HOTĂRÂRE nr. 328 din 30 aprilie 1991
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 16 aprilie 1992  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Pe data prezentei hotărîri se constituie Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin unificarea Ministerului Finanţelor, Comisiei Naţionale de Prognoza, Plan şi Conjunctura Economică şi Oficiul Naţional al Rezervelor Materiale.


  Articolul 2

  Ministerul Economiei şi Finanţelor este organul central al puterii executive care aplică strategia şi programul guvernului în domeniul orientării economiei şi al finanţelor publice.


  Articolul 3

  Ministerul Economiei şi Finanţelor elaborează propuneri cu privire la dezvoltarea economiei româneşti în ansamblu şi a sectoarelor acesteia, fundamentează principiile dezvoltării economice şi exercita administraţia generală a finanţelor publice, acţionînd pentru stimularea desfăşurării activităţii economice pe criterii de eficienta şi echilibru economic, prin folosirea instrumentelor economice, financiare şi monetar-valutare, potrivit cerinţelor economiei de piaţa şi prin stimularea iniţiativei de întreprindere.


  Articolul 4

  Ministerul Economiei şi Finanţelor îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  a) propune Guvernului politica macroeconomică şi asigura aplicarea uniforma a acesteia prin gestiunea balanţelor monetar-financiare, valutare şi a celor materiale inter-ramuri;
  b) elaborează proiectul bugetului public naţional, iar după aprobarea acestuia de către Parlament, ia măsurile necesare pentru asigurarea execuţiei veniturilor şi cheltuielilor prevăzute de legea bugetară anuala;
  c) exercită funcţia de gestiune a echilibrului dinamic al sistemului macroeconomic prin stimulente economico-financiare privind ritmurile şi proporţiile creşterii economice, balanţa formării şi utilizării produsului intern brut, precum şi celelalte balanţe de sinteza ale economiei;
  d) elaborează propuneri privind scenariile şi strategiile de dezvoltare economică şi socială;
  e) proiectează reorientarea şi dezvoltarea ramurilor economiei naţionale pe baza de estimări referitoare la potenţialul productiv şi gradul de utilizare a acestuia în condiţiile aplicării programelor de restructurare şi retehnologizare, evoluţia activităţii economice pe ramuri şi subramuri, precum şi pe forme de proprietate, formulează propuneri privind domeniile de importanta deosebita pentru care urmează să se lanseze comenzi guvernamentale pentru stimularea în toate activităţile productive a eficientei economice prin valoare adăugată;
  f) fundamentează alternative privind echilibrarea resurselor energetice şi a principalelor materii prime pe ansamblul economiei, cu consumul global din industrie, agricultura, construcţii, transporturi, circulaţia mărfurilor şi din sectoarele social-culturale, aplicînd permanent principiul creşterii gradului de valorificare a resurselor interne şi a celor asigurate prin fonduri centralizate;
  g) corelează strategia privind promovarea ştiinţei, progresului tehnic şi a utilizării forţei de muncă cu strategia de dezvoltare generală la nivel naţional;
  h) întocmeşte prognoze şi programe privind comerţul exterior şi relaţiile economico-financiare internaţionale ale ţării, analize referitoare la evoluţia conjuncturii economice pe plan mondial şi implicaţiile previzibile ale acesteia asupra relaţiilor economice externe ale României;
  i) acţionează pentru crearea cadrului concurentei loiale în economie şi supraveghează respectarea prevederilor legale în domeniul concurentei;
  j) pregăteşte programe privind aprovizionarea populaţiei cu produse agroalimentare şi bunuri industriale de consum din producţia internă şi import, precum şi cu utilităţi şi servicii;
  k) formulează propuneri privind dezvoltarea regională, programele pentru domenii de interes comun unor zone care cuprind mai multe judeţe, zone care ridică probleme economice şi sociale deosebite, elaborează studii referitoare la dezvoltarea urbana şi rurală, construcţia de locuinţe şi lucrări tehnico-edilitare, precum şi la convenţiile regionale ce urmează să se întocmească cu organele locale pentru realizarea unor obiective în domeniul social;
  l) elaborează studii de oportunitate la nivel naţional şi sectorial privind programele de investiţii şi coordonează investiţiile finanţate de la bugetul public naţional şi din fondurile valutare ale statului;
  m) exercita, prin organele sale, controlul şi supravegherea financiară a organelor şi instituţiilor de stat; controlează în condiţiile legii activitatea financiară a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale, precum şi a celorlalţi agenţi economici-sociali, în condiţiile legii;
  n) acţionează, apelînd la instrumente specifice, pentru fundamentarea şi urmărirea în execuţie a echilibrului financiar-monetar şi valutar la nivel macroeconomic, în vederea utilizării dinamice şi eficiente a resurselor financiare şi valutare ale statului;
  o) asigură încasarea în numerar şi prin cont a veniturilor bugetului public naţional şi a tuturor fondurilor speciale şi extrabugetare; efectuează operaţiunile de trezorerie privind împrumuturile guvernamentale, precum şi rambursarea acestora la scadenta şi achitarea dobînzilor;
  p) analizează, fundamentează şi propune cadrul legislativ privind împrumuturile necesare deficitului bugetar sau pentru acţiuni şi lucrări de interes public, gestionează mijloacele financiare împrumutate şi urmăreşte rambursarea acestora şi a achitării dobînzilor aferente;
  r) asigură fundamentarea şi înfăptuirea politicii fiscale promovate de Guvern;
  s) elaborează cadrul normativ şi instituţional general privind organizarea contabilităţii;
  ş) analizează procesul de formare şi evoluţie a preţurilor şi tarifelor în economie, acţionînd pentru liberalizarea acestora, pentru prevenirea şi combaterea tendinţelor de monopol în domeniul preţurilor, precum şi a tendinţelor inflaţioniste contrare echilibrului liber al pieţei;
  t) avizează proiectele de legi, hotărîri sau alte dispoziţii guvernamentale şi ale administraţiei locale care determina în viitor sporuri de cheltuieli sau modificări de venituri ale statului şi au influente asupra echilibrului bugetar;
  ţ) iniţiază, negociază şi încheie acorduri internaţionale în domeniul relaţiilor financiare şi în cel monetar-valutar, din împuternicirea Guvernului;
  u) exercită calitatea de reprezentant al României la organizaţiile cu caracter financiar-monetar, din împuternicirea Guvernului;
  v) reprezintă statul ca subiect de drepturi şi obligaţii financiare în faţa organelor de justiţie, precum şi în orice alte situaţii, în care acesta participă nemijlocit, în nume propriu, la raporturi juridice, dacă legea nu stabileşte în acest scop un alt organ;
  w) organizează şi coordonează activitatea Gărzii Financiare;
  x) asigură gestiunea şi controlul rezervelor materiale ale statului;
  y) coordonează activitatea Comisiei Naţionale pentru Statistica şi a Agenţiei Române de Dezvoltare;
  z) exercită funcţia de gestiune a participanţilor statului în societăţile comerciale.


