NORME din 14 ianuarie 2015 de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 22 ianuarie 2015 Notă
  *) Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 23 din 14 ianuarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 54 din 22 ianuarie 2015.


  Capitolul I Angajatori

  Articolul 1
  (1) Angajatorii, persoane juridice sau fizice, prevăzuți la art. 1 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare, denumiți în continuare angajatori, stabilesc împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților, contractarea achiziționării tichetelor de masă cu una sau mai multe unități emitente astfel cum sunt prevăzute în art. 2 alin. (1) din Legea nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare.(2) Contractarea achiziționării tichetelor de masă se face ținând seama de dispersia geografică a punctelor de lucru ale angajatorilor, precum și de dispersia geografică și numărul unităților de alimentație publică - cantine-restaurant, bufete și magazine alimentare, denumite în continuare unități de alimentație publică, cu care unitățile emitente sunt autorizate să încheie contracte de servicii specifice sectorului de tichete de masă, precum și luând în considerare calitatea și prețul produselor alimentare ale unităților de alimentație publică care au încheiat contracte cu unitățile emitente.(3) În înțelesul prezentelor norme, cu excepția cazurilor în care se prevede în mod expres altfel, termenul "tichet de masă" va fi interpretat ca făcând referire atât la tichetele de masă pe suport hârtie, cât și la tichetele de masă pe suport electronic.


  Articolul 2

  Angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților, stabilesc prin contractele colective de muncă clauze privind acordarea alocației individuale de hrană sub forma tichetelor de masă, precum și forma suportului acestora, respectiv suport electronic și/sau hârtie, care să prevadă:
  a) numărul salariaților din unitate care pot primi lunar tichete de masă, precum și valoarea nominală a tichetului de masă, în limita celei prevăzute de lege, ținând seama de posibilitățile financiare proprii ale angajatorilor;
  b) numărul de zile lucrătoare din lună pentru care se distribuie tichete de masă salariaților;
  c) criteriile de selecție privind stabilirea salariaților care primesc tichete de masă, ținând seama de condițiile concrete de lucru în care își desfășoară activitatea unele categorii de salariați, de prioritățile socioprofesionale și de alte elemente specifice activității.


  Articolul 3
  (1) Contractul pentru achiziționarea tichetelor de masă, încheiat între angajator și unitățile emitente, cuprinde cel puțin următoarele clauze, în funcție de suportul utilizat pentru emiterea tichetelor de masă, referitoare la:
  a) necesarul anual, semestrial sau trimestrial de tichete de masă și eșalonarea pe luni a acestuia;
  b) costul imprimatului reprezentând tichetul de masă pe suport hârtie, respectiv costul emiterii tichetelor de masă pe suport electronic, precum și costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, după caz;
  c) condițiile în care tichetele de masă pe suport hârtie neutilizate de către salariați se restituie unității emitente de către angajatori;
  d) unitățile de alimentație publică utilizate de unitățile emitente la care salariații pot folosi tichetele de masă;
  e) condițiile privind responsabilitățile părților și rezilierea contractului;
  f) modul de administrare și utilizare a tichetelor de masă pe suport electronic, inclusiv modul în care angajatul poate să consulte soldul disponibil la un moment dat pe suportul electronic, procedura de înlocuire sau blocare a tichetelor de masă pe suport electronic în caz de furt ori pierdere, costurile înlocuirii;
  g) obligația angajatorilor de a colecta de la salariații lor și de a transfera către unitățile emitente toate datele personale și informațiile referitoare la salariați care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea și decontarea tranzacțiilor cu tichete de masă;
  h) obligația emitenților de a păstra în condiții de siguranță datele primite de la angajatori și de a nu le utiliza în alte scopuri decât cel pentru care au fost primite;
  i) obligația angajatorilor de a instrui salariații să nu vândă și să folosească tichetele de masă doar cu scopul de a achiziționa produse alimentare/achita masa și doar din unitățile de alimentație publică care afișează autocolantele speciale de identificare a unității care a emis tichetele de masă.
  (2) În cazul angajatorilor care au calitatea de autorități contractante în înțelesul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, la încheierea contractelor pentru achiziționarea tichetelor de masă cu unitățile emitente, se aplică în mod corespunzător prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.(3) Comenzile de achiziție de tichete de masă transmise unităților emitente de către angajatori conțin cel puțin următoarele informații: numele salariaților cărora li se atribuie tichetele, codul numeric personal al fiecărui salariat în cazul tichetelor de masă pe suport hârtie, numărul unic de identificare al suportului electronic corespunzător fiecărui salariat în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, numărul de tichete de masă acordat pentru fiecare salariat, valoarea nominală a tichetului de masă și valoarea nominală totală a tichetelor de masă acordate fiecărui salariat.(4) Comenzile de achiziție de suporturi electronice pentru tichete de masă transmise unităților emitente de către angajatori conțin cel puțin numele și codul numeric personal corespunzător fiecărui salariat beneficiar.


  Articolul 4

  Angajatorii care acordă tichete de masă salariaților evidențiază în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate potrivit legii, într-o poziție distinctă de cheltuieli denumită "Tichete de masă", sumele destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masă, potrivit celor convenite cu organizațiile sindicale legal constituite sau, după caz, cu reprezentanții salariaților.


  Articolul 5

  Pentru instituțiile publice tichetele de masă pot fi acordate în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite, la alineatul bugetar "Tichete de masă".


  Articolul 6

  Sumele reprezentând costul imprimatelor în cazul tichetelor de masă pe suport hârtie, respectiv costul emiterii tichetelor de masă pe suport electronic, precum și costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, contractate cu unitatea emitentă și primite de către angajator, se suportă de către angajatori din cheltuielile proprii. În cazul instituțiilor publice, aceste sume se suportă de la alineatul bugetar "Alte cheltuieli cu bunuri și servicii".


  Articolul 7

  La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masă se iau în calcul: valoarea nominală a tichetului de masă, convenită de partenerii sociali, numărul de salariați încadrați cu contract individual de muncă care vor beneficia de tichete de masă și numărul de zile lucrătoare aferente perioadei pentru care se acordă tichetele de masă.


