HOTĂRÂRE nr. 294 din 29 aprilie 2015privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 6 mai 2015
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (12) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere dispozițiile referitoare la înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, precum și alte măsuri aplicabile, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 31/2014 privind ratificarea Acordului preventiv pentru facilitatea de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, și România, în calitate de Împrumutat, și Banca Națională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la București la 5 noiembrie 2013 și la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, și a Memorandumului de înțelegere dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București la 5 noiembrie 2013 și la Bruxelles la 6 noiembrie 2013,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023, denumit în continuare Program național, gestionat, în condițiile legii, de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională.(2) Programul național poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii.


  Articolul 2
  (1) Scopul Programului național constă în înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, în aplicarea dispozițiilor art. 9 alin. (23) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.
  (la 19-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 404 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 19 iunie 2017 )
  (2) Înregistrarea sistematică a imobilelor se realizează în cadrul unui proces complex, care include în principal următoarele: realizarea de campanii de informare și conștientizare publică a proprietarilor, respectiv a posesorilor și a altor deținători, identificarea imobilelor, a titularilor drepturilor reale și a posesorilor acestora, realizarea de măsurători cadastrale, colectarea actelor juridice de la deținători, integrarea și prelucrarea datelor și întocmirea documentelor cadastrale, afișarea publică, în condițiile Legii, a documentelor cadastrale, înregistrarea și soluționarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, inclusiv în ceea ce privește contestarea calității de posesor, actualizarea documentelor cadastrale și deschiderea cărților funciare, emiterea și plata certificatelor de moștenitor, a certificatelor de moștenitor suplimentar, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală, întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, în termenele și condițiile prevăzute de art. 9 alin. (7)-(9) din Lege.
  (la 19-06-2017, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 404 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 19 iunie 2017 )
  (3) Finanțarea Programului național se asigură din sursele financiare prevăzute de art. 9 alin. (3) din Lege.
  (la 19-06-2017, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 404 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 19 iunie 2017 )
  (4) Principalii beneficiari ai rezultatelor directe, corespunzătoare acțiunilor din Programul național, sunt proprietarii, posesorii ori alți deținători ai imobilelor, identificați potrivit dispozițiilor art. 11 alin. (2) lit. f) din lege.


  Articolul 3
  (1) Agenția Națională este beneficiar al axei prioritare 11 din Programul operațional regional 2014-2020 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară și beneficiază de cofinanțare în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) Principalele activități care se realizează potrivit Legii, precum și sumele estimate din venituri proprii ale Agenției Naționale și cele provenite din fonduri europene structurale și de investiții, necesare pentru realizarea Programului național în perioada 2015-2023, sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
  (la 19-06-2017, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 404 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 19 iunie 2017 )


  Articolul 4
  (1) Desfășurarea activităților Programului național se asigură conform unui plan de acțiuni anual, în limita fondurilor aprobate, potrivit legii.(2) Planul de acțiuni anual și detalierea fondurilor alocate se aprobă de către Consiliul de administrație al Agenției Naționale prin hotărâre în conformitate cu reglementările în vigoare.(2^1) Pentru plata lucrărilor de înregistrare sistematică finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale, realizate prin oricare dintre modalitățile prevăzute de art. 9 alin. (23), (29), (34^1), (34^2) și (34^5) din Lege, Consiliul de administrație al Agenției Naționale aprobă alocarea anuală a sumelor necesare finanțării, până la finalizarea înregistrării sistematice la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, respectiv comună, oraș și sectoarele municipiului București, în condițiile legii.
  (la 19-06-2017, Articolul 4 a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 404 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 19 iunie 2017 )
  (2^2) În scopul sprijinirii proiectelor de infrastructură de interes național, Agenția Națională, inclusiv prin oficiile teritoriale, poate contracta, cu finanțare din venituri proprii, în condițiile legii, lucrări de înregistrare sistematică pentru sectoarele cadastrale aferente terenurilor afectate de aceste proiecte, sectoare ce vor fi aduse la cunoștință publică, conform dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Lege.
  (la 01-11-2017, Articolul 4 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 788 din 26 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 01 noiembrie 2017 )
  (3) În aplicarea hotărârii Consiliului de administrație prevăzute la alin. (2), directorul general al Agenției Naționale va dispune publicarea Planului de acțiuni anual aprobat pe pagina de internet a Agenției Naționale.
  (la 19-06-2017, Alineatul (3) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 404 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 19 iunie 2017 )
  (4) Acțiunile nefinalizate se includ în planul de acțiuni anual din anul următor, în condițiile alin. (2).(5) Veniturile proprii rămase neutilizate la sfârșitul anului se reportează în anul următor cu aceeași destinație, potrivit legii.


