ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 135 din 14 august 2020cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 18 august 2020
  Având în vedere:– analiza execuției bugetare derulată pe parcursul primelor șase luni ale anului 2020;– evoluția principalilor indicatori bugetari pe primele luni ale anului 2020;– asigurarea fondurilor necesare desfășurării normale a activității instituțiilor și autorităților administrației publice centrale;– adoptarea ulterior aprobării Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, a unor acte normative cu influențe asupra veniturilor și cheltuielilor bugetare;– necesitatea corelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și execuția bugetară pe primele șase luni ale anului;– necesitatea menținerii locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de activitate afectate de epidemie și evitarea concedierilor colective, precum și prevenirea creșterii șomajului;– necesitatea asigurării fondurilor pentru desfășurarea activității unităților administrativ-teritoriale;– necesitatea asigurării fondurilor pentru achiziționarea de echipamente electronice pentru elevii și cadrele didactice pentru a putea participa la activitățile de e-learning conform Legii educației naționale nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare;– necesitatea alocării sumelor pentru plata drepturilor de asistență socială (în principal alocația de stat pentru copii, indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, drepturi acordate persoanelor cu handicap);– necesitatea asigurării sumelor necesare pentru medicamente cu și fără contribuție personală, medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale cu scop curativ, precum și pentru spitale generale;– necesitatea asigurării fondurilor pentru plăți salariale ale personalului din unitățile sanitare publice, acordarea stimulentului de risc, sporuri pentru condiții de pericol deosebite, ore suplimentare (DSP, servicii de ambulanță județene); – necesitatea alocării fondurilor pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 578/2020;– necesitatea finanțării în regim de urgență a cheltuielilor de gestionare a situației epidemiologice cauzate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o parte, precum și a măsurilor cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARSCoV-2 în rândul populației; – necesitatea alocării de sume suplimentare pentru facilitarea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii în scopul susținerii activității curente, dar și a proiectelor de investiții pe perioada pandemiei cu coronavirus SARS-CoV-2;– necesitarea acordării de sprijin sub forma garanțiilor de stat pentru asigurarea lichidității IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele coronavirusului SARS-CoV-2, astfel încât să se protejeze afacerile și sistemul economic, să se încurajeze solidaritatea mediului de afaceri, loialitatea contractuală și disponibilitatea de adaptare a raporturilor de afaceri la provocările ridicate de această criză sanitară fără precedent în istoria modernă;– din bugetul anului 2020 trebuie să fie acoperite și cheltuielile pentru susținerea măsurilor de redresare economică și de protecție socială pentru combaterea efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2; – necesitatea alocării cu prioritate a resurselor publice limitate către finanțarea cheltuielilor neprevăzute pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;– necesitatea gestionării eficiente a finanțelor publice pentru a servi interesul public pe termen lung; – necesitatea respectării principiului echității stipulat de Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, potrivit căruia „Guvernul va derula politica fiscal-bugetară luând în calcul impactul financiar potențial asupra generațiilor viitoare, precum și impactul asupra dezvoltării economice pe termen mediu și lung“;– necesitatea adoptării unor măsuri de protecție socială în scopul de a evita excluderea socială a unei părți dintre pensionarii sistemului public de pensii, care reprezintă o categorie defavorizată de persoane în contextul crizei economice actuale, și pentru asigurarea unui venit minim de subzistență, avându-se în vedere situația economică și socială din România;– prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare,
  ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:– riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității instituțiilor și autorităților administrației publice centrale care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;– riscul neasigurării fondurilor necesare desfășurării normale a activității unităților administrativ-teritoriale; – riscul pierderii locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de activitate afectate de epidemie;– riscul neasigurării sumelor necesare pentru achiziționarea de echipamente electronice pentru elevi și cadre didactice, pentru a putea participa la activitățile de e-learning conform Legii educației naționale nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare, existând riscul de a priva de dreptul la educație o mare parte dintre elevi;– riscul nealocării sumelor pentru plata drepturilor de asistență socială (în principal alocația de stat pentru copii, indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, drepturi acordate persoanelor cu handicap);– riscul neasigurării sumelor necesare pentru medicamente cu și fără contribuție personală, medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale cu scop curativ, precum și pentru spitale generale;– riscul neasigurării fondurilor pentru plăți salariale ale personalului din unitățile sanitare publice, acordarea stimulentului de risc, sporuri pentru condiții de pericol deosebite, ore suplimentare (direcțiile de sănătate publică, servicii de ambulanță județene);– riscul nealocării fondurilor pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 578/2020;– riscul neasigurării sumelor necesare finanțării în regim de urgență a cheltuielilor de gestionare a situației epidemiologice cauzate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o parte, precum și a măsurilor cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației;– riscul neasigurării de sume suplimentare pentru facilitarea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii în scopul susținerii activității curente, dar și a proiectelor de investiții pe perioada de pandemie cu coronavirusul SARS-CoV-2;– riscul blocării activității IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele coronavirusului SARS-CoV-2,
  luând în considerare că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor bugetare propuse ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanțelor publice,
  în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Capitolul I Rectificarea bugetară pe anul 2020

  Secţiunea 1 Dispoziții generale

  Articolul 1

  Bugetul de stat pe anul 2020, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 și 2 bis din 6 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.


  Articolul 2
  (1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2020, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2020 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.(3) Bugetul de stat pe anul 2020 se majorează la venituri cu suma de 589,9 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 31.144,5 milioane lei credite de angajament și cu suma de 25.296,1 milioane lei credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 24.706,2 milioane lei.


  Articolul 3

  Se autorizează Senatul României, în anexa nr. 3/02/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să diminueze veniturile proprii cu suma de 300 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“.


  Articolul 4
  (1) Se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în anexa nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să majoreze veniturile proprii cu suma de 37.919 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“.(2) Se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, să introducă în anexa nr. 3/15/27 „Fișa Programului“ „Programul pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii balneare“ și să aloce credite de angajament și credite bugetare pe anul 2020 la capitolul 70.01 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică“, titlul 55 „Alte transferuri“ prin redistribuiri cu încadrare în cadrul titlului.


  Articolul 5
  (1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să modifice în anexa nr. 03/16/21 „Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare“, creditele de angajament și creditele bugetare, în sensul actualizării execuției aferente anului 2019, precum și a modificării corespunzătoare anilor 2020-2023, atât în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, cât și între acestea, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare aprobate și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să modifice în anexa nr. 3/16/23 „Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare“ creditele de angajament și creditele bugetare, în sensul actualizării execuției aferente anului 2019, precum și a modificării corespunzătoare anilor 2020-2023, atât în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, cât și între acestea, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare aprobate și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să modifice în anexa nr. 3/16/23 „Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare“ denumirea proiectului cod 10658 „Formarea continuă a personalului Autorității de Certificare și Plată în vederea gestionării eficiente a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI)“ în „Formarea continuă a personalului Autorității de Certificare și Plată pentru îmbunătățirea performanțelor la locul de muncă, în vederea gestionării eficiente a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI)“.(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca în cadrul anexei nr. 3/16/27 „Fișa Programului“ la Programul cod 1950 „Modernizarea sistemului informatic“ să majoreze la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 71 „Active nefinanciare“, creditele de angajament pe anul 2020 cu suma de 1.239 mii lei și la Programul cod 541 „Administrarea finanțelor publice“ să diminueze la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 71 „Active nefinanciare“, creditele de angajament pe anul 2020 cu suma de 1.239 mii lei cu încadrare în valoarea totală a fiecărui program.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice în anexa nr. 3/16/27 „Fișa Programului“ la Programul cod 1950 „Modernizarea sistemului informatic“ să majoreze creditele de angajament și creditele bugetare pe anul 2020 cu suma de 25.015 mii lei la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 71 „Active nefinanciare“ și să diminueze creditele de angajament și creditele bugetare cu aceeași sumă pe anul 2020 de la Programul cod 541 „Administrarea finanțelor publice“, capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 71 „Active nefinanciare“.