  Articolul 8
  (1) Valoarea nominală înscrisă pe tichetul de masă pe suport hârtie, respectiv valoarea nominală a unui tichet de masă alimentată pe suport electronic nu poate depăși valoarea stabilită potrivit art. 3 din Legea nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare.(2) Tichetul de masă are valabilitate în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepția tichetului emis în perioada 1 noiembrie-31 decembrie, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie a anului următor.(3) Suportul electronic pe care sunt stocate tichetele de masă poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominală a tichetelor de masă acordate de către angajator.(4) Valoarea nominală a tichetelor de masă acordată angajaților nu poate să fie diminuată în niciun mod față de valoarea nominală stabilită de angajatori împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților.(5) Tichetele de masă pot fi utilizate doar pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare în unități de alimentație publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete, care au încheiat contracte de prestare a serviciilor cu unitățile emitente de tichete de masă.(6) Este interzis ca suportul electronic pe care sunt stocate tichetele de masă să permită efectuarea de operațiuni de retragere de numerar.


  Articolul 9
  (1) Angajatorii distribuie salariaților tichetele de masă pe suport hârtie lunar, în ultima decadă a fiecărei luni pentru luna următoare, cu respectarea strictă a prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare.(2) Tichetele de masă pe suport hârtie nu pot fi distribuite de angajatori dacă aceștia, la data stabilită pentru distribuire, nu au achitat integral unității emitente contravaloarea nominală a tichetelor de masă pe suport hârtie achiziționate, inclusiv costul imprimatelor reprezentând tichetele de masă pe suport hârtie.(3) În cazul tichetelor de masă pe suport electronic, unitatea emitentă transferă salariaților valoarea nominală a tichetelor de masă pe suport electronic lunar, în ultima decadă a fiecărei luni pentru luna următoare, cu respectarea strictă a prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare.(4) Valoarea nominală a tichetelor de masă pe suport electronic nu poate fi transferată de către unitățile emitente către salariați, dacă angajatorii nu au achitat unității emitente, la data stabilită pentru transfer, contravaloarea nominală totală a tichetelor de masă pe suport electronic achiziționate și costurile legate de emiterea tichetelor de masă pe suport electronic.(5) Contravaloarea nominală a tichetului de masă, precum și costurile aferente emiterii tichetelor de masă pe suport electronic și/sau costul imprimatelor reprezentând tichetele de masă pe suport hârtie nu pot fi transferate de către angajator salariaților.


  Articolul 10

  Angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare din luna pentru care se efectuează distribuirea/transferul valorii nominale a tichetelor de masă, după caz. În sensul prezentelor norme, nu se consideră zile lucrate perioadele în care salariații:
  a) își efectuează concediul de odihnă, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, și respectiv, potrivit contractelor colective de muncă;
  b) beneficiază de zile libere plătite, în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Ordonanței Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, precum și de zile festive și de sărbătoare legale sau de alte zile libere acordate conform Hotărârii Guvernului nr. 250/1992, republicată, cu modificările ulterioare, și, respectiv, contractelor colective de muncă;
  c) potrivit dispozițiilor legale, sunt delegați sau detașați în afara localității în care își au locul permanent de muncă și primesc indemnizație zilnică sau lunară de delegare ori de detașare;
  d) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, sunt absenți de la locul de muncă ori se află în alte situații stabilite de angajator împreună cu organizațiile sindicale ori, după caz, cu reprezentanții salariaților.


  Articolul 11

  Angajatorii sunt obligați să organizeze o evidență proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 1, 3 și 5, pentru tichetele de masă pe suport hârtie, respectiv potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 2, 4 și 6, pentru tichetele de masă pe suport electronic.


  Capitolul II Salariați

  Articolul 12

  Salariații care au primit tichete de masă nominale sunt singurele persoane îndreptățite să le utilizeze, în exclusivitate pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare.


  Articolul 13
  (1) Salariații beneficiază lunar de un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care sunt prezenți la lucru în unitatea angajatorului, iar acest număr nu poate depăși numărul de zile lucrătoare, stabilit potrivit art. 10.(2) În cazul salariaților a căror durată zilnică a timpului de muncă este mai mare de 8 ore - în regim de tură, numărul de zile pentru care se acordă tichete de masă se determină prin împărțirea numărului de ore în care salariatul a fost prezent la lucru în unitatea angajatorului la durata normală a timpului de muncă de 8 ore. Fracțiile rezultate din calcul se consideră zi de prezență la lucru, cu condiția ca totalul zilelor rezultat să nu depășească numărul de zile lucrătoare, stabilit potrivit art. 10.


  Articolul 14

  Se interzice salariatului:
  a) solicitarea și/sau primirea unui rest de bani la tichetul de masă pe suport hârtie, în cazul în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de masă;
  b) comercializarea tichetelor de masă în schimbul unor sume de bani și/ori altor bunuri și/ori servicii;
  c) utilizarea tichetelor de masă în magazine, locații, unități, piețe de orice fel, care nu vând produse alimentare și nu au afișată la intrare autocolantele speciale ale unității emitente;
  d) utilizarea tichetelor de masă pentru achiziționarea altor produse decât cele alimentare.


  Articolul 15

  Salariatul poate utiliza tichetele de masă pe baza actului de identitate sau, după caz, a legitimației de serviciu, vizată la zi, numai în unitățile de alimentație publică cu care angajatorul/unitatea emitentă are încheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete de masă, potrivit prevederilor Legii nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentelor norme.


  Articolul 16
  (1) La sfârșitul fiecărei luni, la data stabilită de angajator sau la data încetării contractului individual de muncă, salariatul are obligația să restituie angajatorului tichetele de masă pe suport hârtie acordate pentru luna în curs, dar necuvenite și neutilizate potrivit prevederilor legale, sau, după caz, contravaloarea acestora, respectiv valoarea corespunzătoare tichetelor de masă alimentate și necuvenite, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic.(2) În cazul în care salariatul utilizează într-o lună un număr de tichete de masă mai mare decât numărul de zile lucrate, stabilite potrivit art. 10, iar angajatorul nu a încasat de la salariat contravaloarea tichetelor utilizate și necuvenite, angajatorul acordă acestuia pentru luna următoare un număr de tichete de masă egal cu numărul de zile lucrătoare, diminuat cu numărul de tichete acordate pentru luna anterioară și necuvenite.


  Capitolul III Unități emitente

  Articolul 17

  Potrivit Legii nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare, unitățile emitente, persoane juridice înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de credit, persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit autorizate în statele membre ale Uniunii Europene și notificate către Banca Națională a României, potrivit legii, pot desfășura activitatea specifică de emitere a tichetelor de masă numai în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor Publice, potrivit criteriilor elaborate în baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.


  Articolul 18
  (1) În vederea desfășurării activității specifice sectorului tichetelor de masă, unitatea emitentă utilizează unități de alimentație publică, cantine-restaurant, bufete, magazine alimentare, cu care încheie contracte pentru prestarea serviciilor în baza Legii nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare.(2) În scopul garantării accesului beneficiarilor de tichete de masă pe suport electronic la un număr cât mai mare de unități de alimentație publică, unitățile emitente pot folosi, în procesul de emitere, utilizare, circulație și administrare a tichetelor de masă pe suport electronic aplicațiile și infrastructura deja existente și disponibile la unitățile de alimentație publică sau pot dezvolta propriile platforme.


