LEGE nr. 189 din 14 octombrie 1998 (*actualizata*)
privind finanţele publice locale
(actualizata până la data de 17 noiembrie 2003*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ---------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 22 octombrie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial De Calcul Electronic " S.A. Piatra Neamt până la data de 17 noiembrie 2003 cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 28 decembrie 1998; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 24 mai 1999; LEGEA nr. 86 din 25 mai 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 216 din 29 decembrie 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 219 din 24 noiembrie 2000; LEGEA nr. 337 din 6 iulie 2001; LEGEA nr. 774 din 29 decembrie 2001.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.*)
  ---------------
  *) Legea nr. 189 din 14 octombrie 1998 va fi abrogata începând cu 01 ianuarie 2004, conform prevederilor art. 79 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 5 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 19 iunie 2003:
  (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004, cu excepţia prevederilor art. 59, care intră în vigoare la data publicarii acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi orice alte dispozitii contrare.

  Capitolul 1 Dispozitii generale


  Articolul 1

  În sensul prezentei legi, prin termenii şi expresiile de mai jos se înţelege:
  1. autorităţi ale administraţiei publice locale - consiliile locale, consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca autorităţi deliberative, şi primarii, presedintii consiliilor judetene şi primarul general al municipiului Bucureşti, ca autorităţi executive;
  2. articol bugetar - subdiviziune a clasificaţiei cheltuielilor bugetare în functie de caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizeaza şi care desemneaza natura unei cheltuieli, indiferent de actiunea la care se referă;
  3. cheltuieli bugetare - cheltuieli aprobate şi efectuate din bugetele locale, din bugetele instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi din bugetele activităţilor finantate integral din venituri extrabugetare, în limita şi cu destinaţia stabilite prin bugetele respective;
  4. clasificatie bugetară - gruparea, intr-o ordine obligatorie şi după criterii unitare, precis determinate, a veniturilor şi cheltuielilor cuprinse în bugetele locale, bugetele instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi bugetele activităţilor finantate din venituri extrabugetare; se utilizeaza atât în faza de elaborare şi aprobare a bugetelor respective, cat şi în execuţia acestora, servind la înscrierea în bugete a veniturilor în functie de provenienţă lor şi a cheltuielilor în raport cu obiectivul sau cu functia careia îi sunt destinate aceste cheltuieli şi cu caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizeaza;
  5. credit bugetar - suma aprobata în bugetele locale, în bugetele instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi în bugetele activităţilor finantate integral din venituri extrabugetare, reprezentand limita maxima până la care se pot angaja şi efectua cheltuieli;
  6. datorie publică locala - totalitatea obligaţiilor de plată, interne şi externe, ale autorităţii administraţiei publice locale, la un moment dat, provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de autoritatea administraţiei publice locale de pe piaţa interna şi externa de capital. În scopul evaluării datoriei publice locale, orice obligaţie de plată, exprimata în alta moneda decat cea naţionala, este calculată în moneda naţionala, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României pentru ultima zi din perioada la care se face raportarea;
  6^1. garantie locala - angajamentul asumat de către o autoritate a administraţiei publice locale faţă de institutia creditoare de a plati acesteia o anumita suma, în cazul neexecutarii obligaţiilor de plată ale debitorului, pentru imprumuturile interne şi externe contractate de către unitatile administrativ-teritoriale, precum şi de către regiile autonome de subordonare locala sau unitatile prestatoare de servicii publice locale, la care autoritatea administraţiei publice locale este acţionar majoritar;
  6^2. registrul datoriei publice locale - documentul care evidentiaza situaţia datoriei publice locale contractate direct, în ordine cronologica, şi care are doua componente: subregistrul datoriei publice interne locale şi subregistrul datoriei publice externe locale;
  6^3. registrul garantiilor locale - documentul care evidentiaza situaţia garantiilor locale şi care are doua componente: subregistrul garantiilor interne locale şi subregistrul garantiilor externe locale;
  7. deficit bugetar - partea cheltuielilor ce nu poate fi acoperita din veniturile bugetare ale anului respectiv, prezentate la art. 8 alin. (1), cu excepţia veniturilor şi a cheltuielilor cu destinatie speciala;
  8. deschidere de credite bugetare - aprobare comunicata trezoreriei statului de către ordonatorul principal de credite, în limita careia se pot efectua plati de casa din bugetele locale;
  9. dobânda - preţul folosirii temporare a capitalului imprumutat;
  10. echilibru bugetar - egalitatea dintre veniturile bugetare şi cheltuielile bugetare în cadrul unui exercitiu bugetar;
  11. excedent bugetar - suma cu care veniturile bugetare depasesc cheltuielile bugetare pe un an bugetar;
  12. execuţie bugetară - activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a cheltuielilor aprobate prin buget;
  13. execuţie de casa a bugetului - complex de operaţiuni care se referă la incasarea, pastrarea şi eliberarea de resurse financiare pentru efectuarea cheltuielilor publice locale. La baza executiei de casa a bugetului stau urmatoarele principii: delimitarea atribuţiilor persoanelor care dispun de utilizarea resurselor financiare de atribuţiile celor care executa incasarea acestora şi unitatea de casa, potrivit careia veniturile fiecarui buget sunt concentrate în intregime în cont, de unde se elibereaza resurse financiare pentru efectuarea cheltuielilor, fiind interzisa efectuarea de plati direct din veniturile bugetare încasate;
  14. fond de rezerva bugetară - fond prevăzut la partea de cheltuieli a bugetelor locale. Cuantumul acestui fond se stabileste o dată cu elaborarea şi adoptarea bugetului respectiv, fiind destinat finantarii unor acţiuni sau sarcini intervenite în cursul anului, precum şi inlaturarii efectelor unor calamitati naturale;
  15. impozit - prelevare a unei părţi din veniturile şi din averea persoanelor fizice şi juridice, obligatorie, cu titlu nerambursabil şi fără contraprestatie;
  16. împrumut - suma acordată de un creditor unei autorităţi a administraţiei publice locale, rambursabila la un anumit termen (scadenta), cu obtinerea unei sume în plus (dobânda) în favoarea creditorului;
  17. taxa - suma plătită de o persoană fizica sau juridica, de regula pentru serviciile prestate acesteia de către un agent economic, o institutie sau un serviciu de utilitate publică;
  18. trezorerie - totalitatea operaţiunilor banesti, financiare şi bugetare, efectuate de către autorităţile executive pentru mobilizarea mijloacelor banesti necesare indeplinirii sarcinilor şi functiilor acestora;
  19. varsamant - plata unei sume, efectuata de un agent economic sau de o institutie publică ori financiară în vederea stingerii unei obligaţii legale;
  20. venituri bugetare - resursele banesti care se cuvin bugetelor locale, bugetelor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, bugetelor activităţilor finantate integral din venituri extrabugetare, în baza unor prevederi legale, formate din impozite, taxe şi alte varsaminte;
  21. virare de credite bugetare - diminuarea creditului bugetar de la o subdiviziune a clasificaţiei bugetare care prezinta disponibilitati şi majorarea corespunzătoare a unei alte subdiviziuni la care mijloacele financiare sunt insuficiente, cu respectarea dispoziţiilor legale de efectuare a operaţiunilor respective;
  22. fond de rulment - partea din excedentul anual bugetar definitiv al bugetului local, care se constituie la nivelul fiecarei unităţi administrativ-teritoriale şi se utilizeaza potrivit prevederilor prezentei legi;
  23. sume defalcate - partea din unele venituri ale bugetului de stat, care se aloca unităţilor administrativ-teritoriale în vederea echilibrarii bugetelor proprii ale acestora, potrivit prevederilor prezentei legi şi ale legii bugetului de stat.
  -------------
  Pct. 6 al art. 1 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 219 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000.
  Pct. 6^1, 6^2 şi 6^3 ale art. 1 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 219 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000.
  Pct. 6^1 al art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 337 din 6 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 11 iulie 2001.


  Articolul 2

  (1) Prezenta lege stabileste normele privind formarea, administrarea, utilizarea şi controlul resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local.
  (2) Resursele financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale se constituie din impozite, taxe şi alte venituri fiscale, venituri nefiscale, venituri din capital, cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, cote aditionale la unele venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor locale, transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat şi venituri cu destinatie speciala.
  (3) Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor publice locale, pe destinatii şi ordonatori de credite, se efectueaza în concordanta cu atribuţiile care revin autorităţilor administraţiei publice locale şi cu prioritatile stabilite de acestea, în vederea funcţionarii lor şi în interesul comunităţii respective.
  (4) Formarea şi utilizarea resurselor financiare publice locale şi contul de execuţie a bugetelor locale sunt supuse controlului Curtii de Conturi, potrivit legii.


  Articolul 3

  Trecerea de către Guvern, în administrarea şi finantarea autorităţilor administraţiei publice locale, a unor cheltuieli publice ca urmare a descentralizarii acestora şi a altor cheltuieli publice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizării acestora.


  Articolul 4

  La baza elaborarii, aprobării şi executiei bugetare stau principiile autonomiei locale, echilibrului, realitatii, anualitatii şi publicităţii.


