ORDIN nr. 138 din 17 aprilie 1995privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România (C.O.R.)
EMITENT
 • COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU STATISTICĂ
 • Nr. 1.949/9 mai 1995
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Nr. 138/17 aprilie 1995
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 23 noiembrie 1995
  În temeiul prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al Hotărîrii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general,
  ministrul muncii și protecției sociale și președintele Comisiei Naționale pentru Statistica emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aproba Clasificarea ocupațiilor din România (C.O.R.)*), cuprinsă în anexa la prezentul ordin.


  Articolul 2

  Ministerul Muncii și Protecției Sociale va asigura periodic actualizarea Clasificării ocupațiilor din România (C.O.R.) în concordanta cu modificările intervenite în structura forței de muncă și cu cerințele economiei naționale.


  Articolul 3

  Direcțiile de specialitate din Ministerul Muncii și Protecției Sociale și din Comisia Națională pentru Statistica, precum și unitățile teritoriale ale acestora vor urmări aplicarea prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prevederile prezentului ordin intra în vigoare la 15 zile după publicarea lui în Monitorul Oficial al României.
  -------
  *)Agenții economici, instituțiile și organizațiile interesate în achiziționarea Clasificării ocupațiilor din România (C.O.R.) se pot adresa Editurii Tehnice, Piața Presei Libere nr. 1, sectorul 1, București, telefon 222.33.21, fax 222.37.76.
  Ministru de stat,
  ministrul muncii și protecției sociale,
  Dan Mircea Popescu
  Președintele
  Comisiei Naționale pentru Statistica,
  Alexandru Radocea


  Anexă

  (publicată în BROȘURA din 1995)

  Partea ÎNTÂI I. Elemente de metodologie a elaborării și mod de utilizare
  II. Descrierea grupelor majore
  I. ELEMENTE DE METODOLOGIE A ELABORĂRII ȘI MOD DE UTILIZARE
  I.1. Clasificarea ocupațiilor - parte a sistemului integrat de clasificări și nomenclatoare
  În practica economica se utilizează SISTEME STANDARDIZATE DE CLASIFICĂRI, care constituie componentele de baza ale SISTEMULUI INFORMAȚIONAL ECONOMIC. Acesta se constituie în instrumente indispensabile pentru asigurarea în mod unitar a culegerii, stocării, prelucrării și analizei datelor.
  Ansamblul acestora reprezintă SISTEMUL UNITAR DE CLASIFICĂRI ȘI NOMENCLATOARE, care funcționeaza la nivel macroeconomic.
  Elaborarea noii clasificări a ocupațiilor din România (COR) a avut ca obiectiv prioritar alinierea la standardele internaționale elaborate de Uniunea Europeana (ISCO-88-COM) și ONU (ISCO-88), asigurându-se transparenta informației economico-sociale în domeniul resurselor și utilizării forței de muncă.
  Lucrarea are un caracter inedit prin aceea ca, pentru prima data în România, s-a realizat o clasificare a ocupațiilor care cuprinde și elemente de descriere pe fiecare treapta a acesteia (grupa majora, subgrupa majora, grupa minora și de baza).
  Alinierea la standardele internaționale a COR s-a realizat cu luarea în considerare a specificului economiei românești. Concret, aceasta a însemnat constituirea unor grupe minore și de baza pentru categorii de ocupații semnificative ca pondere și specific în economia românească, cu asigurarea integrării în standardele internaționale.
  La elaborarea clasificării s-au avut în vedere următoarele principii și criterii:
  - Principiul grupării unităților de clasificat după criterii economice și sociale obiective. Constituirea categoriilor de clasificare s-a făcut în concordanta cu diviziunea sociala a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importantei lor pentru activitatea practica.
  - Principiul omogenității maxime în constituirea categoriilor de clasificat (grupe, subgrupe etc.). Pentru fiecare nivel de clasificare s-a folosit un singur criteriu, fiecare subîmpărțire reflectând aspecte din ce în ce mai amănunțite ale criteriului aplicat la subîmpărțirile precedente, ca de exemplu:
  - gradul de instruire (nivelul scolii absolvite);
  - nivelul competentelor determinat de amploarea și complexitatea activităților care definesc ocupațiile;
  - gradul de specializare în cadrul aceleiași activități;
  - felul materiilor prime și utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate.
  - Principiul univocității grupării unităților, care presupune și impune repartizarea fiecărei unități de clasificat, numai într-o singura grupa sau subgrupa, numai într-un singur loc, indiferent de numărul locurilor și unităților de clasificat.
  - Principiul actualității, al luării în considerare a celor mai noi ocupații, a celor mai noi tehnici de construire a clasificărilor, inclusiv optimizării și economicității folosirii codurilor.
  - Principiul stabilității pe o perioada mai îndelungată de timp, prin crearea unui sistem elastic care să permită adaptarea permanenta la noile condiții de dezvoltare economico-sociala.
  - Principiul multilateralității folosirii pe diverse structuri organizatorice și activități (strategii guvernamentale, statistica etc.). Posibilitatea utilizării clasificării în comparațiile internaționale.
  În baza acestor principii, CLASIFICAREA OCUPAȚIILOR este operația de sistematizare a ocupațiilor (funcțiilor și meseriilor) populației active, în care o ocupație este clasificată o singura data.
  OCUPAȚIA este activitatea utila, aducătoare de venit (în bani sau natura), pe care o desfășoară o persoana în mod obișnuit, într-o unitate economico-sociala și care constituie pentru aceasta sursa de existenta. Ocupația este, deci, proprie persoanelor active, care practica o activitate recunoscută de societate ca utila pentru sine și semenii săi. Ocupația unei persoane poate fi exprimată prin: funcția sau meseria exercitată de aceasta.
  FUNCȚIA este activitatea desfășurată de o persoana într-o ierarhie funcțională de conducere sau execuție. În clasificarea de față, funcțiile sunt cuprinse în grupele majore de la 1 la 5.
  MESERIA este complexul de cunoștințe obținute prin școlarizare și prin practica, necesare pentru executarea anumitor operații de transformare și prelucrare a obiectelor muncii, sau pentru prestarea anumitor servicii. Meseriile sunt clasificate în grupele majore de la 6 la 8.
  Pentru definirea corecta a noțiunii de ocupație și evitarea confuziei, este necesar să se definească și noțiunea de PROFESIE, care, în unele cazuri, poate fi și ocupație, iar în altele nu.
  Deci, PROFESIA este specialitatea (calificarea) obținută prin studii, iar ocupația este specialitatea (calificarea) exercitată efectiv la locul de muncă.
  Așa, de exemplu:
  ┌─────────────┬───────────────────┬───────────────────────────┐
  │SPECIFICAȚIE │ PROFESIE │ OCUPAȚIE │
  ├────────────-┼──────────────────-┼──────────────────────────-┤
  │ │1. Inginer metalurg│1. Inginer metalurg │
  │ Profesia │2. Învățător │2. Învățător │
  │corespunde cu│3. Strungar │3. Strungar │
  │ ocupația │4. Conducător auto │4. Conducător auto │
  ├────────────-┼──────────────────-┼──────────────────────────-┤
  │ │1. Jurist │1. Senator │
  │ Profesia │2. Inginer chimist │2. Referent de specialitate│
  │ diferă de │3. Medic │3. Director │
  │ ocupație │4. Inginer agronom │4. Sef ferma agricola │
  │ │5. Economist │5. Secretar de stat │
  └─────────────┴───────────────────┴───────────────────────────┘

  Clasificarea ocupațiilor este concepută pe patru niveluri de clasificare, astfel:
  - nivelul I - Grupe majore;
  - nivelul II - Subgrupe majore;
  - nivelul III - Grupe minore;
  - nivelul IV - Grupe de baza.
  Structurarea clasificării ocupațiilor pe cele patru nivele s-a făcut în raport cu modul de acțiune a cerințelor și principiilor de grupare.
  Grupa de baza fiind ultimul nivel de clasificare, include ocupația sau grupul de ocupații cu cel mai detaliat nivel de omogenitate, din punct de vedere al activității desfășurate de persoanele cu astfel de ocupații.
  Pentru codificare s-a adoptat SISTEMUL ZECIMAL DE CLASIFICARE, constituindu-se grupări conform sistemului, astfel:
  - 10 grupe majore, fiecare grupa majora dezagregându-se în 9 subgrupe majore;
  - fiecare subgrupa majora se dezagregă în 9 grupe minore;
  - fiecare grupa minora se dezagregă în 9 grupe de baza.
  CODUL UNEI OCUPAȚII va fi reprezentat de 6 cifre:
  - prima cifra va reprezenta grupa majora;
  - a doua cifra va reprezenta subgrupa majora;
  - a treia cifra va reprezenta grupa minora;
  - a patra cifra va reprezenta grupa de baza;
  - ultimele doua cifre identifica ocupația în cadrul grupei de baza.
  Așa, de exemplu:
  ┌───┬─┬────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ Grupa majora - meseriași lucrători calificați│
  │ │ │ în meserii de tip artizanal, de reglare și │
  │Cod│7│ întreținere a mașinilor și instalațiilor │
  ├───┼─┼─┬──────────────────────────────────────────────────────┤
  │Cod│7│1│ Subgrupa majora- meseriași și muncitori │
  │ │ │ │ calificați în industria extractivă și │
  │ │ │ │ construcții │
  ├───┼─┼─┼─┬─┬──────────────────────────────────────────────────┤
  │Cod│7│1│1│ │ Grupa minora- mineri și artificieri, tăietori│
  │ │ │ │ │ │ și cioplitori în piatra │
  ├───┼─┼─┼─┼─┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │Cod│7│1│1│1│ Grupa de baza - mineri și lucrători în │
  │ │ │ │ │ │ cariera │
  ├───┼─┼─┼─┼─┼─┬─┬──────────────────────────────────────────────┤
  │Cod│7│1│1│1│0│1│Ocupația - miner în subteran │
  └───┴─┴─┴-┴─┴─┴─┴──────────────────────────────────────────────┘

  Pentru necesități de cercetare mai analitica, ocupațiile din grupa de baza pot fi detaliate până la nivelul care interesează, asociind acestora una sau mai multe caractere cifrice, cu posibilitatea obținerii unor noi grupări.
  I.2 . Necesitatea noii clasificări a ocupațiilor din România
  Clasificări ale ocupațiilor s-au mai făcut în țara noastră, având la baza criterii și principii de grupare specifice perioadei istorice și lucrărilor pentru care s-au elaborat. Se pot exemplifica:
  - gruparea ocupațiilor după locul de muncă;
  - gruparea ocupațiilor după unitatea economico-sociala;
  - gruparea muncitorilor și personalului operativ din comerț și servicii pe ramuri ale economiei naționale și subramuri ale industriei.
  Aceste clasificări au servit pentru a determina latura cantitativă a structurii ocupațiilor, fără a oferi însă, în suficienta măsură, date de analiza privind structura omogen-calitativă a activității persoanelor ocupate.
  În cadrul clasificărilor anterioare pot fi exemplificate o serie de grupări neomogene, cum sunt:
  - ocupațiile de muncitori la un loc cu personalul operativ din servicii și comerț;
  - funcții specifice personalului economic și de evidenta care cuprind funcții cu nivele de instruire și complexitate a sarcinilor diferite;
  - funcții specifice din activitatea de ocrotire a sănătății, asistentei sociale, sportului, care cuprind funcții cu diferite niveluri de instruire și grade de specializare și altele.
  Oportunitatea unei noi clasificări a ocupațiilor, valabilă pentru toate tarile și în primul rând pentru România, este determinata în principal de:
  a) apariția de ocupații noi ca urmare a rezultatelor spectaculoase în activitatea de cercetare-dezvoltare, a introducerii tehnologiilor noi, materiilor prime și a diversificării din sfera serviciilor (crupier, informatician - designer, detectiv, astronaut etc.);
  b) schimbările în structurile economico-sociale, mai ales în tarile care trec la economia de piață, impun noi grupări de ocupații (conducători de întreprinderi mari și mici, specialiști cu ocupații intelectuale și științifice, manageri etc);
  c) alinierea întregului sistem de clasificări și nomenclatoare la sistemele standard internaționale, mai ales la cele din tarile Uniunii Europene, devine necesara cel puțin din următoarele considerente:
  - creșterea posibilităților de cunoaștere, evaluare, comparare și comunicare a indicatorilor de dezvoltare și abordarea lor în mod unitar;
  - asigurarea unor informații corecte și comparabile după aceleași criterii și principii.
  I.3 . Clasificarea ocupațiilor din România (COR)
  În baza HG nr. 575 bis/1992, cu privire la "Realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generala a informatizării în România", Ministerului Muncii și Protecției Sociale îi revine responsabilitatea de a realiza, împreună cu Comisia Națională pentru Statistica, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Industriei și Comerțului, Clasificarea Ocupațiilor din România, precum și de a a sigura întreținerea la zi a acestui nomenclator.
  Pentru facilitarea comparațiilor internaționale, dar și a reflectării restructurărilor ce țin de trecerea la economia de piață, factorii de decizie au optat pentru armonizarea clasificării ocupațiilor din România cu cea a tarilor din Uniunea Europeana.
  În acest scop, la nivelul Ministerului Muncii și Protecției Sociale s-a constituit un colectiv de elaborare a Clasificării Ocupațiilor din România (COR), care a cuprins și reprezentanții Comisiei Naționale pentru Statistica. Pe parcursul elaborării primei variante a lucrării, colectivul a beneficiat de consultanta tehnica, din partea unei echipe de experți britanici, în cadrul unui contract de asistență tehnica finanțat de Banca Mondiala.
  Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) are la baza principiile de clasificare recunoscute pe plan internațional și recomandările corpului de experți britanici ai Uniunii Europene și O.N.U.
  Pentru realizarea clasificării și descrierea ocupațiilor s-au mai avut în vedere următoarele lucrări:
  - Clasificarea internațională standard a ocupațiilor recomandată de UE ISCO-88 (COM);
  - Clasificarea internațională standard a ocupațiilor ISCO (88);
  - Nomenclatorul ocupațiilor utilizat pentru Recensământul Populației și Locuințelor din 1977 și 1992;
  - Nomenclatorul meseriilor pentru care s-au elaborat indicatoarele tarifare de calificare din anul 1964, completat cu denumirea meseriilor avizate "la zi";
  - Dictionnaire des professions - Ofice Național de l'emploi - Bruxelles;
  - Legislația în vigoare privind denumirea funcțiilor, meseriilor și stabilirea salariilor;
  - Informațiile culese de la diferiți agenți economici, privind lista ocupațiilor specifice acestora.
  Comparativ cu clasificările internaționale, varianta românească (COR) prezintă următoarele grupări:
  ISCO 88 ISCO 88 (COM) COR
  10 grupe majore; 10 grupe majore; 10 grupe majore;
  28 subgrupe majore; 27 subgrupe majore; 27 subgrupe majore;
  116 grupe minore; 111 grupe minore; 125 grupe minore;
  390 grupe de baza; 372 grupe de baza; 415 grupe de baza.

  Încadrarea ocupațiilor pe cele 4 niveluri ierarhice s-a făcut în funcție de criteriile de clasificare, astfel:
  1. Nivelul de instruire (școala absolvită)
  Opt din cele 10 grupe majore sunt descrise în raport cu cele 4 niveluri de instruire, conform tabelului următor:
  ┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
  │ │ NIVEL │
  │ GRUPA MAJORA │DE INSTRUIRE│
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │1. Legiuitori, înalți funcționari și conducători │ - │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │2. Specialiști (cu ocupații intelectuale și științifice)│ 4 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │3. Tehnicieni │ 3 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │4. Funcționari │ 2 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │5. Lucrători, operatori în comerț și asimilați │ 2 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │6. Muncitori din agricultura și pescuit │ 2 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │7. Muncitori și meseriași │ 2 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │8. Operatori pe instalații, mașini și asamblori de │ │
  │ mașini, echipamente și alte produse │ 2 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │9. Muncitori necalificați │ 1 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │0. Forțele armate │ - │
  └────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

  Ierarhizând nivelurile de pregătire de la 1 la 4, grupa majora 9 "Muncitori necalificați", corespunde nivelului de instruire 1. Grupele 4, 5, 6, 7 și 8 sunt considerate la același nivel de instruire 2, iar grupele 2 și 3 corespund unor niveluri de instruire diferențiate 4 și respectiv 3.
  În definițiile a doua grupe majore, "Legislatori, înalți funcționari și conducători" (grupa majora 1) și la "Forțele armate" (grupa majora 0), nu se face referire la nivelul de calificare, întrucât în cadrul acestora intervin alte elemente, ținând de natura muncii, considerate drept criterii de similaritate mai importante, cum ar fi decizia politica și atribuțiile de conducere, respectiv obligațiile militare.
  Totuși, subgrupele majore și grupele minore ale grupei majore 1 au fost astfel construite încât să includă ocupații cu niveluri de pregătire similare.
  2. Nivelul de competenta și complexitatea sarcinilor de îndeplinit acționează la formarea subgrupelor majore, grupelor minore și grupelor de baza din cadrul grupei majore 1.
  3. Gradul de specializare se manifesta în constituirea subgrupelor majore, grupelor minore și grupelor de baza ce compun grupele majore 2 și 8.
  4. Procesele tehnologice, materiile prime utilizate sau mașinile și instalațiile cu care se lucrează sunt criterii de alcătuire a subgrupelor majore, grupelor minore și grupelor de baza ce compun grupele majore 3, 7 și 8.
  Respectând criteriile de clasificare menționate și cele 4 nivele ierarhice de agregare, în varianta românească a clasificării s-au constituit noi grupe minore și grupe de baza ce se considera necesare, specifice activităților ocupaționale din țara noastră și care nu se regăsesc în varianta ISCO 88 COM, astfel:
  A. - La grupa majora 2. - Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice, grupe noi constituite:
  Grupa minora - cod 215 - Ingineri în industria textila, pielărie și industria
  alimentara, cu doua grupe de baza:
  Grupa de baza - cod 2151 - Ingineri în industria textila și pielărie;
  Grupa de baza - cod 2152 - Ingineri în industria alimentara.
  Grupa minora - cod 216 - Ingineri în industria lemnului și materialelor de
  construcții (materiale oxidice) cu doua grupe de
  baza:
  Grupa de baza - cod 2161 - Ingineri în industria lemnului;
  Grupa de baza - cod 2162 - Ingineri în industria materialelor de construcții
  (materiale oxidice).

  Ocupațiile specifice acestor activități, după ISCO 88 COM, se clasifica la grupa de baza cod 2149 "Alți arhitecți, ingineri și asimilați".
  Faptul că numărul ocupațiilor de ingineri din astfel de activități este mare, constituie motivul introducerii acestor grupe.
  Tot la grupa majora 2 s-au alcătuit 11 grupe minore și 33 grupe de baza, care cuprind funcțiile de execuție din activitatea de cercetare-dezvoltare (codurile 248-2581.
  Motivația introducerii acestora consta în:
  a) faptul că în cadrul grupei majore 1 (funcții de conducere) exista o grupa de baza (1237) care cuprinde "conducătorii din cercetare - dezvoltare", ceea ce face necesara introducerea funcțiilor corespunzătoare, de execuție din acest sector de activitate;
  b) în CAEN (Clasificarea Activităților din Economia Națională) exista diviziunea 73 "Cercetare - dezvoltare" cu 6 clase de activități specifice, în care lucrează persoane cu funcții de conducere și de execuție;
  c) nevoia de cunoaștere a structurii ocupațiilor la un moment dat, precum și de comparare cu perioadele trecute.
  B. - La grupa majora 3 - Tehnicieni și asimilați, pentru aceleași motive ca la ocupațiile de ingineri din industriile textila, pielărie, alimentara, lemnului și materiale oxidice (materialelor de construcții) s-au constituit grupe separate și pentru tehnicienii și maiștrii care lucrează în activitățile menționate, astfel:
  Grupa minora - cod 316 - Tehnicieni în industria textila, pielărie și
  industria alimentara, cu doua grupe de baza:
  Grupa de baza - cod 3161 - Tehnicieni în industria textila și pielărie;
  Grupa de baza - cod 3162 - Tehnicieni în industria alimentara.
  Grupa minora - cod 317 - Tehnicieni în industria lemnului și materialelor
  oxidice (materialelor de construcții), cu doua
  grupe de baza:
  Grupa de baza - cod 3171 - Tehnicieni în industria lemnului;
  Grupa de baza - cod 3172 - Tehnicieni în industria materialelor oxidice.

  C. - La grupa majora 6 - Agricultori și lucrători calificați în agricultura, silvicultura și pescuit.
  Din grupa de baza ISCO 88 (COM) - Grădinari, horticultori și lucrători în
  pepiniere s-au constituit doua grupe de baza:
  Grupa de baza - cod 6112 - Arboricultori și floricultori;
  Grupa de baza - cod 6115 - Viticultori și pomicultori.
  Din grupa de baza ISCO 88 (COM) - Crescători de animale și alți lucrători
  neclasificați s-au constituit trei grupe de
  baza:
  Grupa de baza - cod 6123 - Apicultori și sericicultori;
  Grupa de baza - cod 6124 - Crescători - îngrijitori de cabaline;
  Grupa de baza - cod 6125 - Crescători de animale mici.

  Aceste grupe exprima mai pregnant ocupațiile și activitățile specifice față de cele din ISCO 88 (COM) din care s-au desprins și care sunt eterogene.
  Noile grupe de ocupații introduse în varianta românească a clasificării, față de ISCO 88 (COM), au determinat:
  a) creșterea numărului de grupe minore cu 14 grupe și a grupelor de baza cu 43;
  b) adoptarea unui sistem de codificare propriu, care s-a constituit prin acordarea codurilor libere existente în ISCO 88 (COM), la grupele nou introduse.
  Clasificarea în ansamblu și sistemul de codificare "deschis" permit cu ușurință conversia datelor despre ocupații în sistemul de clasificare ISCO 88 (COM) și ISCO 88, și agregarea pe 4 niveluri a datelor, completarea și întreținerea "la zi" a ediției actuale, pe măsura apariției (dispariției) unor ocupații.
  I.4 . Modul de utilizare a clasificării ocupaționale din România
  Lucrarea este concepută ca un instrument necesar, adresându-se tuturor celor care gestionează și prelucrează informații statistice referitoare la ocupații, la nivel macro- sau microeconomic, și este destinata, în principal, clasificării și codificării corecte a ocupațiilor înregistrate cu privire la populația ocupată, șomeri, locuri vacante etc.
  Modul în care este concepută și sistematizată lucrarea facilitează identificarea locului și codului fiecărei ocupații în cadrul clasificării.
  Prima parte a lucrării explica natura clasificării ocupațiilor din România, fundamentează conceptele de baza utilizate în realizarea ei, prezintă avantajele utilizării standardelor internaționale pentru asemenea clasificări și schitează câteva din principalele utilizări ale acesteia.
  Partea a II-a, principala parte a acestei lucrări, conține clasificarea sistematica a ocupațiilor, precum și o scurta descriere pentru cele patru niveluri de clasificare.
  Partea a III-a cuprinde indexul alfabetic al denumirilor ocupațiilor, cu prezentarea locului acestora în cadrul clasificării și codului corespunzător.
  Indexul alfabetic al ocupațiilor cuprinde totalitatea ocupațiilor din clasificarea sistematica, precum și codul numeric al acestora.
  Pentru a identifica o anumită ocupație în cadrul Clasificării Ocupațiilor din România și a stabili grupa de baza, grupa minora, subgrupa majora și grupa majora în care se încadrează, se va proceda astfel:
  - dacă este cunoscută denumirea corecta a ocupației se va căuta în indexul alfabetic ocupația și codul numeric corespunzător acesteia după care se va identifica grupa de baza și celelalte diviziuni ale clasificării;
  - dacă nu este cunoscută denumirea corecta a ocupației se va căuta în indexul alfabetic o ocupație înrudită a carei denumire corecta este cunoscută și prin intermediul acesteia se va identifica grupa de baza în care se regăsește ocupația căutată.
  Descrierile ocupațiilor, în mod obișnuit, constau în titlul ocupației însoțit de unele informații care descriu sarcinile cele mai importante pe care aceasta le implica.
  Titlul ocupației poate fi considerat ca având un cuvânt cheie și alături, câteva cuvinte de caracterizare; spre exemplu: inginer mecanica fina, titlu în care inginer este cuvântul cheie, care descrie natura ocupației și mecanica fina cuvintele care descriu ocupația.
  Cuvântul cheie servește drept ghid pentru grupa majora în care se va afla ocupația. În exemplul de mai sus ocupațiile inginerești se găsesc în grupa majora 2. În aceasta grupa majora inginerii sunt înscriși la subgrupa 21 "Fizicieni, matematicieni și ingineri". În cadrul subgrupei, inginerii se regăsesc la grupa minora 214 "Arhitecți, ingineri și asimilați (exclusiv ingineri din industria textila, pielărie, alimentara, lemn și materiale de construcții)", iar inginerii mecanici în grupa de baza 2145 "Ingineri mecanici". Parcurgând lista ocupațiilor din grupa de baza se găsește și ocupația de inginer mecanica fina, cod 214509.
  O importanta utilizare a acestei clasificări consta în identificarea necesităților de calificare prin intermediul informațiilor codificate privind locurile de muncă vacante. Analog, informațiile cu privire la calificările persoanelor aflate în șomaj sunt codificate și centralizate utilizând clasificarea ocupațiilor din România (COR).
  Prin suprapunerea informațiilor privind ocupațiile anterioare ale șomerilor cu locurile vacante, este posibil să se surprindă meseriile deficitare în vederea recalificării. Aceasta poate fi făcută prin utilizarea conceptului de calificare pe care se bazează clasificarea la nivelul grupei majore, împreună cu conceptul de tip de muncă, care delimitează grupele minore de grupele de baza.
  În plus, astfel sistematizată, clasificarea ocupațiilor asociata cu unul din elementele sistemului de clasificări oferă date despre ocupații cu grade de integrare diferite, astfel:
  - asociata clasificării activităților economiei naționale (CAEN), asigura date referitoare la structura ocupațiilor pe activități în economia națională;
  - asociata clasificării instituțiilor de învățământ pentru absolvenții acestora, asigura date referitoare la structura ocupațiilor după nivelul de instruire;
  - asociata clasificării unităților administrativ-teritoriale oferă date despre structura ocupațiilor în profil teritorial.
  Clasificarea ocupațiilor este un instrument util în studierea fenomenelor demografice, a fenomenelor legate de piața muncii, ca de exemplu structura ocupațională a șomerilor și orientarea forței de muncă, oferind un plus de cunoaștere în domeniile analizate.
  II. DESCRIEREA GRUPELOR MAJORE
  GRUPA MAJORA 1
  Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalți conducători și funcționari superiori din unitățile economico-sociale și politice
  Membrii corpului legislativ, ai executivului, înalții conducători ai administrației publice, conducătorii și funcționarii superiori din unitățile economico-sociale și politice, adopta, modifica și abroga legi constituționale, organice și legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne și externe; exercita conducerea generala a administrației publice pe întreg teritoriul tarii; contribuie la apărarea drepturilor și la promovarea intereselor profesionale economice și sociale ale salariaților, în raport cu statutele lor; reprezintă voința politica a cetățenilor, cu respectarea ordinii de drept și principiilor democrației.
  GRUPA MAJORA 2
  Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice
  Specialiștii cu ocupații intelectuale și științifice îndeplinesc sarcini profesionale care necesita cunoștințe de înalt nivel în științe fizice, biologice, sociale și umane; întreprind analize și cercetări, elaborează concepte, teorii și metode; aplica în practica cunoștințele dobândite sau avizează lucrări realizate în domeniul respectiv; predau în învățământ de diverse grade, teoria și practica uneia sau a mai multor discipline; instruiesc și educă persoane handicapate; oferă consultații în domeniul comercial, juridic și social; crează și interpretează opere de arta; susțin comunicări științifice și întocmesc rapoarte.
  GRUPA MAJORA 3
  Tehnicieni, maiștri și asimilați
  Tehnicienii și asimilații acestora sunt absolvenți ai învățământului liceal, postliceal și de maiștri, în subordinea cadrelor de conducere sau specialiștilor cu profesiuni intelectuale și științifice, îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic și înrudite cu cercetarea, din domeniile științelor fizice (inclusiv ingineria și tehnologia), științelor vieții (inclusiv profesiunile medicale), precum și științelor sociale și umaniste. Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învățământul primar, preșcolar și învățământul special, prestarea de servicii tehnice legate de comerț, finanțe, administrație și activități sociale, exercitarea de activități artistice, sportive și de divertisment; îndeplinesc unele funcții cu caracter religios.
  GRUPA MAJORA 4
  Funcționari administrativi
  Funcționarii administrativi, având un nivel de pregătire medie și eventual cursuri de specializare, înregistrează și realizează prelucrarea informațiilor; executa lucrări de birou și secretariat; țin registre de evidenta pentru aprovizionare și transport; realizează lucrări de birou în biblioteci; clasifica documente; realizează trierea, înregistrarea și distribuirea corespondentei; pregătesc și colaționează manuscrise înaintea tipăririi; realizează operațiuni de casa; furnizează informații clienților în legatură cu organizarea de călătorii, s.a.; asigura serviciul în centrale telefonice.
  GRUPA MAJORA 5
  Lucrători operativi în servicii, comerț și asimilați
  Lucrătorii operativi din servicii, comerț și asimilații acestora organizează și oferă diverse servicii pasagerilor în timpul voiajelor, prestează lucrări casnice și asigura supravegherea copiilor la domiciliu sau instituții; pregătesc și servesc gustări și băuturi, oferă servicii de igiena personală (coafură, cosmetica, manichiură, pedichiură); organizează funeralii; protejează persoanele și bunurile împotriva incendiilor și actelor de delicvență și supraveghează păstrarea ordinii publice; prezintă noi modele vestimentare în cadrul manifestărilor de specialitate sau bunuri de folosință îndelungată în cadrul întreprinderilor comerciale cu ridicata și amănuntul.
  GRUPA MAJORA 6
  Agricultori și lucrători calificați în agricultura, silvicultura și pescuit
  Agricultorii și lucrătorii calificați, în agricultura, silvicultura și pescuit efectuează lucrări de pregătire a solului, însămânțări, plantari, tratamente fitosanitare, fertilizare și recoltare a culturilor de câmp; plantează pomi fructiferi, arbori și arbuști; recoltează culturi de gradină și flori; culeg fructe de pădure; cresc, îngrijesc, valorifica animale, în principal, pentru carne, lapte, par, blana și piele; cresc viermi de mătase și albine; întrețin și exploatează păduri și ape; cultiva și recoltează diferite specii acvatice; depozitează și prelucrează produse apicole; valorifica produse către organisme specializate sau cumpărători.
  GRUPA MAJORA 7
  Meșteșugari și lucrători calificați în meserii de tip artizanal, de reglare și întreținere a mașinilor și instalațiilor
  Muncitorii clasificați în aceasta grupa executa lucrări manuale sau cu ajutorul unor scule, utilaje și dispozitive parțial mecanizate.
  Majoritatea ocupațiilor din aceasta grupa necesita cunoștințe profesionale care se dobândesc în scoli profesionale, licee industriale sau cursuri de calificare.
  Lucrările specifice constau în: extragerea de materii prime și prelucrarea acestora; executarea, construirea, întreținerea și repararea construcțiilor și altor lucrări; turnarea, sudarea și modelarea metalelor; construirea și montarea aparatelor, motoarelor și accesoriilor; reglarea mașinilor-unelte, întreținerea și repararea mașinilor industriale, inclusiv a motoarelor vehiculelor, aparatelor electrice și electronice; fabricarea instrumentelor de precizie, bijuteriilor, veselei și altor obiecte din metale prețioase, sticlărie și produse similare; executarea lucrărilor de imprimerie, precum și producerea și prelucrarea bunurilor alimentare și a obiectelor din lemn, textile, piele și altele.
  GRUPA MAJORA 8
  Operatori la instalații și mașini și asamblori de mașini, echipamente și alte produse
  Operatorii (conducătorii) la instalații, mașini și asamblorii conduc și supraveghează mașini și instalații industriale și agricole; asamblează echipamente, părți componente sau alte produse, conform unor specificații stabilite sau procese tehnologice de fabricație. Calificarea necesara îndeplinirii sarcinilor se dobândește în licee de specialitate, scoli profesionale sau prin practica la locul de muncă, în urma cărora se obțin cunoștințe cu privire la: supravegherea funcționarii sistemelor de comanda a mașinilor și instalațiilor; ordinea operațiilor de montaj a pieselor componente produselor în fabricație; desfășurarea proceselor tehnologice de fabricație; cunoașterea modului de funcționare și conducere a mașinilor mobile și altele.
  GRUPA MAJORA 9
  Muncitori necalificați
  Muncitorii necalificați executa sarcini care necesita folosirea uneltelor manuale și, în cele mai multe cazuri, depunerea unui efort fizic: vânzarea mărfurilor pe strada și în alte locuri publice: furnizarea de servicii diverse pe strada: curățarea, spălarea și călcarea rufelor; asigurarea întreținerii imobilelor de locuit, hotelurilor și altor clădiri; spălarea geamurilor și vitrinelor; livrarea mărfurilor, transportarea bagajelor, asigurarea pazei imobilelor și bunurilor, colectarea gunoaielor, curățarea străzilor și altor locuri publice; realizarea de lucrări simple în industria miniera, construcții, lucrări publice și în industria prelucrătoare; ambalarea manuală, citirea contoarelor, încasarea banilor, manipularea mărfurilor și conducerea vehiculelor cu tracțiune animala. Executarea activităților de către persoanele clasificate în aceasta grupa majora nu necesita o pregătire profesională speciala.
  GRUPA MAJORA 0
  Forțele armate
  Forțele armate cuprind persoanele care, în baza obligațiilor de serviciu sau în virtutea obligației stabilite de legislația în vigoare, prestează activități în cadrul diferitelor arme sau servicii auxiliare, fără permisiunea de a cumula și alte activități din viața civilă.
  În aceasta grupa se încadrează cadrele permanente ale armatei terestre, marinei, aviației sau ale altor arme sau servicii, precum și cele recrutate pentru o perioada reglementată, în vederea îndeplinirii serviciului militar sau a altor servicii.
  Nu se cuprind în aceasta grupa persoanele ocupate în instituții publice cu atribuțiuni de apărare: vameșii și membrii altor servicii civile înarmate; persoanele temporar chemate pentru îndeplinirea unei scurte perioade reglementare de instrucție sau exercițiu militar; cadrele militare în rezerva (rezerviști), care nu mai sunt în serviciul militar activ.
  Pentru clasificarea în aceasta grupa nu se fac referiri la nivelul de pregătire profesională.


