DECIZIE nr. 276 din 16 iunie 2005
privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, Raportului privind operaţiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele, şi ale Raportului pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI-OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 29 iunie 2005  Având în vedere prevederile art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, cu modificările ulterioare,
  în baza art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002, cu modificările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor prevăzute în Decizia primului-ministru nr. 151/2004,
  în conformitate cu prevederile Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările ulterioare,
  în temeiul Metodologiei de examinare a informaţiilor referitoare la tranzacţiile suspecte nr. S/11.373 din 6 august 2004, aprobată prin Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 1 din 6 august 2004,
  Plenul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor decide:

  Articolul 1

  Se aprobă Raportul de tranzacţii suspecte, Raportul privind operaţiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele, şi Raportul pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, în forma şi conţinutul prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta decizie.


  Articolul 2

  Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei decizii, raportarea operaţiunilor ce urmează a fi efectuate, care prezintă suspiciuni că au ca scop spălarea banilor, a operaţiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele, şi a operaţiunilor privind transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, în conformitate cu prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, cu modificările ulterioare, se va efectua în forma prevăzută în anexele nr. 1-3, de către persoanele fizice şi juridice care intră sub incidenţa legii, pe suport de hârtie sau în formă electronică, caz în care se respectă regimul juridic al semnăturii electronice şi al înscrisurilor în formă electronică.


  Articolul 3

  Începând cu data de 1 iulie 2005, raportarea operaţiunilor efectuate în monedă naţională, prevăzute de Legea nr. 656/2002, cu modificările ulterioare, se va face de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, la nivel de leu nou, fără subdiviziunile leului, prin rotunjire.


  Articolul 4

  Prezenta decizie, împreună cu anexele nr. 1-3 şi anexa A, se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 5

  Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 657/2002 privind forma şi conţinutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacţii suspecte; Raportul privind operaţiunile cu sume în numerar care depăşesc echivalentul a 10.000 euro; Raportul pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 7 ianuarie 2003, se abrogă.
  Preşedintele Oficiului Naţional
  de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,
  Iulian Ilie Dragomir,
  secretar de stat
  Bucureşti, 16 iunie 2005.
  Nr. 276.


  Anexa 1

  RAPORT
  de tranzacţii suspecte

  Capitolul I

  Informaţii generale despre raport şi identificarea
                    entitatii raportoare

   I.0. Informaţii generale:
  Data întocmirii ......... Numărul de înregistrare la emitent ...........
  Tipul entităţii raportoare ..............................................   I.A. Persoana juridica sau persoana fizică autorizata.

   Date de identificare:
  Denumirea ............................... Codul unic ......
  Forma juridică de organizare ...........................................
  Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului ................................ Codul fiscal   Sediul social:
  Judeţul ........................ Localitatea..........................
  Strada .......... Nr. ....... Sector .............   Subunitatea unde a avut loc activitatea raportată:
  Sucursala .............................................................
  Judeţul ......................... Localitatea ...........................   I.B. Persoana fizica.

   Date de identificare:
  Numele ................... Prenumele ......................
  Tipul documentului de identitate .... Seria ....... Nr. doc...........
  Emis la data de ..................... De .............................
  Cod numeric personal ..................................................   Domiciliul:
  Ţara .............. Judeţul .............. Localitatea ................
  Strada .............................. Nr......... Sector.............  Capitolul II

  Date de identificare ale clientului

   II.A. Persoana juridică română sau străină

   Date de identificare:
  Denumirea ..............................................................
  Forma juridică de organizare ...........................................
  Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului ..... Codul fiscal......   Locul înregistrării (pentru persoane juridice străine):
  Ţara ..................... Localitatea ......................   Sediul social:
  Ţara .......... Judeţul .............. Localitatea .................
  Strada ............................. Nr. ....... Sector .............   Date de identificare ale reprezentantului legal:
  Numele .................. Prenumele .............................
  Cod numeric personal .............................................   II.B. Persoana fizică română sau străină