  Articolul 19
  (1) Unitățile emitente înscriu în factura de livrare a tichetelor de masă pe suport hârtie, în vederea decontării de către angajator:
  a) numărul de ordine dintr-o serie continuă, care caracterizează cronologia emisiei de tichete de masă a unității emitente, din care cea corespunzătoare numărului de tichete livrate angajatorului;
  b) prețul unitar al imprimatului reprezentând tichetul de masă sau valoarea totală a imprimatelor;
  c) valoarea nominală a unui tichet de masă imprimată pe acesta, din seria livrată;
  d) valoarea totală corespunzătoare numărului de tichete de masă livrat;
  e) numărul contului bancar distinct și denumirea băncii la care își are deschis contul unitatea emitentă.
  (2) Unitățile emitente înscriu în factura de livrare a tichetelor de masă pe suport electronic, în vederea decontării de către angajator:
  a) numărul de tichete de masă transferate pe suporturile electronice;
  b) valoarea nominală a unui tichet de masă;
  c) valoarea totală corespunzătoare numărului de tichete de masă alimentate pe suport electronic;
  d) numărul contului bancar distinct și denumirea băncii la care își are deschis contul unitatea emitentă;
  e) costul emiterii tichetelor de masă pe suport electronic.
  (3) Unitățile emitente facturează distinct către angajator costul suportului electronic pe care se alimentează tichetele de masă sau al înlocuirii acestuia.(4) Unitățile emitente înscriu într-o anexă la factura fiscală numărul unic de identificare a suportului electronic, în conformitate cu standardele de securitate aplicabile respectivului suport electronic pe care sunt alimentate tichetele de masă corespunzător fiecărui salariat beneficiar, potrivit comenzii de achiziție primite de la angajator.


  Articolul 20

  Unitățile emitente sunt obligate:
  a) să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte la instituții de credit sau instituții de plăți prin care se vor derula sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor de masă pe suport hârtie, respectiv încasarea de la angajatori a contravalorii nominale a tichetelor de masă pe suport hârtie achiziționate în baza contractelor încheiate cu aceștia și rambursarea de sume către unitățile de alimentație publică utilizate, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor de masă pe suport hârtie prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă și unitățile de alimentație publică respective; închiderea acestor conturi sau subconturi de plăți se face numai după ce unitatea emitentă face dovada către instituțiile financiare autorizate că valoarea nominală a tichetelor de masă pe suport hârtie emise și încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităților de alimentație publică utilizate;
  b) să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte la instituții de credit sau instituții de plăți, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor de masă pe suport electronic, respectiv încasarea de la angajatori a contravalorii nominale a tichetelor de masă pe suport electronic achiziționate în baza contractelor încheiate cu aceștia și rambursarea de sume către unitățile de alimentație publică utilizate, fie direct de către unitățile emitente autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, fie indirect, prin intermediul organizațiilor specializate/schemelor de plăti naționale ori internaționale, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor de masă pe suport electronic prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă și unitățile de alimentație publică respective; decontarea valorii nominale a tichetelor de masă pe suport electronic se face între unitățile de alimentație publică și unitățile emitente, prin intermediul instituțiilor financiare autorizate, cu sprijinul organizațiilor care administrează scheme/aranjamente de plată ori alte organizații care dezvoltă sisteme de acceptare proprii sau cu ajutorul propriilor platforme; închiderea acestor conturi sau subconturi de plăți se face numai după ce unitatea emitentă face dovada către instituțiile financiare autorizate că valoarea nominală a tichetelor de masă pe suport electronic emise și încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităților de alimentație publică utilizate;
  c) să organizeze o evidență operativă proprie lunară, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 7, 9 și 11, pentru tichetele de masă pe suport hârtie, respectiv potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 8, 10 și 12, pentru tichetele de masă pe suport electronic, și să transmită date centralizatoare Ministerului Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, Ministerului Finanțelor Publice;
  d) să implementeze sisteme și procese organizaționale care să permită autorizarea tranzacțiilor cu tichete de masă pe suport electronic, exclusiv la și doar în măsura în care unitatea de alimentație publică are un contract valabil încheiat cu unitatea emitentă pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, în conformitate cu Legea nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare, și cu prezentele norme și în măsura în care identitatea unității de alimentație publică poate să fie stabilită cu exactitate la momentul autorizării tranzacției, în baza unuia sau mai multor elemente de identificare ale acesteia.


  Articolul 21
  (1) Ministerul Finanțelor Publice poate dispune măsura suspendării autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în cauză în următoarele situații:
  a) în cazul în care la unitățile emitente se constată că nu s-a organizat evidența operativă prevăzută la art. 20 lit. c);
  b) în cazul constatării de către organele abilitate potrivit legii a încălcării dispozițiilor art. 2 alin. (3) și (8), precum și ale art. 7 alin. (2) din Legea nr 142/1998, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Ministerul Finanțelor Publice poate dispune măsura retragerii autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în cauză în următoarele situații:
  a) în cazul nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice în baza cărora s-a acordat autorizația de funcționare;
  b) în cazul constatării de către organele abilitate potrivit legii a încălcării dispozițiilor art. 7 alin. (3) și (4) din Legea nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 22
  (1) Imprimatul reprezentând tichetul de masă pe suport hârtie emis de unitatea emitentă trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:
  a) seria numerică într-o ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de tichete de masă comandat de către angajator în baza contractului de achiziționare a tichetelor de masă;
  b) date care definesc angajatorul:– denumirea și sediul;– numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului;– codul fiscal;
  c) valoarea nominală a tichetului de masă, în cifre și în litere, care este înscrisă de angajator în comanda fermă transmisă unității emitente;
  d) perioada de valabilitate a tichetului de masă;
  e) numele și prenumele, precum și codul numeric personal al salariatului îndreptățit să utilizeze tichetul de masă;
  f) interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de produse nealimentare, inclusiv țigări și produse alcoolice, precum și alte interdicții stabilite prin contractul încheiat între angajator și unitatea emitentă;
  g) denumirea și sediul unității emitente;
  h) spațiul destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unității de alimentație publică la care salariatul a utilizat tichetul de masă.
  (2) Suportul electronic emis de unitatea emitentă trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:
  a) date care definesc angajatorul:– denumirea;– codul fiscal;
  b) numele și prenumele salariatului beneficiar al tichetelor de masă;
  c) interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de produse nealimentare, inclusiv țigări și produse alcoolice, imprimată pe versoul suportului electronic;
  d) denumirea unității emitente;
  e) numărul de identificare, unic la nivel de emitent, al suportului electronic;
  f) perioada de valabilitate a suportului electronic;
  g) elemente de siguranță a suportului electronic (PIN, CIP);
  h) cuvintele "TICHET DE MASĂ ELECTRONIC", cu litere majuscule pe rectoul suportului electronic.