  Partea A DOUA III. Structura arborescentă a COR
  IV. Descrierea grupelor de ocupații - în structura arborescentă - sub raportul competentelor profesionale
  III. STRUCTURA ARBORESCENTĂ A CLASIFICĂRII OCUPAȚIILOR DIN ROMÂNIA
  III. 1. GRUPA MAJORA 1
  Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori din unitățile economico-sociale și politice
  11 LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI ȘI ÎNALȚI CONDUCĂTORI AI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  111 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice
  1110 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice
  114 Președinți și alți funcționari superiori din organizații politice, profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obștești
  1141 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile politice
  1142 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile profesionale, patronale, sindicale și alte organizații similare
  1143 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile umanitare și alte organizații similare (UNICEF, ecologice etc.)
  12 CONDUCĂTORI DE UNITĂȚI ECONOMICO-SOCIALE MARI (CORPORAȚII)
  121 Directori generali, directori din unități economico-sociale mari și asimilați
  1210 Directori generali, directori și asimilați
  122 Conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități de producție și sociale din unități economico-sociale mari
  1221 Conducători în agricultura, silvicultura, vânătoare, piscicultura, pescuit și protecția mediului
  1222 Conducători în industria extractivă și prelucrătoare
  1223 Conducători în construcții
  1224 Conducători în comerțul cu ridicata și cu amănuntul
  1225 Conducători în activitatea hotelieră și restaurante
  1226 Conducători în transporturi posta și telecomunicații
  1227 Conducători de firme de afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale
  1228 Conducători de întreprinderi de prestări servicii pentru populație (reparații obiecte de uz casnic, curățătorii, spălătorii, frizerii etc.)
  1229 Conducători în alte activități de producție și servicii sociale (sănătate, cultura, învățământ, sport, afaceri externe etc.)
  123 Alți conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități nelucrative din unități economico-sociale mari
  1231 Conducători în servicii de administrație și financiare
  1232 Conducători în servicii de personal, pregătirea personalului și alte relații de muncă
  1233 Conducători în activitatea de vânzare și marketing
  1234 Conducători în servicii de publicitate și relații publice
  1235 Conducători în aprovizionare și desfacere
  1236 Conducători în informatica
  1237 Conducători în cercetare-dezvoltare, proiectare
  1239 Conducători în alte activități și servicii nelucrative
  13 CONDUCĂTORI DE UNITĂȚI ECONOMICO-SOCIALE MICI (GIRANȚI)
  131 Conducători (șefi de unități) de unități economico-sociale mici
  1311 Conducători de întreprinderi mici din agricultura, silvicultura, vânătoare, piscicultura și pescuit
  1312 Conducători de întreprinderi mici din industria extractivă și prelucrătoare
  1313 Conducători de întreprinderi mici din construcții
  1314 Conducători de întreprinderi mici din comerțul cu ridicata și amănuntul
  1315 Conducători de întreprinderi mici din activitatea hotelieră și restaurante
  1316 Conducători de întreprinderi mici din transporturi, posta și telecomunicații
  1317 Conducători la firme mici de afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale
  1318 Conducători de întreprinderi mici de prestări servicii pentru populație (reparații obiecte de uz casnic, curățătorii, spălătorii, frizerii etc.)
  1319 Conducători de alte întreprinderi mici
  III. 2. GRUPA MAJORA 2
  Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice
  21 FIZICIENI, MATEMATICIENI ȘI INGINERI
  211 Fizicieni, chimiști și asimilați
  2111 Fizicieni și astronomi
  2112 Meteorologi
  2113 Chimiști
  2114 Geologi, geofizicieni
  212 Matematicieni, specialiști statisticieni și asimilați
  2121 Matematicieni și asimilați
  2122 Specialiști statisticieni
  213 Specialiști în informatica
  2131 Analiști, programatori, informaticieni designeri
  2139 Specialiști în informatica neclasificați în grupele de baza anterioare
  214 Arhitecți, ingineri și asimilați (exclusiv ingineri din industria textila, pielărie, alimentara, lemn și materiale de construcții)
  2141 Arhitecți în urbanistică și amenajarea teritoriului
  2142 Ingineri constructori
  2143 Ingineri energeticieni și electricieni
  2144 Ingineri electroniști în transporturi, posta și telecomunicații
  2145 Ingineri mecanici
  2146 Ingineri petrochimiști și în chimia industriala
  2147 Ingineri mineri, petroliști și metalurgiști
  2148 Ingineri geodezi, cartografi și topografi
  2149 Arhitecți, ingineri și asimilați neclasificați în grupele de baza anterioare
  215 Ingineri în industria textila-pielărie și industria alimentara
  2151 Ingineri în industria textila și pielărie
  2152 Ingineri în industria alimentara
  216 Ingineri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industria celulozei și hârtiei și materialelor de construcții (materiale oxidice)
  2161 Ingineri în industria lemnului
  2162 Ingineri în industria sticlei, ceramicii și materialelor de construcții (materiale oxidice)
  2163 Ingineri în industria celulozei și hârtiei
  22 SPECIALIȘTI ÎN BIOLOGIE, AGRONOMIE ȘI ȘTIINȚELE VIEȚII
  221 Specialiști în biologie și agronomie
  2211 Biologi, botaniști, zoologi, ecologi și asimilați
  2212 Bacteriologi, farmacologi și asimilați
  2213 Ingineri agronomi, zootehniști și silvici
  2214 Ingineri clinici
  222 Medici și asimilați
  2221 Medici medicina generala
  2222 Medici stomatologi
  2223 Medici veterinari
  2224 Farmaciști
  2229 Medici și asimilați neclasificați în grupele de baza anterioare
  23 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR, SECUNDAR ȘI ASIMILAȚI
  231 Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți și asimilați ocupați în învățământul superior
  2310 Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți și asimilați ocupați în învățământul superior
  232 Profesori în învățământul secundar
  2321 Profesori în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri
  2322 Profesori în învățământul gimnazial
  233 Profesori în învățământul primar
  2331 Profesori în învățământul primar
  2332 Profesori în învățământul preșcolar
  234 Profesori specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților
  2340 Profesori specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților
  235 Alți specialiști în învățământ
  2351 Cercetători în domeniul didactic și pedagogic
  2352 Inspectori în învățământ
  2359 Specialiști în învățământ, neclasificați în grupele de baza anterioare
  24 ALȚI SPECIALIȘTI CU OCUPAȚII INTELECTUALE ȘI ȘTIINȚIFICE
  241 Specialiști cu funcții administrative și comerciale
  2411 Specialiști în sistemul financiar-bancar
  2412 Specialiști cu probleme de personal și de pregătire profesională a personalului
  2419 Alți specialiști cu funcții administrative și comerciale
  242 Juriști
  2421 Avocați
  2422 Magistrați (judecători, procurori)
  2429 Juriști neclasificați în grupele de baza anterioare
  243 Arhiviști, bibliotecari, documentariști și asimilați
  2431 Arhiviști și conservatori ai operelor de arta și monumentelor istorice
  2432 Bibliotecari, documentariști și asimilați
  244 Specialiști în științe economice sociale și umaniste
  2441 Economiști (exclusiv specialiști statisticieni și cei din sistemul financiar-bancar)
  2442 Sociologi, antropologi, geografi și asimilați
  2443 Filozofi, istorici și specialiști în științe politice
  2444 Lingviști, traducători și interpreți
  2445 Psihologi
  2446 Specialiști în activitatea sociala
  245 Scriitori și artiști creatori, interpreți și asimilați
  2451 Scriitori, ziariști și asimilați
  2452 Sculptori, pictori și asimilați
  2453 Compozitori, muzicieni și cântăreți
  2454 Coregrafi și dansatori
  2455 Actori și regizori de film, teatru și alte spectacole
  246 Membri ai clerului
  2460 Membri ai clerului
  247 Specialiști în administrația publică
  2470 Specialiști în administrația publică
  248 Cercetători și asistenți de cercetare în științe fizice și chimice
  2481 Cercetători și asistenți de cercetare în fizica și astronomie
  2482 Cercetători și asistenți de cercetare în meteorologie
  2483 Cercetători și asistenți de cercetare în chimie
  2484 Cercetători și asistenți de cercetare în geologie și geofizică
  249 Cercetători și asistenți de cercetare în matematica și statistica
  2491 Cercetători și asistenți de cercetare în matematica
  2492 Cercetători și asistenți de cercetare în statistica
  250 Cercetători și asistenți de cercetare în informatica
  2501 Cercetători și asistenți de cercetare în informatica
  251 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științe
  tehnice
  2511 Cercetători și asistenți de cercetare în arhitectura și urbanism
  2512 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în construcții
  2513 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în energetica și electrotehnica
  2514 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în electronica, transporturi și telecomunicații
  2515 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în mecanica
  2516 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în petrochimie și chimie industriala
  2517 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în minerit, petrol și metalurgie
  2518 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în geodezie
  252 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniile textile, pielărie, industrie alimentara
  2521 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în textile-pielărie
  2522 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în industria alimentara
  253 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul lemnului și materialelor oxidice
  2531 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul lemnului
  2532 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul materialelor oxidice
  254 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științele vieții
  2541 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în bacteriologie, botanică, zoologie, microbiologie și ecologie
  2542 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în anatomie, biochimie, biofizică, farmacologie și fiziologie
  2543 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în agricultura, zootehnie și silvicultura
  255 Cercetători și asistenți de cercetare în medicina
  2551 Cercetători și asistenți de cercetare în medicina
  2552 Cercetători și asistenți de cercetare în medicina stomatologică
  2553 Cercetători și asistenți de cercetare în medicina veterinară
  2559 Cercetători și asistenți de cercetare în educație fizica și sport
  256 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar bancar
  2560 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar-bancar
  257 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul științelor juridice
  2570 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul științelor juridice
  258 Cercetători și asistenți de cercetare în științe economice, sociale și umaniste
  2581 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul economic
  2582 Cercetători și asistenți de cercetare în sociologie, antropologie, arheologie și geografie
  2583 Cercetători și asistenți de cercetare în filozofie, istorie și politologie
  2584 Cercetători și asistenți de cercetare în lingvistica și filologie
  2585 Cercetători și asistenți de cercetare în psihologie
  III. 3. GRUPA MAJORA 3
  Tehnicieni, maiștri și asimilați
  31 TEHNICIENI ÎN DOMENIUL FIZICII ȘI TEHNICII
  311 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei și tehnicii (exclusiv cei din industria textila, pielărie, alimentara, lemn și materiale de construcții)
  3111 Tehnicieni în fizica și chimie
  3112 Tehnicieni constructori
  3113 Tehnicieni energeticieni și electricieni
  3114 Tehnicieni în electronica, transporturi, posta și telecomunicații
  3115 Tehnicieni și maiștri mecanici
  3116 Tehnicieni și maiștri petroliști, petrochimiști și în chimia industriala
  3117 Tehnicieni mineri și metalurgiști
  3118 Desenatori tehnici
  3119 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei, tehnicii și asimilați, neclasificați în grupele de baza anterioare
  312 Operatori și tehnicieni echipamente de calcul și roboti industriali (exploatare întreținere)
  3121 Asistenți, analiști-programatori și asimilați
  3122 Tehnicieni-operatori echipamente calcul
  3123 Tehnicieni-operatori roboti industriali
  313 Tehnicieni la echipamente optice și electronice (exploatare întreținere)
  3131 Tehnicieni de echipamente de înregistrare imagine și sunet
  3132 Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune și telecomunicații
  3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale
  3139 Tehnicieni pentru alte aparate optice și electronice
  314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale și aeriene
  3141 Ofițeri mecanici de nave
  3142 Ofițeri de punte și pilotaj nave
  3143 Piloți de avioane și asimilați
  3144 Controlori și navigatori de trafic aerian
  3145 Tehnicieni pentru siguranța traficului aerian
  315 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecția și igiena muncii și controlori de calitate
  3151 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor
  3152 Inspectori pentru protecția și igiena muncii și controlori de calitate
  316 Tehnicieni și maiștri în industriile textila, pielărie și alimentara
  3161 Tehnicieni și maiștri în industria textila și pielărie
  3162 Tehnicieni și maiștri în industria alimentara
  317 Tehnicieni și maiștri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industria celulozei și hârtiei și materialelor de construcții (materiale oxidice)
  3171 Tehnicieni și maiștri în industria lemnului
  3172 Tehnicieni și maiștri în industria sticlei, ceramicii și materialelor de construcții (materiale oxidice)
  3173 Tehnicieni și maiștri în industria celulozei și hârtiei
  32 TEHNICIENI ÎN ȘTIINȚELE VIEȚII, OCROTIREA SĂNĂTĂȚII ȘI ASIMILAȚI
  321 Tehnicieni în științele vieții, ocrotirea sănătății și asimilați
  3211 Tehnicieni în științele vieții și ecologiei
  3212 Tehnicieni în activitatea de cercetare din domeniul agriculturii și silviculturii
  3213 Tehnicieni agronomi, zootehniști și silvici în unități de producție
  322 Tehnicieni și alți lucrători în ocrotirea sănătății (exclusiv surori medicale)
  3221 Asistenți medicali generaliști
  3222 Igieniști
  3223 Asistenți dieteticieni și de nutriție
  3224 Optometricieni și opticieni
  3225 Tehnicieni dentari
  3226 Fizioterapeuți și asimilați
  3227 Asistenți și tehnicieni veterinari
  3228 Asistenți farmaciști și laboranți
  3229 Tehnicieni în medicina modernă, neclasificați în grupele de baza anterioare
  323 Surori medicale, surori puericultoare, moașe și laboranți
  3231 Surori medicale și laborante
  3232 Moașe și surori puericultoare
  33 ÎNVĂȚĂTORI ȘI ASIMILAȚI
  331 Învățători
  3310 Învățători în învățământul primar
  332 Educatoare
  3320 Educatoare
  333 Instructori-educatori în unități de handicapați
  3330 Instructori-educatori în unități de handicapați
  334 Alt personal în învățământ
  3340 Personal în învățământ, neclasificat în grupele de baza anterioare
  34 ALTE OCUPAȚII ASIMILATE TEHNICIENILOR
  341 Agenți în activitatea financiara și comercială
  3411 Agenți de valori și cambisti (brokeri valori)
  3412 Agenți de asigurări
  3413 Agenți imobiliari
  3414 Agenți de voiaj
  3415 Reprezentanți tehnici și comerciali
  3416 Agenți contractări și achiziții
  3417 Experți în evaluarea bunurilor și vânzători la licitație
  3419 Agenți în activitatea financiara și comercială, neclasificați în grupele de baza anterioare
  342 Agenți comerciali și mijlocitori de afaceri
  3421 Agenți comerciali
  3422 Agenți concesionari
  3423 Agenți de încadrare, repartizare, recalificare a forței de muncă și reintegrare a șomerilor
  3429 Agenți comerciali și de afaceri, neclasificați în grupele de baza anterioare
  343 Alți lucrători cu studii medii în gestiunea economica și administrativa
  3431 Secretari administrativi și asimilați
  3432 Ocupații auxiliare în activitatea juridica, comercială și administrativa
  3433 Contabili
  3434 Statisticieni în gestiunea economica, administrativa și asimilați
  344 Inspectori și agenți financiari
  3441 Inspectori de vama și frontiera (vameși)
  3442 Inspectori de taxe și impozite
  3443 Inspectori de pensii și asigurări sociale
  3444 Inspectori pentru acordarea de permise, licențe sau autorizații
  3449 Inspectori și agenți financiari, neclasificați în grupele de baza anterioare
  345 Inspectori de politie și detectivi
  3450 Inspectori de politie și detectivi
  346 Asistenți sociali
  3460 Asistenți sociali
  347 Tehnicieni în domeniul creației artistice, spectacole și sport
  3471 Designeri, decoratori și alți tehnicieni în domeniul artei
  3472 Prezentatori (crainici) la televiziune, radio și spectacole
  3473 Muzicieni, cântăreți, dansatori în localuri publice și asimilați
  3474 Clovni, magicieni, acrobati și asimilați
  3475 Sportivi, antrenori și asimilați
  348 Personal laic din culte
  3480 Personal laic din culte
  III. 4. GRUPA MAJORA 4
  Funcționari administrativi
  41 FUNCȚIONARI DE BIROU
  411 Secretari și operatori la mașini de scris și de calcul
  4111 Stenografe și dactilografe
  4112 Operatori la prelucrarea textelor și asimilați
  4113 Operatori introducere, validare și prelucrare date
  4114 Operatori la mașini de calcul
  4115 Secretare
  412 Funcționari în serviciile de evidenta contabila și financiare
  4121 Registratori ai operațiunilor de evidenta contabila
  4122 Funcționari în activități financiare
  413 Funcționari în evidenta materialelor, producției și în transporturi
  4131 Magazineri
  4132 Funcționari de programare și urmărire a producției
  4133 Funcționari în transporturi
  414 Funcționari în biblioteca, arhiva, corespondenta și asimilați
  4141 Bibliotecari și arhivari
  4142 Funcționari expediție și alți agenți poștali
  4143 Codificatori, corectori de tipar și asimilați
  419 Alți funcționari de birou
  4190 Alți funcționari de birou
  42 FUNCȚIONARI ÎN SERVICII CU PUBLICUL
  421 Casieri, operatori la ghișeu și asimilați
  4211 Casieri, numărători de bani și vânzători de bilete
  4212 Operatori la ghișee
  4213 Crupieri și asimilați
  4214 Camatari
  4215 Colectori de note de plata, polițe și bani cash
  422 Funcționari la recepție și de informare a clientelei
  4221 Funcționari la agențiile de voiaj
  4222 Funcționari la serviciile de informare și recepționeri
  4223 Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)
  III. 5. GRUPA MAJORA 5
  Lucrători operativi în servicii, comerț și asimilați
  51 LUCRĂTORI ÎN SERVICII PERSONALE ȘI DE PROTECȚIE
  511 Însoțitori de zbor și ghizi
  5111 Însoțitori de zbor și stewardese
  5112 Conductori și controlori în transporturi publice
  5113 Ghizi
  512 Administratori și alți lucrători operativi în restaurante cantine, pensiuni etc.
  5121 Administratori (Intendenti)
  5122 Bucătari
  5123 Ospătari și barmani
  513 Personal de îngrijire și asimilat
  5131 Îngrijitoare de copii
  5132 Infirmiere și îngrijitoare în instituții de ocrotire sociala și sanitară
  5133 Îngrijitoare la domiciliu
  5139 Lucrători în serviciu pentru populație, neclasificați în grupele de baza anterioare
  514 Alți lucrători în servicii pentru populație
  5141 Coafori, frizeri, cosmeticieni și asimilați
  5142 Valeți, cameriste și însoțitori
  5143 Agenți de pompe funebre și imbalsamatori
  5149 Lucrători în servicii pentru populație, neclasificați în grupele de baza anterioare
  516 Personal de paza și ordine publică
  5161 Pompieri
  5163 Lucrători în penitenciare (gardieni de închisoare)
  5169 Personal de paza și ordine publică, neclasificat în grupele de baza anterioare
  52 MODELE, MANECHINE ȘI VANZATORI ÎN MAGAZINE ȘI PIEȚE
  521 Manechine și asimilați
  5210 Manechine și asimilați
  522 Vânzători în magazine și piețe
  5220 Vânzători în magazine și piețe
  III. 6. GRUPA MAJORA 6
  Agricultori și lucrători calificați în agricultura, silvicultura și pescuit
  61 AGRICULTORI ȘI LUCRĂTORI CALIFICAȚI ÎN AGRICULTURA, SILVICULTURA ȘI PESCUIT
  611 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale
  6111 Agricultori și lucrători calificați în culturi de câmp și legumicultura
  6112 Arboricultori și floricultori
  6115 Viticultori și pomicultori
  612 Crescători de animale
  6121 Crescători-îngrijitori de animale domestice pentru producția de lapte și carne
  6122 Crescători de păsări și fazanieri
  6123 Apicultori și sericicultori
  6124 Crescători - îngrijitori de cabaline
  6125 Crescători de animale mici
  613 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de animale
  6130 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de animale
  614 Lucrători forestieri și asimilați
  6141 Lucrători forestieri
  6142 Preparatori mangal
  615 Pescari și vânători
  6151 Lucrători în culturi acvatice
  6152 Pescari în ape interioare și de coasta
  6153 Pescari în mari și oceane
  6154 Vânători
  III. 7. GRUPA MAJORA 7
  Meșteșugari și lucrători calificați în meserii de tip artizanal, de reglare și
  întreținere a mașinilor și instalațiilor
  71 MESERIAȘI ȘI MUNCITORI CALIFICAȚI ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ȘI CONTRUCTII
  711 Mineri și artificieri, tăietori și cioplitori în piatra
  7111 Mineri și lucrători în cariera
  7112 Artificieri
  7113 Spărgători, tăietori și cioplitori în piatra
  712 Muncitori constructori și asimilați
  7121 Muncitori constructori care utilizează tehnici și materiale tradiționale
  7122 Zidari
  7123 Constructori în beton armat și asimilați
  7124 Dulgheri
  7129 Muncitori constructori neclasificați în grupele de baza anterioare
  713 Muncitori constructori la lucrări de finisare
  7131 Constructori de acoperișuri
  7132 Parchetari, linolisti, mozaicari și faiantari
  7133 Ipsosari
  7134 Montatori de izolații termice și acustice
  7135 Geamgii
  7136 Instalatori și montatori de țevi
  7137 Electricieni în construcții
  714 Zugrăvi, vopsitori, curațitori de fațade și asimilați
  7141 Zugrăvi, tapetari, lacuitori și vopsitori
  7143 Curațitori de fațade și coșari
  72 MESERIAȘI ȘI MUNCITORI CALIFICAȚI ÎN METALURGIE, CONSTRUCȚII METALICE ȘI ASIMILAȚI
  721 Turnători, sudori, tinichigii-cazangii și alți lucrători în construcții metalice
  7211 Turnători, formatori, miezuitori
  7212 Sudori și debitatori autogeni
  7213 Tinichigii-cazangii
  7214 Constructori și montatori de structuri metalice
  7215 Lucrători la montarea și întreținerea de instalații de ridicat și transportat
  7216 Scafandri și alți lucrători subacvatici
  722 Forjori, matriteri, reglori și asimilați
  7221 Forjori, stantatori și presatori
  7222 Sculeri
  7223 Reglori și reglori conductori de mașini unelte
  7224 Lucrători la mașini de polizat, rectificat și ascuțit
  723 Mecanici, montatori și reparatori de mașini și utilaje
  7231 Mecanici, montatori și reparatori de autovehicule
  7232 Mecanici, montatori și reparatori de motoare de avioane
  7233 Mecanici, montatori și reparatori de mașini agricole și industriale
  724 Montatori și reparatori de aparate și echipamente electronice și electrotehnice
  7241 Electromecanici montatori și reparatori de aparate și echipamente electrice și energetice
  7242 Electroniști montatori și reparatori de aparate și echipamente electronice
  7244 Electromecanici montatori și reparatori de instalații telegrafice și telefonice
  7245 Electricieni montatori și reparatori de linii electrice aeriene și subterane
  73 MESERIAȘI ȘI MUNCITORI CALIFICAȚI ÎN MECANICA FINA, ARTIZANAT, IMPRIMERIE ȘI ASIMILAȚI
  731 Lucrători în mecanica fina și asimilați
  7311 Confectioneri și reparatori de instrumente și aparate de precizie
  7312 Confectioneri și acordori de instrumente muzicale
  7313 Giuvaergii și alți lucrători de precizie în metal și alte materiale
  732 Olari, sticlari și lucrători asimilați
  7321 Olari și formatori în ceramica și materiale abrazive
  7322 Sticlari (suflatori, tăietori de sticla, polizori de sticla etc.)
  7323 Gravori pe sticla
  7324 Pictori, decoratori pe sticla și ceramica
  733 Lucrători meseriași în executarea de produse artizanale din lemn, textile, piele și alte materiale
  7331 Lucrători-meseriași în executarea de produse artizanale din lemn și alte materiale
  7332 Lucrători-meseriași în executarea de produse artizanale din textile, piele și materiale similare
  734 Lucrători poligrafi și asimilați
  7341 Zetari și linotipisti
  7342 Stereotipari și galvanotipisti
  7343 Gravori de imprimerie și fotogravori
  7344 Personal de fotografiere și asimilat
  7345 Legatori și lucrători Înrudiți
  7346 Imprimatori pe mătase, lemn și textile
  74 MESERIAȘI ȘI MUNCITORI CALIFICAțI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA ȘIALTE MESERII ARTIZANALE
  741 Meseriași și lucrători în industria alimentara
  7411 Macelari și alți lucrători în prelucrarea carnii și peștelui
  7412 Brutari, patiseri și cofetari
  7413 Lucrători în fabricarea produselor lactate
  7414 Lucrători în conservarea fructelor și legumelor
  7415 Degustatori și controlori de calitate de mâncăruri și băuturi
  7416 Lucrători în prelucrarea tutunului și produselor din tutun
  742 Meseriași și lucrători În tratarea și prelucrarea lemnului
  7421 Lucrători în pregătirea și tratarea lemnului
  7422 Tamplari și lucrători asimilați
  7423 Reglori-montatori mașini de prelucrat lemn
  7424 Impletitori de coșuri, confectioneri de perii și asimilați
  743 Lucrători în industria textila și confecții
  7431 Filatori
  7432 Tesatori și tricotori
  7433 Confectioneri industriali de îmbrăcăminte, palarieri și modiste
  7434 Blanari și asimilați
  7435 Mesteri, croitori în textile și piele
  7436 Lucrători în broderie și asimilați
  7437 Tapiteri și asimilați
  744 Lucrători în prelucrarea pielii și fabricarea încălțămintei
  7441 Tăbăcari și pielari
  7442 Cismari și meșteșugari
  III. 8. GRUPA MAJORA 8
  Operatori la instalații și mașini și asamblori de mașini, echipamente și alte produse
  81 OPERATORI LA INSTALAȚIILE FIXE ȘI LUCRĂTORI ASIMILAȚI
  811 Operatori la instalațiile de exploatare miniera și petroliera de extracție și preparare a substanțelor minerale utile
  8111 Operatori la instalații și utilaje miniere
  8112 Operatori la instalații de preparare a minereurilor și rocilor
  8113 Operatori la instalații de foraj și sonde de extracție a țițeiului
  812 Operatori la instalațiile de producere și prelucrare a metalului
  8121 Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnalisti și otelari
  8122 Operatori la cuptoare și instalații pentru turnarea și laminarea metalelor
  8123 Operatori la instalațiile de tratament termic al metalelor
  8124 Operatori la instalațiile de trefilare a metalelor
  813 Operatori la cuptoarele și instalațiile de obținere a sticlei, ceramicii și produselor refractare, abrazive din cărbune și grafit
  8131 Operatori la cuptoarele și instalațiile de producere a sticlei și produselor din sticla
  8139 Operatori la instalațiile de obținere a ceramicii și produselor refractare, abrazive din cărbune și grafit
  814 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului și fabricare a hârtiei
  8141 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului
  8142 Operatori la instalațiile de fabricare a pastei de hârtie
  8143 Operatori la instalațiile de fabricare a hârtiei
  815 Operatori la instalațiile de prelucrare chimica
  8151 Operatori la instalațiile de fragmentare, de amestecare, măcinare și malaxare chimica
  8152 Operatori la aparatele de tratament termic în chimie
  8153 Operatori la aparatele de filtrare și separare chimica
  8154 Operatori la instalațiile de distilare și tratamente chimice (cu exceptia rafinării petrolului și gazelor)
  8155 Operatori la instalațiile de rafinare a petrolului și gazelor naturale
  8159 Operatori la instalațiile de prelucrare chimica, neclasificați în grupele de baza anterioare
  816 Operatori la instalațiile de producere a energiei și tratarea apei
  8161 Operatori la instalațiile de producere a energiei
  8162 Fochisti la mașini mobile cu abur și cazane de locomotiva
  8163 Operatori la incineratoare, instala(ii de tratare a apei și asimila(i
  817 Operatori la liniile de montaj automat și roboti industriali
  8170 Operatori la liniile de montaj automat și roboti industriali
  82 OPERATORI LA MAȘINI, UTILAJE ȘIASAMBLORI DE MAȘINI, ECHIPAMENTE ȘIALTE PRODUSE
  821 Operatori la mașinile pentru prelucrarea metalelor și produselor minerale
  8211 Operatori prelucratori la mașini unelte
  8212 Operatori la mașini și instalații pentru fabricarea cimentului și a altor produse minerale
  822 Operatori la instalațiile și utilajele pentru fabricarea produselor chimice
  8221 Operatori la instalațiile pentru producerea medicamentelor și produselor cosmetice
  8222 Operatori la instalațiile de fabricare a muniției chimice și explozibililor
  8223 Operatori la instalațiile de tratare chimica a metalelor
  8224 Operatori la instalațiile de fabricare a produselor fotografice
  8229 Operatori la instalațiile de fabricare a altor produse chimice
  823 Operatori la instalațiile și utilajele pentru fabricarea articolelor din cauciuc și mase plastice
  8231 Operatori la instalațiile, utilajele și mașinile pentru fabricarea produselor din cauciuc
  8232 Operatori la instalațiile, utilajele și mașinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice
  824 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemn
  8240 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemn
  825 Operatori la mașinile și utilajele din tipografii și legatorii
  8251 Operatori la mașinile și utilajele de imprimat
  8252 Operatori la mașinile și utilajele de legat carti
  8253 Operatori la mașinile de papetărie, fabricarea diferitelor articole din hârtie, carton și materiale similare
  826 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blănuri și piele
  8261 Operatori la utilajele de filatura
  8262 Operatori la mașini de țesut și tricotat
  8263 Operatori la mașini și utilaje pentru industria confecțiilor
  8264 Operatori la utilajele și instalațiile de finisare textila
  8265 Operatori la mașini pentru tratarea blănurilor și pieilor
  8266 Operatori la mașini utilaje și instalații din industria încălțămintei
  8269 Operatori la mașini de prelucrare a altor articole din textile, blănuri și alte materiale similare
  827 Operatori la mașinile pentru fabricarea produselor alimentare
  8271 Operatori la mașinile și utilajele de prelucrare a carnii și peștelui
  8272 Operatori la mașinile și utilajele de fabricare a produselor lactate
  8273 Operatori la mașinile de măcinat cereale și mirodenii
  8274 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea pâinii, pastelor făinoase, a produselor de patiserie, cofetărie și zaharoase
  8275 Operatori la mașinile și utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor și fabricarea uleiurilor alimentare
  8276 Operatori la utilajele de producere și rafinare a zahărului
  8277 Operatori la mașinile și utilajele de prelucrare a cafelei și a ceaiului
  8278 Operatori la mașinile și instalațiile de fabricare a berii, vinurilor și altor băuturi
  8279 Operatori la utilajele de prelucrare a tutunului și produselor din tutun
  828 Asamblori de mașini, echipamente și alte produse
  8281 Montatori în construcții mecanice
  8282 Montatori de mașini și echipamente electrotehnice
  8283 Asamblori de echipamente electronice
  8284 Asamblori de produse și articole din metal, cauciuc și materiale plastice
  8285 Asamblori de produse și articole din lemn
  8286 Asamblori de produse și articole din carton, textile și materiale similare
  8287 Montatori de subansamble
  829 Alți operatori la mașini și asamblori
  8290 Operatori la mașini și asamblori neclasificați în grupele de baza anterioare
  83 CONDUCĂTORI DE VEHICULE ȘIOPERATORI LA INSTALAȚII MOBILE
  831 Mecanici de locomotiva și asimilați
  8311 Mecanici de locomotiva
  8312 Frânări, acari și agenți de manevra
  832 Conducători auto
  8321 Conducători de motociclete
  8322 Șoferi de autoturisme și camionete
  8323 Conducători de autobuze, troleibuze și tramvaie
  8324 Șoferi de autocamioane și mașini de mare tonaj
  833 Conducători de mașini agricole și alte mașini de transportat și ridicat
  8331 Tractoriști și alți conducători de mașini agricole și forestiere
  8332 Conducători de mașini și utilaje terasiere
  8333 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane și asimilați
  8334 Operatori la instalațiile de transport mărfuri paletizate
  834 Marinari, navigatori și asimilați
  8340 Marinari, navigatori și asimilați
  III. 9. GRUPA 9
  Muncitori necalificați
  91 MUNCITORI NECALIFICAȚI, ÎN SERVICII ȘIVANZARI
  911 Vânzători ambulanți și asimilați
  9111 Vânzători ambulanți
  9113 Vânzători la domiciliul clientelei sau la comanda prin telefon
  912 Lustragii și alți prestatori de mici servicii pentru populație
  9120 Lustragii și alți prestatori de mici servicii pentru populație
  913 Personal casnic, spalatorese și asimilați
  9131 Menajere
  9132 Femei de serviciu la birouri, hoteluri și alte instituții
  9133 Spalatorese și călcătorese
  914 Îngrijitori de clădiri, spalatori de vehicule, vitrine și geamuri
  9141 Îngrijitori de clădiri
  9142 Spalatori de vehicule, vitrine și geamuri
  915 Personal de manipulare și supraveghere bagaje, mesageri, portari, paznici și asimilați
  9151 Personal de manipulare și supraveghere bagaje
  9152 Portari, paznici și asimilați
  9153 Cititori de contoare și incasatori
  916 Muncitori necalificați în servicii publice
  9161 Gunoieri și maturatori
  9162 Muncitori necalificați în servicii publice, neclasificați în grupele de baza anterioare
  92 MUNCITORI NECALIFICAȚI ÎN AGRICULTURA, SILVICULTURA ȘI PESCUIT
  921 Muncitori necalificați în agricultura, silvicultura și pescuit
  9211 Muncitori necalificați în agricultura
  9212 Muncitori necalificați în silvicultura
  9213 Muncitori necalificați în pescuit și vânătoare
  93 MUNCITORI NECALIFICAȚI ÎN INDUSTRIA MINIERA, CONSTRUCȚII, LUCRĂRI PUBLICE, INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE ȘITRANSPORTURI
  931 Muncitori necalificați în industria miniera, construcții și lucrări publice
  9311 Muncitori necalificați în mine și cariere
  9312 Muncitori necalificați la întreținerea de drumuri, sosele, poduri, baraje etc.
  9313 Muncitori necalificați în construcția de locuințe
  932 Muncitori necalificați în industria prelucrătoare
  9320 Muncitori necalificați în industria prelucrătoare
  933 Muncitori necalificați în transporturi și manipulanti mărfuri
  9330 Muncitori necalificați în transporturi și manipulanti mărfuri
  III. 10. GRUPA MAJORA 0
  Forțele armate
  01 FORȚELE ARMATE
  011 Forțele armate
  0111 Forțele armate
  IV. DESCRIEREA GRUPELOR DE OCUPAȚII - ÎN STRUCTURA ARBORESCENTĂ - SUB RAPORTUL COMPETENTELOR PROFESIONALE
  IV. 1. GRUPA MAJORA 1
  Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori din unitățile economico-sociale și politice
  Membrii corpului legislativ, ai executivului, înalții conducători ai administrației publice, conducătorii și funcționarii superiori din unitățile economico-sociale și politice adopta, modifica și abroga legi constituționale, organice și legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne și externe; exercita conducerea generala a administrației publice pe întreg teritoriul tarii; contribuie la apărarea drepturilor și la promovarea intereselor profesionale economice și sociale ale salariaților în raport cu statutele lor; reprezintă voința politica a cetățenilor, cu respectarea ordinii de drept și principiilor democrației.
  Subgrupe majore componente:
  11 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice
  12 Conducători de unități economico-sociale mari (corporații)
  13 Conducători de unități economico-sociale mici (giranți)
  IV. 1.1. SUBGRUPA MAJORA 11
  Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice
  Membrii corpului legislativ, ai executivului și înalții conducători ai administrației publice adopta, modifica și abroga legi constituționale, organice și ordinare; formulează, aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne și externe; exercita conducerea generala a administrației publice pe întreg teritoriul tarii, în baza legii.
  Grupe minore componente:
  111 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice
  114 Președinți și alți funcționari superiori din organizații politice, profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obștești
  IV. 1.1.1. GRUPA MINORA 111
  Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice
  Membrii corpului legislativ, ai executivului și înalții conducători ai administrației publice formulează, adopta, modifica și abroga legi constituționale, organice și legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne și externe; exercita conducerea generala a administrației publice pe întreg teritoriul tarii, în baza legii.
  Grupe de baza componente:
  1110 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice
  1110 LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI ȘIINALTI CONDUCĂTORI AI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  Membrii corpului legislativ, ai executivului și înalții conducători ai administrației publice formulează, adopta, modifica și abroga legi constituționale, organice și legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne și externe; exercita conducerea generala a administrației publice pe întreg teritoriul tarii, în baza legii.
  Ocupații componente:
  111001 adjunct al procurorului general
  111002 ambasador
  111003 chestor Parlament
  111004 comandant unic aviație
  111005 comisar general
  111006 comisar general adjunct
  111007 consilier diplomatic
  111008 consilier guvernamental
  111009 consilier și consultant juridic
  111010 consilier instituții publice
  111011 consilier al ministrului
  111012 consul general
  111013 consultant prezidențial și guvernamental
  111014 senator
  111015 director instituție publică și asimilați
  111016 director adjunct instituție publică și asimilați
  111017 director de cabinet
  111018 director general instituție publică și asimilați
  111019 consilier economic
  111020 grefier sef (judecătorie, parchet)
  111021 grefier sef de secție (Curte de Apel, tribunal, parchete)
  111022 guvernator
  111023 inspector de stat sef
  111024 inspector sef în administrația publică
  111025 magistrat asistent sef
  111026 ministru și asimilați
  111027 ministru consilier
  111028 ministru de stat
  111029 ministru plenipotențiar
  111030 notar sef
  111031 notar sef adjunct
  111032 prefect
  111033 președinte Academie
  111034 președinte Curtea Suprema de Justiție
  111035 președinte Curte de Apel
  111036 președinte Curte de conturi
  111037 președinte de judecătorie
  111038 președinte Camera Deputaților
  111039 președinte de secție (la Curtea Suprema de Justiție, Curte de Apel, tribunal)
  111040 președinte tribunal
  111041 președintele României
  111042 prim grefier
  111043 prim procuror
  111044 prim procuror adjunct
  111045 prim adjunct al procurorului general
  111046 prim ministru
  111047 primar
  111048 procuror general
  111049 procuror sef de secție
  111050 procuror sef de secție adjunct
  111051 secretar general
  111052 secretar general al guvernului
  111053 secretar Parlament
  111054 secretar de stat și asimilați
  111055 secretar general Academie
  111056 secretar sef notariat
  111057 secretar primărie, prefectura, procuratura
  111058 sef laborator criminalistică
  111059 sef birou instituție publică
  111060 sef cabinet
  111061 sef birou senatorial
  111062 sef departament
  111063 sef protocol de stat
  111064 sef serviciu instituție publică
  111065 subprefect
  111066 viceguvernator
  111067 viceprimar
  111068 deputat
  111069 vicepreședinte (la Curtea Suprema de Justiție, Curtea de Apel, tribunal, judecătorie)
  111070 consilier prezidențial
  111071 consilier parlamentar
  111072 președinte Senat
  IV. 1.1.2. GRUPA MINORA 114
  Președinți și alți funcționari superiori din organizații politice, profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obștești
  Președinții și alți funcționari superiori din organizații politice, profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obștești reprezintă voința politica a cetățenilor; apara drepturile și promovează interesele organizațiilor pe care le conduc, în față administrației și în relațiile dintre ele, pe baza statutelor proprii, cu respectarea ordinii de drept și principiilor democratice; definesc, formulează și urmăresc aplicarea politicii organizației pe care o reprezintă (partide politice, sindicate, organizații patronale, asociații profesionale, sportive sau umanitare).
  Grupe de baza componente:
  1141 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile politice
  1142 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile profesionale, patronale, sindicale și alte organizații similare
  1143 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile umanitare și alte organizații similare (UNICEF, ecologice etc.)
  1141 CONDUCĂTORI ȘIALTI FUNCȚIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAȚIILE POLITICE
  Conducătorii și alți funcționari superiori din organizațiile politice definesc politica, statutul și regulamentul intern al organizațiilor, îndeplinesc funcția de reprezentare a acestora și de coordonare a activității respective.
  Ocupații componente:
  114101 consilier organizație politica
  114102 președinte organizație politica
  114103 vicepreședinte organizație politica
  114104 secretar organizație politica
  1142 CONDUCĂTORI ȘIALTI FUNCȚIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAȚIILE PROFESIONALE, PATRONALE, SINDICALE ȘIALTE ORGANIZAȚII SIMILARE
  Conducătorii și înalții funcționari din organizațiile profesionale, patronale, sindicale și alte organizații similare definesc și formulează politica, statutul și regulamentele de ordine interioara ale organizațiilor pe care le conduc, supraveghează aplicarea politicii organizațiilor respective, reprezintă aceste organizații și acționează în numele lor, reprezentându-le interesele în Parlament și în față puterii publice.
  Ocupații componente:
  114201 conducător de asociații, filiale și organizații obștești
  114202 locțiitor al conducătorului de asociații, filiale organizații obștești
  114203 secretar și secretar adjunct ai asociațiilor, filialelor și organizațiilor obștești
  1143 CONDUCĂTORI ȘIALTI FUNCȚIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAȚIILE UMANITARE ȘIALTE ORGANIZAȚII SIMILARE (UNICEF, ECOLOGICE)
  Conducătorii și alți funcționari superiori din organizațiile umanitare și alte organizații similare definesc și formulează politica, statutul, și regulamentul intern al organizațiilor respective, îndeplinesc funcții de coordonare a aplicării politicii proprii, precum și de reprezentare a organizațiilor în relațiile cu alte organe și organizații.
  Ocupații componente:
  114301 conducător de organizații umanitare și asimilați
  114302 secretar al organizațiilor umanitare și asimilați
  IV. 1.2. SUBGRUPA MAJORA 12
  Conducători de unități economico-sociale mari (corporații)
  Conducătorii de întreprinderi mari - întreprinderi, organisme sau secțiile componente ale acestora, conduse de cel puțin trei cadre de conducere definesc și formulează politica economico-sociala a întreprinderii sau a mai multor secții, pentru care planifica și coordonează desfășurarea activității și îndeplinesc funcții de reprezentare a întreprinderilor respective.
  Grupe minore componente:
  121 Directori generali, directori de unități economico-sociale mari și asimilați
  122 Conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități de producție și sociale din unități economico-sociale mari
  123 Alți conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.)cu activități nelucrative din unități economico-sociale mari
  IV. 1.2.1. GRUPA MINORA 121
  Directori generali, directori din unități economico-sociale mari și asimilați
  Directorii generali, directorii din unități economico-sociale mari și asimilații acestora definesc și formulează politica economica a întreprinderii, planifica și coordonează activitatea acesteia, cu consultarea organului director în fața căruia răspund de deciziile luate și de rezultatele obținute, îndeplinind și funcții de reprezentare a unităților respective.
  Grupe de baza componente:
  1210 Directori generali, directori și asimilați
  1210 DIRECTORI GENERALI, DIRECTORI ȘI ASIMILAȚI
  Directorii generali, directorii și asimilații acestora definesc și formulează politica economico-sociala a unităților respective, planifica și coordonează activitatea, apreciază rezultatele obținute, raportează în fața consiliului de administrație sau a altui organ director și reprezintă unitatea în tranzacțiile cu terții.
  Ocupații componente:
  121001 comandant și comandant adjunct aviație
  121002 comandant port, flota
  121003 decan, rector, prorector, prodecan
  121004 director societate comercială
  121005 director adjunct societate comercială
  121006 inspector general școlar
  121007 director stiintific cercetare-dezvoltare și asimilați
  121008 inspector sanitar sef
  121009 medic (farmacist) director și asimilați
  121010 medic (farmacist) director adjunct
  121011 director general societate comercială
  121012 director general adjunct societate comercială
  121013 director de program
  121014 director general regie autonoma
  121015 director general adjunct regie autonoma
  IV. 1.2.2. GRUPA MINORA 122
  Conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități de producție și sociale din unități economico-sociale mari
  Conducătorii de compartimente cu activități de producție și sociale din unitățile economico-sociale mari răspund, planifica și conduc activitatea de producție a bunurilor și prestărilor de servicii, în limitele stabilite de cadrele ierarhic superioare, avizează recrutarea și formarea personalului, apreciază randamentul muncii acestuia, reprezintă interesele unității pe care o conduc în relațiile de muncă cu alte compartimente similare din cadrul întreprinderii (instituției) proprii sau cu terții.
  Grupe de baza componente:
  1221 Conducători în agricultura, silvicultura, vânătoare piscicultura, pescuit și protecția mediului
  1222 Conducători în industria extractivă și prelucrătoare
  1223 Conducători în construcții
  1224 Conducători în comerțul cu ridicata și cu amănuntul
  1225 Conducători în activitatea hotelieră și restaurante
  1226 Conducători în transporturi, posta și telecomunicații
  1227 Conducători de firme de afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale
  1228 Conducători de întreprinderi de prestări servicii pentru populație (reparații obiecte de uz casnic, curățătorii, spălătorii, frizerii etc.)
  1229 Conducători în alte activități de producție și servicii sociale (sănătate, cultura, învățământ, sport, afaceri externe etc.)
  1221 CONDUCĂTORI ÎN AGRICULTURA SILVICULTURA, VÂNĂTOARE PISCICULTURA, PESCUIT ȘIPROTECTIA MEDIULUI
  Conducătorii din agricultura, silvicultura, vânătoare, piscicultura, pescuit și protecția mediului, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alte cadre de conducere de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea de producție a bunurilor agricole, supraveghează utilizarea resurselor materiale, financiare și umane, stabilesc modalitățile de execuție a lucrărilor de specialitate, avizează recrutarea și formarea profesională a personalului, reprezintă unitatea pe care o conduc în relațiile cu alte sectoare ale aceleiași întreprinderi sau cu terții.
  Ocupații componente:
  122101 hidrometeorolog sef
  122102 inginer sef agricultura, silvicultura, vânătoare, piscicultura, pescuit
  122103 inspector general vânătoare
  122104 medic veterinar sef
  122105 sef centru protecția plantelor și mediului
  122106 sef centru reproducția și selecția animalelor
  122107 sef district, centru, ocol silvic
  122108 sef circumscripție sanitar-veterinar și control al alimentelor
  122109 sef complex zootehnic
  122110 sef fazanerie
  122111 sef ferma agricola (agrozootehnica)
  122112 sef laborator analize pedologice și asimilați
  122113 sef oficiu cadastru
  122114 sef parchet
  122115 sef păstrăvărie
  122116 sef pepiniera silvicola, pomicola, viticola
  122117 sef stație hidrologică, meteorologica și incubație
  122118 sef stație producție, exploatare, întreținere în agricultura
  122119 sef stație vinificație
  122120 sef stație lucrări de irigație și ameliorare a solului
  122121 inspector veterinar sef
  122122 sef secție mecanizare
  1222 CONDUCĂTORI ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ȘIPRELUCRATOARE
  Conducătorii din industria extractivă și prelucrătoare, în subordinea directorilor responsabili, în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii planifica și coordonează activitatea de extracție a cărbunelui și minereurilor, de producție și distribuție a electricității, gazului și apei; supraveghează aplicarea regulilor de protecție a muncii, precum și recrutarea și formarea profesională a personalului; reprezintă organizația proprie în relațiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu terții.
  Ocupații componente:
  122201 inginer sef exploatare nucleara
  122202 inginer sef industria extractivă și prelucrătoare
  122203 inginer sef radioprotecție
  122204 inspector sef conservarea energiei
  122205 sef atelier industria extractivă și prelucrătoare
  122206 sef sector, industria extractivă și prelucrătoare
  122207 sef centru prelucrare
  122208 sef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear
  122209 sef unități miniere și asimilate
  122210 sef brigada exploatare miniera
  122211 sef serviciu tehnic și componente nucleare
  122212 sef serviciu termo-chimic
  122213 sef uzina, centrala electrica, gaze, apa și asimilați
  122214 sef laborator în industria prelucrătoare
  122215 sef modul în industria extractivă și prelucrătoare
  122216 sef centrala electrica, gaze și apa
  122217 sef secție industrie extractivă și prelucrătoare
  122218 sef serviciu industrie extractivă și prelucrătoare
  122219 sef birou industrie extractivă și prelucrătoare
  122220 sef atelier reparații capitale
  1223 CONDUCĂTORI ÎN CONSTRUCȚII
  Conducătorii din construcții, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea de producție, exploatare și întreținere în construcții și lucrări publice; supraveghează aplicarea regulilor de protecție a muncii, precum și recrutarea și formarea profesională a personalului din subordine și randamentul acestuia; reprezintă organizația proprie în relațiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu terții.
  Ocupații componente:
  122301 ajutor sef brigada, în construcții
  122302 inginer sef în construcții
  122303 conducător antrepriza construcții montaj
  122304 sef atelier în construcții
  122305 sef brigada complexa sau specializata
  122306 sef laborator în construcții
  122307 sef lot
  122308 sef șantier
  122309 sef sector (secție) drumuri-poduri
  122310 sef secție producție, exploatare, întreținere, reparații în construcții și lucrări publice
  122311 sef serviciu în construcții
  122312 sef birou în construcții
  122313 sef sector exploatare, îmbunătățiri funciare
  122314 sef sistem exploatare îmbunătățiri funciare
  1224 CONDUCĂTORI ÎN COMERȚUL CU RIDICATA ȘICU AMĂNUNTUL
  Conducătorii din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea comercială a întreprinderii; supraveghează respectarea normelor practicate în regimul schimbului de mărfuri și cheltuielile specifice; supraveghează recrutarea și formarea profesională a personalului din subordine și randamentul acestuia; reprezintă organizația proprie în relațiile cu alte sectoare interne sau cu terții.
  Ocupații componente:
  122401 președinte cooperativa de producție, achiziție și desfacere a mărfurilor
  122402 sef baza recepție
  122403 sef serviciu comerț cu ridicata și amănuntul
  122404 sef birou comerț cu ridicata și amănuntul
  122405 vicepreședinte cooperativa de producție, achiziție și desfacere
  1225 CONDUCĂTORI ÎN ACTIVITATEA HOTELIERĂ ȘIRESTAURANTE
  Conducătorii din activitatea hotelieră și restaurante, în subordinea directorilor responsabili, planifica și coordonează activitatea hotelieră și de alimentație publică; supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare; avizează recrutarea și formarea profesională a personalului din subordine și urmăresc eficienta muncii acestora; reprezintă interesele organizației proprii în relațiile de lucru cu alte sectoare din interiorul acesteia sau cu terții.
  Ocupații componente:
  122501 responsabil complex hotel-restaurant
  122502 sef complex hotelier
  1226 CONDUCĂTORI ÎN TRANSPORTURI, POSTA ȘITELECOMUNICATII
  Conducătorii din transporturi, posta și telecomunicații în subordinea directorilor responsabili, planifica și coordonează activitatea specifica din transporturi, posta și telecomunicații; supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare și respectarea normativelor și tarifelor; avizează recrutarea, formarea profesională și eficienta personalului în subordine; reprezintă organizația proprie în relațiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia și cu terții.
