REGULAMENT din 23 septembrie 2002
privind tipărirea, înregistrarea, gestionarea, eliberarea şi folosirea autorizaţiilor de vânătoare
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 21 noiembrie 2002
  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Autorizaţiile de vânătoare sunt documentele legale care atesta faptul ca o anumită persoana sau un grup de persoane nominalizate în acestea a obţinut de la gestionarul fondului de vânătoare dreptul de a vana în condiţiile legii pe acel fond de vânătoare, în perioada sau în ziua pentru care sunt completate şi, respectiv, valabile autorizaţiile.
  (2) Autorizaţiile de vânătoare consumate sunt documentele primare oficiale care servesc la ţinerea evidentei vânatului recoltat în cadrul cotei de recolta.
  (3) Prin gestionari ai fondurilor de vânătoare, în sensul alin. (1), se înţelege:
  a) organizaţiile vânătoresti legal constituite pentru fondurile de vânătoare pe care le au în gestiune;
  b) Regia Naţionala a Pădurilor pentru fondurile de vânătoare pe care le are în gestiune;
  c) unităţile de învăţământ sau de cercetare ştiinţifică, pentru fondurile de vânătoare pe care le au în gestiune.


  Articolul 2

  La practicarea vânătorii se folosesc următoarele tipuri de autorizaţii de vânătoare:
  a) autorizaţie de vânătoare individuală;
  b) autorizaţie de vânătoare în grup restrâns;
  c) autorizaţie de vânătoare colectivă.


  Articolul 3

  Formularele autorizaţiilor de vânătoare sunt prezentate în anexele nr. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A şi 3B, care fac parte integrantă din prezentul regulament.


  Capitolul 2 Tipărirea, înregistrarea, gestionarea şi distribuirea autorizaţiilor de vânătoare


  Articolul 4

  (1) Formularele autorizaţiilor de vânătoare sunt documente cu regim special, emise, tipărite, inseriate şi numerotate de către Regia Naţionala a Pădurilor şi de Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A şi 3B.
  (2) Tipărirea autorizaţiilor de vânătoare se face de către cele doua unităţi împreună sau separat.
  (3) Autorizaţiile de vânătoare se tiparesc în carnete de 100 de file, din care 50 de file reprezintă originalele, iar 50 de file, copiile pe hârtie autocopiativa, iar inserierea şi numerotarea autorizaţiilor de vânătoare se vor face separat de către Regia Naţionala a Pădurilor, denumita în continuare RNP, şi, respectiv, de Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, denumita în continuare AGVPS, începând cu numărul 000001, la prima autorizaţie de vânătoare din primul carnet, pentru fiecare tip de autorizaţie. Atât originalul, cat şi copia vor avea aceeaşi serie.
  (4) Formularul în original al autorizaţiei de vânătoare se tipareste pe hârtie alba, faţa (pentru autorizarea acţiunii) şi verso (pentru evidenta rezultatelor acţiunii/acţiunilor de vânătoare autorizate).
  (5) Formularul în copie, care rămâne la carnet după eliberarea originalului, se tipareste numai pe faţa pe hârtie autocopiativa de culoare verde.


  Articolul 5

  (1) Gestionarea carnetelor de autorizaţii de vânătoare şi distribuirea acestora către organizaţiile vânătoresti gestionare ale fondurilor de vânătoare şi, respectiv, direcţiile silvice şi unităţile de învăţământ de profil şi de cercetare ştiinţifică se fac de către o singura persoana imputernicita în acest sens de către AGVPS, respectiv RNP.
  (2) Distribuirea carnetelor de autorizaţii de vânătoare către gestionării fondurilor de vânătoare se face în baza cererii scrise a acestora, ţinându-se evidenta prevăzută pentru formularele cu regim special şi completandu-se documentele corespunzătoare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabila şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora.
  (3) Evidenta distribuirii carnetelor de autorizaţii de vânătoare se va tine într-un registru, întocmit după modelul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament, de către AGVPS, respectiv RNP.


  Capitolul 3 Eliberarea autorizaţiilor de vânătoare


  Articolul 6

  (1) Autorizaţiile de vânătoare individuale, în grup restrâns şi colective se eliberează numai de către personal instruit, împuternicit în acest sens de conducerile unităţilor care gestionează fondurile de vânătoare, exclusiv celor în drept: vânători, elevi şi studenţi în cadrul programului de instruire şi personalului tehnic de specialitate, în limita atribuţiilor de serviciu, în cadrul cotelor de recolta aprobate pentru sezonul de vânătoare, respectiv pe fiecare fond de vânătoare.
  (2) Autorizaţiile de vânătoare se completează citeţ, cu pix, atât de personalul împuternicit de gestionarul fondului de vânătoare pentru eliberarea autorizaţiilor de vânătoare, în toate rubricile care îl privesc, cat şi de organizatorul acţiunii de vânătoare, personalul de vânătoare însoţitor, precum şi de vânător, în rubricile cerute de formular pentru faza premergătoare acţiunii de vanare şi după încheierea acesteia, mai înainte însă de părăsirea fondului de vânătoare pentru care au fost eliberate şi sunt valabile.


