PROTOCOL din 27 mai 2010
de modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal*)
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2014  _________ Notă *) Traducere.
  Paris, 27 mai 2010
  Preambul
  Statele membre ale Consiliului Europei şi ţările membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), semnatare ale prezentului protocol,
  considerând că Convenţia privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988 (denumită în continuare "Convenţia") a fost încheiată înainte de a se fi ajuns la un acord cu privire la standardul agreat pe plan internaţional pentru schimb de informaţii în domeniul fiscal,
  considerând că de la încheierea Convenţiei a apărut un nou mediu de cooperare,
  considerând că este de dorit să se pună la dispoziţie un instrument multilateral care să permită unui număr cât mai mare de state să beneficieze de un nou mediu de cooperare şi, în acelaşi timp, să implementeze cele mai înalte standarde de cooperare internaţională în domeniul fiscal,
  au convenit următoarele:

  Articolul I

  1. Cel de-al şaptelea paragraf al preambulului la Convenţie se elimină şi se înlocuieşte cu următoarele:
  "Convinse aşadar că statele ar trebui să întreprindă măsuri sau să furnizeze informaţii ţinând seama de necesitatea de a proteja confidenţialitatea informaţiilor şi ţinând cont de instrumentele internaţionale de protejare a vieţii private şi a fluxurilor de date cu caracter personal,".
  2. Următoarele vor fi adăugate după cel de-al şaptelea paragraf al preambulului la Convenţie:
  "Considerând că a apărut un nou mediu de cooperare şi că este de dorit să se pună la dispoziţie un instrument multilateral care să permită unui număr cât mai mare de state să beneficieze de pe urma noului mediu de cooperare şi, în acelaşi timp, să implementeze cele mai înalte standarde de cooperare internaţională în domeniul fiscal,".


  Articolul II

  Articolul 4 al Convenţiei se elimină şi se înlocuieşte cu următoarele:
  "ARTICOLUL. 4
  Dispoziţii generale
  1. Părţile vor schimba orice informaţii, în special aşa cum se prevede în această secţiune, care se consideră că sunt relevante pentru administrarea sau aplicarea legislaţiilor lor interne referitoare la impozitele vizate de prezenta convenţie.
  2. Eliminat.
  3. Orice parte poate indica, printr-o declaraţie adresată unuia dintre depozitari, că în conformitate cu legislaţia sa internă autorităţile sale pot informa pe rezidentul sau naţionalul său înainte de a transmite informaţii referitoare la acesta, în conformitate cu articolele 5 şi 7."


  Articolul III

  1. Termenul "şi" din paragraful 1.b al articolului 18 din Convenţie se înlocuieşte cu termenul "sau".
  2. Referirea la "articolul 19" din paragraful 1.f al articolului 18 din Convenţie se înlocuieşte cu o referire la "articolul 21.2.g".


  Articolul IV

  Articolul 19 din Convenţie se elimină.