  Ocupații componente:
  122601 căpitan sef port
  122602 comandant nava
  122603 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic
  122604 conducător (director și director adjunct) Administrația Filiala Dunărea de Jos (AFDJ)
  122605 director zbor
  122606 inginer sef transporturi
  122607 picher sef district
  122608 revizor general siguranța circulației
  122609 sef agenție navala
  122610 sef atelier aeroport
  122611 sef atelier telecomunicații
  122612 sef atelier transporturi
  122613 sef autobaza
  122614 sef birou aeroport
  122615 sef birou exploatare postala
  122616 sef birou radiotelecomunicatii
  122617 sef birou, serviciu relații internaționale
  122618 sef birou, serviciu transport maritim și fluvial
  122619 sef centrala telefonica
  122620 sef centru control calitate emisie radiofonica
  122621 sef centru control calitate emisie televiziune
  122622 sef centru control local comunicații
  122623 sef centru dirijare zbor
  122624 sef centru poștal și asimilați
  122625 sef centru (secție, sector) radiodifuziune și asimilați
  122626 sef centru (secție, sector) telecomunicații și asimilați
  122627 sef centru zonal intervenții radiorelee
  122628 sef centru zonal de intervenții translatare TV
  122629 sef coloana auto
  122630 sef depou
  122631 sef district cai ferate, poduri, drumuri
  122632 sef divizie cai ferate
  122633 sef formație comunicații
  122634 sef formație operationala telecomunicații
  122635 sef laborator aeroport
  122636 sef laborator măsurători telecomunicații
  122637 sef laborator radio-televiziune
  122638 sef laborator telecomunicații
  122639 sef lot telecomunicații
  122640 sef port
  122641 sef regulator circulație cai ferate
  122642 sef retea telecomunicații
  122643 sef revizie locomotive, automotoare
  122644 sef revizie vagoane
  122645 sef secție (sector) transporturi și asimilați
  122646 sef serviciu, centru, stație, aeroport și asimilați
  122647 sef serviciu control zonal comunicații
  122648 sef serviciu exploatare postala
  122649 sef serviciu filiala Administrația Filiala Dunărea de Jos
  122650 sef serviciu informare zbor
  122651 sef serviciu stație, tura meteo
  122652 sef serviciu navigație
  122653 sef serviciu radiotelecomunicatii și asimilați
  122654 sef stație cai ferate
  122655 sef stație comunicații prin satelit
  122656 sef stație radiorelee
  122657 sef stație teleferic
  122658 sef stație televiziune
  122659 sef studio
  122660 sef agenție pilotaj
  122661 sef cart
  122662 telefonist sef
  122663 telegrafist sef
  122664 sef oficiu zonal posta
  122665 sef oficiu special posta
  122666 diriginte oficiu transporturi și telecomunicații
  122667 sef turn telecomunicații
  122668 sef garaj
  122669 comandant instructor
  122670 sef mecanic instructor
  122671 sef mecanic nave maritime
  122672 sef electrician nave maritime
  122673 sef stație radiotelegrafie (RTG)
  1227 CONDUCĂTORI LA FIRME DE AFACERI, INTERMEDIERI ȘIALTE SERVICII COMERCIALE
  Conducătorii firmelor de intermediere a afacerilor și a altor servicii comerciale, în subordinea directorilor responsabili, planifica și coordonează activitatea de prestare servicii bancare, asigurare și gestiune imobiliara, prelucrări informatice, studii de piață, contabilitate, arhitectura, inginerie, curățare a clădirilor, expertize și analize tehnice, publicitate și condiționare (ambalare) a mărfurilor; supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare și avizează recrutarea, formarea profesională și randamentul personalului în subordine; reprezintă organizația proprie în relațiile de lucru cu alte sectoare din interiorul acesteia și cu terții; supraveghează aplicarea regulilor de protecție a muncii.
  Ocupații componente:
  122701 inginer sef firme de afaceri și alte servicii comerciale
  122702 sef agenție comercială
  122703 sef expoziții și târguri
  122704 sef vama și asimilați
  1228 CONDUCĂTORI DE îNTREPRINDERI DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU POPULAȚIE (REPARAȚII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURĂȚĂTORII, SPĂLĂTORII, FRIZERII ETC.)
  Conducătorii din întreprinderile de prestări de servicii pentru populație, în subordinea directorilor responsabili, planifica și coordonează prestările de servicii pentru populație: supraveghere persoane la domiciliu, curățenie și alte prestații similare; planifica și coordonează activitatea de executare a lucrărilor de reparații sau altor prestații; supraveghează utilizarea rationala a resurselor materiale și financiare și urmăresc respectarea termenelor planificate pentru executarea diferitelor servicii; avizează recrutarea și formarea profesională a personalului în subordine și randamentul acestuia; reprezintă organizația proprie în relațiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu terții.
  Ocupații componente:
  122801 inginer sef întreprinderi de reparații obiecte de uz casnic, curățătorii și alte servicii pentru populație
  122802 sef atelier reparații obiecte de uz casnic, curățătorii și alte servicii pentru populație
  122803 sef centru reparații
  122804 sef centru dezinfecție, deratizare și dezinsecție
  1229 CONDUCĂTORI ÎN ALTE ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ȘISERVICII SOCIALE (SĂNĂTATE, CULTURA, ÎNVĂȚĂMÂNT, SPORT, AFACERI EXTERNE ETC.)
  Conducătorii din alte activități de producție și servicii sociale, în subordinea directorilor responsabili, planifica și coordonează activitatea din domeniile de sănătate și asistență sociala, învățământ public și particular, activitate recreativă, culturala și sportiva, precum și a instituțiilor și organismelor extrateritoriale.
  Ocupații componente:
  122901 antrenor federație sportiva
  122902 asistent medical sef
  122903 biochimist sef secție, laborator
  122904 biolog sef secție, laborator
  122905 chimist sef secție, laborator
  122906 comandant aeroclub
  122907 conducător tabara scolara
  122908 consilier teritorial sef inspectoratul pentru cultura
  122909 coordonator presa
  122910 director în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și de maiștri
  122911 farmacist sef secție, laborator
  122912 farmacist diriginte
  122913 laborant medical sef
  122914 medic sef (policlinica, stație de salvare, centru de recoltare sange)
  122915 medic sef secție, laborator
  122916 moasa sefa
  122917 oficiant medical sef
  122918 președinte federație sportiva și asimilați
  122919 președinte complex, club sportiv și asimilați
  122920 psiholog sef secție, laborator
  122921 redactor sef presa
  122922 secretar general agenție presa, edituri
  122923 secretar general redacție
  122924 secretar general federație sport
  122925 secretar stiintific învățământ, cercetare
  122926 sef agenție, oficiu turism
  122927 sef atelier presa
  122928 sef birou exploatare-coordonare presa
  122929 sef birou redacție
  122930 sef birou relații unități presa și asimilați
  122931 sef laborator conservare-restaurare opere de arta
  122932 sef lectorat
  122933 sef oficiu juridic
  122934 sef oficiu, serviciu, secție, redacție și asimilați
  122935 sef serviciu control tehnic presa
  122936 sef unitate balneoclimaterica
  122937 sora medicala sefa
  122938 tehnician sanitar sef
  122939 sef catedra
  122940 sef agenție concursuri hipice
  122941 sef producție film
  122942 sef secție producție film
  122943 sef atelier producție film
  122944 sef oficiu interjudețean difuzare film
  IV. 1.2.3. GRUPA MINORA 123
  Alți conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități nelucrative din unități economico-sociale mari
  Alți conducători de compartimente cu activități nelucrative din unitățile economico-sociale mari sub conducerea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii planifica și coordonează activitatea compartimentului de specialitate, avizează recrutarea și formarea personalului din subordine, urmărește randamentul și eficienta acestuia; reprezintă organizația în relațiile cu alți conducători de organizații, în relațiile de lucru cu alte sectoare din interior sau cu terții.
  Grupe de baza componente:
  1231 Conducători în servicii de administrație și financiare
  1232 Conducători în servicii de personal, pregătirea personalului și alte relații de muncă
  1233 Conducători în activitatea de vânzare și marketing
  1234 Conducători în servicii de publicitate și relații publice
  1235 Conducători în aprovizionare și desfacere
  1236 Conducători în informatica
  1237 Conducători în cercetare-dezvoltare-proiectare
  1239 Conducători în alte activități și servicii nelucrative
  1231 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE ADMINISTRAȚIE ȘIFINANCIARE
  Conducătorii din serviciile de administrație și financiare, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători, planifica și coordonează activitatea administrativa, evaluează resursele financiare, stabilesc bugetul și supraveghează operațiunile financiare ale întreprinderilor sau instituțiilor; supraveghează utilizarea rationala a resurselor financiare și efectuarea cheltuielilor; avizează recrutarea, formarea profesională și randamentul personalului din subordine; reprezintă organizația în relațiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu terții.
  Ocupații componente:
  123101 comisar sef divizie garda financiara
  123102 contabil sef
  123103 controlor financiar
  123104 controlor revizor financiar
  123105 procuror sef birou/sef serviciu/secție
  123106 sef agenție CEC
  123107 sef birou, serviciu administrativ
  123108 sef birou, serviciu, secție, circumscripție financiara
  123109 sef birou, serviciu financiar-contabilitate
  1232 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE PERSONAL, PREGĂTIREA PERSONALULUI ȘIALTE RELAȚII DE MUNCĂ
  Conducătorii din servicii de personal, pregătire a personalului și alte relații de muncă, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii planifica și coordonează activitatea de recrutare, formare și promovare a personalului, de negociere a salariilor, de consultare a lucrătorilor; avizează programele de protecție a muncii și reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației și cu terții.
  Ocupații componente:
  123201 sef birou calificare și recalificare
  123202 sef birou pensii
  123203 sef birou șomaj
  123204 sef oficiu șomaj
  123205 sef serviciu resurse umane
  123206 sef serviciu evaluarea resurselor de muncă
  1233 CONDUCĂTORI DIN ACTIVITATEA DE VÂNZARE ȘIMARKETING
  Conducătorii din activitatea de vânzare și marketing, sub conducerea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea de comerț interior sau exterior și marketing a întreprinderii sau instituției; fundamentează programele de desfacere a mărfurilor pe seama rezultatelor studiilor de piață; stabilesc baremuri pentru nivelul preturilor și rabatului comercial, condițiile de livrare și metodele de vânzare; supraveghează utilizarea rationala a resurselor umane, materiale și financiare, recrutarea și formarea profesională a personalului; reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației și cu terții.
  Ocupații componente:
  123301 sef serviciu marketing
  123302 sef birou marketing
  123303 sef licitație
  123304 director operații-tranzacții
  123305 sef casa compensație
  123306 sef agenție bursiera
  1234 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE PUBLICITATE ȘIRELATII PUBLICE
  Conducătorii din serviciile de publicitate și relații publice, sub conducerea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea de publicitate din întreprinderi sau instituții, negociază contractele de publicitate cu mijloacele de comunicare în masa (mass-media) și agențiile de publicitate; stabilesc programele de informare a autorităților și publicului și organizează campanii de colectare a fondurilor în contul organizațiilor umanitare sau fără scop lucrativ; urmăresc utilizarea rationala a resurselor și efectuarea cheltuielilor; avizează recrutarea și formarea profesională a personalului în subordine și supraveghează randamentul acestuia; reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației sau cu terții.
  Ocupații componente:
  123401 sef agenție reclama publicitara
  123402 sef birou reclama publicitara
  123403 sef serviciu reclama publicitara
  1235 CONDUCĂTORI ÎN APROVIZIONARE ȘIDESFACERE
  Conducătorii din activitatea de aprovizionare și desfacere, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea de achiziționare, constituire a stocurilor, distribuire a materiilor prime și materialelor; negociază cu furnizorii asupra preturilor de achiziție și calității materiilor prime și materialelor care fac obiectul contractului; planifica și stabilesc sistemul de inventariere; supraveghează utilizarea rationala a resurselor și efectuarea cheltuielilor; avizează recrutarea, pregătirea profesională și randamentul personalului; reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației și cu terții.
  Ocupații componente:
  123501 sef birou aprovizionare-desfacere
  123502 sef depozit
  123503 sef serviciu aprovizionare-desfacere
  123504 sef siloz
  123505 sef stație uscare-condiționare cereale
  1236 CONDUCĂTORI ÎN INFORMATICA
  Conducătorii din informatica coordonează activitatea compartimentelor de informatica din unități (întreprindere, instituție, societate, comercială etc.); coordonează alegerea, instalarea, utilizarea și întreținerea echipamentelor de calcul, precum și achiziționarea, din exteriorul unității, de programe de calculator; stabilesc modalitățile de prelucrare a datelor la nivelul unității; supraveghează utilizarea eficienta și rationala a resurselor materiale și financiare; se preocupa de recrutarea și pregătirea profesională și urmăresc eficienta personalului în subordine; reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației sau cu terți.
  În contextul diversității structurilor organizatorice actuale (divizie, departament, direcție, direcție generala, atelier, laborator, centru de calcul, oficiu de calcul etc.), ocupațiile corespunzătoare se pot concretiza prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al fiecărei organizații.
  Ocupații componente:
  123601 director centru de calcul
  123602 sef oficiu de calcul
  123603 sef atelier informatica
  123604 sef laborator informatica
  123605 director divizie informatica
  123606 director departament informatica
  1237 CONDUCĂTORI ÎN CERCETARE - DEZVOLTARE - PROIECTARE
  Conducătorii din cercetare-dezvoltare, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea de cercetare-dezvoltare din întreprinderi, instituții, în domeniul proceselor tehnice, tehnologice sau de producție; stabilesc obiectivele cercetării în limitele bugetare și supraveghează utilizarea rationala a resurselor; avizează recrutarea, formarea profesională a personalului și randamentul acestuia; reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației, sau cu terții.
  Ocupații componente:
  123701 arhitect sef
  123702 geolog sef
  123703 secretar stiintific și asimilați
  123704 sef formație lucrări geologice
  123705 sef formație cercetare-dezvoltare
  123706 meteorolog sef
  123707 director filiala cercetare-proiectare
  123708 sef atelier ediții, multiplicare, expediție
  123709 sef proiect cercetare-proiectare
  123710 sef secție cercetare-proiectare
  123711 sef atelier cercetare-proiectare
  123712 responsabil CTE (control tehnic-economic) în cercetare-proiectare
  1239 CONDUCĂTORI ÎN ALTE ACTIVITĂȚI ȘISERVICII NELUCRATIVE
  În aceasta grupa sunt incluși conducătorii care nu pot fi clasificați în celelalte grupe de baza ale subgrupei minore 123 alți conducători.
  Ocupații componente:
  123901 sef birou organizație politica, obsteasca, umanitara
  123902 sef serviciu organizație politica, obsteasca, umanitara
  123903 sef stat major apărare civilă
  IV. 1.3. SUBGRUPA MAJORA 13
  Conducători de unități economico-sociale mici (giranți)
  Conducătorii de unități economico-sociale mici (giranți) coordonează activitatea unităților proprii sau ale proprietarilor (girantilor); asistați de un alt conducător sau de un grup de subalterni, definesc cifra de afaceri și profilul activității, negociază preturile cu furnizorii și clienții, planifica și centralizează utilizarea resurselor materiale, financiare și umane.
  Grupe minore componente:
  131 Conducători (șefi de unități) de unități economico-sociale mici
  IV. 1.3.1. GRUPA MINORA 131
  Conducători (șefi de unități) unități economico-sociale mici
  Conducătorii de unități economico-sociale mici coordonează activitatea unităților proprii sau ale proprietarilor; asistați de un alt conducător sau de un grup de subalterni planifica, definesc și înfăptuiesc obiectivele economice, urmăresc realizarea sarcinilor zilnice; negociază preturile cu furnizorii și clienții, supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare și avizează recrutarea personalului în subordine pentru desfășurarea sarcinilor specifice.
  Nota: Grupele de baza cuprinse în aceasta subgrupa clasează funcțiile respective în cele 9 ramuri de activitate.
  Grupe de baza componente:
  1311 Conducători de întreprinderi mici din agricultura, silvicultura, vânătoare, piscicultura și pescuit
  1312 Conducători de întreprinderi mici din industria extractivă și prelucrătoare
  1313 Conducători de întreprinderi mici din construcții
  1314 Conducători de întreprinderi mici din comerțul cu ridicata și amănuntul
  1315 Conducători de întreprinderi mici din activitatea hotelieră și restaurante
  1316 Conducători de întreprinderi mici din transporturi, posta și telecomunicații
  1317 Conducători firme mici de afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale
  1318 Conducători de întreprinderi mici de prestări servicii pentru populație (reparații obiecte de uz casnic, curățătorii, spălătorii, frizerii etc.)
  1319 Conducători de alte întreprinderi mici
  Sarcinile persoanelor cuprinse în aceste grupe de baza sunt, în general, comune și se regăsesc în definirea subgrupei 131 "CONDUCĂTORI (ȘEFI DE UNITĂȚI) DE SOCIETĂȚI COMERCIALE ȘIINTREPRINDERI MICI", fiind particularizate numai de specificul activității.
  1311 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN AGRICULTURA, SILVICULTURA, VÂNĂTOARE, PISCICULTURA ȘI PESCUIT
  Ocupații componente:
  131101 conducător întreprindere mica - patron (girant) agricultura, silvicultura, vânătoare, piscicultura și pescuit
  1312 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ȘIPRELUCRATOARE
  Ocupații componente:
  131201 conducător întreprindere mica - patron (girant) industrie extractivă și prelucrătoare
  1313 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN CONSTRUCȚII
  Ocupații componente:
  131301 conducător întreprindere mica-patron (girant) în construcții
  1314 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN COMERȚUL CU RIDICATA ȘIAMANUNTUL
  Ocupații componente:
  131401 conducător întreprindere mica patron (girant) în comerț
  1315 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN ACTIVITATEA HOTELIERĂ ȘIRESTAURANTE
  Ocupații componente:
  131501 conducător întreprindere mica-patron (girant) în activitatea hotelieră și restaurante
  131502 patron unitate agrement
  131503 patron unitate alimentație publică
  1316 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN TRANSPORTURI, POSTA ȘITELECOMUNICATII
  Ocupații componente:
  131601 conducător întreprindere mica-patron (girant) în transporturi și comunicații
  1317 CONDUCĂTORI FIRME MICI DE AFACERI, INTERMEDIERI ȘIALTE SERVICII COMERCIALE
  Ocupații componente:
  131701 conducător firma mica-patron (girant) în afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale
  1318 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU POPULAȚIE (REPARAȚII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURĂȚĂTORII, SPĂLĂTORII, FRIZERII ETC)
  Ocupații componente:
  131801 conducător întreprindere mica-patron (girant) în prestări servicii
  1319 CONDUCĂTORI DE ALTE ÎNTREPRINDERI MICI
  Ocupații componente:
  131901 conducător de întreprindere mica patron (girant) învățământ, sănătate, sport, turism, informatica etc.
  IV. 2. GRUPA MAJORA 2
  Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice
  Specialiștii cu ocupații intelectuale și științifice îndeplinesc sarcini profesionale care necesita cunoștințe de înalt nivel în științe fizice, biologice, sociale și umane; întreprind analize și cercetări, elaborează concepte, teorii și metode; aplica în practica cunoștințele dobândite sau avizează lucrări realizate în domeniul respectiv; predau în învățământul de diverse grade, teoria și practica uneia sau mai multor discipline; instruiesc și educă persoane handicapate; oferă consultații în domeniul comercial, juridic și social; creează și interpretează opere de arta; susțin comunicări științifice și întocmesc rapoarte.
  Subgrupe majore componente:
  21 Fizicieni, matematicieni și ingineri
  22 Specialiști în biologie, agronomie și științele vieții
  23 Profesori în învățământul superior secundar și asimilați
  24 Alți specialiști cu ocupații intelectuale și științifice
  IV. 2.1. SUBGRUPA MAJORA 21
  Fizicieni, matematicieni și ingineri
  Fizicienii, matematicienii și inginerii efectuează cercetări asupra teoriilor, conceptelor și procedeelor, le ameliorează sau actualizează; aplica în practica cunoștințele din domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geofizicii, geologiei, matematicii, statisticii, informaticii, arhitecturii, ingineriei și tehnologiei; avizează proiecte de construcții, sistematizare, rețele de circulație rutiera, echipamente, mașini, metode de exploatare miniera; efectuează ridicări topografice și submarine și întocmesc harti; studiază aspectele tehnologice ale unor materiale, produse și procedee; susțin comunicări științifice și întocmesc rapoarte tehnice de specialitate.
  Grupe minore componente:
  211 Fizicieni, chimiști și asimilați
  212 Matematicieni, specialiști statisticieni și asimilați
  213 Specialiști în informatica
  214 Arhitecți, ingineri și asimilați (exclusiv ingineri din industria textila, pielărie, alimentara, lemn și materiale de construcții)
  215 Ingineri în industria textila, pielărie și alimentara
  216 Ingineri în industria lemnului și materialelor de construcții
  IV. 2.1.1. GRUPA MINORA 211
  Fizicieni, chimiști și asimilați
  Fizicienii, chimistii și specialiștii asimilați aplica cunoștințele științifice în domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geologiei și geofizicii; aplica cunoștințele dobândite în domeniul prelucrării industriale, agriculturii, medicinei, navigației, explorării spațiale, exploatării resurselor de petrol și gaze, altor resurse minerale și apei; în telecomunicații și alte servicii sau construcții civile; susțin comunicări științifice și întocmesc rapoarte tehnice de specialitate.
  Grupe de baza componente:
  2111 Fizicieni și astronomi
  2112 Meteorologi
  2113 Chimiști
  2114 Geologi, geofizicieni
  2111 FIZICIENI ȘIASTRONOMI
  Fizicienii și astronomii efectuează experimente, teste și analize asupra structurii și proprietăților materiei în stare solida și a modificărilor posibile în funcție de temperatura și presiune; evaluează rezultatele experimentelor pe baza modelelor matematice; observa și analizează fenomenele cerești; aplica cunoștințele legate de fizica și astronomie în industrie, medicina și în domeniul militar.
  Ocupații componente:
  211101 fizician
  2112 METEOROLOGI
  Meteorologii conduc (dirijează) cercetarea, îmbunătățesc sau dezvolta concepte, teorii și metode operaționale care se refera la compoziția, structura și dinamica atmosferei; investigheaza direcția și viteza deplasărilor aerului, presiunii temperaturii, umidității și alte fenomene ca formarea cetei și precipitațiilor, pregătesc detalierea pe termen lung a hartilor meteorologice și prognozelor meteo folosite în aviație, în marina, agricultura și alte domenii pentru informarea publicului.
  Ocupații componente:
  211201 meteorolog
  211202 prognozator meteo
  211203 climatolog
  211204 meteorolog aeronautic
  2113 CHIMIȘTI
  Chimistii efectuează cercetări aplicative și analize pentru determinarea compoziției chimice a diferitelor substanțe, materii și produse naturale, artificiale sau sintetice; întocmesc rapoarte cu concluziile rezultate în vederea îmbunătățirii calității materialelor, produselor și procedeelor farmaceutice și industriale.
  Ocupații componente:
  211301 chimist
  211302 consilier chimist
  211303 expert chimist
  211304 inspector de specialitate chimist
  211305 referent de specialitate chimist
  2114 GEOLOGI, GEOFIZICIENI
  Geologii, geofizicienii și geografii studiază compoziția și structura scoartei terestre, analizează rocile, mineralele și fosilele pentru determinarea naturii și cronologiei diferitelor formațiuni geologice; studiază și măsoară intensitatea seismelor și a forței gravitaționale; studiază fenomenele optice și acustice din atmosfera; identifica zăcăminte de petrol, gaze naturale, panza freatica etc. și stabilesc procedeele de exploatare a acestora.
  Ocupații componente:
  211401 consilier geolog
  211402 expert geolog
  211403 inspector specialitate geolog
  211404 referent de specialitate geolog
  211405 consilier geofizician
  211406 expert geofizician
  211407 inspector specialitate geofizician
  211408 referent de specialitate geofizician
  211409 consilier hidrogeolog
  211410 expert hidrogeolog
  211411 inspector specialitate hidrogeolog
  211412 referent de specialitate hidrogeolog
  211413 consilier hidrolog
  211414 expert hidrolog
  211415 inspector specialitate hidrolog
  211416 referent de specialitate hidrolog
  211417 consilier pedolog
  211418 expert pedolog
  211419 inspector specialitate pedolog
  211420 referent de specialitate pedolog
  IV. 2.1.2. GRUPA MINORA 212
  Matematicieni, specialiști statisticieni și asimilați
  Matematicienii, statisticienii și asimilații acestora avizează aplicarea unor metode și principii matematice, actuariale și statistice; pregătesc și efectuează culegeri de date statistice, le evaluează, le organizează și le interpretează, întocmind rapoarte și comunicări științifice.
  Grupe de baza componente:
  2121 Matematicieni și asimilați
  2122 Specialiști statisticieni
  2121 MATEMATICIENI ȘI ASIMILAȚI
  Matematicienii și asimilații acestora studiază și elaborează teorii și metode matematice și actuariale, avizează utilizarea acestora în științele tehnice, agronomie, medicina și alte sectoare; efectuează analize logice ale problemelor de gestiune, elaborează modele matematice în vederea programării și rezolvării computerizate a acestor probleme.
  Ocupații componente:
  212101 consilier matematician
  212102 expert matematician
  212103 inspector specialitate matematician
  212104 referent de specialitate matematician
  212105 consilier actuar
  212106 expert actuar
  212107 inspector specialitate actuar
  212108 referent de specialitate actuar
  2122 SPECIALIȘTI STATISTICIENI
  Statisticienii proiectează și organizează anchete și alte culegeri de date statistice, concep chestionarele și celelalte instrumente specifice; evaluează, prelucrează, analizează și interpretează informații statistice și se ocupa de publicarea lor.
  Ocupații componente:
  212201 consilier statistician
  212202 expert statistician
  212203 inspector specialitate statistician
  212204 referent de specialitate statistician
  IV. 2.1.3. GRUPA MINORA 213
  Specialiști în informatica
  Specialiștii în informatica concep, proiectează, elaborează, testează, implementează și dezvolta sisteme informatice și programe de calculator în diferite domenii de activitate, în conformitate cu cerințele și opțiunile de informatizare.
  Grupe de baza componente:
  2131 Analiști, programatori, proiectanți sisteme informatice, consultanți în informatica
  2139 Specialiști în informatica neclasificați în grupele de baza anterioare
  2131 ANALIȘTI, PROGRAMATORI, PROIECTANȚI SISTEME INFORMATICE, CONSULTANȚI ÎN INFORMATICA
  Analiștii, programatorii, proiectanții de sisteme informatice, consultanții în informatica concep, proiectează, elaborează, testează, implementează și dezvolta sisteme informatice, programe și documentația tehnica aferenta; proiectează structura bazelor de date; concep și proiectează rețele de calculatoare; oferă consultații de specialitate utilizatorilor de tehnica de calcul.
  Ocupații componente:
  213101 analist
  213102 programator
  213103 proiectant sisteme informatice
  213104 consultant în informatica
  2139 SPECIALIȘTI ÎN INFORMATICA, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Specialiștii în informatica neclasificați în grupa de baza anterioara concep, realizează și aplica metode de asigurare a integrității și securității datelor și programelor; instaleaza, întrețin și mențin în exploatare echipamente de calcul; gestionează rețele de calculatoare.
  Ocupații componente:
  213901 inginer de sistem în informatica
  213902 administrator de retea de calculatoare
  IV. 2.1.4. GRUPA MINORA 214
  Arhitecți, ingineri și asimilați (exclusiv ingineri din industria textila, pielărie, alimentara, lemn și materiale de construcții)
  Arhitecții, inginerii și asimilații acestora proiectează și avizează proiecte de construcții, de sistematizare urbana, rețele de circulație rutiera și de amenajare peisagistica; avizează și supraveghează lucrările de construcții civile și industriale, sistemele electrice și electronice, mașinile, echipamentul și instalațiile industriale; aplica la scara industriala procedee chimice pentru producerea diferitelor substanțe; aplica metode de extragere din sol la scara industriala a apei, petrolului, gazelor naturale și altor substanțe minerale utile; întocmesc reprezentări grafice sau fotografice; supraveghează tehnologia specifica materialelor și produselor.
  Grupe de baza componente:
  2141 Arhitecți în urbanistică și amenajarea teritoriului
  2142 Ingineri constructori
  2143 Ingineri energeticieni și electricieni
  2144 Ingineri electroniști în transporturi, posta și telecomunicații
  2145 Ingineri mecanici
  2146 Ingineri petrochimiști și în chimia industriala
  2147 Ingineri minieri, petroliști și metalurgiști
  2148 Ingineri geodezi, cartografi și topografi
  2149 Arhitecți, ingineri și asimilați neclasificați în grupele de baza anterioare
  2141 ARHITECȚI ÎN URBANISTICĂ ȘIAMENAJAREA TERITORIULUI
  Arhitecții în urbanistică și amenajarea teritoriului proiectează zonele de locuit, comerciale, industriale și cai rutiere; elaborează schițe și planuri de detaliu pentru construcții și restaurări; identifica și găsesc cele mai bune soluții privind asigurarea calității mediului înconjurător, elaborează planuri de amenajare urbanistică și peisagistica, urmăresc în teren realizarea proiectelor de desfășurare a activităților și diverselor reglementari în vigoare.
  Ocupații componente:
  214101 arhitect clădiri
  214102 conductor arhitect
  214103 arhitect urbanism, peisagistica și amenajarea teritoriului
  214104 arhitect restaurări
  214105 consilier arhitect
  214106 expert arhitect
  214107 inspector specialitate arhitect
  214108 referent de specialitate arhitect
  214109 proiectant arhitect
  2142 INGINERI CONSTRUCTORI
  Inginerii constructori analizează și avizează proiectele de construcție a podurilor, docurilor, drumurilor, canalelor, sistemelor de îndiguire etc. Stabilesc materialele și normele de calitate specifice; organizează și conduc șantierele de construcții, întreținere și reparații ale construcțiilor existente; supraveghează respectarea normelor tehnice, a tehnologiilor specifice la standardele de construcții.
  Ocupații componente:
  214201 inginer construcții civile, industriale și agricole
  214202 subinginer construcții civile, industriale și agricole
  214203 inginer instalații pentru construcții
  214204 inginer cai ferate, drumuri și poduri
  214205 inginer construcții hidrotehnice
  214206 inginer constructor instalații
  214207 proiectant inginer instalații
  214208 proiectant inginer construcții
  214209 consilier inginer construcții
  214210 expert inginer construcții
  214211 inspector specialitate inginer construcții
  214212 referent de specialitate inginer construcții
  2143 INGINERI ENERGETICIENI ȘIELECTRICIENI
  Inginerii energeticieni și electricieni proiectează și avizează realizarea motoarelor electrice, a sistemelor de producere, transmisie și distribuție a energiei; stabilesc controlul standard și procedeele de asigurare a funcționarii eficiente a motoarelor și echipamentelor, urmărind securitatea sistemelor de distribuție a energiei.
  Ocupații componente:
  214301 dispecer energetic feroviar
  214302 dispecer centrala, hidrocentru, cascada, dispecerate teritoriale
  214303 dispecer retea distribuție
  214304 dispecer rețele de inalta tensiune
  214305 inginer electroenergetica
  214306 radiochimist
  214307 subinginer electroenergetica
  214308 inginer energetica industriala
  214309 inginer termoenergetica
  214310 proiectant inginer electrotehnic
  214311 proiectant inginer energetician
  214312 inginer rețele electrice
  214313 subinginer rețele electrice
  214314 inginer hidroenergetica
  214315 inginer centrale nuclearo-electrice
  214316 subinginer centrale termoelectrice
  2144 INGINERI ELECTRONIȘTI ÎN TRANSPORTURI, POSTA ȘITELECOMUNICATII
  Inginerii electroniști, în transporturi, posta și telecomunicații construiesc sisteme electronice, avizează funcționarea lor, le asigura întreținerea și repararea, nominalizează și conduc producția, instalațiile și sistemele de telecomunicații, stabilesc controlul standardelor și modalităților de funcționare eficienta și în siguranță a dispozitivelor, motoarelor, echipamentelor.
  Ocupații componente:
  214401 inginer electromecanic SCB
  214402 inginer automatist
  214403 inginer emisie
  214404 inginer montaj
  214405 inginer navigație
  214406 inginer electronist, transporturi, telecomunicații
  214407 inginer electrotehnist
  214408 inginer imagine
  214409 inginer producție
  214410 inginer sunet
  214411 instructor instalații
  214412 instructor linii
  214413 revizor siguranța circulației feroviare
  214414 subinginer automatist
  214415 subinginer electronist, transporturi, telecomunicații
  214416 subinginer reglaje subansamble
  214417 inginer de recepție și control aeronave
  214418 proiectant inginer electronist
  214419 proiectant inginer de sisteme și calculatoare
  214420 proiectant inginer electromecanic
  214421 inginer electromecanic
  214422 subinginer electromecanic
  214423 ofițer punte
  214424 ofițer mecanic
  214425 ofițer electrician
  214426 căpitan secund
  214427 ofițer aspirant
  214428 căpitan de port
  2145 INGINERI MECANICI
  Inginerii mecanici construiesc mașini, mecanisme și instalații industriale, avizează funcționarea acestora, asigura întreținerea și repararea lor; studiază anumite materiale, produse sau procedee tehnologice.
  Ocupații componente:
  214501 inginer mecanic
  214502 subinginer mecanic
  214503 inginer electromecanic miner
  214504 inginer material rulant cale ferata
  214505 inginer mecanica agricola
  214506 inginer aviație
  214507 inginer nave
  214508 inginer mașini unelte
  214509 inginer mecanica fina
  214510 inginer mașini termice
  214511 inginer mașini hidraulice și pneumatice
  214512 inginer autovehicule rutiere
  214513 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic
  214514 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier
  214515 inginer mecanic utilaj tehnologic mașini agricole
  214516 inginer mecanic utilaj tehnologic textil
  214517 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcții
  214518 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald
  214519 inginer mecanic mașini instalații miniere
  214520 subinginer mecanic tehnologia construcțiilor de mașini
  214521 subinginer mecanic utilajul și tehnica sudurii
  214522 subinginer mecanic mecanica fina
  214523 subinginer mecanic material rulant de cale ferata
  214524 subinginer mecanic mecanica agricola
  214525 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie
  214526 subinginer mecanic utilaje pentru construcții
  214527 subinginer mecanic avioane și motoare de aviație
  214528 subinginer mecanic construcții corp de nava
  214529 subinginer mecanic instalații navale de bord
  214530 subinginer mecanic automobile
  214531 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului
  214532 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcție
  214533 consilier inginer mecanic
  214534 expert inginer mecanic
  214535 inspector specialitate inginer mecanic
  214536 referent de specialitate inginer mecanic
  214537 proiectant inginer aeronave
  214538 proiectant inginer mecanic
  214539 subinginer îmbunătățiri funciare
  2146 INGINERI PETROCHIMIȘTI ȘIIN CHIMIA INDUSTRIALA
  Inginerii petrochimiști și în chimia industriala avizează procedee aplicabile la scara industriala, pentru producția diferitelor substanțe și articole chimice (petrol brut, derivate din petrol, produse alimentare, medicamente etc.); urmăresc aplicarea și respectarea tehnologiilor de producție, colaborează cu inginerii mecanici și automatiștii în asigurarea funcționarii instalațiilor specifice.
  Ocupații componente:
  214601 inginer petrochimist
  214602 subinginer petrochimist
  214603 proiectant inginer chimist
  214604 consilier inginer chimist
  214605 expert inginer chimist
  214606 inspector de specialitate inginer chimist
  214607 referent de specialitate inginer chimist
  214608 consilier inginer petrochimist
  214609 expert inginer petrochimist
  214610 inspector de specialitate inginer petrochimist
  214611 referent de specialitate petrochimist
  2147 INGINERI MINIERI, PETROLIȘTI ȘIMETALURGISTI
  Inginerii minieri, petroliști și metalurgiști avizează tehnici aplicabile la scara industriala pentru extragerea metalelor din minereu și a mineralelor, apei, petrolului, gazelor naturale din sol; realizează aliaje noi, produse ceramice și alte materiale; solutioneaza problemele tehnologice legate de diferite materiale, produse sau procese specifice.
  Ocupații componente:
  214701 inginer metalurgie extractivă
  214702 inginer minier
  214703 subinginer metalurgist
  214704 subinginer minier
  214705 inginer preparator minier
  214706 consilier inginer metalurg
  214707 expert inginer metalurg
  214708 inspector de specialitate inginer metalurg
  214709 referent de specialitate inginer metalurg
  214710 consilier inginer minier
  214711 expert inginer minier
  214712 inspector de specialitate inginer minier
  214713 referent de specialitate inginer minier
  214714 inginer prelucrări metalurgice
  214715 inginer metalurgie neferoasa
  214716 inginer petrolist
  214717 subinginer petrolist
  214718 consilier inginer petrolist
  214719 expert inginer petrolist
  214720 referent inginer petrolist
  214721 proiectant inginer petrolist
  214722 inginer tehnolog metalurg
  214723 proiectant inginer metalurg
  214724 proiectant inginer în minerit
  214725 inginer mineralurg
  2148 INGINERI GEODEZI, CARTOGRAFI ȘITOPOGRAFI
  Inginerii geodezi, cartografi și topografi aplica metode și tehnici de ridicare topografica pentru determinarea situației exacte a zonelor construite, delimitarea suprafețelor solului și amplasamentelor subterane pentru realizarea și revizuirea reprezentărilor numerice, grafice și fotografice.
  Ocupații componente:
  214801 cartograf
  214802 inginer geodez
  214803 subinginer geodez
  214804 inginer topograf
  214805 inginer topograf minier
  214806 proiectant inginer geodez
  2149 ARHITECȚI, INGINERI ȘI ASIMILAȚI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Arhitecții, inginerii și asimilații acestora care nu sunt cuprinși în celelalte grupe de baza urmăresc organizarea muncii, creșterea randamentului producției, acorda consultații și stabilesc procedeele optime în aceste domenii; efectuează măsurări și verificări, studiază aspectele tehnologice ale procedeelor de fabricație.
  Ocupații componente:
  214901 alți arhitecți, ingineri și asimilați
  IV. 2.1.5. GRUPA MINORA 215
  Ingineri în industria textila-pielărie și industria alimentara
  Inginerii din industria textila-pielărie și industria alimentara elaborează tehnologii noi sau le modernizeaza pe cele existente, pentru fabricarea produselor textile, de pielărie și alimentare; colaborează cu inginerii mecanici și alți specialiști de profil la montarea și funcționarea instalațiilor și mașinilor de prelucrare a acestor produse.
  Grupe de baza componente:
  2151 Ingineri în industria textila și pielărie
  2152 Ingineri în industria alimentara
  2151 INGINERI ÎN INDUSTRIA TEXTILA ȘIPIELARIE
  Inginerii din industria textila și pielărie elaborează și îmbunătățesc tehnologii, supraveghează și urmăresc prelucrarea pieilor și blănurilor, fabricația de fire, țesături, tricotaje, confecții (din textile, blănuri, piei) și încălțăminte; contribuie la optimizarea fluxurilor tehnologice.
  Ocupații componente:
  215101 inginer confecții piele și înlocuitori
  215102 inginer textile, pielărie
  215103 inginer tricotaje, confecții
  215104 subinginer textile, pielărie
  215105 proiectant inginer textile, pielărie
  215106 consilier inginer textile, pielărie
  215107 expert inginer textile, pielărie
  215108 inspector specialitate inginer textile, pielărie
  215109 referent de specialitate inginer textile, pielărie
  2152 INGINERI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA
  Inginerii din industria alimentara elaborează și îmbunătățesc tehnologii pentru fabricarea sau conservarea produselor alimentare.
  Ocupații componente:
  215201 inginer în industria alimentara
  215202 subinginer în industria alimentara
  215203 proiectant inginer produse alimentare
  215204 consilier inginer industria alimentara
  215205 expert inginer industria alimentara
  215206 inspector specialitate inginer industria alimentara
  215207 referent de specialitate inginer industria alimentara
  IV. 2.1.6. GRUPA MINORA 216
  Ingineri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industria celulozei și hârtiei și materialelor de construcții
  Inginerii din industriile lemnului, sticlei și ceramicii, celulozei și hârtiei și materialelor de construcții elaborează și îmbunătățesc tehnologii de fabricație a mobilei, stratificatelor și furnirelor; elaborează retetele de fabricație a amestecurilor de sticla și controlează regimurile de ardere în cuptoare; întocmesc procesul tehnologic de prelucrare și finisare a produselor de sticla și geamuri; elaborează retetele maselor ceramice și a glazurilor pentru produsele ceramice; stabilesc curbele de ardere a maselor de porțelan, faianta și vitros în faze de biscuit și a produselor glazurate, decorate; stabilesc retetele de fabricație a celulozei și hârtiei, precum și parametrii tehnici pentru produsele derivate ale acestora.
  Grupe de baza componente:
  2161 Ingineri în industria lemnului
  2162 Ingineri în industria sticlei, ceramicii și materialelor de construcții (materiale oxidice)
  2163 Ingineri în industria celulozei și hârtiei
  2161 INGINERI ÎN INDUSTRIA LEMNULUI
  Inginerii din industria lemnului elaborează și îmbunătățesc tehnologiile de fabricare a mobilei, stratificatelor și furnirelor, proiectează și supraveghează executarea de produse finite.
  Ocupații componente:
  216101 inginer industrializarea lemnului
  216102 subinginer industrializarea lemnului
  216103 consilier inginer industrializarea lemnului
  216104 expert inginer industrializarea lemnului
  216105 inspector specialitate inginer industrializarea lemnului
  216106 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului
  2162 INGINERI ÎN INDUSTRIA STICLEI, CERAMICII ȘIMATERIALELOR DE CONSTRUCȚII (MATERIALE OXIDICE)
  Inginerii din industria sticlei și ceramicii elaborează rețete de fabricație a amestecurilor de sticla și ceramica, controlează regimul de ardere în cuptoare și stabilesc procesul tehnologic de prelucrare și finisare a produselor finite; elaborează tehnologii noi sau le îmbunătățesc pe cele existente acestora (piatra, ciment, var, prefabricate, cherestea etc.).
  Ocupații componente:
  216201 inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  216202 subinginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  216203 inginer materiale de construcții
  216204 subinginer materiale de construcții
  216205 consilier inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  216206 expert inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  216207 inspector specialitate inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  216208 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  216209 proiectant inginer ceramica sticla
  216210 chimist în materiale oxidice (sticla, ceramica)
  2163 INGINERI ÎN INDUSTRIA CELULOZEI ȘIHARTIEI
  Inginerii din industria celulozei și hârtiei stabilesc retetele pentru fabricarea celulozei și hârtiei, stabilesc parametrii tehnici în procesul de fabricare a produselor derivate din celuloza și hârtie.
  Ocupații componente:
  216301 subinginer tehnologia celulozei și hârtiei
  216302 proiectant inginer celuloza și hârtie
  216303 consilier inginer tehnologia celulozei și hârtiei
  216304 expert inginer tehnologia celulozei și hârtiei
  216305 inspector specialitate inginer tehnologia celulozei și hârtiei
  216306 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei și hârtiei
  IV. 2.2. SUBGRUPA MAJORA 22
  Specialiști în biologie, agronomie și științele vieții
  Specialiștii în biologie, agronomie și științele vieții efectuează cercetări asupra teoriilor, conceptelor și procedeelor, le îmbunătățesc și le ameliorează, aplicând cunoștințele științifice în domeniul biologiei, zoologiei, botanicii, ecologiei, psihologiei, biochimiei, microbiologiei, farmacologiei și medicinei; aplica cunoștințele dobândite cu prilejul studiilor pe care le efectuează asupra vieții umane, animale sau vegetale în toate manifestările sale, inclusiv studii de organe, țesuturi, celule și microorganisme și a efectelor determinate de factorii de mediu, medicamente sau alte substanțe; studiază bolile care afectează plantele, fiintele umane sau animale; isi dau avizul asupra tratamentelor profilactice sau curative; întocmesc și susțin comunicări științifice și rapoarte pe teme de specialitate.
  Grupe minore componente:
  221 Specialiști în biologie și agronomie
  222 Medici și asimilați
  IV. 2.2.1. GRUPA MINORA 221
  Specialiști în biologie și agronomie
  Specialiștii din biologie și agronomie aplica cunoștințele dobândite la studiul vieții umane, animale și vegetale, în toate manifestările sale, inclusiv organe, țesuturi celule, microorganisme și la studierea efectelor pe care le exercita asupra acestora factorii de mediu, medicamentele sau alte substanțe; isi dau avizul în activitățile specifice agriculturii, industriei farmaceutice sau medicinei; întocmesc și susțin comunicări științifice și rapoarte de specialitate.
  Grupe de baza componente:
  2211 Biologi, botaniști, zoologi, ecologi și asimilați
  2212 Bacteriologi, microbiologi, farmacologi și asimilați
  2213 Ingineri agronomi, zootehniști și silvici
  2214 Ingineri clinici
  2211 BIOLOGI, BOTANIȘTI, ZOOLOGI, ECOLOGI ȘI ASIMILAȚI
  Biologii, botaniștii, zoologii, ecologii și asimilații acestora aplica cunoștințele de specialitate în industrie și medicina și urmăresc ameliorarea speciilor de plante și animale și protecția mediului natural; întocmesc rapoarte și susțin comunicări științifice în domeniile proprii de specialitate.
  Ocupații componente:
  221101 consilier biolog
  221102 expert biolog
  221103 inspector specialitate biolog
  221104 referent de specialitate biolog
  221105 consilier botanist
  221106 expert botanist
  221107 inspector specialitate botanist
  221108 referent de specialitate botanist
  221109 consilier zoolog
  221110 expert zoolog
  221111 inspector specialitate zoolog
  221112 referent de specialitate zoolog
  221113 consilier ecolog
  221114 expert ecolog
  221115 inspector specialitate ecolog
  221116 referent de specialitate ecolog
  221117 inginer ecolog
  2212 BACTERIOLOGI, MICROBIOLOGI, FARMACOLOGI ȘI ASIMILAȚI
  Bacteriologii, farmacologii și asimilații acestora aplica cunoștințele tehnice în domeniul propriu de activitate, contribuie la îmbunătățirea calității medicamentelor existente experimentandu-le pe cele noi.
  Ocupații componente:
  221201 consilier bacteriolog
  221202 expert bacteriolog
  221203 inspector specialitate bacteriolog
  221204 referent de specialitate bacteriolog
  221205 consilier biochimist
  221206 expert biochimist
  221207 inspector specialitate biochimist
  221208 referent de specialitate biochimist
  221209 consilier farmacolog
  221210 expert farmacolog
  221211 inspector specialitate farmacolog
  221212 referent de specialitate farmacolog
  221213 consilier microbiolog
  221214 expert microbiolog
  221215 inspector specialitate microbiolog
  221216 referent de specialitate microbiolog
  2213 INGINERI AGRONOMI, ZOOTEHNIȘTI ȘISILVICI
  Inginerii agronomi, zootehniști și silvici supraveghează și indruma activitatea din zootehnie și culturile horticole; asigura creșterea suprafețelor împădurite; coordonează exploatarea fondului forestier, conservarea faunei; întocmesc rapoarte și susțin comunicări științifice în domeniul de specialitate.
  Ocupații componente:
  221301 consilier inginer agronom
  221302 expert inginer agronom
  221303 inspector specialitate inginer agronom
  221304 referent de specialitate inginer agronom
  221305 consilier inginer horticol
  221306 expert inginer horticol
  221307 inspector specialitate inginer horticol
  221308 referent de specialitate inginer horticol
  221309 consilier inginer zootehnist
  221310 expert inginer zootehnist
  221311 inspector specialitate inginer zootehnist
  221312 referent de specialitate inginer zootehnist
  221313 subinginer agronom
  221314 subinginer zootehnist
  221315 inginer tehnolog în zootehnie
  221316 proiectant inginer în agricultura
  221317 proiectant inginer în zootehnie
  221318 proiectant inginer în silvicultura
  221319 consilier inginer silvic
  221320 expert inginer silvic
  221321 inspector specialitate inginer silvic
  221322 referent specialitate inginer silvic
  221323 inginer îmbunătățiri funciare
  221324 subinginer silvic
  IV. 2.2.2. GRUPA MINORA 222
  Medici și asimilați
  Medicii și asimilații acestora tratează tulburările și maladiile care afectează fiintele umane și animalele; avizează masurile preventive și curative, întocmesc rapoarte și susțin comunicări cu prilejul manifestărilor științifice de specialitate.
  Grupe de baza componente:
  2221 Medici medicina generala
  2222 Medici stomatologi
  2223 Medici veterinari
  2224 Farmaciști
  2229 Medici și asimilați, neclasificați în grupele de baza anterioare
  2221 MEDICI MEDICINA GENERALA
  Medicii de medicina generala și pediatrie acorda consultații și tratează tulburările și maladiile care afectează fiintele umane; stabilesc metodele de tratament preventiv sau curativ; examinează pacienții, prescriu și administrează tratamente medicale sau chirurgicale în funcție de natura afecțiunilor.
  Ocupații componente:
  222101 medic medicina generala
  222102 medic rezident
  222103 medic de specialitate
  222104 consilier medic
  222105 expert medic
  222106 inspector de specialitate medic
  222107 referent de specialitate medic
  2222 MEDICI STOMATOLOGI
  Medicii stomatologi efectuează cercetări teoretice, acorda consultații și aplica tratamente profilactice și curative în afecțiunile dentare și ale cavității bucale; întocmesc rapoarte și susțin comunicări științifice la reuniunile științifice de specialitate.
  Ocupații componente:
  222201 medic stomatolog
  222202 medic stomatolog rezident
  222203 medic stomatolog de specialitate
  2223 MEDICI VETERINARI
  Medicii veterinari efectuează cercetări teoretice, examinează, pun diagnosticul și administrează tratamente medicale sau chirurgicale și vaccineaza animalele; avizează consumul produselor de origine animala; participa la supravegherea epidemiologica și radiologica a sănătății animalelor și a hranei acestora; întocmesc rapoarte și susțin comunicări științifice în domeniul de specialitate cu prilejul manifestărilor științifice.
  Ocupații componente:
  222301 epizotolog
  222302 medic veterinar
  2224 FARMACIȘTI
  Farmaciștii aplica cunoștințele de farmacologie la prepararea și eliberarea medicamentelor; prepara medicamentele după prescripția medicilor, stomatologilor sau practicienilor veterinari; verifica dozele prescrise, fac recomandări pacienților referitoare la posologia și riscul de incompatibilitate a unor medicamente; elibereaza medicamente în spitale, vand medicamente în farmacii; țin evidenta medicamentelor toxice, farmacodependente și a stupefiantelor; controlează natura, puritatea și eficacitatea medicamentelor și iau masuri de control a acestora.
  Ocupații componente:
  222401 farmacist
  222402 farmacist rezident
  222403 farmacist de specialitate
