REGULI DE APLICARE din 17 iulie 2018a sumelor forfetare pentru deplasări finanțate în cadrul Programului "Provocări în sănătatea publică la nivel european" finanțat prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European 2014-2021
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 1 august 2018 Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 902 din 17 iulie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 668 din 1 august 2018


  Articolul 1

  Prevederi legale aplicabile
  Prevederile legale aplicabile la stabilirea regulilor de aplicare a sumelor forfetare sunt:
  a) pct. 3 lit. D din anexa B la Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021 între Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, denumite în continuare state donatoare, și Guvernul României, denumit în continuare stat beneficiar, denumite în continuare împreună părți, prevede descrierea Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel european“;
  b) art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017 - prevede faptul că operatorii de program utilizează finanțarea pe bază de sume forfetare, în conformitate cu prevederile aplicabile ale Regulamentului de implementare a Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021;
  c) art. 21 din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 2.840/6.560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 - prevede faptul că sumele forfetare nu se verifică prin documente justificative și contractele de finanțare încheiate între operatorii de program și promotorii de proiecte vor cuprinde toate dispozițiile/regulile necesare pentru a verifica dacă au fost respectate condițiile de plată a finanțării pe baza sumelor forfetare;
  d) art. 8.3.1.b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021, cu modificările și completările ulterioare - prevede posibilitatea aplicării sumelor forfetare în baza unor reguli clar stabilite și aprobate de operatorul de program;
  e) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 348/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanțate din Fondul pentru relații bilaterale și Fondul de asistență tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021, cu modificările ulterioare - prevede sumele forfetare stabilite pentru finanțarea deplasărilor interne și externe aplicabile de către punctul național de contact și operatorii de program în cazul Fondului pentru relații bilaterale din cadrul mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021.


  Articolul 2

  Metodologia de stabilire a sumelor forfetare
  Costurile cu transportul și indemnizația de deplasare, compusă din cazare și diurnă (masă, transport local, asigurare de călătorie, convorbiri telefonice, comisioane de schimb valutar, diferențe de tarif la cazare etc.), acordate participanților care se deplasează, sunt stabilite în baza art. 4 din Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 348/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanțate din Fondul pentru relații bilaterale și Fondul de asistență tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021, cu modificările ulterioare.


  Articolul 3

  Reguli de aplicare a sumelor forfetare(1) Prezentele reguli se aplică de către operatorul de program pentru finanțarea costurilor de deplasare pe baza sumelor forfetare în cadrul proiectelor și costurilor de management finanțate prin Programul „Provocări în sănătatea publică la nivel european“.(2) Sumele forfetare pentru deplasare includ costurile legate de transport, cazare și diurnă (în care sunt cuprinse cheltuielile legate de masă, transport local, asigurare de călătorie, convorbiri telefonice, comisioane de schimb valutar, diferențe de tarif). Suma forfetară aferentă cazării și diurnei se stabilește în funcție de nopțile de cazare, mai exact, nu se iau în calcul fracțiuni de zi. În mod excepțional, pentru acțiunile cu o durată a deplasării de mai puțin de 24 de ore, se acordă diurnă în cuantum de 50% din baremul stabilit și cheltuieli de transport conform art. 4.(3) Cheltuielile de deplasare acordate pe bază de sume forfetare se autorizează cu condiția îndeplinirii rezultatului așteptat al acțiunii, respectiv efectuarea deplasării în conformitate cu prevederile contractului de finanțare/deciziei de finanțare.(4) Cheltuielile de deplasare acordate pe bază de sume forfetare se justifică prin prezentarea documentelor care probează efectuarea deplasării, respectiv tichetele de îmbarcare pentru deplasările cu avionul sau ordinul de deplasare/delegația pentru deplasările efectuate cu alte mijloace de transport decât avionul și raportul de deplasare aprobat de reprezentantul legal.(5) Pentru acțiunile în cazul cărora cheltuielile de cazare și/sau transport sunt asigurate din alte surse (de exemplu, de către organizatori), suma forfetară pentru celelalte tipuri de cheltuieli, neasigurate din alte surse, se calculează și se acordă pe baza baremelor de la art. 4.(6) Pentru acțiunile în cazul cărora cheltuielile de cazare sau transport sunt suportate din alte surse (de exemplu, de către organizatori) se va aplica metoda costurilor reale, cu încadrarea cheltuielilor în plafoanele stabilite prin legislația națională în vigoare. În acest caz, verificarea cheltuielilor se efectuează pe baza documentelor justificative, cu excepția cheltuielilor legate de diurnă.(7) Valoarea sumelor forfetare se exprimă în lei, utilizând cursul de schimb InforEuro valabil la data angajării cheltuielii.(8) Sumele forfetare pot fi acordate/plătite către participant în euro sau în lei conform bugetului stabilit prin contractul de finanțare/decizia de finanțare/documentul privind aprobarea efectuării deplasării care include valoarea estimată a costurilor aferente acesteia.(9) Contractele de finanțare/Deciziile de finanțare vor conține toate dispozițiile legate de respectarea condițiilor de acordare a finanțării pe baza sumelor forfetare.(10) Sumele forfetare se reflectă în contabilitate în conformitate cu dispozițiile legale naționale, utilizând conturi analitice distincte.