  Articolul 5

  Autorităţile administraţiei publice locale au urmatoarele competente şi raspunderi în ceea ce priveste finanţele publice locale:
  1. elaborarea şi aprobarea bugetelor locale la termenele stabilite;
  2. stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea şi incasarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale prin compartimente proprii de specialitate, în condiţiile legii.
  3. urmarirea executiei bugetelor locale şi rectificarea acestora, pe parcursul anului bugetar, în condiţii de echilibru bugetar;
  4. stabilirea şi urmarirea modului de prestare a serviciilor publice locale, inclusiv opţiunea trecerii sau nu a acestor servicii în raspunderea unor agenti economici specializati sau servicii publice locale, urmarindu-se eficientizarea acestora în beneficiul cetatenilor;
  5. administrarea eficienta a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale;
  6. angajarea de împrumuturi pe termen scurt, mediu şi lung şi urmarirea achitarii la scadenta a obligaţiilor de plată rezultate din acestea;
  6^1. garantarea de împrumuturi pe termen mediu şi lung şi urmarirea achitarii de către garantati, la scadenta, a obligaţiilor de plată rezultate din imprumuturile respective;
  7. administrarea resurselor financiare pe parcursul executiei bugetare, în condiţii de eficienta;
  8. stabilirea optiunilor şi a prioritatilor în aprobarea şi în efectuarea cheltuielilor publice locale;
  9. elaborarea, aprobarea, modificarea şi urmarirea realizării programelor de dezvoltare în perspectiva a unităţilor administrativ-teritoriale ca baza a gestionarii bugetelor locale anuale;
  10. organizarea şi urmarirea efectuării controlului financiar de gestiune asupra gestiunilor proprii, gestiunilor instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea consiliilor locale, consiliilor judetene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
  -------------
  Pct. 2 al art. 5 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 28 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 30 decembrie 1998.
  Pct. 6^1 al art. 5 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 219 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000.


  Articolul 6

  (1) Prin bugete locale se înţelege bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor administrativ-teritoriale.
  (2) Bugetele locale şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se aproba astfel:
  1. bugetele locale, de către consiliile locale, consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz;
  2. bugetele instituţiilor şi serviciilor publice, finantate integral sau parţial din bugetele locale, de către consiliile menţionate la pct. 1, în functie de subordonarea acestora;
  3. bugetele instituţiilor şi serviciilor publice, finantate integral din venituri extrabugetare, de către organul de conducere a acestora, cu avizul ordonatorului principal de credite.
  (3) Fiecare comuna, oras, municipiu, sector al municipiului Bucureşti, judet, respectiv municipiul Bucureşti, întocmeşte bugetul local, în condiţii de autonomie, potrivit legii. Între aceste bugete nu exista relatii de subordonare.
  (4) Ordonatorii principali de credite elaboreaza şi prezinta, o dată cu proiectul anual al bugetului local, o prognoza a acestuia pe urmatorii 3 ani, precum şi programul de investitii publice, detaliat pe obiective şi pe ani de execuţie.
  (5) Instituţiile publice, în înţelesul prezentei legi, cuprind autorităţile unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiile publice şi serviciile publice de interes local, cu personalitate juridica, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora.


  Articolul 7

  (1) Veniturile şi cheltuielile publice locale se grupează conform clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, elaborata de Ministerul Finanţelor.
  (2) Clasificatia indicatorilor privind finanţele publice cuprinde la venituri - capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli - părţi, capitole, subcapitole, titluri şi articole, precum şi alineate, după caz.


  Capitolul 2 Veniturile şi cheltuielile bugetelor locale


  Articolul 8

  (1) Veniturile bugetelor locale se formeaza din impozite, taxe, alte venituri şi din venituri cu destinatie speciala, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi din cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, cote aditionale la unele venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor locale şi din transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat.
  (2) Impozitele şi taxele locale se stabilesc de către consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în limitele şi în condiţiile legii.
  (3) Din impozitul pe venit, incasat la bugetul de stat la nivelul fiecarei unităţi administrativ-teritoriale, se aloca lunar, în termen de 5 zile lucratoare de la finele lunii în care s-a incasat acest impozit, o cota de 36,5% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, pe teritoriul cărora îşi desfăşoară activitatea platitorii de impozite, 10% la bugetul propriu al judeţului şi 15% la dispoziţia consiliului judetean pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului. Pentru municipiul Bucureşti cota este de 61,5% şi se repartizeaza în acelasi termen, astfel: 18% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 36,5% la bugetul propriu al municipiului Bucureşti şi 7% la dispoziţia Consiliului General al Municipiului Bucureşti, numai pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor acestuia. Aceste procente se aplică asupra impozitului pe venit incasat la bugetul de stat, la nivelul fiecarui sector. Aceste cote pot fi modificate anual prin legea bugetului de stat. Operaţiunile de alocare şi de virare la bugetele locale a cotelor cuvenite din impozitul pe venit se efectueaza de Ministerul Finanţelor Publice prin serviciile publice descentralizate.
  (3^1) Platitorii de impozite şi taxe care au organizate puncte de lucru stabile sunt obligati să solicite inregistrarea fiscala a acestora, ca platitori de impozit pe venituri din salarii, la organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla punctul de lucru.
  (3^2) Solicitarea se face în termen de 15 zile de la data infiintarii, pentru punctele de lucru nou-înfiinţate, iar pentru cele existente, în termen de 15 zile de la data publicarii legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (3^3) Platitorii prevăzuţi la alin. (3^1) au obligaţia sa organizeze evidenţa contabilă corespunzătoare pentru determinarea impozitului pe venitul din salarii calculat, retinut şi varsat.
  (3^4) Ministerul Finanţelor Publice împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor vor elabora norme metodologice pentru aplicarea prevederilor de mai sus, ce se vor aproba prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului administraţiei şi internelor, în termen de 5 zile de la data publicarii legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (4) Prin lege se vor stabili, începând cu anul 1999, cote aditionale la unele venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor locale, care să constituie venituri ale bugetelor locale.
  (5) Consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, stabilesc şi aproba cotele aditionale, prevăzute la alin. (4), în cadrul limitelor maxime aprobate prin lege şi în functie de necesitatile funcţionarii normale a serviciilor publice de interes local şi de indeplinirea atribuţiilor care revin autorităţilor administraţiei publice locale.
  --------------
  Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 216 din 29 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 30 decembrie 1999.
  Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 774 din 29 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 11 ianuarie 2002.
  Alin. (3^1), (3^2), (3^3) şi (3^4) ale art. 8 au fost introduse de LEGEA nr. 774 din 29 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 11 ianuarie 2002.


  Articolul 9

  (1) Sumele încasate din vanzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate în urma demolarii, dezmembrarii sau dezafectarii, în condiţiile prevăzute de lege, a unor mijloace fixe sau din vanzarea unor bunuri materiale care apartin instituţiilor şi serviciilor publice, finantate integral din bugetele locale, după deducerea cheltuielilor efectuate pentru aceste operaţiuni, constituie venituri ale bugetelor locale şi se varsă la acestea.
  (2) Sumele încasate potrivit alin. (1) de către celelalte institutii şi servicii publice de interes local se retin de către acestea, în vederea realizării de investitii.
  (3) Sumele încasate din concesionarea sau din inchirierea unor bunuri aparţinând domeniului public sau privat, de interes local sau judetean, constituie venituri ale bugetelor locale.
  (4) Sumele încasate din vanzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale constituie venituri cu destinatie speciala ale bugetelor locale şi se utilizeaza pentru realizarea de investitii din competenţa autorităţilor administraţiei publice locale.
  (5) Sumele încasate din valorificarea bunurilor confiscate se fac venit la bugetul local, în functie de subordonarea instituţiilor care au dispus confiscarea acestora, în condiţiile legii, după deducerea cheltuielilor legate de activitatea de valorificare.


  Articolul 10

  (1) Pentru asigurarea echilibrului bugetar al unor unităţi administrativ-teritoriale, prin legea bugetului de stat se pot stabili sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi criterii de repartizare a acestora pe unitatile administrativ-teritoriale.
  (2) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferurile cu destinatie speciala din bugetul de stat se aproba anual, prin legea bugetului de stat, pe ansamblul fiecarui judet, respectiv al municipiului Bucureşti.
  (3) Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate anual, o cota de până la 25% se aloca bugetului propriu al judeţului, iar diferenţa se repartizeaza pe comune, oraşe şi municipii, de către consiliul judetean, prin hotărâre, după consultarea primarilor şi cu asistenţa tehnica de specialitate a directiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, în functie de criteriile de repartizare aprobate.
  (4) În cadrul cotei menţionate la alin. (3), anual, prin legea bugetului de stat, se stabileste limita maxima pe fiecare judet.
  (5) Transferurile de la bugetul de stat la bugetele locale se vor acorda pentru investitii finantate din împrumuturi externe, la a caror realizare contribuie şi Guvernul.
  (6) Propunerile de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, formulate pe baza criteriilor aprobate, şi de transferuri se cuprind în proiectele de buget pe ansamblul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, care se prezinta Ministerului Finanţelor Publice, prin directiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, pentru corelare cu proiectul bugetului de stat.


