DECRET nr. 212 din 31 octombrie 1974
pentru ratificarea Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale şi Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 146 din 20 noiembrie 1974  EXPUNERE DE MOTIVE
  La 16 decembrie 1966 Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale şi Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice - cunoscute sub denumirea de Pacte ale drepturilor omului.
  Pactele drepturilor omului cuprind principii şi prevederi importante pentru dezvoltarea progresiva a dreptului internaţional contemporan, cum sînt dreptul popoarelor de a-şi hotărî singure soarta, în virtutea căruia ele îşi determina liber statutul politic şi îşi asigura dezvoltarea economică, socială şi politica, dreptul de a dispune de bogăţiile şi resursele lor naturale, interdicţia propagandei de război. De asemenea, ele reafirma principii democratice vizind protecţia şi promovarea drepturilor omului.
  România a semnat cele doua pacte la 27 iunie 1968. Prin alăturatul decret al Consiliului de Stat se ratifica aceste pacte.
  Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, va fi formulată o declaraţie privind caracterul universal al acestor instrumente juridice şi dreptul tuturor statelor de a deveni părţi la ele, în condiţii de deplina egalitate. Se va face, de asemenea, o declaraţie în sensul că menţinerea stării de dependenta a unor teritorii, la care se referă unele prevederi ale pactelor, nu este în concordanta cu Carta O.N.U. şi cu documentele adoptate privind acordarea independentei ţărilor şi popoarelor coloniale.
  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Se ratifica Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale şi Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, adoptate de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, la 16 decembrie 1966.


  Articolul 2

  La depunerea instrumentelor de ratificare se vor formula următoarele declaraţii:
  a) Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România considera ca prevederile art. 26 pct. 1 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale şi ale art. 48 pct. 1 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice nu sînt în concordanta cu principiul conform căruia tratatele internaţionale multilaterale al căror obiect interesează comunitatea internationala în ansamblul sau trebuie să fie deschise participării universale.
  b) Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România considera ca menţinerea stării de dependenta a unor teritorii, la care se referă art. 1 pct. 3 şi art. 14 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, precum şi art. 1 pct. 3 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, nu sînt în concordanta cu Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu documentele adoptate de aceasta organizaţie cu privire la acordarea independentei ţărilor şi popoarelor coloniale, inclusiv cu Declaraţia referitoare la principiile dreptului internaţional privind relaţiile prieteneşti şi cooperarea între state potrivit Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, adoptată în unanimitate prin Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 2625 (XXV) din anul 1970, care proclama în mod solemn obligaţia statelor de a favoriza realizarea principiului egalităţii în drepturi a popoarelor şi a dreptului lor de a dispune de ele însele, în scopul de a pune de îndată capăt colonialismului.

  PACT 16/12/1966
  PACT 16/12/1966