HOTĂRÂRE nr. 1.693 din 14 octombrie 2004 (*actualizată*)
privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple
(actualizată până la data de 18 octombrie 2012*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 18 octombrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 1.693 din 14 octombrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 992 din 10 octombrie 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  În cadrul aparatului propriu al fiecărei prefecturi se organizează câte un serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.


  Articolul 2

  Serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple au în structură birouri sau, după caz, compartimente pentru emiterea paşapoartelor, evidenţa paşapoartelor, probleme de migrări, aplicarea măsurilor restrictive şi a acordurilor de readmisie şi compartimente de informatică.


  Articolul 2^1

  (1) Prin ordin al prefectului, cu avizul Direcţiei Generale de Paşapoarte, se pot înfiinţa puncte de lucru ale serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, pentru preluarea, în condiţiile legii, a cererilor de eliberare a paşapoartelor simple electronice, în altă localitate decât cea în care îşi are sediul serviciul public comunitar respectiv.
  (2) Modalitatea de desfăşurare şi organizare a activităţilor de preluare a cererilor de eliberare a paşapoartelor simple electronice la nivelul punctelor de lucru se stabileşte prin dispoziţia directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte.
  -------------
  Art. 2^1 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 992 din 10 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 18 octombrie 2012.


  Articolul 3

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, precum şi structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de posturi se stabilesc prin ordin al prefectului, cu avizul Direcţiei generale de paşapoarte, în limita numărului maxim de posturi stabilit anual pentru prefectură, cu această destinaţie, de către Ministerul Administraţiei şi Internelor.
  (2) Numărul de posturi aferent serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple se stabileşte în condiţiile alin. (1), în funcţie de numărul populaţiei din unitatea sau din unităţile administrativ-teritoriale deservite, dar nu mai puţin de:
  a) 100 de posturi pentru municipiul Bucureşti;
  b) 20 de posturi pentru judeţele cu o populaţie de peste 700.000 de locuitori;
  c) 15 posturi pentru judeţele cu o populaţie între 500.000 şi 700.000 de locuitori;
  d) 6 posturi pentru judeţele cu o populaţie sub 500.000 de locuitori.
  --------------
  Litera d) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 1.693 din 14 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 27 octombrie 2004.


  Articolul 4

  (1) Posturile necesare funcţionării serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, organizate în cadrul prefecturilor judeţene, se asigură prin redistribuirea posturilor aflate în statele de funcţii ale structurilor teritoriale de paşapoarte din cadrul serviciilor de evidenţă informatizată a persoanei, precum şi din cele aprobate, conform legii, pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor.
  (2) Posturile necesare funcţionării Serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple din cadrul Prefecturii Municipiului Bucureşti se asigură prin redistribuirea posturilor aflate în statul de funcţii al sectorului paşapoarte din cadrul Serviciului Independent de Evidenţă Informatizată a Persoanei al Municipiului Bucureşti, precum şi din cele aprobate, conform legii, pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor.


  Articolul 5

  Coordonarea şi controlul metodologic ale serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple se asigură în condiţiile stabilite prin ordin al şefului Direcţiei generale de paşapoarte.


  Articolul 6

  Încadrarea şi eliberarea din funcţie a personalului serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple se efectuează prin ordin al prefectului, în condiţiile legii, cu avizul Direcţiei generale de paşapoarte.


  Articolul 7

  (1) Funcţiile vacante din cadrul serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple se ocupă prin concurs sau examen, după caz, în condiţiile legii.
  (2) Criteriile privind selecţionarea personalului şi organizarea concursurilor sau a examenelor pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în statele de funcţii ale serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple se stabilesc în mod unitar, la nivelul întregii ţări, după cum urmează:
  a) de către Direcţia generală de paşapoarte, în cazul poliţiştilor şi personalului contractual;
  b) de către Direcţia generală de paşapoarte împreună cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în cazul funcţionarilor publici.
  (3) Concursurile pentru ocuparea funcţiilor vacante de poliţişti şi personal contractual din cadrul serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple se organizează la sediul Direcţiei Generale de Paşapoarte.
  -------------
  Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 992 din 10 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 18 octombrie 2012.
  (4) Comisiile de concurs şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor constituite în vederea ocupării funcţiilor vacante de poliţişti şi personal contractual se stabilesc prin dispoziţii ale directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte şi sunt formate din specialişti ai acestei instituţii şi reprezentanţi ai instituţiei prefectului.
  -------------
  Alin. (4) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 992 din 10 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 18 octombrie 2012.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  p. Ministrul de stat,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Nicolae Berechet,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru administraţia publică,
  Gheorghe Emacu
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Dan Mircea Popescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 14 octombrie 2004.
  Nr. 1.693.
  ______________