   Date de identificare:
  Numele ......................... Prenumele ............................
  Data naşterii ............... Locul naşterii ..........................
  Cetăţenia ....................... Rezident/Nerezident ..................
  Tipul documentului de identitate .... Seria ....... Nr. doc ...........
  Emis la data de ..................... De ..............................
  Cod numeric personal ...................................................   Domiciliul sau reşedinţa:
  Ţara .............. Judeţul .............. Localitatea ...............
  Strada .......................... Nr......... Sector ...............   Telefon/fax:
  Nr. telefon .................... Fax ..............................   II.C. Informaţi despre conturile şi subconturile clientului -
                     persoană juridică sau fizică
  Tipul contului ..................... Nr. total conturi ................   II.C.1 Detalii despre conturi şi subconturi:
  Conturi ................. Subconturi ................................   II.D. Informaţii despre legăturile clientului cu alte persoane
                        fizice sau juridice
  Tipul legăturii (în ce consta)....... Nr. total legături ...............   II.D.1. Detalii despre persoanele juridice aflate în legătură cu clientul:
  Denumirea ..........................................................
  Forma juridică de organizare .......................................
  Codul fiscal .......................................................
   II.D.2. Detalii despre persoanele fizice aflate în legătură cu clientul:
  Numele ....................... Prenumele ............................
  Cod numeric personal .................................................   II.E. Operaţiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni
  Tipul operaţiunii ................... Nr. operaţiuni ................
  Suma totală (moneda) .................................................   II.F. - Persoana care conduce tranzacţia

   Date de identificare:
  Numele ....................... Prenumele ............................
  Nr. actului de împuternicire .........................................
  Tipul documentului de identitate .... Seria ....... Nr. doc. ........
  Emis la data de ..................... De ............................
  Cod numeric personal .................................................   Domiciliul/Reşedinţa:
  Ţara .............. Judeţul .............. Localitatea ...............
  Strada ........................ Nr......... Sector .............
  Capitolul III

  Data despre tranzacţie şi conturile implicate

   III.A. Descrierea tranzacţiei:
  Data tranzacţiei ....... Suma tranzacţionată ............. Valuta .....
  Felul tranzacţiei .... Stadiul tranzacţiei ..... Modalitatea de plată ...
  Natura tranzacţiei .............. Obiectul tranzacţiei ............
  Tipul contului ...... Conturi utilizate ....... Subconturi ...........   III.B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacţiei
          realizate cu persoana indicată la capitolul II (Persoana juridică)

   Date de identificare:
  Denumirea .............................................................
  Forma juridică de organizare ...........................................
  Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului ....... Codul fiscal ....   Sediul:
  Ţara .............. Judeţul ........... Localitatea ..................
  Strada .............................. Nr. ........ Sector ...........   III.C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacţiei
           realizate cu persoana indicată la capitolul II (Persoană fizică)

   Date de identificare:
  Numele ....................... Prenumele .............................
  Tipul documentului de identitate ...... Seria ....... Nr. doc ........
  Emis la data de ..................... De .............................
  Cod numeric personal ..................................................   Domiciliul:
  Ţara .............. Judeţul .............. Localitatea ................
  Strada .............................. Nr. ........ Sector .............   III.D. Descrierea elementelor neobişnuite/suspecte
  Descrierea operaţiunii .................................................. ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................
  Descrierea elementelor considerate suspecte ............................. ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................


  Notă:

  Capitolul I
  ● Se completează numai unul din subcapitolele I.A şi I.B în funcţie de statutul juridic al persoanei raportoare.
  ● Numărul de înregistrare la emitent în cazul unui raport de tranzacţii suspecte pe suport hârtie va fi numărul de înregistrare propriu-zis al raportului. Pentru rapoartele în format electronic, numărul de înregistrare la emitent este un număr secvenţial (începând de la 01), care identifică în mod unic raportul pentru o versiune a aplicaţiei şi o anumită entitate raportoare.
  ● Valorile admisibile pentru rubricile:
  ● Tipul entităţii raportoare;
  ● Forma juridică de organizare;
  ● Tipul documentului de identitate
  sunt listate în tabelele respective din Anexa A.
  Capitolul II
  ● Completarea tuturor rubricilor din Capitolul II este obligatorie. Subcapitolele se vor completa distinct pentru fiecare persoană/cont/operaţiune implicată în tranzacţia suspectă.
  ● În rubrica Rezident/Nerezident se pot completa numai 2 valori: 'R' - pentru rezident sau 'N' - pentru nerezident.
  ● Valorile admisibile pentru rubricile:
  ● Forma juridică de organizare;
  ● Tipul documentului de identitate;
  ● Tipul contului;
  ● Tipul legăturii;
  ● Tipul operaţiunii
  sunt listate în tabelele respective din Anexa A.
  Capitolul III
  ● Toate rubricile din capitolul III sunt obligatorii şi vor fi completate de mai multe ori, dacă operaţiunea suspectă este formată din mai multe tranzacţii.
  ● La rubrica de la capitolul III. B se va specifică obligatoriu calitatea persoanei fizice sau juridice (ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacţiei).
  ● La rubrica Felul tranzacţiei se pot completa numai două valori: 'D' - debit sau 'C' - credit.
  ● La rubrica Stadiul tranzacţiei se pot completa numai două valori : 'E' - executată sau 'N' - neexecutată.
  ● Valorile admisibile pentru rubricile:
  ● Valuta;
  ● Modalitatea de plată;
  ● Natura tranzacţiei;
  ● Obiectul tranzacţiei;
  ● Tipul contului;
  ● Forma juridică de organizare;
  ● Tipul documentului de identitate
  sunt listate în tabelele respective din Anexa A.
  Menţiune:
  Pentru transmiterea raportului în format electronic, ONPCSB va pune la dispoziţia entităţilor raportoare aplicaţia Data Entry şi manualul de utilizare.


  Anexa 2

      Persoana juridică raportoare:
      Data raportării:
      Denumirea:
      Adresa:
      Curs euro BNR:
      Codul fiscal:
      Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului:
     
    RAPORT privind operaţiunile cu sume în numerar în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele
                                   
    Nr. crt.SucursalaTip clientInformaţii despre client (titularul de cont)Data şi locul naşterii
      AdresaAct identitateCod clientDataŢaraLocalitatea
    Nume*)Prenume*)ŢaraJudeţLocalitateStradaNr.Sector
    0123456789101112131415
                             
    Informaţii despre persoana care efectuează tranzacţiaContul în care se desfăşoară operaţiuneaData operaţiuniiFel operaţiune
    NumePrenumeAdresaAct identitateCod numeric personal
    ŢaraJudeţLocalitateStradaNr.Sector
    16171819202122232425262728
             
    Scop operaţiuneCod valutăSuma tranzacţionatăEchivalent euroObservaţii
    2930313233

  _________
      *)Pentru persoanele juridice, în coloana 3 se va completa denumirea
        şi nu se va completa coloana

  Notă:

  Valorile admisibile pentru coloana Tip Client sunt "F" - pentru persoane fizice sau "J" - pentru persoane juridice.
  În coloana Act identitate se va completa seria şi numărul actului de identitate pentru persoane fizice, respectiv numărul de înmatriculare de la Registrul comerţului - pentru persoane juridice.
  În coloana Cod client se va completa codul numeric personal pentru persoane fizice, respectiv codul fiscal/cod unic pentru persoane juridice.
  În coloanele Data naşterii şi Data operaţiunii se vor completa datele calendaristice respective, în forma zi/luna/an.
  În cazul în care clientul este o persoană juridică, este obligatorie completarea tuturor Informaţiilor despre persoana împuternicită (coloanele 16 - 25).
  În coloana Fel operaţiune pot fi completate numai 2 valori: "D" - pentru depunere şi "R" pentru retragere.
  Operaţiunile de schimb valutar vor fi incluse în tabel o singură dată, şi anume: în coloana Suma operaţiunii se va trece suma de bani schimbată, exprimată în moneda străină respectivă (corespunzătoare coloanei Cod valută). În coloana Euro va fi completat echivalentul în euro al sumei de bani schimbate - exprimată în moneda străină. În coloana Fel operaţiune se va completa D în cazul schimbului din monedă straină în lei, respectiv R, în cazul schimbului din lei în monedă străină. În coloana Observaţii va fi completată suma tranzacţionată, exprimată în lei.


