ORDIN nr. 137 din 14 iunie 2012 privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea-S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 19 iunie 2012
  (la 30-06-2016, Titlul actului normativ a fost modificat de Articolul II din ORDINUL nr. 902 din 17 iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016 )
  (la 25-11-2021, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.633 din 17 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 25 noiembrie 2021 )
  Având în vedere prevederile art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, și ale art. 2 alin. (2) din Instrucțiunile de acordare și anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării și prognozei nr. 264/2002,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul delegat pentru administrație emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se acordă cel de-al doilea titlu de parc industrial Agenției de Dezvoltare Locală Oradea - S.A., cu sediul în municipiul Oradea, Piața Unirii nr. 1, județul Bihor, având număr de ordine în registrul comerțului J05/2814/2008, cod unic de înregistrare 24734055, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.
  (la 30-06-2016, sintagma: Societății ”Eurobusiness Parc Oradea” - S.A. a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. 902 din 17 iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016 )


  Articolul 2

  Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:
  a) este amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Oradea, județul Bihor, Șoseaua de Centură - Strada Ogorului nr. 4 și identificat în baza extraselor de carte funciară pentru informare nr. 175984, 175985, 175991, 175993, 177729, 177365, 177433-177437, 183275, 183276, 187390-187392, 187985, 187986, 187994, 187995, 188154, 188155, 190248, 190284, 192501, 192502, 192791,192792,192800-192803, 192878, 192879,192881-192886, 194245, 195110-195112, 199168, 200230, 201461, 202065, 202082, 202739-202741, 202768-202770, 203017, 203018, 203260, 203283, 203285, 203293, 203294, 203296, 203302, 203303, 203319, 203362, 203490, 204669, 204686-204688, 205877, 205878, 205932, 205933, 206048, 206049, 208032, 208033, 208035 și 208036, eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea;
  b) are o suprafață de 80,19 ha.

  (la 25-11-2021, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.633 din 17 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 25 noiembrie 2021 )


  Articolul 3
  (1) Locația terenului pentru care se acordă titlul de parc industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Durata titlului de parc industrial acordat potrivit art. 1 este de 25 de ani, în condițiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislația în vigoare.
  (la 18-12-2015, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.942 din 2 decembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 18 decembrie 2015. )


  Articolul 4

  Societatea-administrator transmite Ministerului Administrației și Internelor rapoarte semestriale privind activitățile realizate în parcul industrial.


  Articolul 5

  Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilitățile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, în situația îndeplinirii condițiilor stipulate în:
  a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
  b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
  c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 18-12-2015, Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.942 din 2 decembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 18 decembrie 2015. )


  Articolul 6

  Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul titlurilor de parc industrial potrivit prezentului ordin este municipiul Oradea, județul Bihor.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul delegat pentru administrație,
  Victor Paul Dobre

  București, 14 iunie 2012.
  Nr. 137.

  Anexă

  (la 25-11-2021, Anexa a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.633 din 17 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 25 noiembrie 2021 )

  -------