 2,5 t la 10 t

  644 €


  De la 10 t la 16 t

  925 €


  De la 16 t la 30 t

  1125 €


  Peste 30 t

  1438 €


  Macarale cu braț mobil

  1813 €/buc.


  Macarale capră


  Până la 16 t

  213 €


  Peste 16 t

  469 €


  Macarale capră cu deplasare pe șine cu braț cu deschidere variabilă

  2069 €/buc


  169.

  C2-223

  Accesorii pt. instalații de ridicare și dispozitive de lansare bărci (supravegherea execuției la producător)

  buc.

  0,03 x Vp

  Vp = valoarea produsului


  170.

  C2-224

  Ancore (supravegherea execuției la producător)

  buc.

  Greutate ancora finita (tone)

  Tarif în €/buc.

  Tariful este pentru ancore cu ținere normală Pentru ancore cu capacitate de ținere mare tariful se majorează cu 25%.


  Până la 1 t

  44


  De la 11 până la 3 t

  113


  De la 3 t până la 5 t

  150


  De la 5 t până la 7 t

  225


  De la 7 t până la 10 t

  213


  Peste 10 t

  375


  171.

  C2-225

  Cârlige de remorcă (supravegherea execuției la producător sau la bordul navelor)

  buc.

  Sarcina de lucru în siguranță

  Tarif în €/buc.  Până la 5 t

  56


  De la 5 t până la 20 t

  75


  De la 20 t până la 100 t

  113


  Peste 100 t

  188


  172.

  C2-226

  Vinci de ancoră (supravegherea execuției la producător)

  buc.

  Calibru lanț ancoră

  Tarif în €/buc.

  La vinciuri cu parâme în loc de lanțuri se va asimila 0 parâmă cu calibrul lanțului.


  Până la 30 mm

  113


  De la 31 mm la 50 mm

  188


  De la 51 mm la 75 mm

  250


  De la 76 mm la 100 mm

  375


  Peste 100 mm

  438


  173.

  C2-227

  Vinciuri (supravegherea execuției la producător)

  buc.

  Sarcina de lucru [tf]

  Tarif în €/buc.

  Pentru vinciuri cu acționare manuală tariful se multiplică cu 0,5.


  Până la 0,5 tf

  81


  De la 0,5 tf până la 2,5 tf

  100


  De la 2,5 tf până la 5 tf

  125


  De la 5 tf până la 10 tf

  156


  De la 10 tf până la 25 tf

  225


  De la 25 tf până la 50 tf

  338


  De la 50 tf până la 100 tf

  463


  De la 100 tf până la 150 tf

  625


  Peste 150 tf

  738


  174.

  C2-228

  Furtun de încărcare (supravegherea execuției la producător, încercări inițiale)

  buc.

  Diametru nominal

  Tarif în €/buc.

  Tariful este pentru furtunuri cu lungimea de până la 10 m. Pentru furtunuri cu lungimi mai mari de 10 m tariful se înmulțește cu 1,5.

  Până la 100 mm

  31


  De la 101 mm la 150 mm

  38


  Peste 150 mm

  45


  175.

  C2-230

  Mijloace de salvare (supravegherea execuției la producător)

  buc.

  0,03 x Vp

  Vp = valoarea produsului


  176.

  C2-241

  Elemente de ghidare containere în magazii (supravegherea execuției la producător, inspecții și încercări)

  t.  Încercarea materialelor se va taxa separat Vp = valoarea produsului


  177.

  C2-242

  Elemente de stivuire și de amarare containere (supravegherea execuției la producător, inspecții prin sondaj)

  lot
  178.

  C2-243

  Elemente de stivuire si de amarare containere (supravegherea execuției la producător, inspecție piesă cu piesă)

  lot


  0,03 x Vp


  179.

  C2-244

  Elemente de stivuire si de amarare containere (încercarea pieselor pe un dispozitiv de încercare la cel puțin 2% din lot)

  buc.
  DISPOZIȚII TARIFARE GENERALE ACȚIONĂRI PRINCIPALE


  180.

  C3-301

  Motoare cu ardere internă/mașini cu abur pentru propulsie și auxiliare (supravegherea execuției la producător, inclusiv probe pe stand)

  buc.

  Puterea kw

  Tarif €/buc.

  Puterea kw

  Tarif €/buc.