  Articolul 11

  Din bugetele locale se finanţează acţiuni social-culturale, sportive, de tineret, inclusiv ale cultelor, acţiuni de interes local în beneficiul colectivitatii, cheltuieli de întreţinere şi functionare a administraţiei publice locale, cheltuieli cu destinatie speciala, prezentate în anexa nr. 2, precum şi alte cheltuieli prevăzute prin dispozitii legale.


  Articolul 12

  (1) Consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, după caz, pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrari şi servicii de interes public local. Colaborarea sau asocierea se realizează pe bază de conventii sau contracte de asociere, în care se prevad şi resursele financiare reprezentand contribuţia fiecarei autorităţi a administraţiei publice locale implicate. Conventiile sau contractele de asociere se incheie de către ordonatorii principali de credite, în condiţiile mandatelor aprobate de către fiecare consiliu implicat în colaborare sau asociere.
  (2) Consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot participa cu capital social sau cu bunuri la societăţi comerciale, pentru realizarea de lucrari şi servicii de interes public local sau judetean, după caz.
  (3) Fondurile necesare aplicarii prevederilor alin. (1) şi (2) se asigura din bugetele locale.


  Articolul 13

  (1) Consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor crea, vor organiza şi vor urmări asigurarea serviciilor publice de interes local, pe baza unor studii tehnico-economice, fie prin gestionarea directa a acestora, fie prin delegarea gestiunii lor persoanelor fizice sau juridice prin incheierea de contracte corespunzătoare.
  (2) Prevederile alin. (1) nu absolva autorităţile administraţiei publice locale de raspunderile prevăzute la art. 5.


  Articolul 14

  (1) În bugetele locale se inscrie fondul de rezerva bugetară la dispoziţia consiliului local, judetean şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în cota de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se poate utiliza, pe baza hotărârilor consiliilor respective, pentru finantarea acţiunilor sau a sarcinilor intervenite în cursul anului, precum şi pentru înlăturarea efectelor unor calamitati naturale.
  (2) Fondul de rezerva bugetară prevăzut la alin. (1) poate fi majorat, în cursul anului, de către consiliul local, judetean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, din disponibilitatile de credite bugetare care nu mai sunt necesare până la sfârşitul anului.


  Articolul 15

  Consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba şi pot utiliza, în intregime, sumele încasate din veniturile proprii peste cele aprobate prin bugetele locale, pentru suplimentarea cheltuielilor prevăzute în aceste bugete, în urmatoarele condiţii:
  1. depăşirea incasarilor să fie realizata pe total venituri proprii aprobate prin bugetul local respectiv şi să se menţină până la finele anului;
  2. bugetele respective sa nu aiba împrumuturi restante, precum şi dobanzi şi comisioane neachitate, aferente imprumuturilor contractate şi/sau garantate.
  -------------
  Pct. 2 al art. 15 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 219 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000.


  Articolul 16

  (1) Cheltuielile pentru investiţiile judetelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, după caz, şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de subordonare judeteana şi locala, care se finanţează, potrivit legii, din bugetele locale şi din împrumuturi, se inscriu în programul de investitii al fiecarei unităţi administrativ-teritoriale, care se aproba ca anexa la bugetul local de către consiliul local, judetean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.
  (2) Obiectivele de investitii şi celelalte cheltuieli asimilate investitiilor se inscriu în programul de investitii, numai dacă, în prealabil, documentatiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investitii, au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale.
  (3) Ordonatorii principali de credite stabilesc prioritatile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv inscris în programul de investitii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinatie, asigurand, totodata, utilizarea rationala şi eficienta a acestor fonduri, precum şi realizarea obiectivelor de investitii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.
  (4) În programul de investitii se nominalizeaza obiectivele de investitii în continuare, precum şi obiectivele de investitii noi. În programele de investitii se cuprind intr-o pozitie globală, sub denumirea alte cheltuieli de investitii: achiziţiile de imobile; dotarile independente; cheltuielile de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate şi a studiilor de fezabilitate, aferente obiectivelor de investitii noi; cheltuielile de proiectare şi de execuţie privind consolidarile şi interventiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamitati naturale: cutremure, inundaţii, alunecari, prabusiri şi tasari de teren, incendii, accidente tehnice, precum şi alte cheltuieli legate de realizarea investitiilor - lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanţă, asistenţa tehnica şi alte cheltuieli asimilate investitiilor -, potrivit legii. Pozitia globală se detaliaza prin liste separate de către ordonatorul principal de credite, pe bază de note de fundamentare, care vor cuprinde elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea şi alti indicatori caracteristici unor asemenea investitii, şi se aproba de către consiliul local, judetean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, o dată cu bugetul local.
  (5) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finanţare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum şi cele din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aproba, după caz, de către consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
  (6) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finanţare se asigura în completare din transferuri de la bugetul de stat în condiţiile prevederilor art. 10 alin. (5), precum şi integral sau în completare din împrumuturi externe garantate de Guvern se aproba, cu acordul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice, de către:
  1. consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru investiţiile proprii şi pentru cele ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea lor, a caror valoare este cuprinsa între 2 miliarde lei şi 80 miliarde lei;
  2. consiliile locale ale municipiilor, pentru investiţiile proprii şi pentru cele ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea lor, a caror valoare este cuprinsa între 2 miliarde lei şi 45 miliarde lei;
  3. consiliile locale ale oraşelor, pentru investiţiile proprii şi pentru cele ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea lor, a caror valoare este cuprinsa între 2 miliarde lei şi 35 miliarde lei;
  4. consiliile locale ale comunelor şi cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru investiţiile proprii şi pentru cele ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea lor, a caror valoare este cuprinsa între 2 miliarde lei şi 25 miliarde lei.
  (7) Ordonatorii principali de credite, conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de subordonare locala, care au calitatea de ordonatori secundari sau tertiari de credite pentru investiţiile proprii a caror valoare nu depăşeşte 2 miliarde lei, aproba documentatiile tehnico-economice, cu avizul prealabil al consiliului local, judetean şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.
  (8) Documentatiile tehnico-economice pentru obiectivele de investitii noi, ale caror valori depasesc plafoanele maxime prevăzute la alin. (6), se aproba de către Guvern.
  (9) Documentatiile tehnico-economice pentru investiţiile destinate prevenirii sau inlaturarii efectelor produse de acţiuni accidentale şi de calamitati naturale, elaborate şi avizate potrivit dispoziţiilor legale, precum şi notele de fundamentare privind celelalte cheltuieli de investitii cuprinse în pozitia globală alte cheltuieli de investitii se aproba de către ordonatorii principali de credite.
  (10) După aprobarea documentatiilor tehnico-economice potrivit prevederilor alin. (5)-(9), actualizarea valorii totale a fiecarei investitii, potrivit evolutiei indicilor de preţuri, se face pe raspunderea şi cu aprobarea fiecarui ordonator de credite în calitate de investitor.
  (11) Valoarea obiectivelor de investitii noi, după caz, a investitiilor destinate prevenirii sau inlaturarii efectelor produse de acţiuni accidentale şi de calamitati naturale, ale caror documentaţii tehnico-economice au fost aprobate potrivit competentelor prevăzute în prezentul articol, este estimativa până la contractarea executiei lucrărilor, conform prevederilor legale privind achiziţiile publice.
  (12) Limitele valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi se pot modifica prin hotărâre a Guvernului, în functie de evolutia indicilor de preţuri.
  --------------
  Alin. (5) al art. 16 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 219 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000.


  Articolul 17

  (1) În bugetele locale nu se pot inscrie şi nu se pot aproba cheltuieli fără asigurarea resurselor financiare corespunzătoare.
  (2) Cheltuielile prevăzute în capitolele şi articolele de cheltuieli au destinatie precisa şi limitata.
  (3) În cursul executiei bugetare, în cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor acte normative a caror aplicare atrage micsorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin bugetele locale, initiatorii au obligaţia sa prevada şi mijloacele necesare acoperirii golurilor de venituri sau sporului de cheltuieli.


  Articolul 18

  (1) Alocatiile pentru cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate prin virari de credite bugetare.
  (2) Virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare se aproba de către consiliul local, judetean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza justificarilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor, începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar.
  (3) Virarile de credite bugetare în cadrul aceluiasi capitol bugetar sunt în competenţa fiecarui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor, începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar.


  Capitolul 3 Elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetelor locale


  Articolul 19

  (1) Proiectele bugetelor locale se elaboreaza pe baza proiectelor de bugete proprii ale administraţiei publice locale, ale instituţiilor şi serviciilor publice de subordonare locala.
  (2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor initia acţiuni de implementare a finantarii bugetare, pe bază de programe care vor fi intocmite de către instituţiile şi serviciile publice de interes local, în scopul finantarii unor acţiuni, obiective, proiecte.
  (3) Programele analizate de către ordonatorii principali de credite vor fi propuse spre aprobare ca anexe la bugetul local.