  2229 MEDICI ȘI ASIMILAȚI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Medicii specializați în alte domenii decat cele nominalizate și asimilații acestora examinează pacienții, stabilesc diagnosticul, capacitatea de muncă, acuitatea vizuala și auditiva a acestora, fac analize și teste de laborator; avizează desfășurarea unor activități în condiții igienice; examinează cadavre și stabilesc cauza și împrejurările în care s-au produs decesele; coordonează și indruma exercițiile de gimnastica medicala prescrise de medici specialiști în vederea recuperării capacității de muncă a pacienților; fac parte din echipele de asistență, diagnostica, curativa, preventiva și de cercetare medicala, asigura siguranța în exploatarea, întreținerea și manipularea echipamentului medical.
  Ocupații componente:
  222901 medic igienist
  222902 medic expertiza a capacității de muncă
  222903 medic legist
  222904 profesor de cultura fizica medicala
  IV. 2.3. SUBGRUPA MAJORA 23
  Profesori în învățământul superior, secundar și asimilați
  Profesorii din învățământul superior, secundar și asimilații acestora predau, la diferite niveluri, teoria și practica uneia sau mai multor discipline, studiază conceptele, teoriile și metodele în cadrul propriei discipline, pe care le îmbunătățesc sau completeaza; isi pregătesc prelegerile sau lucrările de specialitate; coordonează studiul individual, meditează elevi, pregătesc și educă handicapați; elaborează și modifica programe de studii; verifica și avizează metode și mijloace pedagogice; participa la luarea deciziilor cu privire la organizarea învățământului și activităților școlare și universitare.
  Grupe minore componente:
  231 Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți și asimilați ocupați în învățământul superior
  232 Profesori în învățământul secundar
  233 Profesori în învățământul primar
  234 Profesori specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților
  235 Alți specialiști în învățământ
  IV. 2.3.1. GRUPA MINORA 231
  Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți și asimilați ocupați în învățământul superior
  Profesorii universitari, conferențiarii, lectorii, asistenții și asimilații acestora concep și modifica programele de studii, predau cursuri, organizează seminarii, supraveghează studiul individual și susțin prelegeri; participa la luarea deciziilor privind organizarea învățământului universitar și activităților anexe.
  Grupe de baza componente:
  2310 Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți și asimilați ocupați în învățământul superior
  2310 PROFESORI UNIVERSITARI, CONFERENȚIARI, LECTORI, ASISTENȚI ȘI ASIMILAȚI OCUPAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR
  Profesorii universitari, conferențiarii, lectorii, asistenții și asimilații acestora concep și modifica programele de studii, predau cursuri, organizează seminarii, supraveghează studiul individual și susțin prelegeri; participa la luarea deciziilor privind organizarea învățământului universitar și activităților anexe.
  Ocupații componente:
  231001 asistent universitar
  231002 conferențiar universitar
  231003 expert (centre de perfecționare)
  231004 lector universitar
  231005 preparator învățământul universitar
  231006 profesor universitar
  IV. 2.3.2. GRUPA MINORA 232
  Profesori în învățământul secundar
  Profesorii din învățământul secundar predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii sau formării profesionale a elevilor din învățământul secundar; participa la luarea deciziilor privind organizarea învățământului secundar și desfășoară alte activități conexe.
  Grupe de baza componente:
  2321 Profesori în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri
  2322 Profesori în învățământul gimnazial
  2321 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL, PROFESIONAL ȘI DE MAIȘTRI
  Profesorii din învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii profesionale a elevilor din învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri; pregătesc cursuri și planuri de predare, testează cunoștințele elevilor, le corectează temele, îi examinează și îi notează pentru a le aprecia progresele; întocmesc referate privind muncă elevilor, consultandu-se în acest sens cu părinții elevilor și cu alte cadre didactice; participa la întâlnirile cu alte cadre de specialitate pentru orientarea programelor și organizarea activităților în afara programelor școlare (cercuri pe discipline, programe artistice, cluburi etc.)
  Ocupații componente:
  232101 profesor în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri
  2322 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL
  Profesorii din învățământul gimnazial predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii elevilor în învățământul gimnazial; pregătesc planuri de predare a cursurilor, testează și examinează elevii, le corectează temele, îi notează pentru a le urmări progresele; fac caracterizari ale elevilor consultandu-se în acest sens cu părinții acestora, precum și cu celelalte cadre didactice; organizează activități extrașcolare (programe artistice, cercuri pe discipline etc.).
  Ocupații componente:
  232201 profesor în învățământul gimnazial
  IV. 2.3.3. GRUPA MINORA 233
  Profesori în învățământul primar
  Profesorii din învățământul primar și preșcolar predau diferite discipline în școlile primare și grădinițe și organizează activități educative pentru copiii care nu au atins varsta scolii primare.
  Grupe de baza componente:
  2331 Profesori în învățământul primar
  2332 Profesori în învățământul preșcolar
  2331 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
  Profesorii din învățământul primar predau diferite discipline în instituții de învățământ primar, în cadrul programului de studii impus.
  Ocupații componente:
  233101 profesor în învățământul primar
  2332 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR
  Profesorii din învățământul preșcolar organizează jocuri colective și individuale, activități educative, predau limbi străine pentru a ajuta și favoriza dezvoltarea fizica, mentala și sociala a copiilor care nu au atins varsta scolii primare.
  Ocupații componente:
  233201 profesor în învățământul preșcolar
  IV. 2.3.4. GRUPA MINORA 234
  Profesori specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților
  Profesorii specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților supraveghează copii, adolescenți sau adulți handicapați fizic sau mintal, a celor care isi insusesc cu dificultate cunoștințele elementare; adapteaza programele școlare diferitelor categorii de handicapați care le sunt încredințați; predau una sau mai multe discipline surdo-mutilor, nevăzătorilor (folosind alfabetul Braille, labiolectura sau alte mijloace speciale).
  Grupe de baza componente:
  2340 Profesori specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților
  2340 PROFESORI SPECIALIZAȚI PENTRU RECUPERAREA ȘIEDUCAREA HANDICAPAȚILOR
  Profesorii specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților utilizează metode sau mijloace speciale de instruire (alfabetul Braille sau labiolectura) adaptate tipului de handicap; redau încrederea în sine elevilor, ajutându-i să descopere metode proprii pentru depășirea handicapului; îi testează, îi notează și le urmăresc progresele; colaborează cu părinții, conducerea scolii, personalul de îngrijire și asistenții sociali în vederea recuperării elevilor handicapați.
  Ocupații componente:
  234001 defectolog
  234002 logoped
  IV. 2.3.5. GRUPA MINORA 235
  Alți specialiști în învățământ
  Specialiștii din învățământ, altii decat cei încadrați în grupele anterioare, efectuează cercetări asupra metodelor și mijloacelor de pregătire scolara, le actualizează și le avizează, controlează activitatea personalului din învățământ și rezultatele obținute în aplicarea programelor școlare și, dacă este cazul, propun unele reforme sau ameliorări de program.
  Grupe de baza componente:
  2351 Cercetători în domeniul didactic și pedagogic
  2352 Inspectori în învățământ
  2359 Specialiști în învățământ, neclasificați în grupele de baza anterioare
  2351 CERCETĂTORI ÎN DOMENIUL DIDACTIC ȘIPEDAGOGIC
  Cercetătorii din domeniul didactic și pedagogic cercetează mijloacele și metodele de predare, le îmbunătățesc și avizează eventuale restructurări; avizează conținutul programelor de curs și metodele de verificare a cunoștințelor.
  Ocupații componente:
  235101 cercetător în pedagogie
  235102 asistent de cercetare în pedagogie
  2352 INSPECTORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
  Inspectorii din învățământ controlează și examinează munca personalului didactic, rezultatele obținute prin aplicarea programelor de studiu și, dacă este cazul, propun reforme și fac recomandări în acest sens factorilor responsabili cu educația.
  Ocupații componente:
  235201 consilier învățământ
  235202 expert învățământ
  235203 inspector învățământ
  235204 referent de specialitate în învățământ
  2359 SPECIALIȘTI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  În aceasta grupa de baza sunt cuprinși specialiștii din învățământ care nu se regăsesc în grupele de baza enumerate anterior în cadrul grupei minore 235.
  Ocupații componente:
  235901 secretar institut, facultate
  IV. 2.4. SUBGRUPA MAJORA 24
  Alți specialiști cu ocupații intelectuale și științifice
  Specialiștii cu ocupații intelectuale și științifice, altele decat cele clasificate în subgrupele majore anterioare, efectuează cercetări teoretice și aplicative în domeniul difuzării informației, organizării și conducerii afacerilor, filozofiei, filologiei, sociologiei și altor științe sociale și artei; practica dreptul, concep, creează sau executa opere de arta; imbogatesc sau aplica cunoștințele dobândite prin studiul comportamentelor individuale sau colective precum și al doctrinelor, conceptelor, teoriilor, sistemelor și organismelor filozofice, politice, economice, juridice, religioase și altele; întocmesc rapoarte de specialitate, susțin comunicări științifice și publică lucrări.
  Grupe minore componente:
  241 Specialiști cu funcții administrative și comerciale
  242 Juriști
  243 Arhiviști, bibliotecari, documentariști și asimilați
  244 Specialiști în științe economice, sociale și umaniste
  245 Scriitori și artiști creatori, interpreți și asimilați
  246 Membri ai clerului
  247 Specialiști în administrația publică
  248 Cercetători și asistenți de cercetare în științe fizice și chimice
  249 Cercetători și asistenți de cercetare în matematica și statistica
  250 Cercetători și asistenți de cercetare în informatica
  251 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științe tehnice
  252 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniile textile, pielărie, industrie alimentara
  253 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul lemnului și materialelor oxidice
  254 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științele vieții
  255 Cercetători și asistenți de cercetare în medicina
  256 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar bancar
  257 Cercetători și asistenți de cercetare în științele juridice
  258 Cercetători și asistenți de cercetare în științe economice, sociale și umanistice
  IV. 2.4.1. GRUPA MINORA 241
  Specialiști cu funcții administrative și comerciale
  Specialiștii cu funcții administrative și comerciale studiază, organizează și executa operații contabile sau operații legate de politica de personal și orientare profesională; se consacra activității organizatorice în domeniul comercial, publicitar, aplicării legislației în materie de brevete sau de noi întreprinderi.
  Grupe de baza componente:
  2411 Specialiști în sistemul financiar-bancar
  2412 Specialiști în probleme de personal și de pregătire profesională a personalului
  2419 Specialiști cu funcții administrative și comerciale, neclasificați în grupele de baza anterioare
  2411 SPECIALIȘTI ÎN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR
  Specialiștii în domeniul financiar-bancar avizează operațiuni financiar-bancare, efectuează operațiuni financiare și contabile; întocmesc și vizează state financiare; stabilesc nivelul impozitelor pe baza declarațiilor; acorda consultații în domeniul fiscal și stabilesc previziuni privind beneficiile și bugetul; verifica lucrările contabile și întreprind anchete și revizii financiar-contabile.
  Ocupații componente:
  241101 cenzor
  241102 comisar garda financiara
  241103 consilier financiar-bancar
  241104 controlor tezaur
  241105 expert contabil-verificator
  241106 expert financiar-bancar
  241107 inspector financiar-bancar
  241108 inspector asigurări
  241109 revizor contabil
  241110 referent de specialitate financiar-contabilitate
  241111 comisar principal
  2412 SPECIALIȘTI ÎN PROBLEME DE PERSONAL ȘIPREGATIRE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI
  Specialiștii în probleme de personal și pregătire profesională a personalului prestează servicii administrative legate de politica de personal, în special în ce privește recrutarea sau formarea profesională a personalului, analiza locurilor de muncă și orientarea profesională; întocmesc materiale de informare profesională și acorda consultații celor interesați în legatură cu perspectivele de ocupare, alegerea unei cariere, instruire sau formare complementara.
  Ocupații componente:
  241201 consilier forta de muncă și șomaj
  241202 expert forta de muncă și șomaj
  241203 inspector de specialitate forta de muncă și șomaj
  241204 inspector protecția muncii
  241205 instructor pregătire profesională
  241206 referent de specialitate forta de muncă și șomaj
  241207 expert instructor pregătire profesională
  241208 consilier orientare privind cariera
  2419 SPECIALIȘTI CU FUNCȚII ADMINISTRATIVE ȘICOMERCIALE, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Specialiștii cu funcții administrative și comerciale care nu se regăsesc în grupele anterioare se consacra activităților de analiza și stabilire a volumului de vânzare a unor produse sau servicii și evoluției în perspectiva a cererii; organizează și coordonează campaniile publicitare. Studiază și avizează problemele pe care le ridica crearea și gestiunea unei întreprinderi în plan financiar și juridic, organizatoric și comercial; acorda consultații pe problemele legate de acordarea brevetelor; examinează cererile, redactează rapoartele și motivează acordarea/neacordarea brevetelor.
  Ocupații componente:
  241901 administrator editura
  241902 administrator publicații
  241903 agent consular
  241904 organizator activitate turism
  241905 atașat diplomatic
  241906 consul
  241907 controlor vamal (studii superioare)
  241908 curier diplomatic
  241909 organizator protocol
  241910 organizator relații
  241911 organizator târguri și expoziții
  241912 prezentator expoziții
  241913 referent relații externe
  241914 secretar diplomatic
  241915 viceconsul
  241916 corespondent comercial
  241917 secretar economic
  IV. 2.4.2. GRUPA MINORA 242
  Juriști
  Juristii specialiști în drept efectuează cercetări asupra problemelor de drept, redactează proiecte de acte normative, acorda consultații juridice, pledează sau susțin procese în fața instanțelor judecătorești, judeca și pronunta hotărâri judecătorești; reprezintă Ministerul Public și cer aplicarea legii.
  Grupe de baza componente:
  2421 Avocați
  2422 Magistrați (judecători, procurori)
  2429 Juriști neclasificați în grupele de baza anterioare
  2421 AVOCAȚI
  Avocații acorda asistență juridica persoanelor fizice și juridice în scopul apărării drepturilor și intereselor legitime ale acestora, pentru realizarea ordinii de drept și a justiției.
  Ocupații componente:
  242101 avocat
  242102 jurisconsult
  242103 consilier juridic
  2422 MAGISTRAȚI (JUDECĂTORI, PROCURORI)
  Magistrații pot fi judecători în cadrul instanțelor judecătorești, inamovibili investiti, prin lege, cu atribuții de judecare a proceselor civile, comerciale, penale, de contencios administrativ și alte cauze, sau procurori, apartinand Ministerului Public, însărcinați să sesizeze instanțele judecătorești pentru aplicarea legii în vederea apărării intereselor generale ale societății; efectuează sau supraveghează urmărirea penala, sesizează instanțele de judecata și îndeplinesc alte atribuții stabilite de lege.
  Ocupații componente:
  242201 procuror
  242202 judecător și asimilați
  242203 magistrat asistent
  2429 JURIȘTI NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Juristii, altii decat cei clasificați în grupele de baza anterioare, exercita funcții juridice care constau în elaborarea unor acte juridice sau contracte, facilitarea transferurilor de proprietate, anchetarea împrejurărilor în care s-au produs decese în afara cauzelor naturale.
  Ocupații componente:
  242901 expert criminalist
  242902 executor judecătoresc
  242903 inspector justiție
  242904 expert jurist
  242905 consilier de justiție
  242906 referent de specialitate în justiție
  242907 notar
  IV. 2.4.3. GRUPA MINORA 243
  Arhiviști, bibliotecari, documentariști și asimilați
  Arhivistii, bibliotecarii, documentaristii și specialiștii asimilați dezvolta și conserva colecțiile din arhive, biblioteci, muzee, galerii și instituții similare; cercetează colecțiile de arhiva, obiectele de interes istoric, cultural, artistic, valoarea acestora, le completeaza și le ordonează; organizează colecțiile și expozițiile din muzee, galerii și instituții similare.
  Grupe de baza componente:
  2431 Arhiviști și conservatori ai operelor de arta și monumentelor istorice
  2432 Bibliotecari, documentariști și asimilați
  2431 ARHIVIȘTI ȘICONSERVATORI AI OPERELOR DE ARTA ȘIMONUMENTELOR ISTORICE
  Arhivistii și conservatorii operelor de arta și monumentelor istorice efectuează cercetări asupra colecțiilor de arta și a altor obiecte de interes istoric, cultural sau artistic, opere de arta și alte piese sau obiecte și organizează expoziții în muzee și galerii; evaluează obiectele de arhiva, le completeaza, le țin evidenta, le clasifica și le conserva.
  Ocupații componente:
  243101 arhivist
  243102 conservator opere de arta și monumente istorice
  243103 muzeograf
  243104 restaurator opere de arta și monumente istorice
  243105 conservator arhiva
  243106 restaurator arhiva
  2432 BIBLIOTECARI, DOCUMENTARIȘTI ȘI ASIMILAȚI
  Bibliotecarii, documentaristii și specialiștii asimilați colectioneaza, completeaza și conserva în mod sistematic carti, periodice și alte documente sau înregistrări audio-vizuale; selectioneaza lucrări și alte documente în vederea achiziționării; oferă informații din fondul documentar propriu sau obținute prin rețeaua de schimb intre bibliotecari, cercetători specializați sau alți utilizatori; efectuează cercetări de biblioteconomie și analizează sau modifica serviciile, în funcție de necesitățile formulate de utilizatori.
  Ocupații componente:
  243201 bibliograf
  243202 bibliotecar cu studii superioare
  243203 documentarist
  243204 referent difuzare carte
  243205 lector carte
  IV. 2.4.4. GRUPA MINORA 244
  Specialiști în științe economice, sociale și umaniste
  Specialiștii în științe economice, sociale și umaniste efectuează cercetări teoretice și aplicative; aplica cunoștințele acumulate în filozofie, politica, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, psihologie și alte științe sociale; prestează servicii cu caracter social în interesul indivizilor și familiilor dintr-o colectivitate; identifica, oferă și aplica soluții în domeniile enunțate; studiază originea și evoluția omului, a limbilor, a comportamentelor individuale și colective, asigura traduceri și interpretări din alte limbi.
  Grupe de baza componente:
  2441 Economiști (exclusiv specialiști statisticieni și cei din sistemul financiar-bancar)
  2442 Sociologi, antropologi, geografi și asimilați
  2443 Filozofi, istorici și specialiști în științe politice
  2444 Lingviști, traducători și interpreți
  2445 Psihologi
  2446 Specialiști în activitatea sociala
  2441 ECONOMIȘTI (EXCLUSIV SPECIALSTI STATISTICIENI ȘICEI DIN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR)
  Economistii activează pe piețele naționale de bunuri, servicii și forta de muncă și rezolva probleme economice vizând producția, costurile acesteia, activitatea umana și mediul social și pun la dispoziția factorilor de decizie consultații în acest sens.
  Ocupații componente:
  244101 consilier/expert/inspector/referent/economist în management
  244102 consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generala
  244103 consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului
  244104 consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing
  244105 consilier/expert/inspector/referent/economist în relații economice internaționale
  244106 consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economica
  244107 consultant în management
  244108 tehnician economist
  2442 SOCIOLOGI, ANTROPOLOGI, GEOGRAFI ȘI ASIMILAȚI
  Sociologii, antropologii și asimilații acestora efectuează cercetări asupra structurii sociale, originii și evoluției umanității și relației dintre activitatea umana și mediul social și pun la dispoziția factorilor de decizie rezultatele cercetărilor întreprinse; avizează aplicarea cunoștințelor acumulate la definirea politicilor economice și sociale, aplicabile anumitor categorii de populație și regiuni.
  Ocupații componente:
  244201 sociolog
  244202 geograf
  2443 FILOZOFI, ISTORICI ȘISPECIALISTI ÎN ȘTIINȚE POLITICE
  Filozofii, istoricii și specialiștii în științe politice studiază, interpretează și dezvolta concepte și teorii filozofice; evidentiaza cauzele, principiile și semnificația inițiativelor, experienței și existentei umane; consulta și compara surse primare, în special documente originale sau contemporane pe care le raportează la evenimente anterioare, precum și surse secundare cum ar fi lucrări de arheologie sau antropologie; efectuează cercetări în domeniul filozofiei politice și prezintă constatările și concluziile sub forma de publicații sau rapoarte care servesc guvernelor, partidelor politice, altor organizații sau persoane interesate.
  Ocupații componente:
  244301 filozof
  244302 istoric
  244303 istoriograf
  244304 politolog
  2444 LINGVIȘTI, TRADUCĂTORI ȘIINTERPRETI
  Lingvistii, traducătorii și interpreții studiază relațiile existente intre limbile materne, originea și evoluția cuvintelor, gramatica și sintaxa; stabilesc sisteme de clasificare a limbilor, gramaticilor, dictionarelor și lucrărilor analoge; traduc texte scrise dintr-o limba în alta, cu asigurarea transpunerii corecte a textelor și terminologiei; elaborează metode de utilizare a calculatoarelor și altor instrumente, în vederea creșterii productivității și ameliorării calității traducerilor; interpretează texte sau asigura translația directa cu ocazia conferințelor, dezbaterilor sau altor reuniuni, cu respectarea sensului real din limba de origine.
  Ocupații componente:
  244401 filolog
  244402 interpret
  244403 interpret relații diplomatice
  244404 referent literar
  244405 secretar literar
  244406 traducător
  244407 translator
  2445 PSIHOLOGI
  Psihologii efectuează cercetări asupra proceselor mentale, studiază comportamente umane, individuale și colective și aplica cunoștințele dobândite la promovarea adaptării ființelor umane pe plan profesional, social, educativ; testează și determina caracteristicile mentale și aptitudinile și acorda consultații; analizează influenta ereditatii și factorilor sociali și profesionali asupra mentalitatii și comportamentului indivizilor.
  Ocupații componente:
  244501 psiholog
  244502 psihopedagog
  2446 SPECIALIȘTI ÎN ACTIVITATEA SOCIALA
  Specialiștii în activitatea sociala oferă consultații în probleme sociale și conexe, în scopul unei mai bune valorificări a resurselor și depășirii dificultăților personale sau sociale; culeg informații necesare acordării de consultații privind drepturile și obligațiile asistaților; analizează situația persoanelor asistate și a handicapaților și propun masuri de ajutorare sau recuperare a acestora.
  Ocupații componente:
  244601 asistent social nivel superior
  IV. 2.4.5. GRUPA MINORA 245
  Scriitori și artiști creatori, interpreți și asimilați
  Scriitorii, artiștii creatori și interpreții concep și creează opere literare, dramatice, muzicale sau alte opere de arta; apreciază operele realizate de autori; sculptează, pictează graveaza sau restaureaza opere de arta, compun muzica, danseaza sau interpretează roluri în diferite reprezentații, sau le regizeaza.
  Grupe de baza componente:
  2451 Scriitori, ziariști și asimilați
  2452 Sculptori, pictori și asimilați
  2453 Compozitori, muzicieni și cântăreți
  2454 Coregrafi și dansatori
  2455 Actori și regizori de film, teatru și alte spectacole
  2451 SCRIITORI, ZIARIȘTI ȘI ASIMILAȚI
  Scriitorii, ziariștii și asimilații acestora creează opere literare în vederea publicării sau reprezentării în spectacole, apreciază calitatea acestora și a altor creații artistice; redactează și corectează informații, articole, comentarii; intervieveaza personalități politice în timpul conferințelor de presa și cu alte ocazii sau înregistrează dezbaterile din timpul întâlnirilor pentru radio și televiziune; concep și redactează manuale, broșuri și publicații analoge.
  Ocupații componente:
  245101 caricaturist
  245102 comentator publicist
  245103 corector
  245104 corespondent special (țară și străinătate)
  245105 corespondent radio
  245106 corespondent presa
  245107 critic de arta
  245108 editorialist
  245109 fotoreporter
  245110 lector presa/editura
  245111 poet
  245112 publicist comentator
  245113 redactor
  245114 reporter
  245115 reporter operator
  245116 scriitor
  245117 secretar de emisie
  245118 secretar de redacție
  245119 secretar responsabil de agenție
  245120 sef agenție publicitate
  245121 tehnoredactor
  245122 translator emisie
  245123 ziarist
  245124 critic literar
  245125 critic muzical
  245126 comentator politic
  245127 desenator artistic
  2452 SCULPTORI, PICTORI ȘI ASIMILAȚI
  Sculptorii, pictorii și asimilații acestora creează și executa opere de arta prin sculptura, pictura, desen, gravura sau alte tehnici asemănătoare; restaureaza picturile sau alte obiecte de arta degradate sau amenințate cu degradarea.
  Ocupații componente:
  245201 artist plastic
  245202 desenator film animație
  245203 grafician
  245204 machetist
  245205 pictor
  245206 pictor scenograf
  245207 sculptor
  245208 sculptor păpuși
  245209 restaurator tablouri
  2453 COMPOZITORI, MUZICIENI ȘICANTARETI
  Compozitorii, muzicienii și cântăreții compun și aranjează opere muzicale, dirijează execuția sau participa la interpretarea lor; canta ca solisti sau ca membri ai unor formații; interpretează piese muzicale la unul sau mai multe instrumente ca solisti sau membri ai unei orchestre; îndeplinesc activități conexe în domeniul propriu de activitate.
  Ocupații componente:
  245301 acompaniator
  245302 artist liric
  245303 concert maestru
  245304 corepetitor
  245305 corist
  245306 dirijor
  245307 ilustrator muzical
  245308 maestru studii canto
  245309 instrumentist
  245310 maestru cor
  245311 referent muzical
  245312 secretar muzical
  245313 sef orchestra
  245314 solist instrumentist
  245315 solist vocal
  245316 sufleur opera
  245317 copiator note muzicale
  2454 COREGRAFI ȘIDANSATORI
  Coregrafii și dansatorii concep dansuri pe o tema data sau pe baza de inspirație; executa dansuri ca solist, cu partener sau ca membru al unei trupe de dansatori.
  Ocupații componente:
  245401 balerin
  245402 coregraf
  245403 maestru studii de balet
  245404 maestru de balet
  245405 solist balet
  2455 ACTORI ȘIREGIZORI DE FILM, TEATRU ȘIALTE SPECTACOLE
  Actorii și regizorii de film, teatru și alte spectacole interpretează roluri în producțiile teatrale, cinematografice, radiofonice sau de televiziune; coordonează aceste producții, aleg actorii potriviti pentru rolurile respective, iau decizii privind costumele, decorurile, efectele sonore și luminoase.
  Ocupații componente:
  245501 actor
  245502 actor mânuitor de păpuși
  245503 artist circ
  245504 consultant artistic
  245505 corector transmisie
  245506 instructor film
  245507 instructor retea cinematografica
  245508 lector scenarii
  245509 macheur
  245510 peruchier
  245511 producător delegat film
  245512 realizator emisiuni RTV
  245513 regizor artistic
  245514 regizor emisie
  245515 regizor studio
  245516 regizor sunet
  245517 regizor tehnic
  245518 secretar sef producție film
  245519 sufleur teatru
  IV. 2.4.6. GRUPA MINORA 246
  Membri ai clerului
  Membrii clerului sunt angajați în practici de perpetuare a tradițiilor și convingerilor religioase, celebrare sau administrare a ritualurilor de inițiere; în acest sens, oficiază servicii religioase și isi asuma diverse funcții administrative și sociale în cadrul unor comunități religioase și acorda consultații spirituale și morale, potrivit religiei profesate.
  Grupe de baza componente:
  2460 Membri ai clerului
  2460 MEMBRI AI CLERULUI
  Membrii clerului propaga tradițiile, practicile și credintele religioase, oficiază servicii religioase de celebrare sau administrare a ritualurilor de inițiere, de reconstituire a evenimentelor legate de creație, rugăciune, ofrande.
  Ocupații componente:
  246001 arhiepiscop
  246002 arhiereu vicar
  246003 arhondar
  246004 cantor
  246005 capelan
  246006 cardinal
  246007 chevrasames
  246008 cantaret bisericesc
  246009 consilier culte
  246010 conducător arhiepiscopal
  246011 diacon
  246012 episcop
  246013 exarh
  246014 haham
  246015 harmonist
  246016 hatip
  246017 imam
  246018 inspector culte
  246019 majghian
  246020 melamed
  246021 mitropolit
  246022 muezin
  246023 muftiu
  246024 organist
  246025 păstor
  246026 patriarh
  246027 preot
  246028 președinte culte
  246029 protopop
  246030 provicar
  246031 rabin
  246032 secretar culte
  246033 staret - stareta
  246034 treibar
  246035 vestitor
  246036 vicar
  IV. 2.4.7. GRUPA MINORA 247
  Specialiști în administrația publică
  Specialiștii din administrația publică elaborează proiecte de acte normative, aplica reglementările legale în vigoare și supraveghează respectarea acestora, centralizează, prelucrează și analizează informații transmise de aparatul de specialitate din teritoriu, elaborează metodologii, organizează instruiri pe teme de specialitate ale personalului din subordine, rezolva cereri și acorda audiente solicitanților.
  Grupe de baza componente:
  2470 Specialiști în administrația publică
  2470 SPECIALIȘTI ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
  Specialiștii în administrația publică elaborează proiecte de acte normative, aplica legislația în vigoare, centralizează și prelucrează date și informații culese de aparatul din teritoriu, elaborează metodologii, acorda audiente.
  Ocupații componente:
  247001 consilier administrația publică
  247002 expert administrația publică
  247003 inspector de specialitate administrația publică
  247004 referent de specialitate administrația publică
  247005 consultant administrație publică
  IV. 2.4.8. GRUPA MINORA 248
  Cercetători și asistenți de cercetare în științe fizice și chimice
  Cercetătorii și asistenții de cercetare din domeniul științelor fizice și chimice efectuează cercetări fundamentale și aplicative asupra conceptelor, teoriilor și procedeelor cunoscute, le perfecționează sau dezvolta, elaborează noi teorii, metode și tehnici.
  Grupe de baza componente:
  2481 Cercetători și asistenți de cercetare în fizica și astronomie
  2482 Cercetători și asistenți de cercetare în meteorologie
  2483 Cercetători și asistenți de cercetare în chimie
  2484 Cercetători și asistenți de cercetare în geologie și geofizică
  2481 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN FIZICA ȘIASTRONOMIE
  Cercetătorii și asistenții de cercetare din domeniul fizicii și astronomiei efectuează studii și cercetări fundamentale și aplicative asupra nucleului și particulelor elementare, structurii materialelor, proprietăților fizice din focarele cutremurelor, structurii interne, dinamice și proprietăților fizice ale pământului. Elaborează cercetări asupra magnetismului, plasmei, laserului, opticii și spectroscopiei, a stării condensate a materiei.
  Ocupații componente:
  248101 cercetător în fizica
  248102 asistent de cercetare în fizica
  248103 cercetător în fizica-chimie
  248104 asistent de cercetare în fizica-chimie
  248105 cercetător în fizica tehnologica
  248106 asistent de cercetare în fizica tehnologica
  248107 cercetător în astronomie
  248108 asistent de cercetare în astronomie
  2482 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN METEOROLOGIE
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul meteorologiei efectuează studii și cercetări asupra factorilor care influenteza și determina starea vremii; fac determinări și studii asupra vitezei de deplasare a aerului, modificarea temperaturii și umidității, formarea și deplasarea norilor și curenților de aer, radiațiilor solare, pe baza cărora întocmesc harti, prognoze pe termen scurt și lung.
  Ocupații componente:
  248201 cercetător în meteorologie
  248202 asistent de cercetare în meteorologie
  2483 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN CHIMIE
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în chimie efectuează cercetări fundamentale și aplicative privind mecanismele de reacție, caracterizarea și determinarea compozițiilor substanțelor naturale și sintetice utilizabile în industrie, agricultura, protecția mediului, medicina, energetica. Elaborează procedee și metode pentru identificarea compozițiilor chimice și a caracteristicilor acestora, utilizând tehnici și principii noi.
  Ocupații componente:
  248301 cercetător în chimie
  248302 asistent de cercetare în chimie
  248303 cercetător în biochimie tehnologica
  248304 asistent de cercetare în biochimie tehnologica
  248305 cercetător în chimie fizica
  248306 asistent de cercetare în chimie fizica
  2484 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN GEOLOGIE ȘIGEOFIZICA
  Cercetătorii și asistenții de cercetare din geologie și geofizică efectuează cercetări fundamentale și aplicative pentru descifrarea alcătuirii și evoluției geologice a teritoriului, punerea în evidenta de noi resurse minerale, petrol, ape geotermale și ape minerale; elaborează metode, procedee și tehnici pentru identificarea zonelor cu substanțe utile, întocmesc harti.
  Ocupații componente:
  248401 cercetător în geologie
  248402 asistent de cercetare în geologie
  248403 cercetător în geologie tehnica
  248404 asistent de cercetare în geologie tehnica
  248405 cercetător în geofizică
  248406 asistent de cercetare în geofizică
  248407 cercetător în mineralogia tehnica și experimentala
  248408 asistent de cercetare în mineralogia tehnica și experimentala
  248409 cercetător în geochimie
  248410 asistent de cercetare în geochimie
  248411 cercetător în geologie petroliera
  248412 asistent de cercetare în geologie petroliera
  IV. 2.4.9. GRUPA MINORA 249
  Cercetători și asistenți de cercetare în matematica și statistica
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul matematicii și statisticii efectuează studii și cercetări fundamentale și aplicative, referitoare la teorii și aplicații ale matematicii și statisticii matematice în diferite domenii tehnice, economice și științifice.
  Grupe de baza componente:
  2491 Cercetători și asistenți de cercetare în matematica
  2492 Cercetători și asistenți de cercetare în statistica
  2491 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN MATEMATICA
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în matematica desfășoară activități de cercetare fundamentala și aplicativa, referitoare la analiza matematica, analiza conexa, teoria operatorilor, ecuații diferențiale, fizica matematica, geometrie algebrica, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamica, termodinamica, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice.
  Ocupații componente:
  249101 cercetător în matematica
  249102 asistent de cercetare în matematica
  249103 cercetător în matematica mecanica
  249104 asistent de cercetare în matematica-mecanica
  249105 cercetător în matematica aplicata
  249106 asistent de cercetare în matematica aplicata
  249107 cercetător în matematica-fizica
  249108 asistent de cercetare în matematica-fizica
  249109 cercetător în matematica informatica
  249110 asistent de cercetare în matematica informatica
  2492 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE STATISTICA
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în statistica desfășoară cercetări fundamentale și aplicative, referitoare la variabile aleatoare dependente, inferenta statistica pentru procese stohastice, modele stohastice în medicina, biologie, științe sociale, metode statistice robuste, modele lineare, analiza multidimensionala, teoria fiabilității, controlul statistic al calității.
  Ocupații componente:
  249201 cercetător în statistica
  249202 asistent de cercetare în statistica
  249203 cercetător în demografie
  249204 asistent de cercetare în demografie
  IV. 2.4.10. GRUPA MINORA 250
  Cercetători și asistenți de cercetare în informatica
  Cercetătorii și asistenții de cercetare din informatica efectuează cercetări avansate și aplicative privind sistemele informatice, elaborează și dezvolta programe; elaborează metode, tehnici, produse informatice și metodologii.
  Grupe de baza componente:
  2501 Cercetători și asistenți de cercetare în informatica
  2501 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN INFORMATICA
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în informatica efectuează cercetări avansate și aplicative în domeniul informaticii; inoveaza tehnologiile și mijloacele de prelucrare a informației; efectuează cercetări suport, inclusiv privind metodologii, norme și standarde specifice; identifica soluții conceptuale tehnice și organizaționale de informatizare; întocmesc comunicări științifice și rapoarte de cercetare în domeniul informaticii.
  Ocupații componente:
  250101 cercetător în informatica
  250102 asistent de cercetare în informatica
  IV. 2.4.11. GRUPA MINORA 251
  Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științe tehnice
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în științe tehnice efectuează lucrări de cercetare fundamentala, aplicativa și de dezvoltare prin care se obțin tehnologii, produse, sisteme utilizabile în diferite domenii, elaborează metode, tehnici de calcul, de investigare și de prelucrare a substanțelor și a materialelor, de manipulare și servire a instalațiilor, utilajelor și aparatelor.
  Grupe de baza componente:
  2511 Cercetători și asistenți de cercetare în arhitectura și urbanism
  2512 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în construcții
  2513 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în energetica și electrotehnica
  2514 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în electronica, transporturi și telecomunicații
  2515 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în mecanica
  2516 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în petrochimie și chimie industriala
  2517 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în minerit, petrol și metalurgie
  2518 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în geodezie
  2511 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN ARHITECTURA ȘIURBANISM
  Cercetătorii științifici și asistenții de cercetare în arhitectura și urbanism efectuează cercetări și elaborează proiecte referitoare la arhitectura clădirilor de locuit, pentru instituții de cultura, învățământ, cult, instituții publice și de sănătate, amenajări de localități, creează design-ul produselor industriale și a bunurilor de consum.
  Ocupații componente:
  251101 cercetător în arhitectura
  251102 asistent de cercetare în arhitectura
  251103 cercetător în arte plastice-design industrial
  251104 asistent de cercetare în arte plastice-design industrial
  251105 cercetător în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, moda, imprimeuri)
  251106 asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, moda, imprimeuri)
  251107 cercetător în arte plastice-sticla, ceramica, metal
  251108 asistent de cercetare în arte plastice-sticla, ceramica, metal
  2512 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN CONSTRUCȚII
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în construcții efectuează studii și lucrări de cercetare-dezvoltare din domeniul construcțiilor civile, industriale, drumuri și poduri; studii și cercetări legate de fizica construcțiilor; sistemele de construcții, metode și tehnici de testare a elementelor de construcții și ale construcțiilor.
  Ocupații componente:
  251201 cercetător în construcții civile, industriale și agricole
  251202 inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole
  251203 asistent de cercetare în construcții civile, industriale și agricole
  251204 cercetător în construcții de cai ferate, drumuri și poduri
  251205 inginer de cercetare în construcții de cai ferate, drumuri și poduri
  251206 asistent de cercetare în construcții de cai ferate, drumuri și poduri
  251207 cercetător în construcții hidrotehnice
  251208 inginer de cercetare în construcții hidrotehnice
  251209 asistent de cercetare în construcții hidrotehnice
  251210 inginer de cercetare în ingineria sanitară și protecția mediului
  251211 cercetător în construcții miniere
  251212 inginer de cercetare în construcții miniere
  251213 asistent de cercetare în construcții miniere
  251214 cercetător în instalații
  251215 inginer de cercetare în instalații
  251216 asistent de cercetare în instalații
  2513 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN ENERGETICA ȘIELECTROTEHNICA
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul energeticii și electrotehnicii desfășoară activități de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de produse electrice: motoare, servomotoare, transformatoare, aparate de joasa și inalta tensiune, instrumente de control, precum și tehnologii de obținere a acestora; elaborează tehnologii pentru producerea, transportul și distribuirea energiei electrice, precum și sisteme pentru asigurarea funcționarii și securității sistemului energetic.
  Ocupații componente:
  251301 cercetător în electrotehnica
  251302 inginer de cercetare în electrotehnica
  251303 asistent de cercetare în electrotehnica
  251304 cercetător în electrofizica
  251305 inginer de cercetare în electrofizica
  251306 asistent de cercetare în electrofizica
  251307 cercetător în metrologie
  251308 inginer de cercetare în metrologie
  251309 asistent de cercetare în metrologie
  251310 cercetător în electromecanica
  251311 inginer de cercetare în electromecanica
  251312 asistent de cercetare în electromecanica
  251313 cercetător roboti industriali
  251314 inginer de cercetare roboti industriali
  251315 asistent de cercetare roboti industriali
  251316 cercetător în centrale termoelectrice
  251317 inginer de cercetare în centrale termoelectrice
  251318 asistent de cercetare în centrale termoelectrice
  251319 cercetător în centrale nuclearo-electrice
  251320 inginer de cercetare în centrale nuclearo-electrice
  251321 asistent de cercetare în centrale nuclearo-electrice
  251322 cercetător în electroenergetica
  251323 inginer de cercetare în electroenergetica
  251324 asistent de cercetare în electroenergetica
  251325 cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
  251326 inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
  251327 asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
  251328 cercetător în energetica industriala
  251329 inginer de cercetare în energetica industriala
  251330 asistent de cercetare în energetica industriala
  2514 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN ELECTRONICA, TRANSPORTURI ȘITELECOMUNICATII
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul electronicii, transportului și telecomunicațiilor desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de calculatoare, componente electronice și microelectronice, dispozitive, aparatura electronica și de radiocomunicații, sisteme de conversie text-voce, imagine-voce; elaborează tehnologii din domeniul electronicii, microelectronicii, sisteme de automatizare.
  Ocupații componente:
  251401 cercetător în electronica aplicata
  251402 inginer de cercetare în electronica aplicata
  251403 asistent de cercetare în electronica aplicata
  251404 cercetător în comunicații
  251405 inginer de cercetare în comunicații
  251406 asistent de cercetare în comunicații
  251407 cercetător în microelectronica
  251408 inginer de cercetare în microelectronica
  251409 asistent de cercetare în microelectronica
  251410 cercetător în telecomenzi și electronica în transporturi
  251411 inginer de cercetare în telecomenzi și electronica în transporturi
  251412 asistent de cercetare în telecomenzi și electronica în transporturi
  251413 cercetător în calculatoare
  251414 inginer de cercetare în calculatoare
  251415 asistent de cercetare în calculatoare
  251416 cercetător în automatica
  251417 inginer de cercetare în automatica
  251418 asistent de cercetare în automatica
  2515 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN MECANICA
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul științelor tehnice cu profil mecanic efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a metalelor la rece și la cald, pentru obținerea de piese subansamble și utilaje. Elaborează tehnologii și proiectează nave, aeronave, mașini și sisteme de mașini, echipamente, instalații, aparatura, destinate industriei, agriculturii, protecției mediului, transportului și ambalării produselor.
  Ocupații componente:
  251501 cercetător de aeronave
  251502 inginer de cercetare de aeronave
  251503 asistent de cercetare de aeronave
  251504 cercetător în construcții aerospațiale
  251505 inginer de cercetare în construcții aerospațiale
  251506 asistent de cercetare în construcții aerospațiale
  251507 cercetător în sisteme de propulsie
  251508 inginer de cercetare în sisteme de propulsie
  251509 asistent de cercetare în sisteme de propulsie
  251510 cercetător în echipamente și instalații bord
  251511 inginer de cercetare în echipamente și instalații bord
  251512 asistent de cercetare în echipamente și instalații bord
  251513 cercetător în mașini și echipamente termice
  251514 inginer de cercetare în mașini și echipamente termice
  251515 asistent de cercetare în mașini și echipamente termice
  251516 cercetător în mașini hidraulice și pneumatice
  251517 inginer de cercetare în mașini hidraulice și pneumatice
  251518 asistent de cercetare în mașini hidraulice și pneumatice
  251519 cercetător în echipamente de proces
  251520 inginer de cercetare în echipamente de proces
  251521 asistent de cercetare în echipamente de proces
  251522 cercetător în mecanica fina
  251523 inginer de cercetare în mecanica fina
  251524 asistent de cercetare în mecanica fina
  251525 cercetător în tehnologia construcțiilor de mașini
  251526 inginer de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini
  251527 asistent de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini
  251528 cercetător în construcții de mașini agricole
  251529 inginer de cercetare în construcții de mașini agricole
  251530 asistent de cercetare în construcții de mașini agricole
  251531 cercetător în autovehicule rutiere
  251532 inginer de cercetare în autovehicule rutiere
  251533 asistent de cercetare în autovehicule rutiere
  251534 cercetător în utilaje și instalații portuare
  251535 inginer de cercetare în utilaje și instalații portuare
  251536 asistent de cercetare în utilaje și instalații portuare
  251537 cercetător în utilaje și tehnologia ambalării
  251538 inginer de cercetare în utilaje și tehnologia ambalării
  251539 asistent de cercetare în utilaje și tehnologia ambalării
  251540 cercetător în creația tehnica în construcția de mașini
  251541 inginer de cercetare în creația tehnica în construcția de mașini
  251542 asistent de cercetare în creația tehnica în construcția de mașini
  251543 cercetător în mașini și instalații mecanice
  251544 inginer de cercetare în mașini și instalații mecanice
  251545 asistent de cercetare în mașini și instalații mecanice
  251546 cercetător în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere
  251547 inginer de cercetare în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere
  251548 asistent de cercetare în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere
  251549 cercetător în tehnologie și echipamente neconvenționale
  251550 inginer de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale
  251551 asistent de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale
  2516 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN PETROCHIMIE ȘICHIMIE INDUSTRIALA
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul petrochimiei și chimiei industriale efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru sinteza și tehnologia de obținere și prelucrare de produse chimice cu parametri caracteristici și performante noi, utilizabile în industrie, privind extracția metalelor, minereurilor, apei, petrolului și gazelor, medicina, agricultura, protecția mediului, energetica, alimentației.
  Ocupații componente:
  251601 cercetător în tehnologia substanțelor anorganice
  251602 inginer de cercetare în tehnologia substanțelor anorganice
  251603 asistent de cercetare în tehnologia substanțelor anorganice
  251604 cercetător în tehnologia substanțelor organice
  251605 inginer de cercetare în tehnologia substanțelor organice
  251606 asistent de cercetare în tehnologia substanțelor organice
  251607 cercetător în petrochimie și carbochimie
  251608 inginer de cercetare în petrochimie și carbochimie
  251609 asistent de cercetare în petrochimie și carbochimie
  251610 cercetător în tehnologia compușilor macromoleculari
  251611 inginer de cercetare în tehnologia compușilor macromoleculari
  251612 asistent de cercetare în tehnologia compușilor macromoleculari
  251613 cercetător în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor
  251614 inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor
  251615 asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor
  2517 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN MINERIT, PETROL ȘIMETALURGIE
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul mineritului, petrolului și metalurgiei, efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind sisteme și procedee de extracție și preparare a cărbunilor, substanțelor utile - metale și nemetalifere, conținute în minereuri, obținerea de fonte, oteluri și alte metale, aliaje, cocs și produse cărbunoase și refractare.
  Ocupații componente:
  251701 cercetător în exploatări miniere
  251702 inginer de cercetare în exploatări miniere
  251703 asistent de cercetare în exploatări miniere
  251704 cercetător în prepararea substanțelor minerale utile
  251705 inginer de cercetare în prepararea substanțelor minerale utile
  251706 asistent de cercetare în prepararea substanțelor minerale utile
  251707 cercetător în petrol (extracție-prospecțiune)
  251708 inginer de cercetare în petrol (extracție-prospecțiune)
  251709 asistent de cercetare în petrol (extracție-prospecțiune)
  251710 cercetător în topografie miniera
  251711 inginer de cercetare în topografie miniera
  251712 asistent de cercetare în topografie miniera
  251713 cercetător în ingineria proceselor siderurgice
  251714 inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice
  251715 asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice
  251716 cercetător în metalurgia neferoasa
  251717 inginer de cercetare în metalurgia neferoasa
  251718 asistent de cercetare în metalurgia neferoasa
  251719 cercetător în turnarea metalelor
  251720 inginer de cercetare în turnarea metalelor
  251721 asistent de cercetare în turnarea metalelor
  251722 cercetător în prelucrări plastice și tratamente termice
  251723 inginer de cercetare în prelucrări plastice și tratamente termice
  251724 asistent de cercetare în prelucrări plastice și tratamente termice
  251725 cercetător în stiinta materialelor
  251726 inginer de cercetare în stiinta materialelor
  251727 asistent de cercetare în stiinta materialelor
  251728 cercetător în tehnologii carbochimice
  251729 inginer de cercetare în tehnologii carbochimice
  251730 asistent de cercetare în tehnologii carbochimice
  2518 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN GEODEZIE
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în geodezie efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare referitoare la stabilirea și dezvoltarea metodelor și tehnicilor de măsurare a configurației pământului, precum și de redare grafica a acestora; întocmesc harti topografice.
  Ocupații componente:
  251801 cercetător în geodezie
  251802 inginer de cercetare în geodezie
  251803 asistent de cercetare în geodezie
  251804 cercetător în cadastru
  251805 inginer de cercetare în cadastru
  251806 asistent de cercetare în cadastru
  IV. 2.4.12. GRUPA MINORA 252
  Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniile textile, pielărie, industrie alimentara
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniile textile, pielărie și industrie alimentara efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a firelor și fibrelor textile, a pieilor și blănurilor, a materiilor prime agroalimentare, în scopul obținerii de bunuri de consum de uz casnic, industrial și alimentar.
  Grupe de baza componente:
  2521 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în textile, pielărie
  2522 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în industria alimentara
  2521 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN TEXTILE, PIELĂRIE
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în textile, pielărie efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a fibrelor textile, de obținere de țesături și tricoturi, de obținere a pielii și înlocuitorilor, de confecționare a produselor de uz personal, casnic și industrial din țesături, tricoturi, piele și înlocuitori din piele.
  Ocupații componente:
  252101 cercetător în filatura-tesatorie
  252102 inginer de cercetare în filatura-tesatorie
  252103 asistent de cercetare în filatura-tesatorie
  252104 cercetător în tricotaje-confecții textile
  252105 inginer de cercetare în tricotaje-confecții textile
  252106 asistent de cercetare în tricotaje-confecții textile
  252107 cercetător în tehnologia chimica a produselor textile, pielii, blănurilor și înlocuitorilor
  252108 inginer de cercetare în tehnologia chimica a produselor textile, pielii, blănurilor și înlocuitorilor
  252109 asistent de cercetare în tehnologia chimica a produselor textile, pielii, blănurilor și înlocuitorilor
  252110 cercetător în confecții din piele și înlocuitori
  252111 inginer de cercetare în confecții din piele și înlocuitori
  252112 asistent de cercetare în confecții din piele și înlocuitori
  2522 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în industria alimentara efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru transformarea materiilor prime agricole în produse alimentare și băuturi, creșterea intensiva a peștilor în captivitate; elaborează metode și tehnici de control privind calitatea nutritiva a alimentelor.
  Ocupații componente:
  252201 cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole
  252202 inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole
  252203 asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole
  252204 cercetător în controlul calității produselor alimentare
  252205 inginer de cercetare în controlul calității produselor alimentare
  252206 asistent de cercetare în controlul calității produselor alimentare
  252207 cercetător în pescuit și acvacultura
  252208 inginer de cercetare în pescuit și acvacultura
  252209 asistent de cercetare în pescuit și acvacultura
  IV. 2.4.13. GRUPA MINORA 253
  Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul prelucrării lemnului și materialelor de construcții (materiale oxidice)
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul prelucrării lemnului și materialelor de construcții (materiale oxidice) efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind amenajările silvice, exploatarea și prelucrarea lemnului, prelucrarea silicatilor și a oxizilor metalici.
  Grupe de baza componente:
  2531 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul prelucrării lemnului
  2532 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul materialelor de construcții (materiale oxidice)
  2531 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL PRELUCRĂRII LEMNULUI
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul prelucrării lemnului efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind amenajările silvice, sisteme, procedee și metode de menținere a fondului forestier, de combatere a dăunătorilor; elaborează tehnologii și procedee de exploatare și prelucrare a lemnului, pentru obținerea de mobilier.
  Ocupații componente:
  253101 cercetător în exploatări forestiere
  253102 inginer de cercetare în exploatări forestiere
  253103 asistent de cercetare în exploatări forestiere
  253104 inginer de cercetare în proiectarea mobilei și produselor finite din lemn
  253105 cercetător în prelucrarea lemnului
  253106 inginer de cercetare în prelucrarea lemnului
  253107 asistent de cercetare în prelucrarea lemnului
  2532 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII (MATERIALE OXIDICE)
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul materialelor de construcții (materiale oxidice) efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind prelucrarea silicatilor și oxizilor metalici pentru obținerea de lianți anorganici, produse din sticla și ceramica.
  Ocupații componente:
  253201 cercetător în stiinta și ingineria materialelor oxidice
  253202 inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice
  253203 asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidice
  IV. 2.4.14. GRUPA MINORA 254
  Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științele vieții
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în științele vieții efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare referitoare la genetica organismelor macro- și microscopice, structura și funcționarea sistemelor ecologice, procesele fundamentale ale viului la nivel celular, molecular și de organism. Studiază geneza și evoluția solurilor, fiziologia genetica și patologia plantelor și animalelor.
  Grupe de baza componente:
  2541 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în bacteriologie, botanică, zoologie, microbiologie și ecologie
  2542 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în anatomie, biochimie, biofizică, farmacologie și fiziologie
  2543 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în agricultura, zootehnie și silvicultura
  2541 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN BIOLOGIE, BACTERIOLOGIE, BOTANICĂ, ZOOLOGIE, MICROBIOLOGIE ȘIECOLOGIE
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în biologie efectuează cercetări fundamentale și aplicative, referitoare la studierea și cunoașterea mecanismelor genetice ale organismelor, macro- și microscopiei, a impactului poluării asupra organismelor, cunoașterea activității enzimatice în procesele metabolice, a țesuturilor conjunctive și a matricei extracelulare în cursul dezvoltării organismelor, funcționarea și protecția ecosistemelor, fauna și flora terestra, fauna de mamifere fosile din depozitele carstice și stratificate.
  Ocupații componente:
  254101 cercetător în biologie
  254102 asistent de cercetare în biologie
  254103 cercetător în microbiologie-bacteriologie
  254104 asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie
  254105 cercetător în biologie chimie
  254106 asistent de cercetare în biologie chimie
  254107 cercetător în botanică
  254108 asistent de cercetare în botanică
  254109 cercetător în domeniul zoologic
  254110 asistent de cercetare în domeniul zoologic
  254111 cercetător în ecologie și protecția mediului
  254112 asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului
  2542 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN ANATOMIE, BIOCHIMIE, BIOFIZICĂ, FARMACOLOGIE ȘIFIZIOLOGIE
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în anatomie, biochimie, biofizică, farmacologie și fiziologie efectuează cercetări teoretice fundamentale și aplicative în domeniul morfologiei, structurii și altor caracteristici ale organismelor vii, precum și sistemelor proprii organismului uman, animal și vegetal, în condiții normale și anormale; studiază cauzele și evoluția tulburărilor și maladiilor specifice organismelor vii; studiază efectele medicamentelor și altor substanțe asupra țesuturilor, contribuie la îmbunătățirea calității medicamentelor, experimentandu-le pe cele noi; efectuează cercetări pentru depistarea de noi principii active în diferite plante și stabilesc tehnologii de izolare și extracție a acestora și de preparare a medicamentelor.
  Ocupații componente:
  254201 cercetător stiintific în bacteriologie, microbiochimie, farmacologie
  254202 asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie
  2543 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN AGRICULTURA, ZOOTEHNIE ȘISILVICULTURA
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în agricultura, zootehnie și silvicultura efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare care se refera la structura și compoziția solului, geneza și evoluția solului, elaborarea de tehnologii și metode de fertilizare, combaterea poluării și degradării solului. Creează genotipuri de cereale și plante, ameliorează genetic rasele de animale; elaborează metode și tehnici de combatere a bolilor și dăunătorilor; elaborează tehnologii de cultura și tehnologii de control al animalelor.
  Ocupații componente:
  254301 cercetător în agricultura
  254302 inginer de cercetare în agricultura
  254303 asistent de cercetare în agricultura
  254304 cercetător în pedologie-agrochimie
  254305 inginer de cercetare în pedologie-agrochimie
  254306 asistent de cercetare în pedologie-agrochimie
  254307 cercetător în horticultura
  254308 inginer de cercetare în horticultura
  254309 asistent de cercetare în horticultura
  254310 cercetător în agromontanologie
  254311 inginer de cercetare în agromontanologie
  254312 asistent de cercetare în agromontanologie
  254313 cercetător în ingineria genetica
  254314 asistent de cercetare în ingineria genetica
  254315 cercetător în silvicultura
  254316 inginer de cercetare în silvicultura
  254317 asistent de cercetare în silvicultura
  254318 cercetător în zootehnie
  254319 asistent de cercetare în zootehnie
  254320 cercetător în biotehnologie pentru agricultura
  254321 asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultura
  IV. 2.4.15. GRUPA MINORA 255
  Cercetători și asistenți de cercetare în medicina
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în medicina efectuează cercetări fundamentale, de laborator și clinice referitoare la realizarea de tehnici, procedee și metode de prevenire a bolilor, de tratament, de ameliorare și eliminare a efectelor bolilor, de iradiere. Elaborează tehnici și procedee de substituire, prin grefe, a unor organe bolnave cu alte organe naturale sau sintetice.
  Grupe de baza componente:
  2551 Cercetători și asistenți de cercetare în medicina
  2552 Cercetători și asistenți de cercetare în medicina stomatologică
  2553 Cercetători și asistenți de cercetare în medicina veterinară
  2559 Cercetători și asistenți de cercetare în educație-fizica și sport
  2551 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN MEDICINA
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în medicina generala efectuează cercetări prin care stabilesc cauzele care provoacă bolile și elaborează metodele, procedeele și tehnicile de tratament și combatere a bolilor (bronhopulmonare și TBC, canceroase, gastroenterologice, cardiovasculare, abdominale, glandulare, diabet, dermatologice). Elaborează cercetări de imunologie, anatomie patologica, fiziopatologie normala și patologica, psihiatrie, neurologie.
  Ocupații componente:
  255101 cercetător în medicina generala
  255102 asistent de cercetare în medicina generala
  255103 cercetător în medicina traditionala
  255104 asistent de cercetare în medicina traditionala
  255105 cercetător în fiziokinetoterapie
  255106 asistent de cercetare în fiziokinetoterapie
  2552 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN MEDICINA STOMATOLOGICĂ
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în medicina stomatologică efectuează cercetări prin care stabilesc cauzele care provoacă bolile stomatologice și elaborează tehnici și metode de prevenire, tratament și combatere.
  Ocupații componente:
  255201 cercetător în medicina stomatologică
  255202 asistent de cercetare în medicina stomatologică
  2553 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN MEDICINA VETERINARĂ
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în medicina veterinară efectuează cercetări fundamentale și aplicative în domeniul patologiei și igienei publice sanitar-veterinare. Efectuează cercetări prin care stabilesc metode și tehnici de diagnostic și tratamente ale bolilor la animale, precum și producerea și administrarea de biopreparate.
  Ocupații componente:
  255301 cercetător în medicina veterinară
  255302 asistent de cercetare în medicina veterinară
  2559 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN EDUCAȚIE FIZICA ȘISPORT
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în educație fizica și sport efectuează cercetări privind tehnicile și metodele de formare-perfecționare și evaluare a sporturilor de performanta.
  Ocupații componente:
  255901 cercetător în educație fizica și sport
  255902 asistent de cercetare în educație fizica și sport
  IV. 2.4.16. GRUPA MINORA 256
  Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar-bancar
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul financiar-bancar efectuează studii și cercetări asupra mecanismului financiar, sistemului bancar, gestionar și control financiar.
  Grupe de baza componente:
  2560 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar-bancar
  2560 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL FINANCIAR-BANCAR
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul financiar-bancar efectuează cercetări privind mecanismul financiar, sistemul bancar și gestionar și al controlului financiar, promovează informatizarea în sistemul financiar-bancar la nivel macro- și microeconomic.
  Ocupații componente:
  256001 cercetător în finanțe-banci
  256002 asistent de cercetare în finanțe-banci
  256003 cercetător în gestiune, contabilitate, control, financiar
  256004 asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control, financiar
  IV. 2.4.17. GRUPA MINORA 257
  Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul științelor juridice
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul științelor juridice efectuează cercetări asupra mecanismului legislativ, a sistemului instituțional, a relațiilor dintre puterile din stat, a limitelor de acționare a fiecăreia dintre ele.
  Grupe de baza componente:
  2570 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul științelor juridice
  2570 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR JURIDICE
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul științelor juridice efectuează studii și cercetări asupra mecanismului, a sistemului instituțional a relațiilor dintre puterile din stat, a limitelor acestora de acționare; efectuează studii asupra dreptului civil, penal și comercial-administrativ.
  Ocupații componente:
  257001 cercetător în domeniul științelor juridice
  257002 asistent de cercetare în domeniul științelor juridice
  IV. 2.4.18. GRUPA MINORA 258
  Cercetători și asistenți de cercetare în științe economice, sociale și umaniste
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în științe economice, sociale și umaniste efectuează studii și cercetări asupra legităților fenomenelor și proceselor economice, interdependentei ramurilor economiei, cercetări asupra factorilor care asigura creșterea economica; elaborează studii și cercetări privind dezvoltarea și evoluția societății, dezvoltarea urbanistică a localităților, evoluția alimentației, realitățile societății contemporane.
  Grupe de baza componente:
  2581 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul economic
  2582 Cercetători și asistenți de cercetare în sociologie, antropologie, arheologie și geografie
  2583 Cercetători și asistenți de cercetare în filozofie, istorie și politologie
  2584 Cercetători și asistenți de cercetare în lingvistica și filologie
  2585 Cercetători și asistenți de cercetare în psihologie
  2581 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul economic efectuează cercetări și studii asupra legităților fenomenelor și proceselor economice, mecanismului economic de piață, modalității de formare și utilizare a capitalului, factorilor care asigura creșterea economica, conjuncturii pieții, studiilor economice, rolului și importantei turismului și serviciilor în economie, cailor de colaborare și cooperare eficienta internațională.
  Ocupații componente:
  258101 cercetător economist în management
  258102 asistent de cercetare economist în management
  258103 cercetător economist în economia mediului
  258104 asistent de cercetare economist în economia mediului
  258105 cercetător economist în economia generala
  258106 asistent de cercetare economist în economia generala
  258107 cercetător economist în economie agro-alimentara
  258108 asistent de cercetare economist în economie agro-alimentara
  258109 cercetător economist în marketing
  258110 asistent de cercetare economist în marketing
  258111 cercetător economist în relații economice internaționale
  258112 asistent de cercetare economist în relații economice internaționale
  258113 cercetător economist în gestiunea economica
  258114 asistent de cercetare economist în gestiunea economica
  2582 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN SOCIOLOGIE, ANTROPOLOGIE, ARHEOLOGIE ȘIGEOGRAFIE
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul sociologiei, antropologiei, arheologiei și geografiei efectuează studii referitoare la evoluția și dezvoltarea societății, analiza fenomenelor lumii contemporane, dezvoltarea sociologiei; elaborează studii și cercetări privind antropologia, antropologia social-demografica și culturala, mutațiile produse, identificarea surselor arheologice, evoluția locuirii umane, civilizația geto-traco-daco-romana; organizarea spațiului geografic, dinamica și structura componentelor mediului geografic, influenta proceselor de restructurare a societății.
  Ocupații componente:
  258201 cercetător în sociologie
  258202 asistent de cercetare în sociologie
  258203 cercetător în antropologie
  258204 asistent de cercetare în antropologie
  258205 cercetător în geografie
  258206 asistent de cercetare în geografie
  258207 cercetător în asistența sociala
  258208 asistent de cercetare în asistența sociala
  258209 cercetător în arheologie
  258210 asistent de cercetare în arheologie
  258211 cercetător în etnologie
  258212 asistent de cercetare în etnologie
  2583 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN FILOZOFIE, ISTORIE ȘIPOLITOLOGIE
  Cercetătorii și asistenții de cercetare din filozofie, istorie și politologie efectuează studii și cercetări referitoare la teoria culturii, eticii, esteticii și logicii, rolul minorităților naționale, mentalitatile în relația limbaj-societate, cunoașterea trecutului și prezentului ariei europene în care trăiește poporul roman, istoria românilor în context european.
  Ocupații componente:
  258301 cercetător în filozofie
  258302 asistent de cercetare în filozofie
  258303 cercetător în istorie
  258304 asistent de cercetare în istorie
  258305 cercetător în științele politice
  258306 asistent de cercetare în științele politice
  2584 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN LINGVISTICA ȘIFILOLOGIE
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în lingvistica și filologie efectuează studii și cercetări referitoare la limba romana, lingvistica romanica legata de limba romana, studiul graiurilor și dialectelor românești, structura sonora a limbii române, fonetica experimentala și acustica, folclor și obiceiuri populare, elaborează atlase lingvistice pe regiuni.
  Ocupații componente:
  258401 cercetător în lingvistica
  258402 asistent de cercetare în lingvistica
  258403 cercetător în filologie
  258404 asistent de cercetare în filologie
  2585 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN PSIHOLOGIE
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în psihologie efectuează studii și cercetări fundamentale referitoare la psihologia personalității și creativitatii, dinamica comportamentului interpersonal, psihologia dezvoltării umane, modalitățile de investigare psihologica în activitatea nervoasa la om, calitatea vieții sub aspectul economic, social, cultural.
  Ocupații componente:
  258501 cercetător în psihologie
  258502 asistent de cercetare în psihologie
  258503 cercetător în psihopedagogie speciala
  258504 asistent de cercetare în psihopedagogie speciala
  IV. 3. GRUPA MAJORA 3
  Tehnicieni, maiștri și asimilați
  Tehnicienii și asimilații acestora sunt absolvenți ai învățământului liceal, postliceal și de maiștri, în subordinea cadrelor de conducere sau specialiștilor cu profesiuni intelectuale și științifice, îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic și înrudite cu cercetarea, din domeniile științelor fizice (inclusiv ingineria și tehnologia), științelor vieții (inclusiv profesiunile medicale), precum și științelor sociale și umaniste. Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învățământul primar, preșcolar și învățământul special; prestarea de servicii tehnice legate de comerț, finanțe, administrație și activități sociale; exercitarea de activități artistice, sportive și de divertisment; îndeplinesc unele funcții cu caracter religios.
  Subgrupe majore componente:
  31 Tehnicieni în domeniul fizicii și tehnicii
  32 Tehnicieni în științele vieții, ocrotirea sănătății și asimilați
  33 Învățători și asimilați
  34 Alte ocupații asimilate tehnicienilor
  IV. 3.1. SUBGRUPA MAJORA 31
  Tehnicieni în domeniul fizicii și tehnicii
  Tehnicienii din domeniul fizicii și tehnicii executa lucrări cu caracter tehnic în domeniul informaticii și ingineriei; acționează și verifica aparate și sisteme optice, electronice sau înrudite; piloteaza avioane și conduc nave, efectuează inspecții pentru verificarea conformității cu normele de securitate specifice construcțiilor, instalațiilor sau procedeelor de fabricație.
  Grupe minore componente:
  311 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei și tehnicii (exclusiv cei din industria textila, pielărie, alimentara, lemn și materiale de construcții)
  312 Operatori și tehnicieni echipamente de calcul și roboti industriali (exploatare-întreținere)
  313 Tehnicieni la echipamente optice și electronice (exploatare-întreținere)
  314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale și aeriene
  315 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecția și igiena muncii și controlori de calitate
  316 Tehnicieni și maiștri în industriile textila, pielărie și alimentara
  317 Tehnicieni și maiștri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii,
  industria celulozei și hârtiei și materialelor de construcții (materiale oxidice)
  IV. 3.1.1. GRUPA MINORA 311
  Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei și tehnicii (exclusiv cei din industriile textila, pielărie, alimentara, lemnului și materialelor de construcții)
  Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei și tehnicii executa lucrări cu caracter tehnic în domeniul chimiei, fizicii, geologiei, desenului tehnic și evaluează eficienta economica a proceselor de producție.
  Grupe de baza componente:
  3111 Tehnicieni în fizica și chimie
  3112 Tehnicieni constructori
  3113 Tehnicieni energeticieni și electricieni
  3114 Tehnicieni în electronica, transporturi, posta și telecomunicații
  3115 Tehnicieni și maiștri mecanici
  3116 Tehnicieni și maiștri petroliști, petrochimiști și în chimia industriala
  3117 Tehnicieni minieri și metalurgiști
  3118 Desenatori tehnici
  3119 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei, tehnicii și asimilați, neclasificați în grupele de baza anterioare
  3111 TEHNICIENI ÎN FIZICA ȘICHIMIE
  Tehnicienii din fizica și chimie culeg eșantioane și pregătesc instalațiile și aparatura necesara în vederea experimentelor, încercărilor și analizelor și le asigura execuția; fac estimări de cantități și costuri de materiale și forta de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreținerea și repararea instalațiilor de cercetare.
  Ocupații componente:
  311102 tehnician chimist
  311101 laborant chimist
  311103 laborant determinări fizico-mecanice
  311104 tehnician determinări fizico-mecanice
  311105 laborant determinări geologice și geotehnice
  311106 laborant tehnica nucleara
  311107 tehnician meteorolog
  311108 tehnician geolog
  311109 tehnician hidrometru
  311110 prospector - prospectii geologice, geofizice
  311111 tehnician hidrolog
  311112 tehnician hidrogeolog
  3112 TEHNICIENI CONSTRUCTORI
  Tehnicienii constructori efectuează pe teren și în laboratoare încercări asupra solurilor și materialelor de construcții; contribuie tehnic la activitatea de construcție a locuințelor și altor lucrări, evaluare lucrări și pregătire de meseriași; reprezintă arhitecții și inginerii civili pe șantierele de construcții pentru a asigura efectuarea lucrărilor în conformitate cu specificațiile din planuri și schițe, precum și pentru respectarea normelor de consum a materialelor; contribuie potrivit planurilor și schitelor pe care le primesc la estimarea detaliata a cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreținerea și reparațiile utilajelor.
  Ocupații componente:
  311201 maistru construcții civile, industriale și agricole
  311202 maistru normator
  311203 tehnician constructor
  311204 tehnician hidroameliorații
  311205 tehnician hidrotehnic
  311206 tehnician topometrist
  311207 tehnician proiectant în construcții
  311208 maistru instalator în construcții
  311209 tehnician instalații în construcții
  3113 TEHNICIENI ENERGETICIENI ȘIELECTRICIENI
  Tehnicienii energeticieni și electricieni îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic de montaj, construcție, funcționare, întreținere și reparare a aparatelor, instalațiilor și sistemelor de distribuție a energiei electrice; asigura funcționarea aparatelor și instalațiilor; testează prototipurile; concep și realizează scheme de montaj ale instalațiilor și circuitelor electrice; contribuie la estimarea cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă necesare; asigura controlul tehnic al instalațiilor; întrețin sistemele și aparatele electrice în vederea funcționarii conform specificațiilor și reglementarilor.
  Ocupații componente:
  311301 dispecer gestiune uraniu
  311302 maistru electromecanic
  311303 maistru energetician/electrician
  311304 tehnician electro-energetician, termo-energetician
  311305 tehnician electromecanic
  311306 tehnician energetician/electrician
  311307 tehnician proiectant energetician/electrician
  311308 maistru electrician în construcții
  3114 TEHNICIENI ÎN ELECTRONICA, TRANSPORTURI, POSTA ȘITELECOMUNICATII
  Tehnicienii din electronica, transporturi, posta și telecomunicații îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării din electronica și telecomunicații legate de concepție, fabricație, montare, instalare, utilizare, întreținere și reparare de materiale electronice și sisteme electronice și electromecanice din telecomunicații; asigura funcționarea aparatelor electronice și de telecomunicații sau încearcă prototipuri; concep și realizează circuite electronice potrivit schemelor; participa la estimarea cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă necesare fabricației și instalării de materiale electronice și telecomunicații; asigura controlul tehnic al fabricării, utilizării, întreținerii și reparării aparatelor electronice și sistemelor de telecomunicații și buna lor funcționare.
  Ocupații componente:
  311401 maistru aviație
  311402 maistru electronica, transporturi, posta și telecomunicații
  311403 sef formație sisteme radiante (antene)
  311404 tehnician aviație
  311405 tehnician construcții telefonice
  311406 tehnician electronica, transporturi, posta și telecomunicații
  311407 tehnician radiolocatii
  311408 tehnician turn parașutism
  311409 tehnician proiectant electronica/transporturi/comunicații
  311410 inspector exploatare postala
  3115 TEHNICIENI ȘIMAISTRI MECANICI
  Tehnicienii mecanici îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării din activitatea de construcții mașini: concepție, construcție, montaj, utilizare, întreținere și reparații mașini, motoare și instalații mecanice; asigura funcționarea mașinilor, motoarelor și instalațiilor mecanice și a elementelor acestora sau încercarea prototipurilor; concep și asamblează mașini, motoare și instalații mecanice, potrivit schemelor stabilite; estimează cantitățile și costurile materialelor și forței de muncă necesare fabricației; asigura controlul tehnic al fabricației, al utilizării întreținerii și reparației mașinilor, motoarelor și instalațiilor; identifica și rezolva problemele tehnice care apar în procesul muncii; coordonează activitatea muncitorilor ocupați cu curățarea, vopsirea și repararea navelor maritime.
  Ocupații componente:
  311501 maistru cazangerie
  311502 maistru instalații navale
  311503 maistru întreținere și reparații mașini unelte, utilități, service, prototipuri
  311504 maistru lăcătuș, construcții metalice
  311505 maistru lăcătuș mecanic
  311506 tehnician proiectant mecanic
  311507 mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor
  311508 maistru mecanic
  311509 maistru mecanic auto
  311510 maistru mecanica agricola
  311511 maistru mecanica fina
  311512 maistru montaj
  311513 maistru prelucrări mecanice
  311514 maistru sculer matrițer
  311515 maistru sudura
  311516 tehnician construcții navale
  311517 tehnician instalații bord (avion)
  311518 tehnician mașini și utilaje
  311519 tehnician mecanic
  311520 tehnician prelucrări mecanice
  311521 tehnician sudura
  311522 tehnician tehnolog mecanic
  311523 maistru mecanic mașini și utilaje pentru construcții
  3116 TEHNICIENI, MAIȘTRI PETROLIȘTI, PETROCHIMIȘTI ȘIDIN CHIMIA INDUSTRIALA
  Tehnicienii și maiștrii petroliști, petrochimiști și din chimia industriala îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării chimice: concepție, montaj, utilizare, întreținere, reparații de instalații și experimentarea prototipurilor din industria chimica; identifica și rezolva problemele tehnice care apar în procesul muncii; estimează cantitățile și costurile materialelor și forței de muncă necesare fabricării sau montării instalațiilor.
  Ocupații componente:
  311601 decontaminator
  311602 laborant apa și apa grea
  311603 laborant control dozimetrie
  311604 laborant petrolist/industrie chimica
  311605 maistru petrolist/industrie chimica
  311606 laborant apa potabila
  311607 tehnician petrolist chimie industriala
  3117 TEHNICIENI MINIERI ȘIMETALURGISTI
  Tehnicienii minieri și tehnicienii metalurgiști îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării metalurgice în vederea ameliorării metodelor de extracție a substanțelor minerale solide, petrolului și gazelor, sistemelor de transport, depozitare a petrolului, gazelor și materialelor destinate extracției de metale din mineralele respective; contribuie în plan tehnic la stabilirea procedeelor de determinare a proprietăților metalelor și noilor aliaje și participa la experimentarea prototipurilor; contribuie în plan tehnic la realizarea studiilor geologice și topografice, precum și a celor de tratament, rafinare și purificare a mineralelor și metalelor; estimează cantitățile și costurile de materiale și forta de muncă necesare realizării proiectelor.
  Ocupații componente:
  311701 laborant structura macroscopica și microscopica
  311702 maistru metalurgie
  311703 maistru minier
  311704 maistru presator metale
  311705 maistru termotehnist
  311706 tehnician metalurgie
  311707 tehnician minier
  311708 tehnician proiectant minier
  311709 tehnician proiectant metalurg
  311710 tehnician mineralurg
  311711 maistru mineralurg
  3118 DESENATORI TEHNICI
  Desenatorii tehnici realizează desene tehnice pe baza schitelor și specificațiilor stabilite de ingineri și proiectanți, în vederea fabricării, instalării și montării mașinilor și echipamentelor sau în vederea construcției, transformării, întreținerii și reparării locuințelor, barajelor, podurilor, arterelor de circulație și a altor lucrări; utilizează aparatura de desen asistata de calculator pentru crearea, modificarea și producerea de copii și reprezentări grafice; utilizează instrumente stereoscopice pentru prelucrarea datelor topografice și pentru realizarea și revizuirea hartilor topografice și hidrografice; realizează și revizuiesc ilustrații, broșuri și manuale tehnice care tratează probleme de montaj, instalare, funcționare, întreținere și reparare a mașinilor și a altor instalații și produse; copiaza desene și tablouri pe placi sensibile din piatra și metal.
  Ocupații componente:
  311801 desenator tehnic
  311802 trasator
  311803 desenator
  311804 topograf
  311805 trasator naval-desenator
  311806 trasator optic
  3119 TEHNICIENI ÎN DOMENIUL FIZICII, CHIMIEI, TEHNICII ȘI ASIMILAȚI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei și asimilații acestora, altii decat cei cuprinși în grupele de baza anterioare asigura, din punct de vedere tehnic, planificarea și producția, utilizarea eficace, sigura și economica a personalului, materiilor prime, materialelor, metodelor de muncă; supraveghează fluxul operațiilor și controlul tehnic; rezolva probleme de organizare a muncii; culeg date în vederea estimării costurilor și stabilirii cantităților necesare realizării proiectelor arhitectonice și de construcții.
  Ocupații componente:
  311901 maistru tipograf
  311902 paginator tipograf
  311903 tehnician normare, salarizare, organizare
  311904 tehnician pret de cost
  311905 tehnician programare, lansare, urmărirea producției
  IV. 3.1.2. GRUPA MINORA 312
  Operatori și tehnicieni echipamente de calcul și roboti industriali (exploatare întreținere)
  Operatorii și tehnicienii de echipamente de calcul și roboti industriali asigura funcționarea și comanda calculatoarelor și a perifericelor aferente; executa lucrări de instalare, întreținere și reparare a echipamentelor de calcul; pun în funcțiune roboti industriali, îi programeaza pentru a îndeplini operații speciale și le comanda funcționarea.
  Grupe de baza componente:
  3121 Programatori ajutori
  3122 Tehnicieni, operatori echipamente calcul
  3123 Tehnicieni, operatori roboti industriali
  3121 PROGRAMATORI AJUTORI
  Programatorii ajutori codifica, testează și întrețin programe de calculator pe diferite tipuri de echipamente de calcul și sisteme de operare; utilizează instrumente specifice care-i ajuta în realizarea sarcinilor.
  Ocupații componente:
  312101 programator ajutor
  312102 analist ajutor
  3122 TEHNICIENI, OPERATORI ECHIPAMENTE DE CALCUL
  Tehnicienii și operatorii la echipamente de calcul asigura funcționarea și comanda calculatoarelor și a perifericelor aferente pentru prelucrarea, memorarea, transmiterea și prelucrarea datelor; gestionează resursele de calcul pentru a satisface cerințele utilizatorilor; manipuleaza suporți magnetici și asigura imprimarea situațiilor de ieșire în condiții de calitate.
  Ocupații componente:
  312201 operator calculator electronic și rețele
  312202 sef tura exploatare în centre sau oficii de calcul
  312203 tehnician echipamente de calcul și rețele
  3123 TEHNICIENI OPERATORI ROBOTI INDUSTRIALI
  Tehnicienii operatori la robotii industriali pun în funcțiune, programeaza, reprogrameaza, supraveghează buna funcționare a robotilor industriali, le asigura întreținerea și reglajele simple.
  Ocupații componente:
  312301 maistru-operator la roboti industriali
  312302 tehnician-operator la roboti industriali
  IV. 3.1.3. GRUPA MINORA 313
  Tehnicieni la echipamente optice și electronice (exploatare întreținere)
  Tehnicienii de echipamente optice și electronice executa fotografii, manipuleaza și regleaza camerele cinematografice și alte aparate destinate înregistrării și montării de imagini sau sunet; asigura funcționarea, întreținerea și repararea aparatelor emițătoare radio sau aparatelor de diagnosticare sau tratament medical; emit și receptioneaza semnale radio.
  Grupe de baza componente:
  3131 Tehnicieni de echipamente de înregistrare imagine și sunet
  3132 Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune și
  telecomunicații
  3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale
  3139 Tehnicieni pentru alte aparate optice și electronice
  3131 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE DE ÎNREGISTRARE IMAGINE ȘISUNET
  Tehnicienii de echipamente pentru înregistrare imagine și sunet executa fotografii, utilizează și regleaza camere cinematografice și alte aparate destinate înregistrării de imagini (inclusiv fotografice) montării și mixarii imaginilor cu sunetul; executa fotografii în scopuri publicitare, științifice, industriale sau comerciale.
  Ocupații componente:
  313101 fotograf și tehnician la echipamente de înregistrare imagine și sunet
  313102 acustician cinematografic
  313103 controlor și reconditioner filme
  313104 electrician iluminare filmare
  313105 etaloner
  313106 fotograf
  313107 laborant foto
  313108 maistru aparate video și sunet
  313109 masinist mecanic traweling
  313110 mecanic camera filmare
  313111 montor imagine
  313112 montor negative și de pregătire a peliculei
  313113 montor pozitive
  313114 operator camera diafilm, diapozitive
  313115 operator emisie-recepție
  313116 operator producție RTV
  313117 preparator filmare
  313118 proiectionist
  313119 retușor foto
  313120 senzitometrist
  313121 stantator de filme
  313122 operator prelucrare pelicula
  313123 operator truka
  3132 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE PENTRU RADIO-EMISIE, TELEVIZIUNE ȘITELECOMUNICATII
  Tehnicienii de echipamente radio-emisie, televiziune și telecomunicații asigura funcționarea aparatelor pentru transmisie în direct sau retransmisii de emisiuni de radio și televiziune și telecomunicații terestre sau la bordul navelor și avioanelor; asigura reglarea și funcționarea sistemelor emițătoare și a sistemelor satelit pentru transmisia programelor radio și de televiziune; asigura reglarea și funcționarea sistemelor de radiocomunicație, servicii difuzate prin satelit și sisteme multiplexor și aparate de proiecție; asigura monitorizarea video a cailor de acces.
  Ocupații componente:
  313201 controlor emisii RTV
  313202 maistru materiale emisie RTV și telecomunicații
  313203 montator montaj emisie
  313204 operator imagine
  313205 operator radio-radioficare
  313206 operator sunet
  313207 tehnician radioelectronist
  3133 TEHNICIENI DE APARATE ELECTRO-MEDICALE
  Tehnicienii de aparate electro-medicale asigura funcționarea și reglarea de aparatura tehnica pentru diagnosticarea și tratarea afecțiunilor, pentru radiografii, radioscopii.
  Ocupații componente:
  313301 maistru aparate electro-medicale
  313302 tehnician aparate electro-medicale
  3139 TEHNICIENI PENTRU ALTE APARATE OPTICE ȘIELECTRONICE
  Tehnicienii pentru alte aparate optice și electronice, care nu se regăsesc în celelalte grupe de baza din grupa minora 313 se clasifica în grupa 3139.
  IV. 3.1.4. GRUPA MINORA 314
  Tehnicieni de nave maritime, fluviale și aeriene
  Tehnicienii de nave maritime, fluviale și aeriene asigura comanda și pilotarea avioanelor și navelor maritime, supravegherea și funcționarea motoarelor și instalațiilor mecanice, electrice și electronice.
  Grupe de baza componente:
  3141 Ofițeri mecanici de nave
  3142 Ofițeri de punte și pilotaj nave
  3143 Piloți de avioane și asimilați
  3144 Controlori și navigatori de trafic aerian
  3145 Tehnicieni pentru siguranța traficului aerian
  3141 OFIȚERI MECANICI DE NAVE
  Ofițerii mecanici de nave asigura comanda aparatelor mecanice, electrice și electronice și a mașinilor de bord; participa la conducerea și repararea acestor aparate și mașini sau exercita funcțiuni similare de întreținere a navelor în porturi; asigura și supraveghează aprovizionarea cu carburant și alte materiale necesare salii de mașini; țin registrul de operații.
  Ocupații componente:
  314101 ofițer mecanic
  314102 ofițer RTG
  314103 ofițer electrician
  314104 ajutor ofițer mecanic fluvial
  3142 OFIȚERI DE PUNTE ȘIPILOTAJ NAVE
  Ofițerii de punte și pilotaj de nave asigura comanda și navigarea vapoarelor și ambarcațiunilor similare pe mare sau pe alte cursuri de navigație interioara; manevreaza navele la intrare sau ieșire din port, la traversarea canalelor, stramtorilor și altor pasaje care impun cunoștințe deosebite de navigație; supraveghează securitatea pasagerilor, a încărcării și descărcării cargourilor, precum și respectarea reglementarilor și normelor specifice de securitate; asigura supravegherea tehnica a întreținerii și reparării navelor; asigura aprovizionarea navelor și recrutarea membrilor echipajului și întocmesc registrul de operații.
  Ocupații componente:
  314201 căpitan nava maritima și fluviala
  314202 căpitan port
  314203 ofițer intendent
  314204 ofițer port
  314205 ofițer punte
  314206 pilot fluvial
  314207 sef echipaj
  314208 pilot maritim
  314209 dragor
  314210 aspirant
  3143 PILOȚI DE AVIOANE ȘI ASIMILAȚI
  Piloții de avioane și asimilații acestora piloteaza avioanele de transport al pasagerilor sau mărfurilor, verifica și asigura funcționarea corecta a aparatelor mecanice, electrice și electronice de bord; studiază și stabilesc planul de zbor; identifica și rezolva problemele tehnice care apar în funcționarea avioanelor.
  Ocupații componente:
  314301 comandant detașament zbor
  314302 comandant însoțitor de bord
  314303 copilot
  314304 inspector pilotaj
  314305 mecanic navigant aviație
  314306 pilot aeronave
  314307 pilot comandant
  314308 pilot încercare
  314309 pilot recepție și control aeronave
  314310 parașutist recepție și control
  314311 parașutist incercator
  314312 pilot parașutism incercator
  3144 CONTROLORI ȘINAVIGATORI DE TRAFIC AERIAN
  Controlorii și navigatorii de trafic aerian conduc traficul avioanelor în spațiul aerian și pe sol, cu ajutorul aparaturii radio și de comunicații, radarului și sistemelor de semnalizare luminoasa; aproba și dirijează decolarea și aterizarea avioanelor, informeaza echipajele prin radio despre condițiile meteorologice.
  Ocupații componente:
  314401 controlor dirijare nonradar
  314402 controlor sol
  314403 controlor trafic aviația civilă
  314404 dispecer sol
  314405 navigator dirijare radar
  314406 navigator aviația civilă
  314407 navigator dirijare nonradar
  314408 navigator dirijare zbor
  314409 navigator instructor dirijare radar și nonradar
  314410 navigator sol
  314411 operator radar
  314412 operator radiotelecomunicatii aeronautice
  3145 TEHNICIENI PENTRU SIGURANȚA TRAFICULUI AERIAN
  Tehnicienii pentru siguranța traficului aerian îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic, legate de punerea în funcțiune a aparaturii electronice și electromecanice, utilizate în sistemele de navigație aeriana și încercarea de prototipuri; contribuie la concepția și punerea în funcțiune a circuitelor de legatură pentru navigația aeriana și sistemele de detectare sau urmărire a navelor; participa la estimarea costurilor, stabilesc specificații tehnice și comenzi pentru controlul circulației aeriene și pentru utilizarea dispozitivelor de securitate; contribuie la controlul tehnic al navei, la asigurarea stării de funcționare a navelor situate la sol, la întreținerea și repararea acestora, verificarea aplicării normelor și recomandărilor tehnice specifice.
  Ocupații componente:
  314501 agent salvare aeroportuara și instalații de stins incendii
  314502 masinist agregate aerodrom
  314503 operator instalații control antiterorist, antideturnare
  314504 operator radio-navigant aviație
  314505 operator radio-navigant instructor aviație
  314506 tehnician securitate aeriana
  IV. 3.1.5. GRUPA MINORA 315
  Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecția și igiena muncii și controlori de calitate
  Inspectorii pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecția și igiena muncii și controlorii de calitate controlează aplicarea reglementarilor în vigoare și a normelor referitoare la prevenirea riscurilor de incendii și altor riscuri, securitatea muncii, protecția sănătății muncitorilor și mediului înconjurător, securitatea proceselor de fabricație a bunurilor și serviciilor produse, utilizate sau puse în vânzare; inspectează sistemele de prevenire a incendiilor și acorda consultații în acest sens; întreprind anchete la locurile de producere a incendiilor pentru stabilirea cauzelor; inspectează întreprinderile industriale în legatură cu problemele de securitate a muncii, proceselor de fabricație a bunurilor produse, utilizate sau puse în vânzare.
  Grupe de baza componente:
  3151 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor
  3152 Inspectori pentru protecția și igiena muncii și controlori de calitate
  3151 INSPECTORI PENTRU ASIGURAREA CLĂDIRILOR ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
  Inspectorii pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor inspectează imobilele, instalațiile industriale, hotelurile și alte construcții noi sau existente, pentru a se asigura că îndeplinesc condițiile prevăzute de normele și reglementările referitoare la construcții, urbanism și amenajarea teritoriului; inspectează sistemele de prevenire a incendiilor; ancheteaza și stabilesc cauzele incendiilor; acorda consultații cu privire la instalațiile de detectare a incendiilor, sistemele de stingere și materialele utilizate pentru construcțiile de locuințe, în vederea reducerii riscurilor de incendii.
  Ocupații componente:
  315101 tehnician PSI
  3152 INSPECTORI PENTRU PROTECȚIA ȘIIGIENA MUNCII ȘICONTROLORI DE CALITATE
  Inspectorii pentru protecția și igiena muncii și controlorii de calitate instruiesc reprezentanții întreprinderilor în vederea aplicării normelor și reglementarilor legale în vigoare, cu privire la securitatea muncii și mediului de muncă; inspectează locurile de muncă pentru a se asigura că mediul de muncă, mașinile și echipamentul corespund normelor și reglementarilor legale; se informeaza prin contacte directe, observari sau alte mijloace, asupra condițiilor de muncă și riscurilor de accidente; verifica respectarea normelor de securitate a muncii; inspectează locurile de producție, prelucrare, depozitare și vânzare a produselor, pentru a se asigura că sunt respectate normele și reglementările specifice; verifica produsele finite pentru a se asigura de conformitatea acestora cu specificațiile de calitate ale producătorului; informeaza publicul și reprezentanții întreprinderilor cu privire la aplicarea normelor și reglementarilor referitoare la igiena și salubritate, puritatea produselor și mărfurilor alimentare, medicamentelor, produselor cosmetice și altor produse analoge; informeaza pe cei care produc, utilizează, întrețin și repara mijloace de transport, despre masurile și reglementările în vigoare referitoare la condițiile tehnice pe care trebuie să le indeplineasca vehiculele respective; inspectează întreprinderile pentru a se asigura că acestea nu contravin normelor referitoare la poluare, deșeuri și reziduuri periculoase.
  Ocupații componente:
  315201 controlor calitate
  315202 inspector ISCIR
  315203 inspector protecție sociala
  315204 operator control nedistructiv
  315205 probator hidraulic piese turnate
  315206 tehnician protecția muncii
  IV. 3.1.6. GRUPA MINORA 316
  Tehnicieni și maiștri în industriile textila, pielărie și alimentara
  Tehnicienii din industriile textila, pielărie și alimentara isi desfășoară activitatea sub directa conducere a inginerilor, se ocupa de supravegherea proceselor tehnologice de fabricare a produselor textile, de pielărie și a produselor alimentare, precum și la aplicarea normelor de muncă și alte sarcini privind organizarea muncii.
  Grupe de baza componente:
  3161 Tehnicieni și maiștri în industriile textila și pielărie
  3162 Tehnicieni și maiștri în industria alimentara
  3161 TEHNICIENI ȘIMAISTRI ÎN INDUSTRIILE TEXTILA ȘIPIELARIE
  Tehnicienii din industriile textila și pielărie, în subordinea directa a inginerilor, supraveghează procesul tehnologic de fabricare a firelor, țesăturilor, tricotajelor și încălțămintei; urmăresc respectarea calității materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite.
  Ocupații componente:
  316101 maistru în industriile textila, pielărie
  316102 tehnician în industria confecțiilor din piele și înlocuitori
  316103 tehnician în industria confecțiilor și tricotajelor
  316104 tehnician în industria încălțămintei
  316105 tehnician în industria pielăriei
  316106 tehnician în industria textila
  316107 tehnician proiectant textile, pielărie
  316108 laborant în industriile textila, pielărie
  3162 TEHNICIENI ȘIMAISTRI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA
  Tehnicienii din industria alimentara și frigului, în subordinea directa a inginerilor, executa sarcini privind tehnologia de fabricație, aplicarea și respectarea normelor de muncă; efectuează analize de laborator privind calitățile nutritive ale materiilor prime folosite și ale produselor finite.
  Ocupații componente:
  316201 maistru frigotehnist
  316202 tehnician frigotehnist
  316203 tehnician în industria alimentara
  316204 tehnician laborant analize produse alimentare
  316205 tehnician în industria alimentara extractivă
  316206 tehnician în industria alimentara fermentativa
  316207 tehnician în industria carnii, laptelui și conservelor
  316208 tehnician în morărit și panificație
  316209 tehnician proiectant în industria alimentara
  316210 maistru industria alimentara
  IV. 3.1.7. GRUPA MINORA 317
  Tehnicieni și maiștri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industria celulozei și hârtiei și materialelor de construcții (materiale oxidice)
  Tehnicienii și maiștrii din industriile lemnului, sticlei și ceramicii, celulozei și hârtiei și materialelor de construcții (materiale oxidice) executa sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului, de întreținere și reparare a mașinilor și instalațiilor specifice; urmăresc respectarea parametrilor tehnici prevăzuți în procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, celulozei și produselor derivate din celuloza și hârtie, a materialelor de construcții.
  Grupe de baza componente:
  3171 Tehnicieni și maiștri în industria lemnului
  3172 Tehnicieni și maiștri în industria sticlei, ceramicii și materialelor de construcții (materiale oxidice)
  3173 Tehnicieni și maiștri în industria celulozei și hârtiei
  3171 TEHNICIENI ȘIMAISTRI ÎN INDUSTRIA LEMNULUI
  Tehnicienii și maiștrii din industria lemnului executa sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului de întreținere și reparare a mașinilor și instalațiilor specifice; executa analize de laborator, de testare și încercare a diferitelor esențe de lemn sau înlocuitori de material lemnos.
  Ocupații componente:
  317101 tehnician în industrializarea lemnului
  317102 tehnician proiectant în industrializarea lemnului
  317103 maistru în industrializarea lemnului
  3172 TEHNICIENI ȘIMAISTRI ÎN INDUSTRIA STICLEI ȘICERAMICII ȘIMATERIALELOR DE CONSTRUCȚII (MATERIALE OXIDICE)
  Tehnicienii și maiștrii din industriile sticlei, ceramicii și a materialelor de construcții (materiale oxidice), în subordinea inginerilor de specialitate, supraveghează procesul de fabricație a materialelor cu aceasta destinație; întrețin și repara instalațiile aferente, efectuează analize de laborator privind testarea rezistentei și proprietățile materialelor respective; urmăresc respectarea parametrilor tehnici prevăzuți de procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, cimentului și prefabricatelor din beton.
  Ocupații componente:
  317201 tehnician industria sticlei și ceramicii
  317202 maistru industria sticlei și ceramicii
  317203 tehnician industria materialelor de construcții
  317204 maistru industria materialelor de construcții
  317205 tehnician proiectant industria materialelor de construcții
  3173 TEHNICIENI ȘIMAISTRI ÎN INDUSTRIA CELULOZEI ȘIHARTIEI
  Tehnicienii și maiștrii din industria celulozei și hârtiei, în subordinea inginerilor de specialitate, executa sarcini de supraveghere a proceselor de producere a celulozei și hârtiei și produselor derivate din celuloza și hârtie.
  Ocupații componente:
  317301 tehnician în industria celulozei și hârtiei
  317302 maistru în industria celulozei și hârtiei
  IV. 3.2. SUBGRUPA MAJORA 32
  Tehnicieni în științele vieții, ocrotirea sănătății și asimilați
  Tehnicienii din științele vieții, sănătate și asimilații acestora îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării și aplicării conceptelor, teoriilor, principiilor și metodelor specifice științelor vieții, inclusiv din agricultura, silvicultura, medicina, medicina veterinară, farmacie și alte discipline înrudite; acorda îngrijiri medicale.
  Grupe minore componente:
  321 Tehnicieni în științele vieții, ocrotirea sănătății și asimilați
  322 Tehnicieni și alți lucrători în ocrotirea sănătății (exclusiv surori medicale)
  323 Surori medicale, surori puericultoare, moașe și laboranți
  IV. 3.2.1. GRUPA MINORA 321
  Tehnicieni în științele vieții, ocrotirea sănătății și asimilați