  Pentru valori intermediare ale puterilor valoarea prestației se determină prin interpolare liniară. Tarifele sunt calculate pentru puterea maximă continuă declarată de producător Tarifele includ și probele de stand ale motoarelor/turbinelor Pentru verificările si probele la cerere a unor motoare/turbine existente în stare asamblată tariful se aplică în pondere de 50 %.  10

  194

  1250

  2175  20

  213

  1500

  2500  40

  238

  1750

  2850  60

  263

  2000

  3225  80

  300

  2500

  3763  100

  338

  3000

  4325  120

  375

  4500

  4925  160

  444

  5000

  5588  200

  513

  6000

  6088  240

  581

  7000

  6600  280

  650

  8000

  7138


  340

  763

  10000

  8038


  420

  875

  12000

  9013


  480

  988

  14000

  10625


  560

  1106

  16000

  11213


  620

  1231

  18000

  11988


  700

  1363

  22000

  13944


  800

  1519

  26000

  15936


  900

  1688

  32000

  19080


  1000

  1875

  40000

  22992


  181.

  C3-302

  Turbine cu abur/gaze pentru propulsie și auxiliare (supravegherea execuției la producător, inclusiv probe pe stand)

  buc.

  Puterea kw

  Tarif €/buc.

  Puterea kw

  Tarif €/buc.  10

  350

  1250

  3913


  20

  381

  1500

  4500


  40

  425

  1750

  4926


  60

  475

  2000

  5574


  80

  538

  2500

  6504


  100

  606

  3000

  7476


  120

  675

  4500

  8508


  160

  800

  5000

  9660


  200

  925

  6000

  10524


  240

  1050

  7000

  11406


  280

  1169

  8000

  12336


  340

  1375

  10000

  13890


  420

  1575

  12000

  15576


  480

  1775

  14000

  17388


  560

  1988

  16000

  19380


  620

  2219

  18000

  21576


  700

  2450

  22000

  25104


  800

  2738

  26000

  28680


  900

  3038

  32000

  34344
  1000

  3375

  40000

  41400  182.

  C3-303

  Grupuri antrenate de motoare cu ardere internă-generatoare, compresoare, pompe, ventilatoare (verificare pe stand la producător)

  buc

  20 % din suma tarifelor aplicabile pentru fabricarea individuală a elementelor componente ale grupului (motor, generator, compresor, pompă, ventilator)

  Tarifele se aplică la grupurile care au elementele componente certificate de ANR sau de o organizație recunoscută de ANR la testarea individuală a acestora pe standul producătorului.


  183.

  C3-304

  Grupuri antrenate de turbine -generatoare, compresoare, pompe, ventilatoare (verificare pe stand la producător)


  184.

  C3-305

  Grupuri electro- antrenate de motoare electrice , compresoare, pompe, ventilatoare (verificare pe stand la producător)


  185.

  C3-306

  Turbosuflante supraalimentare (supravegherea execuției la producător, inclusiv probe pe stand)

  buc.

  Diametru rotor suflantă

  Tarif în €/buc.

  Pentru supravegherea execuției la producător a rborelui/rotorului turbosuflantei se percepe un tarif reprezentând 20 % din tariful turbosuflantei.


  Până la 100 mm

  81


  De la 101 mm la 200 mm

  111


  De la 201 mm la 300 mm

  139


  De la 301 mm la 400 mm

  169


  De la 401 mm la 500 mm

  198


  De la 501 mm la 700 mm

  225


  De la 701 mm la 1000 mm

  300


  Peste 1001 mm

  375


  186.

  C3-307

  Plăci de bază/cartere pt. motoare cu ardere internă (supravegherea execuției la producător)

  buc.

  Puterea kw

  Tarif €/buc.

  Puterea kw

  Tarif €/buc.  10

  20

  1250

  218


  20

  21

  1500

  250


  40

  24

  1750

  292


  60

  26

  2000

  323


  80

  30

  2500

  376


  100

  34

  3000

  433


  120

  38

  4500

  493


  160

  45

  5000

  559


  200

  51

  6000

  609


  240

  59

  7000

  634


  280

  65

  8000

  685


  340

  76

  10000

  772


  420

  88

  12000

  865


  480

  99

  14000

  966  560

  111

  16000

  1076


  620

  124

  18000

  1199


  700

  136

  22000

  1394


  800

  153

  26000

  1594


  900

  170

  32000

  1908


  1000

  188

  40000

  2299


  187.

  C3-308

  Arbori cotiți (supravegherea execuției la producător și inspecție finală)

  buc.

