LEGE nr. 223 din 30 octombrie 2020pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1018 din 2 noiembrie 2020
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 11
  (1) Capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată se divide în părți sociale egale.
  2. La articolul 17, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) La înmatricularea societății și la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerțului documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social. După înregistrarea în registrul comerțului, oficiul registrului comerțului transmite documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social.3. La articolul 36 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) dovada efectuării vărsămintelor în condițiile actului constitutiv, cu excepția societăților cu răspundere limitată;
  4. La articolul 61, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 61
  (1) Creditorii sociali și orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaților privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opoziție prin care să solicite instanței judecătorești să oblige, după caz, societatea sau asociații la repararea prejudiciului cauzat.
  5. La articolul 62, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Opoziția se judecă în camera de consiliu, cu citarea părților, fiind aplicabile dispozițiile art. 202 din Codul de procedură civilă.6. La articolul 185, alineatele (4) și (5) se abrogă.
  (la 04-11-2020, Punctul 6. din Articolul I a fost introdus de RECTIFICAREA nr. 223 din 30 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 04 noiembrie 2020 ) 7. La articolul 185, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Ministerul Finanțelor Publice și Oficiul Național al Registrului Comerțului vor încheia un protocol de colaborare, în vederea transmiterii, în format electronic, a copiilor și informațiilor prevăzute la alin. (3).8. La articolul 202, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dacă actul constitutiv nu prevede altfel, transmiterea către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social.9. La articolul 202, alineatele (2^1)-(2^4) se abrogă.10. La articolul 203, alineatul (3) se abrogă.11. La articolul 204, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Dispozițiile art. 17 alin. (1) se aplică și în cazul schimbării denumirii.


  Articolul II

  Se dispun actualizarea și corelarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu modificările ulterioare.


  Articolul III

  Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

  București, 30 octombrie 2020.
  Nr. 223.