HOTĂRÂRE nr. 725 din 2 septembrie 2015pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 11 septembrie 2015
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 62^8 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Domeniu de reglementare
  Prezenta hotărâre stabilește normele de aplicare a prevederilor cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Statut, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor.


  Articolul 2

  Definiții(1) În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) actele cercetării - orice act încheiat în cadrul procedurii disciplinare;
  b) persoana în drept - persoana competentă să acorde recompense, să aplice atenționări fără parcurgerea procedurii disciplinare sau să dispună cercetarea prealabilă;
  c) polițistul desemnat - polițistul care efectuează cercetarea prealabilă, potrivit art. 59 alin. (3)-(5) din Statut;
  d) polițistul asistent - polițistul care, la cererea polițistului cercetat, îl asistă în cadrul procedurii disciplinare, în condițiile art. 58^3 alin. (4) și (5) din Statut;
  e) reprezentant desemnat - persoana desemnată, la cererea polițistului cercetat, de Corpul Național al Polițiștilor ori de organizația sindicală, să îl asiste în cadrul procedurii disciplinare, în condițiile art. 58^3 alin. (4) și (5) din Statut.
  (la 16-11-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 893 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 16 noiembrie 2018 )
  (2) În sensul alin. (1) lit. b), prin persoana competentă să acorde recompense ori să aplice atenționări fără parcurgerea procedurii disciplinare se înțelege persoana care are competența de numire a polițistului, șeful ierarhic superior al acesteia care are competență de gestiune a resurselor umane sau, după caz, șeful care îndeplinește funcția similară celui care a aplicat sancțiunea disciplinară, identificată potrivit art. 54 alin. (1^1) și (1^2) din Statut.(3) În sensul alin. (1) lit. b), prin persoana competentă să dispună cercetarea prealabilă se înțelege persoana identificată potrivit art. 59 alin. (2) din Statut, astfel:
  a) persoana care are competența de numire în funcție a polițistului cercetat, inclusiv de împuternicire pentru îndeplinirea atribuțiilor unei funcții de conducere;
  b) șeful unității ierarhic superioare celei în care este încadrat polițistul cercetat care are competență de gestiune a resurselor umane;
  c) șeful unității la care polițistul este delegat sau detașat;
  d) șeful instituției de învățământ din Ministerul Afacerilor Interne la care polițistul urmează cursuri sau susține examene de carieră;
  e) șeful instituției subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercită competențe de coordonare și control metodologic al serviciilor publice comunitare sau ministrul afacerilor interne, pentru polițiștii din cadrul serviciilor publice comunitare sau detașați la aceste servicii.


  Capitolul II Recompensarea polițiștilor

  Articolul 3

  Acordarea recompenselor(1) Recompensarea se realizează în scopul recunoașterii publice a meritelor polițistului care se evidențiază în mod deosebit în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și a misiunilor, precum și pentru motivarea personalului în vederea obținerii unor rezultate superioare în activitatea profesională.(2) Recompensele se acordă cu obiectivitate, în mod echitabil și principial.(3) Recompensa se aduce, de regulă, la cunoștința personalului structurii din care face parte polițistul recompensat.


  Articolul 4

  Competențe de acordare a recompenselor
  Recompensele prevăzute de Statut se acordă de persoana în drept, din proprie inițiativă sau la propunerea șefilor polițistului care nu au competență de numire în funcție a acestuia.


  Articolul 5

  Elemente de analiză
  Elementele care pot fi avute în vedere la formularea propunerilor de recompensare a polițistului, de către șefii prevăzuți la art. 4, fără a se limita la acestea, sunt:
  a) comportamentul exemplar și conduita profesională generală a polițistului;
  b) rezultate deosebite în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și misiunilor;
  c) faptele polițistului care au adus prestigiu instituției în societate;
  d) implicarea în activități profesionale desfășurate în interesul și în sprijinul persoanei, comunității și instituțiilor statului;
  e) posibilitatea ca recompensa acordată să stimuleze polițistul în obținerea unor rezultate mai bune în activitatea sa profesională.