  Anexa 3

  RAPORT
  pentru transferurile extern în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro

  Capitolul I - Informaţii generale despre raport, entitatea raportoare şi entitatea externă


    I.A. Informaţii generale despre raport:
  Data întocmirii ........ Numărul de înregistrare la emitent .......   I.B. Entitatea raportoare;

   Date de identificare:
  Denumirea ..............................................................
  Codul de identificare (codul fiscal sau cel din codificarea BNR) .......
  Subunitatea .................... Codul subunităţii ....................   I. C. Entitatea externă:

   Date de identificare:
  Denumirea ..............................................................
  Ţara ...................................................................
  Capitolul II

  Informaţii despre clientul entităţii raportoare
                     (titularul contului)

   II.A. Persoana juridică română sau străină.

   Date de identificare:
  Denumirea .............................................. Codul unic
  Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului ........ Codul fiscal   Locul înregistrării (pentru persoane juridice străine):
  Ţara .......................... Localitatea ............................   Sediul social:
  ┌─────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────┐
  │Ţara ............│Judeţul ..........│Localitatea ....................... │
  ├─────────────────┴───────────────┬──┴─────────┬──────────────────────────┤
  │Strada ..........................│ Nr. .......│Sector ............. │
  ├─────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────────────┤
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   Date de identificare ale reprezentantului legala
  Numele ......................... Prenumele ............................
  Cod numeric personal ..................................................   II.B. Persoana fizică română sau străină

   Date de identificare:
  Numele ......................... Prenumele .............................
  Cod numeric personal ...................................................
  Tipul documentului de identitate ....... Seria ......... Nr. doc .......
  Emis la data de .................. De .................................
  Cetăţenia ............................ Rezident/Nerezident .............   Domiciliul sau reşedinţa:
  Ţara .............. Judeţul .............. Localitatea ................
  Strada ................. Nr. ........ Sector ........................   II.C. Informaţii despre cont:
  Felul contului (0=Individual; 1=Deţinut în comun; 2=Persoană juridică)...
  Contul ..................................................................
  Tipul contului ..........................................................
  Capitolul III

  Informaţi, despre clientul entităţii externe

   III.A. Persoana juridică

   Date de identificare:
  Denumirea ..............................................................   III.B. Persoana fizică
   Date de identificarea
  Numele ................... Prenumele ...........................   III.C. Informaţii despre cont
  Contul .................................................................
  Capitolul IV

  Persoana care conduce tranzactia (împuternicit)

   Date de identificarea
  Numele .......................... Prenumele ............................
  Cod numeric personal ...................................................
  Tipul actului de împuternicire ..................... Nr./Data ..........
  Tipul documentului de identitate ...... Seria ....... Nr. doc. .........
  Emis la data de ....................... De .............................   Domiciliul:
  Ţara ............. Judeţul .............. Localitatea ................
  Strada .............................. Nr. ........ Sector ............
  Capitolul V

  Date despre tranzactie

   V.A. Descrierea tranzacţiei:
  Data tranzacţiei ......... Suma tranzacţionată .......... Valuta ......
  Felul tranzacţiei (D/C) ........ Echivalent euro ......................
  Detaliile operaţiunii ..................................................   V.B. Observatii:
  ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................