  Articolul 6
  (1) Se autorizează Ministerul Justiției să introducă în anexa nr. 3/17/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2020-2023“, la partea de venituri, subcapitolul 42.10.82 „Sume alocate pentru stimulentul de risc“ cu suma de 34 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Justiției ca, în bugetul fondurilor externe nerambursabile, să introducă următoarele modificări: să diminueze veniturile de la capitolul 40.08.15 „Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli“, paragraf 40.08.15.03 „Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent“ cu suma de 803 mii lei și să suplimenteze veniturile de la subcapitolul 48.08.31 „Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021“, paragraf 48.08.31.03 „Prefinanțare“ cu suma de 803 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Justiției să introducă în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, următoarele modificări:
  a) diminuarea cu suma de 233 mii lei la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitol 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“ - paragraf 30.10.05.30 „Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituții publice“;
  b) diminuarea cu suma de 223 mii lei la Capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri în învățământ“;
  c) diminuarea cu suma de 330 mii lei la Capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“.


  Articolul 7
  (1) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să efectueze în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ la partea de venituri următoarele modificări:
  a) să majoreze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“, cu suma de 255 mii lei;
  b) să diminueze capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi“, subcapitolul 31.10.03 „Alte venituri din dobânzi“, cu suma de 167 mii lei;
  c) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri în învățământ“ se diminuează cu suma de 477 mii lei, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii“ se majorează cu suma de 105 mii lei, subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare“ se majorează cu suma de 3.180 mii lei, subcapitolul 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate“ se majorează cu suma de 11.832 mii lei, subcapitolul 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat“ se majorează cu suma de 4.190 mii lei, subcapitolul 33.10.31 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății“ se majorează cu suma de 38 mii lei și subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“ se diminuează cu suma de 2.644 mii lei;
  d) să diminueze capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice“, cu suma de 741 mii lei;
  e) la capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“, subcapitolul 42.10.11 „Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale“ se diminuează cu suma de 23.871 mii lei, subcapitolul 42.10.38 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii“ se majorează cu suma de 11.579 mii lei, subcapitolul 42.10.68 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii pentru finanțarea investițiilor“ se majorează cu suma de 4.027 mii lei, subcapitolul 42.10.70 „Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020“ se majorează cu suma de 1.344 mii lei și se introduce subcapitolul 42.10.82 „Sume alocate pentru stimulentul de risc“ cu suma de 2.855 mii lei;
  f) la capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații“, subcapitolul 43.10.14 „Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății“ se diminuează cu suma de 1.000 mii lei și subcapitolul 43.10.33 „Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale“ se majorează cu suma de 4.535 mii lei;
  g) la capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, subcapitolul 48.10.01 „Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)“ se majorează cu suma de 2.549 mii lei și subcapitolul 48.10.02 „Fondul Social European (FSE)“ se majorează cu suma de 3.171 mii lei.
  (2) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să introducă în anexa nr. 3/18/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2020-2023“, la partea de venituri, la capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“, subcapitolul 42.10.82 „Sume alocate pentru stimulentul de risc“ cu suma de 390 mii lei.(3) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) și (9) și art. 47^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Ministerul Apărării Naționale, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să efectueze virări de credite bugetare și de angajament între celelalte subdiviziuni ale clasificației bugetare, din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală, precum și între capitole bugetare, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.(4) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să modifice în anexa nr. 3/18/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ - la capitolul 65.01 „Învățământ“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, art. 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor“, la fișa cod obiectiv 4 „Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale - cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri și tasări de teren, incendii, accidente tehnice, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege“ și la fișa cod obiectiv 1078 „Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege“, creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrare în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.


  Articolul 8

  Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să introducă în anexa nr. 3/19/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, următoarele modificări:
  a) diminuarea cu suma de 840 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii“;
  b) diminuarea cu suma de 35.898 mii lei la capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.02 „Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare“.


  Articolul 9

  În bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, influența prevăzută în anexa nr. 2 la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în sumă de –3.417.342 mii lei, reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare, provine din diminuarea alineatului 51.01.07 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat“ cu suma de 6.395.939 mii lei și majorarea alineatului 51.01.08 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj“ cu suma de 2.978.597 mii lei.


  Articolul 10

  În bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, din influența prevăzută în anexa nr. 2 la capitolul 65.01 „Învățământ“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, suma de 8.400 mii lei, reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare, este destinată pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de instituțiile subordonate ale Ministerului Tineretului și Sportului cu carantinarea persoanelor în perioada stării de urgență și a stării de alertă în centrele de agrement aflate în administrare.


  Articolul 11

  Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în anexa nr. 3/23/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ să diminueze capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi“, subcapitolul 31.10.03 „Alte venituri din dobânzi“, cu suma de 50 mii lei.


  Articolul 12
  (1) Se autorizează Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor să modifice în anexa nr. 3/24/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, creditele de angajament aferente anului curent, precum și valoarea totală a obiectivului/proiectului de investiții, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați, cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și cu încadrare în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor să introducă modificările prevăzute la alin. (1) corespunzător și în celelalte anexe la bugetul acestuia.


  Articolul 13
  (1) Se autorizează Ministerul Educației și Cercetării să efectueze în anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ următoarele modificări la partea de venituri:
  a) să suplimenteze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“ cu suma de 10.576 mii lei;
  b) să suplimenteze capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi“ cu suma de 682 mii lei;
  c) să suplimenteze capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii și alte activități“ cu suma de 105.224 mii lei;
  d) să suplimenteze capitolul 36.10 „Diverse venituri“ cu suma de 14.015 mii lei;
  e) să suplimenteze capitolul 37.10 „Transferuri voluntare altele decât subvențiile“ cu suma de 723 mii lei;
  f) să diminueze capitolul 41.10 „Alte operațiuni financiare“ cu suma de 6.832 mii lei;
  g) să suplimenteze capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“ cu suma de 17.791 mii lei;
  h) să suplimenteze capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații“ cu suma de 1.500 mii lei;
  i) să diminueze capitolul 45.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plaților efectuate și prefinanțări“ cu suma de 3.488 mii lei;
  j) să suplimenteze capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“ cu suma de 89.528 mii lei.
  (2) Se autorizează Ministerul Educației și Cercetării să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1) inclusiv prin introducerea de subcapitole noi și redistribuiri între subcapitole.


  Articolul 14
  (1) În bugetul Ministerului Sănătății, din influența prevăzută în anexa nr. 2 la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în sumă de 2.984.810 mii lei, reprezentând atât credite bugetare, cât și credite de angajament, suma de 2.152.119 mii lei este aferentă alineatului 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ și suma de 832.691 mii lei este aferentă alineatului 51.01.69 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate“.(2) În cadrul influențelor aprobate în bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, alineatul 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ este majorat cu suma de 10.367 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare.(3) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și art. 47 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Sănătății să efectueze redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament, la capitolul 66.01 „Sănătate“, de la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, art. 51.02 „Transferuri de capital“ la celelalte subdiviziuni bugetare.(4) Se autorizează Ministerul Sănătății să introducă în anexa nr. 3/26/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la capitolul 66.01 „Sănătate“, la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“, obiectivul de investiții nou „Realizarea branșamentelor la Centrul de Screening și Diagnostic în Boli Oncologice din cadrul Institutului Regional de Oncologie Iași“, județul Iași, cu credite de angajament și credite bugetare în sumă de 682 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.


  Articolul 15

  Se autorizează Ministerul Culturii, în anexa nr. 3/27/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să diminueze veniturile proprii cu suma de 3.000 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitol 36.10.50 „Alte venituri“.