  Articolul 23
  (1) Tichetele de masă pe suport electronic pot să fie acceptate doar în unitățile de alimentație publică cu care unitățile emitente de tichete de masă pe suport electronic au încheiat contracte de servicii în baza Legii nr. 142/1998, cu modificările ulterioare și completările, și a prezentelor norme.(2) Tichetele de masă pe suport electronic pot fi utilizate în mod exclusiv pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare și nu trebuie să permită efectuarea de operațiuni de retrageri de numerar, de depunere și/sau de alimentare (altele decât cele cu valoarea nominală a tichetelor de masă) ori de transfer de fonduri către alte conturi ale salariaților și/sau ale angajatorului și/ori ale terților.(3) Tichetele de masă sunt nominale, nu pot să fie transferate către o altă persoană și nu pot să fie utilizate de către alte persoane decât salariatul ale cărui nume și prenume sunt imprimate pe suportul electronic.


  Articolul 24
  (1) Tichetele de masă pe suport electronic care sunt transferate primele către salariați de către unitățile emitente vor fi considerate utilizate cu prioritate, în baza principiului "primul intrat primul ieșit" ("first-in-first-out"), demonstrat prin evoluția soldului tichetelor de masă pe suport electronic.(2) Sistemul tichetelor de masă pe suport electronic organizat de către unitățile emitente în colaborare cu angajatorii trebuie să permită beneficiarilor tichetelor de masă pe suport electronic accesul la informațiile privind utilizarea și soldul valorii nominale a tichetelor de masă transferate salariaților.(3) Angajatorii sunt obligați să înștiințeze lunar salariații cu privire la data alimentării și valoarea tichetelor de masă transferate pe suportul electronic.


  Articolul 25
  (1) Unitățile de alimentație publică care au încheiat contracte de servicii cu unitățile emitente, în conformitate cu prevederile prezentelor norme, sunt identificate conform art. 20 lit. d), la nivel de platformă sau de schemă/aranjament de plată, după caz, pentru a permite unităților emitente cu care au încheiat contracte de servicii, în conformitate cu prevederile prezentelor norme, să autorizeze on-line tranzacțiile cu tichete de masă pe suport electronic efectuate de către salariați, exclusiv la acea unitate de alimentație publică care are un contract de servicii valabil încheiat cu o unitate emitentă în baza legii.(2) Elementele de identificare prevăzute la art. 20 lit. d) și solicitate de unitățile emitente se menționează în contractul încheiat între unitatea de alimentație publică și unitatea emitentă. În cazul schimbării oricărui element de identificare menționat la art. 20 lit. d), unitatea de alimentație publică este obligată să informeze unitatea emitentă cu privire la respectiva modificare.(3) Unitățile de alimentație publică care au încheiat contracte de servicii cu unitățile emitente trebuie să afișeze la intrarea în magazinele lor autocolantele speciale furnizate de către unitățile emitente.


  Articolul 26
  (1) Entitățile procesatoare și alte organizații specializate utilizate de unitățile emitente pentru a realiza tranzacțiile cu tichete de masă sunt îndreptățite să primească și să utilizeze oricare din informațiile menționate la art. 22, iar unitățile emitente trebuie să furnizeze aceste informații la solicitarea entităților procesatoare sau a organizațiilor specializate implicate în realizarea tranzacțiilor cu tichete de masă.(2) Informațiile pot fi utilizate numai în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale care rezultă din contractele specifice sectorului de tichete de masă.


  Articolul 27

  Tichetele de masă pe suport hârtie primite de unitățile de alimentație publică de la salariați și achitate de către unitățile emitente, precum și tichetele de masă pe suport hârtie neutilizate de salariați și returnate de către angajator unității emitente se păstrează de către aceasta o perioadă stabilită potrivit dispozițiilor legale.


  Capitolul IV Unități de alimentație publică utilizate de unitățile emitente

  Articolul 28

  În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente, potrivit art. 18, unitățile de alimentație publică au următoarele obligații:
  a) să respecte interdicțiile pentru salariați prevăzute la art. 14 lit. a)-c);
  b) să completeze pe versoul fiecărui tichet de masă pe suport hârtie nominal utilizat de salariat data primirii tichetului de masă și să aplice ștampila unității de alimentație publică ce a primit tichetul de masă;
  c) să distribuie salariaților produse alimentare, fără a diminua valoarea nominală a tichetului de masă cu eventuale sume rezultate din contractele lor încheiate cu unitățile emitente;
  d) să prezinte unității emitente, la termenele stabilite prin contract, tichetele de masă pe suport hârtie primite, datate și ștampilate, în vederea decontării, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare;
  e) în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, să debiteze valoarea exactă a produselor alimentare achiziționate de salariat și să înmâneze salariatului care beneficiază de tichete de masă pe suport electronic, după fiecare utilizare a suportului electronic, o dovadă imprimată care conține suma debitată;
  f) să implementeze sisteme și procese organizaționale care să permită verificarea eligibilității produselor alimentare achiziționate de salariați;
  g) alte obligații stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente.


  Capitolul V Dispoziții finale

  Articolul 29
  (1) Tichetele de masă pe suport hârtie gestionate de către angajatori, de unitățile emitente și de unitățile de alimentație publică utilizate de unitățile emitente sunt bilete de valoare.(2) Evidența mișcării tichetelor de masă pe suport hârtie se ține la valoarea nominală imprimată pe acestea.(3) Gestionarea tichetelor de masă pe suport hârtie se efectuează, potrivit legii, de persoane împuternicite în scris de către conducerea unităților angajatoare, respectiv a unităților emitente și a unităților de alimentație publică utilizate de unitățile emitente.(4) Evidența tranzacțiilor cu tichete de masă pe suport electronic se realizează de către unitățile emitente prin intermediul unui sistem informatic care să permită stocarea corespunzătoare a datelor în condiții de protecție și siguranță pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.


  Articolul 30

  Modelul tichetului de masă pe suport hârtie, cu elementele obligatorii care se imprimă pe acesta, este prevăzut în anexa nr. 13.


