NORME din 4 decembrie 2003
privind comerţul cu bunuri culturale mobile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 16 decembrie 2003
  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Comercializarea bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privată poate fi efectuată numai de către agenţii economici care au obţinut autorizaţia de funcţionare eliberată de Ministerul Culturii şi Cultelor în baza avizului Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
  (2) Comercializarea bunurilor culturale mobile, precum şi eliberarea autorizaţiei de funcţionare, prevăzută la alin. (1), se efectuează în condiţiile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil şi ale prezentelor norme.
  (3) Comercializarea operelor de artă plastică şi fotografică, a operelor de artă decorativă sau de cult, a operelor cu caracter etnografic, ale meşteşugarilor populari, precum şi a altor opere create de autori în viaţă care nu pot face obiectul clasării, potrivit prevederilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 182/2000, nu este supusă prevederilor prezentelor norme.


  Capitolul II Eliberarea autorizaţiei de funcţionare


  Articolul 2

  (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, agentul economic solicitant va depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor următoarele documente, după caz:
  a) cerere tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme;
  b) documentarul sintetic al activităţii, cu principalii indicatori înregistraţi la data înfiinţării agentului economic, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme;
  c) copie legalizată de pe actul constitutiv al agentului economic;
  d) copie de pe încheierea pronunţată de judecătorul delegat la oficiul registrului comerţului privind înregistrarea agentului economic solicitant;
  e) copie legalizată de pe certificatul de înregistrare, cu codul unic de înregistrare, a agentului economic solicitant;
  f) copie legalizată de pe actele de studii ale consilierului de specialitate;
  g) cazierul judiciar al consilierului de specialitate şi al asociaţilor agentului economic.
  (2) Eliberarea autorizaţiei de funcţionare este condiţionată de angajarea unui consilier de specialitate şi de îndeplinirea condiţiilor necesare conservării, în condiţiile legii, a bunurilor culturale mobile clasate.
  (3) În sensul prezentelor norme, prin consilier de specialitate se înţelege persoana cu studii superioare şi cu minimum 5 ani experienţă în domeniul artelor sau expertul acreditat de Ministerul Culturii şi Cultelor, având ca atribuţii principale evaluarea şi autentificarea obiectelor supuse comercializării.


  Articolul 3

  (1) În vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare, este necesar ca solicitantul să îndeplinească criteriile minime de autorizare, după cum urmează:
  a) agentul economic să deţină documentele legale de constituire;
  b) agentul economic trebuie să aibă menţionat în actul constitutiv, ca obiect de activitate, comerţul cu bunuri culturale mobile;
  c) spaţiul de comercializare să fie folosit în exclusivitate pentru comerţul cu bunuri culturale mobile;
  d) casa de licitaţii, galeria de artă sau magazinul să aibă un afişaj stradal cu denumirea agentului economic şi a obiectului de activitate;
  e) spaţiul de comercializare să fie prevăzut cu sistem de alarmă ori să aibă încheiat contract de prestări servicii cu o societate de pază şi securitate sau să aibă pază umană permanent;
  f) să afişeze la loc vizibil normele privind comerţul cu bunuri culturale mobile;
  g) reprezentantul legal al titularului autorizaţiei de funcţionare să nu aibă cazier judiciar.
  (2) Prin ordin al ministrului culturii şi cultelor se constituie o comisie tehnică de evaluare, ale cărei atribuţii sunt de a verifica, inclusiv prin deplasare la faţa locului, îndeplinirea de către solicitant a criteriilor minime de autorizare.
  (3) Comisia tehnică de evaluare este formată din specialişti din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor şi ai direcţiilor judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti.
  (4) Comisia tehnică de evaluare întocmeşte un raport privind îndeplinirea de către solicitant a criteriilor minime de autorizare, pe care îl înaintează Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor în vederea avizării.