  Capitolul III Răspunderea disciplinară

  Secţiunea 1 Dispoziții comune privind procedura disciplinară1. Cadrul procedural

  Articolul 6

  Cadrul procedurii disciplinare(1) Procedura disciplinară se realizează cu respectarea principiilor, garanțiilor, regulilor și competențelor prevăzute în cap. IV din Statut și a prevederilor prezentei hotărâri.(2) Procedura disciplinară este inițiată prin declanșarea cercetării prealabile, presupune sesizarea și consultarea Consiliului de disciplină, după caz, și se finalizează prin soluționarea definitivă a cauzei.(3) Persoana în drept care a luat cunoștință, în scris, de comiterea unei abateri disciplinare este obligată să dispună, prin rezoluție, declanșarea cercetării prealabile.


  Articolul 7

  Confidențialitatea procedurilor
  Procedura disciplinară se desfășoară cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la informațiile clasificate și la protecția datelor cu caracter personal.
  2. Citarea

  Articolul 8

  Modalitățile de citare(1) Citarea se face, de regulă, prin înștiințare scrisă cu semnătură de primire, înmânată la sediul unității în care își desfășoară activitatea polițistul cercetat.(2) Citarea se poate face și:
  a) prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, expediată la domiciliul, reședința ori la adresa de corespondență, indicate de polițist în scris, din România;
  b) prin afișare la domiciliul sau la reședința polițistului, numai în cazul refuzului de primire sau expirării termenului pentru corespondența prevăzută la lit. a);
  c) prin intermediul poștei electronice, al oricărui altui sistem de mesagerie electronică ori telefonic, cu acordul polițistului cercetat;
  d) în orice modalitate convenită cu polițistul cercetat.
  (3) În situația prevăzută la alin. (2) lit. c) și d), polițistul desemnat sau, după caz, membrii Consiliului de disciplină, denumit în continuare Consiliu, încheie un proces-verbal în care consemnează informații privind obținerea acordului polițistului cercetat și modalitatea în care se va realiza citarea. Procesul-verbal se semnează și de polițistul cercetat.(4) Dovada citării se realizează prin confirmarea de primire, procesul-verbal de afișare, un înscris sau înregistrare care confirmă modalitățile prevăzute la alin. (2) lit. c) și d).


  Articolul 9

  Situațiile de citare
  Citarea se poate face pe parcursul procedurii disciplinare, ori de câte ori polițistul desemnat sau președintele Consiliului apreciază necesară prezența polițistului cercetat.


  Articolul 10

  Cuprinsul citației
  Citația este individuală și cuprinde următoarele elemente:
  a) denumirea și adresa unității la nivelul căreia se desfășoară procedura disciplinară;
  b) data emiterii citației;
  c) numele și prenumele polițistului citat, motivul citării, precum și locul unde va fi citat;
  d) data, ora și locul în care se va prezenta polițistul citat;
  e) semnătura polițistului desemnat sau, după caz, a președintelui Consiliului.


  Articolul 11

  Neprezentarea polițistului citat(1) Procedura disciplinară continuă chiar și în lipsa polițistului cercetat, atunci când:
  a) refuză să semneze de primire înștiințarea scrisă;
  b) deși a fost citat conform procedurii, nu se prezintă și nu face dovada imposibilității de prezentare.
  (2) În situațiile prevăzute la alin. (1), se întocmește un proces-verbal.


  Articolul 12

  Confirmarea procedurii de citare
  Prezența polițistului cercetat în fața polițistului desemnat sau a Consiliului, la data, ora și locul citării, înlătură orice viciu de procedură legat de citarea acestuia.
  3. Exercitarea drepturilor polițistului cercetat