  Articolul 31
  (1) Valoarea nominală indexată a unui tichet de masă se stabilește prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, semestrial, în raport cu indicele prețurilor de consum la mărfurile alimentare, comunicat de Institutul Național de Statistică*).(2) Valoarea nominală indexată a unui tichet de masă se stabilește prin înmulțirea ultimei valori nominale indexate a unui tichet de masă cu indicele creșterii prețurilor de consum înregistrat la mărfurile alimentare, comunicat de Institutul Național de Statistică, calculat ca raport între nivelul mediu realizat al acestui indice pe ultimul semestru și nivelul mediu al aceluiași indice pe penultimul semestru.(3) Ținând seama de datele calendaristice la care se comunică indicii realizați ai prețurilor de consum de către Institutul Național de Statistică, valoarea nominală a unui tichet de masă, valabilă în ultima lună a semestrului, se va utiliza și pentru primele două luni ale semestrului următor.


  Articolul 32

  Angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete, potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare, pot achiziționa, tipări și distribui tichete de masă pe suport hârtie, cu respectarea prevederilor art. 30, numai salariaților proprii, încadrați cu contract individual de muncă. În acest caz, angajatorii respectivi sunt obligați să asigure evidența, circulația și păstrarea tichetelor de masă pe suport hârtie, astfel încât să poată face dovada cheltuielilor efectuate în acest scop, în vederea aplicării prevederilor art. 8 din Legea nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 33

  Unitățile emitente au obligația de a tipări, pe imprimatul reprezentând tichetul de masă pe suport hârtie, numele și prenumele, precum și codul numeric personal al salariatului îndreptățit să utilizeze tichetul de masă, cu excepția tichetelor de masă pe suport hârtie acordate donatorilor de sânge în baza legislației speciale privind drepturile și obligațiile donatorilor de sânge, precum și a tichetelor de masă pe suport hârtie acordate în alte situații prevăzute prin alte legi speciale.


  Articolul 34

  Nu beneficiază de prevederile Legii nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare, salariații care, potrivit unor dispoziții legale, au dreptul la masă gratuită, la diurnă, la indemnizație sau la alocație de hrană.


  Articolul 35

  În cazul cumulului de funcții, tichetele de masă pot fi acordate numai de către angajatorii unde salariații în cauză își au funcția de bază, potrivit legii.


  Articolul 36

  Angajatorii, unitățile emitente și unitățile de alimentație publică utilizate de unitățile emitente au obligația de a pune la dispoziția organelor de control toate documentele necesare bunei desfășurări a acțiunilor de control, sub sancțiunile prevăzute de dispozițiile legale.


  Articolul 37

  Ministerul Muncii și Justiției Sociale împreună cu Ministerul Finanțelor Publice pot emite precizări în aplicarea prezentelor norme.


  Articolul 38

  Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentele norme.


  Articolul 39
  (1) Dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. g)-i) și ale art. 28 lit. f) nu se aplică contractelor pentru achiziționarea tichetelor de masă și, respectiv, contractelor de servicii specifice sectorului tichetelor de masă, după caz, încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor norme.(2) În cazul contractelor pentru achiziționarea tichetelor de masă și, respectiv, contractelor de servicii specifice sectorului tichetelor de masă încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor norme și modificate după această dată, prevederile alin. (1) nu se aplică.(3) În cazul contractelor pentru achiziționarea tichetelor de masă încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor norme, dispozițiile art. 33 intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) În termen de 15 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, unitățile emitente au obligația de a transmite direcției de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice situația stocurilor de tichete de masă existente la momentul intrării în vigoare a prezentelor norme.


  Anexa nr. 1

  la norme
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a tichetelor de masă pe suport hârtie achiziționate,
  utilizate și returnate de către angajatori
  în luna ...... anul ............
  Denumirea angajatorului .........................
  Adresa:
  localitatea ........, str. .............. nr. ......., sectorul ...., județul .........
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ................
  Codul fiscal .....................
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - nr. crt.
  B - denumirea unității/unităților emitentă/emitente, numărul și data contractului încheiat pentru achiziționarea tichetelor de masă pe suport hârtie
  C - explicații
  D - conform raportului contractual:
  angajator - unitate emitentă
  E - tichetele de masă pe suport hârtie distribuite salariaților
  F - tichetele de masă pe suport hârtie returnate unității emitente
  G - stocul final de tichete de masă pe suport hârtie
  H - observații: numărul și data documentului de decontare a tichetelor de masă pe suport hârtie cu unitatea emitentă și valoarea nominală a acestora
  ┌─┬─────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┐
  │ │     │                            │              D                 │ │ │ │ │
  │ │     │                            ├──────────┬───────┬─────────────┤ │ │ │ │
  │A│  B  │         C                  │Contractat│Achizi-│Seriile      │ │ │ │ │
  │ │     │                            │          │ționat │tichetelor   │ │ │ │ │
  │ │     │                            │          │       │de masă      │ │ │ │ │
  │ │     │                            │          │       │achiziționate│ │ │ │ │
  │ │     │                            │          │       │(de la ......│ │ │ │ │
  │ │     │                            │          │       │la ........) │E│F│G│H│
  ├─┼─────┼────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┤
  │1│.....│- numărul tichetelor de masă│          │       │             │ │ │ │ │
  │ │     │- valoarea nominală totală a│          │       │             │ │ │ │ │
  │ │     │tichetelor de masă          │          │       │             │ │ │ │ │
  ├─┼─────┼────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┤
  │2│.....│- numărul tichetelor de masă│          │       │             │ │ │ │ │
  │ │     │- valoarea nominală totală a│          │       │             │ │ │ │ │
  │ │     │tichetelor de masă          │          │       │             │ │ │ │ │
  ├─┼─────┼────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┤
  │ │Total│- numărul tichetelor de masă│          │       │             │ │ │ │X│
  │ │     │- valoarea nominală totală a│          │       │             │ │ │ │X│
  │ │     │tichetelor de masă          │          │       │             │ │ │ │X│
  └─┴─────┴────────────────────────────┴──────────┴───────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┘


       Conducătorul unității, Conducătorul compartimentului
       ...................... financiar-contabilitate,