  Articolul 4

  (1) Autorizaţia sau, după caz, refuzul motivat de acordare a autorizaţiei se comunică în termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei prevăzute la art. 2 alin. (1). Autorizaţia se emite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme.
  (2) Autorizaţia sau, după caz, refuzul motivat de acordare a autorizaţiei de funcţionare se comunică solicitantului în termen de 24 de ore de la emitere, respectiv, de la formulare.
  (3) În cazul refuzului de acordare a autorizaţiei, solicitantul se poate adresa ministrului culturii şi cultelor cu o contestaţie în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării; în cazul în care contestatarul nu este mulţumit de răspunsul primit, se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.


  Articolul 5

  Orice modificare privind sediul, consilierul de specialitate sau obiectul de activitate pentru care s-a emis autorizaţia trebuie comunicată în termen de 15 zile de la data producerii acesteia, în scopul efectuării modificărilor în baza de date a direcţiei de specialitate din Ministerul Culturii şi Cultelor.


  Articolul 6

  În cazul în care bunuri culturale mobile clasate, care fac obiectul comercializării, dispar sau sunt distruse, agenţii economici autorizaţi, care comercializează sau organizează licitaţii cu bunuri culturale, au obligaţia să anunţe de îndată organele de poliţie şi Ministerul Culturii şi Cultelor în vederea includerii acestora în Registrul bunurilor culturale distruse, furate, dispărute sau exportate ilegal.


  Articolul 7

  (1) Autorizaţia de funcţionare poate fi suspendată, pe o perioadă nedeterminată, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în următoarele cazuri:
  a) asociaţii agentului economic sau, după caz, personalul încadrat al acestuia încalcă prevederile Legii nr. 182/2000 şi ale prezentelor norme;
  b) angajaţii agentului economic săvârşesc erori profesionale care determină distrugerea sau deteriorarea bunurilor culturale mobile.
  (2) Măsura suspendării prevăzută la alin. (1) poate fi ridicată, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, numai dacă agentul economic face dovada că acele cauze care au determinat încălcarea prevederilor Legii nr. 182/2000 şi ale prezentelor norme sau, după caz, săvârşirea erorilor profesionale care au determinat distrugerea sau deteriorarea bunurilor culturale mobile au fost înlăturate.
  (3) Autorizaţia de funcţionare poate fi anulată, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, dacă în privinţa personalului de conducere al agentului economic este pronunţată o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea, după caz, a următoarelor infracţiuni: furt, tâlhărie, abuz de încredere, înşelăciune, gestiune frauduloasă, distrugere de bunuri culturale mobile aparţinând categoriei tezaur, delapidare, fals, uz de fals, abuz în serviciu contra intereselor statului, tăinuirea şi favorizarea de infracţiuni privind patrimoniul cultural naţional, dare de mită, luare de mită, mărturie mincinoasă, infracţiunile prevăzute de art. 65-76 din Legea nr. 182/2000, cu modificările şi completările ulterioare, infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată, infracţiunile prevăzute de art. 24 şi 25 din Legea nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignaţie.


  Capitolul III Reguli de desfăşurare a comerţului cu bunuri culturale mobile


  Articolul 8

  (1) Vânzarea publică a bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privată sau intermedierea vânzării se efectuează numai prin agenţii economici autorizaţi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2000 şi ale prezentelor norme.
  (2) Agenţii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligaţi să deţină un registru numerotat şi ştampilat, în care să menţioneze, corect şi complet, numele şi adresa ofertantului, descrierea şi preţul fiecărui bun. Descrierea bunului respectiv va cuprinde autorul şi titlul lucrării sau, după caz, ce reprezintă lucrarea respectivă, semnat/nesemnat, inclusiv poziţionarea semnăturii şi culoarea acesteia, materialul din care este realizat, tehnica de realizare, dimensiuni, inscripţii, precum şi orice alte date care ar putea fi necesare în procesul de identificare a unui bun cultural mobil. Informaţiile conţinute în registru au caracter confidenţial, la acestea având acces numai angajaţii ale căror contracte de muncă cuprind clauze de confidenţialitate.
  (3) Registrul prevăzut la alin. (2) se înregistrează la direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, care ţin evidenţa acestor documente, separat, pentru fiecare agent economic autorizat.
  (4) Registrul prevăzut la alin. (2) poate fi consultat de către organele de poliţie, organele de urmărire penală sau instanţele de judecată ori de câte ori verificările sau cercetările efectuate de acestea o impun.


