ORDIN nr. 664 din 14 mai 2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2012
  În baza prevederilor art. 16^1 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, denumită în continuare Comisie, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă criteriile referitoare la autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă documentele necesare pentru obținerea autorizației de schimb valutar/codului statistic aferent punctului de schimb valutar, prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Abrogat.
  -----------
  Art. 4 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 86 din 23 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 28 ianuarie 2014.


  Articolul 5

  Modelul autorizației pentru entitățile care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României este prevăzut în anexa nr. 5.


  Articolul 6

  Modelul scrisorii de atribuire a codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar al entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României este prevăzut în anexa nr. 6.


  Articolul 7

  Modelul declarației notariale pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționalitate a spațiului este prevăzut în anexa nr. 7.
  -----------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 86 din 23 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 28 ianuarie 2014, prin modificarea unei sintagme.


  Articolul 7^1

  Modelul declarației notariale pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr. 8.
  -----------
  Art. 7^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.659 din 7 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012.


  Articolul 7^2

  Procedura pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală este prevăzută în anexa nr. 9.
  -----------
  Art. 7^2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 564 din 12 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 19 mai 2015.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  -----------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 564 din 12 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 19 mai 2015.


  Articolul 9

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu

  București, 14 mai 2012.
  Nr. 664.

  Anexa nr. 1

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar


  Anexa nr. 2

  CRITERII
  referitoare la autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României


  Anexa nr. 3

  Documentele necesare pentru obținerea autorizației
  de schimb valutar/codului statistic aferent punctului de schimb valutar
  I. Pentru obținerea autorizației și codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar al unei entități care nu deține la data depunerii cererii autorizație și cod statistic pentru un alt punct de schimb valutar, administratorul/reprezentantul legal al entității care intenționează să organizeze și să desfășoare activitate de schimb valutar trebuie să depună anterior începerii activității următoarele:1. documente necesare, în funcție de specificul entității:
  a) cererea entității prin care se solicită Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, denumită în continuare Comisie, acordarea autorizației și a codului/codurilor statistice aferente punctelor de schimb valutar în care intenționează să organizeze și să desfășoare schimb valutar, precum și opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către administratorul/ reprezentantul legal al entității și va conține adresa completă - județ, localitate, stradă, număr, cod poștal - a sediului social al entității și a domiciliului fiscal al entității - acolo unde este cazul, datele de contact - număr de telefon, fax, adresă de e-mail. În măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
  b) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului, în copie;
  c) dovada existenței disponibilităților bănești în monedă națională și/sau valute cotate în sumă de 75.000 euro pentru entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 2 la ordin. La momentul depunerii cererii, dovada se va face printr-un extras de cont bancar în original, eliberat cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de depunerea cererii, fiind necesară totodată dovedirea provenienței acestei sume pe baza unei declarații notariale pe propria răspundere, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la ordin, la care se anexează actele doveditoare corespunzătoare. Totodată, Comisia poate solicita orice alte documente doveditoare referitoare la declarația depusă;
  d) declarația administratorului/reprezentantului legal al entității care se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin, însoțită de documentele care dovedesc acest fapt. Din acestea trebuie să rezulte că entitatea are cuprinsă activitatea de schimb valutar în actul constitutiv care le reglementează înființarea și funcționarea sau în cel care le reglementează funcționarea, după caz, în vigoare la data depunerii cererii;
  e) declarația pe propria răspundere a acționarilor semnificativi/asociaților care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, precum și a administratorilor sau reprezentanților legali ai entității din care să rezulte că nu au deținut/dețin calitatea de acționari/asociați, precum și de administratori ori reprezentanți legali la entități care au desfășurat/desfășoară activitate de schimb valutar fără autorizație de schimb valutar/cod statistic în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii cererii de autorizare;
  f) certificatul de clasificare și brevetul de turism pentru persoana fizică ce asigură conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competentă, pentru locația în care entitatea intenționează să organizeze și să desfășoare activitatea de schimb valutar, în copie, pentru entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din anexa nr. 2 la ordin;
  g) autorizație de funcționare eliberată de autoritatea de reglementare și supraveghere, pentru entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin;
  h) regulamentul care să reglementeze activitatea de schimb valutar pentru entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin. Acesta trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
  h.1. categoriile de operațiuni de schimb valutar, mecanismul de desfășurare a acestora, precum și documentele care stau la baza efectuării unor astfel de operațiuni;
  h.2. relațiile cu clienții, în special cele cu privire la modalitățile de comunicare, confirmare și decontare a operațiunilor;
  h.3. criteriile și procedurile interne privind măsurile de identificare a clienților, păstrarea evidențelor secundare și a referințelor de identificare ale clienților, precum și raportarea operațiunilor potrivit dispozițiilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  h.4. elementele de identificare a operațiunii de schimb valutar, potrivit necesităților de control și raportare;
  h.5. scopul cumpărării/vânzării de valută (inclusiv documentele justificative anexate, dacă este cazul) - numai în legătură cu activitățile conform obiectului de activitate stabilit prin actele normative care le reglementează înființarea și funcționarea, precum și prin actele constitutive;
  h.6. sistemul de evidență contabilă a operațiunilor;
  h.7. desfășurarea operațiunilor de schimb valutar - numai cu acordul de voință al părților;