  Articolul 20

  (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezinta proiectele bugetelor locale, echilibrate, direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, până la data de 15 mai a fiecarui an, urmand ca acestea să depună la Ministerul Finanţelor Publice proiectele bugetelor locale pe ansamblul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, cel mai tarziu până la data de 1 iunie a fiecarui an.
  (2) Ministerul Finanţelor Publice examineaza propunerile de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi de transferuri cu destinatie speciala, cuprinse în proiectele bugetelor locale, şi, cu acordul Guvernului, comunică, până la data de 1 iulie, direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat limitele sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi ale transferurilor cu destinatie speciala, precum şi criteriile de repartizare a acestora pe unitatile administrativ-teritoriale, în vederea definitivarii proiectelor bugetelor locale de către ordonatorii principali de credite. Limitele sumelor se transmit, pentru informare, consiliilor judetene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
  (3) Ordonatorii principali de credite, pe baza limitelor sumelor primite potrivit prevederilor alin. (2), elaboreaza şi depun la directiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, până la data de 20 iulie, noile propuneri pentru proiectul bugetului, urmand ca acestea sa transmita proiectele bugetelor locale pe ansamblul judeţului şi municipiului Bucureşti la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 1 august a fiecarui an.
  (4) Proiectele bugetelor locale se prezinta spre aprobare consiliilor locale, judetene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat. Pe parcursul exercitiului bugetar, consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba rectificarea bugetelor locale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a rectificarii bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.


  Articolul 21

  (1) Proiectul bugetului local se publică în presa locala sau se afişează la sediul primariei, după care, în termen de 15 zile, este supus aprobării consiliului local, judetean şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.
  (2) Proiectul bugetului local este insotit de raportul primarului, al presedintelui consiliului judetean sau al primarului general al municipiului Bucureşti, după caz, precum şi de contestaţiile depuse de către locuitori, în termen de 15 zile de la data publicarii sau afisarii proiectului.
  (3) Consiliul local, judetean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, se pronunţă asupra contestatiilor şi adopta proiectul bugetului local, după ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, articole şi anexe.


  Articolul 22

  Veniturile şi cheltuielile prevăzute în bugetele locale se repartizeaza pe trimestre, în functie de termenele legale de încasare a veniturilor şi de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor, şi se aproba de către:
  1. Ministerul Finanţelor Publice, pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi pentru transferurile de la acest buget, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, transmise de directiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat;
  2. ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, pentru bugetele proprii şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, în termen de 15 zile de la aprobarea sumelor prevăzute la pct. 1.


  Articolul 23

  Pe baza bugetelor locale aprobate, în condiţiile legii, de consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, directiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat intocmesc şi transmit Ministerului Finanţelor Publice bugetele pe ansamblul fiecarui judet, respectiv al municipiului Bucureşti, cu repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor, grupate în cadrul fiecarui judet şi al municipiului Bucureşti pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti şi bugetul propriu, pe structura clasificaţiei bugetare stabilita de Ministerul Finanţelor Publice.


  Articolul 24

  (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt presedintii consiliilor judetene, primarul general al municipiului Bucureşti şi primarii celorlalte unităţi administrativ-teritoriale.
  (2) Conducătorii instituţiilor sau serviciilor publice cu personalitate juridica din subordinea fiecarui consiliu local, judetean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sunt, după caz, ordonatori de credite secundari sau tertiari.


  Articolul 25

  (1) Ordonatorii principali de credite repartizeaza creditele bugetare, aprobate prin bugetele locale, pe unitatile ierarhic inferioare, în raport cu sarcinile acestora, cuprinse în bugetele respective, şi aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale.
  (2) Ordonatorii secundari de credite repartizeaza creditele bugetare aprobate pe unităţi ierarhic inferioare, ai caror conducatori sunt ordonatori tertiari de credite, şi aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale.
  (3) Ordonatorii tertiari de credite utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost repartizate, numai pentru nevoile unităţilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispozitiile legale.
  (4) Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor sau serviciilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale.
  (5) Ordonatorii de credite pot delega dreptul de a aproba folosirea creditelor bugetare.


  Articolul 26

  (1) Ordonatorii principali, secundari şi tertiari de credite raspund de:
  1. elaborarea proiectului de buget propriu;
  2. urmarirea modului de încasare a veniturilor;
  3. necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajarii şi utilizarii creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu;
  4. integritatea bunurilor aflate în administrare;
  5. organizarea şi tinerea la zi a contabilitatii şi prezentarea la termen a bilanturilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară.
  (2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget se aproba de ordonatorul de credite şi se efectueaza numai cu viza prealabila de control financiar preventiv intern, care atesta respectarea dispoziţiilor legale, incadrarea în creditele bugetare aprobate şi destinaţia acestora.
  (3) În situaţia refuzului de viza de control financiar preventiv intern, mentionata la alin. (2), ordonatorul de credite poate dispune, pe propria raspundere, angajarea şi efectuarea cheltuielilor respective.


  Articolul 27

  Transferurile către bugetele locale, în cadrul limitelor prevăzute în bugetul de stat, se efectueaza de către Ministerul Finanţelor Publice, prin directiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, la cererea ordonatorilor principali de credite, în functie de necesitatile executiei bugetare.


  Articolul 28

  Finantarea cheltuielilor din bugetele locale se asigura prin deschideri de credite de către ordonatorii principali ai acestora, în limita creditelor bugetare aprobate prin bugetele locale şi potrivit destinatiei stabilite în raport cu gradul de folosire a sumelor puse la dispoziţie anterior şi cu respectarea dispoziţiilor legale care reglementeaza efectuarea cheltuielilor respective.


  Articolul 29

  (1) Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe bază de documente justificative, care să confirme angajamentele contractuale sau din conventii, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrari, plata salariilor şi a altor drepturi banesti, plata obligaţiilor bugetare, precum şi a altor obligaţii.
  (2) Ordonatorii de credite pot efectua plati în avans de până la 30% pentru anumite categorii de cheltuieli, în condiţiile dispoziţiilor legale.


  Articolul 30

  Ordonatorii principali de credite intocmesc şi prezinta spre aprobare, consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi consiliilor locale, după caz, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor locale, în structura urmatoare:
  a) la venituri:
  1. prevederi bugetare aprobate initial;
  2. prevederi bugetare definitive;
  3. încasări realizate;
  b) la cheltuieli:
  1. credite aprobate initial;
  2. credite definitive;
  3. plati efectuate.


  Articolul 31

  Trimestrial, ordonatorii principali de credite intocmesc dari de seama contabile asupra executiei bugetare, care se depun la directiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat; după verificarea şi centralizarea lor, acestea intocmesc şi depun la Ministerul Finanţelor Publice darea de seama contabila centralizata asupra executiei bugetelor locale, pe ansamblu, la termenele şi potrivit normelor stabilite de acesta.


  Articolul 32

  (1) Excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar, după efectuarea regularizarilor în limita transferurilor din bugetul de stat, se utilizeaza, în ordine, pentru:
  1. rambursarea eventualelor împrumuturi restante, plata dobanzilor şi a comisioanelor aferente acestora;
  2. constituirea fondului de rulment.
  (2) Fondul de rulment se păstrează într-un cont distinct, deschis fiecarei unităţi administrativ-teritoriale, la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului şi poate fi utilizat, temporar, pentru acoperirea unor goluri de casa provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent, precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exercitiului bugetar.
  (3) Fondul de rulment poate fi utilizat şi pentru finantarea unor investitii din competenţa autorităţilor administraţiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul colectivitatii.
  (4) Utilizarea fondului de rulment în condiţiile alin. (2) şi (3) se aproba de consiliul local, judetean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.


  Articolul 33

  Execuţia de casa a bugetelor locale se efectueaza prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, evidentiindu-se în conturi distincte:
  1. veniturile bugetare pe structura clasificaţiei bugetare;
  2. cheltuielile în limita creditelor bugetare aprobate şi a destinatiei stabilite;
  3. alte operaţiuni financiare ale ordonatorilor de credite bugetare dispuse de acestia;
  4. veniturile extrabugetare şi cheltuielile dispuse din acestea, pe institutii publice locale şi categorii de resurse.


  Articolul 34

  Metodologia de elaborare şi de execuţie a bugetelor locale se stabileste de către Ministerul Finanţelor Publice.


  Capitolul 4 Finanţele instituţiilor şi serviciilor publice


  Articolul 35

  (1) Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se asigura astfel:
  1. integral din bugetul local, în functie de subordonare;
  2. din venituri extrabugetare şi din subventii acordate de la bugetul local, în functie de subordonare;
  3. integral din venituri extrabugetare.
  (2) Instituţiile şi serviciile publice, finantate integral din bugetul local, varsa veniturile realizate la acest buget.