  Articolul 16
  (1) Se autorizează Serviciul Român de Informații, în anexa nr. 3/31/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, să diminueze subcapitolul 33.10.16 „Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă“ cu suma de 1.000 mii lei și să majoreze subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“ cu suma de 1.000 mii lei.(2) Se autorizează Serviciul Român de Informații să modifice în anexa nr. 3/31/23 „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“ creditele de angajament aferente anilor anteriori pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă, cu încadrare în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.(3) Se autorizează Serviciul Român de Informații să modifice în anexa nr. 3/31/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ creditele de angajament aferente anilor anteriori, cu încadrare în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.


  Articolul 17

  Se autorizează Serviciul de Informații Externe să introducă în anexa nr. 3/32/29 „Fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții“, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională“, titlul 71 „Active nefinanciare“, la fișa cod obiectiv 471 „Obiective (proiecte) de investiții în continuare“, credite de angajament, respectiv credite bugetare pe anul 2020 în sumă de 100 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.


  Articolul 18
  (1) Suma de 129.100 mii lei prevăzută în anexa nr. 2 în bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare și construcții“, titlul 72 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăților comerciale“ poate fi utilizată pentru majorarea, în condițiile legii, a contribuției statului la capitalul social al operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea acestuia.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se detaliază în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri pe operatorii economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului.(3) Suma prevăzută la alin. (1) detaliată potrivit alin. (2) se virează de către Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului și se utilizează pentru finanțarea investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea art. 346 alin. (1) lit. b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


  Articolul 19
  (1) Se autorizează Academia Română, în anexa nr. 3/37/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să efectueze următoarele modificări la partea de venituri:
  a) la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“ să diminueze subcapitolul 30.10.50 „Alte venituri din proprietate“ cu suma de 57 mii lei;
  b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“ să suplimenteze subcapitolul 33.10.04 „Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare“ cu suma de 57 mii lei și subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“ cu suma de 200 mii lei.
  (2) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, republicată, și art. 47 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Academia Română să efectueze redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare, la capitolul 66.01 „Sănătate“, de la art. 51.02 „Transferuri de capital“ la art. 51.01 „Transferuri curente“.


  Articolul 20
  (1) Prin excepție de la prevederile art. 27, influența de 147.251 mii lei, reprezentând credite bugetare și credite de angajament, prevăzută în anexa nr. 2 în bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, se detaliază în anexa nr. 3/38/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2020-2023“ pe partea de cheltuieli după cum urmează:
  a) titlul 20 „Bunuri și servicii“ se suplimentează cu suma de 60.000 mii lei, credite bugetare și credite de angajament;
  b) titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se suplimentează cu suma de 87.251 mii lei, credite bugetare și credite de angajament.
  (2) Se autorizează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii și să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, cu respectarea prevederilor alin. (1) și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.


  Articolul 21

  Se autorizează Agenția Națională de Presă AGERPRES, în anexa nr. 3/43/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să diminueze veniturile proprii la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“ cu suma de 100 mii lei.


  Articolul 22
  (1) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Competitivitate în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să majoreze la componenta 0101 „Finanțarea din FEN postaderare“ creditele de angajament cu suma de 4.564.766 mii lei, respectiv creditele bugetare cu suma de 2.630.860 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să diminueze la componenta 0201 „Cofinanțare publică pentru beneficiarii finanțați integral din bugetele publice centrale“ creditele de angajament cu suma de 4.143 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Capital uman și Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020, în cadrul anexelor nr. 3/54/24 „Cheltuieli din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“ și nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să modifice creditele de angajament aferente anilor anteriori cu încadrare în prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și să modifice creditele bugetare aferente anilor anteriori cu încadrare în valoarea totală a programului aprobat prin decizia Comisiei Europene.(4) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020, în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să majoreze creditele de angajament la componenta 0101 „Finanțarea din FEN postaderare“ aferente anului curent cu suma de 630.000 mii lei, având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.


  Articolul 23

  Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2020 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 2.175.780 mii lei, după cum urmează:
  a) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cu suma de 276.618 mii lei, potrivit anexei nr. 3, astfel:
  a1) se suplimentează cu suma de 74.704 mii lei sumele destinate finanțării sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap;
  a2) se suplimentează cu suma de 143 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor căminelor pentru persoane vârstnice, pentru județul Giurgiu;
  a3) se suplimentează cu suma de 41.460 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, în baza datelor transmise de către unitățile administrativ-teritoriale;
  a4) se aprobă sume rezervate în cuantum de 160.311 mii, care se repartizează pe județe prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru finanțarea Programului pentru școli al României în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2020-2021;

  b) se majorează cu suma de 705.740 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București, potrivit anexei nr. 4, astfel:
  b1) se suplimentează cu suma de 31.461 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, pentru sistemul de protecție a copilului și pentru centrele publice pentru persoane adulte cu handicap;
  b2) se aprobă sume rezervate în cuantum de 15.742 mii, care se repartizează pe sectoare ale municipiului București prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru finanțarea Programului pentru școli al României în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2020-2021;
  b3) se suplimentează cu suma de 105.249 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul de masă, respectiv învățământul de masă sau special în cazul sectoarelor municipiului București, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, cu modificările ulterioare, în baza datelor transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;
  b4) se diminuează cu suma de 8.796 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, în baza datelor transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;
  b5) se suplimentează cu suma de 42.716 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor determinate de acordarea unui suport alimentar, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat;
  b6) se diminuează cu suma de 143 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor căminelor pentru persoane vârstnice, pentru județul Giurgiu;
  b7) se alocă suma de 225 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor Centrului de zi și Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu „Sf. Nicolae“ din localitatea Recea, județul Maramureș;
  b8) se majorează cu suma de 519.286 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  c) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor cu suma de 1.116.437 mii lei;
  d) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular și a celui confesional, cu suma de 76.985 mii lei, potrivit anexei nr. 5.


  Articolul 24

  Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 23 lit. c) au următoarea destinație:
  a) suma de 1.104.100 mii lei se alocă, pe județe și municipiul București, în scopul achitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale la data de 30 iunie 2020 inclusiv, raportate potrivit legii;
  b) suma de 566 mii lei pentru acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  c) suma de 11.771 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor determinate de achitarea debitelor restante la fondul de risc, pentru componenta „termie“, aferente împrumutului extern contractat pentru realizarea Programului „Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava“, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare.