  Articolul 13

  Dreptul de a cunoaște actele cercetării(1) În vederea exercitării dreptului polițistului cercetat de a cunoaște actele cercetării, cu ocazia prezentării în urma primei citări, polițistul desemnat prezintă acestuia, spre studiere, materialul de sesizare care stă la baza declanșării cercetării disciplinare.(2) În vederea studierii celorlalte acte ale cercetării, polițistul cercetat poate formula o cerere scrisă, adresată polițistului desemnat sau președintelui Consiliului, după caz.(3) Cererea prevăzută la alin. (2) se înregistrează la secretariatul unității la nivelul căreia se desfășoară procedura disciplinară.(4) Polițistul desemnat sau, după caz, președintele Consiliului ia măsuri pentru ca în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii să permită polițistului cercetat să consulte, în întregime, actele cercetării.(5) Polițistul asistent, reprezentantul desemnat, precum și avocatul au acces la actele cercetării în aceleași condiții ca polițistul cercetat.
  (la 16-11-2018, Alineatul (5) din Articolul 13 , Punctul 3. , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 893 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 16 noiembrie 2018 )


  Articolul 14

  Exercitarea dreptului la apărare(1) În scopul exercitării dreptului la apărare, polițistul cercetat are dreptul:
  a) să solicite administrarea de probe în apărarea sa;
  b) să depună orice înscrisuri doveditoare pe care le deține, inclusiv rapoarte personale și rapoarte de expertiză extrajudiciară;
  c) să noteze date și informații din actele cercetării, care nu sunt clasificate potrivit legii;
  d) să primească, în fotocopie, raportul de cercetare prealabilă, inclusiv în stadiul de proiect, încheierea Consiliului, actul administrativ de sancționare și decizia motivată a persoanei în drept, care nu sunt clasificate potrivit legii.
  (2) În exercitarea dreptului la apărare al polițistului cercetat, polițistul asistent, reprezentantul desemnat, precum și avocatul au drepturile prevăzute la alin. (1), cu excepția întocmirii în nume personal a declarațiilor și rapoartelor polițistului cercetat.
  (la 16-11-2018, Alineatul (2) din Articolul 14 , Punctul 3. , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 893 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 16 noiembrie 2018 )


  Articolul 14^1

  Dreptul de a fi asistat(1) În exercitarea dreptului de a fi asistat, polițistul cercetat se prezintă în fața polițistului desemnat, respectiv a Consiliului la data, ora și locul citării, însoțit de polițistul asistent ori de reprezentantul desemnat ori de un avocat.(2) În situația în care polițistul este asistat de un reprezentant desemnat sau de un avocat, aceștia vor depune la momentul prezentării în fața polițistului desemnat, respectiv a Consiliului împuternicirea emisă în acest scop.(3) Demersurile necesare obținerii asistenței și, după caz, a împuternicirii emise în acest scop aparțin polițistului cercetat.
  (la 16-11-2018, Punctul 3. din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 893 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 16 noiembrie 2018 )


  Articolul 15

  Consemnarea accesării actelor cercetării(1) Polițistul desemnat sau, după caz, președintele Consiliului întocmește un proces-verbal, în care consemnează condițiile în care a fost asigurat accesul la actele cercetării, inclusiv situațiile în care au fost realizate și predate fotocopii ale unor acte ale cercetării. Procesul-verbal se prezintă pentru semnare polițistului cercetat și, după caz, polițistului asistent, reprezentantului desemnat, precum și avocatului care au accesat actele cercetării.(2) În procesul-verbal se consemnează și situațiile în care consultarea actelor cercetării sau doar a unora dintre acestea nu a fost posibilă din cauza neîndeplinirii condițiilor privind accesul la informații clasificate.
  (la 16-11-2018, Articolul 15 din Punctul 3. , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 893 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 16 noiembrie 2018 )
  4. Suspendarea și încetarea suspendării procedurii disciplinare

  Articolul 16

  Suspendarea și încetarea suspendării procedurii disciplinare(1) Situațiile privind suspendarea procedurii disciplinare, potrivit art. 60 alin. (2) și art. 62^5 din Statut, se constată de polițistul desemnat sau, după caz, de membrii Consiliului.(2) Disjungerea unei cauze, în situațiile prevăzute la art. 60 alin. (3) și art. 62^5 din Statut, se realizează cu aprobarea persoanei în drept.(3) Atunci când suspendarea este consecința sesizării organelor de urmărire penală, după disjungere, procedura continuă pentru acei polițiști sau pentru acele fapte care nu fac obiectul sesizării.(4) Suspendarea procedurii disciplinare și încetarea suspendării acesteia se constată printr-un proces-verbal întocmit de persoanele prevăzute la alin. (1), care se prezintă spre aprobare persoanei în drept.
  5. Desemnarea unor persoane în cadrul procedurii disciplinare

