HOTĂRÂRE nr. 1.156 din 23 decembrie 2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2014
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 15 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1 (1) Se aprobă acțiunile sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Se aprobă acțiunile cuprinse în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 2
  Obiectivele programelor prevăzute la art. 1 sunt supravegherea și controlul bolilor animalelor domestice și sălbatice, stabilirea statusului de sănătate a animalelor domestice și sălbatice, a corelației dintre bolile animalelor și transmiterea acestora la om, precum și asigurarea condițiilor de igienă a produselor de origine animală provenite de la acestea și a produselor de origine nonanimală destinate consumului uman, asigurarea sănătății publice și protejarea intereselor consumatorilor.


  Articolul 3 (1) Se aprobă tarifele aferente acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în programul menționat la art. 1 alin. (1), prevăzute în anexa nr. 3, destinate exploatațiilor nonprofesionale, aplicabile și în cazul în care costurile sunt suportate de către proprietarii acestora, în condițiile legii. (2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 3 cuprind contravaloarea manoperei și a tuturor elementelor necesare pentru efectuarea acțiunilor sanitar-veterinare, cu excepția contravalorii tuberculinei aviare și mamifere, a vaccinului contra rabiei și a vaccinului contra antraxului, a vacutainerelor și acelor necesare prelevării probelor de sânge, precum și a formularelor tipizate utilizate pentru înregistrarea și raportarea acțiunilor sanitar-veterinare din cadrul programului prevăzut la art. 1 alin. (1). (3) Plata contravalorii manoperei prevăzute la alin. (2) realizate de medicii veterinari de liberă practică este condiționată direct de înregistrarea corectă și la zi în baza națională de date informatice a mișcărilor și evenimentelor suferite de animalele de la care au fost prelevate aceste probe.


  Articolul 4 (1) Fondurile necesare realizării în exploatațiile nonprofesionale a acțiunilor sanitar-veterinare, inclusiv analizele și examenele de laborator aferente, din cadrul programului prevăzut la art. 1 alin. (1) se asigură din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, cu încadrarea în bugetul aprobat cu această destinație, și de către proprietari, în condițiile legii. (2) În cazul exploatațiilor comerciale, fondurile necesare realizării acțiunilor sanitar-veterinare din cadrul programului prevăzut la art. 1 alin. (1) se asigură de către proprietarii acestora, în condițiile legii. (3) Contravaloarea tuberculinei aviare și mamifere, a vaccinului contra rabiei și a vaccinului contra antraxului, a vacutainerelor și acelor necesare prelevării probelor de sânge, precum și a formularelor tipizate utilizate pentru înregistrarea și raportarea acțiunilor sanitar-veterinare din cadrul programului prevăzut la art. 1 alin. (1) se suportă din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.


  Articolul 5
  Fondurile necesare realizării acțiunilor din cadrul Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, prevăzut la art. 1 alin. (2), se asigură din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, cu încadrarea în bugetul aprobat cu această destinație, precum și de către operatorii economici, în condițiile legii.


  Articolul 6
  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, se aprobă normele metodologice de aplicare a programelor prevăzute la art. 1, precum și acțiunile ale căror costuri sunt suportate din bugetul de stat prin bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.


  Articolul 7
  Acțiunile sanitar-veterinare cuprinse în programul prevăzut la art. 1 alin. (1), destinate exploatațiilor nonprofesionale, sunt realizate de către medicii veterinari de liberă practică titulari ai contractelor de servicii sau ai contractelor de concesiune, încheiate cu direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, ori de către medicii veterinari oficiali din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.


  Articolul 8 (1) Constituie contravenție la normele sanitar-veterinare și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei nerealizarea, realizarea cu întârziere sau în mod necorespunzător de către medicii veterinari de liberă practică sau de către personalul fondurilor cinegetice a acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în programul prevăzut la art. 1 alin. (1), după caz. (2) Constatarea și aplicarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor competente.


  Articolul 9
  Prevederile art. 8 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 10
  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 11
  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 341/2012 pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 25 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 12
  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Președintele
  Autorității Naționale Sanitare Veterinare
  și pentru Siguranța Alimentelor,
  Vladimir Alexandru Mănăstireanu
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul sănătății,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Ministrul mediului
  și schimbărilor climatice,
  Rovana Plumb
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat

  București, 23 decembrie 2013.
  Nr. 1.156.

  Anexa 1
  PROGRAMUL
  acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor
  la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția
  animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a
  bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor

  Capitolul I Supravegherea, profilaxia și controlul bolilor la animale

  Secțiunea 1 Programe naționale de supraveghere, control și eradicare a bolilor la animale 1. Pesta porcină clasică 2. Influența aviară 3. Salmoneloze zoonotice 4. Bluetongue 5. Encefalopatii spongiforme transmisibile 6. Febra aftoasă 7. Tuberculoza 8. Leucoza bovină 9. Pesta porcină africană 10. Turbarea sau rabia 11. Antraxul 12. Boala de Newcastle sau pseudopesta aviară 13. Tifoza 14. Puloroza 15. Micoplasmoza respiratorie aviară 16. Boala veziculoasă a porcului 17. Stomatita veziculoasă 18. Pesta bovină 19. Pesta micilor rumegătoare 20. Pleuropneumonia contagioasă bovină 21. Variola ovină și caprină 22. Pesta africană a calului 23. Boala Aujeszky 24. Paratuberculoza 25. Bruceloza la bovine 26. Bruceloza la ovine și caprine, respectiv infecția cu Brucella melitensis 27. Bruceloza la ovine, respectiv infecția cu Brucella ovis 28. Bruceloza la suine 29. Campilobacterioza bovină 30. Campilobacterioza la alte specii de interes economic: ovine, suine, păsări 31. Rinotraheita infecțioasă bovină-IBR 32. Trichomonoza bovină 33. Artrita encefalită caprină 34. Maedi Visna 35. Echinococoza 36. Durina 37. Anemia infecțioasă ecvină 38. Morva 39. Infecția cu virusul West Nile 40. Diareea virală a bovinelor, respectiv boala mucoaselor BVD-MD 41. Septicemia hemoragică virală la salmonide 42. Necroza hematopoietică infecțioasă a salmonidelor 43. Viremia de primăvară a crapului 44. Boala cu virusul herpes koi 45. Necroza pancreatică infecțioasă a salmonidelor 46. Boala bacteriană a rinichiului la salmonide 47. Necroza epizootică hematopoietică 48. Sindromul epizootic ulcerativ 49. Anemia infecțioasă a somonului 50. Girodactilaza 51. Bonamioza 52. Haplosporidioza 53. Perkinsoza 54. Marteilioza 55. Microcitoza 56. Sindromul taura 57. Boala capului galben 58. Boala petelor albe 59. Acarapioza albinelor 60. Loca americană la albine 61. Loca europeană 62. Nosemoza albinelor 63. Varrooza albinelor 64. Tropilelapsoza albinelor 65. Atacul gândacului mic de stup 66. Poliedria viermilor de mătase 67. Flașeria viermilor de mătase 68. Nosemoza viermilor de mătase 69. Muscardina viermilor de mătase 70. Agalaxia contagioasă a oilor și a caprelor 71. Limfoadenita cazeoasă a oilor 72. Adenomatoza pulmonară 73. Dermatoza nodulară contagioasă a bovinelor, respectiv dermatoza nodulară virotică sau dermatoza nodulară contagioasă.
  (la 12-06-2017, Secțiunea 1 din Capitolul I, Anexa 1 a fost completată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 393 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 12 iunie 2017 )