  Greutatea piesei finite

  Tarif în €/buc.  Până la 150 Kg

  31


  Deia 151 kg la 300 Kg

  38


  De la 301 kg la 600 Kg

  81


  De la 601 kg la 900 Kg

  113


  De la 901 kg la 1300 Kg

  138


  De la 1301 kg la 2000 Kg

  181


  De la 2001 kg la 3000 Kg

  225


  De la 3001 kg la 4000 Kg

  275


  Peste 4000 Kg

  300


  188.

  C3-309

  Coloane pt. motoare cu ardere internă (supraveghere la producător)

  buc.

  Diametru cilindru

  Tarif în €/buc.  Până la 700 mm

  75


  Peste 700 mm

  100


  189.

  C3-310

  Blocuri de cilindri pt. motoare cu ardere internă (supravegherea execuției la producător)

  buc.

  Puterea kw

  Tarif €/buc.

  Puterea kw

  Tarif €/buc.  10

  20

  1250

  218


  20

  21

  1500

  250


  40

  24

  1750

  285


  60

  26

  2000

  323


  80

  30

  2500

  361


  100

  34

  3000

  415


  120

  38

  4500

  473  160

  45

  5000

  536


  200

  51

  6000

  584


  240

  59

  7000

  634


  280

  65

  8000

  685


  340

  76

  10000

  772


  420

  88

  12000

  865


  480

  99

  14000

  966


  560

  111

  16000

  1076


  620

  124

  18000

  1199


  700

  136

  22000

  1394


  800

  153

  26000

  1594


  900

  170

  32000

  1908


  1000

  1 88

  40000

  2299


  190.

  C3-311

  Cămăși cilindru (supravegherea execuției la producător)

  buc
  191.

  C3-312

  Biele pt. motoare cu ardere internă (supravegherea la producător)

  Valoare produs (Vp)

  Tarif în €/buc.


  192.

  C3-313

  Chiulase, pistoane, capete de piston pentru motoare cu ardere internă (supravegherea execuției la producător)

  Până la 1000 €

  0,050 x Vp


  De la 1001 € la 5000 €

  0,042 x Vp


  De la 5001 € la 10000 €

  0,038 x Vp


  193.

  C3-314

  Pompe de injecție/injectoare (inspecție finală/probă hidraulică)

  Deia 10001 € la 50000 €

  0,030 x Vp


  De la 50001 € la 70000 €

  0,026 x Vp


  194.

  C3-315

  Amortizoare de vibrații torsionale (supravegherea execuției la producător)

  De la 70001 € la 100000 €

  0,014 x Vp


  Peste 100000 €

  0,012 x Vp


  195.

  C3-316

  Separatoare de combustibil/ulei (supravegherea la producător)  196.

  C3-317

  Filtre de ulei/combustibil (supravegherea execuției la producător și probe pe stand)  TRANSMISIE ȘI ECHIPAMENTE AUXILIARE


  197.

  C3-401

  Cuplaje elastice/hidraulice (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Puterea kw

  Tarif €/buc.

  Putere. kw

  Tarif €/buc.

  Pentru reductor principal (fără inversor) tariful se aplică diminuat cu 0,75.


  10

  78

  1250

  870

  Pentru reductoare auxiliare tariful se aplică diminuat cu coeficientul 0,6.


  20

  85

  1500

  1000


  40

  95

  1750

  1140


  60

  105

  2000

  1290


  80

  120

  2500

  1505


  100

  135

  3000

  1730


  120

  150

  4500

  1970


  198.

  C3-402

  Reductoare - inversoare (supravegherea execuției la producător)

  160

  178

  5000

  2146


  200

  205

  6000

  2338


  240

  233

  7000

  2534


  280

  260

  8000

  2741


  340

  305

  10000

  3086


  420 480

  350 395

  12000 14000

  3461 3864


  560

  443

  16000

  4308


  620

  493

  18000

  4080


  700

  545

  22000

  5580


  800

  486

  26000

  6372


  900

  676

  32000

  7632


  1000

  750

  40000

  9192


  199.

  C3-403

  Compresoare de aer (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Debit nominal

  Tarif în €/buc.

  Tariful este pentru compresoare cu un piston. Pentru compresoare cu mai multe pistoane , tariful se aplica majorat cu 15%. Pentru compresoare cu șurub tariful se diminuează cu 35 %.


  Pana la 50 metri cubi/oră

  100


  De la 51 la 100 metri cubi/oră

  138


  200.