  Articolul 5
  (1) Nominalizarea unităților administrativ-teritoriale din mediul rural ce vor beneficia de lucrări de înregistrare sistematică finanțate din fonduri europene structurale și de investiții se realizează, conform Programului operațional regional 2014-2020, prin aplicarea unor criterii de prioritizare, de către o comisie interministerială ce se constituie în condițiile legii și ai cărei membri se desemnează prin decizie a prim-ministrului. (2) Membrii comisiei interministeriale sunt reprezentanți, la nivel de decizie, ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Transporturilor și ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, propuși prin ordin al ministrului, respectiv al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. (3) Comisia interministerială își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare elaborat de Agenția Națională și aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii. Președintele comisiei este ales dintre membrii prevăzuți la alin. (2). Secretariatul comisiei interministeriale este asigurat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. La lucrările comisiei este invitat, cu rol de observator, câte un reprezentant al Direcției Generale de Politică Regională și Urbană din cadrul Comisiei Europene, Ministerului Mediului, Ministerului Apelor și Pădurilor, Ministerului Culturii și Identității Naționale, Agenției Naționale pentru Romi, Asociației Comunelor din România și Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România.(3^1) Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei interministeriale, cu rol consultativ, pentru stabilirea listei unităților administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, este prevăzut în anexa nr. 2.
  (la 01-11-2017, Articolul 5 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 788 din 26 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 01 noiembrie 2017 )
  (4) Comisia interministerială stabilește lista unităților administrativ-teritoriale ce vor beneficia de lucrări de înregistrare sistematică finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, pentru o suprafață totală de 5.756.387 hectare, conform indicatorului din Programul operațional regional 2014-2020. (5) Principalele criterii de prioritizare utilizate de comisia constituită potrivit alin. (1) și (2), ce pot fi completate de către aceasta pe parcursul derulării lucrărilor comisiei, în conformitate cu reglementările în vigoare, constau în următoarele:
  a) unități administrativ-teritoriale care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016;
  b) unități administrativ-teritoriale care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe, potrivit legii;
  c) unități administrativ-teritoriale în care sunt identificate zone cu vulnerabilități sociale particulare privind accesul informal la proprietate. Criteriul va avea în vedere zone cu comunități rome, precum și zonele defavorizate.
  (6) În cadrul listei prevăzute la alin. (4) vor fi individualizate unitățile administrativ-teritoriale de la nivelul fiecărui județ ce vor beneficia de lucrări de înregistrare sistematică finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, în condițiile legii. (7) Unitățile administrativ-teritoriale pentru care au fost inițiate procedurile pentru înregistrarea sistematică a imobilelor, indiferent de modalitatea de realizare a acestora, ce fac parte din Programul național prevăzut la art. 9 alin. (23) din Lege, și care îndeplinesc criteriile de prioritizare prevăzute la alin. (5), pot fi incluse în lista prevăzută la alin. (6), pentru a beneficia de finanțarea acestor lucrări din fonduri europene structurale și de investiții, potrivit legii. (8) În baza listei prevăzute la alin. (4), Agenția Națională, în calitate de beneficiar al axei prioritare 11 din Programul operațional regional 2014-2020 - «Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară», în colaborare cu unitățile subordonate, efectuează procedurile necesare inițierii lucrărilor de înregistrare sistematică, în conformitate cu legislația în vigoare.
  (la 19-06-2017, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 404 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 19 iunie 2017 )


  Articolul 6
  (1) În vederea realizării Programului național, în cadrul Agenției Naționale și instituțiilor subordonate se organizează compartimente funcționale de înregistrare sistematică a proprietăților imobiliare, ale căror atribuții se stabilesc prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, conform reglementărilor în vigoare.(2) Pentru implementarea Programului național, în cadrul Agenției Naționale și instituțiilor sale subordonate se înființează un număr de maximum 600 de posturi pe perioadă determinată, pe durata Programului național, cu finanțare din venituri proprii, distinct față de numărul de posturi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările ulterioare.(3) Posturile prevăzute la alin. (2) sunt remunerate la nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare din cadrul Agenției Naționale sau al instituțiilor subordonate, după caz, potrivit legii.