  Articolul 17

  Criterii pentru desemnarea unor persoane(1) Polițistul desemnat, membrii Consiliului și secretarul acestuia nu pot fi din rândul persoanelor care:
  a) au calitatea de șef nemijlocit sau subordonat al polițistului cercetat;
  b) au calitatea de soț, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu polițistul cercetat ori se află într-o altă situație de conflict de interese prevăzută de lege;
  c) sunt subiectul unei proceduri disciplinare în curs;
  d) sunt sub efectul unei sancțiuni disciplinare;
  e) au calitatea de suspect sau inculpat ori au fost trimise în judecată;
  f) sunt condamnate sau față de acestea s-a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.
  (2) Dispozițiile alin. (1) lit. d)-f) se aplică și cu privire la numirea membrilor colectivului de polițiști, denumit în continuare colectiv.(3) Nu pot fi membri ai Consiliului polițistul desemnat, polițistul asistent și reprezentantul desemnat.
  (la 16-11-2018, Alineatul (3) din Articolul 17 , Punctul 5. , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 893 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 16 noiembrie 2018 )


  Articolul 18

  Abținerea, recuzarea și alte situații(1) Polițistul aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 17 este obligat să se abțină de la efectuarea de acte ale cercetării și să formuleze, de îndată, cerere de abținere.(2) Polițistul cercetat poate să formuleze cerere de recuzare a polițistului aflat în situațiile prevăzute la art. 17, de îndată ce are cunoștință despre existența vreuneia dintre acestea.(3) Cererea de abținere sau de recuzare, temeinic motivată, se face în scris și se depune la secretariatul unității la nivelul căreia se efectuează cercetarea prealabilă sau, după caz, este constituit Consiliul.(4) Cererea se analizează și se soluționează în termen de două zile lucrătoare de către persoana în drept. În vederea soluționării cererii, structura de resurse umane întocmește un referat pe care îl prezintă persoanei în drept.(5) Persoana în drept se poate sesiza și din oficiu cu privire la existența uneia dintre situațiile prevăzute la art. 17.(6) Persoana în drept dispune, prin rezoluție, respingerea cererii ca neîntemeiată sau admiterea acesteia. Până la soluționarea cazului de abținere sau de recuzare, polițistul desemnat sau membrul Consiliului nu mai poate îndeplini acte de cercetare.(7) Polițistul va fi înlocuit prin act administrativ al persoanei în drept, atunci când din motive întemeiate, altele decât cele de abținere sau recuzare, nu își poate desfășura activitatea în cadrul procedurii disciplinare, precum și în situația admiterii cererii de abținere sau de recuzare. În această situație, persoana în drept indică actele îndeplinite de polițist care rămân valabile.
  6. Termene procedurale

  Articolul 19

  Calculul termenelor procedurale
  La calculul termenelor privind depunerea sau comunicarea unor documente în cadrul procedurii disciplinare se ia în considerare data depunerii documentului la secretariatul unității, la oficiul poștal sau la serviciul de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare.


  Secţiunea a 2-a Cercetarea prealabilă

  Articolul 20

  Declanșarea cercetării prealabile
  Cercetarea prealabilă se declanșează de persoana în drept, prin act administrativ, în condițiile art. 59 alin. (3)-(5) din Statut.


  Articolul 21

  Inițierea cercetării prealabile. Citarea polițistului(1) După emiterea actului administrativ prevăzut la art. 20, polițistul desemnat procedează la citarea polițistului cercetat.(2) Cu această ocazie îi aduce la cunoștință polițistului cercetat actul administrativ de declanșare a cercetării prealabile și îi solicită rapoarte scrise cu privire la faptele cercetate ce pot constitui abateri disciplinare.