  Articolul 7

  (1) Autorizaţiile de vânătoare individuale se eliberează în baza solicitărilor care se înregistrează în registrul de corespondenta la numărul curent, pe un singur fond de vânătoare sau pe o porţiune dintr-un fond de vânătoare. Se pot elibera una sau mai multe autorizaţii de vânătoare individuale pe acelaşi fond de vânătoare în aceeaşi perioadă.
  (2) Autorizaţiile de vânătoare individuale se eliberează pe numele vânătorului solicitant şi sunt valabile în condiţiile în care vânătorul este însoţit de personalul de teren şi/sau de personalul împuternicit de gestionarul fondurilor de vânătoare.
  (3) Autorizaţiile de vânătoare în grup restrâns, de 2-5 persoane, inclusiv organizatorul, se eliberează pe numele unui organizator, cu înscrierea în autorizaţie a numelor celorlalţi vânători care pot participa la vânătoare. Se pot elibera una sau mai multe autorizaţii de vânătoare în grup restrâns pe acelaşi fond de vânătoare în aceeaşi perioadă.
  (4) Autorizaţiile de vânătoare colective se eliberează pe numele unui organizator de vânătoare. Nu se eliberează decât o singura autorizaţie de vânătoare colectivă într-o anumită zi pe un anume fond de vânătoare.


  Articolul 8

  (1) Pentru eliberarea autorizaţiilor de vânătoare individuale, în grup restrâns şi colective, beneficiarii acestora trebuie să achite tarifele de impuscare stabilite prin decizie a organelor de conducere ale gestionarului fondului de vânătoare.
  (2) Tarifele de impuscare stabilite de către organele de conducere ale gestionarilor fondurilor de vânătoare nu pot fi mai mici decât valoarea minima stabilită prin acte normative de către autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura.
  (3) Plata tarifelor de impuscare prevăzute de reglementările în vigoare pentru autorizaţiile de vânătoare individuale, în grup restrâns şi colective, se achită după cum urmează:
  a) 50% din tariful prevăzut pentru specia de vanat şi mărimea trofeului dorit, anticipat emiterii autorizaţiei de vânătoare, iar după evaluarea trofeului, diferenţa rezultată;
  b) anticipat, integral, pentru speciile de vanat nepurtatoare de trofee cinegetice convenţionale.
  (4) De la prevederile alin. (1) fac excepţie:
  a) elevii, studenţii şi cadrele didactice care practica vânătoarea în cadrul procesului de învăţământ;
  b) personalul tehnic de specialitate al gestionarilor fondurilor de vânătoare, care practica vânătoarea în cadrul atribuţiilor de serviciu, fără a-şi însuşi vanatul sau trofeele de vanat dobândite;
  c) membrii vânători care au achitat cotizaţiile suplimentare stabilite de către organele colective de conducere şi membrii vânători în baza raporturilor de reciprocitate;
  d) vânătorii străini care practica vânătoarea prin intermediul firmelor comisionare la care plata tarifelor se va achită conform prevederilor contractuale.


  Capitolul 4 Valabilitatea autorizaţiilor de vânătoare


  Articolul 9

  (1) Pot fi autorizaţi sa practice vânătoarea vânători români şi străini, după cum urmează:
  A. în baza autorizaţiei de vânătoare individuală:
  a) la speciile care se pot vana exclusiv prin metodele "la panda" şi "la dibuit": cerb comun, cerb lopatar, caprior, capra neagra, cocos de munte şi ierunca;
  b) la specia mistret, prin metoda "la panda", în afară perioadei legale de vanare, situaţie în care autorizaţiile de vânătoare sunt eliberate pentru locul unde se produc pagube culturilor agricole sau silvice, cu aprobarea prealabilă a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura;
  c) la specia urs, prin metoda "la dibuit" sau, cu aprobarea prealabilă a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, "la nada", pentru fiecare caz;
  d) la speciile lup, sacal şi vulpe, prin metoda "la nada" şi prin metoda, "la panda";
  e) la speciile vulpe, viezure şi pisica sălbatică, prin metoda "la vizuina";
  f) la speciile mistret, ras şi jder, cu sau fără caini insotitori, în perioada legală de vanare, prin metoda "la panda" sau "la dibuit". În autorizaţiile de vânătoare eliberate pentru cazurile prevăzute la lit. b), c), d) şi e) vor fi înscrise portiunile sau punctele din fondul de vânătoare în care are loc vânătoarea;
  B. în baza autorizaţiei de vânătoare în grup restrâns:
  a) la speciile de păsări sedentare şi de pasaj, prin metoda "la panda" cu atrape şi chematori admise de lege, cu excepţia celor două specii de păsări prevăzute la lit. A. a) şi prin metoda "la sarite";
  b) la iepure, fazan, potarniche, prepelita, ciocarlie, sitar şi becatine, dacă sunt însoţiţi de caini pontatori sau scotocitori;
  c) la mistret, urs, vulpi, pisici sălbatice, viezure şi caine enot, dacă sunt însoţiţi de caini gonitori sau hartuitori;
  d) la cioara, gaita şi cotofana, prin metoda "la panda" cu atrape şi chematori admise de lege şi prin metoda "la dibuit";
  C. în baza autorizaţiilor de vânătoare colective, la toate speciile admise de lege, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1) lit. A. a).
  (2) Pisicile şi cainii salbaticiti sau hoinari se pot vana de către personalul angajat cu atribuţii de vânătoare al gestionarului fondurilor de vânătoare, în baza atribuţiilor de serviciu, conform competentei teritoriale, fără autorizaţie de vânătoare.