  Tehnicienii din științele vieții, sănătate și asimilații acestora executa lucrări cu caracter tehnic, fie în cercetarea aplicativa a științelor vieții, fie pentru aplicarea conceptelor, principiilor și metodelor, cu deosebire în domeniul medicinei, agriculturii sau producției din industria medicamentelor.
  Grupe de baza componente:
  3211 Tehnicieni în științele vieții și ecologiei
  3212 Tehnicieni în activitatea de cercetare din domeniile agriculturii și silviculturii
  3213 Tehnicieni agronomi, zootehniști și silvici în unități de producție
  3211 TEHNICIENI ÎN ȘTIINȚELE VIEȚII ȘIECOLOGIEI
  Tehnicienii din științele vieții și ecologiei pregătesc instalațiile și aparatele pentru experiențe, încercări și analize; recoltează și prepara probele supuse experimentării: celule, țesuturi, părți de plante, organe; participa sau conduc experimente, încercări sau analize; efectuează citiri pe aparate de măsurare a poluării aerului, apei și efectuează diagrame de transcriere a rezultatelor; centralizează date și estimează cantitățile și costurile de materiale și a forței de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreținerea și repararea aparatelor și instrumentelor necesare cercetărilor; utilizează cunoștințele teoretice și practice acumulate pentru identificarea și rezolvarea problemelor care se ivesc în activitatea profesională.
  Ocupații componente:
  321101 tehnician în bacteriologie
  321102 tehnician în biochimie
  321103 tehnician în hematologie
  321104 tehnician în serologie
  321105 tehnician în biologie
  321106 tehnician protecția mediului (tehnician ecolog)
  3212 TEHNICIENI ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE DIN DOMENIILE AGRICULTURII ȘISILVICULTURII
  Tehnicienii agronomi și silvici din centrele experimentale îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării aplicative din agronomie și silvicultura; pregătesc instalațiile și aparatele necesare experiențelor, încercărilor și analizelor; recoltează și pregătesc materiale pentru experimentări: celule, țesuturi, segmente de plante, organe etc. Participa la experimente sau chiar le conduc, analizează calitatea, puritatea sau indicii de germinatie a eșantioanelor de semințe; centralizează date sau estimează cantități și costuri de materiale și forta de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreținerea și repararea aparatelor și instrumentelor necesare în activitatea de cercetare.
  Ocupații componente:
  321201 tehnician agronom-cercetare
  321202 tehnician zootehnist-cercetare
  321203 tehnician silvic-cercetare
  321204 tehnician pedolog
  3213 TEHNICIENI AGRONOMI, ZOOTEHNIȘTI ȘISILVICI ÎN UNITĂȚI DE PRODUCȚIE
  Tehnicienii din activitatea de producție agricola și silvica acorda asistență tehnica cu privire la metodele de exploatare; acorda consultații tehnice privind metodele de ameliorare a calității produselor și de creștere a randamentului; pentru eliminarea factorilor de eroziune a solului sau de infestare parazitara; centralizează date și estimează costurile materiale și de forta de muncă necesare realizării lucrărilor; organizează demonstrații, țin conferințe și distribuie materiale documentare pentru favorizarea adoptării unor metode de muncă îmbunătățite; utilizeaza cunoștințele teoretice și practice acumulate, pentru identificarea și rezolvarea problemelor care apar în timpul activității.
  Ocupații componente:
  321301 agent agricol
  321302 brigadier silvic
  321303 padurar
  321304 tehnician agronom-exploatare
  321305 tehnician zootehnist-exploatare
  321306 tehnician silvic-exploatare
  IV. 3.2.2. GRUPA MINORA 322
  Tehnicieni și alți lucrători în ocrotirea sănătății (exclusiv surori medicale)
  Tehnicienii și alți lucrători din medicina, în subordinea medicilor și în limitele pregătirii, îndeplinesc sarcini de diagnosticare și asistență în domeniul medical, stomatologic, veterinar, atat în scop preventiv, cat și curativ; acorda consultații privind masurile care trebuie întreprinse pentru ameliorarea igienei și salubrității; stabilesc și aplica metode nutritive și regimuri alimentare; examinează pacienți și prescriu tratamente în funcție de afecțiunile sau infirmitatile constatate.
  Grupe de baza componente:
  3221 Asistenți medicali generaliști
  3222 Igieniști
  3223 Asistenți dieteticieni și de nutriție
  3224 Optometricieni și opticieni
  3225 Tehnicieni dentari
  3226 Fizioterapeuți și asimilați
  3227 Asistenți și tehnicieni veterinari
  3228 Asistenți farmaciști și laboranți
  3229 Tehnicieni în medicina modernă, neclasificați în grupele de baza anterioare
  3221 ASISTENȚI MEDICALI GENERALIȘTI
  Asistenții medicali generaliști îndeplinesc sarcini, în limitele pregătirii de nivel mediu, acorda în subordinea medicilor, consultații medicale pentru diagnosticare și tratament preventiv sau curativ (pentru rezolvarea cazurilor mai dificile solicita sprijinul medicilor de specialitate); executa intervenții chirurgicale simple; acorda consultații de specialitate - în colectivități și individual - cu privire la igiena, regim alimentar și întreprind alte masuri medicale preventive.
  Ocupații componente:
  322101 asistent medical generalist
  322102 autopsier
  322103 oficiant medical
  322104 tehnician sanitar
  3222 IGIENIȘTI
  Igieniștii inspectează și acorda consultații cu privire la problemele și masurile preventive și curative legate de igiena mediului; acționează în vederea ameliorării și prevenirii poluării apei, aerului, bunurilor alimentare sau solului; promovează masuri preventive și corective de manipulare igienica a bunurilor alimentare, de curățare a locurilor publice sau de lupta împotriva substanțelor nocive și focarelor de microbi; organizează conferințe și demonstrații, difuzează materiale documentare și de popularizare a practicilor și masurilor igienice; centralizează date și estimează cantitățile și costurile de materiale și forta de muncă necesare realizării unor programe sau proiecte cu caracter preventiv sau curativ.
  Ocupații componente:
  322201 igienist
  322202 inspector sanitar
  3223 ASISTENȚI DIETETICIENI ȘI DE NUTRIȚIE
  Asistenții dieteticieni și de nutriție stabilesc și experimentează rețete dietetice și de regim alimentar; organizează și supraveghează prepararea regimurilor alimentare, terapeutice, pentru grupuri de pacienți spitalizați, muncitori ocupați în sectoarele deosebite sau individuale; participa la executarea programelor educative pe teme de nutriție și readaptare alimentara; contribuie, prin consultații dietetice, la rezolvarea problemelor de nutriție care apar în colectivități; se documentează asupra progresului înregistrat de cunoștințele din domeniul de specialitate și cele conexe; organizează conferințe și susțin expozeuri pe teme de regimuri alimentare și nutriție.
  Ocupații componente:
  322301 asistent de nutriție
  322302 dietetician
  3224 OPTOMETRICIENI ȘIOPTICIENI
  Optometricienii și opticienii examinează pacienții cu acuitate vizuala deficitara, prescriu și montează ochelari și lentile de contact, acorda consultații cu privire la utilizarea acestora sau a altor aparate de corecție a vederii.
  Ocupații componente:
  322401 optician medical
  322402 optometrician
  3225 TEHNICIENI DENTARI
  Tehnicienii dentari acorda consultații individuale sau colective, cu privire la igiena dentara, alimentație și la alte precauții referitoare la dentitie; efectuează examene dentare pentru diagnosticare (cazurile mai dificile le efectuează medicul stomatolog); efectuează operații de detartrare, obturatii, lucrări de protezare; pregătesc instrumentele, materialele necesare pentru tratamente dentare, precum și pacienții înainte de examinare și tratament.
  Ocupații componente:
  322501 tehnician dentar
  3226 FIZIOTERAPEUȚI ȘI ASIMILAȚI
  Fizioterapeuții și asimilații acestora tratează afecțiunile locomotorii, musculare, circulatorii și neuro-psihice cu ajutorul ultrasunetelor, fasciculelor laser, helioterapiei, hidroterapiei sau altor metode similare pentru tratarea unor afecțiuni sau consolidarea tratamentelor de specialitate; executa masajul clienților sau pacienților pentru ameliorarea circulației sanguine, redarea sau stimularea activității nervoase sau pentru obținerea altor efecte terapeutice.
  Ocupații componente:
  322601 instructor educație - fizica
  322602 maseur
  322603 asistent medical fizioterapie
  3227 ASISTENȚI ȘITEHNICIENI VETERINARI
  Asistenții și tehnicienii veterinari acorda consultații individuale sau colective, cu privire la tratamentul animalelor, afecțiunile și leziunile acestora; examinează animalele pentru stabilirea diagnosticelor sau, în unele situații, se adresează medicului veterinar; tratează animalele bolnave sau ranite, în cazul afecțiunilor simple, obișnuite; pregătesc instrumentele și materialele utilizate în tratamentele animalelor; pregătesc animalele pentru examen sau tratament și, dacă este cazul, le supraveghează și asista în timpul fătărilor.
  Ocupații componente:
  322701 agent veterinar
  322702 asistent veterinar
  322703 autopsier la ecarisaj
  322704 tehnician veterinar
  3228 ASISTENȚI FARMACIȘTI ȘILABORANTI
  Asistenții farmaciști și laborantii din farmacii, sub îndrumarea și supravegherea farmaciștilor, prepara și elibereaza în farmacii, spitale și dispensare, medicamente, lotiuni și mixturi; fac recomandări scrise sau verbale cu privire la utilizarea medicamentelor prescrise de medici; asigura curățarea, recondiționarea aparaturii și recipientelor utilizate pentru prepararea și eliberarea medicamentelor și preparatelor farmaceutice.
  Ocupații componente:
  322801 asistent farmacist
  322802 laborant farmacie
  3229 TEHNICIENI DIN MEDICINA MODERNĂ, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Tehnicienii de medicina modernă (altii decat cei clasificați în grupele de baza descrise anterior ca făcând parte din grupa minora 322) practica homeopatia și alte tratamente terapeutice pentru alinarea suferințelor și dezechilibrelor fizice și mentale; aplica tratamente terapeutice cu caracter educativ sau recreativ; tratează defecte de pronunție, corectează tulburările vizuale oculo-motorii.
  Ocupații componente:
  322901 instructor ergoterapie
  322902 instructor logoped
  322903 tehnician homeopat
  322904 instructor de educație sanitară
  322905 bioenergetician
  IV. 3.2.3. GRUPA MINORA 323
  Surori medicale, surori puericultoare, moașe și laboranți
  Surorile medicale, moașele și laborantele îi asista pe medici, în aplicarea masurilor preventive și curative și fac față urgentelor în absenta acestora; oferă îngrijiri și sfaturi bolnavilor, răniților, handicapaților fizici și mental, precum și altor persoane a căror stare necesita îngrijiri de aceasta natura; ajuta la nașterea copiilor și instruiesc mamele cu privire la îngrijirea sugarilor și copiilor mici; efectuează analize medicale, sub îndrumarea medicului sau farmacistului, în vederea facilitării diagnosticării și tratamentului bolnavilor.
  Grupe de baza componente:
  3231 Surori medicale și laborante
  3232 Moașe și surori puericultoare
  3231 SURORI MEDICALE ȘILABORANTE
  Surorile medicale și laborantele acorda îngrijiri, tratamente și sfaturi medicale bolnavilor, răniților, handicapaților și altor persoane care necesita îngrijiri; administrează medicamente, aplica pansamente și alte forme de tratament, sub îndrumarea medicului; participa la acordarea primului ajutor în caz de urgenta; ajuta la pregătirea tratamentului fizic sau psihic pentru bolnavii mentali; ajuta la pregătirea necesara integrării sociale a handicapaților mentali sau fizic; oferă îngrijiri la domiciliu pentru bolnavi; efectuează analize medicale, sub îndrumarea medicului sau farmacistului, în vederea facilitării diagnosticării și tratamentului bolnavului.
  Ocupații componente:
  323101 laborant în ocrotirea sănătății
  323102 sora medicala
  3232 MOAȘE ȘISURORI PUERICULTOARE
  Moașele și surorile puericultoare ajuta la nașterea copiilor, oferă îngrijiri prenatale și postnatale; instruiesc mamele cu privire la îngrijirea copiilor mici și nou-născuților.
  Ocupații componente:
  323201 moasa
  323202 asistentă puericultoare
  IV. 3.3. SUBGRUPA MAJORA 33
  Învățători și asimilați
  Învățătorii și asimilații acestora pregătesc programele de instruire și organizează cursuri pentru toate disciplinele de grad preșcolar și școlar; pregătesc și organizează activități destinate să favorizeze dezvoltarea limbajului sau facultăților fizice și sociale ale copiilor; adapteaza programele școlare pentru grupurile de handicapați fizic sau mental, îi instruiesc cu ajutorul alfabetului Braille; pregătesc și organizează cursuri de pilotare a avioanelor sau de conducere a autovehiculelor.
  Grupe minore componente:
  331 Învățători
  332 Educatoare
  333 Instructori-educatori în unități de handicapați
  334 Alt personal în învățământ
  IV. 3.3.1. GRUPA MINORA 331
  Învățători
  Învățătorii din învățământul primar predau diferite discipline, pregătesc programe de instruire, organizează activități educative pentru elevii din primul grad școlar.
  Grupe de baza componente:
  3310 Învățători în învățământul primar
  3310 ÎNVĂȚĂTORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
  Învățătorii din învățământul primar pregătesc programe de instruire și predare a disciplinelor din primul grad școlar - cititul, scrisul și aritmetica; corectează temele și evaluează progresele realizate de copii; organizează activități extrașcolare pentru recreerea elevilor; supraveghează elevii în clase și alte locuri din incinta scolii.
  Ocupații componente:
  331001 învățător
  331002 institutor
  IV. 3.3.2. GRUPA MINORA 332
  Educatoare
  Educatoarele din învățământul preșcolar pregătesc și organizează activități destinate să favorizeze dezvoltarea limbajului sau a facultăților fizice, mentale și sociale ale copiilor aflați sub varsta scolara.
  Grupe de baza componente:
  3320 Educatoare
  3320 EDUCATOARE
  Educatoarele din învățământul preșcolar organizează jocuri colective și individuale și activități educative, pentru dezvoltarea fizica, mentala și sociala a copiilor; promovează dezvoltarea exprimării orale prin povestiri, cântece și conversație libera; observa copiii pentru a le evalua progresele și le supraveghează evoluția.
  Ocupații componente:
  332001 educatoare
  332002 educator-puericultor
  IV. 3.3.3. GRUPA MINORA 333
  Instructori-educatori în unități de handicapați
  Instructorii-educatori din unitățile de handicapați predau și adapteaza programele de studii pentru diferitele categorii - grupe speciale de handicapați mental sau fizic sau persoane care invata cu dificultate; instruiesc deficientii cu ajutorul alfabetului Braille, labiolecturii sau a altor mijloace speciale.
  Grupe de baza componente:
  3330 Instructori-educatori în unități de handicapați
  3330 INSTRUCTORI-EDUCATORI ÎN UNITĂȚI DE HANDICAPAȚI
  Instructorii-educatori din unitățile de handicapați concep sau modifica programe de studiu pentru diferite categorii de handicapați, pregătesc lecții și activități în funcție de nevoi; instruiesc prin metode sau mijloace speciale în vederea reducerii handicapului elevului, urmăresc progresele înregistrate.
  Ocupații componente:
  333001 educator în unități de handicapați
  333002 instructor - educator în unități de handicapați
  IV. 3.3.4. GRUPA MINORA 334
  Alt personal în învățământ
  Alt personal din învățământ se ocupa cu învățarea pilotarii avioanelor, a conducerii automobilelor, locomotivelor etc., îndeplinind și alte activități cum ar fi cea de secretariat.
  Grupe de baza componente:
  3340 Personal în învățământ, neclasificat în grupele de baza anterioare
  3340 PERSONAL ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT NECLASIFICAT ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Alt personal din învățământ preda cunoștințe legate de pilotajul avioanelor, conducerea vehiculelor cu motor, locomotivelor sau altor mașini, prin explicarea manipulării comenzilor, însoțirea elevilor în ieșiri de antrenament, efectuarea de demonstrații și prezentarea reglementarilor legate de conducerea vehiculelor cu motor, pilotarea avioanelor sau altor mașini.
  Ocupații componente:
  334001 instructor școlar-auto
  334002 laborant în învățământ
  334003 maistru instructor
  334004 pedagog școlar
  334005 secretar școală
  334006 sef atelier școală
  334007 pilot instructor aeronava
  334008 instructor parașutism
  334009 mecanic navigant instructor
  IV. 3.4. SUBGRUPA MAJORA 34
  Alte ocupații asimilate tehnicienilor
  Personalul cuprins în aceasta subgrupa majora realizează activități specializate în domeniile: intermedierilor imobiliare, financiar, comercial, administrării întreprinderilor, tinerii registrelor contabile, juridic, statistic, administrație publică, vama, turism, fiscal, plasarea forței de muncă, eliberarea de autorizații, polițe, asistență sociala, spectacole, sport și religie.
  Grupe minore componente:
  341 Agenți în activitatea financiara și comercială
  342 Agenți comerciali și mijlocitori de afaceri
  343 Alți lucrători cu studii medii în gestiunea economica și administrativa
  344 Inspectori și agenți financiari
  345 Inspectori de politie și detectivi
  346 Asistenți sociali
  347 Tehnicieni în domeniul creației artistice, spectacole și sport
  348 Personal laic din culte
  IV. 3.4.1. GRUPA MINORA 341
  Agenți în activitatea financiara și comercială
  Agenții din activitatea financiara și comercială cumpara și vand titluri de valoare, plasează polițe de asigurare, vand mărfuri, materiale și instalații tehnice în contul producătorilor; estimează valoarea obiectelor, bunurilor imobiliare sau altor proprietati și coordonează vânzarea la licitație a acestora; furnizează servicii de voiaj.
  Grupe de baza componente:
  3411 Agenți de valori și cambisti (brokeri valori)
  3412 Agenți de asigurări
  3413 Agenți imobiliari
  3414 Agenți de voiaj
  3415 Reprezentanți tehnici și comerciali
  3416 Agenți contractări și achiziții
  3417 Experți în evaluarea bunurilor și vânzători la licitație
  3419 Agenți în activitatea financiara și comercială, neclasificați în grupele de baza anterioare
  3411 AGENȚI DE VALORI ȘICAMBISTI (BROKERI VALORI)
  Agenții de valori și cambistii cumpara și vand titluri de valoare, acțiuni, obligațiuni și devize străine în contul propriei societăți, sau în contul clienților, pe baza de comision.
  Ocupații componente:
  341101 cambist (broker valori)
  341102 agent de schimb
  3412 AGENȚI DE ASIGURĂRI
  Agenții de asigurări acorda consultații în domeniul asigurărilor și plasează clienților polițe de asigurare pe viață pentru caz de accidente, asigurare a automobilelor, asigurare mixta, asigurare în caz de incendiu, asigurare maritima și alte forme de asigurare.
  Ocupații componente:
  341201 agent de asigurare
  3413 AGENȚI IMOBILIARI
  Agenții imobiliari se ocupa de vânzări, cumpărări, locații și închirieri de bunuri imobiliare în contul clienților, pe baza de comision.
  Ocupații componente:
  341301 agent imobiliar (broker imobiliar)
  3414 AGENȚI DE VOIAJ
  Agenții de voiaj pregătesc itinerariile turistice, rezerva camere la hotel pentru clienți și organizează excursii pentru turiști sau oameni de afaceri.
  Ocupații componente:
  341401 agent de voiaj
  3415 REPREZENTANȚI TEHNICI ȘICOMERCIALI
  Reprezentanții tehnici și comerciali se ocupa cu vânzări en gros de bunuri diverse, în special, instalații și echipamente tehnologice și serviciile corespunzătoare acestora, furnizează informații specializate asupra caracteristicilor și funcționarii instalațiilor și fac demonstrații privind modul de utilizare a acestora.
  Ocupații componente:
  341501 reprezentant tehnic și comercial
  3416 AGENȚI CONTRACTĂRI ȘIACHIZITII
  Agenții de contractări și achiziții se ocupa cu negocierea și încheierea de contracte pentru cumpărarea de materiale, materii prime și produse, în contul unităților industriale, comerciale, administrației publice și al altor instituții.
  Ocupații componente:
  341601 agent contractări și achiziții (broker mărfuri)
  341602 recepționer contractări-achiziții
  3417 EXPERȚI ÎN EVALUAREA BUNURILOR ȘI VANZATORI LA LICITAȚIE
  Experții în evaluarea bunurilor și vânzătorii la licitație evaluează bunuri imobiliare, mărfuri sau diverse obiecte; estimează daunele ce pot fi acoperite prin polițe de asigurare; coordonează vânzarea la licitație a bunurilor imobiliare, automobilelor, materiilor prime, operelor de arta, bijuteriilor și altor obiecte.
  Ocupații componente:
  341701 estimator licitații
  341702 evaluator asigurări
  3419 AGENȚI ÎN ACTIVITATEA FINANCIARA ȘICOMERCIALA, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Aceasta grupa de baza cuprinde agenți în activitatea financiara și comercială care nu au fost clasificați în grupa minora 341.
  Ocupații componente:
  341901 intermediar în activitatea financiara și comercială (broker)
  IV. 3.4.2. GRUPA MINORA 342
  Agenți comerciali și mijlocitori de afaceri
  Agenții comerciali și mijlocitorii de afaceri pun în legatură cumpărătorii cu vânzătorii, cumpara și vand mărfuri, în general, în vrac; îndeplinesc formalitățile de declarare vamala; se asigura că formalitățile de asigurare și licențele de import sau export au fost îndeplinite corespunzător; informeaza solicitanții de locuri de muncă asupra ofertelor înregistrate la birourile de plasare a forței de muncă; prospecteaza piața muncii pentru identificarea posturilor vacante sau recruteaza muncitori pentru lucrări particulare; furnizează diverse alte servicii întreprinderilor.
  Grupe de baza componente:
  3421 Agenți comerciali
  3422 Agenți concesionari
  3423 Agenți de încadrare, repartizare, recalificare a forței de muncă și reintegrare a șomerilor
  3429 Agenți comerciali și de afaceri, neclasificați în grupele de baza anterioare
  3421 AGENȚI COMERCIALI
  Agenții comerciali pun în legatură cumpărătorii cu vânzătorii de mărfuri, cumpara și vand mărfuri, în general, în vrac, se ocupa cu rezervarea spatiilor de depozitare și fixarea taxelor de consignație.
  Ocupații componente:
  342101 agent comercial
  3422 AGENȚI CONCESIONARI
  Agenții concesionari îndeplinesc formalitățile de declarare vamala și vămuirea exporturilor și importurilor; se asigura că formalitățile de asigurare și licențele de import sau export au fost îndeplinite corespunzător; semneaza și elibereaza note de avizare.
  Ocupații componente:
  342201 declarant vamal
  342202 agent tranzit
  342203 agent maritim
  3423 AGENȚI DE ÎNCADRARE, REPARTIZARE, RECALIFICARE A FORȚEI DE MUNCĂ ȘIREINTEGRARE A ȘOMERILOR
  Agenții de încadrare, repartizare, recalificare a forței de muncă și reintegrare a șomerilor informeaza solicitanții de locuri de muncă asupra ofertelor înregistrate la birourile de plasare a forței de muncă; prospecteaza piața muncii pentru identificarea posturilor vacante; recruteaza muncitori pentru sectorul particular sau proiecte speciale, la cererea întreprinderilor și altor instituții.
  Ocupații componente:
  342301 agent repartizare a forței de muncă
  342302 agent informare privind cariera
  342303 agent evidenta și plata a ajutorului de șomaj
  342304 inspector (referent) resurse umane
  3429 AGENȚI COMERCIALI ȘI DE AFACERI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Aceasta grupa cuprinde agenții comerciali care nu au fost clasificați în grupa minora 342. Se clasifica aici agenții care se ocupa cu: furnizarea de servicii către întreprinderi, de exemplu spatii publicitare în mass-media, mijloace de transport sau alte amplasamente; informații privind acordarea de credite și alte informații comerciale; realizarea contractelor pentru reprezentații artistice, spectacole, manifestări sportive, publicarea cărților, înregistrarea discurilor muzicale și vânzarea lor.
  Ocupații componente:
  342901 agent reclama publicitara
  342902 agent literar
  342903 impresar muzical
  342904 impresar teatru
  342905 manager sportiv
  IV. 3.4.3. GRUPA MINORA 343
  Alți lucrători cu studii medii în gestiunea economica și administrativa
  Funcționarii din gestiunea economica și administrativa și asimilații acestora asista seful de unitate în probleme de comunicare, documentare și coordonare a gestiunii interne a unei unități administrative; examinează și fac rezumatul proceselor verbale și documentelor juridice; țin evidenta completa a operațiilor financiare; centralizează, prelucrează și prezintă datele matematice, statistice sau actuariale.
  Grupe de baza componente:
  3431 Secretari administrativi și asimilați
  3432 Ocupații auxiliare în activitatea juridica, comercială și administrativa
  3433 Contabili
  3434 Statisticieni în gestiunea economica, administrativa și asimilați
  3431 SECRETARI ADMINISTRATIVI ȘI ASIMILAȚI
  Secretarii administrativi și asimilații acestora asista seful de unitate în probleme de comunicare, documentare și coordonare a gestiunii interne a unei unități administrative; redactează scrisori cu caracter comercial și răspund la scrisorile primite.
  Ocupații componente:
  343101 secretar administrativ
  3432 OCUPAȚII AUXILIARE ÎN ACTIVITATEA JURIDICA, COMERCIALĂ ȘIADMINISTRATIVA
  Membrii ocupațiilor auxiliare din activitatea juridica, comercială și administrativa isi desfășoară activitatea în subordinea directorilor de societăți, girantilor, juriștilor și altor specialiști cu funcții administrative și comerciale, în rezolvarea problemelor juridice referitoare la contractele de asigurare, acordare de credite și alte operații financiare.
  Ocupații componente:
  343201 agent procedural
  343202 conducător carte funciara
  343203 grefier
  343204 secretar notariat
  343205 tehnician criminalist
  343206 funcționar în activități comerciale, administrative și preturi
  343207 executor judecătoresc (tribunal, judecătorie)
  343208 arhivar notariat
  343209 arhivar registrator (Curtea de Apel, tribunal, judecătorie)
  343210 grefier-dactilograf (Curtea de Apel, tribunal, judecătorie)
  3433 CONTABILI
  Contabilii țin evidenta contabila a operațiilor financiare ale unei întreprinderi, în conformitate cu principiile generale ale contabilității; verifica calitatea și tipodimensiunile materiilor prime și materialelor, exactitatea documentelor și operațiilor contabile referitoare la încasări și varsaminte și a altor operații financiare; întocmesc state financiare și evidente contabile pentru o perioada determinata de timp.
  Ocupații componente:
  343301 calculator devize
  343302 contabil
  343303 tehnician merceolog
  343304 planificator
  343305 revizor gestiune
  3434 STATISTICIENI ÎN GESTIUNEA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA ȘI ASIMILAȚI
  Statisticienii din gestiunea economica și administrativa și asimilații acestora centralizează și prezintă datele statistice sau actuariale.
  Ocupații componente:
  343401 referent statistician
  343402 statistician
  343403 statistician medical
  343404 registrator medical
  343405 actuarist
  IV. 3.4.4. GRUPA MINORA 344
  Inspectori și agenți financiari
  Inspectorii și agenții financiari aplica reglementările în vigoare în limitele frontierelor naționale, percep impozite, furnizează servicii sociale; acorda permise, licențe sau autorizații de călătorie, de export sau import de mărfuri, de înființare a unei societăți, de construire a imobilelor și de exercitare a altor activități sau examinează cererile pentru acordare de permise, licențe sau autorizații.
  Grupe de baza componente:
  3441 Inspectori de vama și frontiera (vameși)
  3442 Inspectori de taxe și impozite
  3443 Inspectori de pensii și asigurări sociale
  3444 Inspectori pentru acordarea de permise, licențe sau autorizații
  3449 Inspectori și agenți financiari, neclasificați în grupele de baza anterioare
  3441 INSPECTORI DE VAMA ȘIFRONTIERA (VAMEȘI)
  Inspectorii de vama și frontiera patruleaza de-a lungul frontierelor și apelor de coasta pentru a impiedica intrarea/ieșirea ilegala în/din țară a persoanelor, sau importul/exportul ilegal de mărfuri sau devize; controlează documentele de călătorie și bagajele persoanelor care trec frontierele tarii; controlează documentele de transport și incarcatura vehiculelor pentru a se asigura că sunt în conformitate cu normele și reglementările naționale privind tranzitul, importul și exportul de mărfuri.
  Ocupații componente:
  344101 controlor vamal
  344102 revizor vamal
  3442 INSPECTORI DE TAXE ȘIIMPOZITE
  Inspectorii de taxe și impozite examinează declarațiile de venituri și alte documente pentru determinarea tipului și nivelului de impozit, a drepturilor și obligațiilor pe care persoanele fizice sau societățile le au de plătit.
  Ocupații componente:
  344201 inspector taxe și impozite
  344202 operator rol
  344203 perceptor
  3443 INSPECTORI DE PENSII ȘIASIGURARI SOCIALE
  Inspectorii de pensii și asigurări sociale informeaza persoanele, organizațiile sau întreprinderile, asupra interpretării corecte a legilor, normelor și reglementarilor naționale referitoare la acordarea de pensii și asigurări sociale, calculul cotizațiilor, drepturilor și obligațiilor solicitanților; examinează cererile și alte documente pentru determinarea tipului de pensii, asigurări sociale și asistență sociala la care au dreptul persoanele solicitante.
  Ocupații componente:
  344301 inspector de pensii, asigurări sociale și asistență sociala
  344302 referent de pensii, asigurări sociale și asistență sociala
  3444 INSPECTORI PENTRU ACORDAREA DE PERMISE, LICENȚE SAU AUTORIZAȚII
  Inspectorii pentru acordarea de permise, licențe sau autorizații, examinează cererile de permise sau licențe pentru exportul sau importul de mărfuri, construirea de case sau alte clădiri, înființarea unei societăți, obținerea de pașapoarte; supun cazurile excepționale sau dificile cadrelor de conducere din administrația publică, pentru elucidare.
  Ocupații componente:
  344401 inspector pentru acordarea de permise, licențe sau autorizații
  3449 INSPECTORI ȘIAGENTI FINANCIARI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Alți inspectori și agenți financiari se ocupa cu inspectarea întreprinderilor și amplasamentelor comerciale, pentru a se asigura că greutățile și masurile sunt corecte; controlează aplicarea reglementarilor referitoare la preturi și salarii.
  Ocupații componente:
  344901 inspector metrolog
  344902 inspector preturi
  344903 inspector salarii
  344904 comisar
  IV. 3.4.5. GRUPA MINORA 345
  Inspectori de politie și detectivi
  Inspectorii de politie și detectivii ancheteaza crimele și delictele comise și circumstanțele în care s-au produs acestea, în vederea identificării vinovaților; centralizează informațiile referitoare la persoane și întreprinderi în scopul împiedicării comiterii de crime sau delicte; supraveghează persoanele suspecte din întreprinderi, magazine și alte locuri publice, acționează în judecata, sau dacă este cazul, procedează la arestari.
  Grupe de baza componente:
  3450 Inspectori de politie și detectivi
  3450 INSPECTORI DE POLITIE ȘIDETECTIVI
  Inspectorii de politie și detectivii ancheteaza crimele și delictele comise, circumstanțele în care s-au produs acestea în vederea identificării vinovaților; ancheteaza furturile de mărfuri, bani sau informații, din întreprinderi industriale sau comerciale; ancheteaza evenimentele și circumstanțele presupuse a fi delictuale în vederea obținerii probelor și identificării vinovaților; ancheteaza comportamentele suspecte din întreprinderi și locuri publice; acționează în judecata, sau dacă este cazul, procedează la arestari.
  Ocupații componente:
  345001 inspector de politie
  345002 detectiv
  345003 anchetator politie
  345004 detectiv particular
  IV. 3.4.6. GRUPA MINORA 346
  Asistenți sociali
  Asistenții sociali acorda ajutor indivizilor și familiilor cu probleme personale și sociale; inițiază acțiuni pentru prevenirea delincvenței sau pentru readaptarea delincventilor; acorda ajutor handicapaților fizic sau mental, pentru ameliorarea capacității de integrare sociala a acestora.
  Grupe de baza componente:
  3460 Asistenți sociali
  3460 ASISTENȚI SOCIALI
  Asistenții sociali acorda consultații asupra problematicii sociale; inițiază acțiuni pentru prevenirea delincvenței sau pentru readaptarea delincventilor; acorda ajutor handicapaților fizic sau mental în scopul ameliorării capacității de integrare sociala a acestora.
  Ocupații componente:
  346001 asistent social nivel mediu
  IV. 3.4.7. GRUPA MINORA 347
  Tehnicieni în domeniul creației artistice, spectacole și sport
  Tehnicienii în domeniul creației artistice, spectacolelor și sportului desfășoară activitate de concepție în domeniul producției industriale și comerciale și realizează decorațiuni interioare; prezintă programele la radio, televiziune și spectacole; canta sau danseaza în localuri publice; executa numere comice, de iluzionism sau de acrobație; participa la competiții sportive.
  Grupe de baza componente:
  3471 Designeri, decoratori și alți tehnicieni în domeniul artei
  3472 Prezentatori (crainici) la televiziune, radio și spectacole
  3473 Muzicieni, cântăreți, dansatori în localuri publice și asimilați
  3474 Clovni, magicieni, acrobati și asimilați
  3475 Sportivi, antrenori și asimilați
  3471 DESIGNERI, DECORATORI ȘIALTI TEHNICIENI ÎN DOMENIUL ARTEI
  Designerii, decoratorii și desenatorii artistici creează modele vestimentare și accesorii pentru acestea; realizează decorațiuni interioare; concep și executa decoruri pentru scenele teatrelor, pentru amenajarea vitrinelor și expozițiilor.
  Ocupații componente:
  347101 butafor
  347102 decorator interioare
  347103 desenator artistic
  347104 designer industrial
  347105 grafician industrial
  347106 lucrător în ateliere de modele
  347107 costumier
  347108 mânuitor, montator decor
  347109 tehnician machetist
  347110 tehnician reclame (decorator)
  347111 pictor creator costume
  347112 modelier confecții
  347113 maestru lumini
  347114 maestru sunet
  347115 decorator vitrine
  347116 designer vestimentar
  347117 documentarist
  341118 traducător
  347119 caricaturist
  347120 corector
  347121 tehnoredactor
  347122 secretar redacție
  3472 PREZENTATORI (CRAINICI) LA TELEVIZIUNE, RADIO ȘISPECTACOLE
  Prezentatorii (crainicii) la televiziune, radio și în spectacole prezintă buletinele de știri, realizează interviuri și fac diverse anunțuri sau prezentări la radio, televiziune, teatre, etc.
  Ocupații componente:
  347201 prezentator (crainic) radio
  347202 prezentator (crainic) televiziune
  3473 MUZICIENI, CÂNTĂREȚI, DANSATORI ÎN LOCALURI PUBLICE ȘI ASIMILAȚI
  Muzicienii, cântăreții, dansatorii în localurile publice și asimilații acestora canta la unul sau mai multe instrumente muzicale, ca solisti sau ca membri ai unei orchestre; interpretează melodii ca solisti sau ca membri ai unui ansamblu coral în localuri publice; executa dansuri ca solisti sau în cadrul unui ansamblu coregrafic în localuri publice, circuri etc.
  Ocupații componente:
  347301 cantaret
  347302 dansator
  347303 muzician
  347304 diskjokey
  3474 CLOVNI, MAGICIENI, ACROBATI ȘI ASIMILAȚI
  Clovnii, magicienii, acrobatii și asimilații acestora executa numere comice, de iluzionism și prestidigitație, ședințe de hipnotism; executa numere de acrobație, gimnastica și jonglerie; dreseaza animale și executa cu ele diverse numere de circ.
  Ocupații componente:
  347401 acrobat
  347402 clovn
  347403 magician
  347404 hipnotizator
  347405 trapezist
  347406 cascador
  347407 figurant
  347408 dresor
  3475 SPORTIVI, ANTRENORI ȘI ASIMILAȚI
  Sportivii, antrenorii și asimilații acestora participa la competiții sportive, se ocupa de antrenamentul sportivilor pentru dezvoltarea aptitudinilor fizice ale acestora, supraveghează și stabilesc reguli privitoare la desfășurarea competițiilor sportive.
  Ocupații componente:
  347501 antrenor
  347502 instructor sportiv
  347503 secretar federație
  347504 fotbalist profesionist
  347505 sportiv profesionist alte discipline sportive
  347506 antrenor de fotbal profesionist
  347507 instructor arte marțiale
  IV. 3.4.8. GRUPA MINORA 348
  Personal laic din culte
  Personalul laic al cultelor participa la servicii religioase; isi consacra viața rugăciunii sau meditatiei; predica și propaga invataturile specifice religiei practicate.
  Grupe de baza componente:
  3480 Personal laic din culte
  3480 PERSONAL LAIC DIN CULTE
  Personalul laic din culte îndeplinește funcții cu caracter religios: participa la servicii religioase; isi consacra viața rugăciunii sau meditatiei; predica și propaga invataturile specifice religiei practicate.
  Ocupații componente:
  348001 călugăr
  348002 calugarita
  348003 predicator
  IV. 4. GRUPA MAJORA 4
  Funcționari administrativi
  Funcționarii administrativi, având un nivel de pregătire medie și, eventual, cursuri de specializare, înregistrează și realizează prelucrarea informațiilor; executa lucrări de birou și secretariat; țin registre de evidenta pentru aprovizionare și transport; realizează lucrări de birou în biblioteci; clasifica documente; realizează trierea, înregistrarea și distribuirea corespondentei; pregătesc și colaționează manuscrise înaintea tipăririi; realizează operațiuni de casa; furnizează informații clienților în legatură cu organizarea de călătorii s.a; asigura serviciul în centrale telefonice.
  Subgrupe majore componente:
  41 Funcționari de birou
  42 Funcționari în servicii cu publicul
  IV. 4.1. SUBGRUPA MAJORA 41
  Funcționari de birou
  Funcționarii de birou înregistrează, ordonează, stochează și realizează prelucrarea informațiilor; executa lucrări de birou și secretariat; înregistrează și prelucrează date contabile, statistice, financiare și clasifica documente; realizează trierea, înregistrarea și distribuirea corespondentei; pregătesc și colaționează manuscrise înaintea tipăririi.
  Grupe minore componente:
  411 Secretari și operatori la mașini de scris și de calcul
  412 Funcționari în serviciile de evidenta contabila și financiare
  413 Funcționari în evidenta materialelor, producției și în transporturi
  414 Funcționari în biblioteca, arhiva, corespondenta și asimilați
  419 Alți funcționari de birou
  IV. 4.1.1. GRUPA MINORA 411
  Secretari și operatori la mașini de scris și de calcul
  Secretarii și operatorii la mașini de scris și de calcul notează prin stenografie texte dictate; dactilografiaza pe hârtie, pe mașini de prelucrare a textelor sau teleimprimanta; introduc date în mașini electronice, perforatoare de cartele sau benzi speciale; operează cu mașini contabile sau de calculat; pregătesc și transcriu corespondenta și documentele, respectând dispozițiile interne.
  Grupe de baza componente:
  4111 Stenografe și dactilografe
  4112 Operatori la prelucrarea textelor și asimilați
  4113 Operatori introducere, validare și prelucrare date
  4114 Operatori la mașini de calcul
  4115 Secretare
  4111 STENOGRAFE ȘIDACTILOGRAFE
  Stenografele și dactilografele notează, prin stenografie și dactilografie, texte scrise sau orale și, cu ajutorul unei mașini de scris, le transcriu pe hârtie; executa lucrări de birou de importanta limitata cum sunt: clasarea dosarelor sau utilizarea de fotocopiatoare.
  Ocupații componente:
  411101 dactilografa
  411102 stenodactilografa
  4112 OPERATORI LA PRELUCRAREA TEXTELOR ȘI ASIMILAȚI
  Operatorii la prelucrarea textelor realizează dactilografierea corespondentei, formularelor comerciale sau altor documente pe mașini de prelucrare a textelor; pregătesc, realizează punerea în pagina și prezentarea de texte; modifica și ordonează textele dactilografiate; expediaza și receptioneaza mesaje pe teleimprimanta, telefax sau mașini similare.
  Ocupații componente:
  411201 referent transmitere
  411202 telefaxist
  411203 teletipist
  411204 telexist
  4113 OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE ȘIPRELUCRARE DATE
  Operatorii introducere date realizează introducerea și prelucrarea datelor din documente (texte, imagini grafice), video, alte medii, pe echipamente electronice de calcul; gestionează suporții magnetici; răspund de conformitatea datelor introduse cu documentele primare.
  Ocupații componente:
  411301 operator introducere, validare și prelucrare date
  4114 OPERATORI LA MAȘINI DE CALCUL
  Operatorii la mașini de calcul realizează operații financiare sau contabile cu ajutorul mașinilor de calcul electrice sau manuale.
  Ocupații componente:
  411401 operator masina contabilizat
  411402 operator masina de calculat
  4115 SECRETARE
  Secretarele realizează colationarea și transcrierea corespondentei, proceselor verbale și rapoartelor, la masina de scris sau la masina de prelucrare a textelor; selectioneaza și expediaza corespondente și alte documente.
  Ocupații componente:
  411501 secretara
  411502 secretara dactilografa
  411503 secretara prelucrare texte
  IV. 4.1.2. GRUPA MINORA 412
  Funcționari în serviciile de evidenta contabila și financiara
  Funcționarii din serviciile de evidenta contabila și financiara realizează operații financiare și contabile; calculează salariile; realizează operațiuni de casa și plati în numerar; culeg, colaționează date contabile; financiare și alte date numerice; realizează operațiuni financiare la banci sau instituții financiare.
  Grupe de baza componente:
  4121 Registratori ai operațiunilor de evidenta contabila
  4122 Funcționari în activități financiare
  4121 REGISTRATORI AI OPERAȚIUNILOR DE EVIDENTA CONTABILA
  Registratorii operațiunilor de evidenta contabila efectuează operații de înscriere în registrele financiare și contabile; calculează salariile pe baza statelor de ore lucrate sau a muncii prestate de fiecare salariat; realizează tinerea unei case și consemneaza manipularile curente, în numerar, într-un registru.
  Ocupații componente:
  412101 pontator
  4122 FUNCȚIONARI ÎN ACTIVITĂȚI FINANCIARE
  Funcționarii în activități financiare pregătesc documentele financiare și calculează dobânzile, comisioanele etc; țin un registru de obligații, acțiuni și alte valori cumpărate sau vândute în contul clienților sau patronului.
  Ocupații componente:
  412201 calculator pret cost
  412202 funcționar economic
  412203 operator devize
  412204 sef secție inventar
  IV. 4.1.3. GRUPA MINORA 413
  Funcționari în evidenta materialelor, producției și în transporturi
  Funcționarii în evidenta materialelor, producției și în transporturi înregistrează mărfurile produse și introduse în stoc, precum și mărfurile comandate și expediate; înregistrează recepția, introducerea în stoc și distribuirea materiilor și materialelor destinate producției; calculează cantitățile de materii și materiale necesare la anumite date și colaborează la stabilirea și controlul necesităților de producție; țin registrul de evidenta a transportului de pasageri și de mărfuri și coordonează orarele de circulație ale acestora.
  Grupe de baza componente:
  4131 Magazineri
  4132 Funcționari de programare și urmărire a producției
  4133 Funcționari în transporturi
  4131 MAGAZINERI
  Magazinerii organizează și controlează recepția și expediția de mărfuri și țin evidenta, la zi, a registrelor de stocuri; verifica distribuirea mărfurilor și evaluează necesarul pentru reînnoirea stocurilor; receptioneaza, inmagazineaza și elibereaza utilajele, piesele de schimb și alte articole; cântăresc mărfurile primite în stoc; realizează inventare de mobilier și alte articole depuse în stoc.
  Ocupații componente:
  413101 gestionar depozit
  413102 magaziner
  413103 operator siloz (silozar)
  413104 primitor-distribuitor materiale și scule
  413105 recuziter
  413106 sortator produse
  413107 trezorier
  413108 gestionar custode sala
  413109 pivnicer
  4132 FUNCȚIONARI DE PROGRAMARE ȘIURMARIRE A PRODUCȚIEI
  Funcționarii de programare și urmărire a producției stabilesc cantitatea și calitatea materiilor și materialelor necesare pentru realizarea unui program de producție; stabilesc necesitățile de producție în funcție de comenzile făcute de clienți și de capacitatea de producție; controlează stocurile și organizează livrările.
  Ocupații componente:
  413201 dispecer
  413202 facturist
  413203 lansator produse
  413204 programator producție
  4133 FUNCȚIONARI ÎN TRANSPORTURI
  Funcționarii din transporturi țin registre de evidenta și coordonează orarele transportului de pasageri și mărfuri; dirijează mersul trenurilor pe un sector al rețelei feroviare și țin evidente corespunzătoare; dirijează și controlează manipularea mărfurilor într-o gara de triaj; coordonează operațiile unei întreprinderi de transport rutier, stabilesc orarele și repartizarea șoferilor și vehiculelor, încărcarea și descărcarea vehiculelor și stocarea mărfurilor în tranzit; coordonează operațiile unei întreprinderi de transport aerian și întocmesc listele de pasageri și evidenta mărfurilor și a corespondentei.
  Ocupații componente:
  413301 agent transporturi
  413302 funcționar informații
  413303 controlor trafic
  413304 impiegat auto
  413305 impiegat informații aviație
  413306 impiegat registru mișcare
  413307 însoțitor vagoane
  413308 inspector RNR (Registrul Naval Roman)
  413309 inspector exploatare trafic
  413310 instructor depou
  413311 instructor revizie vagoane
  413312 instructor stație
  413313 operator circulație mișcare
  413314 operator comercial
  413315 operator dana
  413316 operator programare
  413317 picher
  413318 reditionar
  413319 revizor tehnic
  413320 scriitor vagoane
  413321 sef agenție colectare și expediție mărfuri
  413322 sef autogara
  413323 avizier cai ferate
  413324 sef halta
  413325 sef stație taxare
  413326 sef tura la comanda personalului de tren
  413327 sef tura pregătirea personalului la vagon restaurant și de dormit
  413328 sef tura revizie vagoane
  413329 veghetor încărcare-descărcare
  413330 verificator documente expediție
  IV. 4.1.4. GRUPA NIINORA 414
  Funcționari în biblioteca, arhiva, corespondenta și asimilați
  Funcționarii din biblioteca, arhiva, corespondenta și asimilații acestora țin registre de preturi de achiziție și restituire a cărților; clasează și arhiveaza documente; înregistrează, triaza și distribuie corespondenta la birourile de posta și în cadrul întreprinderilor; colaționează și corectează erorile de tipar.
  Grupe de baza componente:
  4141 Bibliotecari și arhivari
  4142 Funcționari expediție și alți agenți poștali
  4143 Codificatori, corectori de tipar și asimilați
  4141 BIBLIOTECARI ȘIARHIVARI
  Bibliotecarii și arhivării țin registrele și fișierele unei biblioteci referitoare la achiziționarea, prețul și restituirea de carti și alte publicații; triaza și clasează acte și documente; copiaza documente cu ajutorul fotocopiatoarelor sau altor aparate.
  Ocupații componente:
  414101 arhivar
  414102 secretar platou
  414103 bibliotecar studii medii
  414104 discotecar
  414105 filmotecar
  414106 fonotecar
  414107 fototecar
  414108 funcționar documentare
  414109 mânuitor carte
  414110 restaurator arhiva
  414111 conservator arhiva
  414112 restaurator opere de arta și monumente istorice
  414113 conservator opere de arta și monumente istorice
  414114 regizor culise
  414115 regizor scena
  4142 FUNCȚIONARI EXPEDIȚIE ȘIALTI AGENȚI POȘTALI
  Curierii și alți agenți poștali îndeplinesc activități specifice în birouri publice de posta; triaza, înregistrează și distribuie corespondenta la adrese particulare sau întreprinderi.
  Ocupații componente:
  414201 agent poștal
  414202 cartator poștal
  414203 cartator presa
  414204 cartator telegrame
  414205 diriginte posta
  414206 factor poștal
  414207 inspector telegrame
  414208 oficiant posta telegrame
  414209 oficiant presa
  414210 prelucrator presa scrisa
  414211 responsabil tura expediție
  414212 sef vagon poștal
  4143 CODIFICATORI, CORECTORI DE TIPAR ȘI ASIMILAȚI
  Codificatorii, corectorii de tipar și asimilații acestora realizează codificarea informațiilor și clasarea după codurile atribuite în vederea prelucrării datelor; compara probele de tipar cu manuscrisul, corectează erorile și scriu pe textul destinat tiparului semnele convenționale codurilor tipografice; triaza formulare și aplica numere de ordine; triaza documente în vederea clasării lor sau asamblează paginile documentelor copiate.
  Ocupații componente:
  414301 codificator
  414302 corector editura presa
  414303 corector-revizor poligrafie
  IV. 4.1.5. GRUPA MINORA 419
  Alți funcționari de birou
  Alți funcționari de birou țin diverse registre de evidenta a personalului unei întreprinderi; actualizează repertoarele de adrese și numerele de telefon ale întreprinderii; țin la zi listele de corespondenta ale întreprinderii etc.
  Grupe de baza componente:
  4190 Alți funcționari de birou
  4190 ALȚI FUNCȚIONARI DE BIROU
  Alți funcționari de birou țin diverse registre de evidenta a personalului unei întreprinderi; actualizează repertoarele de adrese și numerele de telefon ale întreprinderii; țin la zi listele de corespondenta ale întreprinderii etc.
  Ocupații componente:
  419001 funcționar administrativ
  419002 inspector apărare civilă
  419003 inspector documente secrete
  IV. 4.2. SUBGRUPA MAJORA 42
  Funcționari în servicii cu publicul
  Funcționarii în serviciile cu publicul efectuează operații de casa, într-o banca sau birou de posta, agenție de pariuri sau într-o casa de jocuri; tratează direct cu clienții în legatură cu organizarea de călătorii; furnizează informații clienților; asigura serviciul unei centrale telefonice.
  Grupe minore componente:
  421 Casieri, operatori la ghișeu și asimilați
  422 Funcționari la recepție și de informare a clientelei
  IV. 4.2.1. GRUPA MINORA 421
  Casieri, operatori la ghișeu și asimilați
  Casierii, operatorii la ghișeu și asimilații acestora incaseaza sumele plătite de clienți pentru mărfuri sau servicii; tratează cu clienții băncilor sau birourilor de posta în cadrul operațiilor de casa sau serviciilor poștale; incaseaza pariurile în timpul manifestatiilor sportive și plătesc sumele ce revin câștigătorilor; dirijează jocurile de noroc; tratează cu clientela și asigura împrumuturi bănești pentru obiectele amanetate; incaseaza creanțe sau alte varsaminte.
  Grupe de baza componente:
  4211 Casieri, numărători de bani și vânzători de bilete
  4212 Operatori la ghișee
  4213 Crupieri și asimilați
  4214 Camatari
  4215 Colectori de note de plata, polițe și bani cash
  4211 CASIERI, NUMĂRĂTORI DE BANI ȘI VANZATORI DE BILETE
  Casierii, numaratorii de bani și vânzătorii de bilete incaseaza și verifica plățile în numerar, prin cecuri sau carti de credit în magazine, birouri de distribuire a biletelor s.a; întocmesc monetarul și elibereaza chitanțe; vand bilete și incaseaza sumele corespunzătoare; efectuează plati în numerar, în banci, pe baza de carti de credit; țin contabilitatea și verifica concordanta cu soldul de casa; incaseaza numerar în contul unei întreprinderi și verifica concordanta cu listele de vânzări și alte documente și pregătesc fondurile pentru depunerea în banca; plătesc salariile personalului întreprinderii.
  Ocupații componente:
  421101 casier
  421102 casier tezaur
  421103 casier valuta
  421104 mânuitor valori (presa, posta)
  421105 numărător bani
  421106 taxator
  421107 verificator bani
  421108 verificator valori
  421109 vânzător bilete
  421110 casier trezorier
  4212 OPERATORI LA GHIȘEE
  Operatorii la ghișee incaseaza bani sau cecuri de la clienți și efectuează plati către clienți; achita facturi și efectuează viramente în contul clienților; realizează operații de schimb monetar, la cererea clienților; înregistrează toate operațiile efectuate și verifica concordanta cu soldurile de casa; efectuează plata facturilor, primirea corespondentei, vânzarea de timbre poștale și alte servicii de ghișeu într-un birou de posta.
  Ocupații componente:
  421201 operator ghișeu banca
  421202 operator ghișeu birouri de schimb
  4213 CRUPIERI ȘI ASIMILAȚI
  Crupierii și asimilații acestora evaluează riscurile și probabilitățile în vederea acceptării sau refuzării de pariuri, în timpul manifestărilor sportive sau a altor competiții, incaseaza mizele pariurilor și plătesc sumele ce revin câștigătorilor sau dirijează jocurile de noroc în casele de jocuri.
  Ocupații componente:
  421301 crupier
  421302 schimbător fise - changeur (cazino)
  421303 supraveghetor jocuri (cazino)
  421304 sef de masa (cazino)
  421305 cap de masa (cazino)
  4214 CAMATARI
  Cămătarii estimează valoarea obiectelor amanetate, calculează dobanda și plătesc sumele de bani; restituie obiectele amanetate sau se ocupa cu vânzarea acestor obiecte.
  Ocupații componente:
  421401 amanetar
  421402 camatar
  4215 COLECTORI DE NOTE DE PLATA, POLIȚE ȘIBANI CASH
  Colectorii de note de plata, polițe și bani cash realizează încasări de la adresele clienților, procedează la urmărire în cazul în care nu exista alt mijloc de acoperire a sumelor, solicita și incaseaza contribuții pentru opere de binefacere etc.
  Ocupații componente:
  421501 agent fiscal
  IV. 4.2.2. GRUPA MINORA 422
  Funcționari la recepție și de informare a clientelei
  Funcționarii la recepție și de informare a clientelei stabilesc itinerarii și asigura rezervarea de locuri pentru transport și cazare pentru clienți; furnizează informații solicitate de clienți; realizează programări în contul clienților cu diverse instituții cum sunt: spitale, cabinete medicale și dentare; asigura servicii telefonice.
  Grupe de baza componente:
  4221 Funcționari la agențiile de voiaj
  4222 Funcționari la serviciile de informare și recepționeri