  Articolul 25
  (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 24 lit. a) se alocă, pe județe și municipiul București, în scopul achitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale la data de 30 iunie 2020 inclusiv, raportate potrivit legii, rezultate din relații cu:
  a) furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;
  b) bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.
  (2) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, plățile restante înregistrate în contabilitatea instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sunt numai plățile restante aferente cheltuielilor care pot fi finanțate din bugetele locale.(3) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, repartizarea pe județe și municipiul București a sumelor alocate în condițiile alin. (1) se face în scopul achitării plăților restante, la data de 30 iunie 2020 inclusiv, înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, reprezentând:
  a) obligații de plată rezultate din relațiile cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări;
  b) sume neachitate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate la data de 30 iunie 2020 inclusiv, pentru acoperirea diferenței dintre prețul local al energiei termice facturate populației și prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, diminuate cu plățile efectuate la data cererii;
  c) obligații de plată față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.
  (4) Suma repartizată potrivit alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru:
  a) stingerea obligațiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiție de achitare conform actelor administrativ-fiscale în baza cărora s-au acordat eșalonări/amânări la plată, potrivit legii, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, și data de 30 iunie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2020 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări ai unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;
  b) stingerea obligațiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiție de achitare conform actelor administrativ-fiscale în baza cărora s-au acordat eșalonări/amânări la plată, potrivit legii, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020, cu modificările ulterioare, și data de 30 iunie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2020 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;
  c) stingerea obligațiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiție de achitare conform actelor administrativ-fiscale în baza cărora s-au acordat eșalonări/amânări la plată, potrivit legii, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020, cu modificările ulterioare, și data de 30 iunie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2020 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;
  d) stingerea obligațiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiție de achitare conform actelor administrativ-fiscale în baza cărora s-au acordat eșalonări/amânări la plată, potrivit legii, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020, cu modificările ulterioare, și data de 30 iunie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2020 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale.
  (5) În scopul alocării sumelor în condițiile alin. (1), unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune, până la data de 30 septembrie 2020 inclusiv, la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice cereri scrise însoțite de următoarele documente:
  a) situația obligațiilor de plată către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări și/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuți la alin. (4) lit. a)-c), după caz;
  b) certificatele de atestare fiscală ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuți la alin. (4), după caz, emise de organele fiscale;
  c) acorduri încheiate între unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și furnizorii de bunuri, servicii sau lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat ai unităților administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și ai spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, pentru stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a) și b), precum și acorduri încheiate între unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat și furnizorii cărora aceștia le datorează sume, pentru stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. c), denumite în continuare acorduri, corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală prevăzute la lit. b). Prin aceste acorduri furnizorii de bunuri, servicii și lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorii de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat confirmă faptul că sunt de acord cu stingerea obligațiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol.
  (6) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/ Administrațiile județene ale finanțelor publice analizează cererile în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la depunerea acestora, din punctul de vedere al respectării prevederilor prezentului articol. Zilnic, pentru cererile care se încadrează în prevederile prezentului articol, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice întocmesc o situație centralizatoare care conține suma necesară a fi repartizată unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.(7) În prima zi lucrătoare de la întocmirea situației centralizatoare, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice transmit o cerere Ministerului Finanțelor Publice prin care solicită repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, corespunzătoare sumei totale care face obiectul situației centralizatoare. Suma din cerere se diminuează cu eventualele sume solicitate prin cereri anterioare și nevirate în contul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale potrivit alin. (16).(8) Ministerul Finanțelor Publice înregistrează cererile în ordinea primirii acestora și repartizează sumele solicitate, pe fiecare județ/municipiul București, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, în limita sumei prevăzute la alin. (1).(9) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (8) în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2020, pe care le comunică direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice.(10) Ministerul Finanțelor Publice restituie cu adresă direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/ administrațiilor județene ale finanțelor publice cererile prevăzute la alin. (8) pentru care nu mai există sume de repartizat, din sumele prevăzute la alin. (1).(11) Certificatele de atestare fiscală ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat se solicită organelor fiscale centrale competente de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, pe baza datelor existente în evidența creanțelor fiscale ale organelor fiscale centrale competente și cuprind obligațiile fiscale care fac obiectul stingerii potrivit alin. (4), existente în sold la data de 30 iunie 2020 inclusiv și nestinse până la data eliberării acestora.(12) Sumele destinate achitării obligațiilor de plată restante care fac obiectul cererilor scrise prevăzute la alin. (5) nu pot fi mai mari decât obligațiile de plată și obligațiile fiscale prevăzute la alin. (4) pentru stingerea cărora se utilizează rezultatele din certificatele de atestare fiscală.(13) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/Administrațiile județene ale finanțelor publice au obligația de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 comunicate de Ministerul Finanțelor Publice, pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în termen de o zi lucrătoare de la comunicare. Repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, prin decizie a directorilor generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefilor administrațiilor județene ale finanțelor publice. Sumele ce se repartizează unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sunt cele înscrise în cererile pentru care Ministerul Finanțelor Publice a repartizat sume potrivit alin. (8).(14) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv instituțiile din subordine, după caz, au obligația de a depune unităților Trezoreriei Statului la care acestea își au conturile deschise următoarele documente:
  a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condițiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau rectificate, după caz, pentru instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz;
  b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare și dispozițiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4);
  c) ordinele de plată prin care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale virează sumele aprobate în conturile de venituri ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;
  d) ordinele de plată prin care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale obligațiile fiscale aparținând furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat sau propriile obligații fiscale, după caz.
  (15) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate potrivit prevederilor prezentului articol, se efectuează de către unitățile Trezoreriei Statului în următoarele condiții:
  a) existența bugetelor locale majorate sau rectificate, inclusiv a bugetelor rectificate ale instituțiilor publice finanțate integral ori parțial din bugetul local și ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz, cu sumele repartizate potrivit alin. (13);
  b) existența deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puțin la nivelul ordinelor de plată prezentate;
  c) sumele înscrise în ordinele de plată, depuse potrivit alin. (14), sunt în limita sumelor înscrise în acordurile încheiate și a sumelor reprezentând plăți restante pe care unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale le datorează bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale;
  d) sumele sunt utilizate conform destinației pentru care au fost alocate de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice;
  e) sumele din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale centrale. În acest scop, la data primirii documentelor de plată depuse de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, unitățile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale centrale competente actualizarea sumelor din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea având obligația de a actualiza/confirma sumele respective în cadrul aceleiași zile. În cazul în care sumele care fac obiectul documentelor de plată depuse de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt mai mari decât cele cuprinse în certificatele de atestare fiscală actualizate, acestea se restituie/resping pentru a fi refăcute în termen de o zi lucrătoare de la restituire/respingere.
  (16) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care se virează în conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (15) vor fi diminuate față de cele aprobate prin decizie a conducătorului entității la care s-a depus inițial cererea, atât cu eventualele obligații fiscale stinse după data eliberării certificatelor de atestare fiscală care au stat la baza solicitării sumelor defalcate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, cât și cu sumele înscrise în documentele de plată care nu îndeplinesc condițiile alin. (14). Cu diferența dintre sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate și cele virate în conturile acestora, unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale își diminuează bugetele locale, inclusiv bugetele rectificate ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz, modificate potrivit alin. (14) lit. a).(17) Unitățile Trezoreriei Statului transmit titularilor de cont copii ale documentelor de plată aferente achitării obligațiilor prevăzute la alin. (3) și (4) la adresele comunicate de aceștia și eliberează extrase de cont potrivit prevederilor legale în vigoare. Titularii conturilor vor înregistra în contabilitatea proprie stingerea obligațiilor fiscale și a obligațiilor de plată restante față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, după caz, și vor transmite furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, ale căror obligații fiscale au fost stinse, copii ale extraselor de cont și ale documentelor de plată care vor sta la baza înregistrării în contabilitatea acestora a stingerii creanțelor de natură comercială și a obligațiilor fiscale aferente operațiunilor respective, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.(18) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (3)-(16), repartizate și neutilizate până la data de 23 octombrie 2020 inclusiv, se comunică Ministerului Finanțelor Publice de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice până la data de 30 octombrie 2020 inclusiv, în vederea retragerii lor.(19) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de realitatea și exactitatea sumelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (5), precum și de conformitatea datelor înscrise în aceste documente cu cele din documentele justificative care au stat la baza întocmirii lor.(20) Răspunderea pentru stabilirea sumelor solicitate care fac obiectul cererilor depuse, precum și pentru utilizarea acestora în conformitate cu prevederile prezentului articol revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.(21) În aplicarea prevederilor alin. (3)-(17), în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 26

  Influențe asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 6.


  Secţiunea a 2-a Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 27
  (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de titluri noi, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) nu se pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“.


  Articolul 28

  Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiective/proiecte de investiții în continuare“ și „Obiective/proiecte de investiții noi“ la poziția „Alte cheltuieli de investiții“, cuprinse în programul de investiții publice, anexă la bugetul acestora și al instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, în limita prevederilor bugetare aprobate.


  Articolul 29
  (1) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională“ și în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor“.(2) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale unităților din rețeaua sanitară proprie, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătate“ și prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) nu se pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“.