  Secțiunea a 2-a Supravegherea, profilaxia și controlul la bolile tumorale 1. Oncopatii la păsări - leucemii și limfoame, inclusiv boala Marek, alte tumori 2. Oncopatii la mamiferele de producție și carnasiere


  Secțiunea a 3-a Supravegherea, profilaxia și controlul bolilor în funcție de antecedentele epizootice la animale 1. Leptospiroza 2. Febra Q 3. Avortul salmonelic al oilor 4. Influența ecvină 5. Rinopneumonia ecvină 6. Arterita virală ecvină 7. Avortul salmonelic al iepelor 8. Tularemia 9. Bruceloza la canide 10. Bruceloza la iepuri 11. Furunculoza salmonidelor cu Aeromonas salmonicida 12. Yersinioza, respectiv boala gura roșie, la salmonide 13. Mixosomiaza 14. Boala Columnaris la salmonide 15. Eritrodermatita la ciprinide 16. Ihtioftiriaza 17. Criptobiaza 18. Vibrioza moluștelor bivalve 19. Moluște gasteropode Criptobya heticis, Klossia helicina, cestode, metacercari, nematode 20. Batracieni, trematode, acantocefali, pseudomonoze, aeromonoze și microbacterioze 21. Pesta racilor 22. Amibiaza albinelor 23. Brauloza albinelor 24. Ascosferoza și aspergiloza albinelor 25. Puietul în sac și boala botcilor negre 26. Bolile virale paralizante ale albinelor adulte 27. Aspergiloza viermilor de mătase 28. Listerioza 29. Toxoplasmoza 30. Cărbunele emfizematos


  Secțiunea a 4-a Supravegherea, profilaxia și controlul altor boli transmisibile, zoonoze și emergente la animale 1. Bacterioze:
  a) rujetul
  b) streptococia
  c) stafilococia
  d) yersinioza
  e) chlamydioza aviară
  f) colibaciloza
  2. Micoze:
  a) aspergiloza
  b) dermatomicoza
  3. Viroze:
  a) boala Lyme
  b) boala de Crimeea - Congo
  c) encefalita japoneză
  d) encefalomielita ecvină venezueleană
  e) encefalita de căpușe
  f) oncopatii ale animalelor de producție în libertate și exotice
  g) infecția cu virusul Schmallenberg
  4. Parazitoze:
  a) Cochliomyia hominivorax
  b) Chrysomya bezziana
  c) echinococoza/hidatidoza
  d) cisticercoza bovină
  e) cisticercoza porcină
  f) trichineloza: contravaloarea examenului pentru decelarea trichinei este suportată de către beneficiar, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare
  g) leishmanioza
  h) fascioloza
  i) filarioze
  j) ancilostomoza carnivorelor
  k) balantidioza
  l) hemosporidioze
  m) pneumocistoza
  n) sacrocistoza
  o) teniaze
  p) thelazioza
  q) dermatoze produse de acarieni, paraziții animalelor


  Secțiunea a 5-a Acțiuni strategice de supraveghere sanitar-veterinară a reproducției și a tulburărilor genetice la animale 1. Supravegherea sanitar-veterinară a materialului seminal congelat din import 2. Supravegherea tulburărilor inflamatorii ale glandei mamare


  Secțiunea a 6-a Acțiuni de protecție ecologică 1. Ecopatologie și protecția mediului, potabilitatea apei 2. Analiza apei din bazine piscicole, lacuri și iazuri amenajate pentru piscicultură, precum și din ape curgătoare 3. Verificarea eficienței decontaminării după evoluția unor boli, de necesitate


  Secțiunea a 7-a Acțiuni generale de medicină veterinară preventivă, de protecție și bunăstare a animalelor și protecție a mediului 1. Urmărirea, respectarea regulilor generale de biosecuritate 2. Protecția și bunăstarea animalelor: 2.1. protecția animalelor din România 2.2. protecția animalelor în timpul transportului 2.3. protecția găinilor ouătoare 2.4. protecția puilor crescuți pentru producția de carne 2.5. protecția porcinelor 2.6. protecția vițeilor 2.7. protecția animalelor de fermă din speciile neacoperite de legislație specifică 2.8. protecția animalelor în timpul tăierii și uciderii 2.9. protecția animalelor sălbatice în captivitate 2.10. protecția animalelor de companie 3. Protecția animalelor utilizate în scopuri experimentale și științifice 4. Acțiuni generale de medicină preventivă:
  a) expertiza pajiștilor naturale și a pășunilor
  b) expertiza parazitologică a pajiștilor naturale și a pășunilor
  c) expertiza sanitar-veterinară a furajelor care au contribuit la apariția morbidității și mortalității crescute
  d) expertiza sanitar-veterinară a zonelor de recoltare a moluștelor bivalve
  e) acțiuni profilactice de decontaminare, deratizare și dezinfecție
  f) controlul ecarisării


  Secțiunea a 8-a Supraveghere toxicologică
  Obiectiv: supraveghere pasivă prin monitorizarea documentelor și activă prin diagnostic de laborator


  Secțiunea a 9-a Acțiuni imunologice obligatorii sau de urgență pentru unele boli la animale 1. Antraxul 2. Boala de Newcastle 3. Turbarea sau rabia 4. Dermatoza nodulară contagioasă a bovinelor, respectiv dermatoza nodulară virotică sau dermatoza nodulară contagioasă.
  (la 12-06-2017, Secțiunea a 9-a din Capitolul I , Anexa 1 a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 393 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 12 iunie 2017 )

  Obiectiv: reducerea presiunii infecțioase și protecția animalelor din speciile receptive