  4223 Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)
  4221 FUNCȚIONARI LA AGENȚIILE DE VOIAJ
  Funcționarii la agențiile de voiaj furnizează informații clienților în legatură cu itinerarul și modul de transport și realizează rezervările necesare; distribuie bilete, bonuri și alte documente și, dacă este nevoie, obțin vize; realizează facturi și incaseaza sumele datorate.
  Ocupații componente:
  422101 agent transporturi externe
  422102 agent transporturi interne
  422103 agent turism
  422104 funcționar agenție voiaj
  4222 FUNCȚIONARI LA SERVICIILE DE INFORMARE ȘIRECEPTIONERI
  Funcționarii la serviciile de informare și receptionerii furnizează informații și realizează programări pentru spitale, cabinete medicale și dentare; realizează rezervări și înscrieri în contul clienților pentru hotel, țin registrele de evidenta și prezintă note clienților în momentul plecării acestora; distribuie pliante, broșuri și formulare de informare a clienților.
  Ocupații componente:
  422201 impiegat informații
  422202 recepționer
  422203 sef recepție hotel
  422204 responsabil cazare
  4223 OPERATORI LA SERVICIILE DE TELEFOANE (TELEFONISTE)
  Operatorii la serviciile de telefoane stabilesc legatură telefonica intre apelant și apelat; realizează comunicații cu exteriorul și transmiterea apelurilor la distanta; înregistrează taxele de apel; răspund la cereri telefonice de informare și înregistrează mesaje.
  Ocupații componente:
  422301 oficiant telefoane
  422302 oficiant telegraf
  422303 radiotelegrafist
  422304 telefonist
  422305 telefonist instructor
  422306 telegrafist (teleimprimatorist)
  IV. 5. GRUPA MAJORA 5
  Lucrători operativi în servicii, comerț și asimilați
  Lucrătorii operativi din servicii, comerț și asimilații acestora organizează și oferă diverse servicii pasagerilor în timpul voiajelor, prestează lucrări casnice și asigura supravegherea copiilor la domiciliu sau în instituții; pregătesc și servesc gustări și băuturi, oferă servicii de igiena personală (coafură, cosmetica, manichiură, pedichiură); organizează funeralii; protejează persoanele și bunurile împotriva incendiilor și actelor de delicvență și supraveghează păstrarea ordinii publice; prezintă noi modele vestimentare în cadrul manifestărilor de specialitate sau bunuri de folosință îndelungată în cadrul întreprinderilor comerciale cu ridicata și amănuntul.
  Subgrupe majore componente:
  51 Lucrători în servicii personale și de protecție
  52 Modele, manechine și vânzători în magazine și piele
  IV. 5.1. SUBGRUPA MAJORA 51
  Lucrători în servicii personale și de protecție
  Lucrătorii din serviciile personale și de protecție organizează și oferă servicii pasagerilor în timpul zborului, gestionează și vand bunuri de consum alimentar la bordul avionului, prestează activități menajere, supraveghează copii și oferă servicii necalificate pentru îngrijirea bolnavilor la domiciliu sau în instituții specializate; oferă servicii de igiena personală (coafură, cosmetica, manichiură și pedichiură), de imbalsamare, organizează funeralii, protejează persoanele și bunurile împotriva incendiilor și actelor de delicvență și supraveghează păstrarea ordinii publice.
  Grupe minore componente:
  511 Însoțitori de zbor și ghizi
  512 Administratori și alți lucrători operativi în restaurante, cantine, pensiuni etc.
  513 Personal de îngrijire și asimilat
  514 Alți lucrători în servicii pentru populație
  516 Personal de paza și ordine publică
  IV. 5.1.1. GRUPA MINORA 511
  Însoțitori de zbor și ghizi
  Însoțitorii de zbor și stewardesele asigura confortul și securitatea pasagerilor cărora le furnizează informații legate de călătorie și le servesc mici gustări și băuturi răcoritoare; însoțesc persoane sau grupuri de persoane în voiaj, excursii sau excursii turistice și oferă explicații pe traseu asupra punctelor de interes turistic.
  Grupe de baza componente:
  5111 Însoțitori de zbor și stewardese
  5112 Conductori și controlori în transporturi publice
  5113 Ghizi
  5111 ÎNSOȚITORI DE ZBOR ȘISTEWARDESE
  Însoțitorii de zbor și stewardesele primesc pasagerii la bordul avioanelor, supraveghează fixarea centurilor de siguranță și respectarea interdicțiilor legate de fumat, explica utilizarea dispozitivelor de securitate și oferă informații utile; servesc gustări gata preparate și băuturi, asigura asistența medicala minora și întreprind masurile impuse în caz de urgenta și accident; însoțesc pasagerii în aeroport, de la și până la avion.
  Ocupații componente:
  511101 însoțitor de bord
  511102 stewardesa
  5112 CONDUCTORI ȘICONTROLORI ÎN TRANSPORTURI PUBLICE
  Conductorii și controlorii din transporturile publice controlează sau elibereaza bilete, incaseaza banii pentru bilete, asigura serviciile din vagoanele de dormit, oferă informații utile călătorilor, supraveghează respectarea regulilor de securitate, întreprind masurile impuse în caz de urgenta și accident.
  Ocupații componente:
  511201 conductor tren
  511202 revizor bilete
  511203 controlor bilete
  5113 GHIZI
  Ocupații componente:
  511301 conducător grup turistic
  511302 ghid galerii arta
  511303 ghid montan
  511304 ghid turism intern
  511305 ghid-interpret
  511306 organizator activitate turism (studii medii)
  511307 animator socio-educativ
  511307 ghid supraveghetor
  IV. 5.1.2. GRUPA MINORA 512
  Administratori și alți lucrători operativi în restaurante, cantine, pensiuni etc.
  Administratorii și lucrătorii operativi din restaurante organizează și conduc activitatea personalului de serviciu, supraveghează ordinea în instituții, verifica cumpărarea, depozitarea și distribuirea materialelor și accesoriilor necesare, pregătesc alimente, servesc gustări și băuturi, supraveghează muncitorii din subordine.
  Grupe de baza componente:
  5121 Administratori (Intendenti)
  5122 Bucătari
  5123 Ospătari și barmani
  5121 ADMINISTRATORI (INTENDENTI)
  Administratorii (intendenții) recruteaza, instruiesc, concediază, organizează și distribuie materiale și accesoriile necesare, supraveghează curățenia și ordinea în hoteluri, cluburi, întreprinderi și instituții.
  Ocupații componente:
  512101 administrator
  512102 administrator piețe și târguri
  512103 cabanier
  512104 gospodar
  512105 intendent
  512106 sef cantina
  512107 îngrijitor vila
  512108 administrator hotel
  512109 sef restaurant
  512110 sef sala restaurant
  512111 dispecer pentru servire în camera (hotel)
  5122 BUCĂTARI
  Bucătării stabilesc meniuri, pregătesc alimente, organizează și coordonează muncă în bucătărie.
  Ocupații componente:
  512201 bucătar
  512202 maistru în arta culinara
  512203 bucătar sef
  5123 OSPĂTARI ȘIBARMANI
  Ospătarii și barmanii servesc gustări și băuturi, sfătuiesc clienții în alegerea vinurilor, servesc la bar băuturi alcoolice și nealcoolice.
  Ocupații componente:
  512301 barman
  512302 ospătar (chelner)
  512303 ajutor ospătar
  IV. 5.1.3. GRUPA MINORA 513
  Personal de îngrijire și asimilat
  Personalul de îngrijire și asimilații acestuia oferă îngrijiri copiilor, supraveghează copiii scolari, prestează servicii pe langa cadrele medicale din spitale sau alte instituții de profil, îngrijesc bolnavi la domiciliu, ajuta specialiștii veterinari, farmaciștii și alți specialiști în exercitarea profesiei.
  Grupe de baza componente:
  5131 Îngrijitoare de copii
  5132 Infirmiere și îngrijitoare în instituții de ocrotire sociala și sanitară
  5133 Îngrijitoare la domiciliu
  5139 Lucrători în serviciu pentru populație neclasificați în grupele de baza anterioare
  5131 ÎNGRIJITOARE DE COPII
  Ingrijitoarele de copii supraveghează toaleta, hrănirea și joaca acestora, îi însoțește la școală sau în activitățile recreative.
  Ocupații componente:
  513101 îngrijitoare de copii
  513102 guvernanta
  5132 INFIRMIERE ȘIINGRIJITOARE ÎN INSTITUȚII DE OCROTIRE SOCIALA ȘISANITARA
  Infirmierele și ingrijitoarele din instituțiile de ocrotire sociala și sanitară isi desfășoară activitatea în preajma medicilor, asistenților medicali, moașelor și dentiștilor și se ocupa, în principal, de pregătirea pacienților în vederea examinării sau tratamentului medical, schimbarea lenjeriei de pat, pregătirea buiotelor, sterilizarea instrumentelor chirurgicale, asistarea dentiștilor, hrănirea pacienților imobilizați la pat; transportul bolnavilor nedeplasabili cu ajutorul brancardelor, pregătirea și aplicarea aparatului gipsat; supraveghează starea de igiena a spatiilor balneare și de tratament.
  Ocupații componente:
  513201 băieș
  513202 brancardier
  513203 gipsar
  513204 infirmiera
  513205 îngrijitoare la unități de ocrotire sociala și sanitară
  513206 lacar
  513207 namolar
  5133 ÎNGRIJITOARE LA DOMICILIU
  Ingrijitoarea la domiciliu oferă servicii de îngrijire personală la domiciliul bolnavilor dependenți, care nu se pot autoservi (infirmi, bătrâni).
  Ocupații componente:
  513301 îngrijitoare bătrâni la domiciliu
  513302 baby sitter
  513303 îngrijitoare bolnavi la domiciliu
  5139 LUCRĂTORI ÎN SERVICIU PENTRU POPULAȚIE NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Personalul de îngrijire și asimilat acestuia care nu se regăsește în subgrupa 513, prestează activități de calificare simpla pe langa specialiști de nivel intermediar.
  Ocupații componente:
  513901 îngrijitor farmacii, cabinete veterinare
  IV. 5.1.4. GRUPA MINORA 514
  Alți lucrători în servicii pentru populație
  Lucrătorii din serviciile directe către populație îndeplinesc sarcini care vizează supravegherea și îngrijirea garderobei, servicii de igiena personală (frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, cosmetica, masaj); imbalsamare și funeralii.
  Grupe de baza componente:
  5141 Coafori, frizeri, cosmeticieni și asimilați
  5142 Valeți, cameriste și însoțitori
  5143 Agenți de pompe funebre și imbalsamatori
  5149 Lucrători în servicii pentru populație neclasificați în grupele de baza
  anterioare
  5141 COAFORI, FRIZERI, COSMETICIENI ȘI ASIMILAȚI
  Coaforii, frizerii, cosmeticienii și asimilații acestora executa tunsori, ondulații, tratamente cosmetice, machiaj, curățat unghii la mâini și la picioare și alte servicii destinate clienților.
  Ocupații componente:
  514101 coafor
  514102 cosmetician
  514103 frizer
  514104 manichiurist
  514105 pedichiurist
  5142 VALEȚI, CAMERISTE ȘIINSOTITORI
  Valetii, cameristele și însoțitorii acompaniaza și fac diferite servicii patronilor lor; îngrijesc garderoba și obiectele personale ale acestora, le citesc sau îi servesc în calitate de partener în activități sportive.
  Ocupații componente:
  514201 camerista hotel
  514202 însoțitor
  514203 liftier
  514204 valet
  5143 AGENȚI DE POMPE FUNEBRE ȘIIMBALSAMATORI
  Agenții de pompe funebre și imbalsamatorii organizează, conduc și rezolva sarcini legate de funeralii, imbalsamare, înhumare sau incinerare.
  Ocupații componente:
  514301 antreprenor servicii funerare
  514302 decorator servicii funerare
  514303 imbalsamator
  5149 LUCRĂTORI ÎN SERVICII PENTRU POPULAȚIE NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Lucrătorii din serviciile pentru populație care nu se regăsesc în grupele de baza anterioare, primesc clienții în restaurante, baruri și cabarete de noapte unde le organizează petrecerea agreabilă a timpului; se deplasează la locurile infectate sau infestate unde acționează cu substanțe dezinfectante, dezinsectante și deratizante pentru eradicarea acestor focare.
  Ocupații componente:
  514901 agent dezinfecție, deratizare, dezinsecție
  514902 astrolog
  514903 gazda club
  514904 organizator prestări servicii
  514905 salvator la ștrand
  IV. 5.1.6. GRUPA MINORA 516
  Personal de paza și ordine publică
  Personalul de paza și ordine publică asigura protecția persoanelor și bunurilor contra riscurilor de incendii și alte riscuri, urmăresc respectarea legii și menținerea ordinii, aplica legea și reglementările legale.
  Grupele de baza componente:
  5161 Pompieri
  5163 Lucrători în penitenciare (gardieni de închisoare)
  5169 Personal de paza și ordine publică, neclasificat în grupele de baza anterioare
  5161 POMPIERI
  Pompierii previn și combat producerea și extinderea incendiilor, salvează persoane, bunuri și mărfuri în timpul și după stingerea incendiilor și accidentelor grave, produse în locuințe, întreprinderi, avioane căzute sau defectate.
  Ocupații componente:
  516101 pompier
  516102 șef formație pompieri
  516103 sef tura pompieri
  516104 servant pompier
  5163 LUCRĂTORI ÎN PENITENCIARE (GARDIENI DE ÎNCHISOARE)
  Lucrătorii din penitenciare supraveghează deținuții în închisoare sau case de reeducare și mențin disciplina; percheziționează deținuții la sosire și le depozitează obiectele de valoare, îi însoțesc la celula; executa ronduri periodice în clădire și supraveghează deținuții în timpul activității, meselor, plimbărilor și inspectează diferitele sectoare pentru a preveni evadarile.
  Ocupații componente:
  516301 gardian de închisoare
  516302 educator în penitenciare
  5169 PERSONAL DE PAZA ȘIORDINE PUBLICĂ, NECLASIFICAT ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Personalul de paza și ordine publică care nu se regăsește în grupele de baza anterioare din grupa minora 516, îndeplinește sarcini care vizează, în principal, patrularea în clădiri și incinte pentru a preveni intrarea ilegala în aceste locuri, furturile, actele de violenta și, la nevoie, recurg la forta pentru a preveni asemenea acte și pentru a intimida pe eventualii agresori.
  Ocupații componente:
  516901 agent paza și ordine
  516902 agent garda corp
  516903 agent paza în incinte (hoteluri, magazine etc.)
  516904 gardian public
  IV. 5.2. SUBGRUPA MAJORA 52
  Modele, manechine și vânzători în magazine și piețe
  Modelele, vânzătorii și prezentatorii îndeplinesc de regula următoarele sarcini: pozează ca modele pentru creații artistice sau publicitare și pentru prezentarea de produse; vand mărfuri în comerțul cu ridicata și amănuntul și efectuează probe demonstrative cu privire la funcționarea sau calitatea produselor.
  Grupe minore componente:
  521 Manechine și asimilați
  522 Vânzători în magazine și piețe
  IV. 5.2.1. GRUPA MINORA 521
  Manechine și asimilați
  Manechinele și alte modele imbraca și prezintă articole vestimentare și alte accesorii pentru a le prezenta clienților în saloane de creație, magazine sau cu prilejul unor manifestări special organizate - parada modei -, pozează ca modele pentru creații artistice, fotografii, sculpturi și filme publicitare.
  Grupe de baza componente:
  5210 Manechine și asimilați
  5210 MANECHINE ȘI ASIMILAȚI
  Manechinele și alte modele imbraca și prezintă articole vestimentare și alte accesorii în scopul vânzării acestora sau pozează ca modele pentru publicitate sau pentru creații artistice.
  Ocupații componente:
  521001 manechin
  521002 model-atelier artistic și publicitate
  521003 prezentator moda
  IV. 5.2.2. GRUPA MINORA 522
  Vânzători în magazine și piețe
  Vânzătorii din magazine și piețe vand mărfuri - cu ridicata și amănuntul iar în cazul aparaturii, prezintă și probează calitatea și modul de funcționare.
  Grupe de baza componente:
  5220 Vânzători în magazine și piețe
  5220 VÂNZĂTORI ÎN MAGAZINE ȘI PIEȚE
  Vânzătorii din magazine și piețe vand clienților mărfuri - în comerțul cu ridicata și amănuntul - și probează calitatea mărfurilor și modul de funcționare a aparaturii expuse spre vânzare.
  Ocupații componente:
  522001 anticar
  522002 bufetier
  522003 librar
  522004 vânzător
  IV. 6. GRUPA MAJORA 6
  Agricultori și lucrători calificați în agricultura, silvicultura și pescuit
  Agricultorii și lucrătorii calificați în agricultura, silvicultura și pescuit efectuează lucrări de pregătire a solului, însămânțări, plantari, tratamente fitosanitare, fertilizare și recoltare a culturilor de câmp; plantează pomi fructiferi, arbori și arbuști; recoltează culturi de gradină și flori; culeg fructe de pădure; cresc, îngrijesc, valorifica animale, în principal, pentru carne, lapte, par, blana și piele; cresc viermi de mătase și albine; întrețin și exploatează păduri și ape; cultiva și recoltează diferite specii acvatice; depozitează și prelucrează produse apicole; valorifica produse către organisme specializate sau cumpărători.
  Subgrupe majore componente:
  61 Agricultori și lucrători calificați în agricultura, silvicultura și pescuit
  IV. 6.1. SUBGRUPA MAJORA 61
  Agricultori și lucrători calificați în agricultura, silvicultura și pescuit
  Agricultorii și lucrătorii calificați în agricultura, silvicultura și pescuit efectuează lucrări de pregătire a solului; insamanteaza, plantează, aplica tratamente fitosanitare prin pulverizare de substanțe insecticide și pesticide; fertilizeaza și recoltează culturile de câmp; plantează pomi fructiferi, arbori și arbuști; recoltează legume și flori; culeg fructe de pădure și plante medicinale; cresc, îngrijesc sau vaneaza animale pentru carne, lapte, blana, piele; cultiva și recoltează diferite specii acvatice; depozitează și prelucrează produse agricole și le valorifica către organisme de comercializare sau la cumpărători.
  Grupe minore componente:
  611 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale
  612 Crescători de animale
  613 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de animale
  614 Lucrători forestieri și asimilați
  615 Pescari și vânători
  IV. 6.1.1. GRUPA MINORA 611
  Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale
  Agricultorii și lucrătorii calificați în culturi vegetale planifica și executa lucrările necesare pentru întreținerea și recoltarea culturilor de câmp, plantarea pomilor fructiferi și a altor arbori și arbuști, recoltarea legumelor, cultivarea plantelor medicinale și vitei-de-vie.
  Grupe de baza componente:
  6111 Agricultori și lucrători calificați în culturi de câmp și legumicultura
  6112 Arboricultori și floricultori
  6115 Viticultori și pomicultori
  6111 AGRICULTORI ȘI LUCRĂTORI CALIFICAȚI ÎN CULTURI DE CÂMP ȘILEGUMICULTURA
  Agricultorii și lucrătorii calificați în culturi de câmp și legumicultura realizează lucrări agricole de pregătire a solului, insamantarea, plantarea, cultivarea și recoltarea culturilor de câmp: grau, orez, sfecla, trestie-de-zahar etc. sau legumelor: cartofi, varza etc. stabilesc suprafata culturilor și asigura aprovizionarea cu semințe, îngrășăminte s.a.
  Ocupații componente:
  611101 agricultor
  611102 gradinar
  611103 legumicultor
  611104 lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultura
  6112 ARBORICULTORI ȘIFLORICULTORI
  Arboricultorii și floricultorii realizează lucrări agricole de: pregătire a pământului, însămânțare, plantare și întreținere de arbori și arbuști, cultivare a plantelor pentru flori și recoltare a produselor din pepiniere, bulbi și samanta; cultiva flori, arbori, arbuști și alte plante ornamentale pentru parcuri sau grădini publice și plante medicinale.
  Ocupații componente:
  611201 arboricultor
  611202 ciupercar
  611203 florar-decorator
  611204 floricultor
  611205 peisagist floricultor
  611206 lucrător calificat în floricultura și arboricultura
  6115 VITICULTORI ȘIPOMICULTORI
  Viticultorii și pomicultorii realizează lucrări de pregătire a solului; asigura semințele și îngrășămintele necesare; stabilesc varietatile pomicole și viticole de cultivat, le plantează, întrețin și recoltează; se ocupa cu depozitarea și prelucrarea produselor pomicole și viticole.
  Ocupații componente:
  611501 pomicultor
  611502 viticultor
  IV. 6.1.2. GRUPA MINORA 612
  Crescători de animale
  Crescătorii de animale se ocupa cu creșterea și îngrijirea: bovinelor, porcinelor, caprinelor, cabalinelor și altor specii, a pasarilor de curte, albinelor, viermilor de mătase etc., obținerea diferitelor tipuri de produse animaliere, depozitarea, prelucrarea acestora și comercializarea lor.
  Grupe de baza componente:
  6121 Crescători-îngrijitori de animale domestice pentru producția de lapte și carne
  6122 Crescători de păsări și fazanieri
  6123 Apicultori și sericicultori
  6124 Crescători-îngrijitori de cabaline
  6125 Crescători de animale mici
  6121 CRESCĂTORI-ÎNGRIJITORI DE ANIMALE DOMESTICE PENTRU PRODUCȚIA DE LAPTE ȘICARNE
  Crescătorii-îngrijitori de animale domestice pentru producția de lapte și carne se ocupa cu creșterea și îngrijirea: bovinelor, ovinelor, porcinelor, caprinelor și altor animale pentru producția de carne, lapte, blana, piele s.a.
  Ocupații componente:
  612101 cioban (oier)
  612102 crescător-îngrijitor de animale domestice pentru producția de lapte și carne
  612103 tocator de furaje (paie)
  612104 lucrător calificat în creșterea animalelor
  6122 CRESCĂTORI DE PĂSĂRI ȘIFAZANIERI
  Crescătorii de păsări și fazanierii se ocupa cu creșterea și îngrijirea pasarilor de curte pentru vânzare sau livrarea regulata de oua, carne sau pene, precum și cu creșterea și îngrijirea fazanilor.
  Ocupații componente:
  612201 crescător de păsări
  612202 fazanier
  6123 APICULTORI ȘISERICICULTORI
  Apicultorii și sericicultorii se ocupa cu creșterea și îngrijirea albinelor în vederea producerii de miere și polenizării culturilor precum și cu creșterea și îngrijirea viermilor de mătase în scopul obținerii gogosilor de mătase.
  Ocupații componente:
  612301 apicultor
  612302 sericicultor
  6124 CRESCĂTORI-ÎNGRIJITORI DE CABALINE
  Crescătorii-îngrijitori de cabaline se ocupa cu creșterea, îngrijirea și dresarea cailor.
  Ocupații componente:
  612401 antrenor cabaline
  612402 crescător-îngrijitor de cabaline
  612403 herghelegiu
  6125 CRESCĂTORI DE ANIMALE MICI
  Crescătorii de animale mici se ocupa cu creșterea, selecționarea și înmulțirea animalelor mici; prelucrarea produselor secundare și valorificarea lor.
  Ocupații componente:
  612501 crescător de animale mici
  IV. 6.1.3. GRUPA MINORA 613
  Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de animale
  Agricultorii și lucrătorii calificați în culturi vegetale și crescătorii de animale planifica și executa lucrările necesare pentru întreținerea și recoltarea culturilor de câmp și altor culturi, precum și pentru creșterea și îngrijirea animalelor; executa lucrările necesare unei exploatări agricole mixte - policultura și creșterea animalelor - și obținerii de produse destinate livrării en-gros sau vânzării cu amănuntul pe piață. Sarcinile acestora constau în: stabilirea suprafețelor destinate diferitelor culturi, speciilor și numărului de animale de crescut; achiziționarea semințelor, îngrășămintelor și furajelor; pregătirea solului, insamantarea și recoltarea produselor agricole; creșterea și întreținerea animalelor și obținerea diverselor produse animaliere; întreținerea construcțiilor, mașinilor și instalațiilor agricole; depozitarea și prelucrarea produselor; livrarea en-gros și vânzarea pe piață a acestora.
  Grupe de baza componente:
  6130 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de animale
  6130 AGRICULTORI ȘI LUCRĂTORI CALIFICAȚI ÎN CULTURI VEGETALE ȘICRESCATORI DE ANIMALE
  Agricultorii și lucrătorii calificați în culturi vegetale și crescătorii de animale planifica și executa lucrările necesare pentru întreținerea și recoltarea culturilor de câmp, arborilor și altor culturi, precum și pentru creșterea și îngrijirea animalelor.
  Ocupații componente:
  613001 agricultor în culturi vegetale și crescător de animale
  IV. 6.1.4. GRUPA MINORA 614
  Lucrători forestieri și asimilați
  Lucrătorii forestieri și asimilații acestora se ocupa cu întreținerea exploatărilor forestiere, stabilirea și marcarea arborilor de tăiat, estimarea volumului de lemn și tăierea arborilor; transformarea lemnului în cărbune de lemn sau extragerea terebentinei brute din lemn folosind instalații simple; supravegherea pentru prevenirea și detectarea incendiilor în pădure și participarea la operațiunile de stingere a incendiilor.
  Grupe de baza componente:
  6141 Lucrători forestieri
  6142 Preparatori mangal
  6141 LUCRĂTORI FORESTIERI
  Lucrătorii forestieri se ocupa cu întreținerea și conservarea fondului forestier, reperarea și marcarea arborilor de tăiat și estimarea volumului de lemn; tăierea, fasonarea și depozitarea lemnelor; supravegherea pentru prevenirea și detectarea incendiilor în pădure și participarea la operațiuni de stingere a incendiilor.
  Ocupații componente:
  614101 cioplitor în lemn
  614102 carbonitor
  614103 fasonator mecanic (cherestea)
  614104 muncitor plantații și amenajare zona verde
  614105 drujbist
  614106 pepinierist
  614107 presator stuf
  614108 protectionist silvic
  614109 recoltator stuf
  614110 rezinator
  614111 sef coloana exploatare stuf
  614112 stivuitor și recepționer silvic
  614113 tăietor silvic
  6142 PREPARATORI MANGAL
  Preparatorii de mangal realizează lucrări de transformare a lemnului în cărbune sau extracția terebentinei brute din lemn prin aplicarea tehnicilor tradiționale.
  Ocupații componente:
  614201 preparator mangal
  614202 mangalizator
  IV. 6.1.5. GRUPA MINORA 615
  Pescari și vânători
  Pescarii și vânătorii cultiva și exploatează diferite specii ale faunei acvatice (pesti, raci, moluște); vaneaza și captureaza mamifere, păsări s.a.
  Grupe de baza componente:
  6151 Lucrători în culturi acvatice
  6152 Pescari în ape interioare și de coasta
  6153 Pescari în mari și oceane
  6154 Vânători
  6151 LUCRĂTORI ÎN CULTURI ACVATICE
  Lucrătorii în culturi acvatice cultiva și exploatează diferite specii ale faunei acvatice; le sacrifica și pregătesc în vederea expedierii; curata, congeleaza sau sărează cantitățile de peste.
  Ocupații componente:
  615101 lucrător în culturi acvatice
  615102 piscicultor
  6152 PESCARI ÎN APE INTERIOARE ȘI DE COASTA
  Pescarii în ape interioare și de coasta se ocupa cu capturarea peștilor și altor specii acvatice în apele interioare sau de coasta, individual sau cu nave de pescuit; pregătirea și repararea plaselor și altor unelte de pescuit; conducerea navelor intre port și locurile de pescuit; instalarea și manevrarea uneltelor de pescuit; curățarea, congelarea sau sararea cantităților de peste.
  Ocupații componente:
  615201 pescar în ape interioare și de coasta
  6153 PESCARI ÎN MARI ȘIOCEANE
  Pescarii în mari și oceane se ocupa cu capturarea peștilor din mari și oceane în echipajele navale de pescuit; pregătirea și repararea plaselor și altor unelte de pescuit; conducerea navelor intre port și locurile de pescuit; instalarea și manevrarea uneltelor de pescuit; curățarea, congelarea sau sararea cantităților de peste.
  Ocupații componente:
  615301 pescar mari și oceane
  6154 VÂNĂTORI
  Vânătorii se ocupa cu capturarea și vânarea animalelor sălbatice și pasarilor, în principal, pentru carne, piele, pene și alte produse; supravegherea și paza zonelor de vânătoare.
  Ocupații componente:
  615401 vânător
  IV. 7. GRUPA MAJORA 7
  Meșteșugari și lucrători calificați în meserii de tip artizanal, de reglare și întreținere a mașinilor și instalațiilor
  Muncitorii clasificați în aceasta grupa executa lucrări manuale sau cu ajutorul unor scule, utilaje și dispozitive parțial mecanizate.
  Majoritatea ocupațiilor din aceasta grupa necesita cunoștințe profesionale care se dobândesc în scoli profesionale, licee industriale sau cursuri de calificare.
  Lucrările specifice constau în: extragerea de materii prime și prelucrarea acestora; executarea, construirea, întreținerea și repararea construcțiilor și altor lucrări; turnarea, sudarea și modelarea metalelor; construirea și montarea aparatelor, motoarelor și accesoriilor; reglarea mașinilor-unelte, întreținerea și repararea mașinilor industriale, inclusiv a motoarelor și vehiculelor, aparatelor electrice și electronice; fabricarea instrumentelor de precizie, bijuteriilor, veselei și altor obiecte din metale prețioase, sticlărie și produse similare; executarea lucrărilor de imprimerie, precum și producerea și prelucrarea bunurilor alimentare și a obiectelor din lemn, textile, piele și altele.
  Subgrupe majore componente:
  71 Meseriași și muncitori calificați în industria extractivă și construcții
  72 Meseriași și muncitori calificați în metalurgie, construcții metalice și asimilați
  73 Meseriași și muncitori calificați în mecanica fina, artizanat, imprimerie și asimilați
  74 Meseriași și muncitori calificați în industria alimentara și alte meserii artizanale
  IV. 7.1. SUBGRUPA MAJORA 71
  Meseriași și muncitori calificați în industria extractivă și construcții
  Meseriasii și muncitorii calificați din industria extractivă și construcții executa lucrări de extragere a minereurilor solide din subteran sau exploatări de suprafata (cărbune), extrag și prelucrează pietrele destinate construcțiilor și executa lucrări specifice activităților de construcții.
  Grupe minore componente:
  711 Mineri și artificieri, tăietori și cioplitori în piatra
  712 Muncitori constructori și asimilați
  713 Muncitori constructori la lucrări de finisare
  714 Zugrăvi, vopsitori, curațitori de fațade, și asimilați
  IV. 7.1.1. GRUPA MINORA 711
  Mineri și artificieri, tăietori și cioplitori în piatra
  Minerii, artificierii, taietorii și cioplitorii în piatra extrag minerale solide din mine subterane sau exploatări de suprafata, incarca și amorseaza explozibilul, taie și fasoneaza pietre pentru construcții.
  Grupe de baza componente:
  7111 Mineri și lucrători în cariera
  7112 Artificieri
  7113 Spărgători, tăietori și cioplitori în piatra
  7111 MINERI ȘI LUCRĂTORI ÎN CARIERA
  Minerii și lucrătorii în cariera executa operații de extragere a cărbunelui, minereului, mineralelor solide și rocilor din mine subterane și de suprafata (granit, calcar, ardezie, silex etc.).
  Ocupații componente:
  711101 miner în subteran
  711102 miner la suprafata
  711103 masurator de gaze, temperatura și radiații
  711104 controlor de producție la minele de aur nativ
  7112 ARTIFICIERI
  Artificierii executa lucrări de amplasare și detonare a explozivului pentru fragmentarea și dislocarea cărbunelui, minereurilor și rocilor; respecta planul de amplasare a explozivului, cantitatea acestuia, precum și normele de protecție a muncii.
  Ocupații componente:
  711201 artificier de mina
  711202 artificier la lucrări de suprafata
  711203 pirotehnician cinematografie și teatru
  7113 SPĂRGĂTORI, TĂIETORI ȘICIOPLITORI ÎN PIATRA
  Spărgătorii, taietorii și cioplitorii în piatra executa lucrări de spargere a pietrelor extrase din cariera (granit, marmura etc), debitare, fasonare și polizare a formelor necesare pentru construcții, taiere și gravare de inscripții sau motive decorative pe plăcile finisate.
  Ocupații componente:
  711301 cioplitor în piatra și marmura
  711302 cioplitor montator piatra, marmura
  711303 gaterist la tăiat blocuri de piatra, marmura
  711304 tăietor, șlefuitor, lustruitor piatra, marmura
  IV. 7.1.2. GRUPA MINORA 712
  Muncitori constructori și asimilați
  Muncitorii constructori și asimilații acestora executa lucrări de zidărie și tâmplărie folosind ca materii prime piatra, caramida, mortarul, fierul beton, lemnul etc. Exercitarea operațiilor specifice necesita cunoștințe legate de duritatea și rezistenta materialelor folosite și de tehnologia construcțiilor; cunoștințele se dobândesc fie prin școală profesională, fie prin cursuri de calificare.
  Grupe de baza componente:
  7121 Muncitori constructori care utilizează tehnici și materiale tradiționale
  7122 Zidari
  7123 Constructori în beton armat și asimilați
  7124 Dulgheri
  7129 Muncitori constructori neclasificați în grupele de baza anterioare
  7121 MUNCITORI CONSTRUCTORI CARE UTILIZEAZĂ TEHNICI ȘIMATERIALE TRADIȚIONALE
  Muncitorii constructori din aceasta grupa de baza executa lucrări de construcții și reparații de locuințe și alte anexe gospodărești din chirpici, lemn, barne etc; niveleaza terenul, sapa fundația și cladesc construcția din materialele respective.
  Ocupații componente:
  712101 muncitor constructor barne, chirpici, piatra
  712102 confecționer placi din diverse materiale
  712103 confecționer plase și pânze rabit din stuf
  7122 ZIDARI
  Zidării executa lucrări de zidărie, adică construiesc și repara fundații, pereți, coșuri înalte, cuptoare, clădiri etc., prin îmbinarea cărămizilor, pietrelor sau materialelor similare după anumite reguli, folosind un liant (mortar) pentru fixarea acestora.
  Ocupații componente:
  712201 sobar
  712202 zidar coșuri fabrica
  712203 zidar pietrar
  712204 zidar samotor
  712205 zidar rosar-tencuitor
  7123 CONSTRUCTORI ÎN BETON ARMAT ȘI ASIMILAȚI
  Constructorii în beton armat executa, în principal, operații privind construirea structurilor și lucrărilor din beton armat; executa turnarea betonului în cofraje, montarea fierului beton, cimentează fântâni și deschiderile din pereți; repara suprafețe din beton și similare.
  Ocupații componente:
  712301 betonist
  712302 fierar betonist
  712303 montator elemente prefabricate din beton armat
  7124 DULGHERI
  Dulgherii construiesc, montează și instaleaza diferite structuri din lemn pe șantierele de construcții, ajustează, asamblează, imbina, finiseaza, încadrează usi, ferestre, pereți despărțitori din lemn în interiorul construcțiilor; confectioneaza podine din lemn pentru schele; executa cofraje pentru turnarea betonului; executa construcții din lemn cu caracter provizoriu sau definitiv (baracamente, case de locuit, magazii etc.).
  Ocupații componente:
  712401 dulgher (exclusiv restaurator)
  7129 MUNCITORI CONSTRUCTORI NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Muncitorii încadrați în aceasta grupa practica meserii de construcții și întreținere a drumurilor și podurilor, cailor ferate și liniilor de tramvai (asfaltare, pavare etc.), care nu au fost cuprinse în grupele de mai sus.
  Ocupații componente:
  712901 muncitor hidrometru
  712902 pavator
  712903 sapator fântâni
  712904 asfaltator
  712905 cantonier
  712906 chesonier
  712907 constructor cai ferate
  712908 constructor linii tramvai
  712909 drenor canalist
  712910 fascinar
  712911 finisor terasamente
  712912 muncitor hidrogeolog
  712913 muncitor constructor senal navigabil, lucrări hidrotehnice și portuare
  712914 sef echipa întreținere poduri metalice, viaducte și tuneluri
  712915 agent hidrotehnic
  712916 revizor cale sau puncte periculoase
  712917 meserias întreținere cale
  712918 sef echipa întreținere cale
  712919 meserias întreținere poduri metalice, viaducte și tuneluri
  IV. 7.1.3. GRUPA MINORA 713
  Muncitori constructori la lucrări de finisare
  Muncitorii constructori la lucrări de finisare executa acoperișuri, montări de parchete, turnari și finisari de mozaicuri; instaleaza și montează țevi și izolații termice și acustice; executa rețelele de distribuție a energiei electrice pentru clădiri și alte lucrări de finisare.
  Grupe de baza componente:
  7131 Constructori de acoperișuri
  7132 Parchetari, linolisti, mozaicari și faiantari
  7133 Ipsosari
  7134 Montatori de izolații termice și acustice
  7135 Geamgii
  7136 Instalatori și montatori de țevi
  7137 Electricieni în construcții
  7131 CONSTRUCTORI DE ACOPERIȘURI
  Constructorii de acoperișuri executa lucrări de acoperire a construcțiilor cu table metalice, materiale sintetice, tigle, asfalt, ardezie și alte materiale.
  Ocupații componente:
  713101 acoperitor-invelitor tigla, azbociment, tabla
  7132 PARCHETARI, LINOLISTI, MOZAICARI ȘIFAIANTARI
  Parchetarii executa lucrări de pregătire, montează și finiseaza parchete în interiorul clădirilor; linolistii croiesc, fixează și lipesc foliile de linoleum; mozaicarii toarna și finiseaza mozaicuri; faianțării pregătesc pereții, aplica și imbina plăcile de faianta.
  Ocupații componente:
  713201 faiantar (exclusiv restaurator)
  713202 montator placaje interioare și exterioare
  713204 parchetar-linolist
  713204 mozaicar restaurator
  7133 IPSOSARI
  Ipsosarii executa tencuieli interioare din mortar de var cu adaos de ipsos; gletuiesc suprafețele pereților cu un strat subțire de pasta de ipsos, profiluri interioare și exterioare (scafe, brauri, ancadramente, cornișe etc.), cu ajutorul sabloanelor; montează profile, prefabricate, lucrări de marmura artificiala sau stuco-marmura executate cu ipsos sau var.
  Ocupații componente:
  713302 turnator ornamentalist
  7134 MONTATORI DE IZOLAȚII TERMICE ȘIACUSTICE
  Montatorii de izolații termice și acustice executa lucrări pentru asigurarea izolării termice și acustice în construcții prin fixarea, lipirea, izolarea cu diferite materiale (placi din stufit, vata minerala, beton celular, materiale plastice, placi fibrolemnoase etc.) a pereților, planșeelor, teraselor, conductelor.
  Ocupații componente:
  713401 izolator fonic
  713402 izolator frigorific
  713403 izolator hidrofug
  713404 izolator lucrări speciale (antiacide și de protecție)
  713405 izolator termic
  7135 GEAMGII
  Geamgiii aleg panourile de sticla, taie, măsoară și montează sticla la ferestre, vitrine, magazine, pereți despărțitori, tablouri; realizează vitralii și panouri decorative.
  Ocupații componente:
  713501 geamgiu
  7136 INSTALATORI ȘIMONTATORI DE ȚEVI
  Instalatorii și montatorii de țevi executa lucrări de montaj de instalații sanitare, gaze, încălzire centrala, ventilare și condiționare, alimentare cu apa, rețele exterioare și instalații frigorifice.
  Ocupații componente:
  713601 detector pierderi apa și gaze
  713602 instalator apa, canal
  713603 instalator frigotehnist
  713604 instalator încălzire centrala și gaze
  713605 instalator rețele exterioare apa
  713606 instalator ventilare și condiționare apa
  713607 verificator canale subterane
  7137 ELECTRICIENI ÎN CONSTRUCȚII
  Electricienii în construcții trasează instalațiile electrice; executa lucrări în vederea susținerii diverselor piese ale acestora; montează elementele componente (tuburi, conductori, cabluri, lămpi, tablouri etc.); executa legăturile, conexiunile și racordurile electrice; repara și întrețin aceste instalații.
  Ocupații componente:
  713701 electrician în construcții
  IV. 7.1.4. GRUPA MINORA 714
  Zugrăvi, vopsitori, curațitori de fațade și asimilați
  Muncitorii, meseriasii din aceasta grupa de baza zugravesc, executa lucrări de vopsitorie pe carcase metalice, structurile metalice ale clădirilor, curata fațadele clădirilor și cosurile industriale.
  Grupe de baza componente:
  7141 Zugrăvi, tapetari, lacuitori și vopsitori
  7143 Curațitori de fațade și coșari
  7141 ZUGRĂVI, TAPETARI, LACUITORI ȘIVOPSITORI
  Meseriasii din aceasta grupa de baza executa lucrări de varuire, zugrăveli, vopsitorie pe pereții clădirilor, lemn, metal; aplica tapete de hârtie sau material plastic pe pereții tencuiti sau din beton.
  Ocupații componente:
  714101 tapetar
  714102 zugrav, vopsitor
  714103 lacuitor lemn
  714104 vopsitor industrial
  714105 finisor-lacuitor lemn
  714106 stucaturist
  7143 CURAȚITORI DE FAȚADE ȘICOSARI
  Curățitorii de fațade curata fațadele din pietre tăiate, cărămizi, metal sau alte materiale cu ajutorul produselor chimice, jetului de vapori sau nisip sub presiune; cosarii inlatura prin procedee specifice funinginea depusa în interiorul coșurilor industriale.
  Ocupații componente:
  714301 cosar
  714302 curățitor de fațade
  IV. 7.2. SUBGRUPA MAJORA 72
  Meseriași și muncitori calificați în metalurgie, construcții metalice și asimilați
  Muncitorii din aceasta subgrupa majora toarna metalele, le sudeaza, le prelucrează la cald sau prin alte procedee; montează, întrețin și repara structuri metalice; regleaza mașini unelte; asamblează, întrețin și repara motoare, vehicule, instalații și echipamente electrice.
  Grupe minore componente:
  721 Turnători, sudori, tinichigii-cazangii, alți lucrători în construcții metalice
  722 Forjori, matriteri, reglori și asimilați
  723 Mecanici, montatori și reparatori de mașini și utilaje
  724 Montatori și reparatori de aparate și echipamente electronice și
  electrotehnice
  IV. 7.2.1. GRUPA MINORA 721
  Turnători, sudori, tinichigii-cazangii și alți lucrători în construcții metalice
  Persoanele având aceste meserii confectioneaza forme pentru turnarea metalelor; sudeaza și taie piese metalice; confectioneaza și repara articole din tabla; montează, întrețin și repara structuri metalice grele și de ridicat, funiculare și alte instalații.
  Grupe de baza componente:
  7211 Turnători, formatori, miezuitori
  7212 Sudori și debitatori autogeni
  7213 Tinichigii-cazangii
  7214 Constructori și montatori de structuri metalice
  7215 Lucrători la montarea și întreținerea de instalații de ridicat și transportat
  7216 Scafandri și alți lucrători subacvatici
  7211 TURNĂTORI, FORMATORI, MIEZUITORI
  Meseriasii specializați ca turnători, formatori, miezuitori, confectioneaza manual sau mecanic formele pentru turnare și miezurile, după care executa operațiunea de turnare a metalului pentru realizarea piesei stabilite.
  Ocupații componente:
  721101 curățitor sablator
  721102 modelier lemn
  721103 modelier metal
  721104 modelator miezuitor
  721105 modelier naval
  721106 operator la mașini de brichetat span
  721107 pregătitor metale vechi pentru retopire
  721108 recuperator metale vechi
  721109 topitor aliaje tipografie
  721110 topitor fonta și neferoase
  721111 topitor, turnator metale și aliaje neferoase
  721112 turnator fonta pe banda
  721113 turnator formator
  721114 turnator pregătitor oțelărie
  721115 turnator modelier
  721116 turnator metale și neferoase
  7212 SUDORI ȘIDEBITATORI AUTOGENI
  Sudorii și debitatorii autogeni sudeaza sau decupeaza piese metalice cu ajutorul surselor de caldura (gaz, arc electric, flacara oxiacetilenică sau alte procedee) prin taiere, topire; asamblează piese metalice prin fuziune.
  Ocupații componente:
  721201 lipitor de placute la scule așchietoare
  721202 sudor autogen
  721203 sudor electric
  721204 sudor automatist
  721206 tăietor cu flacara (autogen)
  721207 sudor cu gaze
  721208 sudor în mediu protector
  7213 TINICHIGII-CAZANGII
  Tinichigiii trasează repere pe tabla în vederea decuparii și fasonarii; realizează și repara articole pentru menaj, jgheaburi, toate având ca materie prima tabla din otel, arama, cositor, alama, aluminiu, zinc sau tabla galvanizata. Montează și repara piese din tabla pentru vehicule și avioane.
  Cazangiii fabrica și repara cazane, rezervoare (cisterne, cuve, recipiente și similare).
  Ocupații componente:
  721301 cazangiu recipiente
  721302 probator hidraulic cazane, țevi, recipiente
  721303 tinichigiu carosier
  721304 tinichigiu industrial
  721305 tinichigiu de șantier
  721306 tinichigiu structurist de aviație
  721307 cazangiu tevar
  721308 cazangiu formator
  7214 CONSTRUCTORI ȘIMONTATORI DE STRUCTURI METALICE
  Constructorii și montatorii de structuri metalice decupeaza, fasoneaza și nituiesc elemente metalice pentru încorporarea lor în clădiri, nave.
  Ocupații componente:
  721401 finisor cocleti
  721402 finisor ace și accesorii
  721403 confecționer capace de carde
  721404 confecționer cocleti
  721405 confecționer plase din sarma
  721406 formator țevi prin sudare
  721407 lăcătuș construcții metalice și navale
  721408 lăcătuș de mina
  721409 lăcătuș revizie vagoane
  721410 lăcătuș mecanic
  721411 lăcătuș montator
  721412 presator metale la rece
  721413 reconditioner scule și utilaje petroliere
  721414 sanfrenator
  721415 pregătitor, montator, reparator ite, cocleti, lamele, spete
  721416 reparator garnituri carde
  721417 tubulator naval
  721418 masinist la litografiat și vernisat tabla
  721419 masinist la confecționarea ambalajelor metalice
  721420 masinist la confecționarea tuburilor de aluminiu
  721421 constructor și montator de structuri metalice
  721422 masinist la fabricarea acelor și accesoriilor
  721423 nituitor
  721424 lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale
  721425 masinist la confecționarea spetelor și spiralelor
  721426 montator ajustor spete
  721427 lipitor și protejator spete
  721428 tăietor pentru garnituri de carde
  721429 masinist mecanic la confecționare garnituri carde
  721430 lăcătuș-depanator utilaje calcul
  7215 LUCRĂTORI LA MONTAREA ȘIINTRETINEREA DE INSTALAȚII DE RIDICAT ȘITRANSPORTAT
  Lucrătorii la montarea și întreținerea de instalații de ridicat și transportat montează instalații de ridicat; instaleaza și întrețin cabluri metalice și fire pe șantiere (de construcții, foraj puțuri petrol și gaze), la bordul navelor și avioanelor. Concret, leaga, repara și ajustează legatură firelor, corzilor, cablurilor metalice pentru punerea în funcțiune a diferitelor tipuri de funiculare și platforme mobile pentru transport persoane și materiale, pentru construirea podurilor suspendate etc.
  Ocupații componente:
  721501 mecanic montator instalații cu cablu în silvicultura și exploatări forestiere
  7216 SCAFANDRI ȘIALTI LUCRĂTORI SUB APA
  Scafandrii și lucrătorii similari executa lucrări sub apa necesare instalării și reparării podurilor, pilonilor și fundației pentru construcții portuare; verifica starea navelor aflate la apa și a instalațiilor subacvatice, semnalează prin imersiune, situația navelor naufragiate.
  Ocupații componente:
  721601 scafandru
  721602 scafandru autonom
  721603 scafandru sef grup
  721604 scafandru sef utilaj
  721605 scafandru greu
  IV. 7.2.2. GRUPA MINORA 722
  Forjori, matriteri, reglori și asimilați
  Forjorii, matrițerii și asimilații acestora realizează lucrări de prelucrare a fierului, otelului și altor metale prin procedee de ciocănire (lovire), forjare, presare, trefilare, în vederea fabricării și reparării de utilaje și echipamente; regleaza mașini-unelte, profileaza și rectifica suprafețe metalice.
  Grupe de baza componente:
  7221 Forjori, stantatori și presatori
  7222 Sculeri
  7223 Reglori și reglori conductori de mașini unelte
  7224 Lucrători la mașini de polizat, rectificat și ascuțit
  7221 FORJORI, STANTATORI ȘIPRESATORI
  Forjorii, ștanțatorii, presatorii și matrițerii executa operații de schimbare a formei și dimensiunilor pieselor prin deformare plastica, manual cu ajutorul mașinilor universale de forjat sau specializate, prin încălzire prealabila. În procesul de execuție, meseriasii cu aceste calificări folosesc nicovale, placi de otel, ciocane manuale sau pneumatice, dalti, dispozitive de îndoire, refulare etc., obținând piese de diverse tipodimensiuni, complexități și greutăți.
  Ocupații componente:
  722101 forjor matrițer
  722102 prelucrator mecanic metale prețioase
  722103 presator piese din pulberi metalice
  722104 stantator
  722105 presator, ambutisor la cald
  722106 forjor manual
  722107 forjor arcurar
  722108 forjor mecanic
  722109 confecționer ferodouri
  722110 preparator pulberi
  722111 cuptorar termist pentru ferite
  722112 fierar-potcovar
  722113 formator-presator ferite
  722114 finisor ferite
  7222 SCULERI
  Sculerii SDV prelucrează dispozitive verificatoare și matrite pentru care executa operații de ajustare, gaurire, filetare, tusare, lepuire, prelucrare prin electroeruziune etc; în funcție de specificul materialului folosesc diferite mașini unelte ca: freze, strunguri, raboteze și altele, pentru a asigura funcționarea cu precizie a acestora.
  Ocupații componente:
  722201 lăcătuș SDV
  722202 sculer matrițer
  722203 lăcătuș AMC
  722204 lăcătuș mecanica fina
  7223 REGLORI ȘIREGLORI CONDUCTORI DE MAȘINI - UNELTE
  Reglorii executa toate reglările mecanice pentru asigurarea parametrilor tehnologici la un grup de instalații, mecanisme, automate sau mașini și agregate care funcționeaza ca linie complexa. Principalele operații ce se executa în cadrul reglajului sunt montarea și demontarea sculelor și dispozitivelor, verificarea lor, diferite ajustări în vederea reglării, reglarea mecanismelor de pornire-oprire și siguranța în funcționare, asigurarea funcționarii în regimul optim de funcționare.
  Ocupații componente:
  722301 reglor la mașini pentru fabricarea cablurilor, conductorilor electrici și materialelor electrice
  722302 reglor la mașini pentru confecționarea elementelor galvanice
  722303 reglor benzi montaj
  722304 masinist la linii automate așchietoare
  722305 reglor mașini de bobinat și platinat
  722306 reglor la mașini de prelucrare mase plastice
  722307 reglor mașini - unelte
  722308 reglor montator
  722309 reglor la mașini pentru fabricarea lămpilor electrice
  722310 reglor și reglor-conductor la mașini-unelte
  7224 LUCRĂTORI LA MAȘINI DE POLIZAT, RECTIFICAT ȘIASCUTIT
  Lucrătorii la mașini de polizat, rectificat și ascuțit conduc mașini fixe sau portabile de polizat și rectificat, de ascutire a uneltelor de tăiat; repara, ajustează și ascut lamele de tăiat și dinții metalici ai cilindrilor de la mașinile de cardat textile. Principalele operații de rectificare sunt: rectificarea universala, rectificare dantura caneluri, honuire, rodare, lepuirea și ascuțirea de scule și instrumente.
  Ocupații componente:
  722401 ascutitor laminate la cald
  722402 ascutitor laminate la rece
  722403 ascutitor calitor garnituri de carde
  722404 ascutitor scule, instrumente medicale și obiecte de uz casnic
  722405 debitator-șlefuitor perii de mașini electrice
  722406 polizator
  722407 șlefuitor metale
  722408 frezor universal
  722409 gauritor filetator
  722410 honuitor, rodator-lepuitor
  722411 rabotor mortezor universal
  722412 rectificator universal
  722413 strungar universal
  722414 brosator
  722415 frezor la mașini roti dintate
  722416 gravor mecanic
  722417 rabotor, mortezor roti dintate
  722418 rectificator dantura caneluri
  722419 strungar la strung paralel și de detalonat
  722420 strungar la strung revolver
  722421 strungar la strung carusel
  722422 strungar la mașini orizontale
  722423 strungar la mașini de alezat
  722424 strungar la mașini de prelucrat în coordonate
  722425 strungar la mașini de strunjit roti cai ferate
  722426 rectificator piese producătoare de ochiuri
  IV. 7.2.3. GRUPA MINORA 723
  Mecanici, montatori și reparatori de mașini și utilaje
  Mecanicii, montatorii și reparatorii de mașini și utilaje ajustează, instaleaza, întrețin și repara motoare, vehicule, mașini agricole și industriale.
  Grupe de baza componente:
  7231 Mecanici, montatori și reparatori de autovehicule
  7232 Mecanici, montatori și reparatori de motoare de avioane
  7233 Mecanici, montatori și reparatori de mașini agricole și industriale
  7231 MECANICI, MONTATORI ȘIREPARATORI DE AUTOVEHICULE
  Mecanicii, montatorii și reparatorii de autovehicule executa operații de ajustare, instalare, întreținere și reparare a motoarelor de autovehicule. Înlocuiesc motoarele defecte ale autovehiculelor, piesele uzate și regleaza mecanisme de direcție, frânare, oprire-pornire și altele.
  Ocupații componente:
  723101 electrician auto
  723102 electromecanic auto
  723103 mecanic auto
  723104 lăcătuș montator agregate energetice și de transport
  7232 MECANICI, MONTATORI ȘIREPARATORI DE MOTOARE DE AVIOANE
  Mecanicii, montatorii și reparatorii de motoare de avioane instaleaza, examinează, încearcă, întrețin și repara motoare de avion. Verifica mecanismele de siguranță, înlocuiesc piesele uzate pentru asigurarea unei bune funcționari a motoarelor de avion.
  Ocupații componente:
  723201 mecanic aviație
  7233 MECANICI, MONTATORI ȘIREPARATORI DE MAȘINI AGRICOLE ȘIINDUSTRIALE
  Muncitorii calificați din aceasta grupa executa operații de instalare, montare, întreținere și reparare a motoarelor agricole și industriale, a echipamentelor mecanice, cu exceptia celor de autovehicule și avioane.
  Ocupații componente:
  723301 frigoriferist (frigotehnist)
  723302 mecanic agricol
  723303 motorist
  723304 ungător-gresor
  IV. 7.2.4. GRUPA MINORA 724
  Montatori și reparatori de aparate și echipamente electronice și electrotehnice
  Montatorii și reparatorii de aparate și echipamente electrotehnice și electronice executa operații de montaj, instalare, reglare și reparare a aparatelor electrice și electronice.
  Grupe de baza componente:
  7241 Electromecanici montatori și reparatori de aparate și echipamente electrice și energetice
  7242 Electroniști montatori și reparatori de aparate și echipamente electronice
  7244 Electromecanici montatori și reparatori de instalații telegrafice și telefonice
  7245 Electricieni montatori și reparatori de linii electrice aeriene și subterane
  7241 ELECTROMECANICI MONTATORI ȘIREPARATORI DE APARATE ȘIECHIPAMENTE ELECTRICE ȘIENERGETICE
  Electromecanicii din aceasta grupa de baza montează, regleaza și repara aparate și echipamente electrice și energetice de toate tipurile (motoare electrice, dinamuri, tablouri de comanda și distribuție, instrumente sau componente electrice la mașini agricole și industriale, autovehicule, aeronave, precum și partea electrica la obiectele de uz casnic etc.).
  Ocupații componente:
  724101 electrician echipamente electrice și energetice
  724102 bobinator aparataj electric
  724103 electromecanic reparator obiecte de uz casnic
  724104 bobinator mașini electrice rotative
  724105 electrician aparate măsură-control și automatizare în centrale termoelectrice și nuclearo-electrice
  724106 electrician montare și reparații aparataj electric de protecție, relee, automatizare
  724107 bobinator condensatori pentru instalații electrice
  724108 electrician verificări și măsurători electrice în centrale și rețele electrice
  724109 bobinator transformatoare
  724110 montator reglor și depanator de aparataj electric