  Anexa nr. 2

  la norme
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a tichetelor de masă pe suport electronic achiziționate,
  utilizate și returnate de către angajatori
  în luna ...... anul ............
  Denumirea angajatorului ......................
  Adresa:
  localitatea ......., str. ............. nr. ........, sectorul ....., județul ..........
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ...........
  Codul fiscal ..............
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - nr. crt.
  B - denumirea unității/unităților emitentă/emitente, numărul și data contractului încheiat pentru achiziționarea tichetelor de masă pe suport electronic
  C - explicații
  D - conform raportului contractual:
  angajator - unitate emitentă
  E - tichetele de masă pe suport electronic distribuite salariaților
  F - tichetele de masă pe suport electronic returnate unității emitente
  G - stocul final de tichete de masă
  H - observații: numărul și data documentului de decontare a tichetelor de masă cu unitatea emitentă și valoarea nominală a acestora
  ┌─┬─────┬────────────────────────────┬──────────────────┬─┬─┬─┬─┐
  │ │     │                            │         D        │ │ │ │ │
  │ │     │                            ├──────────┬───────┤ │ │ │ │
  │A│  B  │         C                  │Contractat│Achizi-│ │ │ │ │
  │ │     │                            │          │ționat │E│F│G│H│
  ├─┼─────┼────────────────────────────┼──────────┼───────┼─┼─┼─┼─┤
  │1│.....│- numărul tichetelor de masă│          │       │ │ │ │ │
  │ │     │- valoarea nominală totală a│          │       │ │ │ │ │
  │ │     │tichetelor de masă          │          │       │ │ │ │ │
  ├─┼─────┼────────────────────────────┼──────────┼───────┼─┼─┼─┼─┤
  │2│.....│- numărul tichetelor de masă│          │       │ │ │ │ │
  │ │     │- valoarea nominală totală a│          │       │ │ │ │ │
  │ │     │tichetelor de masă          │          │       │ │ │ │ │
  ├─┼─────┼────────────────────────────┼──────────┼───────┼─┼─┼─┼─┤
  │ │Total│- numărul tichetelor de masă│          │       │ │ │ │ │
  │ │     │- valoarea nominală totală a│          │       │ │ │ │ │
  │ │     │tichetelor de masă          │          │       │ │ │ │ │
  └─┴─────┴────────────────────────────┴──────────┴───────┴─┴─┴─┴─┘

       Conducătorul unității, Conducătorul compartimentului
       ...................... financiar-contabilitate,


  Anexa nr. 3

  la norme
  SITUAȚIA ANALITICĂ
  a tichetelor de masă pe suport hârtie distribuite
  salariaților de către angajatori în luna ...... anul .......
  Denumirea angajatorului .......................
  Adresa:
  localitatea .........., str. ............... nr. ........, sectorul ....., județul .............
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ................
  Codul fiscal ...............
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - nr. crt.
  B - numele și prenumele salariatului, beneficiar al tichetelor de masă pe suport hârtie
  C - codul numeric personal
  D - numărul de zile lucrătoare stabilite potrivit art. 10 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015
  E - numărul tichetelor de masă pe suport hârtie distribuite nominal
  F - seria tichetelor de masă pe suport hârtie distribuite nominal (de la ....... la ..........)
  G - semnătura salariatului
  H - numărul de zile lucrate stabilit potrivit art. 10 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TOTAL:

  X

   

   

   

  X

   

       Conducătorul unității, Conducătorul compartimentului
       ...................... financiar-contabilitate,
                                        ..........................


  Anexa nr. 4

  la norme
  SITUAȚIA ANALITICĂ
  a tichetelor de masă pe suport electronic distribuite
  salariaților de către angajatori în luna ...... anul .........
  Denumirea angajatorului ..................
  Adresa:
  localitatea ..........., str. ............. nr. ........, sectorul ....., județul ...........
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ...............
  Codul fiscal ....................
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - nr. crt.
  B - numele și prenumele salariatului, beneficiar al tichetelor de masă pe suport electronic
  C - codul numeric personal
  D - numărul de zile lucrătoare stabilite potrivit art. 10 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015
  E - numărul tichetelor de masă pe suport electronic distribuite nominal
  F - numărul unic de identificare a suportului electronic
  G - semnătura salariatului
  H - numărul de zile lucrate stabilit potrivit art. 10 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TOTAL:

  X

   

   

   

  X

   

       Conducătorul unității, Conducătorul compartimentului
       ...................... financiar-contabilitate,
                                        ..........................


  Anexa nr. 5

  la norme
  SITUAȚIA ANALITICĂ
  a tichetelor de masă pe suport hârtie returnate
  de salariați angajatorilor în luna ...... anul ........
  Denumirea angajatorului ..................
  Adresa:
  localitatea ........, str. .......... nr. ........, sectorul ....., județul ...........
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ..............
  Codul fiscal ....................

  Nr.
  crt
   
   
   
   
   
   
   

  Numele și
  prenumele
  salariatului
  beneficiar al
  tichetelor de
  masă pe suport
  hârtie
   
   

   
   
  Codul
  numeric
  personal
   
   
   
   

  Numărul
  tichetelor
  de masă pe
  suport
  hârtie
  returnate
  de salariat
   
   

  Seria
  tichetelor
  de masă
  pe suport
  hârtie
  returnate
   
   
   

   
   
  Semnătura
  salariatului
   
   
   
   
   

  Semnătura
  persoanei
  împuternicite
  de angajator
  să primească
  tichetele de
  masă pe suport
  hârtie
  returnate

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TOTAL:

  x

   

   

  x

  x


       Conducătorul unității, Conducătorul compartimentului
       ...................... financiar-contabilitate,


  Anexa nr. 6

  la norme
  SITUAȚIA ANALITICĂ
  a tichetelor de masă pe suport electronic returnate
  de salariați angajatorilor în luna ...... anul ........
  Denumirea angajatorului ......................
  Adresa:
  localitatea ............, str. ............... nr. ........, sectorul ....., județul .........
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ..................
  Codul fiscal ....................

  Nr.
  crt
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Numele și
  prenumele
  salariatului
  beneficiar al
  tichetelor de
  masă pe suport
  electronic
   
   
   
   

   
  Codul
  numeric
  personal
   
   
   
   
   
   
   

  Numărul și
  valoarea
  nominală
  totală a
  tichetelor
  de masă pe
  suport
  electronic
  alimentate
  și
  necuvenite

  Numărul
  unic de
  identificare
  a suportului
  electronic
   
   
   
   
   
   

  Semnătura
  salariatului
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Semnătura persoanei
  împuternicite de
  angajator să primească
  tichetele de masă pe
  suport electronic
  returnate
   
   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TOTAL:

  X

   

   

  X

  X

       Conducătorul unității, Conducătorul compartimentului
       ...................... financiar-contabilitate,
                                        ..........................


  Anexa nr. 7

  la norme
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a tichetelor de masă pe suport hârtie emise de unitatea
  emitentă în semestrul ...... anul .......
  Denumirea unității emitente ...............................
  Adresa:
  localitatea ........, str. ........ nr. ...., sectorul ...., județul ......
  Numărul autorizației de funcționare ....................
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ...............
  Codul fiscal .........................
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - cantitatea
  B - valoarea

   

   

   

   

  din care:

  Nr.
  crt.
   