  Articolul 10

  Termenele de valabilitate a autorizaţiilor de vânătoare sunt următoarele:
  a) 20 de zile de la data emiterii, pentru autorizaţiile de vânătoare individuale, cu posibilitatea prelungirii, în situaţii bine justificate, cu maximum 10 zile în continuarea primului termen acordat;
  b) 30 de zile de la data emiterii, pentru autorizaţiile de vânătoare în grup restrâns, cu excepţia speciilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. B. c), care se eliberează şi sunt valabile numai pentru doua zile;
  c) o zi, pentru autorizaţiile colective, fără drept de prelungire. Acest tip de autorizaţie se poate elibera cu maximum 30 de zile înainte de organizarea acţiunii.


  Capitolul 5 Folosirea autorizaţiilor de vânătoare


  Articolul 11

  După obţinerea autorizaţiei de vânătoare individuale deţinătorul este obligat să se prezinte la persoana înscrisă în autorizaţie ca organizator al acţiunii şi va intră în fondul de vânătoare numai însoţit de aceasta. Persoana autorizata poate fi însoţită în teren de un singur invitat al acesteia, fără arma, care va fi menţionat în autorizaţia de vânătoare.


  Articolul 12

  Persoanele autorizate sa practice vânătoarea individual, la fiecare ieşire în teren, au următoarele obligaţii:
  a) să prezinte organizatorului permisul de vânătoare şi cel de arma sau ordinul de serviciu şi autorizaţia de vânătoare;
  b) să se prezinte cu armament şi muniţii care trebuie să aibă caracteristicile necesare pentru impuscare pentru specia înscrisă în autorizaţia de vânătoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi să le prezinte pentru control organizatorului;
  c) la vânătoarea de selecţie vor trage numai în exemplarul indicat de organizator;
  d) sa folosească doar caini de vânătoare din rasele admise prin reglementările în vigoare;
  e) la urs, cerb comun, cerb lopatar, capra neagra vor folosi numai arme cu ţevi ghintuite şi cartuse cu glont, în conformitate cu reglementările în vigoare, iar la mistret şi caprior se pot folosi şi arme de vânătoare cu teava lisa, însă numai cu cartuse cu proiectil unic;
  f) vor respecta reglementările în vigoare privind organizarea şi practicarea vânătorii, regimul armelor şi muniţiilor şi protecţia muncii.


  Articolul 13

  Organizatorul acţiunii de vânătoare are următoarele obligaţii:
  a) să aibă asupra sa autorizaţia de vânătoare în grup restrâns sau, după caz, colectivă, completată corect;
  b) sa verifice la toţi vânătorii participanţi permisul de arma, permisul de vânătoare sau ordinul de serviciu, armamentul şi munitia;
  c) să prezinte vânătorilor principalele reguli de practicare a vânătorii, speciile de vanat în care se poate trage, numărul de exemplare permis a se vana;
  d) sa conducă vânătorii în fondul de vânătoare numai dacă autorizaţia, permisul de vânătoare, permisul de arma şi armamentul sunt regulamentare;
  e) sa completeze cu pix rezultatele înregistrate de fiecare vânător, la fiecare acţiune organizată în baza autorizaţiei de vânătoare;
  f) dacă în timpul în care se afla în fondul de vânătoare un vânător nu respecta regulile privind organizarea şi practicarea vânătorii, îl exclude de la acţiunea respectiva.


  Capitolul 6 Returnarea autorizaţiilor de vânătoare


  Articolul 14

  (1) Autorizaţiile de vânătoare individuale, în baza cărora nu au fost realizate acţiuni de vânătoare, din diverse motive, în cadrul termenelor de valabilitate, se vor depune de către deţinătorii acestora la unităţile care le-au eliberat, în maximum 10 zile de la data expirării termenului de valabilitate.
  (2) Autorizaţiile de vânătoare individuale, în baza cărora s-au făcut acţiuni de vânătoare, sau cele anulate în condiţiile prezentului regulament se reţin de către personalul de teren şi/sau de personalul împuternicit de gestionarul fondurilor de vânătoare sau de persoanele în drept şi se depun la unitatea care le-a eliberat, în maximum 10 zile de la onorare sau anulare.


  Articolul 15

  Autorizaţiile de vânătoare colective şi în grup restrâns se depun de către organizator la unităţile care le-au eliberat, în maximum 10 zile de la terminarea acţiunii de vânătoare.


  Capitolul 7 Dispoziţii finale


  Articolul 16

  (1) Recuperarea tuturor autorizaţiilor de vânătoare eliberate constituie obligaţia gestionarilor fondurilor de vânătoare.
  (2) Pentru autorizaţiile de vânătoare pierdute ori deteriorate vânătorul sau organizatorul va depune în acest sens o declaraţie pe propria răspundere.


  Articolul 17

  Dreptul de a vana al unui posesor de autorizaţie de vânătoare individuală se pierde în cazul în care vânătorul a fost surprins în fondul de vânătoare neînsoţit de personalul de teren al gestionarului fondului de vânătoare. Agentul constatator are obligaţia sa ridice autorizaţia de vânătoare.