  Articolul 36

  (1) Instituţiile şi serviciile publice de interes local mai pot folosi, pentru desfăşurarea şi largirea activităţii lor, mijloace materiale şi banesti primite de la persoane juridice şi fizice, sub forma de donatii şi sponsorizari, cu respectarea dispoziţiilor legale.
  (2) Fondurile acordate de persoanele juridice şi fizice în vederea participării împreună cu autorităţile administraţiei publice locale la finantarea unor acţiuni de interes public, precum şi mijloacele banesti primite în condiţiile alin. (1), în situaţia instituţiilor şi serviciilor publice, finantate integral de la buget, sunt varsate direct la bugetul local din care se finanţează acestea. Cu aceste sume se majoreaza creditele bugetare ale bugetului local, iar fondurile se vor utiliza potrivit prevederilor art. 28 şi cu respectarea destinatiilor stabilite de transmitator.


  Articolul 37

  Finantarea cheltuielilor unor institutii publice, indiferent de subordonare, se asigura atât din bugetul de stat, cat şi din bugetele unor unităţi administrativ-teritoriale, numai în cazurile în care, prin legea bugetară anuală sau prin legi speciale, se stabilesc categoriile de cheltuieli care se finanţează prin fiecare buget.


  Articolul 38

  (1) Veniturile extrabugetare ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, finantate în condiţiile art. 35 alin. (1) pct. 2 şi 3, se încasează, administreaza, utilizeaza şi contabilizeaza de către acestea.
  (2) Veniturile proprii ale bugetelor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, finantate potrivit art. 35 alin. (1) pct. 2 şi 3, provin din taxe, chirii, manifestari culturale şi sportive, concursuri artistice, publicatii, prestatii editoriale, studii, proiecte, valorificari de produse din activităţi proprii sau anexe, prestări de servicii şi altele.


  Articolul 39

  (1) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, finantate în condiţiile art. 35 alin. (1) pct. 2, se regularizeaza la sfârşitul anului cu bugetele locale, în limita sumelor primite de la acestea, dacă legea nu prevede altfel.
  (2) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, finantate integral din venituri extrabugetare, rămân la dispoziţia acestora, urmand a fi folosite în anul următor cu aceeasi destinatie.
  (3) Consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot hotari ca soldurile anuale rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, finantate integral din venituri extrabugetare, să se preia la bugetul local, după deducerea sumelor încasate anticipat şi a obligaţiilor de plată.


  Articolul 40

  (1) Execuţia de casa a bugetelor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se efectueaza prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului.
  (2) Plăţile pentru investiţiile instituţiilor publice de interes local, indiferent de forma de finanţare, se efectueaza prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, pe baza listei de investitii, a fondurilor aprobate pentru cheltuieli de capital şi cu respectarea dispoziţiilor legale privind investiţiile şi decontarea acestora.


  Articolul 41

  Consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba înfiinţarea de activităţi integral finantate din venituri extrabugetare pe lângă unele institutii şi servicii publice, stabilind, totodata, domeniul de activitate, categoriile de venituri, natura cheltuielilor, sistemul de organizare şi functionare a acestor activităţi.


  Articolul 42

  (1) Bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finantate integral din venituri extrabugetare se intocmesc o dată cu bugetul institutiei sau serviciului public de interes local de care apartin şi se aproba o dată cu bugetul acestora, în condiţiile art. 6 alin. (2) pct. 2.
  (2) Veniturile şi cheltuielile activităţilor finantate integral din venituri extrabugetare se grupează pe baza clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobata de Ministerul Finanţelor Publice.
  (3) În situaţia nerealizarii veniturilor prevăzute în bugetele activităţilor finantate integral din venituri extrabugetare, cheltuielile vor fi efectuate în limita veniturilor realizate.
  (4) Soldurile anuale, rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finantate integral din venituri extrabugetare, se reporteaza în anul următor cu aceeasi destinatie sau se preiau ca venit la bugetul local, în condiţiile prevederilor art. 39 alin. (3).


  Articolul 43

  (1) În cazul în care, la înfiinţarea unor institutii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finantate integral din venituri extrabugetare, acestea nu dispun de fonduri suficiente, în baza unor documentaţii temeinic fundamentate, consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot acorda împrumuturi temporare din bugetul local, pe bază de convenţie.
  (2) Imprumuturile acordate în condiţiile alin. (1) vor fi rambursate integral în termen de un an de la data acordarii.


  Articolul 44

  (1) Pentru functionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, stabilesc taxe speciale.
  (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual şi trebuie să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi functionare a acestor servicii.
  (3) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, constituie venituri cu destinatie speciala ale bugetelor locale, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate.
  (4) Sumele rămase neutilizate din taxele speciale, stabilite ca diferenţa între veniturile încasate şi plăţile efectuate, se reporteaza în anul următor cu aceeasi destinatie, o dată cu incheierea exercitiului bugetar. Acelasi regim se aplică şi celorlalte venituri cu destinatie speciala.


  Articolul 45

  (1) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.
  (2) Prin regulamentul aprobat de consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, se vor determina condiţiile în care se pot percepe taxele speciale, modul în care se obtine acordul persoanelor fizice şi juridice platitoare, precum şi modul de repartizare a acestora.
  (3) Hotărârile luate de consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în legătură cu repartizarea taxelor speciale pe persoanele fizice şi juridice platitoare vor fi afisate la sediul acestora sau prin publicare.
  (4) Împotriva acestor hotărâri orice persoană interesata poate face contestaţie în termen de 15 zile de la afisarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen consiliul care a adoptat hotărârea se intruneste şi delibereaza asupra contestatiilor primite.


  Articolul 46

  Constatarea, asezarea şi urmarirea incasarii taxelor speciale se realizează prin compartimentele de specialitate ale primariilor, consiliilor judetene şi ale Primariei Municipiului Bucureşti, după caz.


  Articolul 47

  (1) Serviciile publice de interes local care desfăşoară activităţi de natura economica au obligaţia calcularii, înregistrării şi recuperării uzurii fizice şi morale a mijloacelor fixe aferente acestor activităţi, prin tarif sau pret, potrivit legii.
  (2) Sumele reprezentand amortizarea calculată pentru aceste mijloace fixe se utilizeaza pentru realizarea de investitii în domeniul respectiv şi se evidentiaza distinct în programul de investitii, ca sursa de finanţare a acestora.
  (3) Activităţile de natura economica, pentru care se calculeaza amortizarea mijloacelor fixe, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.


  Capitolul 5 Imprumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale


  Articolul 48

  (1) Consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne sau externe, pe termen mediu şi lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum şi pentru refinantarea datoriei publice locale, în condiţiile respectarii prezentului capitol.
  (2) Consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, hotarasc contractarea sau garantarea de împrumuturi, cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor ce le compun.
  (3) Datoria publică locala, angajata în condiţiile alin. (1), reprezinta o obligaţie generală care trebuie rambursata, conform acordurilor incheiate, din resursele aflate la dispoziţia unităţii administrativ-teritoriale, cu excepţia transferurilor de la bugetul de stat cu destinatie speciala.
  (4) Instrumentele datoriei publice locale sunt, în principal, urmatoarele:
  1. titluri de valoare;
  2. împrumuturi de la băncile comerciale sau de la alte institutii de credit.
  (5) Emiterea şi lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de către autorităţile administraţiei publice locale sau prin intermediul unor agentii sau al altor institutii specializate.
  (6) Consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot angaja împrumuturi interne fără garantia Guvernului, potrivit prevederilor prezentului capitol, cu condiţia informării prealabile a Ministerului Finanţelor Publice.
  (7) Imprumuturile externe se vor contracta sau garanta de către autorităţile administraţiei publice locale numai cu aprobarea Comisiei de autorizare, constituita în baza Hotărârii Guvernului nr. 611/1999*) privind constituirea şi componenta Comisiei de autorizare a contractarii de împrumuturi externe de către autorităţile administraţiei publice locale.
  --------------
  Alin. (1), (2) şi (7) ale art. 48 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 219 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000.
  *) Hotărârii Guvernului nr. 611/1999 a fost abrogata de HOTĂRÂRE nr. 978 din 4 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 18 octombrie 2001.


  Articolul 49

  (1) Ratele scadente aferente imprumuturilor contractate, dobanzile şi comisioanele datorate de unitatile administrativ-teritoriale se prevad în bugetul local.
  (2) Imprumuturile contractate de unitatile administrativteritoriale, regiile autonome de subordonare locala sau de unitatile prestatoare de servicii publice locale, la care autoritatea administraţiei publice locale este acţionar majoritar, pot fi garantate de către autoritatea administraţiei publice locale prin orice sursa de venituri, cu excepţia prevăzută la art. 48 alin. (3). Orice garantare prin venituri devine valabila şi se aplică din momentul acordarii garantiei; veniturile care se constituie în garantie şi care sunt încasate la bugetul local vor fi supuse condiţiilor acordului de garantare respectiv, care se va aplica cu prioritate faţă de orice revendicari ale unor terti către autoritatea administraţiei publice locale respective, indiferent dacă aceste terţe părţi cunosc sau nu cunosc acordul de garantare. Documentul prin care se incheie acordul de garantare prin venituri trebuie înregistrat la primarie sau, după caz, la consiliul judetean respectiv şi la imprumutator.
  (3) Toate acordurile de împrumut sau de garantare incheiate potrivit prevederilor prezentei legi vor fi considerate ca fiind pe deplin autorizate şi vor constitui obligaţii care pot fi impuse bugetelor locale respective.
  --------------
  Alin. (2) şi (3) ale art. 49 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 219 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000.
  Alin. (2) al art. 49 a fost modificat de LEGEA nr. 337 din 6 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 11 iulie 2001.


