ORDONANTA Nr. 48 din 12 august 1994
privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii în porturi şi aeroporturi
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 29 august 1994  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. a) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Taxele pentru prestaţiile şi serviciile efectuate de capitaniile de port din România la navele sub pavilion românesc şi străin sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă.


  Articolul 2

  Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de transport cu autovehicule în trafic internaţional de mărfuri este prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă.
  Plătitori ai taxei sunt agenţii economici cu sediul în România care efectuează transporturi în traficul internaţional de mărfuri.


  Articolul 3

  Sumele încasate potrivit prevederilor art. 1 şi 2 constituie venituri la bugetul de stat.


  Articolul 4

  Veniturile realizate din serviciile prestate de regiile autonome ale aeroporturilor şi Administraţia Naţionala a Drumurilor din România se determina pe bază de tarife stabilite potrivit legii. Încasările obţinute din aplicarea tarifelor rămân în întregime la dispoziţia acestora, cu diminuarea corespunzătoare a transferurilor care se acordă de la bugetul de stat.


  Articolul 5

  Anexele nr. 6 şi 6 A la Legea nr. 45/1992 privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice şi juridice şi introducerea plăţii taxei asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică şi a mijloacelor de transport pe apa, deţinute de regiile autonome, societăţile comerciale şi de ceilalţi agenţi economici organizaţi ca persoane juridice, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.
  PRIM - MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  -------------------
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Ministrul transporturilor,
  Aurel Novac