  Secțiunea a 10-a Activități de elaborare, omologare, evaluare, pregătire profesională, analiză, monitorizare în domeniul sanitar-veterinar 1. Activitatea de elaborare și difuzare de materiale științifice în domeniul sanitar-veterinar 2. Activitatea de instruire și perfecționare continuă a specialiștilor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și din unitățile subordonate, pe domeniile de competență, prin organizarea de cursuri pe profil, în țară și în străinătate 3. Analize epidemiologice, de statistică medicală veterinară, analiză de risc și prognoze sanitare veterinare și protecția consumatorului 4. Acțiuni de instruire, informare și educație sanitar-veterinară a populației pentru apărarea sănătății publice și protecția consumatorilor 5. Monitorizarea activităților și a situației sanitar-veterinare la nivel județean, al institutelor naționale veterinare de referință și al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, astfel:
  a) monitorizarea de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a bolilor infecțioase și parazitare la animale, inclusiv a celor transmisibile la om
  b) monitorizarea de către Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală a bolilor infecțioase și parazitare la animale, inclusiv a celor transmisibile la om
  c) monitorizarea datelor privind ecopatologia și identificarea factorilor de risc pentru sănătatea animalelor și sănătatea publică
  d) monitorizarea avorturilor la animale
  e) monitorizarea datelor privind supravegherea ecotoxicologică
  f) monitorizarea unităților de producere a furajelor
  g) monitorizarea programului de supraveghere în domeniul sanitar-veterinar, monitorizarea rezistenței antimicrobiene a bacteriilor patogene pentru animale, inclusiv a celor transmisibile la om.


  Capitolul II Expertiza sanitar-veterinară a furajelor

  Secțiunea 1 Expertiza sanitar-veterinară a furajelor 1. Materii prime furajere:
  a) cereale boabe și subproduse; leguminoase boabe și subproduse; semințe întregi și subproduse oleaginoase
  b) furaje de origine minerală
  c) materii furajere obținute prin procesarea peștelui sau a viețuitoarelor marine
  2. Amestecuri de grăunțe și semințe nemăcinate pentru păsări, porumbei, păsări de colivie, păsări de expoziție 3. Furaje simple: furaje fibroase și grosiere; murate (însilozate) și verzi 4. Produse și derivate din lapte, înlocuitori de lapte praf 5. Grăsimi și uleiuri vegetale, grăsimi animale 6. Aditivi furajeri 7. Preamestecuri (premixuri) de aditivi furajeri 8. Furaje combinate pentru păsări 9. Furaje combinate pentru rumegătoare 10. Amestecuri de uruieli pentru rumegătoare - amestec unic 11. Furaje combinate pentru porci 12. Furaje combinate pentru cabaline 13. Furaje granulate pentru pești de crescătorie 14. Furaje combinate pentru iepuri 15. Probe de praf din etapa de producție primară a furajelor combinate
  Obiectiv: monitorizarea și controlul furajelor destinate animalelor din exploatațiile comerciale și nonprofesionale, în vederea reducerii contaminării de orice tip pentru menținerea stării de sănătate a animalelor și obținerea de produse de origine animală sigure pentru consumul uman
  NOTE:
  a) Costurile privind prelevarea, transportul și analiza probelor recoltate sunt suportate din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
  b) Pentru furajele provenite din import, costurile privind prelevarea probelor, transportul și analizarea acestora sunt suportate de către operatorul economic.
  c) Costurile privind prelevarea, transportul și analiza probelor prelevate suplimentar ca urmare a depistării unor probe neconforme sunt suportate de către operatorul economic.
  d) Costurile privind măsurile oficiale aplicate loturilor/transporturilor neconforme sunt suportate de către operatorul economic.


  Secțiunea a 2-a Controlul oficial al unităților din domeniul hranei pentru animale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar 1. Unități producătoare de aditivi furajeri 2. Unități producătoare de preamestecuri de aditivi furajeri 3. Unități producătoare de furaje combinate 4. Unități de ambalare a aditivilor furajeri, preamestecurilor de aditivi furajeri, furaje combinate, materii prime furajere 5. Depozite de aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi, furaje combinate și materii prime furajere 6. Magazine de aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi, furaje combinate și materii prime furajere 7. Unități comerciale, care pun pe piață aditivi și/sau preamestecuri de aditivi furajeri, preamestecuri conținând aditivi furajeri și alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă, furaje combinate 8. Transportatori de hrană pentru animale, aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi/conținând aditivi furajeri sau alte furaje, furaje combinate 9. Mijloace de transport al hranei pentru animale, al aditivilor furajeri, preamestecuri de aditivi/conținând aditivi furajeri sau alte furaje, furaje combinate 10. Unități, altele decât cele din sectorul hranei pentru animale, care furnizează subproduse destinate utilizării în hrana animalelor 11. Exploatații comerciale 12. Exploatații nonprofesionale
  Obiectiv: asigurarea că furajele produse și puse pe piață nu prezintă niciun pericol pentru sănătatea publică, a animalelor și pentru mediu, respectiv că nu afectează negativ producția efectivelor de animale


  Capitolul III Supravegherea sanitar-veterinară a unităților care produc, depozitează și comercializează produse medicinale veterinare 1. Unități pentru producerea, ambalarea, divizarea și condiționarea produselor medicinale veterinare - produse biologice de uz veterinar 2. Importatori de produse biologice de uz veterinar din țări terțe 3. Unități pentru producerea, ambalarea, divizarea și condiționarea produselor medicinale veterinare 4. Depozite de produse medicinale veterinare 5. Farmacii și puncte farmaceutice veterinare
  Obiective:
  a) supravegherea calității produselor medicinale veterinare plasate pe piață
  b) verificarea conformității produselor medicinale veterinare plasate pe piață cu specificațiile autorizate
  c) verificarea calității produsului finit pe întreg lanțul de distribuție (depozite, farmacii, puncte farmaceutice etc.), pe întreaga perioadă de valabilitate autorizată
  d) asigurarea că metodele de control sunt corespunzătoare
  e) investigarea, când este cazul, a defectelor de calitate sau a reacțiilor adverse suspicionate


  Capitolul IV Controlul oficial al unităților care utilizează produse medicinale veterinare 1. Exploatații de animale 2. Unități de asistență medicală veterinară 3. Adăposturi pentru animale aflate în grija asociațiilor pentru protecția animalelor 4. Grădini zoologice 5. Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București
  Obiective:
  a) utilizarea de produse medicinale veterinare autorizate pentru comercializare în conformitate cu prevederile legale în vigoare și procurate de la distribuitori autorizați
  b) utilizarea produselor medicinale veterinare în conformitate cu specificațiile autorizate
  c) prevenirea utilizării de produse medicinale veterinare contrafăcute sau cu defecte de calitate
  d) respectarea timpului de așteptare la animalele care au fost tratate cu produse medicinale veterinare ale căror reziduuri se pot regăsi în produsele alimentare obținute de la acestea


  Capitolul V Acțiunile privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor 1. Fiecare exploatație de animale va fi înregistrată în Registrul național al exploatațiilor. 2. Fiecărui proprietar de exploatație de animale i se va elibera o carte de exploatație, cu excepția exploatațiilor în care se regăsesc doar ecvidee. 3. Fiecare animal va fi identificat individual și va fi înregistrat în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, denumit în continuare SNIIA, cu excepția suinelor din exploatațiile comerciale industriale și a ecvideelor. 4. Fiecare mișcare a animalelor, reprezentată de naștere, tăiere, intrare/ieșire în/din exploatația de animale, moarte și dispariție, va fi însoțită de documentația corespunzătoare și va fi înregistrată în SNIIA, cu excepția suinelor din exploatațiile comerciale industriale și a ecvideelor.
  Obiectiv: asigurarea condițiilor de realizare a trasabilității, în scopul supravegherii sanitar-veterinare și al combaterii bolilor animalelor.