  Articolul 7
  (1) Pentru realizarea Programului național, Agenția Națională poate utiliza mijloacele de transport proprii și pe cele ale instituțiilor sale subordonate.(2) Cheltuielile cu carburantul pentru mijloacele de transport utilizate în acest scop se suportă din venituri proprii și sunt evidențiate distinct față de cele subvenționate de la bugetul de stat.(3) Finanțarea cheltuielilor de personal prevăzute la art. 6 alin. (2) și a cheltuielilor cu carburantul pentru mijloacele de transport ce decurg din activitățile necesare implementării înregistrării sistematice se face din veniturile proprii ale Agenției Naționale, incluse în bugetul acesteia, potrivit legii.
  (la 19-06-2017, Articolul 7 a fost completat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 404 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 19 iunie 2017 )


  Articolul 8

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 448/2013 privind stabilirea proiectului "Sistemul informatic integrat de cadastru și publicitate imobiliară pentru mediul urban" ca proiect de infrastructură și desemnarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine ca unitate de achiziții centralizată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 15 iulie 2013.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Directorul general al
  Agenției Naționale de Cadastru
  și Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruț Ștefănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb

  București, 29 aprilie 2015.
  Nr. 294.

  Anexa nr. 1


  PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI,
  precum și sumele estimate din veniturile proprii ale Agenției Naționale pentru realizarea Programului național de cadastru și carte funciară în perioada 2015-2023

                    Principalele activități și acțiuni          
   
   
   
   
   
   

  Sumele estimate pentru
  realizarea activităților
  Programului național de
     cadastru și carte   
  funciară în perioada  
          2015-2023      
         - mii lei -     

  1. ÎNREGISTRAREA SISTEMATICĂ A IMOBILELOR                     
  și alte operațiuni care privesc realizarea lucrărilor de      
  înregistrare sistematică, în aplicarea dispozițiilor art. 11  
  alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare  
  nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările      
  ulterioare                                                    

         2.177.955       
   
   
   
   
   

  2. ACTIVITĂȚI DE GEODEZIE, CARTOGRAFIE, TOPOGRAFIE ȘI         
  FOTOGRAMMETRIE                                                
  a) Realizarea de ortofotoplanuri în 320 de unități            
  administrativ-teritoriale din mediul urban:                   
  scara 1:500 și scara 1:1000                                   
  b) Mentenanța și dezvoltarea Sistemului românesc de determinare
  a poziției (ROMPOS)                                           

          96.620         
   
   
   
   
   
   

  3. ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE A PUBLICULUI, care
  includ:                                                       
  Realizarea de campanii de informare publică organizate la nivel
  local și național (plan de comunicare, manual de identitate   
  vizuală, organizarea de evenimente, publicitate, campanie     
  mediatv, radio, campanie on-line, elaborare și distribuire de 
  materiale de informare)                                       

           22.323        
   
   
   
   
   
   

  4. DEZVOLTAREA ȘI MENTENANȚA SISTEMELOR INFORMATICE           
  a) Dezvoltarea sistemelor informatice în vederea creșterii    
  capacității de stocare a datelor și optimizării fluxurilor de 
  lucru                                                         
  b) Mentenanța sistemelor informatice                          
  c) Instruirea specialiștilor în utilizarea sistemelor         
  informatice                                                   

           206.318       
   
   
   
   
   
   

  5. CONVERSIA ÎN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTELOR ANALOGICE       
  a) Conversia în format digital a cărților funciare analogice  
  b) Conversia în format digital a planurilor de amplasament și 
  delimitare analogice                                          

          345.509        
   
   
   

  6. TEHNICĂ DE CALCUL ȘI DE STOCARE                            
  a) Dotarea cu echipamente de calcul - servere lamelare RISC,  
  sisteme de stocare, calculatoare, stații de lucru/grafice,    
  scanere, copiatoare etc.                                      
  b) Amenajarea centrului de salvare/recuperare a datelor în caz
  de dezastru                                                   

           33.868        
   
   
   
   
   

