HOTĂRÂRE nr. 298 din 5 aprilie 2023privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 6 aprilie 2023 Notă
  Potrivit art. unic din HOTĂRÂREA nr. 923 din 5 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 900 din 5 octombrie 2023, se prelungește perioada de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 298/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 6 aprilie 2023, până la data de 31 decembrie 2023.

  Luând în considerare faptul că în ultima perioadă s-a înregistrat o evoluție ascendentă a tarifelor de primă practicate de către asigurătorii de răspundere civilă auto (RCA), iar aceasta a condus la încadrarea unui număr ridicat de asigurați RCA în categoria asiguratului cu risc ridicat,
  având în vedere faptul că se impune adoptarea unor măsuri legislative pentru a contracara posibilele efecte negative ce țin de neacoperirea daunelor produse terțelor persoane prejudiciate atunci când vinovații nu au încheiat un contract RCA,
  ținând cont de faptul că vehiculele nu pot circula legal fără a avea încheiat un contract RCA valabil,
  ca urmare a caracterului obligatoriu al asigurărilor RCA care face ca furnizarea de produse de asigurare RCA să reprezinte una dintre funcțiile critice pe care piața asigurărilor în ansamblul ei o îndeplinește în relația cu economia și societatea românească,
  întrucât lipsa asigurării RCA a conducătorilor auto vinovați conduce la obligația de plată a despăgubirilor din Fondul național de protecție, crescând astfel nevoia de finanțare a acestuia, măsură ce are ca efect creșterea contribuțiilor la acest fond,
  luând în considerare evoluțiile impredictibile ale unor componente de cost ale asigurării obligatorii de răspundere civilă auto pentru aceste vehicule,
  ținând seama de rolul bine definit pe care asigurările RCA îl au în societate și în economie din perspectiva acoperirii riscului la care sunt supuși ceilalți participanți la trafic,
  pentru că evoluțiile din această piață au un impact rapid și semnificativ asupra unor categorii largi de consumatori și operatori economici, iar întârzierea încheierii asigurării RCA poate crea dificultăți în furnizarea bunurilor de larg consum către populație,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Prezenta hotărâre stabilește tarifele de primă maxime și alte măsuri aplicabile pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, denumită în continuare asigurare RCA, ce urmează a fi aplicate de către societățile de asigurare care practică asigurarea RCA, denumite în continuare asigurători RCA, potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (2) Tarifele de primă maxime prevăzute la alin. (1) se stabilesc la nivelul propriilor tarife de primă care au fost practicate de către fiecare asigurător RCA la data de 28 februarie 2023 și sunt valabile pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Notă
  Potrivit art. unic din HOTĂRÂREA nr. 923 din 5 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 900 din 5 octombrie 2023, se prelungește perioada de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 298/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 6 aprilie 2023, până la data de 31 decembrie 2023.
  (3) Tarifele de primă maxime prevăzute la alin. (2) și procedura de acordare a despăgubirilor de către asigurătorii RCA, conform prevederilor art. 3, se aplică în cazul contractelor RCA încheiate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(4) Comisioanele de distribuție aferente contractelor RCA se limitează la maximum 8% din prima netă de cheltuieli de distribuție pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(5) Supravegherea practicării tarifelor de primă maxime de către asigurătorii RCA, stabilite conform prevederilor prezentei hotărâri, se exercită de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.


  Articolul 2
  (1) Tarifele de primă maxime se stabilesc pentru clasa de bonus/malus B0.(2) În funcție de istoricul de daună al asiguratului, asigurătorii RCA aplică clasa de bonus/malus în care se încadrează acesta, conform prevederilor Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia; influența clasei de bonus/malus asupra primei de asigurare se aplică și de către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) în cadrul procedurii de alocare a asiguraților cu risc ridicat.


  Articolul 3
  (1) În perioada aplicării prevederilor prezentei hotărâri, la despăgubirile acordate de către asigurătorii RCA, în baza contractelor prevăzute la art. 1 alin. (3), pentru acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul din aceeași clasă sau dintr-o clasă inferioară, calculul despăgubirii are în vedere un tarif ce nu poate depăși tariful mediu practicat de reprezentanțele rent a car ce oferă servicii de închiriere de autoturisme fără conducător auto.(2) Despăgubirile prevăzute la alin. (1) se acordă numai în situația în care vehiculul avariat nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic.(3) Perioada maximă pentru care se pot acorda despăgubirile prevăzute la alin. (1) și (2) este de 30 de zile fie de la data eliberării autorizației de reparație de către unitățile Poliției Române, fie de la data eliberării documentului de intrare în reparație eliberat de către asigurătorul RCA.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), perioada maximă pentru care se pot acorda despăgubirile prevăzute la alin. (1) și (2) poate fi prelungită numai cu aprobarea asigurătorului RCA în situații justificate, probate cu documente.(5) În cazul vehiculelor care nu se mai repară și se încadrează în situația de daună totală economică, despăgubirile prevăzute la alin. (1) și (2) acoperă perioada cuprinsă între data constatării avariilor și data înaintării ofertei de despăgubire, cu respectarea termenelor prevăzute de Legea nr. 132/2017, cu modificările și completările ulterioare; în acest caz, valoarea despăgubirii reprezentând acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat nu poate depăși 25% din valoarea de piață a vehiculului avariat.


  Articolul 4
  (1) Depășirea nivelului tarifelor de primă maxime stabilite conform prevederilor art. 1 alin. (2) și practicarea comisioanelor de distribuție la un nivel mai mare decât cel prevăzut la art. 1 alin. (4) de către asigurătorii RCA constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei. (2) Pe lângă sancțiunea contravențională principală prevăzută la alin. (1), în funcție de gravitatea faptei, Consiliul A.S.F. poate aplica și sancțiunile contravenționale complementare prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. b) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (3) Contravențiile se constată de către persoanele cu atribuții privind supravegherea și controlul din cadrul A.S.F., iar aplicarea sancțiunilor contravenționale se realizează de către Consiliul A.S.F.(4) Contravențiilor prevăzute la prezentul articol le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 21^3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 4, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Elena Doina Dascălu

  București, 5 aprilie 2023.
  Nr. 298.
  ------