  Articolul 18

  Dreptul de a participa la acţiuni de vânătoare în baza autorizaţiilor colective se pierde de către vânătorii care trag asupra altor specii de vanat decât cele înscrise în autorizaţie sau care nu respecta regulile de practicare a vânătorii.


  Articolul 19

  Autorizaţiile de vânătoare recuperate ori declaraţiile depuse ca urmare a pierderii sau deteriorării acestora constituie documente legale pentru:
  - gestionarea vânatului recoltat;
  - evidenta modului de realizare a cotelor de recolta aprobate;
  - baza de verificare pentru acţiunile de vânătoare cu vânători, cetăţeni români sau străini;
  - consumul muniţiei folosite legal la vânătoare.


  Articolul 20

  Autorizaţiile de vânătoare completate corespunzător sunt documente legale în baza cărora se pot transporta exemplarele din speciile de fauna sălbatică de interes vânătoresc impuscate sau capturate.


  Articolul 21

  Arhivarea autorizaţiilor de vânătoare se face de către persoana imputernicita, separat pe fiecare tip de autorizaţie de vânătoare.


  Anexa 1A

      --------
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │
  │ Regim special ┌───────────────────────────┐ │
  │ Seria RNP NR │ PRELUNGIT VALABILITATEA │ │
  │ │ AUTORIZAŢIEI PANA LA DATA │ │
  │ │ │ │
  │ │ DE ......... │ │
  │ │ │ │
  │REGIA NAŢIONALA A PĂDURILOR │ Şef ocol silvic │ │
  │ │ │ │
  │DIRECŢIA SILVICĂ ................. │ L.S. │ │
  │ │ .............. │ │
  │Ocolul silvic .................... └───────────────────────────┘ │
  │ │
  │ AUTORIZAŢIE DE VANATOARE │
  │ INDIVIDUALĂ │
  │ │
  │ Data emiterii ............. │
  │ │
  │ Dl. .............. domiciliat în localitatea .........., str. .......... │
  │nr. ...... judeţul(sector) ..........., cu permisul de vânătoare seria...... │
  │membru vânător la ............, este autorizat sa vaneze, în perioada ......, │
  │pe fondul de vânătoare nr. ...... denumit ..........,locul ......... în │
  │prezenta personalului împuternicit de gestionar/organizatorului de vânătoare │
  │.............. din localitatea ........., un număr de exemplare* ............ │
  │din următorul vanat: (specia, sexul, etc.) │
  │ ........................................................................... │
  │ Contravaloarea autorizaţiei, în suma de ........, s-a încasat cu chitanţa │
  │nr. ....... din data .......... de către ........... │
  │ │
  │ │
  │ Semnatura titular de autorizaţie Şef ocol silvic, │
  │ │
  │ ...................... Nume şi prenume ........ │
  │ Semnatura ............ │
  │-------------------------------- L.S. ------------------------------------ │
  │ │
  │REGIA NAŢIONALA A PĂDURILOR Seria RNP │
  │DIRECŢIA SILVICĂ ................. │
  │Ocolul silvic .................... │
  │ │
  │ │
  │ TALON PENTRU TRANSPORTUL │
  │ VÂNATULUI IMPUSCAT │
  │ │
  │ Dl. .............. domiciliat în localitatea .........., str. .......... │
  │nr. ...... judeţul(sectorul).........., care se legitimează cu ............. │
  │seria ........... nr. ............. a vanat în data de .................... │
  │pe fondul de vânătoare nr. ...... denumit ......., şi transporta la ......., │
  │în data de ......... următorul vanat (specia, sexul, etc.) .......... │
  │ Trofeul ......... cu crotaliul seria ........... a fost/nu a fost reţinut │
  │de organizatorul vânătorii în vederea preparării şi evaluării. │
  │ │
  │ PERSONAL ÎMPUTERNICIT DE GESTIONAR/ORGANIZATOR │
  │ │
  │ Nume şi Prenume ........ │
  │ Semnatura ............ │
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                   
    Nr. crt.Data ieşirii în terenNumele însoţitorului*)Dacă a văzut vânatul specificat pe autorizaţieDacă a tras în vânatDacă a împuşcat sau a rănit vânatSemnătura de primire în gestiune a vânatului recoltatSemnătura organizatorului
    01234567
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