  Anexa 1
  T A X E
  pentru prestaţiile şi serviciile efectuate de capitaniile de port din România la navele sub pavilion românesc şi străin în porturi
    Nr. crt.Denumirea prestaţiei sau a serviciuluiU.M.Taxa
    lei/U.M.$/U.M.
    01234
    1.Sigilarea actelor de bord (jurnale de bord, de maşină, radiotelegrafice, de înregistrare a hidrocarburilor etc.)100 file5.0003
    2.Înmatriculări şi transfer de proprietate nave:      
      nave de categoria I      
      - nave maritime, platforme de foraj maritim şi instalaţii plutitoare maritime:      
      - până la 500 TDWnavă100.000-
      - între 501-5.000 TDWnavă150.000-
      - între 5.001-15.000 TDWnavă200.000-
      - între 15.001-30.000 TDWnavă300.000-
      - între 30.001-50.000 TDWnavă400.000-
      - peste 50.000 TDWnavă500.000-
      - nave fluviale cu propulsie:      
      - până la 500 C.P.navă100.000-
      - între 501-1.000 C.P.navă150.000-
      - peste 1.000 C.P.navă250.000-
      - nave fluviale fără propulsie:      
      - până la 500 T.M.navă100.000-
      - între 501-1.000 T.M.navă150.000-
      - peste 1.000 T.M.navă250.000-
      - nave cu vele şi motornavă100.000-
      nave de categoria a II-a, maritime şi fluviale      
      - cu propulsieC.P.500/C.P.-
      - fără propulsieT.D.1.000/T.D.-
      - instalaţii plutitoareT.D.1.000/T.D.-
      - ambarcaţiuni miciambarcaţiune10.000+200/C.P.-
    3.Modificări, altele decât schimbarea de proprietate în certificatele de naţionalitate, atestate de bord/alte certificate:      
      nave de categoria I      
      - nave maritime, platforme de foraj maritim, instalaţii plutitoare maritime, nave fluviale cu propulsie, nave fluviale fără propulsie, instalaţii plutitoarenavă100.000-
      - nave cu vele şi motornavă50.000-
      nave de categoria a II-a      
      - nave maritime şi fluviale:      
      - cu propulsieC.P.160/C.P.-
      - fără propulsieT.D.160/T.D.-
      - instalaţii plutitoareT.D.160/T.D.-
      - ambarcaţiuni miciambarcaţiune1.600+80/C.P.-
    4.Autorizare de schimbare de motor:      
      - la nave de categoria Inavă50.00030
      - la nave de categoria a II-a sau instalare motor la ambarcaţiuni micinavă navă20.000 5.00015 3
    5.Autorizare de modificare a construcţiei navei:      
      - la nave de categoria Inavă50.00030
      - la nave de categoria a II-anavă20.00015
      - la ambarcaţiuni micinavă5.0003
    6.Eliberarea şi prelungirea permiselor provizorii:      
      - eliberarea de permise provizorii la nave de categoria Inavă160.000100
      - eliberarea de permise provizorii la nave de categoria a II-anavă32.00020
    7.Eliberare rol de echipajnavă10.000-
    8.Eliberare duplicate şi preschimbare de:      
      - certificate de naţionalitatebuc.100.000-
      - atestate de bordbuc.100.000-
      - carnete de marinarbuc.10.000-
      - carnete de ambarcaţiunibuc.5.000-
      - legitimaţii pentru membri de familiebuc.5.000-
      - rol de echipajbuc.5.000-
    9.Eliberare copii de pe evidenţele căpităniei de port:      
      - registru înmatriculări nave de categoria Ipag./doc.160.000100
      - registru evidenţă nave de categoria a II-apag./doc.16.00010
      - foaie matricolă marinari şi membri de familiepag./doc.16.00010
      - alte copii de pe înscrisuripag./doc.16.00010
      - copii de pe evidenţe şi alte documentepag./doc.100.00060
    10.Scoaterea din evidenţă a navelor      
      nave de categoria I      
      - pierderea naţionalităţii române:      
      - nave până la 500 TDWnavă100.000-
      - nave între 501-5.000 TDWnavă150.000-
      - nave între 5.001-15.000 TDWnavă200.000-
      - nave între 15.001-30.000 TDWnavă300.000-
      - nave între 30.001-50.000 TDWnavă400.000-
      - nave peste 50.000 TDWnavă500.000-
      - nave fluviale cu propulsie:      
      - nave până la 500 C.P.navă100.000-
      - nave între 501-1.000 C.P.navă150.000-
      - nave peste 1.000 C.P.navă250.000-
      - nave fluviale fără propulsie:      
      - până la 500 T.M.navă100.000-
      - între 501-1.000 T.M.navă150.000-
      - peste 1.000 T.M.navă250.000-
      - alte cauzenavă20.000-
      nave de categoria a II-a      
      - pierderea naţionalităţii române:      
      - nave maritime şi fluviale cu propulsieC.P.500-
      - instalaţii plutitoareT.D.1.000-
      - alte cauzenavă5.000-
      ambarcaţiuni mici      
      - pierderea naţionalităţii româneambarcaţiune2.500-
      - alte cauzeambarcaţiune1.000-
    11.Autorizări:      
      - amenajare şi funcţionare plaje, ştranduri şi altele asemeneaautorizaţie100.00060
      - supraveghere concursuri nauticezi100.00060
    12.Însoţirea transporturilor şi supravegherea lucrărilor speciale pe apă cu mijloacele de transport ale căpităniei de portoră80.00050
    13.Mutaţii personal navigant şi membri de familie (îmbarcări/debarcări)operaţiune1.000-
    14.Înmatriculări personal navigant, eliberări carnete de marinar, carnete de ambarcaţiuni şi legitimaţii pentru membri de familieoperaţiune20.000-
    15.Eliberări brevete şi certificate de capacitate pentru marinarii românioperaţiune20.000-
    16.Prelungirea valabilităţii carnetelor de marinar şi a legitimaţiilor membrilor de familieoperaţiune5.000-
    17.Reconfirmare brevete şi certificate de capacitateoperaţiune10.000-
    18.Încuviinţarea expertizei tehnice, verificarea şi vizarea rapoartelor de expertiză prin birourile judeţene de expertiză   10% din valoarea expertizei10% din valoarea expertizei
    19.Vizarea notelor de protest, a protestelor de mare, a rapoartelor de avarii fără declaraţii (original)document40.00025
      - o copiedocument10.0006
    20.Acordare de vize pe procese-verbale încheiate între terţi privind diverse operaţiuni în portdocument40.00025