  Articolul 50

  (1) Datoria publică locala nu reprezinta obligaţii sau raspunderi ale Guvernului şi aceasta va fi rambursata exclusiv din veniturile prin care s-a garantat împrumutul respectiv de către autorităţile administraţiei publice locale.
  (2) Documentele care fac dovada datoriei publice locale vor include o clauza prin care unitatea administrativ-teritoriala se obliga sa ramburseze datoria şi sa plateasca dobanzile şi comisioanele aferente acestei datorii numai din veniturile autorităţii administraţiei publice locale respective, fără ca Guvernul să aibă vreo obligaţie de plată şi fără ca credibilitatea sau capacitatea de impozitare a Guvernului să fie folosita pentru garantarea rambursarii datoriei unităţii administrativ-teritoriale, a platii dobanzilor şi comisioanelor aferente.
  (3) Documentele care fac dovada datoriei publice locale, care nu respecta prevederile alin. (2), nu vor fi considerate valabile.


  Articolul 51

  (1) Autorităţilor administraţiei publice locale li se interzice accesul la credite sau sa garanteze orice fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate şi/sau garantate, dobanzi şi comisioane aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza să fie angajat şi/sau garantat în anul respectiv, depăşeşte limita de 20% din totalul veniturilor curente ale bugetelor locale, potrivit anexei nr. 1, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit.
  (2) În scopul calcularii acestei limite, pentru imprumuturile contractate şi/sau garantate, cu o rata variabila a dobanzii, se va efectua calculul folosind rata dobanzii valabila la data acestuia.
  (3) În scopul calcularii acestei limite, imprumuturile acordate în valută vor fi luate în calcul la valoarea cursului de schimb comunicat de Banca Naţionala a României la data efectuării calculului.
  -------------
  Alin. (1) al art. 51 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 216 din 29 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 30 decembrie 1999.
  Modificarea alin. (1) al art. 51 prevăzută la pct. 2 al art. 1 al ORDONANTEI DE URGENTA nr. 216 din 29 decembrie 1999 a fost abrogata de LEGEA nr. 774 din 29 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 11 ianuarie 2002.
  Alin. (1) şi (2) ale art. 51 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 219 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000.
  Alin. (1) al art. 51 a fost modificat de LEGEA nr. 337 din 6 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 11 iulie 2001.


  Articolul 52

  (1) Valoarea totala a datoriei contractate de autoritatea administraţiei publice locale va fi înscrisă în registrul de evidenta a datoriei publice locale al acestei autorităţi şi se raporteaza anual prin darile de seama contabile.
  (2) Registrul de evidenta a datoriei publice locale va include informaţii care să specifice suma totala a datoriilor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi detalierea datoriilor şi alte informaţii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidenta a datoriei publice locale, emise de Ministerul Finanţelor Publice.


  Articolul 52^1

  (1) Valoarea totala a garantiilor emise de autoritatea administraţiei publice locale se inscrie în registrul garantiilor locale al acestei autorităţi şi se raporteaza anual prin darile de seama contabile.
  (2) Registrul garantiilor locale cuprinde informaţii care să specifice suma totala a garantiilor emise de autoritatea administraţiei publice locale, precum şi detalierea garantiilor şi alte informaţii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidenta a garantiilor locale, emise de Ministerul Finanţelor Publice.
  --------------
  Art. 52^1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 219 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000.


  Articolul 53

  (1) În situaţia în care, pe parcursul executiei, apar goluri temporare de casa ca urmare a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetului local, acestea pot fi acoperite prin împrumuturi fără dobânda din disponibilitatile contului general al trezoreriei statului, numai după utilizarea fondului de rulment.
  (2) Valoarea totala a imprumutului care poate fi angajat de autorităţile administraţiei publice locale potrivit prevederilor alin. (1) este supusă urmatoarelor limite:
  1. nu va depăşi 5% din totalul veniturilor estimate a fi încasate pe durata anului fiscal în care se face împrumutul;
  2. în condiţiile prevederilor pct. 1, autorităţile administraţiei publice locale nu pot angaja împrumuturi mai mari decat fondurile pe care le pot rambursa pe durata aceluiasi an fiscal.
  (3) Rambursarea fondurilor imprumutate conform prevederilor prezentului articol va fi garantata cu veniturile estimate a fi încasate în anul fiscal respectiv, în condiţiile respectarii garantarii, prin venituri, a celorlalte datorii publice locale.


  Articolul 53^1

  (1) După contractarea şi/sau garantarea de împrumuturi interne şi/sau externe autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a transmite Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 10 zile de la data intrarii în vigoare a imprumutului respectiv, copii de pe fiecare document primar care atesta, după caz:
  a) contractarea/garantarea imprumutului;
  b) actul aditional la contractul/acordul de împrumut/garantare, dacă au fost aduse modificari la acesta, cu respectarea clauzelor contractuale.
  (2) Pe perioada rambursarii imprumutului contractat/garantat raportarea datelor referitoare la derularea imprumuturilor privind datoria publică locala se va efectua lunar, în termen de 20 de zile de la sfârşitul lunii de raportare.
  -------------
  Art. 53^1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 219 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000.


  Articolul 54

  (1) Activitatea autorităţilor administraţiei publice locale va fi supusă unei verificări excepţionale de către Curtea de Conturi, potrivit prevederilor prezentului articol, în urmatoarele situaţii:
  1. autoritatea administraţiei publice locale nu îşi ramburseaza toate oblibaţiile de plată pe termen scurt până la sfârşitul anului fiscal în care au fost angajate imprumuturile;
  2. dacă, la un anumit moment pe durata anului fiscal, datoriile pe termen scurt ale autorităţii administraţiei publice locale depasesc limita stabilita la art. 53 alin. (2) pct. 1.
  (2) Curtea de Conturi va solicita autorităţilor administraţiei publice locale care se afla intr-una dintre situaţiile specificate la alin. (1) sa intocmeasca şi să depună un plan de redresare, prin care aceasta se obliga să se supuna prevederilor art. 53 alin. (2) în termen de 12 luni.
  (3) Ministerul Finanţelor Publice poate acorda din disponibilitatile contului general al trezoreriei statului împrumuturi cu dobânda autorităţilor administraţiei publice locale, în cadrul planului de redresare, cu condiţia ca acestea să se angajeze la rambursarea acestor fonduri într-un termen stabilit de Ministerul Finanţelor Publice, dar care nu poate depăşi 2 ani.


  Capitolul 6 Dispozitii tranzitorii şi finale


  Articolul 55

  Guvernul poate acorda garantii la imprumuturile externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile prevederilor Legii privind datoria publică.


  Articolul 56

  (1) Exercitiul bugetar este anual, coincide cu anul calendaristic şi se incheie pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
  (2) Execuţia bugetară se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an. Orice venit neincasat şi orice cheltuiala neefectuata până la data de 31 decembrie se vor incasa sau se vor efectua, după caz, în contul bugetului local pe anul următor.
  (3) Creditele bugetare neutilizate până la închiderea anului sunt anulate de drept.
  (4) Toate operaţiunile de încasări şi plati, efectuate în cursul unui an în contul bugetului local sau judetean, apartin exercitiului corespunzător de execuţie a bugetului respectiv.


  Articolul 57

  (1) Este interzisa efectuarea de plati direct din veniturile încasate, cu excepţia cazurilor când legea prevede altfel.
  (2) Nici o cheltuiala nu poate fi înscrisă în bugetul local şi nici nu poate fi efectuata din acest buget, dacă nu exista baza legala pentru asemenea cheltuieli.


  Articolul 58

  Oblibaţiile financiare rezultate din acordurile de colaborare, cooperare, asociere, infratire, precum şi din aderarea la asociaţii interne şi internationale de autorităţi ale administraţiei publice locale, hotarate de consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în condiţiile legii, se suporta din bugetele locale ale acestora.


  Articolul 59

  (1) Prin bugetele locale şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice locale sunt aprobate credite bugetare în limita cărora se pot angaja şi efectua cheltuieli şi reprezinta limite maxime, care nu pot fi depăşite.
  (2) Utilizarea creditelor bugetare pentru alte destinatii decat cele aprobate atrage, în condiţiile legii, raspunderea celor vinovati.


  Articolul 60

  Este interzis instituţiilor publice locale să efectueze operaţiunile de încasări şi plati prin băncile comerciale.


  Articolul 61

  Soldul fondului de tezaur constituit la nivelul consiliului judetean şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti se va utiliza, până la lichidare, pentru realizarea de investitii publice de interes judetean, cu aprobarea consiliului judetean şi, respectiv, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.


  Articolul 62

  Dacă bugetele locale nu au fost aprobate cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplică în continuare bugetele locale ale anului precedent, până la aprobarea noilor bugete, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat.