  Notă:

  ● Capitolul I:
  Completarea tuturor rubricilor din acest capitol este obligatorie, cu excepţia înformaţiilor despre sucursală, în cazul în care entitatea raportoare nu are subunităţi.
  La subcapitolul I.C se vor completa informaţiile despre entitatea străină de la care sau către care se face transferul. Rubrica "Ţara" se referă la ţara de provenienţă sau de destinaţie a banilor care fac obiectul transferului, şi nu la ţara unde este situat sediul social central al entităţii străine.
  ● Capitolul II:
  Se completează numai unul dinte subcapitolele II. A şi II.B, în funcţie de statutul juridic al clientului (persoană fizică /persoană juridică).
  În cazul subcapitolului II. A este obligatorie completarea tuturor rubricilor, cu excepţia Judeţului şi Sectorului, care vor fi completate în funcţie de context (judeţul va fi completat numai pentru România, mai puţin Bucureşti, iar sectorul va fi completat numai pentru Bucureşti).
  În cazul subcapitolului II. B este obligatorie completarea tuturor rubricilor, cu excepţia Judeţului Sectorului, care vor fi completate în funcţie de context (judeţul va fi completat numai pentru România, mai puţin Bucureşti iar sectorul va fi completat numai pentru Bucureşti).
  Pentru subcapitolul II.C, valorile admisibile pentru rubrica "Tipul contului" sunt listate în tabelul respectiv din Anexa A.
  ● Capitolul III:
  Se completează numai unul dintre subcapitolele III. A şi III. B în funcţie de statutul juridic al clientului (persoană fizică/persoană juridică), fiind obligatorie completarea tuturor rubricilor.
  Subcapitolul III.C este obligatoriu de completat.
  ● Capitolul IV:
  Informaţiile din capitolul IV se vor completa numai pentru plăţile externe (operaţiunile în care clientul băncii este ordonator).
  Atunci când titularul de cont este persoana care conduce tranzacţia, capitolul IV nu se va completa.
  ● Capitolul V:
  Completarea rubricilor din Capitolul V este obligatorie.
  Felul tranzacţiei (D/C) va fi definit în raport cu operaţia efectuată pentru clientul entităţii raportoare.
  Valorile admisibile pentru rubrica "Detaliile operaţiunii" sunt listate în tabelul respectiv (Tip operaţiune) din Anexa A.


  Anexa A

  TABELE DE REFERINŢĂ (NOMENCLATOARE)
      1). Tabela VALUTE
       
    Cod_vDen_v
    AUDDOLAR AUSTRALIAN
    CADDOLAR CANADIAN
    CHFFRANC ELVEŢIAN
    CZKCOROANA CEREASCĂ
    DKKCOROANA DANEZĂ
    EGPLIRA EGIPTEANĂ
    EUREURO
    GBPLIRA STERLINĂ
    HKDDOLAR HONG KONG
    HUFFORINT UNGURESC
    ILSSEKEL ISRAELIAN
    JPYYEN JAPONEZ
    KRWWON COREAN
    MDLLEU MOLDOVENESC
    NOKCOROANA NORVEGIANĂ
    PLNZLOT POLONEZ
    ROLLEU ROMÂNIA
    RONLEU NOU ROMÂNIA
    RURRUBLA RUSEASCĂ
    SEKCOROANA SUEDEZĂ
    SGDDOLAR SINGAPOREZ
    TRLLIRE TURCEŞTI
    USDDOLAR SUA
    XDRDST
    YUMDINAR IUGOSLAV

      2). Tabela TIP CONT
       
    COD_RNUME_R
    1.CONT CURENT
    2.DEPOZIT LA VEDERE
    3.DEPOZIT LA TERMEN
    4.DEPOZITE COLATERALE
    5.CERTIFICATE DEPOZIT
    6.CARNET DE ECONOMII
    7.LIBRET DE ECONOMII
    8.CONT DE CREDIT
    9.CONT DE CARD
    10.CONT DE FACTORING
    11.CASETA DE SIGURANŢĂ
    12.NICI UN CONT
    13.ALT TIP DE CONT

      3). Tabela TIP DOCUMENT
       
    COD_DNUME_D
    0.ALTE TIPURI
    1.CARTE DE IDENTITATE
    2.BULETIN DE IDENTITATE
    3.PAŞAPORT
    4.ADEVERINŢĂ PROVIZORIE
    5.LEGITIMAŢIE PROVIZORIE