  724111 montator reglor și depanator pentru aparate de măsură electrice și relee
  724112 montator reglor și depanator de ascensoare
  724113 electrician nave
  7242 ELECTRONIȘTI, MONTATORI ȘIREPARATORI DE APARATE ȘIECHIPAMENTE ELECTRONICE
  Electroniștii, montatorii și reparatorii de aparate și echipamente electronice regleaza, întrețin și repara echipamente de calcul, echipamente de înregistrare și transmisie sunet și imagine și alte componente electronice.
  Ocupații componente:
  724201 electrician depanator utilaje calcul
  724202 electronist depanator utilaje calcul
  724203 plantator elemente electronice
  7244 ELECTROMECANICI MONTATORI ȘIREPARATORI DE INSTALAȚII TELEGRAFICE ȘITELEFONICE
  Electromecanicii montatori și reparatori de instalații telegrafice și telefonice montează, întrețin și repara instalații telefonice și telegrafice din centralele telefonice și alte locuri unde se instaleaza asemenea echipamente.
  Ocupații componente:
  724401 automatist
  724402 electromecanic SCB (semnalizare, centralizare, blocare)
  724403 electromecanic radio-radioficare
  724404 electromecanic rețele cabluri
  724405 electromecanic rețele linii
  724406 electromecanic telegrafie, telefonie
  724407 electronist telecomunicații
  724408 jonctor
  724409 linior
  724410 montator, reglor, testor aparatura de telecomunicații și instalații de semnalizare, centralizare și blocare
  724411 electromecanic electroalimentare
  724412 muncitor radioelectronist
  7245 ELECTRICIENI, MONTATORI ȘIREPARATORI DE LINII ELECTRICE AERIENE ȘISUBTERANE
  Electricienii, montatorii și reparatorii de linii electrice instaleaza și repara linii electrice aeriene și subterane, racordeaza cabluri pentru transportul energiei electrice și pentru tracțiune electrica.
  Ocupații componente:
  724501 electrician exploatare centrale și stații electrice
  724502 electrician exploatare rețele electrice
  724503 electrician montare și reparații cabluri electrice subterane
  724504 electrician montare și reparații linii electrice aeriene
  724505 electrician montare și reparații echipament electric din centrale, stații și posturi de transformare electrice
  724506 electrician protecție relee, automatizări și măsurători electrice
  724507 electrician de întreținere și reparații
  724508 electrician montator de instalații automatizate
  724509 electrician montator de instalații electrice la mijloace de transport
  724510 electrician pentru protecția catodica
  724511 electrician rural
  724512 electrician de mina
  724513 electrician pentru utilizarea energiei electrice
  IV. 7.3. SUBGRUPA MAJORA 73
  Meseriași și muncitori calificați în mecanica fina, artizanat, imprimerie și asimilați
  Meseriasii din mecanica fina, artizanat, imprimerie și asimilații acestora realizează și repara instrumente și aparate de mecanica fina și precizie, instrumente muzicale, bijuterii, articole artizanate din lemn, textile, piele și alte materiale, lucrări de tipografie și legătorie. Lucrările se executa manual sau cu scule și mașini mecanice, pentru reducerea efortului fizic sau îmbunătățirea calității produselor.
  Grupe minore componente:
  731 Lucrători în mecanica fina și asimilați
  732 Olari, sticlari și lucrători asimilați
  733 Lucrători meseriași în executarea de produse artizanale din lemn, textile, piele și alte materiale
  734 Lucrători poligrafi și asimilați
  IV. 7.3.1. GRUPA MINORA 731
  Lucrători în mecanica fina și asimilați
  Lucrătorii din mecanica fina și asimilații acestora confectioneaza, repara instrumente și aparate de precizie, instrumente muzicale, bijuterii și efectuează operații de precizie în metal și alte materiale.
  Grupe de baza componente:
  7311 Confectioneri și reparatori de instrumente și aparate de precizie
  7312 Confectioneri și acordori de instrumente muzicale
  7313 Giuvaergii și alți lucrători de precizie în metal și alte materiale
  7311 CONFECTIONERI ȘIREPARATORI DE INSTRUMENTE ȘIAPARATE DE PRECIZIE
  Confecționerii și reparatorii de instrumente și aparate de precizie executa, regleaza și repara aparate și instrumente optice utilizate în aviație, marina, meteorologie, medicina; executa proteze medicale ortopedice și dentare.
  Ocupații componente:
  731101 AMC-ist
  731102 armurier
  731103 blocator, chituitor, deblocator
  731104 ceasornicar
  731105 centrator, debordator piese optice
  731106 centrator, finisor aparate optice
  731107 degresator, curatator piese și aparate optice
  731108 lipitor lentile și prisme
  731109 montator aparatura optica
  731110 optician
  731111 optician armament
  731112 confecționer seringi
  731113 presator piese optice
  731114 reparator aparate foto
  731115 reparator stilouri, brichete
  731116 reparator umbrele
  731117 gravor piese optice
  731118 debitator - ebosator
  731119 dusisator - polizator
  731120 tratamentist piese optice
  731121 metrolog și depanator mecanica fina, tehnica digitala și analogica (MFTDA)
  7312 CONFECTIONERI ȘIACORDORI DE INSTRUMENTE MUZICALE
  Confecționerii și acordorii de instrumente muzicale sunt meseriași specializați în confecționarea, acordarea și repararea de instrumente muzicale cu coarde, de suflat, percuție. Pentru executarea acestora se folosesc scule specifice și materii prime care să corespunda din punct de vedere calitativ.
  Ocupații componente:
  731201 acordor acordeoane, armonici
  731202 acordor piane, pianine, orga, tambal
  731203 caserator și șlefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane
  731204 ceruitor de piastrine pentru acordeoane
  731205 constructor claviatura
  731206 constructor-reparator de acordeoane și armonici
  731207 constructor-reparator de alte instrumente muzicale (suflat, percuție)
  731208 filator corzi pentru piane
  731209 montator corp sonor la piane
  731210 montator reglor piane
  731211 montator ajustor de acordeoane
  731212 lutier
  7313 GIUVAERGII ȘIALTI LUCRĂTORI DE PRECIZIE ÎN METAL ȘIALTE MATERIALE
  Giuvaergiii și ceilalți lucrători de precizie în metal și alte materiale confectioneaza obiecte de arta și podoaba prin prelucrarea metalului prețios; fixează și incrusteaza în metale prețioase sau comune pietre prețioase, sintetice sau din sticla; prelucrează și confectioneaza obiecte de uz casnic, tacâmuri și obiecte de galanterie, după modele.
  Ocupații componente:
  731301 argintar
  731302 bijutier metale prețioase
  731303 cizelator
  731304 cizelator clișee galvanice
  731305 confecționer stampile de cauciuc, metal, facsimile
  731306 gravor manual
  731307 tintuitor
  731308 bijutier metale comune
  731309 giuvaergiu
  IV. 7.3.2. GRUPA MINORA 732
  Olari, sticlari și lucrători asimilați
  Olarii, sticlarii și lucrătorii asimilați prelucrează și produc materiale abrazive, obiecte din ceramica, pământ ars, porțelan, cărămizi, sticla; graveaza motive ornamentale și decoreaza articole de sticla și ceramica; aplica motive decorative pictate (vopsite) pe diferite obiecte și firme (tablite).
  Grupe de baza componente:
  7321 Olari și formatori în ceramica și materiale abrazive
  7322 Sticlari (suflatori, tăietori de sticla, polizori de sticla etc.)
  7323 Gravori pe sticla
  7324 Pictori, decoratori pe sticla și ceramica
  7321 OLARI ȘIFORMATORI ÎN CERAMICA ȘIMATERIALE ABRAZIVE
  Olarii și formatorii în ceramica și materiale abrazive confectioneaza articole din pământ ars, faianta și porțelan, forme în argila sau ipsos; fasoneaza articole din argila pe roata de olărit; executa turnarea manuală în forme a cărămizilor și țiglelor; realizează articole din materiale ceramice prin presare manuală; produc obiecte abrazive prin turnarea și presarea amestecului abraziv.
  Ocupații componente:
  732101 aplicator de detalii la produse din ceramica
  732102 debavurator - retușor la produse din ceramica fina
  732103 turnator produse ceramice
  732104 fasonator produse ceramice
  732105 glazurator produse din ceramica fina
  732106 modelator ceramica
  732107 olar ceramica (artizanat)
  732108 preparator mase ceramice
  732109 presator produse ceramice
  732110 rasnitor smalt
  732111 șlefuitor produse din ceramica fina
  7322 STICLARI (SUFLATORI, TĂIETORI DE STICLA, POLIZORI DE STICLA ETC.)
  Sticlarii executa operații de fasonare a sticlei topite prin suflare, turnare manuală a sticlei încălzite, îndoire, turnare și presare a sticlei optice pentru fabricarea lentilelor, polizarea marginilor sticlei și a lentilelor, tăierea sticlei în foi cu ajutorul uneltelor manuale.
  Ocupații componente:
  732201 brigadier la fabricarea sticlei
  732202 confecționer geam dublu termoizolator
  732203 trăgător, șlefuitor, gradator nivele
  732204 prelucrator topitura sticla la presa
  732205 prelucrator topitura sticla la teava
  7323 GRAVORI PE STICLA
  Gravorii pe sticla executa manual sau mecanic operații de gravare de inscripții sau motive ornamentale pe articole de sticla, cu ajutorul pietrelor abrazive sau cu substanțe erodante.
  Ocupații componente:
  732301 gradator vase și aparate de laborator
  732302 gravor produse de sticla
  732303 inscriptioner pe produse de sticla și ceramica
  7324 PICTORI, DECORATORI PE STICLA ȘICERAMICA
  Pictorii, decoratorii pe sticla și ceramica pictează cu pensula sau pistolul (spray) motive ornamentale; transfera modele cu ajutorul matritelor, tiparelor de cauciuc sau alte procedee; aplica cu ajutorul unor instrumente emailuri, glazuri sau lacuri pe obiectele de decorat; acoperă sticla de oglinda cu soluții de argint.
  Ocupații componente:
  732401 pictor pe sticla și ceramica
  732402 oglindar
  IV. 7.3.3. GRUPA MINORA 733
  Lucrători meseriași în executarea de produse artizanale din lemn, textile, piele și alte materiale
  Lucrătorii meseriași executanți de produse artizanale din lemn, textile, piele și alte materiale produc, prin metode tradiționale, articole de uz personal, casnic și obiecte decorative; pregătesc lemnul, paiele, pietrele, scoicile și alte materiale; asamblează și decoreaza obiecte; împletesc, tricoteaza, brodeaza; realizează dantele; confectioneaza încălțăminte traditionala, posete, curele și alte accesorii.
  Grupe de baza componente:
  7331 Lucrători-meseriași în executarea de produse artizanale din lemn și alte materiale
  7332 Lucrători-meseriași în executarea de produse artizanale din textile, piele și materiale similare
  7331 LUCRĂTORI-MESERIAȘI ÎN EXECUTAREA DE PRODUSE ARTIZANALE DIN LEMN ȘIALTE MATERIALE
  Lucrătorii-meseriași de produse artizanale din lemn și alte materiale prelucrează și modelează materiile prime și produc vase, cani, coșuri, pălării de paie, obiecte din os, salatiere, statuete, piese pentru plaja, proteze dentare și ortopedice etc.
  Ocupații componente:
  733101 confecționer piese, linguri, spițe, albii, donite, cozi de unelte, sindrila, ciubere
  733102 confecționer jucării
  733103 confecționer obiecte artizanale din lemn
  733104 confecționer plute
  733105 confecționer garnituri pentru etanșare
  733106 pirogravor
  733107 ramar poleitor
  733108 sculptor în lemn
  733109 confecționer creta scolara
  733110 traforator manual lemn
  733111 dogar manual
  733112 rotar caretas
  733113 lumanarar
  733114 confecționer cuțite, brice, brățări, andrele, agrafe, inele
  733115 confecționer nasturi, piepteni
  733116 confecționer obiecte casnice din deșeuri aluminiu și alte metale
  733117 confecționer obiecte din ipsos
  733118 confecționer obiecte din os, scoica, mica etc.
  733119 confecționer manual în metaloplastie
  733120 confecționer corzi din intestine
  733121 incadrator tablouri
  733122 confecționer materiale didactice pentru științele naturii
  733123 confecționer proteze dentare
  733124 confecționer proteze ortopedice
  7332 LUCRĂTORI-MESERIAȘI ÎN EXECUTAREA DE PRODUSE ARTIZANALE DIN TEXTILE, PIELE ȘIMATERIALE SIMILARE
  Lucrătorii-meseriași de produse artizanale din textile, piele și materiale similare produc țesături, îmbrăcăminte tricotata, broderii, articole de uz casnic, papuci, posete, curele etc.; pregătesc și vopsesc pieile.
  Ocupații componente:
  733201 confecționer plase pescărești
  733202 confecționer articole hârtie
  733203 confecționer bibelouri din Jenille
  733204 decorator în piele
  733205 velator-matisor
  733206 confecționer manual de produse din sfori sau frânghii
  733207 ghemuitor
  733208 polierator frânghii
  733209 cablator frânghii
  733210 saluzitor frânghii
  733211 confecționer unelte pescuit din plase
  IV. 7.3.4. GRUPA MINORA 734
  Lucrători poligrafi și asimilați
  Lucrătorii poligrafi aleg și aranjează caracterele de tipărit manual, manual mecanic sau cu mașini electronice cu tastatura; fac probe de tipar, graveaza pietre litografice, placi și cilindri de tipărire; imprima pe hârtie sau alți suporți; leaga și finiseaza carti.
  Grupe de baza componente:
  7341 Zetari și linotipisti
  7342 Stereotipari și galvanotipisti
  7343 Gravori de imprimerie și fotogravori
  7344 Personal de fotografiere și asimilat
  7345 Legatori și lucrători înrudiți
  7346 Imprimatori pe mătase, lemn și textile
  7341 ZETARI ȘILINOTIPISTI
  Zetarii și linotipiștii culeg textul manual sau manual-mecanic, formează spaltul, corectează textul în spalt, formează paginile, leaga forma de tipar pentru a fi dusa la imprimare sau matritare, desfac și împart elementele componente ale formei de zat după imprimare sau matritare și retopesc elementele formei de text. Linotipiștii culeg textul prin claviere, iar turnarea rândurilor culese se face cu ajutorul dispozitivelor mecanice cu care este echipata masina.
  Ocupații componente:
  734101 culegator la masina de cules și turnat rânduri (linotipisti)
  734102 culegator la masina de perforat programe pentru mașinile de turnat text (monotastor)
  734103 culegator la masina de turnat rânduri pentru titluri (LUDLOV)
  734104 culegator manual (zetar)
  734105 tipograf turnator la mașinile de turnat text
  7342 STEREOTIPARI ȘIGALVANOTIPISTI
  Stereotiparii și galvanotipistii confectioneaza clișee de imprimerie tipografica, utilizând procedee de stereotipie și galvanoplastie.
  Ocupații componente:
  734201 frezor-montator clișee
  734202 stereotipar
  734203 galvanotipist
  734204 corodor prin procedee chimice (tiefdruc și zinco)
  734205 zincograf
  7343 GRAVORI DE IMPRIMERIE ȘIFOTOGRAVORI
  Gravorii și fotogravorii trasează desene pe suprafata peliculei aplicata pe piatra litografica; graveaza manual sau mecanic placi, cilindri, matrite metalice, suprafețe de lemn, cauciuc, linoleum; transfera desenele gravate pe pietre litografice și placi metalice; executa, parțial sau total, lucrările necesare confecționării cilindrilor prin procedee de fotogravare.
  Ocupații componente:
  734301 copist formare tipar plan
  734302 desenator cromo-litograf
  734303 șlefuitor granulator
  734304 gravor placi metalice
  734305 gravor placi litografice
  734306 fotogravor
  734307 turnator valuri
  7344 PERSONAL DE FOTOGRAFIERE ȘIASIMILAT
  Fotografii și personalul asimilat reproduc cu ajutorul unor aparate de construcție speciala, pe film sau placi fotografice, imagini; retușează manual sau mecanic negativele sau diapozitivele; montează manual negative și diapozitive în conformitate cu machetele; copiaza manual-mecanic montajele pe placi metalice sensibile, cilindri și altele.
  Ocupații componente:
  734401 fotoceramist
  734402 fotocopist
  734403 fotopoligraf
  734404 fotoreproducator
  734405 montator filme
  734406 retușor clișee
  7345 LEGATORI ȘI LUCRĂTORI ÎNRUDIȚI
  Legatorii și lucrătorii inruditii executa lucrări complexe de brosare și legătorie, confecționare de ambalaje din hârtie și carton (cutii, pungi, saci etc.).
  Ocupații componente:
  734501 legător manual (în poligrafie și ateliere speciale)
  734502 confecționer flori artificiale
  734503 confecționer, prelucrator țevi pentru industria textila
  7346 IMPRIMATORI PE MĂTASE, LEMN ȘITEXTILE
  Imprimatorii pe mătase, lemn și textile decupeaza matrite pentru serigrafie; imprima prin serigrafie pe hârtie, metal, textile și alte materiale, desene, tapet, cu ajutorul cilindrilor de gravat.
  Ocupații componente:
  734601 imprimeur textil
  734602 imprimator serigraf
  734603 tăietor matrite serigrafie
  IV. 7.4. SUBGRUPA MAJORA 74
  Meseriași și muncitori calificați în industria alimentara și alte meserii artizanale
  Meseriasii și muncitorii calificați din industria alimentara și alte meserii artizanale acționează, manual sau mecanic, pentru prelucrarea și prepararea materiilor prime din agricultura și pescuit și le transforma în bunuri alimentare și în alte produse; executa și repara articole din lemn, textile, blănuri, piele și alte materiale.
  Grupe minore componente:
  741 Meseriași și lucrători în industria alimentara
  742 Meseriași și lucrători în tratarea și prelucrarea lemnului
  743 Lucrători în industria textila și confecții
  744 Lucrători în prelucrarea pielii și fabricarea încălțămintei
  IV. 7.4.1. GRUPA MINORA 741
  Meseriași și lucrători în industria alimentara
  Meseriasii și lucrătorii din industria alimentara sacrifica animale pentru carne, blana și subproduse; prelucrează carnea și pestele; prepara paine și produse de patiserie, produse lactate; prelucrează tutunul și produsele din tutun; conserva fructe și legume.
  Grupe de baza componente:
  7411 Macelari și alți lucrători în prelucrarea carnii și peștelui
  7412 Brutari, patiseri și cofetari
  7413 Lucrători în fabricarea produselor lactate
  7414 Lucrători în conservarea fructelor și legumelor
  7415 Degustatori și controlori de calitate de mâncăruri și băuturi
  7416 Lucrători în prelucrarea tutunului și produselor din tutun
  7411 MACELARI ȘIALTI LUCRĂTORI ÎN PRELUCRAREA CARNII ȘIPESTELUI
  Macelarii, ciontolitorii și transatorii de carne taie animalele pe linie, în banda; transeaza, dezoseaza și sortează carnea pe calități; conserva carnea prin sarare, uscare, frig sau fum; pregătesc și ambalează carnea și produsele derivate pentru vânzare.
  Lucrătorii în prelucrarea peștelui transeaza pestele, il curata de intestine, il pregătesc pentru vânzare sau il conserva prin sarare, uscare, frig sau fum.
  Ocupații componente:
  741101 carmangier
  741102 ciontolitor transator carne
  741103 măcelar
  741104 sterilizator
  741105 tăietor păsări
  741106 lucrător la prelucrarea peștelui
  741107 afumator carne
  7412 BRUTARI, PATISERI ȘICOFETARI
  Brutării fabrica paine și produse de panificație prin transformarea fainii și adausurilor respective. Patiserii și cofetării prepara aluaturile, cremele și compozitiile necesare produselor respective (blaturi, foetaje); coc, umplu, finiseaza și glasează produsele.
  Ocupații componente:
  741201 brutar
  741202 cofetar
  741203 patiser
  741204 preparator de semifabricate și preparate culinare
  7413 LUCRĂTORI LA FABRICAREA PRODUSELOR LACTATE
  Lucrătorii la fabricarea produselor lactate produc prin prelucrarea laptelui: unt, diferite tipuri de brânzeturi, alte produse lactate; fierb laptele, separa smantana, încheagă laptele și il toarna în forme sau malaxoare pentru obținerea produsului finit.
  Ocupații componente:
  741301 pasteurizator produse lactate
  741302 preparator produse lactate
  741303 smantanitor
  7414 LUCRĂTORI LA CONSERVAREA FRUCTELOR ȘILEGUMELOR
  Lucrătorii la conservarea fructelor și legumelor conserva fructe și legume prin fierbere, deshidratare, sarare sau prin extracție de sucuri și uleiuri.
  Ocupații componente:
  741401 preparator conserve, legume și fructe
  741402 uscător-deshidrator legume, fructe
  741403 preparator castane, dovleac, porumb
  7415 DEGUSTATORI ȘICONTROLORI DE CALITATE DE MÂNCĂRURI ȘIBAUTURI
  Degustatorii și controlorii de calitate a mancarurilor și băuturilor testează și gusta alimente și băuturi în diferite etape ale procesului de realizare, pentru a le determina calitatea.
  Ocupații componente:
  741501 degustator
  7416 LUCRĂTORI LA PRELUCRAREA TUTUNULUI ȘIPRODUSELOR DIN TUTUN
  Lucrătorii la prelucrarea tutunului se ocupa de uscarea frunzelor de tutun, sortarea și prelucrarea acestora pentru obținerea țigaretelor și a tutunului de pipa.
  Ocupații componente:
  741601 conditioner tutun pentru fabricarea țigaretelor
  IV. 7.4.2. GRUPA MINORA 742
  Meseriași și lucrători în tratarea și prelucrarea lemnului
  Meseriasii și lucrătorii la tratarea și prelucrarea lemnului asigura uscarea lemnului, executarea mobilei, decorarea și repararea pieselor componente; executa vehicule din lemn, machete și diverse articole: pipe, schiuri, saboți și alte articole de sport; regleaza și coordonează mașini de sculptat în lemn și executa obiecte de uz gospodăresc: perii, bidinele, coșuri și altele similare prin impletirea nuielelor.
  Grupe de baza componente:
  7421 Lucrători în pregătirea și tratarea lemnului
  7422 Tamplari și lucrători asimilați
  7423 Reglori-montatori mașini de prelucrat lemn
  7424 Impletitori de coșuri, confectioneri de perii și asimilați
  7421 LUCRĂTORI ÎN PREGĂTIREA ȘITRATAREA LEMNULUI
  Lucrătorii din activitatea de pregătire și tratare a lemnului executa operații de uscare-aburire a materialului lemnos în vederea asigurării umidității și plasticitatii, în scopul prelucrării.
  Ocupații componente:
  742101 vopsitor lemn
  742102 pregătitor paste chimice
  742103 pregătitor placi fibrolemnoase și hârtie pentru filme
  742104 uscător, aburitor material lemnos
  7422 TAMPLARI ȘI LUCRĂTORI ASIMILAȚI
  Tamplarii și asimilații acestora produc, decoreaza și repara mobila și alte produse din lemn; imbina furnirele, le preseaza, încleiază, ajustează și finiseaza; produc și repara vehicule și alte obiecte din lemn de dimensiuni reduse (pipe, schiuri, rachete) și alte articole de sport.
  Ocupații componente:
  742201 tamplar universal
  742202 tamplar carosier
  742203 tamplar manual
  742204 marangoz calafatuitor
  742205 asamblator lazi
  742206 confecționer montator produse lemn
  742207 curbator - montator butoaie lemn
  742208 tamplar manual la presare și încleiere
  742209 corhanitor
  742210 tamplar manual ajustor montator
  742211 tamplar manual la îmbinarea furnirelor
  742212 marangoz cala - tachelagiu
  742213 șlefuitor, lustruitor
  742214 pregătitor suprafețe pentru lacuit
  742215 gardinator
  742216 confecționer-montator cercuri la butoaie
  742217 decupator lamele din lemn pentru lazi
  742218 preparator-dozator adezive, rășini, lacuri și emailuri în industria lemnului
  7423 REGLORI-MONTATORI MAȘINI DE PRELUCRAT LEMN
  Reglorii-montatori de mașini pentru prelucrat lemn montează și regleaza aceste mașini în vederea executării operațiilor de taiere, modelare, gaurire, rasucire și sculptura.
  Ocupații componente:
  742301 strungar în lemn
  742302 reglor mașini de prelucrat lemn
  742303 tăietor de precizie în lemn
  7424 IMPLETITORI DE COȘURI, CONFECTIONERI DE PERII ȘI ASIMILAȚI
  Împletitorii de coșuri, confecționerii de perii și asimilații acestora executa diferite obiecte artizanale, de uz gospodăresc și utilitate personală, din rachita, rafie, trestie, stuf și alte materiale pe care le pregătesc în prealabil.
  Ocupații componente:
  742401 confecționer bidinele, pensule, perii
  742402 confecționer maturi
  742403 impletitor de nuiele
  742404 impletitor obiecte din foi de porumb
  742405 impletitor fibre plastice
  742406 impletitor papura
  742407 legător de par
  742408 prelucrator de fulgi și pene
  742409 sortator, spălător par
  742410 prelucrator de par la masina
  742411 prelucrator manual de par
  742412 impletitor din panglica impletita
  742413 pieptanator de par la masina
  742414 fierbator - uscător de par
  IV. 7.4.3. GRUPA MINORA 743
  Lucrători în industria textila și confecții
  Lucrătorii în textile executa, manual sau mecanic, operații de filatura, tesatorie și tricotat.
  Lucrătorii din confecții textile și blănuri confectioneaza și repara articole vestimentare și pălării din textile și blănuri, manual sau cu ajutorul unor mașini; produc, croiesc și cos țesături pentru mobila și saltele.
  Grupe de baza componente:
  7431 Filatori
  7432 Tesatori și tricotori
  7433 Confectioneri industriali de îmbrăcăminte, palarieri și modiste
  7434 Blanari și asimilați
  7435 Mesteri, croitori în textile și piele
  7436 Lucrători în broderie și asimilați
  7437 Tapiteri și asimilați
  7431 FILATORI
  Filatorii clasifica fibrele textile după criterii prestabilite, le spala, curata, daracesc și piaptănă în vederea obținerii firelor de țesut sau tricotat.
  Ocupații componente:
  743101 filator
  743102 ajutor maistru filator
  7432 TESATORI ȘITRICOTORI
  Tesatorii și tricotorii filează (torc) și bobinează firele, tes stofe, covoare, dantele și alte articole, manual sau pe mașini cu comanda manuală.
  Ocupații componente:
  743201 tesator
  743202 tricotor manual
  743203 ajutor maistru tesator, tricoteur
  743204 crosetor
  743205 impletitor textile
  743206 confecționer presuri
  743207 tesator restaurator manual covoare
  743208 pregătitor și confecționer cataloage, mostre
  743209 confecționer tricotaje după comanda
  743210 finisor textile (vopsitor, imprimeur)
  743211 repasator
  743212 aburitor textile
  743213 reparator covoare
  7433 CONFECTIONERI DE ÎMBRĂCĂMINTE, PALARIERI ȘIMODISTE
  Croitorii, pălărierii și modistele confectioneaza, după comanda, și retușează articole de îmbrăcăminte, rochii și alte articole vestimentare din țesături și alte materiale (cu exceptia blănurilor); confectioneaza pălării sau participa la unele operații de confecționare a acestor articole de îmbrăcăminte.
  Ocupații componente:
  743301 croitor
  743302 lenjer confecționer lenjerie după comanda
  743303 confecționer pălării
  743304 ajutor maistru croitor
  743305 plior confecții
  743306 modista
  743307 ceaprazar - sepcar
  743308 curățitor - reparator pălării
  743309 retusier confecții
  7434 BLANARI ȘI ASIMILAȚI
  Blănarii confectioneaza, repara și recondiționează haine din blana, după modele și schițe, în serie sau pe baza de comanda. Operațiile pe care le executa constau în alegerea, întinderea, tăierea și îmbinarea partilor croite pentru realizarea produsului finit.
  Ocupații componente:
  743401 blanar - confecționer îmbrăcăminte din blana, după comanda
  743402 confecționer îmbrăcăminte din piele și înlocuitori, după comanda
  743403 cojocar
  7435 MESTERI CROITORI ÎN TEXTILE ȘIPIELE
  Confecționerii de articole vestimentare din textile și pielărie confectioneaza, la comanda, articole vestimentare din materiale textile și piele; executa tipare după masurile clientului, croiesc, cos, efectuează probe; dacă este cazul, supraveghează și indruma meseriasii din subordine; concep și confectioneaza pălării la cererea clienților.
  Ocupații componente:
  743501 croitor - confecționer îmbrăcăminte, după comanda
  743502 multiplicator sabloane croitorie
  743503 confecționer corsete
  743504 confecționer reparator cravate
  743505 planimetror sabloane
  7436 LUCRĂTORI ÎN BRODERIE ȘI ASIMILAȚI
  Broderii și asimilații acestora executa manual, mecanic sau pe gherghef operații de decorare pe diferite materiale, confecții sau lenjerie; stopează sau remaiază țesături, confecții și alte articole similare.
  Ocupații componente:
  743601 broder manual
  743602 stopeur
  743603 remaieur ciorapi
  743604 broder manual - mecanic
  743605 broder la gherghef
  7437 TAPITERI ȘI ASIMILAȚI
  Tapiterii și asimilații acestora executa operații de tapitare a mobilei, decorațiuni interioare din textile și piele; confectioneaza huse și lucrări de tapiterie pentru autovehicule, trenuri și alte mijloace de transport.
  Ocupații componente:
  743701 tapiter
  743702 salterar
  743703 plapumar
  IV. 7.4.4. GRUPA MINORA 744
  Lucrători în prelucrarea pielii și fabricarea încălțămintei
  Lucrătorii în prelucrarea pielii și fabricarea încălțămintei executa operații de transformare prin tabacire a pieilor brute, pentru obținerea semifabricatelor necesare confecționării încălțămintei din piele, a articolelor de marochinărie etc., cu exceptia hainelor, palariilor și mănușilor.
  Grupe de baza componente:
  7441 Tăbăcari și pielari
  7442 Cizmari și meșteșugari
  7441 TĂBĂCARI ȘIPIELARI
  Tabacarii și pielarii executa operații de transformare a pieilor crude (în piele gelatina prin cenuserire cu diferite soluții chimice, tratare cu soluții tanante, finisare prin vopsire cu coloranți, ungere, întindere, uscare, șlefuire etc.) în piele cu calitățile necesare prelucrării în produse finite.
  Ocupații componente:
  744101 mestesugar argasitor
  744102 mestesugar cenuseritor
  744103 mestesugar finisor mineral
  744104 mestesugar finisor vegetal
  744105 mestesugar sortator în industria pielăriei
  7442 CIZMARI ȘIMESTESUGARI
  Cizmarii și mestesugarii în lucrări de cizmărie confectioneaza și repara încălțăminte din piele și înlocuitori, articole de marochinărie și voiaj, alte confecții din piele și înlocuitori, după comanda.
  Ocupații componente:
  744201 cizmar - confecționer încălțăminte, după comanda
  744202 confecționer articole din piele și înlocuitori
  744203 confecționer încălțăminte ortopedica
  744204 curelar, confecționer harnașamente
  744205 marochiner - confecționer marochinărie, după comanda
  744206 opincar
  744207 talpuitor (confecționer - reparații încălțăminte)
  IV. 8. GRUPA MAJORA 8
  Operatori la instalații și mașini și asamblori de mașini, echipamente și alte produse
  Operatorii (conducătorii) și asamblorii la instalații și mașini conduc și supraveghează mașini și instalații industriale și agricole; asamblează echipamente, părți componente sau alte produse, conform unor specificații stabilite sau procese tehnologice de fabricație. Calificarea necesara îndeplinirii sarcinilor se dobândește în licee de specialitate, scoli profesionale sau prin practica la locul de muncă, în urma cărora se obțin cunoștințe cu privire la: supravegherea funcționarii sistemelor de comanda a mașinilor și instalațiilor; ordinea operațiilor de montaj, a pieselor componente produselor în fabricație; desfășurarea proceselor tehnologice de fabricație; cunoașterea modului de funcționare și conducere a mașinilor mobile și altele.
  Subgrupe majore componente:
  81 Operatori la instalațiile fixe și lucrători asimilați
  82 Operatori pe mașini, utilaje și asamblori de mașini, echipamente și alte produse
  83 Conducători de vehicule și operatori la instalații mobile
  IV. 8.1. SUBGRUPA MAJORA 81
  Operatori la instalațiile fixe și lucrători asimilați
  Operatorii (conducătorii) la instalații și accesorii fixe conduc și supraveghează funcționarea corecta a agregatelor și instalațiilor fixe, prin acționarea unor sisteme de comanda sau telecomanda, în vederea transformării metalelor, sticlei, ceramicii, lemnului, hârtiei sau produselor chimice; supraveghează instalațiile de tratare a apei, producția de energie electrica sau alte instalații; conduc și supraveghează liniile de montare automata sau semiautomata, precum și robotii industriali.
  Grupe minore componente:
  811 Operatori la instalațiile de exploatare miniera și petroliera de extracție și preparare a substanțelor minerale utile
  812 Operatori la instalațiile de producere și prelucrare a metalului
  813 Operatori la cuptoarele și instalațiile de obținere a sticlei, ceramicii și produselor refractare abrazive din cărbune și grafit
  814 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului și fabricare a hârtiei
  815 Operatori la instalațiile de prelucrare chimica
  816 Operatori la instalațiile de producere a energiei și tratarea apei
  817 Operatori la liniile de montaj automat și roboti industriali
  IV. 8.1.1. GRUPA MINORA 811
  Operatori la instalațiile de exploatare miniera și petroliera, de extracție și prepararea substanțelor minerale utile
  Operatorii la instalațiile de exploatare miniera, petroliera și de extracție și preparare a minereurilor conduc și supraveghează funcționarea agregatelor și instalațiilor pentru săparea lucrărilor miniere, forarii de puțuri în exploatarea petroliera, extragere a cărbunilor și minereurilor din mina, precum și operațiile de preparare în vederea concentrării substanței utile.
  Grupe de baza componente:
  8111 Operatori la instalații și utilaje miniere
  8112 Operatori la instalații de preparare a minereurilor și rocilor
  8113 Operatori la instalații de foraj și sonde de extracție a țițeiului
  8111 OPERATORI LA INSTALAȚII ȘIUTILAJE MINIERE
  Operatorii la instalațiile și utilajele miniere conduc și supraveghează mașini și instalații miniere în executarea lucrărilor miniere orizontale și verticale, forari de gauri în mina sau cariere pentru impuscari; conduc și supraveghează combine de extracție continua în abataje.
  Ocupații componente:
  811101 masinist pentru utilaje specifice la extracție și execuția tunelurilor
  811102 semnalist-cuplator
  8112 OPERATORI LA INSTALAȚII DE PREPARARE A MINEREURILOR ȘIROCILOR
  Operatorii la instalațiile de preparare a minereurilor și rocilor conduc și supraveghează instalații de preparare a minereurilor de fier, mangan, neferoase, nemetalifere în vederea îmbogățirii acestora în substanțe utile prin sfaramare, clasare, prăjire, flotare și aplicarea diferiților reactivi pentru ușurarea proceselor tehnologice următoare.
  Ocupații componente:
  811201 brichetator cărbune
  811202 distilator la prepararea cărbunelui
  811203 operator la prepararea minereurilor
  811204 operator la sfaramarea minereurilor
  811205 prăjitor minereu
  811206 prelucrator mica
  811207 spălător la prepararea cărbunilor
  811208 flotator la prepararea cărbunilor
  811209 separator la prepararea cărbunilor
  811210 morar la mașini de mărunțit roci
  811211 tocator la mașini de mărunțit roci
  811212 concasorist
  811213 operator mineralurg
  8113 OPERATORI LA INSTALAȚII DE FORAJ ȘISONDE DE EXTRACȚIE A ȚIȚEIULUI
  Operatorii la instalațiile de foraj și sondele de extracție a țițeiului montează și supraveghează instalații de foraj pentru executarea puțurilor; instaleaza și conduc sondele pentru aducerea la suprafata a țițeiului și gazelor naturale.
  Ocupații componente:
  811301 operator extracție titei
  811302 sondor la foraj manual
  811303 operator-prospector lucrări geologice și geofizice
  811304 operator transport pe conducte singulare gaze
  811305 operator extracție gaze
  811306 operator extracție titei în subteran
  811307 operator extracție sare în salina
  811308 operator măsurători speciale sonde
  811309 operator lucrări speciale sonde
  811310 sondor la forajul mecanizat și reparații sonde
  811311 sondor la intervenții de sonde
  811312 sondor la punerea în producție
  811313 primitor - preparator produse fluide
  811314 operator flotare produse fluide
  IV. 8.1.2. GRUPA MINORA 812
  Operatori în instalațiile de producere și prelucrare a metalului
  Operatorii la instalațiile de producere și prelucrare a metalului conduc și supraveghează cuptoare pentru topirea, turnarea și laminarea metalelor, instalațiile de tratament termic a metalelor și trefilarea acestora.
  Grupe de baza componente:
  8121 Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnalisti și otelari
  8122 Operatori la cuptoare și instalații pentru turnarea și laminarea metalelor
  8123 Operatori la instalațiile de tratament termic al metalelor
  8124 Operatori la instalațiile de trefilare a metalelor
  8121 OPERATORI LA CUPTOARE PENTRU MINEREURI, FURNALISTI ȘIOTELARI
  Operatorii la cuptoarele pentru minereuri, furnaliștii și otelarii conduc și supraveghează cuptoarele și instalațiile pentru prima topire a minereurilor, în vederea obținerii metalelor feroase și neferoase; conduc cuptoare Martin, convertizoare și alte instalații specifice pentru producerea otelului și fontei speciale.
  Ocupații componente:
  812101 cocsar
  812102 furnalist
  812103 otelar
  812104 pregătitor materiale de șarje
  812105 melanjorist
  812106 operator oxizi de plumb
  812107 dezbatator lingouri
  812108 metalurgist pulberi din oxid de fier
  812109 curățitor lingouri
  812110 preparator la concentratele miniere
  812111 topitor la concentrate miniere
  812112 rafinator metale neferoase
  812113 electrometalurgist
  812114 conditioner finisor
  812115 turnator fonta
  812116 granulator zgura
  812117 epurator gaze
  812118 masinist suflante
  812119 pregătitor de șarje
  812120 dozator la producerea aglomeratului
  812121 aglomeratorist
  812122 masinist exhaustor
  812123 operator separare magnetica
  8122 OPERATORI LA CUPTOARE ȘIINSTALATII PENTRU TURNAREA ȘILAMINAREA METALELOR
  Operatorii la cuptoarele și instalațiile pentru turnarea și laminarea metalelor conduc și supraveghează cuptoare și instalații în care metalele feroase sau neferoase sunt supuse celei de a doua topiri, pentru obținerea prin turnare și laminare a diferitelor profiluri.
  Ocupații componente:
  812201 laminator semifabricate, profiluri, tabla și platbanda
  812202 laminator, presator țevi plumb
  812203 topitor, turnator metale prețioase
  812204 laminator sarma
  812205 laminator tabla subțire
  812206 laminator de bandaje și discuri
  812207 laminator de țevi
  812208 laminator pe laminoare continue
  812209 laminator de benzi la rece
  812210 presator de țevi la cald și profiluri prin extruziune
  812211 alimentator-încălzitor de materiale
  8123 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE TRATAMENT TERMIC AL METALELOR
  Operatorii la instalațiile de tratament termic al metalelor conduc și supraveghează instalațiile care modifica proprietățile fizice ale obiectelor din metal prin topire, răcire și tratament chimic; conduc cuptoare pentru călirea obiectelor din otel sau asigurarea durității necesare.
  Ocupații componente:
  812301 termist-tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate
  812302 termist-tratamentist de piese semifabricate, finite
  812303 calitor prin inducție sau cu flacara
  812304 calitor scule
  812305 termist tratamentist
  8124 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE TREFILARE A METALELOR
  Operatorii la instalațiile de trefilare a metalelor conduc și supraveghează mașini și instalații de trefilare și întindere a metalelor pentru fabricarea sarmelor, barelor și țevilor, tuburilor și produselor similare.
  Ocupații componente:
  812401 finisor laminate și trefilate
  812402 decapator
  812403 regulator țevi
  812404 trefilator, trăgător
  IV. 8.1.3. GRUPA MINORA 813
  Operatori la cuptoarele și instalațiile de obținere a sticlei, ceramicii și produselor refractare, abrazive din cărbune și grafit
  Operatorii la cuptoarele și instalațiile de obținere a sticlei și ceramicii conduc și supraveghează cuptoare și alte instalații pentru fabricarea sticlei și a articolelor din sticla și ceramica, pentru fabricarea produselor refractare și abrazive.
  Grupe de baza componente:
  8131 Operatori la cuptoarele și instalațiile de producere a sticlei și produselor din sticla
  8139 Operatori la instalațiile de obținere a ceramicii și produselor refractare, abrazive din cărbune și grafit
  8131 OPERATORI LA CUPTOARELE ȘIINSTALATIILE DE PRODUCERE A STICLEI ȘIPRODUSELOR DIN STICLA
  Operatorii la cuptoarele și instalațiile de sticla și ceramica conduc și supraveghează cuptoarele și instalațiile pentru producerea sticlei, produselor din sticla, prin folosirea procedeelor de recoacere, călire pentru creșterea durității, laminare în folii a sticlei, suflarea simultana cu tragerea și altele.
  Ocupații componente:
  813101 topitor sticla
  813102 prelucrator de topituri la semiautomate
  813103 prelucrator de topituri la instalații de tras țevi
  813104 prelucrator de tuburi și baghete
  813105 cuptorar recoacere sticla
  813106 confecționer termose
  813107 tăietor produse din sticla
  813108 șlefuitor produse din sticla
  813109 arzător produse din sticla
  813110 sablator produse din sticla
  813111 argintator produse din sticla
  813112 operator la instalații automate pentru prepararea amestecului
  813113 operator la instalații automate pentru prelucrarea topiturii de sticla
  813114 operator la prelucrarea tuburilor din sticla
  813115 operator la mașini de inscripționat
  813116 prelucrator fire și țesături din fire de sticla
  813117 operator la instalații de tras și laminat geam
  813118 turnator geam
  813119 preparator vata de sticla
  813120 tăietor geam
  813121 șlefuitor și sablator geam
  813122 securizator geam
  813123 pregătitor de materii prime pentru producerea sticlei
  8139 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE OBȚINERE A CERAMICII ȘIPRODUSELOR REFRACTARE, ABRAZIVE DIN CĂRBUNE ȘIGRAFIT
  Operatorii la instalațiile de obținere a ceramicii, produselor refractare abrazive din cărbune și grafit conduc și supraveghează cuptoarele și instalațiile pentru fabricarea ceramicii, produselor refractare, abrazive din cărbune și grafit; conduc instalațiile de amestec, coacere și recoacere și finiseaza produse din ceramica, produse refractare, abrazive din cărbune (grafit).
  Ocupații componente:
  813901 strungar produse ceramice
  813902 cuptorar ceramica fina și decor
  813903 arzător produse ceramice
  813904 operator la fabricarea produselor refractare
  813905 operator la fabricarea produselor abrazive
  813906 operator la fabricarea produselor din cărbune
  813907 operator abrazive pe suporți
  813908 finisor produse abrazive
  813909 granulator, sortator, abrazive
  813910 cuptorar produse abrazive
  813911 preparator-presator abrazive
  813912 cuptorar produse refractare
  813913 formator produse refractare
  813914 preparator-presator produse din cărbune
  813915 cuptorar produse din cărbune
  813916 finisor produse din cărbune
  813917 prelucrator produse ceramice prin extrudare
  813918 discuitor de produse ceramice la mașini
  813919 prelucrator produse ceramice prin injectare
  IV. 8.1.4. GRUPA MINORA 814
  Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului și fabricare a hârtiei
  Operatorii la instalațiile de prelucrare a lemnului și fabricare a hârtiei conduc și supraveghează mașini și instalații pentru transformarea lemnului în semifabricate necesare fabricării produselor din lemn, a fabricării pastei de hârtie și a hârtiei.
  Grupe de baza componente:
  8141 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului
  8142 Operatori la instalațiile de fabricare a pastei de hârtie
  8143 Operatori la instalațiile de fabricare a hârtiei
  8141 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE PRELUCRARE A LEMNULUI
  Operatorii la instalațiile de prelucrare a lemnului conduc și supraveghează mașini și instalații pentru tăierea lemnului, fabricarea cherestelei, a placajelor și a altor semifabricate necesare la fabricarea produselor din lemn.
  Ocupații componente:
  814101 confecționer rondele din pluta
  814102 confecționer bastoane din pluta
  814103 confecționer colaci și centuri de salvare
  814104 masinist la masina de tăiat straifuri și dopuri din pluta
  814105 masinist la masina de zdrobit și măcinat pluta
  814106 confecționer placi izolatoare
  814107 aburitor pluta
  814108 pregătitor lemn aschietor
  814109 pregătitor așchii
  814110 incleietor placi aglomerate
  814111 formator presator placi brute
  814112 formator finisor placi
  814113 tocatorist-defibratorist
  814114 filtrator-deshidratorist
  814115 presator PFL
  814116 tratamentist PFL
  814117 formator PFL
  814118 impregnator la innobilare PFL
  814119 fasonator sortator filme
  814120 presator la innobilare PFL
  814121 formator la innobilare PFL
  814122 finisor la innobilare PFL
  814123 pregătitor PFL și hârtie pentru filme
  814124 gaterist la tăiat bușteni
  814125 tăietor la ferăstrău panglica
  814126 fasonator cherestea
  814127 desenator insemnator cherestea
  814128 decupator furnire
  814129 derulatorist
  814130 fasonator-uscător furnire
  814131 frezor imbinator furnire tehnice
  814132 presator produse stratificate
  814133 formator șlefuitor produse stratificate
  814134 preparator PPF
  814135 miezuitor panele și placi celulare
  8142 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE FABRICARE A PASTEI DE HÂRTIE
  Operatorii la instalațiile de fabricare a pastei de hârtie conduc și supraveghează mașini și instalații pentru producerea pastei de hârtie, care executa operații de mărunțire a lemnului, paielor, stufului și altor materiale similare, pre cum și de spălare, albire și amestecare, în vederea obținerii pastei de hârtie.
  Ocupații componente:
  814201 pregătitor lemn, stuf, paie
  814202 preparator pasta
  814203 fierbator-spălător celuloza, hârtie
  814204 albitor pasta hârtie
  8143 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE FABRICARE A HÂRTIEI
  Operatorii la instalațiile de fabricare a hârtiei conduc și supraveghează mașinile și instalațiile pentru prelucrarea hârtiei, prin executarea operațiilor de deshidratare a pastei de hârtie, de finisare a hârtiei, mucavalei și cartonului și de innobilare a hârtiei; sortează hârtia și cartonul pe calități, grosime și culoare.
  Ocupații componente:
  814301 confecționer tambur filigranare
  814302 masinist la deshidratare pasta hârtie
  814303 finisor hârtie, carton, mucava
  IV. 8.1.5. GRUPA MINORA 815
  Operatori la instalațiile de prelucrare chimica
  Operatorii la instalațiile de prelucrare chimica conduc și supraveghează mașini și instalații pentru fragmentare, măcinare și malaxare, tratare termica, fierbere și separare chimica, distilare și rafinare a petrolului și gazelor naturale și alte prelucrări chimice.
  Grupe de baza componente:
  8151 Operatori la instalațiile de fragmentare, de amestecare, măcinare și malaxare chimica
  8152 Operatori la aparatele de tratament termic în chimie
  8153 Operatori la aparatele de filtrare și separare chimica
  8154 Operatori la instalațiile de distilare și tratamente chimice (cu exceptia rafinării petrolului și gazelor)
  8155 Operatori la instalațiile de rafinare a petrolului și gazelor naturale
  8159 Operatori la instalațiile de prelucrare chimica neclasificați în grupele de baza anterioare
  8151 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE FRAGMENTARE, DE AMESTECARE, MĂCINARE ȘIMALAXARE CHIMICA
  Operatorii la instalațiile de fragmentare, de amestecare, măcinare și malaxare chimica conduc și supraveghează mașinile și instalațiile de măcinare, concasare și de malaxare sau amestec al produselor chimice solide utilizate în alte procese chimice și conexe.
  Ocupații componente:
  815101 operator la mașini de măcinare fina (produse chimice)
  815102 operator la mașini de fragmentare (produse chimice)
  815103 operator la mașini de amestecare (produse chimice)
  8152 OPERATORI LA APARATELE DE TRATAMENT TERMIC ÎN CHIMIE
  Operatorii la aparatele de tratament termic în chimie conduc și supraveghează instalațiile destinate arderii și coacerii materialelor pentru purificare, amestec sau combinare, pentru a le conferi proprietati particulare sau pentru a le supune unor transformări chimice.
  Ocupații componente:
  815201 operator la instalații de ardere
  815202 uscător în industria chimica
  815203 preparator în industria chimica
  815204 sinterizator
  815205 operator la fabricarea sticlei
  815206 impaslitor panza sticla
  815207 filator fibre sticla
  815208 preparator amestec și topitor sticla
  8153 OPERATORI LA APARATELE DE FILTRARE ȘISEPARARE CHIMICA
  Operatorii la aparatele de filtrare și separare chimica conduc și supraveghează aparate de filtrare și separare a produselor chimice și substanțelor similare prin diferite procedee: refulare sub presiune, aspirare sub vid, separare prin centrifugare.
  Ocupații componente:
  815301 extractorist în chimie
  815302 fermentator în chimie
  815303 concentrator-purificator în chimie
  815304 extractorist uleiuri volatile naturale și colesterina
  8154 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE DISTILARE ȘITRATAMENTE CHIMICE (CU EXCEPTIA RAFINĂRII PETROLULUI ȘIGAZELOR NATURALE)
  Operatorii la instalațiile de distilare și tratamente chimice (cu exceptia rafinării petrolului și gazelor naturale) conduc și supraveghează aparate și instalații destinate rafinării de produse chimice lichide brute, disocierii în elementele lor componente sau concentrării soluțiilor și substanțelor în suspensie, precum și a altor procedee chimice.
  Ocupații componente:
  815401 operator chimist la producerea compușilor organici ai sulfului și îngrășămintelor fosfatice
  815402 distilator în industria chimica
  815403 operator chimist la producerea diverselor produse anorganice
  815404 operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor și uleiurilor
  815405 operator chimist la fabricarea colorantilor
  815406 operator la obținerea produselor din spume poliuretanice și latex
  815407 operator chimist la producerea compușilor anorganici ai azotului și îngrășămintelor azotoase
  815408 operator lacuri electroizolante
  815409 preparator lacuri, vopsele, paste de fludor folosite la aparataj electric
  8155 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE RAFINARE A PETROLULUI ȘIGAZELOR NATURALE
  Operatorii la instalațiile de rafinare a petrolului și gazelor naturale conduc și supraveghează instalații destinate rafinării, distilării și tratării petrolului, produselor și subproduselor petroliere sau gazului metan, până la obținerea produselor finite (benzine, motorine, uleiuri etc.)
  Ocupații componente:
  815501 operator chimist la chimizarea metanului
  815502 operator chimist la chimizarea gazelor de rafinărie
  815503 rafinor
  815504 distilator la prelucrarea țițeiului
  815505 operator cracare, deformare și fabricare bitum
  8159 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE PRELUCRARE CHIMICA NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Operatorii la instalațiile de prelucrare chimica, altii decat cei clasificați în grupele de baza anterioare, conduc și supraveghează mașini și instalații pentru tratarea soluțiilor chimice cu agenți de spălare, pentru transformarea cărbunelui în cocs, producerea fibrelor sintetice prin extruzia polimerilor naturali sau sintetici, pentru producerea de îngrășăminte sau pentru extragerea și tratarea substanțelor radioactive.
  Ocupații componente:
  815901 operator chimist la fabricarea altor produse organice
  815902 operator chimist la chimizarea gazului de cocs
  815903 producător de fire și fibre sintetice
  815904 operator la fabricarea pielii sintetice
  IV. 8.1.6. GRUPA MINORA 816
  Operatori la instalațiile de producere a energiei și tratarea apei
  Operatorii la instalațiile de producere a energiei conduc și supraveghează mașini și instalații din centrale pentru producerea energiei electrice, instalații pentru tratarea apei, incineratoare și instalații similare; conduc și întrețin cazanele la mașini de navigat și alte tipuri de mașini cu vapori și cazane de locomotive.
  Grupe de baza componente:
  8161 Operatori la instalațiile de producere a energiei
  8162 Fochisti la mașini mobile cu abur și cazane de locomotiva
  8163 Operatori la incineratoare, instalații de tratare a apei și asimilați
  8161 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE PRODUCERE A ENERGIEI
  Operatorii la instalațiile de producere a energiei conduc și supraveghează instalațiile pentru producerea energiei din centrale termice, hidrocentrale, centrale nucleare, eoliene, geotermice, solare, precum și distribuția energiei produse.
  Ocupații componente:
  816101 operator la instalațiile din centrale electrice
  816102 masinist la instalațiile din centrale electrice
  816103 fochist cazane industriale
  816104 ajutor fochist
  816105 fochist la caldari din centrale electrice
  816106 fochist la caldari pentru abur industrial
  816107 fochist la caldari pentru încălziri centrale
  816108 operator la instalațiile cazanelor din centrale electrice
  816109 operator la instalațiile de turbine cu abur sau gaze
  816110 operator la camera de comanda termica
  816111 masinist la instalațiile hidrotehnice din centrale electrice
  816112 masinist la instalațiile de turbine hidraulice
  816113 masinist la centrale Diesel
  816114 operator punct termic
  8162 FOCHISTI LA MAȘINI MOBILE CU ABUR ȘICAZANE DE LOCOMOTIVA
  Fochistii la mașini mobile cu abur și cazane de locomotive conduc și supraveghează mașinile care folosesc pentru mișcare forta aburului, mașinile instalate pe vapoare, locomotive și altele similare.
  Ocupații componente:
  816201 fochist locomotiva cu abur
  816202 fochist la mașini cu abur
  816203 masinist la instalații pentru încălzit tren
  8163 OPERATORI LA INCINERATOARE, INSTALAȚII DE TRATARE A APEI ȘI ASIMILAȚI
  Operatorii la incineratoare, instalațiile de tratare a apei și asimilații acestora conduc și supraveghează instalații speciale de incinerare (deșeuri, resturi menajere etc.), instalații de filtrare a apei potabile și epurare a apei reziduale, compresoare de aer, instalații de pompare pentru transportul lichidelor, gazelor, instalații de ventilare și instalații pentru producerea frigului.
  Ocupații componente:
  816301 operator la instalații de incinerare
  816302 pompagiu
  816303 compresorist
  816304 operator hidraulic în alimentarile cu apa
  816305 operator circuite retea apa
  816306 masinist la condiționarea aerului
  816307 operator la tratarea apei tehnologice
  816308 operator mașini refrigeratoare (conservare prin frig)
  IV. 8.1.7. GRUPA MINORA 817
  Operatori la liniile de montaj automat și roboti industriali
  Operatorii la liniile de montaj automat și roboti industriali conduc și supraveghează liniile de montaj automat și robotii industriali.