  i) avizul organelor de poliție acordat tuturor administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, ai entității care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin întrun procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, sunt persoane juridice, este necesar avizul acordat tuturor persoanelor fizice care controlează ori dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. În situația în care administrarea entității se realizează de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componența acestuia. În situația în care administrarea entității se realizează de către o persoană juridică, se va prezenta avizul acordat tuturor administratorilor sau reprezentanților legali ai acestui operator. Atunci când operatorul care asigură managementul entității este administrat la rândul său de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componența acestuia. Avizul se eliberează conform procedurii interne stabilite de Inspectoratul General al Poliției Române;
  j) certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu - sediu social cunoscut al reprezentantului legal - reprezentanților legali (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se vor prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestuia/acestora nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune săvârșită cu intenție;
  k) declarația pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor entității - fiecare dintre aceștia va depune câte o declarație - din care să reiasă că:
  k.1. entitatea nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
  k.2. nu se află într-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale în vigoare;
  k.3. sunt respectate toate prevederile legale aplicabile activității de schimb valutar pentru persoane fizice în punctele de schimb valutar organizate la momentul depunerii cererii și propuse în vederea înregistrării;

  l) solicitarea de autorizare pentru a derula și operațiuni cu cecuri de călătorie. În acest caz, solicitarea trebuie însoțită obligatoriu de următoarele:
  l.1. contractul încheiat de entitate cu o instituție de credit autorizată să funcționeze în România, care este agent al unei entități emitente de cecuri de călătorie sau este ea însăși emitentă de cecuri de călătorie;
  l.2. normele și procedurile interne de lucru privind derularea operațiunilor de depozitare, vânzare-cumpărare și decontare a cecurilor de călătorie;
  l.3. declarația pe propria răspundere a administratorilor/ reprezentanților legali ai entității, din care să rezulte faptul că entitatea dispune de mijloacele și tehnicile necesare desfășurării în condiții corespunzătoare și de siguranță a operațiunilor cu cecuri de călătorie;