  Articolul 63

  (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
  1. nerespectarea dispoziţiilor art. 15, art. 16 şi ale art. 30;
  2. nerespectarea dispoziţiilor art. 17, art. 18, art. 31 şi ale art. 59;
  3. nerespectarea dispoziţiilor art. 20, art. 25 alin. (4), art. 26, art. 28, art. 51 alin. (1), art. 57 şi ale art. 60.
  3^1. nerespectarea dispoziţiilor art. 48 alin. (7) şi ale art. 53^1 alin. (1) şi (2).
  (2) Contraventiile prevăzute la pct. 1 se sancţionează cu amendă de la 1.500.000 lei la 4.500.000 lei, cele de la pct. 2, cu amendă de la 2.500.000 lei la 5.000.000 lei, cele de la pct. 3, cu amendă de la 3.500.000 lei la 7.000.000 lei, iar cele de la pct. 3^1, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei. Nivelul acestor amenzi poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Constatarea contraventiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către Curtea de Conturi, Ministerul Finanţelor Publice şi de către alte organe imputernicite prin lege.
  --------------
  Pct. 3^1 al alin. (1) al art. 63 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 219 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000.
  Alin. (2) al art. 63 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 219 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000.


  Articolul 64

  Contraventiilor prevăzute la art. 63 li se aplică prevederile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, cu excepţia art. 25-27.
  --------------
  Legea nr. 32/1968 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.


  Articolul 64^1

  Constituie infractiuni şi se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani urmatoarele fapte:
  a) utilizarea fondurilor provenite din contractarea datoriei publice locale în alte scopuri decat cele pentru care au fost aprobate;
  b) furnizarea de date eronate pentru fundamentarea documentatiei prezentate, în vederea obtinerii autorizarii pentru contractarea/garantarea de împrumuturi externe.
  --------------
  Art. 64^1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 219 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000.


  Articolul 65

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul 66

  (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1999, cu excepţia prevederilor art. 5 pct. 2.
  (2) Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate ca, în cursul anului 1999, să îşi infiinteze şi să îşi organizeze compartimente proprii de specialitate pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit art. 5 pct. 2.
  (3) Prefectii judetelor şi conducerile direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judetene şi a municipiului Bucureşti vor acorda sprijinul necesar pentru organizarea de către autorităţile administraţiei publice locale a propriilor compartimente de specialitate.
  (4) Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, consiliile judetene, cu asistenţa tehnica de specialitate a direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, vor asigura, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3), resursele financiare necesare, inclusiv pentru înfiinţarea şi organizarea compartimentelor de specialitate ale consiliilor locale.
  (5) Până la organizarea de către autorităţile administraţiei publice locale a compartimentelor de specialitate, atribuţiile ce le revin privind stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea şi incasarea impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale, inclusiv a majorarilor de intarziere şi a amenzilor, solutionarea obiectiunilor, contestatiilor şi plangerilor formulate la actele de control şi de impunere, precum şi executarea creanţelor bugetare se vor efectua, în cursul anului 1999, de către organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Până la preluarea efectiva de către autorităţile administraţiei publice locale a activităţilor menţionate, stabilirea pe contribuabili, persoane fizice sau juridice, a impozitelor şi taxelor locale se va face de către organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, cu avizul primarilor, respectiv al presedintilor consiliilor judetene, după caz. Refuzul de viza va fi motivat în scris.
  (6) Până la data de 31 decembrie 1999, în functie de organizarea propriilor compartimente de specialitate, consiliile locale şi judetene, precum şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor prelua, fiecare, pe bază de protocol, de la organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (4).
  --------------
  Art. 66 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 28 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 30 decembrie 1998.
  Art. 66 a fost modificat de LEGEA nr. 86 din 25 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 1 iunie 1999 astfel: alin. (5) şi (6) se modifica şi devin alin. (5), iar alin. (7) devine alin. (6).


  Articolul 67

  În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Finanţelor Publice, cu avizul Departamentului pentru Administratie Publică Locala, va propune Guvernului, pe baza şi pentru aplicarea dispoziţiilor art. 5 pct. 2, modificarea corespunzătoare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996*) privind executarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobata şi modificata prin Legea nr. 108/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996, modificata şi completata prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/1997**), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997, a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire şi depunere a declaratiilor de impozite şi taxe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobata şi modificata prin Legea nr. 73/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 8 aprilie 1998, modificata şi completata prin Ordonanţa Guvernului nr. 78/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, ale Legii nr. 105/1997***) pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor şi a plangerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 iunie 1997.
  -------------
  Art. 67 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 28 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 30 decembrie 1998.
  *) Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 61 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 august 2002.
  **) Ordonanţa Guvernului nr. 53/1997 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 61 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 august 2002.
  ***) Legea nr. 105/1997 a fost abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 26 ianuarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 6 februarie 2001.


  Articolul 68

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga: cap. III "Elaborarea, aprobarea, execuţia şi incheierea executiei bugetelor locale" şi alte prevederi referitoare la bugetele locale din Legea nr. 72/1996*) privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 17 iulie 1996; cap. VIII "Administrarea finanţelor publice" din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991**), republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996; Decretul Consiliului de Stat nr. 151/1975***) privind autofinantarea unor activităţi ale instituţiilor de stat -pentru prevederile referitoare la instituţiile publice şi activităţile de subordonare locala ", publicat în Buletinul Oficial nr. 130 din 12 decembrie 1975, precum şi orice alte dispozitii contrare.
  -------------
  Art. 68 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 28 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 30 decembrie 1998.
  *) Legea nr. 72/1996 a fost abrogata de LEGEA nr. 500 din 11 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 13 august 2002.
  **) Legea nr. 69/1991 a fost abrogata de LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 23 aprilie 2001.
  ***) Decretul Consiliului de Stat nr. 151/1975 a fost abrogat de LEGEA nr. 500 din 11 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 13 august 2002.
  ----------------
  NOTĂ:
  A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.
  Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
  ANDREI IOAN CHILIMAN
  Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
  p. PRESEDINTELE SENATULUI,
  MIRCEA IONESCU-QUINTUS


  Anexa 1
                     LISTA
  impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale
  -------------------------------------------------------------------------------
   Nr. Denumirea
  crt. veniturilor
  -------------------------------------------------------------------------------
                              CAPITOLUL I
          Veniturile proprii care se prevad în bugetele proprii ale judetelor
      A. VENITURI CURENTE
    1. Impozitul pe profit
    2. Alte impozite directe
       2.1. Alte încasări din impozite directe
    3. Varsaminte din profitul net
    4. Varsaminte de la instituţiile publice
       4.1. Alte venituri de la instituţiile publice
    5. Diverse venituri
       5.1. Venituri din amenzile şi sanctiunile aplicate, potrivit dispoziţiilor
            legale, de organele proprii
       5.2. Restituiri de fonduri din finantarea bugetară locala a anilor
            precedenti
       5.3. Venituri din concesiuni şi închirieri
       5.4. Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
       5.5. Încasări din alte surse
    6. Venituri din incasarea contravalorii lucrărilor de combatere a daunatorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protecţie a plantelor.
      B. VENITURI DIN CAPITAL
    6. Venituri din valorificarea unor bunuri
       6.1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
      C. VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA
    7. Taxe speciale
    8. Venituri din vanzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
    9. Venituri din fondul pentru drumurile publice
   10. Venituri din fondul de interventie
   11. Venituri din fondul pentru locuinte
   12. Venituri din amortizarea mijloacelor fixe
   13. Donatii şi sponsorizari
   14. Sume acordate de persoane juridice şi fizice în vederea participării la
       finantarea unor acţiuni de interes public
                        CAPITOLUL II
      Veniturile proprii care se prevad în bugetele proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi al municipiului Bucureşti
      A. VENITURI CURENTE
    1. Impozitul pe profit
    2. Impozite şi taxe de la populatie
       2.1. Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meseriasilor şi ale
            altor persoane fizice independente şi asociaţii familiale
       2.2. Impozitul pe cladiri şi terenuri de la persoane fizice
       2.3. Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice
       2.4. Impozitul pe veniturile din închirieri de imobile
       2.5. Alte impozite şi taxe de la populatie
    3. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, folosite în alte
       scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura
    4. Impozitul pe cladiri şi terenuri de la persoane juridice
    5. Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice
    6. Alte impozite directe
       6.1. Alte încasări din impozite directe
    7. Impozitul pe spectacole
    8. Alte impozite indirecte
       8.1. Alte încasări din impozite indirecte
    9. Varsaminte din profitul net
   10. Varsaminte de la instituţiile publice
       10.1. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea
             permiselor de conducere şi alte venituri privind circulatia pe
             drumurile publice
       10.2. Abrogat.
       10.3. Veniturile punctelor de însămânţări artificiale
       10.4. Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare
       10.5. Varsaminte din disponibilitatile instituţiilor publice şi ale
             activităţilor autofinanţate
       10.6. Alte venituri de la instituţiile publice
   11. Diverse venituri
       11.1. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputatii şi
             despăgubiri
       11.2. Venituri din amenzile şi sanctiunile aplicate, potrivit dispoziţiilor
             legale, de organele proprii
       11.3. Restituiri de fonduri din finantarea bugetară locala a anilor
             precedenti
       11.4. Venituri din concesiuni şi închirieri
       11.5. Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
       11.6. Încasări din alte surse
      B. VENITURI DIN CAPITAL
   12. Venituri din valorificarea de bunuri
       12.1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
       12.2. Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
      C. VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA
   13. Taxe speciale
   14. Venituri din vanzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
   15. Venituri din fondul pentru drumurile publice
   16. Venituri din fondul de interventie
   17. Venituri din fondul pentru locuinte
   18. Venituri din amortizarea mijloacelor fixe
   19. Donatii şi sponsorizari
   20. Sume acordate de persoane juridice şi fizice în vederea participării la
       finantarea unor acţiuni de interes public
  -------------------------------------------------------------------------------
      NOTĂ:
      Lista impozitelor locale, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale poate fi actualizata ca urmare a perfectionarii legislaţiei fiscale, precum şi prin legile bugetare anuale, în concordanta cu programele de crestere a autonomiei financiare a unităţilor administrativ-teritoriale şi de descentralizare a serviciilor publice.

