NORMA Nr. 12 din 26 iulie 1994
privind supravegherea poziţiilor valutare ale societăţilor bancare
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 15 august 1994  În temeiul prevederilor art. 33 lit. g) din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 34 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară,
  Banca Naţionala a României emite următoarele norme:
  1. În vederea limitării riscurilor financiare ce pot aparea ca urmare a desfăşurării de operaţiuni valutare, societăţile bancare trebuie să posede:
  a) un sistem de evidenta care să permită atât înregistrarea imediata a operaţiunilor valutare, cît şi determinarea poziţiilor individuale şi a poziţiilor valutare totale;
  b) un sistem de supraveghere şi gestiune a riscurilor valutare, stabilit pe bază de regulamente aprobate de consiliul de administraţie al societăţii bancare;
  c) un sistem de control permanent pentru verificarea respectării procedurilor interne necesare îndeplinirii dispoziţiilor precedente.
  2. Poziţia valutară deschisă a unei societăţi bancare într-o anumită moneda străină reprezintă diferenţa dintre total creanţe şi total angajamente.
  3. O poziţie valutară deschisă este definită ca poziţie lungă atunci când totalul creanţelor depăşeşte totalul angajamentelor şi este definită drept poziţie scurta atunci când totalul angajamentelor depăşeşte totalul creanţelor.
  4. În sensul prezentelor norme, prin total creanţe se înţelege suma soldurilor conturilor în valută din activul bilanţului, plus creanţele în valută care rezultă din tranzacţiile valutare la vedere sau la termen încheiate de către o societate bancară în nume şi în cont propriu, reflectate în afară bilanţului, iar prin total angajamente, suma soldurilor conturilor în valută din pasivul bilanţului, plus angajamentele în valută care rezultă din tranzacţiile valutare la vedere sau la termen încheiate de către o societate bancară în nume şi în cont propriu, reflectate în afară bilanţului.
  5. Poziţia valutară totală reprezintă suma echivalentului în lei, în valori absolute, al tuturor poziţiilor valutare lungi şi al tuturor poziţiilor valutare scurte.
  Conversia în lei a creanţelor şi a angajamentelor, definite la pct. 4 de mai sus, se va efectua utilizându-se cursurile în lei în vigoare la data la care se face raportarea.
  6. Societăţile bancare sunt obligate sa menţină zilnic poziţiile valutare deschise în limite prudente.
  La sfârşitul fiecărei zile lucrătoare, poziţia valutară totală, determinata potrivit pct. 5 de mai sus, nu va putea depăşi 15% din fondurile proprii ale societăţilor bancare definite conform Normelor Băncii Naţionale a României nr. 2/1994 privind fondurile proprii ale societăţilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 22 martie 1994.
  7. Societăţile bancare vor raporta Băncii Naţionale a României - Direcţia autorizare şi supraveghere prudentiala a societăţilor bancare - nivelul expunerii lor valutare, prin intermediul formularului intitulat "Supravegherea poziţiilor valutare", al cărui model este prevăzut în anexa la prezentele norme. Datele la care se întocmeşte formularul sunt 7, 15, 23 şi 30/31 ale lunii. În cazul în care una dintre aceste date este zi nelucrătoare, raportarea se întocmeşte în ziua lucrătoare anterioară.
  Transmiterea formularului "Supravegherea poziţiilor valutare" la Banca Naţionala a României se face în termen de 3 zile lucrătoare ulterioare datei pentru care se întocmeşte raportarea.
  8. Încălcarea prevederilor prezentelor norme atrage sancţiunile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
  9. Prezentele norme intră în vigoare începând cu data de 1 august 1994.
  10. Pe data intrării în vigoare a prezentelor norme, Normele Băncii Naţionale a României nr. 9/1993, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 30 decembrie 1993, îşi încetează aplicabilitatea.
  Preşedintele Consiliului de administraţie
  al Băncii Naţionale a României,
  Mugur Isarescu

  Anexa
    Numele Instituţiei:  
    Data raportării:  
    Fonduri proprii:    
     
    SUPRAVEGHEREA POZIŢIILOR VALUTARE
     
    DEVIZEELEMENTE DE CALCULCURS ÎN LEIECHIVALENT ÎN LEIPONDERE FAŢĂ DE FD. PROPRII
    ACTIVE (+)PASIVE (─)ELEMENTE ÎN AFARĂ DE BILANŢ*) (+/-)TOTAL (+/-) (col. 4 = 1+2+3)POZIŢIE LUNGĂ (+) (col. 6 = 4 x 5)POZIŢIE SCURTĂ (─) (col. 7 = 4 x 5)
    012345678
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    TOTALXXXXX     X
    PVT ─ Poziţia valutară totalăPVT = Total col. 6 + Total col. 7   X
    FP ─ Fonduri proprii% din FP = (PVT x 100)/FP   X
  Notă *) Se înscriu numai creanţele (+) şi angajamente (-) rezultate din tranzacţii la vedere sau la termen încheiate de societatea bancară în nume şi în cont propriu (arbitraj valutar), reflectate în afară bilanţului.
  -------------------------------