  m) declarație pe propria răspundere a reprezentantului/ reprezentanților legali din care să rezulte că operatorul economic nu înregistrează obligații de plată restante către bugetele locale;
  n) lista tuturor administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, ai entității care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, sunt persoane juridice, se vor identifica toate persoanele fizice care controlează ori dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. Lista va fi transmisă sub formă de declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al entității;
  o) declarația notarială pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționalitate a spațiului;
  p) dovada deținerii dreptului de proprietate sau a dreptului de folosință pentru spațiul respectiv, cu acces public direct și adresă identificabilă, conform prevederilor legale în vigoare. În situația în care entitatea deține doar dreptul de folosință a spațiului, se prezintă acordul persoanei care deține dreptul de proprietate, în original, din care să reiasă că este de acord cu desfășurarea de activități de schimb valutar în spațiul respectiv, precum și faptul că permite accesul în punctul de schimb valutar organelor de control în orice moment, însoțit de copia actului de identitate a persoanei fizice care semnează acordul, certificată de către acesta ca fiind conformă cu originalul. În situația în care punctul de schimb valutar propus urmează a fi organizat în spații situate în cadrul imobilelor cu destinația de locuință, spațiul propus trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legislația în vigoare pentru organizarea activităților cu scop comercial în cadrul imobilelor cu destinația de locuință;
  q) lista personalului angajat sau care urmează a fi angajat și care își va desfășura activitatea în cadrul punctului de schimb valutar;
  r) certificatele de cazier judiciar pentru personalul angajat sau care urmează a fi angajat în punctul de schimb valutar pentru care se solicită înregistrarea, emis de autoritățile competente, în vigoare la data depunerii cererii, din care să rezulte că împotriva niciunuia dintre aceștia nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
  s) documente care atestă dotările de siguranță existente în cadrul punctului de schimb valutar propus, sistemul de alarmare împotriva efracției, dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal specific activității de schimb valutar, dotarea cu aparat de verificare a autenticității bancnotelor, precum și planul de pază al punctului de schimb valutar, atunci când este cazul, cu aprobările aferente de la autoritățile în cauză;
  ș) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al entității, din care să rezulte că spațiul corespunde prevederilor legale în vigoare.
  2. În situația în care pe parcursul desfășurării activității entității intervin modificări ale datelor și documentelor avute în vedere la autorizare, se depune o înștiințare la registratura Ministerului Finanțelor Publice în atenția direcției de specialitate cu atribuții în domeniul de reglementare specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, denumită în continuare direcția de specialitate, care asigură secretariatul Comisiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării modificării ce va fi însoțită obligatoriu de documentele aferente.
  II. Pentru obținerea codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar al unei entități autorizate care deține la data depunerii cererii autorizației cel puțin un cod statistic pentru un punct de schimb valutar, administratorul/reprezentantul legal al entității care intenționează să organizeze și să desfășoare activitate de schimb valutar trebuie să depună anterior începerii activității următoarele documente necesare, în funcție de specificul entității:
  a) cele prevăzute la pct. I subpct. 1 lit. a), f), o)-ș);
  b) dovada înregistrării spațiului în care urmează a se desfășura activitatea ca punct de lucru al entității de la oficiul registrului comerțului;
  c) dovada existenței disponibilităților bănești în monedă națională și/sau valute cotate în sumă de 75.000 euro, pentru entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 2 la ordin. La momentul depunerii cererii, dovada se va face printr-un extras de cont bancar în original, eliberat cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de depunerea cererii, și/sau copie certificată de societate ca fiind conformă cu originalul a registrului de casă din ultima zi lucrătoare anterioară depunerii cererii, pentru toate punctele de schimb valutar autorizate pe numele societății în cauză.
  III. Toate documentele care se depun în copie de către o entitate, în vederea obținerii autorizației de schimb valutar sau înregistrării punctelor de schimb valutar, se certifică pentru conformitate cu originalul de către reprezentatul legal al entității.
  (la 15-11-2017, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.780 din 13 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 15 noiembrie 2017 )