  -------------
  Pct. 10.2 al capitolului II al anexei nr. 1 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 24 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 25 mai 1999.
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 24 mai 1999 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 11 octombrie 2002.
  Pct. 6 al literei A a capitolului I al anexei nr. 1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 24 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 25 mai 1999.
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 24 mai 1999 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 11 octombrie 2002.


  Anexa 2
                      LISTA
  cheltuielilor care se prevad în bugetele locale
  -------------------------------------------------------------------------------
   Nr. Denumirea
  crt. veniturilor
  -------------------------------------------------------------------------------
                              CAPITOLUL I
          Cheltuieli care se prevad în bugetele proprii ale judetelor
    1. Autorităţi executive
    2. Cultura şi religie
       2.1. Biblioteci judetene
       2.2. Muzee
       2.3. Institutii profesioniste de spectacol şi concerte
       2.4. Scoli populare de arta
       2.5. Centre de conservare şi de valorificare a traditiei şi creatiei
            populare
       2.6. Culte religioase
       2.7. Alte institutii şi acţiuni privind cultura
    3. Asistenţa sociala, ajutoare şi indemnizatii
       3.1. Serviciu public specializat pentru protectia copilului
       3.2. Alte acţiuni privind asistenţa sociala, ajutoare şi indemnizatii
    4. Servicii, dezvoltare publică şi locuinte
       4.1. Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare,
            statii de pompare
       4.2. Retele, centrale şi puncte termice
       4.3. Canalizare
       4.4. Amenajari hidrotehnice de interes local, în intravilan
       4.5. Alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinte
    5. Transporturi
       5.1. Drumuri şi poduri
       5.2. Aeroporturi
       5.3. Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
    6. Alte acţiuni
       6.1. Comandamente militare
       6.2. Protecţie civila
       6.3. Alte cheltuieli
    7. Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor şi comisioanelor aferente
    7^1 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor şi comisioanelor aferente contractate/garantate de autorităţile administraţiei publice locale
    8. Plati de dobanzi şi comisioane
    9. Rambursari împrumuturi
       9.1. Rambursare împrumuturi pentru investitii
       9.2. Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului
   10. Fonduri de rezerva
       10.1. Fond de rezerva bugetară la dispoziţia consiliilor judetene
   11. Cheltuieli cu destinatie speciala
       11.1. Servicii publice finantate din taxe speciale
       11.2. Cheltuieli din fondul pentru drumurile publice
       11.3. Cheltuieli din fondul de interventie
       11.4. Cheltuieli din fondul pentru locuinte
       11.5. Cheltuieli din amortizarea mijloacelor fixe
       11.6. Cheltuieli din donatii
       11.7. Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice şi fizice în
             vederea participării la finantarea unor acţiuni de interes public
    12. Agricultura*)
       12.1. Combaterea daunatorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protecţie a plantelor.
      *) Cheltuielile care se finanţează din bugetele proprii ale judetelor şi al municipiului Bucureşti sunt urmatoarele: cheltuieli de personal, materiale şi servicii şi cheltuieli de capital.
                        CAPITOLUL II
      Cheltuieli care se prevad în bugetele proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi al municipiului Bucureşti
    1. Autorităţi executive
    2. Invatamant*)
       2.1. Invatamant prescolar
       2.2. Invatamant primar şi gimnazial
       2.3. Invatamant liceal
       2.4. Invatamant profesional
       2.5. Invatamant postliceal
       2.6. Internate, camine şi cantine pentru elevi (alocatii de la bugetele
            locale în completarea veniturilor proprii)
    3. Sănătate
       3.1. Crese
       3.2. Alte institutii şi acţiuni sanitare
    4. Cultura şi religie
       4.1. Biblioteci publice
       4.2. Muzee
       4.3. Institutii profesioniste de spectacole şi concerte
       4.4. Case de cultura
       4.5. Camine culturale
       4.6. Culte religioase
       4.7. Alte institutii şi acţiuni privind cultura
    5. Asistenţa sociala, ajutoare şi indemnizatii
       5.1. Camine de batrani şi pensionari
       5.2. Camine-spital pentru invalizi şi bolnavi cronici
       5.3. Cantine de ajutor social
       5.4. Camine pentru copii infirmi şi camine-atelier
       5.5. Ajutor social
       5.6. Serviciu public specializat pentru protectia copilului
       5.7. Indemnizatii de nastere
       5.8. Alte acţiuni privind asistenţa sociala, ajutoare şi indemnizatii
    6. Servicii, dezvoltare publică şi locuinte
       6.1. Străzi
       6.2. Iluminat public
       6.3. Salubritate
       6.4. Gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement
       6.5. Locuinte
       6.6. Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare,
            statii de pompare
       6.7. Retele, centrale şi puncte termice
       6.8. Canalizare
       6.9. Amenajari hidrotehnice de interes local, în intravilan
       6.10. Introducere de gaze naturale în localităţi
       6.11. Alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinte
    7. Transporturi
       7.1. Drumuri şi poduri
       7.2. Transport în comun
       7.3. Alte cheltuieli în domeniul transporturilor.
    8. Agricultura**)
       8.1. Abrogat.
       8.2. Puncte de însămânţări artificiale
       8.3. Circumscriptii sanitar-veterinare (exclusiv epizootii)
    9. Alte acţiuni economice
       9.1. Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi gheturilor
       9.2. Alte cheltuieli pentru acţiuni economice
    10. Alte acţiuni
       10.1. Comandamente militare
       10.2. Protecţie civila
       10.3. Alte cheltuieli
    11. Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor şi comisioanelor aferente
    11^1 "Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor şi comisioanelor aferente contractate/garantate de autorităţile administraţiei publice locale
    12. Plati de dobanzi şi comisioane
   13. Rambursari împrumuturi
       13.1. Rambursare împrumuturi pentru investitii
       13.2. Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului
   14. Fonduri de rezerva
       14.1. Fond de rezerva bugetară la dispoziţia consiliilor locale
   15. Cheltuieli cu destinatie speciala
       15.1. Servicii publice finantate din taxe speciale
       15.2. Cheltuieli din fondul pentru drumurile publice
       15.3. Cheltuieli din fondul de interventie
       15.4. Cheltuieli din fondul pentru locuinte
       15.5. Cheltuieli din amortizarea mijloacelor fixe
       15.6. Cheltuieli din donatii
       15.7. Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice şi fizice în
             vederea participării la finantarea unor acţiuni de interes public
  -------------------------------------------------------------------------------
       *) Din bugetele locale se finanţează cheltuielile de întreţinere şi gospodarie, reparatii curente şi reparatii capitale, unele cheltuieli de investitii, aprobate potrivit legii, pentru racordari la reteaua de gaze naturale, alimentari cu apa sau alte lucrari privind îmbunătăţirea instalaţiilor de incalzire la unităţi ale învăţământului preuniversitar de stat, precum şi alte cheltuieli prevăzute de dispozitiile legale.
      **) Cheltuielile care se finanţează din bugetele locale sunt urmatoarele: cheltuieli de personal, materiale şi servicii şi cheltuieli de capital.
      NOTĂ:
      Lista cheltuielilor care se prevad în bugetele locale poate fi actualizata ca urmare a perfectionarii legislaţiei, precum şi prin legile bugetare anuale, în concordanta cu programele de crestere a autonomiei financiare a unităţilor administrativ-teritoriale şi de descentralizare a serviciilor publice.

  --------------
  Pct. 8.1 al capitolului II al anexei nr. 2 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 24 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 25 mai 1999.
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 24 mai 1999 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 11 octombrie 2002.
  Pct. 12 al capitolului I al anexei nr. 2 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 24 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 25 mai 1999.
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 24 mai 1999 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 11 octombrie 2002.
  Pct. 7^1 al capitolului I al anexei nr. 2 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 219 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000.
  Pct. 11^1 al capitolului II al anexei nr. 2 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 219 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000.
  ----------------
  NOTĂ:
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 219 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000 a fost suspendata pt. o perioadă de 90 de zile de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 219 din 24 noiembrie 2000 a fost aprobata de LEGEA nr. 337 din 6 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 11 iulie 2001.
  ----------