  Articolul 30
  (1) În anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat și pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor de plată care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat, precum și cele aferente implementării măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul COVID-19.(2) În anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 21 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura cheltuielilor bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în vederea majorării acestuia cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit alin. (2).(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit alin. (2).


  Articolul 31

  Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate prin prezenta ordonanță de urgență în bugetele lor și în anexele la acestea pe anul 2020, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare între articolele și alineatele titlurilor de cheltuieli pentru care sunt aprobate influențe în anexa nr. 2 și anexa nr. 7, să introducă proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile noi și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.


  Articolul 32
  (1) Influențele prevăzute în anexa nr. 2 pentru bugetele Secretariatului General al Guvernului, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății, Agenției Naționale de Integritate, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Autorității Electorale Permanente cuprind și sumele aprobate potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020.(2) Cu sumele alocate în condițiile alin. (1) și rămase neutilizate după încheierea perioadei electorale se majorează Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.


  Articolul 33

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se repartizează sumele reținute în proporție de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 34
  (1) Disponibilitățile în sumă de 1.670.129 mii lei aflate la data de 4 august 2020 în soldul fondurilor administrate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. conform prevederilor art. 10 lit. a)-c) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările și completările ulterioare, se reflectă în execuția bugetului de stat pe anul 2020 la poziția distinctă de la titlul „Împrumuturi“, prevăzută la art. 12 alin. (2) din aceeași lege, în debitul contului corespunzător de cheltuieli bugetare deschis la Trezoreria Statului și în limita creditelor bugetare aprobate în acest scop.(2) Pentru reflectarea operațiunilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice va elabora norme aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Sumele utilizate de Banca de Export-Import a României conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv dobânzile aferente sumelor respective, se virează pe măsura recuperării acestora la fondurile din care au fost utilizate și se folosesc în continuare conform destinației respectivelor fonduri.(4) Evidențierea în bugetul general consolidat a operațiunilor efectuate de EXIMBANK aferente disponibilităților prevăzute la alin. (1) se efectuează în condițiile prevăzute de art. 12 alin. (2^2) din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 35

  Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și ale art. 26 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum și ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de –75.279,9 milioane lei.


  Articolul 36

  Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. a)-d), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (4) și (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum și ale art. 2, art. 3 alin. (1), (4), (5) și (6) din Legea nr. 238/2019:
  a) plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2020 de –8,6%;
  b) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 10,6% în anul 2020;
  c) pentru anul 2020, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 391.344,3 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 226.132,8 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale 83.531,9 milioane lei, pentru bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este de 44.597,0 milioane lei, pentru bugetul instituțiilor/ activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 34.047,1 milioane lei, alte bugete componente ale bugetului general consolidat 5.805,5 milioane lei;
  d) pentru anul 2020, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 111.811,6 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 58.336,4 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 33.899,5 milioane lei;
  e) pentru anul 2020, plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de –90.996,8 milioane lei, al soldului bugetului de stat este de –99.936,7 milioane lei, al soldului bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este zero și al soldului bugetului instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 2.261,8 milioane lei;
  f) plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfârșitul anului 2020, este de 44% din produsul intern brut;
  g) plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, și de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2020, este de 32.000 milioane lei.


  Articolul 37

  Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  *) Anexele nr. 1-6 sunt reproduse în facsimil.


  Capitolul II Modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare

  Articolul 38

  Articolul 25 din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 și 2 bis din 6 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 25

  În scopul limitării riscurilor asumate de către stat în utilizarea instrumentelor de datorie, pentru operațiunile de administrare a pasivelor și a operațiunilor cu instrumente financiare derivate, Ministerul Finanțelor Publice poate selecta firme de avocatură pentru prestarea de servicii de consultanță juridică privind elaborarea, negocierea și încheierea documentației-cadru și a documentației aferente acestor tipuri de operațiuni în limita sumei de 1.000 mii lei. În acest sens, în bugetul propriu al Ministerului Finanțelor Publice, la capitolul 54.01 «Alte servicii publice generale», titlul 20 «Bunuri și servicii», pentru anul 2020, sunt prevăzute credite de angajament în sumă de 1.000 mii lei și credite bugetare în sumă de 563 mii lei.


  Articolul 39

  La articolul 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 17 aprilie 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 115/2020, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (7) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 5 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru transferuri din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, către Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.


  Articolul 40

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prevederile art. 35 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, aprobată prin Legea nr. 126/2010, se abrogă.


  Articolul 41

  Începând cu 1 septembrie 2020 nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, este de 800 lei.


  Articolul 42

  La articolul 86 alineatul (2) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 9 iulie 2019, cu modificările ulterioare, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) la data de 1 septembrie 2020 - 1.442 lei;


  Articolul 43

  La articolul 38 alineatul (4^1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) începând cu 1 septembrie 2021 de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase

  București, 14 august 2020.
  Nr. 135.

  Anexa nr. 1

  TOTAL
  Influențe asupra veniturilor bugetului de stat
  pe anul 2020
  detaliate pe capitole și subcapitole

  - mii lei -

  Capitol

  Subcapitol

  Paragraf

  Grupa/ Titlu

  Articol

  Alineat

  Denumire indicator

  Influențe

  A

  B

  1

  0001

  01

  VENITURI - TOTAL

  589.874

  0002

  01

  I. VENITURI CURENTE

  -8.556.520

  0003

  01

  A. VENITURI FISCALE

  -8.122.017

  0004

  01

  A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

  -1.039.314

  0005

  01

  A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

  -706.129

  0101

  IMPOZIT PE PROFIT

  -526.255

  01

  Impozit pe profit de la agenții economici

  -141.871

  02

  Impozit pe profit de la băncile comerciale

  -384.384

  0201

  ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

  -179.874

  02

  Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului

  -261

  03

  Impozit pe dividende datorat de persoane juridice

  -19.441

  04

  Impozitul pe reprezentante

  15

  06

  Impozit pe venitul microîntreprinderilor

  -160.187

  0301

  IMPOZIT PE VENIT

  -290.235

  02

  Impozit pe venituri din salarii

  -377.505

  04

  Impozit pe venituri din dividende

  326.870

  05

  Impozit pe venituri din dobânzi

  22.296

  06

  Impozit pe venituri din pensii

  -277.767

  07

  Impozit pe veniturile din premii

  -9.488

  10

  Impozit pe venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valuta la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare

  -8

  11

  Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală

  -6.295

  16

  Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/ convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil precum și a contractelor de agent

  -3.763

  18

  Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

  4.689

  19

  Sume virate pentru sponsorizarea entităților non-profit

  89.392

  21

  Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole

  7.395

  22

  Impozit pe veniturile din jocuri de noroc

  -7.928

  23

  Impozit pe venitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II - impozit pe profit, care nu generează o persoană juridică

  12

  24

  Impozit pe veniturile realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III - impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, care nu generează o persoană juridică

  -74

  25

  Impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016

  -31

  26

  Impozitul pe veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă

  -135

  50

  Impozit pe venituri din alte surse

  -74.612

  51

  Impozit pe venit aferent declarației unice

  200.000

  60

  Regularizări

  -183.283

  0401

  COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)

  290.235

  01

  Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)

  290.235

  0500

  01

  A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

  -333.185

  0501

  ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

  -333.185

  01

  Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente

  -333.185

  0700

  01

  A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

  -154.648

  0701

  IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

  -154.648

  05

  Taxa pe active

  -154.648

  1000

  01

  A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

  -6.882.263

  1001

  TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

  -4.254.422

  1101

  SUME DEFALCATE DIN TVA

  -2.175.780

  01

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad)

  -276.618

  02

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad)

  -705.740

  06

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)

  -1.116.437

  09

  Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional (se scad)

  -76.985

  1201

  ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII

  -225.245

  05

  Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei

  -18

  11

  Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale.

