HOTĂRÂRE nr. 720 din 2 septembrie 1999
privind aprobarea programului pentru conservarea şi închiderea definitivă a unor mine şi cariere, etapa a III-a
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 13 septembrie 1999  În temeiul prevederilor art. 37 şi ale art. 38 alin. (2) din Legea minelor nr. 61/1998,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă închiderea definitivă a minelor şi carierelor aflate în patrimoniul Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva, Companiei Naţionale a Uraniului - S.A. Bucureşti, Companiei Naţionale a Huilei - S.A. Petrosani, Companiei Naţionale a Lignitului "Oltenia" - S.A. Targu Jiu, Societăţii Naţionale a Carbunelui - S.A. Ploiesti, Societăţii Comerciale "Geolex" - S.A. Miercurea-Ciuc, Societăţii Comerciale "Dobromin" - S.A. Constanta, Societăţii Comerciale "Foradex" - S.A. Bucureşti, Societăţii Comerciale "Minexfor" - S.A. Deva, Societăţii Comerciale "Formin" - S.A. Caransebes, Societăţii Comerciale "Geopec" - S.A. Pitesti, Societăţii Comerciale "Geasol" - S.A. Craiova, Societăţii Comerciale "Geomold" - S.A. Campulung Moldovenesc, Societăţii Comerciale "Cuart" - S.A. Baia Mare, Societăţii Comerciale "Bauxitamin" - S.A. Dobresti şi Companiei Naţionale de Metale Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare, nominalizate în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Rezervele geologice neexploatate, aferente minelor şi carierelor ce se inchid, rămân în gestionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.


  Articolul 3

  (1) Scoaterea din funcţiune şi din activul agenţilor economici prevăzuţi la art. 1, precum şi valorificarea mijloacelor fixe aferente fiecărui obiectiv prevăzut a se închide potrivit anexei nr. 1 se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată. Sumele obţinute din valorificarea mijloacelor fixe vor fi folosite cu respectarea prevederilor legale.
  (2) Lucrările de investiţii neterminate şi nereceptionate, aferente fiecărui obiectiv ce se închide, se casează de către agenţii economici prevăzuţi la art. 1, cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994, republicată.


  Articolul 4

  (1) Cheltuielile pentru închiderea definitivă a minelor şi carierelor, fundamentate în programele tehnice de dezafectare, ecologizare şi conservare, elaborate în acest scop şi avizate conform legii, inclusiv cheltuielile pentru conservare şi proiectare, se acoperă din surse proprii şi din alocaţiile bugetare aprobate cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Industriei şi Comerţului, pe baza listelor anuale de lucrări întocmite de ordonatorul principal de credite.
  (2) Gestionarea fondurilor pentru închiderea şi reconstructia ecologica a suprafeţelor de teren afectate se realizează de către Ministerul Industriei şi Comerţului, cu respectarea prevederilor legale privind încredinţarea lucrărilor.
  (3) Cererile de deschidere a creditelor bugetare se vor face lunar de către ordonatorul principal de credite şi vor fi însoţite de deconturile justificative întocmite de agenţii economici, potrivit anexei nr. 2.
  (4) Deconturile justificative se vor întocmi pe baza programelor tehnice de dezafectare, ecologizare sau de conservare a minelor şi a cheltuielilor efectiv realizate, rezultate din situaţiile de lucrări întocmite lunar de agenţii economici.
  (5) Deconturile justificative vor fi verificate şi avizate de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi se comunică Ministerului Industriei şi Comerţului, Ministerului Finanţelor şi agenţilor economici implicaţi.


  Articolul 6

  Pentru minele şi carierele prevăzute în anexa nr. 1, precum şi pentru altele asemenea aprobate prin hotărâri ale Guvernului în vederea închiderii, la care lucrările de închidere nu au început în anul financiar aferent aprobării, cheltuielile pentru conservare se vor reporta în anul următor, cu condiţia încadrării fiecărui obiectiv în valoarea totală aprobată.


  Articolul 7

  Ministerul Industriei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor şi agenţii economici implicaţi vor lua măsurile necesare pentru aplicarea prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul industriei
  şi comerţului,
  Radu Berceanu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Preşedintele
  Agenţiei Naţionale
  pentru Resurse Minerale,
  Mihail Ianas
  -------------