  Anexa nr. 4

  Documentele necesare pentru verificarea condițiilor de
  funcționalitate a spațiului propus pentru
  înregistrarea punctului de schimb valutar
  În vederea încheierii notei de constatare prin care se face dovada îndeplinirii condițiilor de funcționalitate a spațiului, administratorul/reprezentantul legal al entității va depune următoarele documente la sediul secției județene sau a municipiului București a Gărzii Financiare în a cărei zonă de competență este situată locația respectivă:
  a) cererea entității prin care se solicită efectuarea controlului în vederea încheierii notei de constatare, precum și opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată și ștampilată de către administratorul/reprezentantul legal al entității și va conține adresa completă - județ, localitate, stradă, număr, cod poștal - a sediului social al entității și a domiciliului fiscal al entității - acolo unde este cazul, datele de contact - număr de telefon, fax, adresă de e-mail, precum și adresa completă a punctului de schimb valutar pentru care se solicită obținerea avizului. În măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
  b) dovada deținerii dreptului de proprietate sau a dreptului de folosință pentru spațiul respectiv, cu acces public direct și adresă identificabilă, conform prevederilor legale în vigoare. În situația în care entitatea deține doar dreptul de folosință a spațiului, se va prezenta acordul persoanei care deține dreptul de proprietate, din care să reiasă că este de acord cu desfășurarea de activități de schimb valutar în locația respectivă, precum și faptul că permite accesul în locație organelor de control în orice moment. În situația în care punctul de schimb valutar propus urmează a fi organizat în spații situate în cadrul imobilelor cu destinația de locuință, spațiul propus trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legislația în vigoare pentru organizarea activităților cu scop comercial în cadrul imobilelor cu destinația de locuință;
  c) declarația administratorului/reprezentantului legal al entității din care să rezulte că:
  c.1. locația propusă îndeplinește prevederile legale în vigoare pentru organizarea și desfășurarea activităților de schimb valutar;
  c.2. personalul angajat la punctele de schimb valutar propuse pentru autorizare nu se află într-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale în vigoare și a fost instruit cu privire la prevederile legale aplicabile în materie;
  c.3. sunt îndeplinite toate prevederile legale aplicabile activității de schimb valutar pentru persoane fizice în punctele de schimb valutar propuse în vederea autorizării;
  d) documentele din care să rezulte că punctul de schimb valutar propus deține dotarea necesară derulării activității de schimb valutar. Prin dotare se înțelege următoarele:
  d.1. tehnică de calcul - aparat de marcat electronic fiscal de tipul celor prevăzute de legislația în domeniu - dotate cu programe de aplicație destinate activității de schimb valutar;
  d.2. aparat de verificare a autenticității bancnotelor;
  e) lista personalului angajat sau care urmează a fi angajat și care își va desfășura activitatea în cadrul locației respective;
  f) certificatele de cazier judiciar pentru personalul angajat sau care urmează a fi angajat în punctul de schimb valutar pentru care se solicită înregistrarea, emis de autoritățile competente, în vigoare la data depunerii cererii, din care să rezulte că împotriva oricăruia dintre aceștia nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
  g) documente care atestă dotările de siguranță existente în cadrul punctului de schimb valutar propus, sistemul de alarmare împotriva efracției, planul de pază al punctului de schimb valutar (atunci când este cazul), planul de intervenție prevăzut de legislația privind apărarea împotriva incendiilor, cu aprobările aferente de la autoritățile în cauză.
  ----------
  Lit. g) din anexa 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.330 din 9 octombrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 16 octombrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Planul P.S.I. cu aprobările aferente de la autoritățile în cauză" cu sintagma "Planul de intervenție prevăzut de legislația privind apărarea împotriva incendiilor, cu aprobările aferente de la autoritățile în cauză".


  Anexa nr. 5


   
  [SIGLA] MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  Comisia de autorizare a activității de schimb valutar
   
  AUTORIZAȚIE*1)
  Codul statistic xxx*2)
   