  Articolul 9

  (1) Agenţii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile au obligaţia de a înştiinţa în scris, în termen de 5 zile de la data ofertei, direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, despre existenţa unor bunuri susceptibile de a fi clasate.
  (2) Înştiinţarea prevăzută la alin. (1) se completează potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 4 şi tabelului prevăzut în anexa nr. 4a) la prezentele norme.
  (3) Agenţii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile au obligaţia ca în termen de 5 zile să informeze în scris proprietarul bunului cu privire la posibilitatea de declanşare a procedurii de clasare.
  (4) În cazul în care, în urma expertizei bunurilor care fac obiectul înştiinţării prevăzute la alin. (1), s-a stabilit că bunurile în cauză nu sunt bunuri care fac parte din categoria tezaur, direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, comunică aceasta proprietarului şi agentului economic respectiv, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 şi tabelului prevăzut în anexa nr. 5a) la prezentele norme.


  Articolul 10

  (1) Agenţii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligaţi ca, în termen de 3 zile de la data înregistrării în registrul propriu a bunurilor clasate, să comunice în scris direcţiei judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional în a cărei rază teritorială îşi au sediul punerea acestora în vânzare.
  (2) Bunurile culturale mobile prevăzute la alin. (1) pot face obiectul unei vânzări publice numai în condiţiile exercitării dreptului de preempţiune de către statul român, prin Ministerul Culturii şi Cultelor.
  (3) Direcţiile judeţene pentru cultură şi patrimoniul cultural naţional sunt obligate să transmită Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de 3 zile de la primirea comunicării scrise a agentului economic autorizat, următoarele documente:
  a) înregistrarea privind punerea în vânzare a unui bun cultural mobil clasat în tezaur;
  b) oferta agentului economic autorizat privind bunul cultural mobil clasat în tezaur;
  c) documentaţia privind achiziţionarea bunului respectiv, elaborată conform dispoziţiilor legale în vigoare privind achiziţiile publice;
  d) fotografii color ale bunului, ansamblu şi detalii;
  e) rapoartele de expertiză efectuate în momentul clasării bunului respectiv.
  (4) Termenul de exercitare a dreptului de preempţiune al statului este de maximum 30 de zile, calculat de la data înregistrării comunicării prevăzute la alin. (3), iar valoarea de achiziţionare este cea negociată cu vânzătorul sau cu agentul economic autorizat ori cea rezultată din licitaţia publică.
  (5) Ministerul Culturii şi Cultelor comunică agentului economic intenţia de a achiziţiona bunul clasat în tezaur, în termenul prevăzut la alin. (4).
  (6) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (2) atrage nulitatea absolută a vânzării.


  Articolul 11

  (1) Ministerul Culturii şi Cultelor stabileşte anual, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, Comisia de achiziţii prin exercitarea dreptului de preempţiune. Aceasta este formată din specialişti recunoscuţi în domeniu.
  (2) În termen de 10 zile de la transmiterea documentelor prevăzute la art. 10 alin. (3), comisia prevăzută la alin. (1) analizează oferta privind bunul cultural mobil clasat şi întocmeşte o notă justificativă privind achiziţionarea bunului respectiv prin utilizarea procedurii de achiziţie prin negociere cu o singură sursă sau, după caz, o notă de respingere o ofertei şi o înaintează ministrului culturii şi cultelor în vederea aprobării. În cazul în care se propune achiziţionarea bunului cultural, comisia are dreptul de a negocia preţul şi obligaţia de a stabili dacă acceptă preţul propus de vânzător sau, după caz, de a hotărî preţul maxim care poate fi oferit în situaţia în care se organizează licitaţia.


  Articolul 12

  Anexele nr. 1-5a) fac parte integrantă din prezentele norme.