  C3-404

  Compresoare frigorifice (supravegherea execuției la producător inclusiv probe pe stand)

  De la 101 la 200 metri cubi/oră

  188


  De la 201 la 500 metri cubi/oră

  363


  De la 501 la 800 metri cubi/oră

  488


  De la 801 la 1000 metri cubi/oră

  638


  Peste 1000 metri cubi/oră

  750


  201.

  C3-405

  Pompe (supravegherea execuției la producător inclusiv probe pe stand)

  buc.

  Debit nominal

  Tarif în €/buc.

  Tariful este pentru pompe cu înălțime de pompare până la 50 m coloană apă. Pentru pompe cu înălțimi de pompare mai mari, tariful se majorează cu 40%.


  Până 41 metri cubi/oră

  25


  De la 41 la 100 metri cubi/oră

  44


  De la 101 la 400 metri cubi/oră

  63


  De la 401 la 1000 metri cubi/oră

  100


  De la 1001 la 2000 metri cubi/oră

  138


  De la 2001 la 3000 metri cubi/oră

  175


  De la 3001 la 5000 metri cubi/oră

  250


  Peste 5000 metri cubi/oră

  313


  202.

  C3-406

  Motoare hidraulice și pompe pentru instalații hidraulice (supravegherea execuției la producător inclusiv probe pe stand)

  buc

  Valoare produs (Vp)

  Tarif în €/buc.  Până la 1000 €

  0,050 x Vp


  De la 1001 € la 5000 €

  0,042 x Vp


  203.

  C3-407

  Cilindri hidraulici (supravegherea execuției la


  De la 5001 € la 10000 €

  0,038 x Vp
  producător)


  De la 10001 € la 50000 €

  0,030 x Vp  204.

  C3-408

  Componente, agregate și instalații hidropneumatice (supravegherea execuției la producător)

  De la 50001 € la 70000 €

  0,026 x Vp


  De la 70001 € la 100000 €

  0,014 x Vp


  Peste 100000 €

  0,012 x Vp


  205.

  C3-409

  Mijloace de guvernare activă (supravegherea execuției la producător)

  buc.

  Puterea maximă

  Tarif în €/buc.  Până la 60 kW

  89


  De la 61 kW la 300kW

  153


  De la 301 kW la 600 kW

  293


  De la 601 kW la 1000 kW

  495


  Peste 1001 kW

  635


  CĂLDĂRI, SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ ȘI RECIPIENTE SUB PRESIUNE


  206.

  C3-501

  Căldări cu abur principale și auxiliare (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Valoare produs (Vp)

  Tarif în €/buc.  207.

  C3-502

  Caldarine cu gaze (supravegherea execuției la producător)


  Până la 1000 €

  0,050 x Vp


  208.

  C3-503

  Schimbătoare de căldură (supravegherea execuției la producător)


  De la 1001 € la 5000 €

  0,042 x Vp


  De la 5001 € la 10000 €

  0,038 x Vp


  209.

  C3-504

  Răcitoare de aer (supravegherea execuției la producător)


  De la 10001 € la 50000 €

  0,030 x Vp


  De la 50001 € la 70000 €

  0,026 x Vp


  210.

  C3-505

  Distilatoare de apă tehnică (supravegherea execuției la producător)


  De la 70001 € la 100000 €

  0,014 x Vp


  Peste 100000 €

  0,012 x Vp


  211.

  C3-506

  Recipiente sub presiune (supravegherea execuției la producător)


  COMPONENTE PENTRU LINIA DE ARBORI


  212.

  C3-601

  Lagăre de împingere (supravegherea execuției la producător)

  buc.

  Diametru

  Tarif în €/buc.  Până la 150 mm

  106


  De la 151 mm la 200 mm

  138


  De la 201 mm la 300 mm

  194


  De la 301 mm la 400 mm

  250


  De la 401 mm la 500 mm

  313


  De la 501 mm la 600 mm

  369


  De la 601 mm la 800 mm

  475


  De la 801 mm la 1000 mm

  538


  213.

  C3-602

  Bucșe tub etambou (supravegherea execuției la producător) și etambreu

  buc

  Diametru

  Tarif în €/buc.  Până la 200 mm

  31


  De la 201 mm la 200 mm

  38


  214.

  C3-603

  Etanșări tub etambou (supravegherea execuției la producător) și etambreu

  De la 401 mm la 600 mm

  56


  De la 601 mm la 800 mm

  75


  De la 801 mm la 1000 mm

  94


  Peste 1000 mm

  113


  DIVERSE


  215.

  C3-701

  Mașini de cârmă (supravegherea execuției la producător)

  buc.