  Articolul 4

  Cuantumul sumelor forfetare acordate beneficiarilor români și străini pentru deplasări(1) Pentru deplasări externe cu durata mai mică sau egală cu 6 zile/nopți către statele donatoare/România/sediul organizațiilor internaționale/alte state beneficiare, cuantumul este:
  DestinațieTipuri de costuriBareme stabilite pentru fiecare categorie de cheltuială/persoanăSumă forfetară acordată/participant
  Norvegia și sediul organizațiilor internaționaleCazare170 euro/noapte270 euro/zi + 900 euro
  Diurnă100 euro/zi
  Transport internațional dus-întors900 euro/deplasare
  BelgiaCazare170 euro/noapte250 euro/zi + 550 euro
  Diurnă80 euro/zi
  Transport internațional dus-întors550 euro/deplasare
  IslandaCazare200 euro/noapte300 euro/zi + 1.350 euro
  Diurnă100 euro/zi
  Transport internațional dus-întors1.350 euro/deplasare
  LiechtensteinCazare120 euro/noapte220 euro/zi + 750 euro
  Diurnă100 euro/zi
  Transport internațional dus-întors750 euro/deplasare
  Alte țări beneficiare ale granturilor SEE și norvegieneCazare140 euro/noapte200 euro/zi + suma aferentă transportului în funcție de numărul de km
  Diurnă60 euro/zi
  Transport internațional dus-întorsDistanță între 10 și 99 km: 50 euro
  Distanță între 100 și 499 km: 270 euro
  Distanță între 500 și 1.999 km: 415 euro
  Distanță între 2.000 și 2.999 km: 540 euro
  RomâniaCazare130 euro/noapte190 euro/zi + 800 euro
  Diurnă60 euro/zi
  Transport internațional dus-întors800 euro/deplasare
  (2) Pentru deplasări interne în România, cuantumul este:
  DestinațieTipuri de costuriBareme stabilite pentru fiecare categorie de cheltuialăSumă forfetară acordată participantului
  RomâniaCazare100 euro/noapte150 euro/zi + suma aferentă transportului în funcție de numărul de km
  Diurnă50 euro/zi
  Transport dus-întorsDistanță între 10 și 99 km: 50 euro
  Distanță între 100 și 299 km: 100 euro
  Distanță între 300 și 499 km: 270 euro
  Distanță între 500 și 1.999 km: 415 euro
  (3) Pentru deplasări cu o durată de cel puțin 7 zile/nopți, sumele forfetare se calculează după cum urmează:
  Indemnizație de deplasare pentru participanții care călătoresc într-un stat donator sau către sediul unei organizații internaționale2.500 euro/1 săptămână
  4.400 euro/2 săptămâni
  6.000 euro/3 săptămâni
  8.000 euro/4 săptămâni
  Indemnizație de deplasare pentru participanții care călătoresc în România sau într-o altă țară beneficiară a granturilor SEE și norvegiene1.500 euro/1 săptămână
  2.500 euro/2 săptămâni
  4.000 euro/3 săptămâni
  6.000 euro/4 săptămâni
  Transport dus-întorsConform baremelor stabilite la alin. (1) sau (2), în funcție de destinație
  (4) Pentru deplasări cu durate diferite de cele stabilite mai sus, indemnizația de deplasare/sumele forfetare se calculează proporțional cu durata deplasării.

  (la 19-04-2024, Actul normativ a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 2.262 din 16 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 19 aprilie 2024 )
  -----