    21.Eliberarea de copii de pe actele de constatare în caz de avarii, care nu fac obiectul unui dosar de cercetare penalădocument40.00025
    22.Verificarea tehnică anuală a navelor de categoria a II-a:      
      - cu propulsie (maritime şi fluviale)navă8.000+400/C.P.5+0,25/C.P.
      - ambarcaţiuni mici (cu motor, cu vele, sportive, bărci pneumatice şi cu motor)navă2.000+200/C.P.1+0,1/C.P.
      - instalaţii plutitoare (platforme pe flotori, debarcadere etc.)navă20.00012
    23.Supravegherea operaţiunilor de încărcare-descărcare a navei:      
      - mărfuri vrac100 t marfă2500,15
      - mărfuri generale100 t marfă2500,15
      - mărfuri perisabile100 t marfă2500,15
      - mărfuri periculoase100 t marfă2500,15
    24.Supravegherea pentru produse petroliere încărcate/descărcate în/din nave, prin staţiile de pompare:      
      - de la navă la navă      
      - în port100 t marfă2500,15
      - în afara portului100 t marfă2500,15
      - prin alte mijloace autorizate100 t marfă2500,15
      - autorizări încărcări/descărcări produse petroliere şi mărfuri periculoase, în alte locuri decât cele special amenajatenavă500.000300
    25.Supravegherea operaţiunilor de andocare şi lansare la apă a navelor:      
      - nave maritimenavă200.000125
      - nave fluviale cu propulsienavă150.000100
      - nave fluviale fără propulsienavă100.00060
    26.Controlul liniilor de încărcare, la cererea persoanelor fizice, juridice sau la sesizarea unei autorităţinavă200.000120
    27.Determinarea cantităţii de marfă la nave, la cerere:      
      - nave până la 10.000 m3navă250.00015
      - nave peste 10.000 m3navă350.00030
      - nave fluviale indiferent de capacitatenavă32.00020
    28.Constatarea stării mărfurilor, la cerere100 kg marfă1.0000,60
    29.Constatarea avariilor de marfătonă marfă1.6001
    30.Constatarea stării ambalajelor, la cerere100 kg marfă ambalată2500,15
    31.Clasificarea mărfurilor pe partizi, la cererepartidă25.00015
    32.Emiterea legitimaţiei de acces la bordul naveidocument/trim.10.0006
    33.Constatarea stării de curăţenie a magaziilor, după descărcare sau spălare, la cerere100 m22.5001,5
    34.Eliberare documente informaţionale, la cerere:      
      - privitoare la mişcări, staţionări navedocument160.000100
      - privitoare la zona de navigaţie şi condiţii hidrometeorologicedocument160.000100
    35.Autorizaţii construcţii nave:      
      - categoria Inavă320.000200
      - categoria a II-anavă80.00050
      - ambarcaţiuni micinava8.0005
    36.Eliberarea autorizaţiilor de reparaţii nave:      
      - categoria Inavă160.000100
      - categoria a II-anavă40.00025
      - ambarcaţiuni micinavă8.0005
    37.Probe motor principal la cheu în dane aprobate, la cererenavă20.000-
    38.Supraveghere şi dirijare navă în zona maritimă costieră, radă, pasă de intrare până la acostarea navei la dană, manevre portuare:      
      - nave cargo:      
      - nave până la 10.000 TDWmanevră50.00030
      - între 10.001-50.000 TDWmanevră100.00060
      - peste 50.000 TDWmanevră150.00090
      - nave petrolieremanevră200.000125
      - nave de pasagerimanevră100.00060
      - convoaie fluvialemanevră100.00060
    39.Supravegherea navelor ancorate în rada interioară şi în zona de ancoraj cheu fluvial din Portul Constanţa:      
      - nave maritime, platforme de foraj maritim şi instalaţii plutitoare maritime:      
      - până la 500 TDWnavă/zi1.0000,60
      - între 501-5.000 TDWnavă/zi2.0001,25
      - între 5.001-15.001 TDWnavă/zi3.0001,85
      - între 15.001-30.000 TDWnavă/zi5.0003,00
      - peste 30.000 TDWnavă/zi10.0006,00
      - nave fluviale cu propulsie:      
      - până la 500 C.P.navă/zi1.0000,60
      - între 501-1.000 C.P.navă/zi2.0001,25
      - peste 1.000 C.P.navă/zi3.0001,85
      - nave fluviale fără propulsie:      
      - până la 500 T.M.navă/zi1.0000,60
      - între 501-1.000 T.M.navă/zi2.0001,25
      - peste 1.000 T.M.navă/zi5.0003,00
    40.Întocmirea formalităţilor de căpitănie la nave maritime:      
      - până la 500 TDWnavă50.00030
      - între 501-1.000 TDWnavă75.00050
      - între 1.001-3.000 TDWnavă100.00060
      - între 3.001-5.000 TDWnavă150.000100
      - între 5.001-10.000 TDWnavă200.000125
      - între 10.001-15.000 TDWnavă250.000160
      - peste 15.000 TDWnavă350.000220
    41.Asistenţă tehnică pentru diferite prestaţii nespecificateoră25.00015
    42.Solicitare reţinere navăsolicitare32.00020
    43.Întocmirea formalităţilor de căpitănie la nave fluviale:      
      - nave fluviale cu propulsie100 C.P.3000,20
      - nave fluviale fără propulsie100 T.M.2500,15
      - nave fluviale de pasageri şi minim pe navăpasager navă- -1 50

  NOTĂ:
  1. Taxele de la pct. 38 se percep după cum urmează:
  - pentru supraveghere şi dirijare, o singură dată la sosirea navei şi o singură dată la plecarea navei din port;
  - pe timpul stationarii în port, pentru fiecare manevra în parte.
  2. Taxele de la pct. 40 şi 43 se aplică pentru formalităţile de sosire şi de plecare a navei în şi din port.
  3. Pentru operaţiunile efectuate de organele căpităniei de port după orele de program (8,00-16,00), taxele se majorează cu 50%, iar în zilele de sâmbăta, duminica şi sarbatori legale se majorează cu 100%.
  4. În cazul în care la taxele de la pct. 23, 24, 28, 30, 33, 39 şi 43 apar fracţiuni de unităţi de măsura, taxele se calculează proporţional cu aceste fracţiuni.
  5. Taxele din aceasta anexa includ şi costul imprimatelor.


  Anexa 2
  T A X A
  pentru autorizaţiile de transport ce se eliberează agenţilor economici cu sediul în România care efectuează transporturi internaţionale de mărfuri cu autovehicule
    Denumirea serviciuluiTaxa (lei/autorizaţie)
    Eliberarea autorizaţiei de transport internaţional5.000

  ---------------