  Moment nominal

  Tarif în €/buc.  Până la 100 kNm

  128


  De la 101 la 500 kNm

  255


  De la 501 la 1000 kNm

  381


  Peste 1000 kNm

  635


  216.

  C3-702

  Echipamente de separare și filtrare a apelor cu conținut de hidrocarburi (supravegherea execuției la producător)

  buc.

  Debit nominal

  Tarif în €/buc.  Până la 1 mc/h

  128


  De la 1,1 la 10 mc/h

  171


  De la 10,1 la 50 mc/h

  349


  Peste 50,1 mc/h

  508


  217.

  C3-703

  Instalații de gaz inert (supravegherea execuției la producător)

  buc.

  Debit nominal

  Tarif în €/buc.  Până la 500 mc/h

  483


  De la 501 la 1000 mc/h

  571


  De la 1001 la 5000 mc/h

  889


  218.

  C3-704

  Arzătoare pentru căldări (supravegherea execuției la producător)

  buc.

  Valoare produs (VP)

  Tarif în €/buc.  Până la 1000 €

  0,050 x Vp


  De la 1001 € la 5000 €

  0,042 x Vp


  De la 5001 € la 10000 €

  0,038 x Vp


  De la 10001 € la 50000 €

  0,030 x Vp


  De la 50001 € la 70000 €

  0,026 x Vp


  Peste 70001 €

  0,014 x Vp


  219.

  C3-705

  Ventilatoare (supravegherea execuției la producător)

  buc.

  Diametru rotor

  Tarif în €/buc.  Până la 500 mm

  31


  De la 501 mm la 1000 mm

  58


  Peste 1001 mm

  89


  220.

  C3-706

  Racorduri flexibile/compensatoare de dilatație (supravegherea execuției la producător)

  buc.

  Diametru nominal

  Tarif în €/buc.  Până la 100 mm

  13


  De la 101 mm la 500 mm

  64


  Peste 501 mm la 1000 mm

  159


  Peste 1001 mm

  235


  221.

  C3-707

  Valvule si armături (supravegherea execuției la producător)

  buc.

  Diametru nominal

  Tarif în €/buc.  Până la 100 mm

  31


  De la 101 mm la 500 mm

  101


  Peste 501 mm la 1000 mm

  241


  Peste 1001 mm

  431


  222.

  C3-708

  Aparate de măsură, control, semnalizare, comandă, reglaj (supravegherea execuției la producător)


  Valoare produs (Vp)

  Tarif în €/buc.  223.

  C3-709

  Flanșe (inspecție finală la producător)

  buc.

  Până la 1000 €

  0,050 x Vp


  De la 1001 € la 5000 €

  0,042 x Vp


  224.

  C3-710

  Alte componente pentru mașini și mecanisme solicitate sub supraveghere ANR (supravegherea execuției la producător)

  De la 5001 € la 10000 €

  0,038 x Vp


  Deia 10001 € la 50000 €

  0,030 x Vp


  De la 50001 € la 70000 €

  0,026 x Vp


  De la 70001 € la 100000 €

  0,014 x Vp


  Peste 100000 €

  0,012 x Vp


  225.

  C-711

  Reparații la mașini și echipamente mecanice (produs reparat)

  buc.

  Valoarea reparației

  Tarif în €/buc.

  Vr - valoarea reparației


  Până la 5000 €

  0,04 x Vr


  De la 5001 € la 20000 €

  0,03 x Vr


  Peste 20001 €

  0,02 x Vr


  MAȘINI ȘI TRANSFORMATOARE ELECTRICE


  226.

  C4-801

  Generatoare autoexcitate, mașini electrice speciale, convertizoare rotative (supravegherea execuției la producător)

  buc.

  Puterea kVA

  Tarif €/buc.

  Puterea kVA

  Tarif €/buc.

  Pentru valori intermediare ale puterilor tariful se va calcula prin interpolare liniară.


  Până la 1

  15

  300

  369


  5

  44

  400

  425


  10

  69

  500

  475


  15

  94

  1000

  738


  20

  113

  1500

  900


  30

  150

  2000

  975


  50

  238

  2500

  1050


  100

  263

  3000

  1125


  200

  313

  4000

  1313


  227.

  C4-802

  Motoare electrice (supravegherea execuției la producător)

  buc.

  Puterea kVA

  Tarif €/buc.