  Capitolul VI Acțiunile privind identificarea și înregistrarea bovinelor 1. Fiecare exploatație de animale va fi înregistrată în Registrul național al exploatațiilor. 2. Fiecărui proprietar de exploatație de animale i se va elibera o carte de exploatație. 3. Fiecare animal va fi identificat individual și va fi înregistrat în SNIIA. 4. Animalelor li se va elibera un pașaport. 5. Fiecare mișcare a animalelor, reprezentată de naștere, tăiere, intrare/ieșire în/din exploatația de animale, moarte și dispariție, va fi însoțită de documentația corespunzătoare și va fi înregistrată în SNIIA.
  Obiectiv: asigurarea condițiilor de realizare a trasabilității, în scopul supravegherii sanitar-veterinare și al combaterii bolilor animalelor


  Capitolul VII Inspecția exploatațiilor nonprofesionale și a animalelor din fiecare exploatație nonprofesională, dispusă de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, și, consecutiv, operarea în baza națională de date a mișcărilor declarate de deținător cu ocazia inspecției animalelor I. Inspecția animalelor și a exploatațiilor nonprofesionale 1. Inspecția animalelor din fiecare exploatație nonprofesională este realizată de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentului program, aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în vederea calificării și menținerii statusului exploatațiilor sub raportul stării de sănătate a animalelor, corelat cu activitatea de identificare și înregistrare a animalelor, cu excepția ecvideelor. 2. Inspecția prevăzută la pct. 1 are drept obiective realizarea supravegherii pentru identificarea animalelor cu semne clinice de boli transmisibile ale bovinelor, ovinelor, caprinelor și suinelor existente în exploatație, corelat cu efectivele exploatației înregistrate în baza națională de date, precum și întocmirea fișelor de inspecție conform procedurilor. 3. Fiecare exploatație nonprofesională înregistrată în Registrul național al exploatațiilor trebuie inspectată cel puțin o dată pe an. 4. Exploatațiile nonprofesionale care nu sunt înregistrate în Registrul național al exploatațiilor, dar dețin animale la data inspecției, trebuie inspectate și înregistrate conform legislației în vigoare. II. Operarea în baza națională de date a mișcărilor declarate de deținător cu ocazia inspecției 1. Înregistrarea mișcărilor care nu au fost notificate de proprietar conform prevederilor legale în vigoare și care au fost declarate de acesta la momentul inspecției, în vederea corelării efectivelor existente în exploatație cu cele înregistrate în baza națională de date. 2. Animalele găsite neidentificate în momentul inspecției, în cazul în care se poate face dovada originii acestora, sunt identificate și înregistrate conform legii. 3. În cazul deținerii bovinelor neidentificate, dacă nu se poate face dovada originii animalelor, acestea sunt confiscate și distruse, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 494/98 al Comisiei din 27 februarie 1998 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor administrative minime în cadrul sistemului de identificare și înregistrare a bovinelor. 4. Plata tarifului de inspecție a animalelor și exploatațiilor nonprofesionale, prevăzut în anexa nr. 3 la hotărâre, este condiționată de operarea în baza națională de date a mișcărilor declarate de deținător cu ocazia inspecției exploatației și a animalelor din exploatație.


  Anexa 2
  PROGRAMUL
  de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor

  Capitolul I Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor de origine animală

  Secțiunea 1 Depistarea principalilor agenți zoonotici la animale și în alimente de origine animală 1. Bruceloza 2. Campilobacterioza 3. Echinococoza 4. Listerioza 5. Salmoneloza 6. Trichineloza 7. Tuberculoza produsă de Mycobacterium bovis 8. Escherichia coli verotoxigenă 9. Rabia 10. Botulismul 11. Leptospiroza 12. Tuberculoza, alta decât cea produsă de Mycobacterium bovis 13. Yersinioza 14. Anisakidoza și alte parazitoze la pești 15. Cisticercoza 16. Antraxul
  Obiectiv: apărarea sănătății publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om


  Secțiunea a 2-a Controlul oficial în unitățile autorizate sanitar-veterinar 1. Activități generale:
  a) depozit frigorific
  b) unitate de reambalare
  c) piață angro
  2. Carne de ungulate domestice:
  a) abator
  b) unitate de tranșare
  3. Carne de pasăre și de lagomorfe:
  a) abator
  b) unitate de tranșare
  4. Carne de vânat de crescătorie:
  a) abator
  b) unitate de tranșare a cărnii de vânat de crescătorie
  5. Carne de vânat sălbatic:
  a) unitate care manipulează carnea de vânat sălbatic
  b) unitate de tranșare a cărnii de vânat sălbatic
  6. Carne tocată, carne preparată și carne separată mecanic:
  a) unitate de carne tocată
  b) unitate de carne preparată
  c) unitate de carne separată mecanic
  7. Produse din carne: unitate de procesare 8. Moluște bivalve vii:
  a) centru de colectare
  b) centru de purificare
  9. Pește și produse din pescuit:
  a) vas-fabrică
  b) vas-congelator
  c) unitate de produse proaspete din pescuit - cherhana
  d) unitate de procesare a produselor din pescuit
  e) centru de colectare a peștelui
  f) fermă de acvacultură cu centru de colectare a peștelui integrat
  g) piață de licitație
  10. Lapte crud și produse din lapte:
  a) centru de colectare a laptelui materie primă
  b) unitate de procesare a laptelui materie primă
  c) unitate de procesare a produselor lactate
  11. Ouă și produse din ouă:
  a) centru de ambalare a ouălor
  b) unitate pentru producerea ouălor lichide
  c) unitate de procesare a ouălor
  12. Pulpe de broască și melci: unitate de procesare 13. Grăsimi animale, untură, jumări:
  a) centru de colectare a grăsimilor animale
  b) unitate de procesare a grăsimilor animale
  14. Stomacuri prelucrate, vezici și intestine: unitate de procesare, inclusiv unități de obținere a cheagului 15. Gelatină:
  a) centru de colectare a materiilor prime pentru gelatină
  b) unitate de procesare a gelatinei
  16. Colagen:
  a) centru de colectare a materiilor prime pentru colagen
  b) unitate de procesare a colagenului
  17. Alte activități:
  a) unitate de procesare a mierii de albine și/sau a altor produse apicole
  b) mijloc de transport al alimentelor de origine animală

  Obiectiv: apărarea sănătății publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om


  Secțiunea a 3-a Controlul oficial în unitățile înregistrate sanitar-veterinar 1. Carne:
  a) carmangerie
  b) măcelărie
  c) centru de colectare a vânatului sălbatic
  d) centru pentru sacrificarea păsărilor și/sau lagomorfelor la nivelul fermei
  2. Lapte:
  a) centru de prelucrare a laptelui integrat în cadrul exploatației
  b) centru de prelucrare a laptelui independent
  c) ferme/exploatații de animale producătoare de lapte, care livrează lapte la unitățile de procesare
  d) automate de vânzare a laptelui crud
  3. Pește și produse din pescuit:
  a) ambarcațiune comercială de pescuit
  b) punct de debarcare
  c) magazin de desfacere a peștelui - pescărie
  d) centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor
  e) fermă piscicolă - bazin piscicol, păstrăvărie - care livrează pește pentru consum uman
  4. Miere:
  a) centru de extracție și/sau de colectare a mierii și a altor produse apicole
  b) stupină
  c) magazin de desfacere a mierii
  5. Ouă pentru consum - centru de colectare a ouălor 6. Alimentație publică și alte activități:
  a) restaurant și alte unități în care se prepară și se servesc mâncăruri gătite
  b) pizzerie
  c) laborator de cofetărie și/sau patiserie
  d) cofetărie/patiserie
  e) pensiune turistică în care sunt preparate și servite alimente de origine animală sau nonanimală
  f) unități de vânzare prin internet
  g) depozit alimentar
  h) hipermarket
  i) supermarket
  j) cantină, cu excepția controlului caracteristicilor nutriționale ale alimentelor din blocurile alimentare în spitale, școli, grădinițe, centre de recuperare și tabere școlare
  k) magazin alimentar
  l) punct de vânzare mobil, inclusiv automatele de distribuție a alimentelor
  7. Prepararea mâncărurilor la comandă - catering 8. Produse primare destinate vânzării directe:
  a) vânat sălbatic
  b) carne de pasăre și lagomorfe
  c) pește proaspăt
  d) melci și moluște bivalve
  e) ouă
  f) miere de albine
  g) lapte
  9. Stație de spălare și dezinfecție a mijloacelor de transport al alimentelor de origine animală
  Obiectiv: apărarea sănătății publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om


  Secțiunea a 4-a Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală prin examene de laborator obligatorii
  A. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală introduse pe piață și aflate în perioada de valabilitate - criterii microbiologice de siguranță a alimentelor de origine animală 1. Alimente gata pentru consum destinate sugarilor și produse alimentare gata pentru consum destinate unor scopuri medicale speciale 2. Alimente gata pentru consum, care permit dezvoltarea L. monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor sau unor scopuri medicale speciale 3. Alimente gata pentru consum, care nu permit dezvoltarea L. monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor sau unor scopuri medicale speciale 4. Carne tocată și carne preparată destinate consumului în stare crudă 5. Carne tocată și carne preparată de pasăre destinate să fie consumate gătite 6. Carne tocată și carne preparată provenite de la alte specii decât păsări, destinate să fie consumate gătite 7. Carne separată mecanic 8. Produse din carne destinate consumului în stare crudă, cu excepția produselor pentru care procesul de fabricație sau compoziția produsului elimină riscul de contaminare cu Salmonella 9. Produse din carne de pasăre destinate să fie consumate gătite 10. Gelatină și colagen 11. Unt și smântână fabricate din lapte crud sau din lapte care a fost supus unui tratament termic inferior celui de pasteurizare 12. Lapte praf și zer praf 13. Înghețată, cu excepția produselor pentru care procesul de fabricație sau compoziția produsului elimină riscul de contaminare cu Salmonella 14. Produse din ouă, cu excepția produselor pentru care procesul de fabricație sau compoziția produsului elimină riscul de contaminare cu Salmonella 15. Produse alimentare gata pentru consum conținând ouă crude, cu excepția produselor pentru care procesul de fabricație sau compoziția produsului elimină riscul de contaminare cu Salmonella 16. Crustacee și moluște tratate termic 17. Moluște bivalve vii și echinoderme, tunicate și gasteropode vii 18. Brânzeturi din lapte crud și din lapte care a fost supus unui tratament termic mai slab decât pasteurizarea 19. Brânzeturi maturate din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea 20. Brânzeturi nematurate sub formă de pastă moale - brânzeturi proaspete - din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea 21. Lapte praf pentru sugari și alimente dietetice deshidratate pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni 22. Formule de început deshidratate și produse alimentare dietetice deshidratate pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni 23. Formule de continuare deshidratate 24. Carne proaspătă de pasăre 25. Produse din pescuit provenite din specii de pești asociate cu cantități mari de histidină 26. Produse din pescuit care au fost supuse unui tratament de maturare a enzimelor în saramură, fabricate din specii de pești asociate cu cantități mari de histidină
  Obiectiv: apărarea sănătății publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om prin consumul de alimente de origine animală
  B. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală la nivelul unităților de procesare - criterii microbiologice de igienă a procesului tehnologic de fabricație a alimentelor de origine animală
  1. Carcase de bovine, ovine, caprine, porcine și cabaline 2. Carcase de păsări, respectiv broileri și curcani 3. Carne tocată 4. Carne separată mecanic 5. Carne preparată 6. Lapte pasteurizat și alte produse lactate lichide pasteurizate 7. Brânzeturi din lapte sau zer care a fost supus unui tratament termic 8. Brânzeturi din lapte crud și din lapte care a fost supus unui tratament termic mai slab decât pasteurizarea 9. Brânzeturi maturate din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea 10. Brânzeturi nematurate sub formă de pastă moale - brânzeturi proaspete - din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea 11. Unt și smântână fabricate din lapte crud sau din lapte care a fost supus unui tratament termic inferior celui de pasteurizare 12. Lapte praf și zer praf 13. Înghețată și deserturi lactate congelate 14. Formule de început deshidratate și produse alimentare dietetice pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni 15. Formule de continuare deshidratate 16. Produse din ouă 17. Produse decorticate și fără cochilie din crustacee și moluște tratate termic
  Obiectiv: apărarea sănătății publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om prin consumul de alimente de origine animală
  C. Expertiza sanitar-veterinară prin examene de laborator a alimentelor de origine animală - alte criterii microbiologice care nu sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu modificările și completările ulterioare
  1. Conserve care conțin alimente de origine animală 2. Carne proaspătă provenită de la ungulate domestice, inclusiv organe comestibile 3. Carne de vânat sălbatic 4. Carne de vânat de crescătorie 5. Carne tocată 6. Carne preparată 7. Produse din carne 8. Produse din pescuit proaspete 9. Produse din pescuit preparate
  D. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală introduse pe piață și aflate în perioada de valabilitate prin examene fizico-chimice
  1. Pește și produse din pescuit neprelucrate 2. Carne de pasăre - carcase și părți din carcase 3. Carne tocată 4. Produse din carne, inclusiv conserve 5. Lapte crud 6. Brânzeturi din lapte crud și brânzeturi din lapte sau zer care a fost supus unui tratament termic mai slab decât pasteurizarea 7. Brânzeturi din lapte care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea 8. Miere de albine
  E. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală la nivelul unităților de procesare prin examene fizico-chimice
  1. Carne de pasăre - carcase și părți din carcase 2. Carne tocată destinată comercializării 3. Produse din carne, inclusiv conserve 4. Lapte pasteurizat 5. Miere de albine
  F. Expertiza sanitar-veterinară a laptelui crud prin examene de laborator
  1. Lapte crud de vacă provenit din exploatații de vaci producătoare de lapte și destinat procesării sau vânzării directe către consumatorul final prin intermediul automatelor 2. Lapte crud provenit de la alte specii - oaie, capră, bivoliță - din exploatații de animale producătoare de lapte și destinat procesării
  G. Expertiza sanitar-veterinară a ouălor și produselor din ouă prin examene de laborator
  1. Ouă pentru consum 2. Ouă destinate procesării 3. Produse din ouă


  Secțiunea a 5-a Determinări rapide efectuate pe autolaborator în zonele de interes turistic sau alte programe de supraveghere de necesitate dispuse de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 1. Determinări microbiologice 2. Determinări fizico-chimice
  Obiectiv: apărarea sănătății publice


  Secțiunea a 6-a Supravegherea prin examene de laborator în timpul producției a altor produse care intră în compoziția materiilor prime și produselor de origine animală sau care vin în contact cu acestea 1. Apa de la punctul de intrare în unitate și utilizată în procesul tehnologic 2. Aditivi alimentari și alergeni 3. Materiale utilizate pentru ambalarea produselor de origine animală
  Obiectiv: apărarea sănătății publice


  Secțiunea a 7-a Examene de laborator pentru stabilirea eficienței operațiunilor de igienizare în obiectivele supuse controlului sanitar-veterinar
  Teste de sanitație
  Obiectiv: apărarea sănătății publice


  Secțiunea a 8-a Controlul eficienței operațiunilor de dezinsecție și deratizare în sectorul sanitar-veterinar
  Obiectiv: apărarea sănătății publice


  Secțiunea a 9-a A. Controlul contaminanților în alimentele de origine animală în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform cerințelor pentru certificarea unor produse de origine animală destinate exportului în țări terțe 1. Micotoxine 2. Metale grele 3. Dioxine, furani și PCB-uri asemănătoare dioxinelor 4. Hidrocarburi aromatice policiclice 5. Monitorizarea altor grupe de substanțe în alimentele de origine animală destinate exportului în țări terțe, în conformitate cu legislația țărilor importatoare
  B. Controlul gradului de contaminare radioactivă a produselor de origine animală și a apei utilizate în procesul de producție (radioactivitate cumulată de Cs137 și Cs134), în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății publice, al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 1.805/286/314/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea regulamentelor Consiliului și Comisiei Europene referitoare la stabilirea nivelurilor maxime admise de contaminare radioactivă a produselor alimentare și furajere, după un accident nuclear sau în caz de urgență radiologică, la condițiile speciale de export al produselor alimentare și furajere, ca urmare a unui accident nuclear sau ca urmare a altor situații de urgență radiologică, precum și la condițiile care guvernează importurile produselor agricole originare din alte țări, ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electrică de la Cernobîl, precum și conform cerințelor pentru certificarea unor produse de origine animală destinate exportului în țări terțe
  1. Materii prime și produse de origine animală 2. Apa utilizată ca materie primă
  Obiectiv: apărarea sănătății publice și certificarea unor produse de origine animală pentru export în țări terțe


  Secțiunea a 10-a Monitorizarea unor agenți zoonotici în alimente de origine animală, în conformitate cu prevederile Directivei 2003/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind monitorizarea zoonozelor și a agenților zoonotici, de modificare a Deciziei 90/424/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 92/117/CEE a Consiliului și ale specificațiilor tehnice elaborate de către EFSA, precum și conform cerințelor pentru certificarea unor produse de origine animală destinate exportului în țări terțe 1. Campylobacter spp. 2. Escherichia coli verotoxigenă 3. Monitorizarea standardelor de siguranță microbiologică (microorganisme patogene) pentru alimentele de origine animală destinate exportului în țările membre ale Uniunii Vamale, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul tehnic al Uniunii Vamale TR CU 021/2011 4. Monitorizarea standardelor de siguranță microbiologică pentru alimentele de origine animală destinate exportului în țările membre ale Uniunii Vamale, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la Regulamentul tehnic al Uniunii Vamale TR CU 021/2011 5. Monitorizarea altor agenți zoonotici și altor microorganisme în alimentele de origine animală destinate exportului în țări terțe, în conformitate cu legislația țărilor importatoare
  Monitorizarea unor agenți zoonotici în alimente de origine animală se va realiza în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentului program, aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
  Obiectiv: apărarea sănătății publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om prin consumul de alimente de origine animală și certificarea unor produse de origine animală pentru export în țări terțe


  Secțiunea a 11-a Expertiza reziduurilor la animalele vii, produsele acestora, furaje și apă 1. Substanțe cu efect anabolizant și substanțe neautorizate 2. Produse medicinale veterinare și contaminanți
  Obiective:
  a) monitorizarea substanțelor anabolizante în vederea reducerii efectelor nedorite asupra sănătății oamenilor și animalelor
  b) monitorizarea administrării produselor medicinale veterinare în vederea reducerii cantității de reziduuri din produsele de origine animală și a diminuării rezistenței agenților patogeni la antibiotice
  c) reducerea riscului de expunere a organismului uman la metale grele provenite din produsele de origine animală destinate consumului uman


  Secțiunea a 12-a Determinarea nivelurilor de contaminare radioactivă a furajelor (radioactivitate cumulată de Cs^137 și Cs^134)
  Furaje gata de consum
  Obiectiv: monitorizarea tuturor produselor cu risc de contaminare radioactivă în vederea protejării stării de sănătate a oamenilor și a animalelor


  Capitolul II Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor de origine nonanimală
  A. Controlul oficial privind conținutul de contaminanți în produsele de origine nonanimală

  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
  │1. Controlul oficial pentru verificarea conformitãții          │              │
  │produselor alimentare de origine nonanimalã cu cerințele       │              │
  │legislative naționale privind conținutul de contaminanți       │a), b), c), d)│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │2. Monitorizarea nivelurilor de contaminanți din produse       │              │
  │alimentare de origine nonanimalã                               │a), c), d)    │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

  B. Controlul oficial privind conținutul de contaminanți în produsele de origine nonanimală la importul în condiții speciale și în cadrul controalelor oficiale consolidate
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
  │Controlul oficial pentru verificarea conformitãții produselor  │              │
  │alimentare cu cerințele legislative naționale privind          │              │
  │condițiile speciale la import și controalele oficiale          │              │
  │consolidate                                                    │b), c), d)    │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

  C. Controlul oficial al reziduurilor de pesticide din și/sau de pe produse alimentare*)
  ____________ Notă *) Cu excepția alimentelor cu destinație nutrițională specială.
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
  │Controlul oficial pentru verificarea conformitãții produselor  │              │
  │alimentare cu cerințele legislative naționale privind          │              │
  │conținutul reziduurilor de pesticide                           │a), b), c), d)│
  └───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

  D. Controlul oficial al unităților care procesează, depozitează și valorifică produse alimentare de origine nonanimală
  D1. Criterii microbiologice
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
  │Controlul oficial pentru verificarea conformitãții produselor  │              │
  │alimentare de origine nonanimalã cu cerințele legislative      │              │
  │naționale privind criteriile microbiologice                    │a), b), c), d)│
  └───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

  D2. Examene de laborator pentru stabilirea eficienței operațiunilor de igienizare în unități care procesează, depozitează și valorifică produse alimentare de origine nonanimală
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
  │Teste de sanitație                                             │a), c), d)    │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

  E. Controlul oficial privind caracteristicile de calitate ale produselor alimentare
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
  │Controlul oficial pentru verificarea conformitãții produselor  │              │
  │alimentare cu cerințele legislative naționale privind          │              │
  │caracteristicile de calitate a alimentelor                     │a), c), d)    │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

  F. Controlul oficial al produselor alimentare ecologice
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
  │1. Controlul oficial pentru verificarea conformitãții          │              │
  │produselor alimentare ecologice cu cerințele legislative       │              │
  │naționale privind conținutul reziduurilor de pesticide*)       │b), c), d)    │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │2. Controlul oficial pentru verificarea conformitãții          │              │
  │produselor alimentare ecologice cu cerințele legislative       │              │
  │naționale privind conținutul de contaminanți                   │b), c), d)    │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

  ______ Notă *) Cu excepția alimentelor cu destinație nutrițională specială.

  G. Controlul oficial al alergenilor din produse alimentare
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
  │Controlul oficial pentru verificarea conformitãții produselor  │              │
  │alimentare cu cerințele legislative naționale privind          │              │
  │conținutul de alergeni                                         │a), b), c), d)│
  └───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

  H. Controlul oficial al aditivilor/substanțelor interzise în alimente
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
  │Controlul oficial pentru verificarea conformitãții produselor  │              │
  │alimentare de origine nonanimalã cu cerințele legislative      │              │
  │naționale privind aditivii alimentari                          │a), b), c), d)│
  └───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘
  I. Controlul oficial privind gradul de contaminare radioactivă a produselor alimentare de origine nonanimală
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
  │Controlul oficial pentru verificarea conformitãții produselor  │              │
  │alimentare de origine nonanimalã cu cerințele legislative      │              │
  │naționale privind contaminarea radioactivã                     │a), b), c), d)│
  └───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

  J. Controlul oficial privind tratarea cu radiații ionizante a produselor alimentare și a ingredientelor alimentare de origine nonanimală
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
  │Controlul oficial pentru verificarea conformitãții produselor  │              │
  │alimentare și a ingredientelor alimentare de origine nonanimalã│              │
  │cu cerințele legislative naționale privind tratarea cu radiații│              │
  │ionizante                                                      │a), b), c), d)│
  └───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

  K. Controlul oficial privind prezența uleiului mineral în uleiul de floarea-soarelui
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
  │Controlul oficial pentru verificarea conformitãții uleiului de │              │
  │floarea-soarelui cu cerințele legislative naționale privind    │              │
  │prezența uleiului mineral                                      │b), c), d)    │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

  L. Controlul oficial privind prezența melaminei în produse alimentare originare sau expediate din China **)
  _______ Notă **) Cu excepția materialelor care vin în contact cu alimentele.
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
  │Controlul oficial pentru verificarea conformitãții produselor  │              │
  │alimentare originare sau expediate din China cu cerințele      │              │
  │legislative naționale privind conținutul de melaminã           │a), b), c), d)│
  └───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

  M. Controlul oficial al alimentelor și hranei pentru animale modificate genetic
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
  │Controlul oficial pentru verificarea conformitãții produselor  │              │
  │alimentare și hranei pentru animale modificate genetic cu      │              │
  │cerințele legislative naționale privind trasabilitatea și      │              │
  │etichetarea organismelor modificate genetic                    │a), b), c), d)│
  └───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

  NOTĂ:
  a) Costurile privind prelevarea, transportul și analiza probelor sunt suportate din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
  b) Costurile privind prelevarea, transportul și analiza probelor la importul produselor alimentare sunt suportate de către operatorul economic.
  c) Costurile privind prelevarea, transportul și analiza probelor prelevate suplimentar ca urmare a depistării unor probe neconforme sunt suportate de către operatorul economic.
  d) Costurile privind măsurile oficiale aplicate loturilor/transporturilor neconforme sunt suportate de către operatorul economic.