  În baza prevederilor art. 16^1 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și
  sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de
  prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și
  completările ulterioare, Comisia de autorizare a activității de schimb valutar
  autorizează, în ședința din data de ...........,
  Societatea comercială _________________________________________________,
  cu sediul social în _______________________________________________, Cod de
  Identificare Fiscală __________________________________________, să desfășoare
  următoarele activități de schimb valutar, potrivit art. 23 din Anexa nr. 2 la
  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012
  privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activi-
  tăți de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac
  obiectul supravegherii Băncii Naționale a României:
  1.
  2.
  3.
  Activitatea de schimb valutar se va desfășura numai prin puncte de schimb
  valutar cărora li s-a atribuit cod statistic în conformitate cu prevederile
  legale în vigoare.
  Entitatea este obligată să respecte prevederile legale în vigoare care au
  incidență asupra activității pentru care este autorizat, inclusiv reglemen-
  tările emise de Banca Națională a României.
  Entitatea autorizată să desfășoare activități de schimb valutar potrivit
  Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012 va
  notifica Ministerului Finanțelor Publice - Comisia de autorizare a activității
  de schimb valutar modificările intervenite cu privire la datele, condițiile
  și/sau documentele care au stat la baza acordării autorizației, în maximum
  10 zile lucrătoare de la data modificării/încetării activității, în vederea
  luării în evidență.
   
  PREȘEDINTE
   
  Data acordării*3): ____________________
   
  Notă
  *1) Autorizația se va emite pentru desfășurarea activității de schimb valutar de către entitatea în cauză.
  *2) Se va înscrie Codul statistic atribuit unic - format din 3 caractere pentru o entitate autorizată să efectueze activități de schimb valutar.
  *3) Se înțelege data de întâi a lunii următoare celei în care s-a analizat și avizat favorabil documentația depusă de entitatea care solicită autorizarea.


  Anexa nr. 6


  - Model -
  SCRISOARE
  de atribuire a codului statistic unic pentru fiecare
  punct de schimb valutar al entităților care desfășoară
  activități de schimb valutar pe teritoriul României

  [SIGLA] MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  Comisia de autorizare a activității de schimb valutar
  Nr. ........../..........
  Denumire
  Adresa, CUI
  Ca urmare a cererii Societății Comerciale ................ privind înființarea unui punct de schimb valutar situat în localitatea ...................(adresa completă)....................., în conformitate cu prevederile art. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, și art. 2 din anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012, vă comunicăm că, în ședința din data de .................., Comisia de autorizare a activității de schimb valutar a atribuit următorul cod statistic pentru punctul de schimb valutar al Societății Comerciale .................., din .............(adresa completă a punctului de schimb valutar)...........:
  COD STATISTIC
  XXXX.XX.XXX.XX
  Entitatea căreia îi aparține punctul de schimb valutar va notifica Ministerului Finanțelor Publice - Comisia de autorizare a activității de schimb valutar modificările intervenite cu privire la datele, condițiile și/sau documentele care au stat la baza acordării codului statistic sau încetarea definitivă a activității punctului de schimb valutar, în maximum 10 zile lucrătoare de la data modificării/încetării activității, în vederea luării în evidență.
  Entitatea căreia îi aparține punctul de schimb valutar este obligată să respecte prevederile legale în vigoare care au incidență asupra activității pentru care este autorizat, inclusiv reglementările emise de Banca Națională a României.
  PREȘEDINTE,
  Data înregistrării:


  Anexa nr. 7


  - Model -
  DECLARAȚIE

  Subsemnatul/Subsemnata, .......... (numele și prenumele) ...............,
  fiul/fiica lui ................... (prenumele tatălui) ..................
  și al ............................ (prenumele mamei) ...................,
  născut/născută la data de ........ (data nașterii).......................
  în localitatea ................... (localitatea) .......................,
  de cetățenie ..................... (cetățenia) .........................,
  cu domiciliul în ......(Se trece adresa de domiciliu menționată în documentul de identitate.) ................
  și reședința în .......(Se trece obligatoriu adresa de reședință în cazul deținerii unui domiciliu flotant sau adresa la care locuiește efectiv solicitantul.) .....................................................................,
  posesor al actului de identitate cu seria ......(seria actului de identitate)...............
  și numărul ............(numărul actului de identitate)..................,
  identificat prin CNP ........(Se completează CNP-ul.)...................,
  în calitate de administrator/reprezentant legal al Societății Comerciale ........., cu sediul în ........, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ....... cu nr. ........, având cod unic de înregistrare ........ atribuit în data de ..........., declar pe propria răspundere, cunoscând sancțiunile prevăzute de lege pentru cei ce fac declarații false, că spațiul propus pentru activitatea de schimb valutar, situat în .....(adresa completă) ......., îndeplinește toate condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru desfășurarea activității de schimb valutar, astfel:
  a) nu este amplasat în garaje, chioșcuri, alte construcții similare, în locuri izolate, la etajele sau subsolurile clădirilor cu destinație de locuință;
  NOTĂ:
  Excepție fac punctele de schimb valutar înființate în punctele de trecere a frontierei, care pot fi amplasate în chioșcuri, containere sau alte construcții similare.
  (la 15-11-2017, Litera a) din Anexa nr. 7 a fost completată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.780 din 13 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 15 noiembrie 2017 )