  Puterea kVA

  Tarif €/buc.  Până la 1

  8

  300

  150


  5

  19

  400

  169


  10

  31

  500

  188


  15

  38

  1000

  294


  20

  44

  1500

  363


  30

  63

  2000

  394


  50

  94

  2500

  425


  100

  106

  3000

  450


  200

  125

  4000

  525


  228.

  C4-803

  Motoare electrice de propulsie (supravegherea execuției la producător)

  buc.

  Puterea kVA

  Tarif €/buc.

  Puterea kVA

  Tarif €/buc.  Până la 1

  10

  300

  203


  5

  25

  400

  228


  10

  43

  500

  253


  15

  50

  1000

  398


  20

  59

  1500

  488


  30

  84

  2000

  531


  50

  125

  2500

  575


  100

  144

  3000

  606


  200

  169

  4000

  634


  229.

  C4-804

  Transformatoare (supravegherea execuției la producător)

  buc.

  Puterea kVA

  Tarif €/buc.

  Puterea kVA

  Tarif €/buc.  Până la 1

  6

  300

  148


  5

  18

  400

  169


  10

  28

  500

  188


  15

  38

  1000

  294


  20

  45

  1500

  363


  30

  60

  2000

  388


  50

  95

  2500

  419


  100

  105

  3000

  450


  200

  125

  4000

  525


  230.

  C4-805

  Frâne, amplificatoare magnetice, dresele, cuplaje, dispozitive de compensare a factorului de putere etc. (supravegherea execuției la producător)

  buc.

  Puterea kVA

  Tarif €/buc.

  Puterea kVA

  Tarif €/buc.  Până la 1

  5

  300

  90


  5

  11

  400

  101


  10

  14

  500

  113


  15

  23

  1000

  175


  20

  26

  1500

  219


  30

  38

  2000

  238


  50

  56

  2500

  256


  100

  64

  3000

  269


  200

  75

  4000

  313


  TABLOURI ȘI PUPITRE ELECTRICE


  231.

  C4-901

  Tablouri principale de distribuție și tablouri de distribuție de avarie trifazate (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Valoare produs (Vp)

  Tarif în €/buc.  Pana la 100 €

  0,100 x Vp


  232.

  C4-902

  Tablouri secundare de distribuție, pupitre de comandă, stații de redresare și grupuri de excitație statică (supravegherea execuției la producător)

  De la 101 € la 500 €

  0,080 x Vp


  De la 501 € la 1000 €

  0,050 x Vp


  De la 1001 € la 5000 €

  0,040 x Vp


  De la 5001 € la 10000 €

  0,030 x Vp


  233.

  C4-903

  Tablouri de încărcare acumulatori (supravegherea execuției la producător)

  De la 10001 € la 20000 €

  0,020 x Vp


  De la 20001 € la 50000 €

  0,015 x Vp


  234.

  C4-904

  Convertizoare cu semiconductori (supravegherea execuției la producător)

  De la 50001 € la 100000 €

  0,013 x Vp


  Peste 100000 €

  0,010 x Vp


  235.

  C4-905

  Tablouri de iluminat (supravegherea execuției la producător)

  buc
  236.

  C4-906

  Tablouri pornitoare (supravegherea execuției la producător)

  Valoare produs (Vp)

  Tarif în €/buc.


  237.

  C4-907

  Tablouri de comandă și forță pentru mecanisme de punte, inclusiv controlere (supravegherea execuției la producător)

  Pana la 100 €

  0,100 x Vp


  De la 101 € la 500 €

  0,080 x Vp


  De la 501 € la 1000 €

  0,050 x Vp


  238.

  C4-908

  Tablouri de comandă de semnalizare sau de automatizare și telefonie (supravegherea execuției la producător)


  De la 1001 € la 5000 €

  0,040 x Vp


  De la 5001 € la 10000 €

  0,030 x Vp


  De la 10001 € la 20000 €

  0,020 x Vp


  239.

  C4-909

  Tablouri pentru instalații frigorifice (supravegherea execuției la producător)


  De la 20001 € la 50000 €

  0,015 x Vp


  De la 50001 € la 100000 €

  0,013 x Vp


  240.

  C4-910

  Radiatoare și alte aparate electrotehnice (supravegherea execuției la producător)


  Peste 100000 €

  0,010 x Vp


  241.

  C4-911

  Eclise de separație pentru bare de cupru (supravegherea execuției la producător)  ECHIPAMENTE DE COMANDĂ, CONTROL ȘI SEMNALIZARE


  242.