  Anexa 1
  -------
  Comisia Naţională a
  Muzeelor şi Colecţiilor
  Avizăm favorabil
  CERERE
  pentru obţinerea avizului Ministerului Culturii şi Cultelor
  privind autorizarea agenţilor economici care comercializează
  bunuri culturale
  Subsemnatul(a)..............................., domiciliat/domiciliată în localitatea ..............., str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul..., judeţul....., tel. ....., posesor al B.I./C.I. seria ......... nr. ....., eliberat/eliberată de ............... la data de ........, cod numeric personal ............, pe baza celor înscrise în documentarul sintetic, potrivit competenţelor Ministerului Culturii şi Cultelor şi Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, vă rog să avizaţi funcţionarea ......................, cu respectarea prevederilor legislaţiei şi a reglementărilor în vigoare, cunoscând totodată că trebuie să remit fără întârziere instituţiilor împuternicite datele necesare de interes naţional şi internaţional.
    Denumirea unităţiiTipul activităţilor pentru care se solicită avizulObiectul activităţiiNumărul salariaţilor şi principalele specializări ale acestoraSediul unităţii, adresa, telefon, fax
             
             
             
             

      Data întocmirii ............... Semnătura titularului
                                                   .....................


  Anexa 2
  Denumirea agentului economic
  ............................
  DOCUMENTAR SINTETIC
  1. Obiectul de activitate ...........................................
  .....................................................................
  2. În ce regim funcţionează:
  fără asociaţi............... cu asociaţi....... numărul asociaţilor ........
    Nr. crt.Numele şi prenumele titularului, inclusiv a asociaţilorStudiiLocul de muncă, funcţia, în cazul persoanelor angajate în alte unităţiObservaţii
           
           
           
           

  3. Numărul salariaţilor..............., din care angajaţi şi ai altor agenţi economici cu capital de stat sau privat ................................
  4. Dacă titularul este specialist în domeniu .........................., studiile ....................................................................; dacă desfăşoară activităţi profesionale în cadrul altor agenţi economici cu capital de stat (denumirea agenţilor economici).................., funcţia/funcţiile..................., sau dacă desfăşoară activităţi profesionale în cadrul altor agenţi economici cu capital privat (denumirea agenţilor economici) .............................., calitatea...............................; dacă este pensionar...................................... .
  5. Persoana/persoanele care va/vor răspunde de activitatea unităţii sub aspectul probităţii profesionale*1):
    Nr. crt.Numele şi prenumeleCalitatea răspunderiLocul de muncă Studiile şi funcţia, în cazul în care este salariat
           
           
           
           

  6. Unitatea preconizează activităţi de export .......................... import ............................ .
  7. Dacă a luat la cunoştinţă de legislaţia care reglementează funcţionarea unităţilor private ..................................., inclusiv de reglementările legale cu referinţă directă la domeniul de activitate al unităţii .................................................................. .
  8. Date privind sediul în care funcţionează:
  - este proprietatea titularului (asociaţilor) ........................
  - este proprietate de stat ...........................................
  - este închiriat de la o persoană particulară ........................
  - adresa: localitatea ....................., str. ............. nr. ......., bl. ........, sc. ........., et. ........., ap. ............, sectorul .........., cod ..........................., judeţul .................., tel. ............., fax .............................. .
  9. Numărul autorizaţiei de funcţionare ............................., data eliberării .......................................... .
  Data completării.............. Semnătura titularului
  .......................
  -------------
  *1) Titularul este obligat să comunice imediat Ministerului Culturii şi Cultelor schimbările persoanelor cu responsabilităţi în asigurarea probităţii profesionale a activităţii unităţii.


