HOTĂRÂRE nr. 380 din 31 mai 2017pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 iunie 2017
  Având în vedere prevederile art. 55 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 3 alin. (11) și art. 4 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 28 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2

  În subordinea Agenției Naționale funcționează 42 de oficii de cadastru și publicitate imobiliară, organizate în fiecare județ și municipiul București, denumite în continuare oficii teritoriale, și Centrul Național de Cartografie, denumit în continuare Centrul Național, ca instituții publice cu personalitate juridică, care își desfășoară activitatea în imobile aflate în administrarea acestora, în condițiile legii.
  2. Articolele 2^1 și 2^2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 2^1

  În subordinea Agenției Naționale funcționează Centrul de Pregătire Profesională al Agenției Naționale, a cărui activitate este finanțată din veniturile proprii ale Agenției Naționale și constă în activitățile prevăzute de art. 4 lit. p) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, precum și în organizarea de conferințe și sesiuni de pregătire profesională pentru alte persoane.


  Articolul 2^2

  Structura organizatorică, atribuțiile și răspunderea Centrului de Pregătire Profesională se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al acestuia, aprobat prin ordin al directorului general al Agenției Naționale.
  3. La articolul 3, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Atribuțiile și structura compartimentelor funcționale din organigrama Agenției Naționale se stabilesc prin ordin al directorului general.4. La articolul 6 alineatul (5), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) administrează, în condițiile legii, bunurile imobile proprietate a statului aflate în patrimoniul Agenției Naționale;
  5. La articolul 7, după litera s) se introduce o nouă literă, litera ș), cu următorul cuprins:
  ș) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor de conducere din cadrul instituțiilor subordonate, în condițiile legii.
  6. La articolul 15, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Directorul general numește și eliberează din funcție personalul Agenției Naționale, directorii instituțiilor subordonate, precum și registratorii-șefi, registratorii coordonatori și registratorii de carte funciară, în condițiile legii. În cazul registratorilor-șefi, al registratorilor coordonatori și al registratorilor de carte funciară, eliberarea din funcție se face în baza deciziei directorului oficiului teritorial, în calitate de angajator.7. La articolul 16 alineatul (1), literele a) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) aprobă, prin ordin cu caracter normativ, structura-cadru de organizare și regulamentul de organizare și funcționare ale instituțiilor subordonate;
  ...............................................................................................
  e) asigură organizarea patrimoniului și integritatea bunurilor din patrimoniul Agenției Naționale;
  8. La articolul 16 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
  a^1) aprobă, prin ordin, statele de funcții ale Agenției Naționale și ale instituțiilor subordonate;
  9. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cadrul compartimentelor prevăzute în structura organizatorică a Agenției Naționale, directorul general poate înființa servicii, birouri sau, după caz, compartimente, în condițiile legii.10. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În activitatea sa curentă directorul general poate fi sprijinit de către consilieri ai directorului general, conform anexei nr. I, capitolul II, litera A, secțiunea a 2-a, punctul 3, subpunctul 2 «Funcții specifice Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară» la Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul II

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul III

  Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 28 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu Codruț Ștefănescu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan

  București, 31 mai 2017.
  Nr. 380.
  ----