  C4-1001

  Centrale pentru măsurarea temperaturilor, presiunilor și a altor parametri, telegrafe, axiometre, tahometre, telefoane antiex (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Valoare produs (Vp)

  Tarif în €/buc.  243.

  C4-1002

  Centrale telefonice, sisteme de comunicații interioare, avertizare de incendiu (supravegherea execuției la producător)

  Pana la 100 €

  0,100 x Vp


  De la 101 € la 500 €

  0,080 x Vp


  De la 501 € la 1000 €

  0,050 x Vp


  De la 1001 € la 5000 €

  0,040 x Vp


  De la 5001 € la 10000 €

  0,030 x Vp


  244.

  C4-1003

  Instalații de telecomandă motoare termice, turbine, instalații de cârmă, bowthruster (supravegherea execuției la producător)

  Deia 10001 € la 20000 €

  0,020 x Vp


  De la 20001 € la 50000 €

  0,015 x Vp


  De la 50001 € la 100000 €

  0,013 x Vp


  Peste 100000 €

  0,010 x Vp


  245.

  C4-1004

  Aparate electronice în construcție modulară sistem EUROCARD cu module debroșabile (supravegherea execuției la producător)  246.

  C4-1005

  Posturi de comandă locală (supravegherea execuției la producător)


  247.

  C4-1006

  Adaptoare electronice pentru detectoare pasive și butoane de semnalizare manuală a incendiului (supravegherea execuției la producător)


  248.

  C4-1100

  CABLURI ELECTRICE (supravegherea execuției la producător)


  APARATE ELECTRICE


  249.

  C4-1201

  Întreruptoare automate (supravegherea execuției la producător)

  buc
  250.

  C4-1202

  Contactoare (supravegherea execuției la producător)

  Valoare produs (Vn)

  Tarif în €/buc.


  251.

  C4-1203

  Comutatoare, întreruptoare manuale (supravegherea la producător)

  Până la 100 €

  0,100 x Vp


  De la 101 la 500 €

  0,080 x Vp


  De la 501 la 1000 €

  0,050 x Vp


  252.

  C4-1204

  Relee (supravegherea execuției la producător)

  De la 1001 la 5000 €

  0,040 x Vp


  De la 5001 la 10000 €

  0,030 x Vp


  253.

  C4-1205

  Prize, fise doze, limitatoare (supravegherea la producător)

  De la 10001 la 20000 €

  0,020 x Vp


  De la 20001 la 50000 €

  0,015 x Vp


  De la 50001 la 100000 €

  0,013 x Vp


  254.

  C4-1206

  Butoane, lămpi (supravegherea execuției la producător)

  Peste 100000 €

  0,010 x Vp


  255.

  C4-1207

  Siguranțe fuzibile (supravegherea execuției la producător)  256.

  C4-1208

  Echipamente electrotehnice diverse (supravegherea execuției la producător)

  257.

  C4-1300

  ECHIPAMENTE DE NAVIGAȚIE ȘI RADIO NAVIGAȚIE (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Valoare produs (Vp)

  Tarif în €/buc.  Până la 100 €

  0,100 x Vp


  De la 101 la 500 €

  0,080 x Vp


  258.

  C4-1400

  ECHIPAMENTE DE RADIOCOMUNICAȚII (supravegherea execuției la producător)

  De la 501 la 1000 €

  0,050 x Vp


  De la 1001 la 5000 €

  0,040 x Vp


  De la 5001 la 10000 €

  0,030 x Vp


  259.

  C4-1500

  CALCULATOARE Echipamente de navigație Echipamente de radiocomunicație

  Deia 10001 la 20000 €

  0,020 x Vp


  De la 20001 la 50000 €

  0,015 x Vp


  De la 50001 la 100000 €

  0,013 x Vp


  Peste 100000 €

  0,010 x Vp


  260.

  C4-1600

  REPARAȚII echipamente electrotehnice sau electronice

  buc.

  Valoarea reparației (Vr)

  Tarif în €/buc.  Până la 5000 €

  0,04 x Vr


  De la 5001 la 20000 €

  0,03 x Vr


  Peste 20001 €

  0,02 x Vr


  SUPRAVEGHERE TEHNICĂ CONTAINERE


  261.

  D-410

  Avizare documentație conform reguli ANR, Convenției internaționale pentru securitatea containerelor (CSC) și după caz a altor reglementări internaționale (TIR; UIC; RID; ADR; TCT; Cod IMDG)

  buc.


  763 €/ Container uz general

  Pentru avizarea de modificări la documentații anterior avizate se aplică 20 % din tarif.  1016 €/ Container izoterm  1398 €/ Container cisterna


  262.