  -212.271

  12

  Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale

  -5.122

  13

  Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a gazului metan

  -7.834

  1401

  ACCIZE

  160.027

  1501

  TAXE PE SERVICII SPECIFICE

  21

  50

  Alte taxe pe servicii specifice

  21

  1601

  TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI

  -386.864

  01

  Taxe pentru jocurile de noroc

  -415.529

  04

  Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale

  26.222

  05

  Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor

  327

  07

  Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional

  1.332

  08

  Taxe speciale pentru autoturisme și autovehicule la prima înmatriculare în România

  -260

  10

  Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit

  17

  50

  Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități

  1.027

  1800

  01

  A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

  -45.792

  1801

  ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

  -45.792

  01

  Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole și taxelor antidumping

  -3.836

  07

  Impozitul specific

  -42.259

  50

  Alte impozite și taxe

  303

  2000

  01

  B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI

  -56.836

  2001

  CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR

  -81.906

  05

  Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate

  -4.862

  08

  Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca aferentă bugetului de stat

  -77.044

  2101

  CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR

  25.070

  01

  Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați

  12.201

  27

  Diferențe aferente contribuției de asigurări sociale de sănătate

  126

  46

  Sume aferente bonificației acordate la plata contribuției de asigurări sociale

  -7.466

  50

  Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați

  20.209

  2900

  01

  C. VENITURI NEFISCALE

  -377.667

  3000

  01

  C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

  -199.796

  3001

  VENITURI DIN PROPRIETATE

  -199.796

  01

  Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

  -89.025

  04

  Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naționale a României

  51.263

  05

  Venituri din concesiuni și închirieri

  -261.184

  08

  Venituri din dividende

  89.182

  11

  Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

  12.869

  50

  Alte venituri din proprietate

  -2.901

  3300

  01

  C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

  -177.871

  3301

  VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI

  -197.653

  02

  Taxe consulare

  -7.142

  03

  Venituri din taxe pentru prestații vamale

  248

  04

  Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare

  -396

  05

  Taxe și alte venituri în învățământ

  64

  06

  Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară

  -4.277

  09

  Taxe și alte venituri din protecția mediului

  -2.919

  16

  Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă

  -39

  17

  Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare

  -593

  23

  Venituri din timbrul judiciar

  -2

  25

  Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat

  18.037

  26

  Venituri din despăgubiri

  -148.234

  29

  Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans

  -198

  50

  Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

  -52.202

  3401

  VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

  -5.949

  01

  Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate

  13

  50

  Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

  -5.962

  3501

  AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI

  -197.307

  01

  Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

  -157.423

  02

  Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe

  -30

  03

  Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

  3.479

  04

  Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen

  295

  05

  Amenzi judiciare

  -6.467

  06

  Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor

  -888

  07

  Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată

  -4.924

  08

  Penalități de nedeclarare

  -36.953

  50

  Alte amenzi, penalități și confiscări

  5.604

  3601

  DIVERSE VENITURI

  223.038

  01

  Venituri din aplicarea prescripției extinctive

  78.437

  02

  Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

  -1.892

  03

  Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite

  -10.940

  05

  Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

  -1.738

  11

  Venituri din ajutoare de stat recuperate

  66.481

  14

  Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

  -3.732

  16

  Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare

  10.509

  18

  Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de păduri

  -4

  19

  Venituri din recuperarea creanțelor fiscale

  -31

  21

  Sume restituite aferente veniturilor încasate

  -275

  24

  Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri

  86.076

  27

  Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de muncă, datorat până la data de 31 decembrie 2010

  -333

  50

  Alte venituri

  480

  3900

  01

  II. VENITURI DIN CAPITAL

  -15.909

  3901

  VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

  -15.909

  01

  Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

  3.151

  03

  Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

  4.279

  06

  Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare

  -21.075

  07

  Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unităților administrativ-teritoriale

  283

  09

  Venituri rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit în cadrul programului "Prima casă"

  -2.651

  50

  Alte venituri din valorificarea unor bunuri

  104

  4000

  01

  III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

  1.234.813

  4101

  ALTE OPERAȚIUNI FINANCIARE

  1.234.813

  08

  Disponibil din excedentele anilor precedenți ale instituțiilor reorganizate

  533.503

  15

  Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare și Investiții

  1.310

  16

  Disponibilități din excedentele anilor precedenți

  700.000

  4801

  SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  7.927.490


  Anexa nr. 2

  TOTAL
  Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2020
  pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