  Articolul 5

  În îndeplinirea atribuţiilor financiare, ministerul are dreptul:
  a) să dea agenţilor economici, ca urmare a controlului, dispoziţii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii; să ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenta ministerului;
  b) să dispună plata silită din conturile agenţilor economici-sociali a vărsămintelor obligatorii la buget, neachitate în termen, precum şi a penalităţilor pentru întîrzierea la plata;
  c) să aprobe, în condiţiile prevăzute de lege, scutiri, înlesniri de plata, precum şi restituiri de impozite, taxe şi alte vărsăminte obligatorii la buget, precum şi repunerea în termen a cererilor şi contestaţiilor.


  Articolul 6

  Ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale puterii executive, ceilalţi agenţi economici-sociali au obligaţia de a pune la dispoziţia Ministerului Economiei şi Finanţelor, la cerere, datele şi informaţiile necesare realizării atribuţiilor sale.


  Articolul 7

  Ministerul Economiei şi Finanţelor are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1.
  Structura organizatorică a compartimentelor necuprinse în anexa nr. 1, atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.


  Articolul 8

  Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Economiei şi Finanţelor este de 1.300 exclusiv demnitarii şi consilierii miniştrilor, care nu pot fi mai mult de 22.
  În numărul maxim de posturi prevăzut nu se include personalul aferent activităţii de registratură, dactilografiere, secretariat, administrativ, de deservire, pază, curierii şi muncitorii, care poate fi de cel mult 15 la sută din numărul total de posturi aprobat.
  Posturile de conducere pot fi stabilite pînă la cel mult 20 la suta din numărul maxim de posturi.