  Articolul 22

  Administrarea probatoriului(1) Polițistul desemnat este obligat să strângă probele care pot conduce la aflarea adevărului cu privire la existența sau inexistența abaterii disciplinare, gravitatea și condițiile care au cauzat sau favorizat săvârșirea acesteia, să evalueze și să se pronunțe motivat, prin proces-verbal, cu privire la pertinența, concludența și utilitatea probelor solicitate de către polițistul cercetat.(2) Pe timpul cercetării prealabile, cu respectarea prevederilor legale, se pot desfășura următoarele activități: verificarea unor înscrisuri, inclusiv privind activitatea desfășurată anterior de polițistul cercetat; constatarea, la fața locului, a unor situații de fapt; inventarieri, audieri de martori, controale financiar-contabile, ridicări de înscrisuri, precum și alte activități necesare lămurii cauzei.


  Articolul 23

  Prezentarea dosarului de cercetare prealabilă(1) Dosarul de cercetare prealabilă se prezintă, la finalizarea cercetării prealabile, persoanei în drept pentru a decide una dintre măsurile prevăzute la art. 59^3 din Statut.(2) În cazul în care dispune restituirea dosarului, pentru completarea cercetării prealabile, persoana în drept trebuie să indice, în scris, motivele care justifică măsura.


  Articolul 24

  Conținutul dosarului de cercetare prealabilă
  Dosarul de cercetare prealabilă cuprinde toate documentele întocmite în cadrul operațiunilor administrative aferente procedurii de cercetare prealabilă, după cum urmează:
  a) materialul de sesizare a faptei care face obiectul cercetării prealabile;
  b) copia actului administrativ prin care s-a declanșat procedura disciplinară și, după caz, a actelor administrative de înlocuire a polițistului desemnat;
  c) proiectul raportului de cercetare prealabilă, respectiv raportul de cercetare prealabilă;
  d) toate actele întocmite/administrate în perioada desfășurării cercetării prealabile;
  e) opis privind documentele existente în dosarul de cercetare prealabilă.


  Articolul 25

  Actele realizate în activitatea de control(1) Atunci când pe timpul activităților de control se constată existența unor fapte care pot constitui abateri disciplinare, organele de control pot sesiza, prin notă motivată, persoana care a dispus activitatea de control, pentru a decide cu privire la declanșarea cercetării prealabile.(2) În cazul în care pe timpul activităților de control nu a fost întocmită nota motivată prevăzută la alin. (1), raportul prevăzut la art. 59^4 din Statut, prin care se constată fapte care pot constitui abateri disciplinare, reprezintă material de sesizare.


  Secţiunea a 3-a Procedura în fața Consiliului de disciplină

  Articolul 26

  Constituirea colectivului(1) Constituirea colectivelor prevăzute la art. 62^3 din Statut se realizează prin acte administrative ale persoanelor în drept, din rândul polițiștilor din cadrul unităților pe care le conduc.(2) La nivelul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne și al structurilor din cadrul acestuia, colectivul se constituie prin act administrativ al ministrului afacerilor interne, la propunerea conducătorilor acestor structuri.


  Articolul 27

  Desemnarea membrilor colectivului(1) Membrii colectivului se desemnează în condițiile prevăzute la art. 62^3 din Statut.(2) Membrul colectivului care are cunoștință despre existența vreuneia dintre situațiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. d)-f) are obligația de a informa în scris emitentul actului administrativ de stabilire a colectivului și de a depune, după caz, documente doveditoare ale susținerilor sale.


  Articolul 28

  Durata mandatului membrilor colectivului(1) Membrii colectivului sunt desemnați pentru o perioadă de 3 ani de la data emiterii actului administrativ de nominalizare în colectiv. În aceleași condiții are loc reînnoirea mandatului, cu aceeași perioadă, o singură dată.(2) Mandatul de membru al colectivului încetează înainte de data prevăzută la alin. (1) în următoarele situații:
  a) la data mutării sau transferului din unitatea condusă de persoana în drept care l-a nominalizat;
  b) la data încetării raporturilor de serviciu;
  c) atunci când intervine una dintre situațiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. d)-f).
  (3) Încetarea mandatului de membru al colectivului se dispune sau, după caz, se constată prin act administrativ. De regulă, prin același act administrativ, se desemnează ca membru al colectivului un alt polițist cu aceeași specialitate, potrivit art. 27 alin. (1).