  b) spațiul este cu acces public direct;
  c) în spațiu nu funcționează alt punct de schimb valutar;
  d) în spațiul punctului de schimb valutar nu se desfășoară alte activități, cu excepția celor incluse în cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii - remiterea de bani;
  e) spațiul propus îndeplinește cerințele prevăzute de legislația în vigoare pentru organizarea activităților cu scop comercial (doar pentru spații situate în cadrul imobilelor cu destinația de locuință);
  f) spațiul are în dotare următoarele: aparat de marcat electronic fiscal specific activității de schimb valutar, aparat de verificare a autenticității bancnotelor, sistem de înregistrare video în sistem digital permanent în regim non-stop, sistem de alarmare împotriva efracției, planul de securitate și pază al punctului de schimb valutar, atunci când este cazul, cu aprobările aferente de la autoritățile în cauză.
  (la 15-11-2017, Litera f) din Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.780 din 13 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 15 noiembrie 2017 )

  Programul de funcționare al punctului de schimb valutar va fi: ............... .
  Dau prezenta declarație spre a servi Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar.
  Certific prin semnătură veridicitatea celor declarate, cunoscând dispozițiile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații.
  Data Declarant,
  ................ .....................
  Întocmită în 3 (trei) exemplare originale la Biroul Notarial Public ........., din ......., din care s-au eliberat părții două exemplare, astăzi, la data autentificării.
  -----------
  Anexa 7 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 86 din 23 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 28 ianuarie 2014, potrivit pct. 16 al art. I din același act normativ.


  Anexa nr. 8


  DECLARAȚIE

  Subsemnatul/a ...........(numele și prenumele).........., fiul/fiica lui ..........(prenumele tatălui)........... și al ..........(prenumele mamei)........., născut/ă la data de ..........(data nașterii).......... în localitatea .........(localitatea)..........., de cetățenie ...........(cetățenia)........., cu domiciliul în .............(Se trece adresa de domiciliu menționată în documentul de identitate.)........... și reședința în .............(Se trece obligatoriu adresa de reședință în cazul deținerii unui domiciliu flotant sau adresa la care locuiește efectiv solicitantul.)............, posesor al actului de identitate cu seria ..........(seria actului de identitate)......... și numărul ..........(numărul actului de identitate)........., identificat prin CNP ........(Se completează CNP-ul.)........., în calitate de administrator/reprezentant legal al Societății Comerciale ........, cu sediul în ..............., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ............ cu nr. ........., având cod unic de înregistrare ............ atribuit în data de .............., declar pe propria răspundere, cunoscând sancțiunile prevăzute de lege pentru cei ce fac declarații false, că disponibilitățile bănești în monedă națională și/sau valute cotate în sumă de 75.000 euro provin din ..............
  ..........................................................................
  ........................................................................ .
  Dau prezenta declarație spre a servi Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar.
  Certific prin semnătură veridicitatea celor declarate, cunoscând dispozițiile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații.
  Data Declarant,
  .......... .............
  Întocmită în 3 (trei) exemplare originale la Biroul Notarial Public ..........., din ..........., din care s-au eliberat părții două exemplare, astăzi, data autentificării.
  -----------
  Anexa 8 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.659 din 7 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012 și are conținutul anexei din același act normativ.


  Anexa nr. 9

  PROCEDURĂ
  pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală