ORDIN nr. 5.650 din 24 august 2023privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială Lunca Bradului din comuna Lunca Bradului, județul Mureș
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 18 septembrie 2023
  Având în vedere prevederile:– art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar;– Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– Hotărârii Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 7 din 13.06.2023;– Referatului de aprobare nr. 7.457 din 13.06.2023 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru Școala Gimnazială Lunca Bradului din comuna Lunca Bradului, județul Mureș,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1
  (1) Se acordă autorizația de funcționare provizorie unității de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială Lunca Bradului din comuna Lunca Bradului, județul Mureș, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, limba de predare „română“, forma de învățământ „program prelungit“, începând cu anul școlar 2023-2024, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Nivelul de învățământ „preșcolar“ prevăzut la alin. (1) se școlarizează în sediul din Str. Principală nr. 100/B, comuna Lunca Bradului, județul Mureș.


  Articolul 2

  Autorizația de funcționare provizorie conferă unității Școala Gimnazială Lunca Bradului din comuna Lunca Bradului, județul Mureș, calitatea de furnizor de educație, respectiv dreptul de organizare și desfășurare a procesului de învățământ pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, limba de predare „română“ și forma de învățământ „program prelungit“, menționate la art. 1.


  Articolul 3
  (1) Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială Lunca Bradului din comuna Lunca Bradului are următoarele obligații:
  a) de a angaja personal didactic și personal nedidactic pentru formațiunile de studiu școlarizate conform art. 1, cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare;
  b) de a solicita acreditarea în termen de maximum trei ani de la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în vigoare, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, limba de predare „română“, forma de învățământ „program prelungit“, dar nu mai târziu de anul școlar 2028-2029;
  c) de a întocmi și înainta Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calității, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitatearacip.eu).
  (2) Proprietarul imobilului de la adresa menționată, în care se desfășoară activitățile de învățământ, are obligația de a asigura condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea autorizației sanitare de funcționare și a autorizației de securitate la incendiu.(3) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială Lunca Bradului din comuna Lunca Bradului este monitorizată și controlată periodic de Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și de Inspectoratul Școlar Județean Mureș, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie.


  Articolul 5

  Școala Gimnazială Lunca Bradului din comuna Lunca Bradului, Inspectoratul Școlar Județean Mureș, Ministerul Educației și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 24 august 2023.
  Nr. 5.650.

  ANEXĂ

  Județul Mureș
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământNr. solicitare autorizare/data
  Hotărârea ARACIP
  de evaluare/data
  Denumirea persoanei juridice inițiatoare
  Adresa unității de învățământ,
  tel./fax, e-mail
  Nivelul de învățământ/ Nivelul de calificareProfilul (pentru nivelul liceal) Domeniul (pentru nivelul postliceal)Domeniul pregătirii de bază (pentru nivelul profesional și pentru nivelul liceal tehnologic)Calificarea profesională (pentru nivelurile profesional, liceal tehnologic, vocațional, postliceal) Specializarea (pentru nivelul liceal teoretic)Limba de predareForma de învățământNr. de clase solicitate
  1Școala Gimnazială Lunca Bradului2.730/27.03.202314/15.05.2023

  Comuna Lunca Bradului,
  Str. Principală nr. 100/B,
  tel./fax 0265/558150, scluncabradului@gmail.com
  Preșcolar


  RomânăPP1
  Capacitate maximă de școlarizare: 28 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 16 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 12 formațiuni de studiu/schimbul 2) la momentul evaluării

  -----