  7. ALTE ACTIVITĂȚI CE DECURG DIN DERULAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL
  a) Plata certificatelor de moștenitor emise de notarul public 
  conform dispozițiilor art. 9 alin. (7)-(9) din Legea          
  cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996,          
  republicată, cu modificările și completările ulterioare       
  b) Servicii de comunicații                                    
  c) Instruirea personalului din cadrul instituțiilor implicate 
  în procesul de înregistrare sistematică, respectiv            
  administrația publică locală și centrală, contractori etc., în
  domeniul înregistrării sistematice, inclusiv organizare și    
  logistică                                                     
  d) Instruirea personalului de specialitate din Agenția        
  Națională și instituțiile subordonate în domenii specifice de 
  activitate, inclusiv organizare, logistică și traineri        
  e) Organizare și logistică pentru realizarea de seminare cu   
  reprezentanții autorităților locale, ai prestatorilor,        
  oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară și Agenției   
  Naționale, în cadrul Programului național de cadastru și carte
  funciară 2015-2023                                            
  f) Monitorizarea socială a grupurilor vulnerabile în cadrul   
  înregistrării sistematice, în vederea asigurării condițiilor de
  participare a persoanelor vulnerabile la procesul de          
  înregistrare gratuită a proprietăților                        
  g) Realizarea controlului calității lucrărilor de înregistrare
  sistematică                                                   
  h) Contractarea de servicii de inventariere, legare și arhivare
  inclusiv electronică, a documentelor existente în arhivele    
  Agenției Naționale și instituțiilor subordonate               
  i) Dotări specifice implementării Programului național de     
  cadastru și carte funciară 2015-2023 necesare Agenției        
  Naționale și instituțiilor subordonate                        
  j) Alte activități necesare, potrivit legii                   

            1.168.292    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  TOTAL:                                                        

         4.050.885       

                             PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI                                     
        precum și sumele estimate din fonduri europene structurale și de investiții      
     pentru realizarea Programului național de cadastru și carte funciară în perioada    
     2015-2023 prin axa prioritară 11 din Programul operațional regional 2014-2020 -     
                Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a                     
                    proprietăților în cadastru și cartea funciară                        

  Înregistrarea sistematică a imobilelor în unitățile           
  administrativ-teritoriale incluse în lista prevăzută la       
  art. 5 alin. (4) și activități complementare                  

         1.408.010       
   
   

   

   

  (la 19-06-2017, Anexa a fost modificată de Punctul 7, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 404 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 19 iunie 2017 )


  Anexa nr. 2


  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a Comisiei interministeriale, cu rol consultativ,
  pentru stabilirea listei unităților administrativ-teritoriale din mediul rural în care
  se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor,
  finanțate din fonduri europene structurale și de investiții


  Articolul 1

  Comisia interministerială pentru stabilirea listei unităților administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, denumită în continuare Comisia, ca organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 din hotărâre, inclusiv ale axei prioritare 11 din cadrul Programului operațional regional 2014-2020 Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară, precum și cu prevederile prezentului regulament.


  Articolul 2

  Comisia este compusă din 11 membri, respectiv 4 reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, 2 reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 2 reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și 3 reprezentanți ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, desemnați prin decizie a prim-ministrului.


  Articolul 3

  Atribuțiile principale ale Comisiei, pe care le îndeplinește în conformitate cu reglementările în vigoare, sunt:
  a) stabilirea procedurii de aplicare a principalelor criterii de prioritizare și implementarea acesteia;
  b) stabilirea și aplicarea criteriilor suplimentare sau complementare pentru selectarea unităților administrativ-teritoriale, rezultate din identificarea obiectivelor și priorităților de intervenție prevăzute în cadrul altor proiecte de interes național;
  c) stabilirea listei de nominalizare a unităților administrativ-teritoriale din mediul rural, în care se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finanțare din fonduri europene structurale și de investiții, în cadrul axei prioritare 11 a Programului operațional regional 2014-2020;
  d) orice alte atribuții specifice activității.


  Articolul 4
  (1) Comisia nominalizează lista unităților administrativ-teritoriale eligibile, în care se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, cu informarea Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în conformitate cu reglementările în vigoare.(2) Lista prevăzută la art. 3 lit. c) este aprobată prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, al ministrului transporturilor, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Pentru activitatea desfășurată în cadrul Comisiei membrii acesteia primesc o indemnizație de ședință în cuantum de 10% din salariul de bază al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.(4) La lucrările Comisiei pot participa observatorii prevăzuți la art. 5 alin. (3) din hotărâre, în baza invitației scrise, transmisă de Comisie, prin orice mijloace care asigură confirmarea de primire, după prima ședință a acesteia.