  Articolul V

  Articolul 21 din Convenţie se elimină şi se înlocuieşte cu următoarele:
  "ARTICOLUL 21
  Protecţia persoanelor şi limitele obligaţiei de a acorda asistenţă
  1. Nicio prevedere a prezentei convenţii nu va afecta drepturile şi garanţiile asigurate persoanelor de legislaţia sau practica administrativă a statului solicitat.
  2. Cu excepţia articolului 14, prevederile prezentei convenţii nu vor fi interpretate ca impunând statului solicitat obligaţia:
  a. de a lua măsuri care derogă de la propria legislaţie sau de la practica sa administrativă ori de la legislaţia sau practica administrativă a statului solicitant;
  b. de a lua măsuri care ar fi contrare ordinii publice;
  c. de a furniza informaţii care nu pot fi obţinute în baza propriei legislaţii sau practicii sale administrative ori în baza legislaţiei statului solicitant sau a practicii administrative a acestuia;
  d. de a furniza informaţii care ar dezvălui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori un procedeu de fabricaţie sau informaţii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice;
  e. de a acorda asistenţă administrativă dacă şi în măsura în care acesta consideră că impozitarea din statul solicitant contravine principiilor de impozitare general acceptate sau prevederilor unei convenţii de evitare a dublei impuneri sau oricărei altei convenţii pe care statul solicitat a încheiat-o cu statul solicitant;
  f. de a acorda asistenţă administrativă în scopul administrării sau aplicării unei prevederi a legislaţiei fiscale a statului solicitant sau a oricărei cerinţe legate de aceasta, care discriminează un naţional al statului solicitat faţă de un naţional al statului solicitant, în aceleaşi circumstanţe;
  g. de a acorda asistenţă administrativă atunci când statul solicitant nu a utilizat toate măsurile rezonabile prevăzute în legislaţia sau în practica sa administrativă, cu excepţia situaţiei în care recurgerea la astfel de măsuri ar determina o dificultate disproporţionată;
  h. de a acorda asistenţă la recuperare în acele cazuri în care povara administrativă pentru acel stat este în mod evident disproporţionată faţă de beneficiul care va fi obţinut de statul solicitant.
  3. Dacă statul solicitant solicită informaţii în conformitate cu prezenta convenţie, statul solicitat va utiliza măsurile sale de culegere a informaţiilor pentru a obţine informaţiile solicitate, chiar dacă statul solicitat nu are nevoie de astfel de informaţii pentru scopurile sale fiscale. Obligaţia prevăzută în propoziţia anterioară este supusă limitărilor prevăzute în prezenta convenţie, însă în niciun caz astfel de limitări, incluzând în special pe cele de la paragrafele 1 şi 2, nu vor fi interpretate ca permiţând unui stat solicitat să refuze furnizarea de informaţii doar pentru faptul că acesta consideră că asemenea informaţii nu prezintă niciun interes în cadru naţional.
  4. Prevederile prezentei convenţii, incluzând în special pe cele de la paragrafele 1 şi 2, nu vor fi interpretate în niciun caz ca permiţând unui stat solicitat să refuze furnizarea de informaţii doar pentru faptul că informaţiile sunt deţinute de o bancă, de o altă instituţie financiară, de un împuternicit sau de o persoană care acţionează ca agent sau în calitate fiduciară sau pentru că acestea se referă la drepturile de proprietate asupra unei persoane."


  Articolul VI

  Paragrafele 1 şi 2 ale articolului 22 se elimină şi se înlocuiesc cu următoarele:
  "1. Orice informaţii obţinute de o parte în baza prezentei convenţii vor fi tratate ca fiind secrete şi protejate în acelaşi mod ca şi informaţiile obţinute în baza legislaţiei interne a acelei părţi şi, în măsura în care trebuie asigurat un nivel necesar de protecţie a datelor personale, în conformitate cu regulile care pot fi specificate de către partea furnizoare ca fiind necesare în baza legislaţiei sale interne.
  2. Astfel de informaţii nu vor fi în niciun caz dezvăluite decât persoanelor sau autorităţilor (inclusiv instanţelor judecătoreşti şi organismelor administrative sau de supraveghere) însărcinate cu stabilirea, încasarea, recuperarea, aplicarea, urmărirea sau soluţionarea contestaţiilor cu privire la impozitele acelei părţi sau cu supravegherea celor de mai sus. Numai persoanele sau autorităţile menţionate mai sus pot utiliza informaţiile şi atunci numai în astfel de scopuri. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, acestea le pot dezvălui în procedurile judecătoreşti sau în deciziile judiciare referitoare la astfel de impozite."


  Articolul VII

  Paragraful 2 al articolului 27 din Convenţie se elimină şi se înlocuieşte cu următoarele:
  "2. Prin derogare de la paragraful 1, acele părţi care sunt state membre ale Uniunii Europene pot aplica în relaţiile lor reciproce posibilităţile de asistenţă prevăzute de Convenţie în măsura în care acestea permit o cooperare mai extinsă decât posibilităţile oferite de reglementările Uniunii Europene aplicabile."