  Notă: - Rubricile autorizaţiei vor fi completate numai cu pix;
  - Titularul autorizaţiei va fi obligatoriu însoţit în teren de delegatul desemnat de conducerea gestionarului;
  - Autorizaţia expirată, cu modificări sau ştersături, aflată asupra altei persoane decât a titularului, precum şi cea aflată asupra vânătorului neînsoţit de împuternicitul gestionarului, nu se considera valabilă, se retine şi se preda unităţii emitente;
  Obligaţiile delegatului desemnat de conducerea gestionarului/organizatorului:
  - Verifica permisul de vânătoare, permisul de arma şi valabilitatea autorizaţiei de vânătoare;
  - Verifica arma de vânătoare şi munitia din dotarea vânătorului;
  - Conduce vânătorul în fondul de vânătoare, îl informează despre vanat, despre regulile de protecţie a muncii etc.
  - Completează după fiecare ieşire rubricile autorizaţiei;
  - Imediat după impuscarea vânatului completează şi detaseaza talonul de transport al vânatului;
  - În situaţii de indisciplina, retine autorizaţia de vânătoare şi o preda emitentului.
  Obligaţiile Vânătorului:
  - La fiecare ieşire în teren, se va prezenta la organizator cu permisul de arma, permisul de vânătoare vizat la zi şi cu autorizaţia de vânătoare individuală, precum şi cu arma şi munitia corespunzătoare;
  - Nu iese în fondul de vânătoare decât însoţit de personalul de teren împuternicit/ organizator;
  - Nu va trage decât în vanatul bine identificat, prevăzut în autorizaţie, iar în cazul vânătorii de selecţie la cervide, numai în cel indicat de organizator;
  - La sfârşitul fiecărei zile de vânătoare va cere delegatului desemnat de conducerea gestionarului/organizatorului sa completeze autorizaţia de vânătoare cu datele specifice;
  - Nu va incredinta autorizaţia de vânătoare altor persoane decât delegatului desemnat de conducerea gestionarului/organizatorului pentru completarea cu datele specifice; Notă *) Numărul exemplarelor se va completa numai la autorizaţiile de vânătoare eliberate personalului de specialitate al gestionarului, iar în cazul autorizaţiilor de vânătoare eliberate vânătorilor, se va înscrie un singur exemplar dintr-o specie admisă la vânătoare în baza acestui tip de autorizaţie; Notă *) Datele din coloana a 2-a se completează numai când autorizaţia este eliberata personalului de specialitate pentru realizarea selecţiei la cervide;
  Am luat cunoştinţa
  Titular de autorizaţie,
  ...................
  (Semnatura)


  Anexa 1B

      --------

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │
  │ Regim special ┌───────────────────────────┐ │
  │ Seria AGVPS din România NR │ PRELUNGIT VALABILITATEA │ │
  │ │ AUTORIZAŢIEI PANA LA DATA │ │
  │ │ │ │
  │ │ DE ......... │ │
  │ │ │ │
  │ A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA │ Director │ │
  │ │ (Împuternicit) │ │
  │ ORGANIZAŢIA ........... │ L.S. │ │
  │ │ .............. │ │
  │ └───────────────────────────┘ │
  │ │
  │ AUTORIZAŢIE DE VANATOARE │
  │ INDIVIDUALĂ │
  │ │
  │ Data emiterii ............. │
  │ │
  │ Dl. .............. domiciliat în localitatea ........... str. .......... │
  │nr. ...... judeţul(sector) ..........., cu permisul de vânătoare seria...... │
  │membru vânător la ............, este autorizat sa vaneze, în perioada ......, │
  │pe fondul de vânătoare nr. ...... denumit ..........,locul ......... în │
  │prezenta personal împuternicit de gestionar/organizatorului de vânătoare │
  │.............. din localitatea ........., un număr de exemplare* ........... │
  │din următorul vanat: (specia, sexul, etc.) ................................. │
  │ ........................................................................... │
  │ Contravaloarea autorizaţiei, în suma de ........, s-a încasat cu chitanţa │
  │nr. ....... din data .......... de către ........... │
  │ │
  │ │
  │ Semnatura titularului de autorizaţie Director (Împuternicit) │
  │ │
  │ ...................... Nume şi prenume ........ │
  │ Semnatura ............ │
  │-------------------------------- L.S. ------------------------------------ │
  │ │
  │ A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA Seria AGVPS din România │
  │ ORGANIZAŢIA ........... │
  │ │
  │ │
  │ TALON PENTRU TRANSPORTUL │
  │ VÂNATULUI IMPUSCAT │
  │ │
  │ Dl. .............. domiciliat în localitatea ........... str. .......... │
  │nr. ...... judeţul(sectorul).........., care se legitimează cu ............. │
  │seria ........... nr. ............. a vanat în data de .................... │
  │pe fondul de vânătoare nr. ...... denumit ........ şi transporta la ........ │
  │în data de ......... următorul vanat (specia, sexul, etc.) .......... │
  │ Trofeul ......... cu crotaliul seria ........... a fost/nu a fost reţinut │
  │de organizatorul vânătorii în vederea preparării şi evaluării. │
  │ │
  │ PERSONAL ÎMPUTERNICIT DE GESTIONAR/ORGANIZATOR │
  │ │
  │ Nume şi Prenume ........ │
  │ Semnatura ............ │
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                   
    Nr. crt.Data ieşirii în terenNumele însoţitorului*)Dacă a văzut vânatul specificat pe autorizaţieDacă a tras în vânatDacă a împuşcat sau a rănit vânatSemnătura de primire în gestiune a vânatului recoltatSemnătura organizatorului
    01234567
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   