  Articolul 29

  Constituirea Consiliului
  Atunci când, la finalizarea cercetării disciplinare, se dispun sesizarea și consultarea Consiliului, prin act administrativ al persoanei în drept prevăzute la art. 20 se constituie Consiliul.


  Articolul 30

  Desemnarea membrilor Consiliului
  Desemnarea polițiștilor în Consiliu se realizează în condițiile art. 62^4 alin. (3) și (4) din Statut.


  Articolul 31

  Încetarea calității de membru al Consiliului(1) Calitatea de membru al Consiliului încetează de drept la încetarea calității de membru al colectivului.(2) Încetarea calității de membru al Consiliului se dispune sau, după caz, se constată prin act administrativ. De regulă, prin același act administrativ se desemnează ca membru al Consiliului un alt polițist cu aceeași specialitate, potrivit art. 30.


  Articolul 32

  Atribuțiile președintelui Consiliului
  Președintele Consiliului are următoarele atribuții principale:
  a) stabilește locul, data și ora la care au loc ședințele Consiliului;
  b) conduce ședințele Consiliului;
  c) coordonează activitatea Consiliului;
  d) coordonează activitatea secretarului și verifică documentele întocmite de acesta;
  e) reprezintă Consiliul în fața persoanei în drept.


  Articolul 33

  Atribuțiile secretarului Consiliului
  Secretarul Consiliului are următoarele atribuții principale:
  a) înregistrează actele necesare desfășurării activității Consiliului;
  b) îi convoacă, la cererea președintelui, pe membrii Consiliului și citează polițistul cercetat, precum și persoanele care urmează a fi audiate;
  c) redactează încheierile, procesele-verbale de ședință și alte acte emise de către Consiliu;
  d) ține evidența și asigură securitatea documentelor gestionate de Consiliu și efectuează alte lucrări necesare în vederea desfășurării activității Consiliului.


  Articolul 34

  Activitatea Consiliului(1) Lucrările fiecărei ședințe a Consiliului se consemnează într-un proces-verbal semnat de președinte, de membri și de secretarul acestuia, precum și de către polițistul cercetat și polițistul asistent/reprezentantul desemnat/avocat, atunci când aceștia sunt prezenți.
  (la 16-11-2018, Alineatul (1) din Articolul 34 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 893 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 16 noiembrie 2018 )
  (2) În cazul în care polițistul cercetat sau polițistul asistent/reprezentantul desemnat/avocatul nu poate sau refuză semnarea procesului-verbal ori nu este prezent, se face mențiune despre acest fapt în procesul-verbal, activitatea desfășurându-se în continuare.
  (la 16-11-2018, Alineatul (2) din Articolul 34 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 893 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 16 noiembrie 2018 )
  (3) Pentru îndeplinirea rolului și atribuțiilor specifice, de regulă, Consiliul are următoarele atribuții principale:
  a) citează polițistul cercetat;
  b) evaluează probele administrate;
  c) dacă apreciază că se impune, poate solicita polițistului desemnat să ofere clarificările necesare;
  d) audiază persoane, administrează probe și verifică documente;
  e) deliberează asupra cauzei;
  f) întocmește încheierea prevăzută la art. 62 alin. (5) din Statut.


  Articolul 35

  Încheierea Consiliului(1) Propunerea din încheiere se formulează pe baza majorității de voturi. Încheierea Consiliului se semnează de toți membrii și de secretar și se prezintă, împreună cu celelalte acte ale dosarului de cercetare disciplinară, persoanei în drept, pentru a decide una dintre măsurile prevăzute la art. 62^2 din Statut.(2) Membrul Consiliului care are o altă părere va redacta și semna opinia separată, cu prezentarea considerentelor pe care aceasta se sprijină.(3) Dosarul de cercetare disciplinară cuprinde toate documentele întocmite în cadrul operațiunilor administrative aferente cercetării prealabile și procedurii în fața Consiliului, după cum urmează:
  a) dosarul de cercetare prealabilă prevăzut la art. 24;
  b) copia actului administrativ prin care s-au dispus sesizarea și consultarea Consiliului;
  c) toate actele întocmite/administrate în perioada desfășurării procedurii în fața Consiliului;
  d) încheierea Consiliului;
  e) opis privind documentele existente în dosarul de cercetare disciplinară.


