ORDIN nr. 183 din 10 martie 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei, a componenței Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant, precum și atribuțiile directorului adjunct strategie-management al Agenției Naționale de Transplant
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 18 martie 2005
  (la 27-10-2006, Titlul acestui Ordin a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.284 din 23 octombrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 27 octombrie 2006. )
  Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobata cu modificări prin Legea nr. 588/2004, ale Legii nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 2/1998 privind prelevarea și transplantul de țesuturi și organe umane, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, cu modificările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,
  văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistența medicală nr. M.C. 2.989/2005, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Transplant, prevăzut în anexa nr. 1, organigrama Agenției Naționale de Transplant, prevăzută în anexa nr. 2, componența Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant, prevăzută în anexa nr. 3, precum și atribuțiile directorului adjunct strategie-management al Agenției Naționale de Transplant, prevăzute în anexa nr. 4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  (la 27-10-2006, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.284 din 23 octombrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 27 octombrie 2006. )


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziție contrară se abrogă.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Mircea Cinteza

  București, 10 martie 2005.
  Nr. 183.

  Anexa nr. 1

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Transplant


  Anexa nr. 2

  Organigrama Agenției Naționale de Transplant

  (la 15-12-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.390 din 5 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 15 decembrie 2017 )


  Anexa nr. 3

  COMPONENȚA
  Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant
  1. Prof. univ. dr. Ioana Grințescu - București2. Dr. Șerban Brădișteanu - București3. Prof. univ. dr. Horațiu Suciu - Târgu Mureș4. Prof. univ. dr. Irinel Popescu - București5. Prof. univ. dr. Cristian Lupașcu - Iași6. C.S.I. dr. Narcis Copcă - București7. Prof. univ. dr. Ioanel Sinescu - București8. Prof. univ. dr. Adrian Covic - Iași9. Dr. Florin Ioan Elec - Cluj-Napoca10. Prof. univ. dr. Dan Enescu - București11. Prof. univ. dr. Monica Pop - București12. Prof. univ. dr. Dorel Săndesc - Timișoara13. Prof. univ. dr. Alina Tănase - București14. Prof. univ. dr. Ileana Constantinescu - București15. Conf. univ. dr. Erzsebet Lazar - Târgu Mureș16. Dr. Ștefan Dumitriu - INML București17. Conf. univ. dr. Vladislav Brașoveanu - București18. Prof. univ. dr. Radu Vlădăreanu - București19. Directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant, membru de drept al Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant
  (la 10-06-2020, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.014 din 4 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 )


  Anexa nr. 4

  ATRIBUȚIILE
  directorului adjunct strategie-management
  al Agenției Naționale de Transplant
  1. Aplică în teritoriu strategia Agenției Naționale de Transplant privind dezvoltarea activității de transplant.2. Ține o evidență strictă a tuturor transplanturilor efectuate pe teritoriul României.3. Colectează toate datele privind listele de așteptare și ține evidența receptorilor de la secțiile sau unitățile sanitare care desfășoară activități de transplant, în timp real, cu respectarea condițiilor de siguranță și securitate în cadrul Registrului național de transplant.4. Desfășoară, la ordinul directorului executiv, activitate de coordonare de transplant în toate unitățile acreditate, în funcție de necesități.5. Asigură respectarea alocării organelor și/sau țesuturilor și/sau celulelor, în conformitate cu protocoalele stabilite de Agenția Națională de Transplant.6. Asigură manipularea și transportul organelor și/sau țesuturilor și/sau celulelor în condiții optime pe teritoriul României sau, atunci când este cazul, în sau din străinătate.7. ține o evidență strictă a tuturor donatorilor vii, precum și a celor în moarte cerebrală declarați pe teritoriul României.8. Prezintă anual sau ori de câte ori este nevoie raportul activității de transplant desfășurate în țară.9. Desemnează un înlocuitor pe perioada concediului de odihnă sau a absențelor motivate.10. Este disponibil și poate fi contactat în permanență pentru îndeplinirea atribuțiilor sale.11. Preia, când este cazul, atribuțiile coordonatorilor de transplant din unitățile sanitare acreditate.12. Detectează și identifică potențialii donatori aflați în moarte cerebrală, în strânsă legătură cu personalul secțiilor de ATI, neurologie, neurochirurgie, unități primiri urgențe.13. Comunică cu familiile potențialilor donatori în vederea obținerii acordului privind prelevarea de organe și/sau țesuturi și/sau celule în scopul transplantării.14. Verifică dacă au fost completate corect formularul de declarare a morții cerebrale a donatorului, fișa de declarare a acestuia, precum și celelalte formulare prevăzute de legislația în vigoare.15. Contactează medicul legist în vederea obținerii autorizației medico-legale pentru prelevare, dacă este cazul.16. Elaborează și propune spre aprobare directorului executiv lucrări solicitate de Ministerul Sănătății Publice, autorități de sănătate publică, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele județene de asigurări de sănătate sau alte instituții.17. Se deplasează în afara localității pentru rezolvarea problemelor de serviciu numai cu acordul directorului executiv al Agenției Naționale de Transplant.18. Caută noi secții de ATI ce ar putea oferi donatori aflați în moarte cerebrală, precum și unități de primiri urgențe în vederea dezvoltării programului de donatori fără activitate cardiacă și le sprijină profesional și logistic pentru a desfășura aceste activități.19. Desfășoară activitate de instruire în domeniul donării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană, atunci când este solicitat sau prin programe stabilite, în colaborare cu Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar, organizații profesionale de profil, instituții de învățământ superior sau cu alți furnizori acreditați de Ministerul Sănătății Publice.20. Organizează cursuri, conferințe sau prelegeri în care explică pe larg participanților toate aspectele cuprinse în procesul donării.21. Concepe materiale promoționale pentru a explica populației conceptele de donare și transplant, pe care le prezintă spre aprobare directorului executiv.
  (la 27-10-2006, Anexa 4 a fost introdusă de ORDINUL nr. 1.284 din 23 octombrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 27 octombrie 2006, conform modificării aduse de pct. 3 al art. I din același act normativ. )