  Tit: 00

  - mii lei -

  Capitol

  Subcapitol

  Paragraf

  Grupa/ Titlu

  Articol

  Alineat

  Denumire indicator

  Influențe

  A

  B

  1

  5000

  TOTAL GENERAL

  I. Credite de angajament

  32.014.230

  II. Credite bugetare

  26.045.306

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  25.232.808

  II. Credite bugetare

  20.633.374

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  1.099.059

  II. Credite bugetare

  1.099.074

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  417.722

  II. Credite bugetare

  413.793

  30

  TITLUL III DOBÂNZI

  I. Credite de angajament

  1.697.533

  II. Credite bugetare

  1.697.533

  40

  TITLUL IV SUBVENȚII

  I. Credite de angajament

  346.320

  II. Credite bugetare

  200.320

  50

  TITLUL V FONDURI DE REZERVA

  I. Credite de angajament

  1.397.718

  II. Credite bugetare

  2.157.718

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  756.106

  II. Credite bugetare

  1.795.438

  55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I. Credite de angajament

  1.849.527

  II. Credite bugetare

  1.090.678

  56

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

  I. Credite de angajament

  219.418

  II. Credite bugetare

  219.418

  57

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  1.927.505

  II. Credite bugetare

  1.917.505

  58

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I. Credite de angajament

  13.807.660

  II. Credite bugetare

  8.345.685

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  1.340.263

  II. Credite bugetare

  1.340.217

  65

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ

  I. Credite de angajament

  373.977

  II. Credite bugetare

  355.995

  70

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I. Credite de angajament

  2.022.483

  II. Credite bugetare

  652.993

  71

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I. Credite de angajament

  1.721.945

  II. Credite bugetare

  352.455

  72

  TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

  I. Credite de angajament

  300.538

  II. Credite bugetare

  300.538

  79

  OPERAȚIUNI FINANCIARE

  I. Credite de angajament

  4.758.939

  II. Credite bugetare

  4.758.939

  80

  TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

  I. Credite de angajament

  4.670.129

  II. Credite bugetare

  4.670.129

  81

  TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

  I. Credite de angajament

  88.810

  II. Credite bugetare

  88.810

  5001

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT

  I. Credite de angajament

  31.144.497

  II. Credite bugetare

  25.296.099

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  24.489.093

  II. Credite bugetare

  19.964.109

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  1.028.035

  II. Credite bugetare

  1.028.050

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  344.974

  II. Credite bugetare

  341.145

  30

  TITLUL III DOBÂNZI

  I. Credite de angajament

  1.697.533

  II. Credite bugetare

  1.697.533

  40

  TITLUL IV SUBVENȚII

  I. Credite de angajament

  346.320

  II. Credite bugetare

  200.320

  50

  TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ

  I. Credite de angajament

  1.397.718

  II. Credite bugetare

  2.157.718

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  754.606

  II. Credite bugetare

  1.793.938

  55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I. Credite de angajament

  1.390.154

  II. Credite bugetare

  692.467

  56

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

  I. Credite de angajament

  217.000

  II. Credite bugetare

  217.000

  57

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  1.924.580

  II. Credite bugetare

  1.914.580

  58

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I. Credite de angajament

  13.694.438

  II. Credite bugetare

  8.245.651

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  1.319.758

  II. Credite bugetare

  1.319.712

  65

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ

  I. Credite de angajament

  373.977

  II. Credite bugetare

  355.995

  70

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I. Credite de angajament

  1.899.075

  II. Credite bugetare

  575.661

  71

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I. Credite de angajament

  1.598.760

  II. Credite bugetare

  275.346

  72

  TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

  I. Credite de angajament

  300.315

  II. Credite bugetare

  300.315

  79

  OPERAȚIUNI FINANCIARE

  I. Credite de angajament

  4.756.329

  II. Credite bugetare

  4.756.329

  80

  TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

  I. Credite de angajament

  4.670.129

  II. Credite bugetare

  4.670.129

  81

  TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

  I. Credite de angajament

  86.200

  II. Credite bugetare

  86.200

  5101

  AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

  I. Credite de angajament

  12.871.390

  II. Credite bugetare

  7.782.571

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  12.771.691

  II. Credite bugetare

  7.680.418

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  529.832

  II. Credite bugetare

  529.847

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  164.900

  II. Credite bugetare

  164.900

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  25.050

  II. Credite bugetare

  25.050

  55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I. Credite de angajament

  502.282

  II. Credite bugetare

  502.282

  58

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I. Credite de angajament

  11.543.352

  II. Credite bugetare

  6.452.067

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  6.275

  II. Credite bugetare

  6.272

  70

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I. Credite de angajament

  99.699

  II. Credite bugetare

  102.153

  71

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I. Credite de angajament

  99.699

  II. Credite bugetare

  102.153

  5301

  CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE

  I. Credite de angajament

  216.726

  II. Credite bugetare

  5.476

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  207.476

  II. Credite bugetare

  3.476

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  2.588

  II. Credite bugetare

  2.588

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  4.775

  II. Credite bugetare

  775

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  67

  II. Credite bugetare

  67

  55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I. Credite de angajament

  200.046

  II. Credite bugetare

  46

  70

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I. Credite de angajament

  9.250

  II. Credite bugetare

  2.000

  71

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I. Credite de angajament

  9.250

  II. Credite bugetare

  2.000

  5401

  ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

  I. Credite de angajament

  2.129.540

  II. Credite bugetare

  2.889.540

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  2.088.325

  II. Credite bugetare

  2.848.325

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  4.934

  II. Credite bugetare

  4.934

  50

  TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ

  I. Credite de angajament

  1.397.718

  II. Credite bugetare

  2.157.718

  55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I. Credite de angajament

  -1.509

  II. Credite bugetare

  -1.509

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  687.182

  II. Credite bugetare

  687.182

  70

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I. Credite de angajament

  41.215

  II. Credite bugetare

  41.215

  72

  TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

  I. Credite de angajament

  41.215

  II. Credite bugetare

  41.215

  5501

  TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI

  I. Credite de angajament

  1.765.000

  II. Credite bugetare

  1.765.000

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  1.700.000

  II. Credite bugetare

  1.700.000

  30

  TITLUL III DOBÂNZI

  I. Credite de angajament

  1.700.000

  II. Credite bugetare

  1.700.000

  79

  OPERAȚIUNI FINANCIARE

  I. Credite de angajament

  65.000

  II. Credite bugetare

  65.000

  81

  TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

  I. Credite de angajament

  65.000

  II. Credite bugetare

  65.000

  5601

  TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

  I. Credite de angajament

  -432.532

  II. Credite bugetare

  -432.532

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  -432.532

  II. Credite bugetare

  -432.532

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  -432.532

  II. Credite bugetare

  -432.532

  6001

  APĂRARE

  I. Credite de angajament

  1.318.280

  II. Credite bugetare

  14.551

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  72.766

  II. Credite bugetare

  60.907

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  19.563

  II. Credite bugetare

  19.563

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  68.093

  II. Credite bugetare

  68.093

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  -12.888

  II. Credite bugetare

  -12.888

  55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I. Credite de angajament

  -690

  II. Credite bugetare

  -8.333

  57

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  10

  II. Credite bugetare

  10

  58

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I. Credite de angajament

  -1.322

  II. Credite bugetare

  -5.538

  70

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I. Credite de angajament

  1.245.514

  II. Credite bugetare

  -46.356

  71

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I. Credite de angajament

  1.245.514

  II. Credite bugetare

  -46.356

  6101

  ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

  I. Credite de angajament

  981.204

  II. Credite bugetare

  540.112

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  787.944

  II. Credite bugetare

  339.802

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  814.433

  II. Credite bugetare

  814.433

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  117.292

  II. Credite bugetare

  117.292

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  13.818

  II. Credite bugetare

  15.658

  55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I. Credite de angajament

  -18

  II. Credite bugetare

  -18

  57

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  78

  II. Credite bugetare

  78

  58

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I. Credite de angajament

  -163.405

  II. Credite bugetare

  -613.387

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  5.746

  II. Credite bugetare

  5.746

  70

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I. Credite de angajament

  193.260

  II. Credite bugetare

  200.310

  71

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I. Credite de angajament

  193.260

  II. Credite bugetare

  200.310

  6501

  ÎNVĂȚĂMÂNT

  I. Credite de angajament

  327.392

  II. Credite bugetare

  15.462

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  406.056

  II. Credite bugetare

  27.924

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  -521.282

  II. Credite bugetare

  -521.282

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  624

  II. Credite bugetare

  624

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  58.364

  II. Credite bugetare

  29.042

  55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I. Credite de angajament

  -1

  II. Credite bugetare

  -1

  57

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  -74

  II. Credite bugetare

  -74

  58

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I. Credite de angajament

  494.071

  II. Credite bugetare

  196.690

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  -70

  II. Credite bugetare

  -70

  65

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ

  I. Credite de angajament

  374.424

  II. Credite bugetare

  322.995

  70

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I. Credite de angajament

  -78.664

  II. Credite bugetare

  -12.462

  71

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I. Credite de angajament

  -78.664

  II. Credite bugetare

  -12.462

  6601

  SĂNĂTATE

  I. Credite de angajament

  186.146

  II. Credite bugetare

  146.790

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  187.049

  II. Credite bugetare

  147.693

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  199.887

  II. Credite bugetare

  199.887

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  19.232

  II. Credite bugetare

  19.232

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  -32.070

  II. Credite bugetare

  -71.426

  70

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I. Credite de angajament

  -903

  II. Credite bugetare

  -903

  71

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I. Credite de angajament

  -903

  II. Credite bugetare

  -903

  6701

  CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE

  I. Credite de angajament

  254.670

  II. Credite bugetare

  159.340

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  254.620