   
   

  Explicații
   
   
   
   

  UM
   
   
   
   

  Total
  semestru
  ........

  Luna
  I
   

  Luna
  a II-a
   

  Luna
  a III-a
   

  Luna
  a IV-a
   

  Luna
  a V-a
   

  Luna
  a VI-a
   

  A

  B
   
  B

  A

  B

  A

  B

  A

  B

  A

  B

  A

  B

  1
   
   
   
   
   

  Tichete de masă pe
  suport hârtie
  achiziționate și
  decontate de
  angajatori, conform
  anexei nr. 9 la norme

   
   
  X
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

  2
   
   
   
   
   
   
   

  Tichete de masă pe
  suport hârtie
  returnate de către
  angajatori ca
  neutilizate de
  salariați în
  unitățile de
  alimentație publică

   
   
   
  X
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   
   

  Tichete de masă pe
  suport hârtie
  decontate unităților
  de alimentație
  publică, conform
  anexei nr. 11 la
  norme

   
   
  X
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

      Cantitate = numărul total de tichete de masă.
           Conducătorul unității, Conducătorul compartimentului
           ...................... financiar-contabilitate,
                                           ..........................


  Anexa nr. 8

  la norme
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a tichetelor de masă pe suport electronic alimentate
  de unitatea emitentă în semestrul ..... anul ......
  Denumirea unității emitente .................
  Adresa:
  localitatea ......., str. ........ nr. ...., sectorul ...., județul .......
  Numărul autorizației de funcționare ...............
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ...........
  Codul fiscal ..........
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - cantitatea
  B - valoarea
  ┌────┬─────────────────────┬──┬────────┬───────────────────────────────────────┐
  │    │                     │  │        │             din care:                 │
  ├────┼─────────────────────┼──┼────────┼────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┤
  │Nr. │     Explicații      │UM│  Total │Luna│ Luna │ Luna  │ Luna │Luna │ Luna │
  │crt.│                     │  │semestru│  I │a II-a│a III-a│a IV-a│a V-a│a VI-a│
  │    │                     │  │........│    │      │       │      │     │      │
  │    │                     │  ├────┬───┼─┬──┼───┬──┼───┬───┼───┬──┼──┬──┼───┬──┤
  │    │                     │  │  A │ B │A│ B│ A │B │ A │ B │ A │B │ A│ B│ A │B │
  ├────┼─────────────────────┼──┼────┼───┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼──┤
  │  1 │Tichete de masă pe   │  │    │   │ │  │   │  │   │   │   │  │  │  │   │  │
  │    │suport electronic    │  │    │   │ │  │   │  │   │   │   │  │  │  │   │  │
  │    │achiziționate și     │  │    │   │ │  │   │  │   │   │   │  │  │  │   │  │
  │    │decontate de         │X │    │   │ │  │   │  │   │   │   │  │  │  │   │  │
  │    │angajatori, conform  │  │    │   │ │  │   │  │   │   │   │  │  │  │   │  │
  │    │anexei nr. 10 la     │  │    │   │ │  │   │  │   │   │   │  │  │  │   │  │
  │    │norme                │  │    │   │ │  │   │  │   │   │   │  │  │  │   │  │
  ├────┼─────────────────────┼──┼────┼───┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼──┤
  │  2 │Tichete de masă pe   │  │    │   │ │  │   │  │   │   │   │  │  │  │   │  │
  │    │suport electronic    │  │    │   │ │  │   │  │   │   │   │  │  │  │   │  │
  │    │returnate de către   │  │    │   │ │  │   │  │   │   │   │  │  │  │   │  │
  │    │angajatori ca        │X │    │   │ │  │   │  │   │   │   │  │  │  │   │  │
  │    │neutilizate de       │  │    │   │ │  │   │  │   │   │   │  │  │  │   │  │
  │    │salariați în         │  │    │   │ │  │   │  │   │   │   │  │  │  │   │  │
  │    │unitățile de         │  │    │   │ │  │   │  │   │   │   │  │  │  │   │  │
  │    │alimentație publică  │  │    │   │ │  │   │  │   │   │   │  │  │  │   │  │
  ├────┼─────────────────────┼──┼────┼───┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼──┤
  │  3 │Valoarea tichetelor  │  │    │   │ │  │   │  │   │   │   │  │  │  │   │  │
  │    │de masă pe suport    │  │    │   │ │  │   │  │   │   │   │  │  │  │   │  │
  │    │electronic decontate │X │  X │   │X│  │ X │  │ X │   │ X │  │ X│  │ X │  │
  │    │unităților de        │  │    │   │ │  │   │  │   │   │   │  │  │  │   │  │
  │    │alimentație publică, │  │    │   │ │  │   │  │   │   │   │  │  │  │   │  │
  │    │conform anexei nr. 12│  │    │   │ │  │   │  │   │   │   │  │  │  │   │  │
  │    │la norme             │  │    │   │ │  │   │  │   │   │   │  │  │  │   │  │
  └────┴─────────────────────┴──┴────┴───┴─┴──┴───┴──┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴───┴──┘

      Cantitate = numărul total de tichete de masă.
       Conducătorul unității emitente, Conducătorul compartimentului
         ......................... financiar-contabilitate,
                                               ..........................


  Anexa nr. 9

  la norme
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a tichetelor de masă pe suport hârtie pe angajatori
  în luna ...... anul ........
  Denumirea unității emitente ..................
  Adresa:
  localitatea ..........., str. .......... nr. ...., sectorul ...., județul ........
  Numărul autorizației de funcționare ..................
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ...........
  Codul fiscal .................
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - nr. crt.
  B - denumirea angajatorilor
  C - codul fiscal
  D - numărul tichetelor de masă pe suport hârtie achiziționate
  E - seriile tichetelor de masă achiziționate pe suport hârtie (de la .... la .....)
  F - valoarea nominală a unui tichet de masă pe suport hârtie
  G - valoarea tichetelor de masă pe suport hârtie achiziționate (col. 3 x col. 5)
  H - numărul și data actului de achiziționare și de decontare a tichetelor de masă pe suport hârtie
  I - numărul tichetelor de masă pe suport hârtie returnate de către angajator
  J - numărul și data documentului de returnare, în care să se specifice seriile tichetelor de masă pe suport hârtie returnate

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  I

  J

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

        Conducătorul Conducătorul compartimentului
     unității emitente, financiar-contabilitate,
       .............. .................