  Anexa 3
  TARIFELE
  aferente acțiunilor de supraveghere, prevenire
  și control al bolilor la animale, al celor
  transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția
  mediului, precum și acțiunilor de identificare și
  înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor,
  destinate exploatațiilor nonprofesionale, efectuate de
  către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți
  ┌───┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
  │Nr.│ Acțiunea desfășurată │ Tariful, exclusiv TVA │
  │crt│ │ │
  ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ 1.│Inspecția animalelor și a exploatațiilor │26 lei/exploatație │
  │ │nonprofesionale dispusă de direcțiile sanitar- │nonprofesională │
  │ │veterinare și pentru siguranța alimentelor │ │
  │ │județene, respectiv a municipiului București │ │
  ├───┼───────────────────────┬─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ 2.│Examinarea clinică a │a) bovine │2,6 lei/cap de animal │
  │ │animalelor pentru ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │suspiciunea bolilor │b) ecvide │2,6 lei/cap de animal │
  │ │majore, dispusă conform├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │legislației specifice │c) ovine, caprine │1,3 lei/cap de animal │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │d) suine │3,25 lei/cap de animal │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │e) carnasiere │1,95 lei/cap de animal │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │f) păsări │1,04 lei/cap de animal │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │g) albine, viermi de │1,95 lei/familie │
  │ │ │ mătase etc. │ │
  ├───┼───────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ 3.│Recoltări de probe de │a) animale mari │9,1 lei/cap de animal │
  │ │sânge pentru examene ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │de laborator │b) animale mici și │8,45 lei/cap de animal │
  │ │(serologice, │ mijlocii, cu excepția │ │
  │ │hematologice, │ suinelor │ │
  │ │biochimice, ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │virusologice, │c) suine │9,1 lei/cap de animal │
  │ │parazitologice etc.) ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │d) suine cu semne clinice│65 lei/cap de animal │
  │ │ │ ce pot fi atribuite │ │
  │ │ │ și pestei porcine │ │
  │ │ │ clasice │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │e) păsări │2,21 lei/cap de animal │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │f) alte specii │1,3 lei/cap de animal │
  ├───┼───────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ 4.│Recoltarea probelor de │a) animale mari │27,3 lei/cap de animal │
  │ │organe, țesuturi și a ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │altor probe pentru │b) animale mici și │13,78 lei/cap de animal │
  │ │analize de laborator, │ mijlocii │ │
  │ │efectuarea de ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │necropsii, pentru │c) păsări │9,62 lei/cap de animal │
  │ │diagnosticul bolilor, ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │altele decât │d) alte probe, inclusiv │3,12 lei/cap de animal │
  │ │encefalopatiile │ coprologice │ │
  │ │spongiforme │ │ │
  │ │transmisibile și pesta │ │ │
  │ │porcină clasică: │ │ │
  ├───┼───────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ 5.│Recoltarea probelor │a) animale mari │130 lei/cap de animal │
  │ │pentru diagnosticul ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │encefalopatiilor │b) animale mici și │65 lei/cap de animal │
  │ │spongiforme │ mijlocii │ │
  │ │transmisibile și ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │recoltarea probelor de │c) porci domestici │65 lei/cap de animal │
  │ │organe, țesuturi pentru├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │analize de laborator, │d) porci sălbatici │65 lei/cap de animal │
  │ │efectuarea de │ │ │
  │ │necropsii, în vederea │ │ │
  │ │diagnosticului pestei │ │ │
  │ │porcine clasice la: │ │ │
  ├───┼───────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ 6.│Activități de depistare│a) tuberculinare test │12,35 lei/cap de animal │
  │ │prin examen alergic │ unic │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │b) TCS │15,6 lei/cap de animal │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │c) maleinare │1,3 lei/cap de animal │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │d) paratuberculinare │1,3 lei/cap de animal │
  ├───┼───────────────────────┴─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ 7.│Recoltare probe sanitație, apă, furaje │4,16 lei/probă │
  ├───┼───────────────────────┬─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ 8.│Activități │a) animale mari │6,5 lei/cap de animal │
  │ │imunoprofilactice: ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │b) ovine, caprine │3,51 lei/cap de animal │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │c) suine │13 lei/cap de animal │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │d) carnasiere │7,41 lei/cap de animal │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │e) păsări - │0,26 lei/cap de animal │
  │ │ │ oculoconjunctival │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │f) păsări - injectabil │0,78 lei/cap de animal │
  ├───┼───────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ 9.│Lucrări de │a) în unități zootehnice,│19,24 lei/100 mp │
  │ │decontaminare, │ de industrie │ │
  │ │dezinfecție, │ alimentară, la │ │
  │ │dezinsecție, │ gospodăriile │ │
  │ │deratizare și de │ populației │ │
  │ │necesitate: ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │b) în camere de │1,95 lei/mp │
  │ │ │ incubație, viermi de │ │
  │ │ │ mătase etc. │ │
  ├───┼───────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │10.│Manopera privind │a) bovine │20,8 lei/cap de animal │
  │ │identificarea și ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │înregistrarea │b) ovine, caprine - 2 │4,55 lei/cap de animal │
  │ │animalelor, a │ crotalii │ │
  │ │mișcărilor și a ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │evenimentelor suferite │c) suine │4,55 lei/cap de animal │
  │ │de acestea, corectarea │ │ │
  │ │eventualelor erori: │ │ │
  ├───┼───────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │11.│Inspecția animalelor │a) bovine, ecvidee, lot │26 lei/lot de animale │
  │ │vii în vederea │ cuprins între 1 și 5 │ │
  │ │certificării stării de │ animale │ │
  │ │sănătate a acestora*) ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │b) bovine, ecvidee, lot │65 lei/lot de animale │
  │ │ │ cuprins între 6 și 10 │ │
  │ │ │ de animale │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │c) bovine, ecvidee, lot │130 lei/lot de animale │
  │ │ │ cuprins între 11 și 20│ │
  │ │ │ de animale │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │d) bovine, ecvidee, lot │195 lei/lot de animale │
  │ │ │ mai mare de 20 de │ │
  │ │ │ animale │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │e) ovine, caprine, lot │13 lei/lot de animale │
  │ │ │ cuprins între 1 și 10 │ │
  │ │ │ animale │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │f) ovine, caprine, lot │26 lei/lot de animale │
  │ │ │ cuprins între 11 și │ │
  │ │ │ 20 de animale │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │g) ovine, caprine, lot │65 lei/lot de animale │
  │ │ │ cuprins între 21 și │ │
  │ │ │ 50 de animale │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │h) ovine, caprine, lot │130 lei/lot de animale │
  │ │ │ cuprins între 51 și │ │
  │ │ │ 100 de animale │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │i) ovine, caprine lot │260 lei/lot de animale │
  │ │ │ mai mare de 100 de │ │
  │ │ │ animale │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │j) suine, lot cuprins │13 lei/lot de animale │
  │ │ │ între 1 și 10 animale │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │k) suine, lot cuprins │32,50 lei/lot de animale│
  │ │ │ între 11 și 50 de │ │
  │ │ │ animale │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │l) suine, lot mai mare │65 lei/lot de animale │
  │ │ │ de 50 de animale │ │
  └───┴───────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘

  ________ Notă *) Tariful este suportat de către deținătorul animalelor.
  _______