  Notă: - Rubricile autorizaţiei vor fi completate numai cu pix;
  - Titularul autorizaţiei va fi obligatoriu însoţit în teren de delegatul desemnat de conducerea gestionarului;
  - Autorizaţia expirată, cu modificări sau ştersături, aflată asupra altei persoane decât a titularului, precum şi cea aflată asupra vânătorului neînsoţit de împuternicitul gestionarului, nu se considera valabilă, se retine şi se preda unităţii emitente;
  Obligaţiile delegatului desemnat de conducerea gestionarului/organizatorului:
  - Verifica permisul de vânătoare, permisul de arma şi valabilitatea autorizaţiei de vânătoare;
  - Verifica arma de vânătoare şi munitia din dotarea vânătorului;
  - Conduce vânătorul în fondul de vânătoare, îl informează despre vanat despre regulile de protecţie a muncii etc.
  - Completează după fiecare ieşire rubricile autorizaţiei;
  - Imediat după impuscarea vânatului completează şi detaseaza talonul de transport al vânatului;
  - În situaţii de indisciplina, retine autorizaţia de vânătoare şi o preda emitentului.
  Obligaţiile Vânătorului:
  - La fiecare ieşire în teren, se va prezenta la organizator cu permisul de arma, permisul de vânătoare vizat la zi şi cu autorizaţia de vânătoare individuală, precum şi cu arma şi munitia corespunzătoare;
  - Nu iese în fondul de vânătoare decât însoţit de personalul de teren împuternicit/ organizator:
  - Nu va trage decât în vanatul bine identificat, prevăzut în autorizaţie, iar în cazul vânătorii de selecţie la cervide, numai în cel indicat de organizator;
  - La sfârşitul fiecărei zile de vânătoare va cere delegatului desemnat de conducerea gestionarului/organizatorului sa completeze autorizaţia de vânătoare cu datele specifice;
  - Nu va incredinta autorizaţia de vânătoare altor persoane decât delegatului desemnat de conducerea gestionarului/organizatorului pentru completarea cu datele specifice; Notă *) Numărul exemplarelor se va completa numai la autorizaţiile de vânătoare eliberate personalului de specialitate al gestionarului, iar în cazul autorizaţiilor de vânătoare eliberate vânătorilor, se va înscrie un singur exemplar dintr-o specie admisă la vânătoare în baza acestui tip de autorizaţie; Notă *) Datele din coloana a 2-a se completează numai când autorizaţia este eliberata personalului de specialitate pentru realizarea selecţiei la cervide;
  Am luat cunoştinţa
  Titular de autorizaţie,
  ...................
  (Semnatura)


  Anexa 2A
      --------

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │
  │REGIA NAŢIONALA A PĂDURILOR Regim special │
  │ │
  │DIRECŢIA SILVICĂ ................. Seria RNP NR. │
  │ │
  │Ocolul silvic .................... │
  │ │
  │ AUTORIZAŢIE DE VANATOARE │
  │ ÎN GRUP RESTRÂNS │
  │ │
  │ Data emiterii ............. │
  │ │
  │ Dl. .............. domiciliat în localitatea ........... str. .......... │
  │nr. ...... judeţul(sector) ........... în calitate de ....... este autorizat │
  │sa organizeze şi sa conducă vânătoarea în grup restrâns, în perioada ......., │
  │pe fondul de vânătoare nr. ...... denumit ........... la următoarele specii │
  │şi număr de exemplare de vanat: ............................................. │
  │ ............................................................................ │
  │ Pot participa următorii vânători: │
  │ 1. .................................... │
  │ │
  │ 2. .................................... Şef ocol silvic │
  │ │
  │ 3. .................................... │
  │ │
  │ 4. .................................... Nume şi Prenume ........ │
  │ Semnatura ............ │
  │ │
  │ │
  │Am primit autorizaţia şi ma oblig L.S. │
  │sa o returnez în maxim 10 zile de │
  │la consumare sau expirare │
  │Semnatura organizator .................... │
  │ │
  │ │
  │ PROCES-VERBAL │
  │ pentru instruire, participare la vânătoare, recoltarea vânatului │
  │ │
  ├────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────────────────┬─────────────┤
  │Nr. │ Numele şi │ Semnatura │Vanat impuscat (specii, număr) │ Semnatura │
  │crt.│ prenumele │pt. instruire├──────┬───────┬───────┬────────┤ pentru │
  │ │ vânătorului │ │ │ │ │ │ primirea │
  │ │ │ │ │ │ │ │ vânatului │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
  ├────┴─────────────┴─────────────┴──────┴───────┴───────┴────────┴─────────────┤
  │ │
  │ │
  │ Data vânătorii ............... │
  ├────┬─────────────┬─────────────┬──────┬───────┬───────┬────────┬─────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ │ Total │ X │ │ │ │ │ X │
  ├────┴─────────────┴─────────────┴──────┴───────┴───────┴────────┴─────────────┤
  │ │
  │ Organizator .............. │
  │ │
  │ Data vânătorii ............... │
  ├────┬─────────────┬─────────────┬──────┬───────┬───────┬────────┬─────────────┤
  │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ │ Total │ X │ │ │ │ │ X │
  ├────┴─────────────┴─────────────┴──────┴───────┴───────┴────────┴─────────────┤
  │ │
  │ Organizator .............. │
  │ │
  │ Data vânătorii ............... │
  ├────┬─────────────┬─────────────┬──────┬───────┬───────┬────────┬─────────────┤
  │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ │ Total │ X │ │ │ │ │ X │
  ├────┴─────────────┴─────────────┴──────┴───────┴───────┴────────┴─────────────┤
  │ │
  │ Organizator .............. │
  │ │
  │ Data vânătorii ............... │
  ├────┬─────────────┬─────────────┬──────┬───────┬───────┬────────┬─────────────┤
  │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ │ Total │ X │ │ │ │ │ X │
  ├────┴─────────────┴─────────────┴──────┴───────┴───────┴────────┴─────────────┤
  │ │
  │ Organizator .............. │
  │ │
  │ Data vânătorii ............... │
  ├────┬─────────────┬─────────────┬──────┬───────┬───────┬────────┬─────────────┤
  │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ │ Total │ X │ │ │ │ │ X │
  ├────┴─────────────┴─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ Total general │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴────────┴─────────────┤
  │ │
  │ Organizator ........... │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

      Notă:
      Autorizaţia de vânătoare este valabilă pentru 2 - 5 vânători, inclusiv
      organizatorul, completată obligatoriu pe coloanele 1 şi 2 înainte de
      începerea acţiunii de vânătoare şi barata după menţionarea ultimului
      participant înscris pe aceasta.