  D-411

  Aprobare de tip constructiv (acceptare de tip)

  buc.


  2413 €/ container

  Aprobarea de tip constructiv include supravegherea execuției prototipului, încercarea acestuia și eliberarea în 3 exemplare a certificatului.


  263.

  D-420

  Supravegherea execuției containerelor noi în serie (sub 100 buc.)

  buc.


  31 €/ Container uz general

  Pt containerele de 9 mc, 10 mc și ISO-1D se percepe 60 % din tarif.  51 €/ Container izoterm  95 €/ Container cisterna


  264.

  D-421

  Aprobarea și certificarea vamală TIR

  buc.


  3 €/Container

  Tariful pentru verificarea și aprobarea vamală, precum și verificarea și UIC este de 180 Euro pentru fiecare proiect. Tariful se aplică la comenzi repetate și serii de tipuri aprobate.


  265.

  D-422

  Aprobarea și înregistrarea UIC

  buc.


  3 €/Container


  266.

  D-430

  Supravegherea reparației containerelor

  buc.


  31 €/ Container uz general

  Pentm containerele de 9 mc, 10 mc și ISO-1D se percepe 60 % din tarif.  45 €/ Container izoterm  76 €/ Container cisterna


  267.

  D-440

  Inspecția pentru aprecierea stării tehnice în exploatare

  buc.

  25 €/ Container uz general

  Tariful se referă la inspecții CSC, anuale sau ocazionale. Ptr. containerele de 9 mc, 10 mc și ISO-1D se percepe 60 % din tarif.


  38 €/ Container izoterm


  64 €/ Container cisternă


  268.

  D-450

  Atestare întreprindere producătoare/reparatoare de containere

  buc.

  Construcție containere noi

  889 €

  Prelungirea atestării întreprinderilor se taxează cu 50 % din tarif. Autorizarea procedurilor de sudare și a sudorilor se va taxa separat.


  Reparații containere

  763 €


  Fabricație piese de colț

  610 €


  269.

  D-460

  Supravegherea execuției elementelor constructive ale containerelor

  t. set m mp. buc.

  Pereți gofrați, acoperiș, table fasonate

  10 €/t  Profile sudate, stâlpi colț, grinzi transversale, planșeu lonjeroane, cadre de capăt

  11 €/t


  Dispozitive de închidere uși (ansamblu camă-opritor, mâner, țeavă, lagăre, piese reținere mâner), balamale (1 set = 4 dispozitive)

  10 €/set


  Camă și opritor

  0,30 €/buc


  Piese de colț ISO (1 set = 8 buc)

  10 €/set


  Placaj pentru containere

  0,30 €/mp


  Garnitură etanșare

  0,25 €/m


  Ventilator plastic

  0,13 €/buc


  AVIZĂRI DOCUMENTAȚII TEHNICE NAVALE


  270.

  E- 101

  Avizări documentații tehnice de conformitate nave noi partea corp și instalații de punte

  L(B + D)

  L (B + D) < 100

  62,5 + 2,5 L(B + D)

  Tarifele sunt pentru activitățile de examinare și aprobare a documentațiilor tehnice conform reglementărilor tehnice naționale și internaționale aplicabile, pentru nave noi maritime, de tip cargou de mărfuri generale și vrachiere.


  100 ≤ L(B + D)<500

  187,5 + 1,25 L(B + D)


  500 ≤ L(B + D)< 2000

  500 + 0,625 L(B + D)


  2000 ≤ L(B + D)< 20000

  1500 + 0,125 L(B + D)


  20000 ≤ L(B + D)

  2750 + 0,0625 L(B + D)


  271.

  E- 102

  Avizări documentații tehnice de conformitate nave noi partea instalații de mașini

  P

  P< 500

  62,5 + 1,25 P


  500 ≤ P< 2000

  500 + 0,375 P


  2000 ≤ P< 20000

  1000 + 0,125 P


  20000 ≤ P

  2250 + 0,0625 P

  Pentru aprobarea documentațiilor tehnice pentru nave de navigație interioară se aplică 80 % din tarif.


  272.

  E-103

  Avizări documentații tehnice de conformitate nave noi partea instalații electrotehnice

  P(E)

  P(E)< 100

  62,5 + 2,5 P(E)


  100 ≤ P(E)< 500

  250 + 0,625 P(E)

  în funcție de tipul navei tariful se aplică majorat cu următorii coeficienți<