  Articolul VIII

  1. Următoarele paragrafe se adaugă la finalul articolului 28 din Convenţie:
  "4. Orice stat membru al Consiliului Europei sau orice ţară membră a OCDE care devine parte la Convenţie după intrarea în vigoare a Protocolului de modificare a prezentei convenţii, deschis spre semnare pe 27 mai 2010 (Protocolul din 2010), va deveni parte la Convenţie aşa cum a fost modificată prin acel protocol, în afară de cazul în care acesta îşi exprimă o altă intenţie printr-o comunicare scrisă adresată unuia dintre depozitari.
  5. După intrarea în vigoare a Protocolului din 2010, orice stat care nu este membru al Consiliului Europei sau al OCDE poate solicita să fie invitat să semneze şi să ratifice prezenta convenţie aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 2010. Orice solicitare în acest sens va fi adresată unuia dintre depozitari, care o va transmite părţilor. Depozitarul va informa de asemenea şi Comitetul de miniştri al Consiliului Europei şi Consiliul OCDE. Decizia de a invita statele care solicită să devină parte la prezenta convenţie va fi luată prin consens de către părţile la Convenţie prin organismul de coordonare. Pentru orice stat care ratifică, în conformitate cu acest paragraf, Convenţia, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 2010, prezenta convenţie va intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data la care a fost depus instrumentul de ratificare la unul dintre depozitari.
  6. Prevederile prezentei convenţii, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 2010, vor produce efecte în ceea ce priveşte asistenţa administrativă aferentă perioadelor fiscale care încep la sau după 1 ianuarie a anului care urmează celui în care Convenţia, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 2010, a intrat în vigoare pentru o parte sau atunci când nu există perioadă fiscală pentru asistenţa administrativă aferentă sarcinilor fiscale care apar la sau după 1 ianuarie a anului care urmează celui în care Convenţia, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 2010, a intrat în vigoare pentru o parte. Oricare două sau mai multe părţi pot conveni de comun acord faptul că prezenta convenţie, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 2010, va produce efecte în ceea ce priveşte asistenţa administrativă aferentă perioadelor fiscale sau sarcinilor fiscale anterioare.
  7. Prin derogare de la paragraful 6, pentru aspectele fiscale care implică o conduită intenţionată care este pasibilă de urmărire penală conform legislaţiei penale a părţii solicitante, prevederile prezentei convenţii, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 2010, vor produce efecte de la data intrării în vigoare pentru o parte cu privire la perioade fiscale sau sarcini fiscale anterioare."
  2. Următorul subparagraf se adaugă după subparagraful e al paragrafului 1 de la articolul 30 al Convenţiei:
  "f. de a aplica paragraful 7 al articolului 28 exclusiv pentru asistenţa administrativă referitoare la perioadele fiscale care încep la sau după 1 ianuarie a celui de-al treilea an care precedă celui în care Convenţia, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 2010, a intrat în vigoare pentru o parte sau atunci când nu există perioadă fiscală pentru asistenţa administrativă referitoare la sarcinile fiscale care apar la sau după 1 ianuarie al celui de-al treilea an care precedă celui în care Convenţia, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 2010, a intrat în vigoare pentru o parte."
  3. Cuvintele "şi orice parte la prezenta convenţie" se adaugă după cuvintele "ţările membre ale OCDE" la paragraful 1 al articolului 32 din Convenţie.


  Articolul IX

  1. Prezentul protocol va fi deschis spre semnare pentru semnatarii Convenţiei. Acesta se supune ratificării, acceptării sau aprobării. Un semnatar poate ratifica, accepta sau aproba prezentul protocol doar dacă a ratificat, a acceptat sau a aprobat în prealabil sau simultan Convenţia. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la unul dintre depozitari.
  2. Prezentul protocol va intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data la care 5 dintre părţile la Convenţie şi-au exprimat acordul de a aplica Protocolul, în conformitate cu prevederile paragrafului 1.
  3. În ceea ce priveşte orice parte la Convenţie care îşi exprimă ulterior acordul de a-l aplica, Protocolul va intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, acceptare sau aprobare.


  Articolul X

  1. Depozitarul cu care s-a realizat o acţiune, o notificare sau o comunicare va informa statele membre ale Consiliului Europei, ţările membre ale OCDE şi orice parte la Convenţie, aşa cum a fost modificată prin prezentul protocol, în legătură cu:
  a. orice semnare;
  b. depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare;
  c. orice dată de intrare în vigoare a acestui protocol, în conformitate cu prevederile articolului IX;
  d. orice altă acţiune, notificare sau comunicare referitoare la prezentul protocol.
  2. Depozitarul care primeşte o comunicare sau care face o notificare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 îl va informa şi pe celălalt depozitar despre aceasta.
  3. Depozitarii vor transmite statelor membre ale Consiliului Europei şi ţărilor membre ale OCDE o copie certificată a prezentului protocol.
  4. Când prezentul protocol intră în vigoare în conformitate cu articolul IX, unul dintre depozitari va stabili textul Convenţiei, aşa cum a fost modificată prin prezentul protocol, şi va transmite o copie certificată tuturor părţilor la Convenţie, aşa cum a fost modificată prin prezentul protocol.
  Drept care, subsemnaţii, autorizaţi în mod corespunzător în acest scop, au semnat prezentul protocol.
  Semnat la Paris la 27 mai 2010, în limbile engleză şi franceză, ambele texte fiind egal autentice, în două exemplare, dintre care unul va fi depus în arhivele Consiliului Europei şi celălalt în arhivele OCDE.
  __________