  Secţiunea a 4-a Măsura administrativ-preventivă

  Articolul 36

  Scopul și consecințele atenționării(1) Persoana în drept dispune atenționarea polițistului atunci când consideră că aplicarea măsurii administrativ-preventive este proporțională cu gravitatea faptei și suficientă pentru atingerea scopului răspunderii disciplinare.(2) Atenționarea polițistului constă în atragerea atenției cu privire la fapta săvârșită și la luarea unor măsuri de îndreptare, respectiv în indicarea faptului că poate fi sancționat disciplinar pentru fapte ce constituie abateri disciplinare.(3) În cazul atenționării, pentru aceeași faptă nu mai poate fi dispusă o sancțiune disciplinară.


  Articolul 37

  Gestionarea măsurii
  Atenționarea polițistului se dispune în scris și se comunică acestuia.


  Secţiunea a 5-a Aplicarea sancțiunilor disciplinare

  Articolul 38

  Aplicarea sancțiunilor disciplinare(1) Sancțiunea disciplinară se stabilește și se dispune numai după cercetarea prealabilă și după consultarea Consiliului, cu excepția mustrării scrise și a diminuării salariului funcției de bază cu 5-20% pe o perioadă de 1-3 luni, când persoana în drept poate decide aplicarea sancțiunii fără consultarea Consiliului.(2) Sancțiunea disciplinară se dispune prin act administrativ al persoanei în drept, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 60 alin. (1) și (7) din Statut.


  Articolul 39

  Termenul de prescripție a faptei(1) Termenul de 6 luni prevăzut la art. 60 alin. (1) din Statut se calculează de la data la care persoana în drept a luat la cunoștință, în scris, de comiterea faptei.(2) În situația prevăzută la art. 25, termenul se calculează de la data luării la cunoștință a notei motivate sau, după caz, a raportului de control de către persoana care a dispus activitatea de control.


  Articolul 40

  Comunicarea actului administrativ de sancționare(1) Actul administrativ de sancționare se comunică polițistului, prin grija structurii de resurse umane, de regulă, prin înmânare cu semnătură de primire, la sediul unității în care își desfășoară activitatea polițistul cercetat sau la domiciliul/reședința acestuia.(2) În cazul în care comunicarea nu se poate realiza în condițiile alin. (1), actul administrativ se comunică în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (2)-(4), cu excepția comunicării telefonice.(3) Actul administrativ de sancționare clasificat potrivit legii se aduce la cunoștință polițistului sancționat disciplinar prin intermediul structurii de resurse umane din unitatea în care își desfășoară activitatea. În acest caz, se întocmește un proces-verbal privind modalitatea de comunicare a actului administrativ.


  Secţiunea a 6-a Contestarea sancțiunii

  Articolul 41

  Depunerea contestației(1) Polițistul sancționat poate formula contestație împotriva sancțiunii disciplinare, care se depune la secretariatul unității conduse de persoana în drept care a dispus sancțiunea disciplinară, în termen de 10 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință.(2) În situația prevăzută la alin.(1), persoana în drept care a dispus sancțiunea disciplinară înaintează, cu celeritate, șefului unității ierarhic superioare dosarul de cercetare disciplinară și un raport motivat cu privire la sancțiunea disciplinară dispusă și la motivele propunerii de respingere sau de admitere a contestației.(3) În situația în care polițistul sancționat este încadrat în unități ale aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, precum și în situația în care șeful ierarhic al persoanei în drept care a dispus sancțiunea disciplinară este ministrul afacerilor interne, documentele prevăzute la alin. (2) se prezintă acestuia, pentru a dispune cu privire la soluționarea contestației.(4) În cazul sancțiunilor dispuse de ministrul afacerilor interne, contestarea se realizează potrivit art. 44 alin. (2).