  Anexa 2B
      --------

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │
  │A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA Regim special │
  │ │
  │ORGANIZAŢIA ...................... Seria AGVPS din România NR. │
  │ │
  │ │
  │ │
  │ AUTORIZAŢIE DE VANATOARE │
  │ ÎN GRUP RESTRÂNS │
  │ │
  │ Data emiterii ............. │
  │ │
  │ Dl. .............. domiciliat în localitatea ........... str. .......... │
  │nr. ...... judeţul(sector) ........... în calitate de ....... este autorizat │
  │sa organizeze şi sa conducă vânătoarea în grup restrâns, în perioada ......., │
  │pe fondul de vânătoare nr. ...... denumit ........... la următoarele specii │
  │şi număr de exemplare de vanat: ............................................. │
  │ ............................................................................ │
  │ Pot participa următorii vânători: │
  │ 1. .................................... │
  │ │
  │ 2. .................................... Director (Împuternicit) │
  │ │
  │ 3. .................................... │
  │ │
  │ 4. .................................... Nume şi Prenume ........ │
  │ Semnatura ............ │
  │ │
  │ │
  │Am primit autorizaţia şi ma oblig L.S. │
  │sa o returnez în maxim 10 zile de │
  │la consumare sau expirare. │
  │Semnatura organizator .................... │
  │ │
  │ │
  │ PROCES-VERBAL │
  │ pentru instruire, participare la vânătoare, recoltarea vânatului │
  │ │
  ├────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────────────────┬─────────────┤
  │Nr. │ Numele şi │ Semnatura │Vanat impuscat (specii, număr) │ Semnatura │
  │crt.│ prenumele │pt. instruire├──────┬───────┬───────┬────────┤ pentru │
  │ │ Vânătorului │ │ │ │ │ │ primirea │
  │ │ │ │ │ │ │ │ vânatului │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
  ├────┴─────────────┴─────────────┴──────┴───────┴───────┴────────┴─────────────┤
  │ │
  │ │
  │ Data vânătorii ............... │
  ├────┬─────────────┬─────────────┬──────┬───────┬───────┬────────┬─────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ │ Total │ X │ │ │ │ │ X │
  ├────┴─────────────┴─────────────┴──────┴───────┴───────┴────────┴─────────────┤
  │ │
  │ Organizator .............. │
  │ │
  │ Data vânătorii ............... │
  ├────┬─────────────┬─────────────┬──────┬───────┬───────┬────────┬─────────────┤
  │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ │ Total │ X │ │ │ │ │ X │
  ├────┴─────────────┴─────────────┴──────┴───────┴───────┴────────┴─────────────┤
  │ │
  │ Organizator .............. │
  │ │
  │ Data vânătorii ............... │
  ├────┬─────────────┬─────────────┬──────┬───────┬───────┬────────┬─────────────┤
  │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ │ Total │ X │ │ │ │ │ X │
  ├────┴─────────────┴─────────────┴──────┴───────┴───────┴────────┴─────────────┤
  │ │
  │ Organizator .............. │
  │ │
  │ Data vânătorii ............... │
  ├────┬─────────────┬─────────────┬──────┬───────┬───────┬────────┬─────────────┤
  │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ │ Total │ X │ │ │ │ │ X │
  ├────┴─────────────┴─────────────┴──────┴───────┴───────┴────────┴─────────────┤
  │ │
  │ Organizator .............. │
  │ │
  │ Data vânătorii ............... │
  ├────┬─────────────┬─────────────┬──────┬───────┬───────┬────────┬─────────────┤
  │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ │ Total │ X │ │ │ │ │ X │
  ├────┴─────────────┴─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
  │ Total general │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴────────┴─────────────┤
  │ │
  │ Organizator ........... │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

      Notă:
      Autorizaţia de vânătoare este valabilă pentru 2 - 5 vânători, inclusiv
      organizatorul, completată obligatoriu pe coloanele 1 şi 2 înainte de
      începerea acţiunii de vânătoare şi barata după menţionarea ultimului
      participant înscris pe aceasta.  Anexa 3A