  Anexa 3
  ROMÂNIA Nr. ......
  MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR Data .....
  AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE
  Ministerul Culturii şi Cultelor, în baza hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, avizează favorabil cererea domnului/doamnei ................................................................., domiciliat(ă) în localitatea ................, str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., sectorul ...., judeţul ........, posesor al B.I./C.I. seria .... nr. ........, eliberat/eliberată de ........... la data de ............, privind funcţionarea ............................................................
  .....................................................................
  .....................................................................
  .....................................................................
  .....................................................................
  .....................................................................
  Autorizaţia de funcţionare se referă, în exclusivitate, la aspectele de ordin cultural implicate de activitatea privată a solicitantului desfăşurată în baza autorizaţiei nr. ..., eliberată de ......................................
  Agentul economic îşi va desfăşura activitatea, având drept consilier de specialitate pe domnul/ doamna ..............., născut(ă) în anul ... luna ............ ziua ..., în localitatea ....., judeţul ............., posesor B.I./C.I. seria ..., nr. .... eliberat/eliberată de ....... la data de ......, persoană agreată de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor în baza documentelor prezentate, care poate practica, în regim privat cu scop lucrativ, specialitatea menţionată, ca titular de firmă, asociat sau salariat.
  Acest înscris intră în componenţa documentelor care condiţionează şi menţin valabilitatea autorizaţiei de funcţionare, pe numele titularului firmei obligat să răspundă sub raportul calităţii şi al respectării reglementărilor în vigoare, referitoare la domeniul de activitate pentru care s-a emis prezenta autorizaţie de funcţionare.
  Consilierul de specialitate îşi poate desfăşura activitatea în cadrul agentului economic menţionat în autorizaţia de funcţionare, numai pentru operaţiuni privind obiectul de activitate al acesteia.
  În cazul transferului, retragerii sau demiterii consilierului de specialitate, valabilitatea autorizaţiei încetează până la data angajării unui nou consilier care va fi luat în evidenţa Ministerului Culturii şi Cultelor.
  Titularul autorizaţiei de funcţionare şi consilierul de specialitate vor respecta prevederile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.
  Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor
  Preşedinte, Titular aviz,
  ............ .............
  Direcţia monumente istorice şi muzee
  Director, Consilier de specialitate,
  .............. .........................


  Anexa 4
  Denumirea agentului economic
  ............................
  ÎNŞTIINŢARE
  privind vânzarea de bunuri culturale mobile
  Agentul economic ..................., din localitatea ......, str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap........, cod .........., sectorul/judeţul ......, tel. ...., fax ....., înştiinţează Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional ......./ a Municipiului Bucureşti că începând cu data de ....... vor fi puse în vânzare bunurile culturale mobile cuprinse în tabelul anexat, care nu au fost expertizate în vederea clasării potrivit prevederilor Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.
  Data .................
  Reprezentantul agentului economic,
  .................................


  Anexa 4a)
  Denumirea agentului economic
  ............................
  TABEL
  Bunuri culturale susceptibile de a fi clasate,
  puse în vânzare la data de.....................
    Nr. crt.Denumirea bunului culturalMaterialulTitlul (dacă este cazul)AutorulDatareaValoareaNumărul de bucăţiProprietarul
                     
                     
                     
                     

  Data ........................
  Reprezentantul agentului economic,
  ..................................
  NOTĂ:
  Tabelul se anexează la înştiinţarea de vânzare a bunurilor culturale mobile şi se include în dosarele întocmite de către direcţiile teritoriale pentru clasarea bunurilor culturale mobile care fac obiectul unei vânzări prin licitaţie publică cu strigare sau prin intermediul unei galerii de artă.


  Anexa 5
  MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
  Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural
  Naţional...................../ a Municipiului Bucureşti
  Nr............/data.....................
  Către
  ..............................
  Ca urmare a înştiinţării nr. ......., din data ..............., prezentată Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional................/a Municipiului Bucureşti vă facem cunoscut că bunurile culturale mobile cuprinse în tabelul anexat nu întrunesc condiţiile necesare clasării, prevăzute de legislaţia în vigoare. Drept urmare, acestea nu au fost transmise spre aprobare Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
  Anexăm, în copie, rapoartele de expertiză întocmite de experţi acreditaţi de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor.
  Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural
  Naţional........./.................. a Municipiului Bucureşti
  Director,
  ................


  Anexa 5a)
  Către agentul economic
  ......................
  TABEL
  cuprinzând bunuri culturale mobile respinse la clasare
    Nr. crt.Denumirea bunului culturalMaterialulTitlul (dacă este cazul)AutorulDatareaValoareaNumărul de bucăţiProprietarul
                     
                     
                     
                     

  NOTĂ:
  Tabelul se ataşează la anexa nr. 5 spre înştiinţarea agentului economic, în vederea punerii în vânzare a bunurilor culturale mobile fie prin licitaţie publică cu strigare, fie prin intermediul unui agent autorizat.
  --------------