  Articolul 42

  Soluționarea contestației(1) Șeful unității ierarhic superioare soluționează contestația, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării la secretariatul acestei unități, prin decizie motivată.(2) Decizia motivată trebuie să cuprindă una dintre soluțiile și, respectiv, elementele prevăzute la art. 61 alin. (6) și (7) din Statut.


  Articolul 43

  Comunicarea actelor la soluționarea cauzei(1) Decizia motivată se comunică polițistului sancționat, prin grija structurii de resurse umane, de regulă, prin înmânare cu semnătură de primire, la sediul unității în care își desfășoară activitatea polițistul cercetat sau la domiciliul/ reședința acestuia.(2) În cazul în care comunicarea nu se poate realiza în condițiile alin. (1), se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 8 alin. (2)-(4), cu excepția celor de la art. 8 alin. (2) lit. b), precum și a celor de la art. 8 alin. (2) lit. c) referitoare la comunicarea telefonică.(3) Actul administrativ de sancționare și decizia motivată se comunică și unității care asigură gestiunea resurselor umane.(4) Prin grija structurii de resurse umane a unității prevăzute la alin. (3), actul administrativ de sancționare și decizia motivată se comunică structurii financiare care asigură plata drepturilor salariale ale polițistului sancționat, dacă sancțiunea disciplinară are efecte pecuniare.(5) Prevederile art. 40 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 44

  Sesizarea instanței(1) După soluționarea contestației, polițistul nemulțumit de sancțiunea aplicată se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii, fără parcurgerea procedurii prealabile. Cu această ocazie pot fi contestate și celelalte acte care au stat la baza emiterii actului administrativ de sancționare.(2) Sancțiunea aplicată de ministrul afacerilor interne poate fi contestată de polițistul nemulțumit, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.


  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 45

  Aplicarea normelor la procedurile disciplinare declanșate(1) Pentru procedurile disciplinare declanșate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, precum și pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, stabilirea polițistului desemnat și a membrilor Consiliului se face cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.(2) Polițistul desemnat sau Consiliul analizează actele de cercetare disciplinară administrate anterior și întocmește un raport sau, după caz, o încheiere, prin care propune spre aprobare persoanei în drept:
  a) continuarea procedurii disciplinare, arătând actele care se mențin;
  b) clasarea cauzei, în situația în care sancțiunea nu mai poate fi aplicată.
  (3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), polițistul cercetat este citat în vederea continuării procedurii disciplinare.(4) Soluția de clasare a cauzei aprobată potrivit alin. (2) lit. b) se comunică polițistului cercetat, cu aplicarea corespunzătoare a art. 40.


  Articolul 46

  Radierea sancțiunilor disciplinare
  Sancțiunile disciplinare aplicate se radiază, de drept, la împlinirea termenelor prevăzute la art. 62^7 din Statut.


  Articolul 47

  Actualizarea evidențelor de personal(1) Atunci când polițistul este recompensat, precum și la rămânerea definitivă a actului administrativ de sancționare în condițiile art. 61 din Statut ori la împlinirea termenelor prevăzute la art. 62^7 din Statut, se efectuează mențiunile necesare în documentele de evidență.(2) O copie a actului de recompensare sau sancționare disciplinară se introduce în dosarul personal al polițistului sancționat.


  Articolul 48

  Păstrarea și distrugerea actelor de cercetare disciplinară(1) Dosarul de cercetare disciplinară, o copie a contestației polițistului sancționat, raportul motivat prevăzut la art. 41 alin. (2) și o copie a deciziei motivate de soluționare a contestației se păstrează la structura de resurse umane a unității la nivelul căreia s-a desfășurat cercetarea disciplinară.(2) După împlinirea termenului legal privind radierea sancțiunii, respectiv la anularea ori ridicarea unei sancțiuni, documentele prevăzute la alin. (1) se predau, pentru păstrare, la arhiva unității.(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se distrug în conformitate cu normele legale care reglementează termenele de păstrare potrivit caracterului documentelor și, după caz, nivelului de clasificare a informațiilor conținute.


  Articolul 49

  Intrarea în vigoare
  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Ilie Botoș,
  secretar de stat

  București, 2 septembrie 2015.
  Nr. 725.
  -------