  Anexa nr. 10

  la norme
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a tichetelor de masă pe suport electronic pe angajatori
  în luna ...... anul .........
  Denumirea unității emitente ...............
  Adresa:
  localitatea ............, str. ......... nr. ...., sectorul ...., județul .........
  Numărul autorizației de funcționare ..................
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului .............
  Codul fiscal ......................
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - nr. crt.
  B - denumirea angajatorilor
  C - codul fiscal
  D - numărul tichetelor de masă pe suport electronic achiziționate
  E - valoarea nominală a unui tichet de masă pe suport electronic
  F - valoarea tichetelor de masă achiziționate (col. 3 x col. 4)
  G - numărul și data actului de achiziționare și de decontare a tichetelor de masă pe suport electronic
  H - numărul tichetelor de masă pe suport electronic returnate de către angajator
  I - numărul și data documentului de returnare, în care să se specifice numărul unic de identificare a suportului electronic
  J - numărul de suporturi electronice active alimentate
  K - numărul de suporturi electronice anulate

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  I

  J

  K

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

          Conducătorul Conducătorul compartimentului
       unității emitente, financiar-contabilitate,
         .............. .................


  Anexa nr. 11

  la norme
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a tichetelor de masă pe suport hârtie pe unități
  de alimentație publică utilizate de unitatea emitentă
  în luna ...... anul .......
  Denumirea unității emitente .............
  Adresa:
  localitatea ..........., str. ......... nr. ....., sectorul ....., județul ........
  Numărul autorizației de funcționare ................
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ............
  Codul fiscal ...............
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - nr. crt.
  B - denumirea unității de alimentație publică
  C - numărul tichetelor de masă pe suport hârtie primite de la salariați
  D - valoarea totală a tichetelor de masă pe suport hârtie primite de la salariați
  E - numărul tichetelor de masă pe suport hârtie decontate de către unitatea emitentă
  F - valoarea totală a tichetelor de masă, pe suport hârtie decontată unității de alimentație publică de către unitatea emitentă
  G - numărul și data documentului de decontare
  H - observații

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

   

   

   

   

   

   

   

   

          Conducătorul Conducătorul compartimentului
       unității emitente, financiar-contabilitate,
         .............. .................


  Anexa nr. 12

  la norme
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a tichetelor de masă pe suport electronic pe unități
  de alimentație publică decontate de unitatea emitentă
  în luna ....... anul .........
  Denumirea unității emitente ................
  Adresa:
  localitatea ............, str. ........... nr. ....., sectorul ....., județul ..........
  Numărul autorizației de funcționare ..............
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ............
  Codul fiscal .................
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - nr. crt.
  B - denumirea unității de alimentație publică
  C - valoarea totală a tichetelor de masă pe suport electronic primite de la salariați
  D - valoarea totală a tichetelor de masă pe suport electronic decontată unității de alimentație publică de către unitatea emitentă
  E - observații

  A

  B

  C

  D

  E

  0

  1

  2

  3

  4

   

   

   

   

   

        Conducătorul Conducătorul compartimentului
     unității emitente, financiar-contabilitate,
       .............. .................


  Anexa nr. 13

  la norme
                         Model de tichet de masă pe suport hârtie
                                       - față -


  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Denumirea, sediul, codul fiscal Imprimarea interdicției │
  │ și numărul de înmatriculare la de acordare a unui rest │
  │ oficiul registrului comerțului ┌────────────> în bani la tichetul de │
  │ ale angajatorului care acordă │ masă pe suport hârtie │
  │ salariaților tichete de masă │ │
  │ pe suport hârtie ^ │ │
  │ │ │ Valoarea nominală în lei│
  │ └──┐ │ (în cifre și litere) │
  │ │ │ ^ │
  │ │ │ │ │
  │ ┌───┼────────────────┼────────────────────┐ │ │
  │ │ │ Se interzice acordarea unui │ │ │
  │ │ rest de bani la tichetul de masă │ │ │
  │ │ *9,35 lei* ────────────────┼──────┘ │
  │ Seria │ *nouă lei și treizeci și cinci de bani* │ │
  │ numerică │ │ │
  │ ^ │ │ │
  │ └─────────┼─ 000004231 │ │
  │ │ │ │ │
  │ │ └──────────────────┐ ───────┼────────┐ │
  │ ┌─────────┼─────────────┐ │ │ │ │
  │ v │ │ │ │ v │
  │ Spațiu pentru │ │ │ │ Perioada de │
  │ înscrierea/ │ ┌──┐ │ │ │ valabilitate │
  │ tipărirea │ │ │ ----------------------- │ │ a tichetului │
  │ numelui și │ └┬─┘ Numele și prenumele └───┐ │ de masă pe │
  │ prenumelui │ │ Codul numeric personal │ │ suport hârtie │
  │ salariatului │ │ │ │ │
  │ îndreptățit │ │ ┌────────────────────────┐ │ │ │
  │ să utilizeze │ │ │ │ │ │ │
  │ tichetul de │ │ ├────────────────────────┘ │ │ │
  │ masă pe suport │ │ │ │ │ │
  │ hârtie și codul └──┼──┼──────────────────────────────┼────┘ │
  │ numeric personal │ ┌┼──────────────────────────────┘ │
  │ │ ││ Ca elemente de securitate se pot utiliza: │
  │ │ └┼──────>- microlinii care nu se disting la fotocopiat │
  │ │ │ │
  │ └──┼──────>- banda cu reflexe variabile │
  │ │ │
  │ └──────>- codul cu bare al unității emitente care │
  │ conține elemente de gestiune a tichetelor │
  │ de masă pe suport hârtie │
  │ │
  │ - alte elemente stabilite de unitatea emitentă│
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                        Model de tichet de masă pe suport hârtie
                                       - verso -


  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Imprimarea │
  │ ┌─────────> interdicțiilor la │
  │ ┌─────────────────────────┼──────┐ utilizarea tichetelor│
  │ │ Data │ │ de masă de către │
  │ │ │ │ salariați │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ Spațiu destinat │
  │ ┌──┼──────── ┌────┬───┼──> aplicării ștampilei │
  │ v │ │L.S.│ │ unității de │
  │ Data la care │ └────┘ │ alimentație publică │
  │ a fost utilizat │ │ │
  │ tichetul de masă,│ │ │
  │ înscrisă de │ Unitatea emitentă │ │
  │ unitatea de │ ──────┼──> Denumirea și sediul │
  │ alimentație └────────────────────────────────┘ unității emitente │
  │ publică │
  │ │
  │ Notă: │
  │ Ca element de securitate: textele de pe verso sunt imprimate folosind │
  │ cerneală fluorescentă care își schimbă culoarea în cazul în care tichetul │
  │ de masă este fotocopiat. │
  │ │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  -----