      --------
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │
  │REGIA NAŢIONALA A PĂDURILOR Regim special │
  │ │
  │DIRECŢIA SILVICĂ ................. Seria RNP NR. │
  │ │
  │Ocolul silvic .................... │
  │ │
  │ AUTORIZAŢIE DE VANATOARE │
  │ COLECTIVĂ │
  │ │
  │ Data emiterii ............. │
  │ │
  │ Dl. ............. având calitatea de ........ este autorizat sa organizeze│
  │şi sa conducă vânătoarea colectivă din data de ............, pe fondul de │
  │vânătoare nr. ...... denumit ........... la următorul vanat (specii, sexul, │
  │număr de exemplare, scopul intervenţiei, etc.) ............................ │
  │ ............................................................................ │
  │ Numărul de vânători şi numele acestora se vor înscrie pe autorizaţie de │
  │către organizator, iar vânătorii se vor semna pentru instruire înainte de │
  │începerea acţiunii de vânătoare. │
  │ │
  │ Şef ocol silvic │
  │ Am primit autorizaţia, │
  │ │
  │ Semnatura organizatorului ......... │
  │ Nume şi Prenume ........ │
  │ Semnatura ............ │
  │ │
  │ │
  │ L.S. │
  │ │
  │ PROCES-VERBAL │
  │ pentru instruire, participare la vânătoare, recoltarea vânatului │
  │ şi distribuirea vânatului │
  │ │
  │ Participa un număr de ......... vânători │
  │ │
  │ Organizator ............ │
  ├─┬───────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
  │N│Numele │Semna-│ Vanat impuscat (specii, număr) │Semnatura│
  │r│ şi │tura ├─────┬─────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────┤ pentru │
  │ │prenu- │pentru│ I │ II │ III │ IV │ V │ VI │ │ primirea│
  │ │mele │instru├─────┴─────┴───────┴────────┴────────┴────────┤To- │vânatului│
  │ │vanato-│ire │ s p e c i i l e │tal │ │
  │ │rului │ │ │ │ │
  ├─┼───────┼──────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼────┼─────────┤
  │0│ 1 │ 2 │3│4│5│6│7│8│9│10│11│12│13│14│15│16│17│18│19│20│ 21 │ 22 │
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  ├─┼───────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┤
  └─┴───────┴──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┴─────────┘      Centralizatorul recoltei de vanat
  ┌────┬───────┬───────────┬────┬─────────────────────────┐
  │Nr. │Specia │Cantitatea │U.M.│ Destinaţia (buc./kg.) │Am primit în gestiune
  │Crt.│ │ │ ├───────────┬─────────────┤ şi răspund, până la
  │ │ │ │ │la vânători│la gestionar │predarea şi valorifi-
  ├────┼───────┼───────────┼────┼───────────┼───────-─────┤carea acestuia, de
  ├────┼───────┼───────────┼────┼───────────┼───────-─────┤integritatea şi
  ├────┼───────┼───────────┼────┼───────────┼─────-───────┤calitatea lui.
  ├────┼───────┼───────────┼────┼───────────┼─────-───────┤
  ├────┼───────┼───────────┼────┼───────────┼─────-───────┤ Gestionar.
  ├────┼───────┼───────────┼────┼───────────┼───────-─────┤ Nume ...............
  └────┴───────┴───────────┴────┴───────────┴─────-───────┘

  Semnatura ..........

      NOTĂ: Pentru personalul de specialitate al gestionarului cartusele
      consumate se scad din gestiune numai pentru piesele valorificate.

           Organizator.

          Semnatura ..................
                                                 Data ........


  Anexa 3B

      ---------
                                                 
    A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIARegim special
    Organizaţia . . . . . . . . . . . . .Seria AGVPS din România NR.
     
    AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
    Data emiterii . . . . . .
     
    Dl. . . . . . . , având calitatea de . . . . . . . . . . , este autorizat să organizeze şi să conducă vânătoarea colectivă din data de . . . . . . , pe fondul de vânătoare nr. . . . . . . denumit . . . . . . . . . . . . la următorul vânat (specii, sexul, număr de exemplare, scopul intervenţiei, etc.): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Numărul de vânători şi numele acestora se vor înscrie pe autorizaţie de către organizator, iar vânătorii vor semna pentru instruire înainte de începerea acţiunii de vânătoare.
     
    Am primit autorizaţia,Director (Împuternicit)
    Semnătura organizatorului . . . . . . . . .Nume şi Prenume . . . . . . . . . . . .
      Semnătura . . . . . . .
      L. S.
     
    PROCES VERBAL pentru instruire, participare la vânătoare, recoltarea vânatului şi distribuirea vânatului Participă un număr de . . . . . . vânători
     
    Organizator . . . . . . . .
     
    Nr.Numele şi prenumele vânătoruluiSemnătura pentru instruireVânat împuşcat (specii, număr)Semnătura pentru primirea vânatului
    IIIIIIIVVVITotal
    s p e c i i l e
    012345678910111213141516171819202122
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
     
    Centralizatorul recoltei de vânat
                 
    Nr.  Crt.SpeciaCantitateaU.M.Destinaţia (buc./kg.)Am primit în gestiune şi răspund, până la predarea şi valorificarea acestuia, de integritatea şi calitatea lui.
    la vânătorila gestionar
               
                Gestionar,
               
                Nume . . . . . . . . . . . . . .  Semnătura . . . . . . . . . .
               
               

      NOTĂ: Pentru personalul de specialitate al gestionarului cartusele
      consumate se scad din gestiune numai pentru piesele valorificate.

           Organizator.

          Semnatura ..................
                                                 Data ........


  Anexa 4

  --------
  EVIDENTA DISTRIBUIRII CARNETELOR DE AUTORIZAŢII DE VANATOARE
                   
    Nr. crt.Unitatea care solicităNumărul şi data cereriiCarnete de autorizaţii solicitateCarnete de autorizaţii distribuiteNr. şi data avizului de expediţie
    ModelNr. bucăţiNr. bucăţiIntervalul de serii al fiecărui carnet
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

  --------------