ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 aprilie 2011
pentru modificarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 3 mai 2011  Având în vedere prevederile art. II alin. (2) din Legea nr. 38/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor,
  ţinând seama de necesitatea partajării urgente a competenţelor între cele două structuri specializate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane şi Inspectoratul General al Poliţiei Române, pentru evitarea producerii unui blocaj instituţional sau a unor dificultăţi în ceea ce priveşte funcţionarea optimă a Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, precum şi asigurării continuităţii şi coerenţei activităţilor desfăşurate în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Justiţiei, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi alte organisme guvernamentale cu atribuţii în domeniul traficului de persoane iau măsurile necesare pentru aplicarea, în domeniile lor de activitate, a Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea acesteia."
  2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane realizează şi difuzează materiale documentare privind riscurile la care pot fi expuse persoanele, potenţiale victime ale traficului de persoane."
  3. La articolul 9, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane şi Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sprijinul altor instituţii şi organizaţii cu atribuţii în domeniu, realizează şi actualizează, potrivit competenţelor, baza de date privind fenomenul traficului de persoane, monitorizează şi evaluează periodic acest fenomen, luând în considerare atât făptuitorii, cât şi victimele traficului de persoane, precum şi persoanele juridice implicate în săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane.
  ..............................................................
  (3) Publicarea semestrială a informaţiilor statistice şi publicarea anuală a raportului privind fenomenul traficului de persoane se fac de către Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane."
  4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sprijinul altor instituţii şi organizaţii cu atribuţii în domeniu, efectuează studii periodice în scopul identificării cauzelor care determină şi a condiţiilor ce favorizează traficul de persoane."
  5. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - Pentru prevenirea traficului de persoane, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, în cooperare cu instituţiile interesate, precum şi cu organizaţii neguvernamentale, organizaţii internaţionale şi reprezentanţi ai societăţii civile, angajaţi în prevenirea traficului de persoane, în protecţia şi asistarea victimelor acestuia, organizează campanii de informare privind fenomenul traficului de persoane şi riscurile la care sunt supuse victimele acestuia."
  6. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) La desfăşurarea judecăţii în condiţiile alin. (1) pot asista părţile, reprezentanţii acestora, apărătorii, reprezentanţii Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, precum şi alte persoane a căror prezenţă este considerată necesară de către instanţă."
  7. La articolul 27, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  "(2) Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, în cooperare cu instituţiile interesate, precum şi cu organizaţii neguvernamentale, organizaţii internaţionale şi reprezentanţi ai societăţii civile angajaţi în protecţia şi asistarea victimelor traficului de persoane, asigură acestora suportul psihologic şi asistenţa necesare integrării sociale.
  (3) Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane monitorizează asistenţa acordată victimei traficului de persoane şi facilitează participarea acesteia la activitatea de urmărire penală şi judecată, desfăşurând activităţi destinate facilitării actului de justiţie."
  8. La articolul 27^2, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Monitorizarea funcţionării Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane este asigurată de către Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane."
  9. La articolul 30, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate publică, prin mijloace electronice proprii, informaţii referitoare la legislaţia naţională şi a statului străin în domeniu, datele de contact ale Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane şi ale centrelor regionale ale acesteia."
  10. La articolul 34, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 34. - (1) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale centrelor şi locuinţelor protejate, precum şi structura organizatorică a acestora se aprobă de consiliul judeţean sau, după caz, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu consultarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane."


  Articolul II

  Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Bucureşti, 27 aprilie 2011.
  Nr. 41.
  --------