ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 28 august 2014
pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 2 septembrie 2014  Luând în considerare că o premisă determinantă în stabilirea obiectivelor şi a strategiilor guvernamentale o constituie armonizarea legislaţiei specifice administraţiei publice locale în vederea eficientizării actului administrativ la nivelul cel mai apropiat de cetăţean,
  având în vedere disfuncţionalităţile generate de legislaţia în vigoare care constau în faptul că acestea nu oferă soluţii legale pentru "rupturile politice" apărute pe parcursul mandatului autorităţilor locale şi pentru remedierea efectelor negative ale acestora asupra continuităţii şi stabilităţii activităţii autorităţilor locale, ceea ce periclitează satisfacerea nevoilor colectivităţilor locale,
  actualul context socio-politic, preponderent transformările/modificările produse la nivelul majorităţii politice care a rezultat ca urmare a alegerilor locale din anul 2012, a generat efecte negative asupra funcţionării autorităţilor publice locale,
  ţinând cont de faptul că autorităţile administraţiei publice locale se confruntă cu blocaje privind îndeplinirea condiţiilor legale necesare validării deciziilor care să asigure stabilitate politică ca urmare a reorganizării unor partide politice, alianţe politice sau alianţe electorale, după caz, se impune armonizarea legislaţiei specifice acestor categorii de aleşi.
  În mod evident, dificultăţile în funcţionarea autorităţilor deliberative de la nivel local se repercutează şi asupra funcţionării eficiente şi conforme cu programul asumat în faţa cetăţenilor, a activităţii primarilor, respectiv a preşedinţilor consiliilor judeţene.
  Văzând şi necesitatea eliminării blocajelor apărute în exercitarea dreptului supleanţilor aleşi pe listele unei alianţe politice care ulterior s-a reorganizat sau a încetat de a fi ulterior validaţi,
  urmare a omisiunii de reglementare a situaţiilor rezultate în urma desfiinţării sau reorganizării unor entităţi politice în timpul exercitării mandatului,
  întrucât aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  (1) Pentru anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) lit. h^1) şi art. 15 alin. (2) lit. g^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene, consilierii locali şi consilierii judeţeni, precum şi candidaţii care au fost declaraţi supleanţi îşi pot exprima în scris şi o singură dată opţiunea cu privire la partidul politic, organizaţia minorităţii naţionale din care doresc să facă parte sau să devină independenţi, fără ca aleşii locali respectivi să îşi piardă calitatea dobândită în urma alegerilor.
  (2) Opţiunea prevăzută la alin. (1) se depune de către primari, respectiv de către preşedinţii consiliilor judeţene la autoritatea deliberativă a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru care a candidat, prin intermediul secretarului unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale respective. Opţiunea cu privire la partidul politic sau organizaţia minorităţii naţionale va fi însoţită de acceptarea acestuia de către partidul politic sau organizaţia minorităţii naţionale pentru care a optat.
  (3) Opţiunea prevăzută la alin. (1) se depune de către consilierii locali, consilierii judeţeni şi de candidaţii care au fost înscrişi pe liste şi care au fost declaraţi supleanţi la autoritatea deliberativă pentru care a candidat, prin intermediul secretarului unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale respective. Opţiunea cu privire la partidul politic sau organizaţia minorităţii naţionale va fi însoţită de acceptarea acestuia de către partidul politic sau organizaţia minorităţii naţionale pentru care a optat.
  (4) Secretarii unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în termen de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), au obligaţia comunicării situaţiei centralizatoare a aleşilor locali la instituţia prefectului.
  (5) În termenul prevăzut la alin. (1) candidaţii înscrişi în liste şi care nu au fost aleşi sunt declaraţi supleanţi în listele respective. În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri locali/judeţeni aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste, cu condiţia confirmării în formă scrisă emise de către conducerea judeţeană a partidului căruia îi aparţine.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Bucureşti, 28 august 2014.
  Nr. 55.
  _________