      4). Tabela FORME DE ORGANIZARE
       
    COD_SNUME_S
    AFJALTĂ FORMĂ JURIDICĂ DE ORGANIZARE DIN ROMÂNIA
    ASFASOCIAŢIE FAMILIALĂ
    CONCONCESIUNE
    INCÎNCHIRIERE
    LOCLOCAŢIE DE GESTIUNE
    OC1ORGANIZAŢII COOPERATISTE MEŞTEŞUGĂREŞTI
    OC2ORGANIZAŢII COOPERATISTE DE CONSUM
    OC3ORGANIZAŢII COOPERATISTE DE CREDIT
    PFAPERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
    RAREGIE AUTONOMĂ
    SASOCIETATE COMERCIALĂ PE ACŢIUNI
    SCASOCIETATE COMERCIALĂ ÎN COMANDITĂ PE ACŢIUNI
    SCSSOCIETATE COMERCIALĂ ÎN COMANDITĂ SIMPLĂ
    SNCSOCIETATE COMERCIALĂ ÎN NUME COLECTIV
    SRLSOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
    XXXALTĂ FORMĂ JURIDICĂ DE ORGANIZARE DIN STRĂINĂTATE

      5). Tabela TIP DE LEGĂTURĂ
       
    COD_LNUME_L
    0.ALT TIP DE LEGĂTURĂ
    1.DELEGAT
    2.GARANT
    3.PERSOANA GIRATĂ
    4.CO-TITULAR
    5.MANDATAR
    6.PROCURATOR
    7.ASOCIAT
    8.ÎMPUTERNICIT

      6). Tabela MODALITATE DE PLATĂ
       
    COD_MNUME_M
    0.ALT INSTRUMENT DE PLATĂ
    1.NUMERAR
    2.CEC NEBARAT
    3.CEC BARAT
    4.CEC DE VIRAMENT
    5.CEC CERTIFICAT
    6.CEC DE CĂLĂTORIE
    7.ALTE TIPURI DE CEC
    8.ORDIN DE PLATĂ (VIRAMENT)
    9.CAMBIE - BILET LA ORDIN
    10.CAMBIE - TRATA
    11.ALTE TIPURI DE CAMBIE
    12.CARD DE DEBIT
    13.CARD DE CREDIT
    14.CARD DE RETRAGERE NUMERAR
    15.CARD DE GARANTARE CEC
    16.CARD MULTIFUNCŢIONAL
    17.ALTE TIPURI DE CARD
    18.CERTIFICAT DE DEPOZIT

      7). Tabela NATURA TRANZACŢIEI
       
    COD_TRNUME_TR
    1.VÂNZARE
    2.CUMPĂRARE
    3.TRANSFER
    4.CESIUNE
    99.TRANZACŢII DE ALTĂ NATURĂ

      8). Tabela OBIECTUL TRANZACŢIEI
       
    COD_OBNUME_OB
    1.BANI
    2.ACŢIUNI
    3.TITLURI DE VALOARE
    4.POLIŢE DE ASIGURARE
    5.VALORI MOBILIARE
    6.METALE PREŢIOASE
    7.PIETRE PREŢIOASE
    99.ALT OBIECT AL TRANZACŢIEI