  Articolul 5
  (1) Comisia se întrunește în maximum 10 ședințe, pe parcursul unei singure luni calendaristice, la solicitarea președintelui sau a cel puțin 3 dintre membrii acesteia. Lucrările Comisiei se desfășoară la sediul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.(2) Participarea la ședințele Comisiei este obligatorie pentru toți membrii săi, aceștia putând lipsi doar în situații bine justificate.(3) Ședințele Comisiei se pot desfășura doar în prezența a 2/3 din numărul membrilor, iar hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor.(4) Lucrările Comisiei sunt conduse de un președinte, ales dintre membrii acesteia. Președintele se alege la prima ședință a Comisiei cu votul a jumătate plus unu dintre membrii săi. (5) În lipsa președintelui, ședința este prezidată de un alt membru al Comisiei, desemnat de către membrii prezenți. (6) Convocarea membrilor la ședințele Comisiei se face prin grija Secretariatului acesteia, cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită pentru ședință, prin e-mail sau, după caz, prin orice alt mijloc care asigură confirmarea de primire, transmisă fiecărui membru. Odată cu transmiterea convocării sunt puse la dispoziția membrilor Comisiei și materialele înscrise pe ordinea de zi.(7) Dezbaterile din cadrul Comisiei se consemnează într-un proces-verbal, încheiat la finalul fiecărei ședințe, semnat de toți membrii prezenți.


  Articolul 6
  (1) Secretariatul Comisiei este asigurat de către doi reprezentanți ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, desemnați prin ordin al directorului general.(2) Pentru activitatea desfășurată în cadrul Secretariatului Comisiei, persoanele desemnate primesc o indemnizație de ședință în cuantum de 5% din salariul de bază al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.(3) Atribuțiile principale ale Secretariatului Comisiei sunt următoarele:
  a) asigură redactarea, înregistrarea și comunicarea documentelor rezultate din activitatea Comisiei, inclusiv a invitațiilor către reprezentanții instituțiilor care dețin calitatea de observator;
  b) asigură convocarea membrilor pentru ședințe, în termenul prevăzut la art. 5 alin. (6);
  c) înregistrează materialele primite de la ministerele sau instituțiile care dețin date referitoare la criteriile de prioritizare, prevăzute la art. 5 alin. (5) din hotărâre;
  d) asigură redactarea și înregistrarea proceselor-verbale de ședință;
  e) arhivează toate documentele rezultate din activitatea comisiei;
  f) îndeplinește orice altă atribuție legată de buna desfășurare a lucrărilor Comisiei.


  Articolul 7
  (1) Procesele-verbale de ședință se înregistrează într-un registru special, numerotat și sigilat. Registrul se păstrează de către Secretariatul Comisiei, care răspunde de integritatea acestuia. (2) Procesul-verbal cuprinde mențiuni privind locul și data desfășurării ședinței, prezența membrilor, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. (3) La încheierea dezbaterilor fiecărei ședințe, membrii Comisiei și secretarii semnează procesul-verbal de ședință, după verificarea exactității celor consemnate. Eventualele inadvertențe constatate în cuprinsul procesului-verbal vor fi menționate la finalul acestuia, sub semnătura persoanei care le semnalează. (4) După finalizarea activității în termenul prevăzut la art. 5 alin. (1), Comisia adoptă o hotărâre care cuprinde lista de nominalizare a unităților administrativ-teritoriale, în care se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor ce vor beneficia de finanțare din fonduri europene structurale și de investiții, pentru o suprafață totală de 5.756.387 hectare, conform indicatorului din Programul operațional regional 2014-2020, care va sta la baza emiterii ordinului comun prevăzut la art. 4 alin. (2), cu respectarea legislației în vigoare.


  Articolul 8

  Sumele necesare pentru plata indemnizațiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) și art. 6 alin. (2), precum și sumele necesare desfășurării activității Comisiei se asigură din bugetul de venituri proprii al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, potrivit legii.

  (la 01-11-2017, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 788 din 26 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 01 noiembrie 2017 )

  -------