  II. Credite bugetare

  159.290

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  -3.300

  II. Credite bugetare

  -3.300

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  -18.755

  II. Credite bugetare

  -18.755

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  139.907

  II. Credite bugetare

  54.718

  55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I. Credite de angajament

  2.470

  58

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I. Credite de angajament

  -52.660

  II. Credite bugetare

  -58.778

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  187.405

  II. Credite bugetare

  187.405

  65

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ

  I. Credite de angajament

  -447

  II. Credite bugetare

  -2.000

  70

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I. Credite de angajament

  50

  II. Credite bugetare

  50

  71

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I. Credite de angajament

  50

  II. Credite bugetare

  50

  6801

  ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  1.952.011

  II. Credite bugetare

  1.941.968

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  1.952.011

  II. Credite bugetare

  1.941.968

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  -14.686

  II. Credite bugetare

  -14.686

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  -10.000

  II. Credite bugetare

  -10.000

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  1.647

  II. Credite bugetare

  1.647

  55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I. Credite de angajament

  50.000

  II. Credite bugetare

  50.000

  57

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  1.924.566

  II. Credite bugetare

  1.914.566

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  484

  II. Credite bugetare

  441

  7001

  LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

  I. Credite de angajament

  829.000

  II. Credite bugetare

  1.164.000

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  679.000

  II. Credite bugetare

  1.114.000

  40

  TITLUL IV SUBVENȚII

  I. Credite de angajament

  -21.000

  II. Credite bugetare

  -21.000

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  II. Credite bugetare

  1.100.000

  55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I. Credite de angajament

  700.000

  65

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ

  II. Credite bugetare

  35.000

  70

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I. Credite de angajament

  150.000

  II. Credite bugetare

  50.000

  71

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I. Credite de angajament

  150.000

  II. Credite bugetare

  50.000

  7401

  PROTECȚIA MEDIULUI

  I. Credite de angajament

  136.060

  II. Credite bugetare

  237.330

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  136.060

  II. Credite bugetare

  237.330

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  -4.500

  II. Credite bugetare

  -4.500

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  13.313

  II. Credite bugetare

  13.313

  58

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  II. Credite bugetare

  101.270

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  127.247

  II. Credite bugetare

  127.247

  8001

  ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

  I. Credite de angajament

  4.642.049

  II. Credite bugetare

  4.724.873

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  -28.080

  II. Credite bugetare

  54.744

  40

  TITLUL IV SUBVENȚII

  I. Credite de angajament

  -15.000

  II. Credite bugetare

  -15.000

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  1.463

  II. Credite bugetare

  1.463

  55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I. Credite de angajament

  -600

  II. Credite bugetare

  82.224

  58

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I. Credite de angajament

  -14.000

  II. Credite bugetare

  -14.000

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  57

  II. Credite bugetare

  57

  79

  OPERAȚIUNI FINANCIARE

  I. Credite de angajament

  4.670.129

  II. Credite bugetare

  4.670.129

  80

  TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

  I. Credite de angajament

  4.670.129

  II. Credite bugetare

  4.670.129

  8101

  COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

  I. Credite de angajament

  600

  II. Credite bugetare

  600

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  600

  II. Credite bugetare

  600

  55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I. Credite de angajament

  600

  II. Credite bugetare

  600

  8201

  INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII

  I. Credite de angajament

  81.674

  II. Credite bugetare

  61.276

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  -47.426

  II. Credite bugetare

  -67.824

  40

  TITLUL IV SUBVENȚII

  I. Credite de angajament

  15.000

  II. Credite bugetare

  15.000

  55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I. Credite de angajament

  -62.426

  II. Credite bugetare

  -82.824

  70

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I. Credite de angajament

  129.100

  II. Credite bugetare

  129.100

  72

  TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

  I. Credite de angajament

  129.100

  II. Credite bugetare

  129.100

  8301

  AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE

  I. Credite de angajament

  3.523.372

  II. Credite bugetare

  3.598.151

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  3.524.188

  II. Credite bugetare

  3.598.967

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  8.500

  II. Credite bugetare

  8.500

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  -171

  40

  TITLUL IV SUBVENȚII

  I. Credite de angajament

  214.320

  II. Credite bugetare

  214.320

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  888.068

  II. Credite bugetare

  888.068

  58

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I. Credite de angajament

  2.112.653

  II. Credite bugetare

  2.187.261

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  300.818

  II. Credite bugetare

  300.818

  70

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I. Credite de angajament

  -816

  II. Credite bugetare

  -816

  71

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I. Credite de angajament

  -816

  II. Credite bugetare

  -816

  8401

  TRANSPORTURI

  I. Credite de angajament

  522.050

  II. Credite bugetare

  750.367

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  389.480

  II. Credite bugetare

  617.797

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  -3.000

  II. Credite bugetare

  -3.000

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  -950

  II. Credite bugetare

  -950

  30

  TITLUL III DOBÂNZI

  I. Credite de angajament

  -2.467

  II. Credite bugetare

  -2.467

  40

  TITLUL IV SUBVENȚII

  I. Credite de angajament

  153.000

  II. Credite bugetare

  7.000

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  245.650

  II. Credite bugetare

  245.650

  55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  II. Credite bugetare

  150.000

  56

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

  I. Credite de angajament

  217.000

  II. Credite bugetare

  217.000

  58

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I. Credite de angajament

  -224.317

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  4.564

  II. Credite bugetare

  4.564

  70

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I. Credite de angajament

  111.370

  II. Credite bugetare

  111.370

  71

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I. Credite de angajament

  -18.630

  II. Credite bugetare

  -18.630

  72

  TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

  I. Credite de angajament

  130.000

  II. Credite bugetare

  130.000

  79

  OPERATIUNI FINANCIARE

  I. Credite de angajament

  21.200

  II. Credite bugetare

  21.200

  81

  TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

  I. Credite de angajament

  21.200

  II. Credite bugetare

  21.200

  8501

  COMUNICAȚII

  I. Credite de angajament

  -155.135

  II. Credite bugetare

  -63.776

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  -155.135

  II. Credite bugetare

  -63.776

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  -155.251

  II. Credite bugetare

  -63.892

  58

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I. Credite de angajament

  66

  II. Credite bugetare

  66

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  50

  II. Credite bugetare

  50

  8701

  ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

  I. Credite de angajament

  -5.000

  II. Credite bugetare

  -5.000

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  -5.000

  II. Credite bugetare

  -5.000

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  -5.000

  II. Credite bugetare

  -5.000

  9901

  DEFICIT

  -24.706.225

  5008

  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

  I. Credite de angajament

  5.919

  II. Credite bugetare

  -7.269

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  5.919

  II. Credite bugetare

  -7.269

  58

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I. Credite de angajament

  5.919

  II. Credite bugetare

  -7.269

  5108

  AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

  I. Credite de angajament

  5.919

  II. Credite bugetare

  -7.269

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  5.919

  II. Credite bugetare

  -7.269

  58

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I. Credite de angajament

  5.919

  II. Credite bugetare

  -7.269

  5010

  VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  863.814

  II. Credite bugetare

  756.476

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  737.796

  II. Credite bugetare

  676.534

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  71.024

  II. Credite bugetare

  71.024

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  72.748

  II. Credite bugetare

  72.648

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  1.500

  II. Credite bugetare

  1.500

  55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I. Credite de angajament

  459.373

  II. Credite bugetare

  398.211

  56

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

  I. Credite de angajament

  2.418

  II. Credite bugetare

  2.418

  57

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  2.925

  II. Credite bugetare

  2.925

  58

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I. Credite de angajament

  107.303

  II. Credite bugetare

  107.303

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  20.505

  II. Credite bugetare

  20.505

  70

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I. Credite de angajament

  123.408

  II. Credite bugetare

  77.332

  71

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I. Credite de angajament

  123.185

  II. Credite bugetare

  77.109

  72

  TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

  I. Credite de angajament

  223

  II. Credite bugetare

  223

  79

  OPERAȚIUNI FINANCIARE

  I. Credite de angajament

  2.610

  II. Credite bugetare

  2.610

  81

  TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

  I. Credite de angajament

  2.610

  II. Credite bugetare

  2.610

  5110

  AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

  I. Credite de angajament

  -300

  II. Credite bugetare

  -300

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  -275

  II. Credite bugetare

  -275

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  -109

  II. Credite bugetare

  -109

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  -165

  II. Credite bugetare

  -165

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  -1

  II. Credite bugetare

  -1

  70

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I. Credite de angajament

  -25

  II. Credite bugetare

  -25

  71

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I. Credite de angajament

  -25

  II. Credite bugetare

  -25

  6010

  APĂRARE

  I. Credite de angajament

  70

  II. Credite bugetare

  70

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  70

  II. Credite bugetare

  70

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  225

  II. Credite bugetare

  225

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  -155

  II. Credite bugetare

  -155

  6110

  ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

  I. Credite de angajament

  -126

  II. Credite bugetare

  -126

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  -1

  II. Credite bugetare

  -1

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  3.554

  II. Credite bugetare

  3.554

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  -3.555

  II. Credite bugetare

  -3.555

  70

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I. Credite de angajament

  -125

  II. Credite bugetare

  -125

  71

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I. Credite de angajament

  -125

  II. Credite bugetare

  -125

  6510

  ÎNVĂȚĂMÂNT

  I. Credite de angajament

  420.033

  II. Credite bugetare

  390.711

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  276.614

  II. Credite bugetare

  276.614