      9). Tabela TIP OPERAŢIUNE
       
    COD_OPNUME_OP
    10.ÎNCAS. DIN VÂNZ. MARFĂ (RA, SC CU CAPIT. DE ST.&COOP)
    15.ÎNCAS. DIN VÂNZ. MARFĂ (SC CAPIT. PRIV., MIXT, AS. AGR.)
    18.ÎNCASĂRI DIN SERVICII (RA, SC CU CAP. DE STAT&COOP)
    19.ÎNCASĂRI DIN SERVICII (SC CAP. PRIV., MIXT, AS. AGR.)
    20.ÎNCASĂRI DIN VÂNZĂRI LOCUINŢE
    24.ÎNCASĂRI DIN IMPOZITE, TAXE, ASIGURĂRI
    25.ÎNCASĂRI DIN SCHIMB VALUTAR
    28.ÎNCASĂRI DIN VÂNZĂRI ACŢIUNI&DEPUNERI DE CAPITAL
    32.DIVERSE ÎNCASĂRI
    36.ÎNCASĂRI DE LA UNITĂŢILE CEC
    37.DEPUNERI ÎN CONTUL PERSONAL
    38.ÎNCASĂRI DE LA UNITĂŢILE DE POŞTĂ
    41.ÎNCASĂRI DE NUMERAR DE LA ALTE UNITĂŢI BANCARE
    46.DEPUNERI ÎN CONT PRIN POŞTĂ
    48.ÎNCASĂRI DIN IMPOZITE ŞI TAXE PRIN CEC
    50.PLATA SALARII ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE
    52.RESTITUIRI DE CAPITAL ŞI DIVIDENDE
    54.PLĂŢI CU CARACTER SOCIAL (ALOC, INDEMNIZ., AJUT.)
    62.CREDITE PERS. FIZICE, CREDITE ÎN NUMERAR PERS. JUR.
    63.CUMPĂRĂRI ŞI CONTR. PRODUSE AGR. DE LA PROD. PARTIC.
    70.DIVERSE PLĂŢI
    75.SCHIMB VALUTAR
    77.RESTITUIRI DIN CONTURI PERSOANE FIZICE LA BĂNCI
    80.PENSII
    86.PLĂŢI CĂTRE CEC
    88.PLĂŢI CĂTRE UNITĂŢILE DE POŞTĂ
    91.NUMERAR REMIS ALTOR UNITĂŢI BANCARE
    99.ALTE OPERAŢIUNI

      10). Tabela ENTITĂŢI RAPORTOARE
       
    COD_RPNUME_RP
    0.ALTĂ ENTITATE RAPORTOARE
    1.BANCA
    2.SUCURSALA UNEI BĂNCI STRĂINE
    3.INSTITUŢIE DE CREDIT
    4.SOCIETATE DE INVESTIŢII
    5.SOCIETATE DE ADMINISTRARE A INVESTIŢIILOR
    6.FOND DE INVESTIŢII
    7.SOCIETATE DE DEPOZITARE/DE CUSTODIE
    8.SOCIETATE DE VALORI MOBILIARE
    9.FOND DE PENSII
    10.ALTĂ INSTITUŢIE FINANCIARĂ
    11.SOCIETATE DE FINANŢARE A TRANZACŢIILOR COMERCIALE
    12.SOCIETATE DE LEASING
    13.SOCIETATE DE EMITERE A MIJLOACELOR ELECTR. DE PLATĂ
    14.SOCIETATE DE ADMIN. A MIJLOACELOR ELECTR. DE PLATĂ
    15.CASA DE SCHIMB VALUTAR
    16.SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ
    17.SOCIETATE DE INTERMEDIERE OPERAŢIUNI FINANCIARE
    18.SOCIETATE DE ASIGURĂRI/REASIGURĂRI
    19.AGENT ECONOMIC ÎN DOM. JOCURILOR DE NOROC/AMANET
    20.PERSOANA CARE ACORDĂ ASISTENŢĂ JURIDICĂ/NOTARIALĂ
    21.PERSOANA CARE ACORDĂ ASISTENŢĂ CONTABILĂ
    22.PERSOANA CARE ACORDĂ ASISTENŢĂ FINANCIAR-BANCARĂ
    23.PERSOANE IMPLICATE ÎN PROCESUL DE PRIVATIZARE
    24.OFICIU POŞTAL
    25.PERSOANĂ CE PRESTEAZĂ SERVICII DE TRANSMITERE BANI
    26.AGENŢIE IMOBILIARĂ
    27.PERSOANĂ FIZICĂ
    28.PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
    29.ALTĂ PERSOANĂ JURIDICĂ


  _______________