  Articolul 9

  Salariile de baza ale personalului cu atribuţii de control din aparatul propriu al Ministerului Economiei şi Finanţelor, prevăzut la alin. 1 al art. 8, sînt mai mari cu 15 la suta faţă de cele stabilite pentru ministere şi celelalte organe centrale.


  Articolul 10

  Unităţile din subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi numărul maxim de posturi al acestora sînt cele prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 11

  Înfiinţarea şi desfiinţarea unităţilor subordonate Ministerului Economiei şi Finanţelor, obiectul de activitate al acestora, precum şi structurile lor organizatorice se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.


  Articolul 12

  Oficiul naţional al rezervelor materiale funcţionează ca unitate cu personalitate juridică.


  Articolul 13

  Ministerul Economiei şi Finanţelor funcţionează în clădirea Sedii Ministere, strada Ministerelor, tronsoanele 1, 2, 3, 4 şi parţial 7, aripa Nord.


  Articolul 14

  Ministerul Economiei şi Finanţelor şi unităţile sale subordonate se dotează cu autovehicule în condiţiile hotărîrii Guvernului.


  Articolul 15

  Prefecturile judeţene, Primăria municipiului Bucureşti, primăriile municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, ale oraşelor şi comunelor vor asigura spaţiile corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii unităţilor din teritoriu subordonate Ministerului Economiei şi Finanţelor.
  Clădirile care în prezent sînt utilizate integral sau în cea mai mare parte de unităţile din teritoriu subordonate Ministerului Economiei şi Finanţelor, precum şi mobilierul, inventarul de birou, utilajele, echipamentul, autoturismele şi alte bunuri aflate în folosinţa trec în patrimoniul acestora, fără plata, pe baza de protocol, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărîri.
  Atribuirea de noi localuri şi transmiterea unor noi bunuri unităţilor din teritoriu subordonate Ministerului Economiei şi Finanţelor de către organele administraţiei locale se vor face, de asemenea, fără plata şi pe baza de protocol.


  Articolul 16

  Prefecturile şi primăriile din localităţile în care unităţile teritoriale subordonate Ministerului Economiei şi Finanţelor nu dispun de spaţii corespunzătoare vor sprijini aceste unităţi prin atribuirea de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii; Ministerul Economiei şi Finanţelor va prevedea în planul de investiţii fonduri în vederea construirii unor astfel de obiective.


  Articolul 17

  Personalul transferat în interesul serviciului, trecut în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici sau rămas disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărîri, are dreptul la salariul de baza avut, sporul de vechime şi indemnizaţia de conducere, după caz, timp de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri.


  Articolul 18

  Ministerul Economiei şi Finanţelor va introduce în indicatorii economici şi financiari pe anul 1991 modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărîri.


  Articolul 19

  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 30 aprilie 1991.
  Pe aceeaşi dată se abrogă orice dispoziţie contrară.
  PRIM-MINISTRU
  PETRE ROMAN
  Bucureşti, 30 aprilie 1991.
  Nr. 328


  Anexa 2
  UNITĂŢI
  subordonate Ministerului Economiei şi Finanţelor
                                                                 Număr maxim
                                                                  de posturi
                                                                -------------
    1. Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene
       şi a municipiului Bucureşti în subordinea cărora
       funcţionează: administraţiile financiare
       municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti
       şi sectorului agricol Ilfov, circumscripţiile
       fiscale orăşeneşti şi percepţiile rurale 18.297
    2. Direcţiile generale ale controlului financiar de
       stat, judeţene şi a municipiului Bucureşti se stabileşte
       (inclusiv Garda Financiară) potrivit legii
    3. Direcţia generală a vămilor, în subordinea căreia
       funcţionează unităţile vamale teritoriale 2.523
    4. Centrul de perfecţionare a personalului din
       sistemul financiar 100
    5. Centrul de calcul electronic al Ministerului
       Economiei şi Finanţelor 227
    6. Revista finanţe, credit, contabilitate 8
    7. Unităţi teritoriale ale Oficiului Naţional al
       Rezervelor Materiale 2.250
    8. Laborator analize fizico-chimice pentru control
       calitate 19

  NOTA:
  În numărul maxim de posturi al acestor unităţi, cu excepţia celor prevăzute la pct. 2, nu se include personalul aferent activităţii de registratură, dactilografiere, secretariat, administrativ, de deservire, paza, curieri şi muncitori, care poate fi de cel mult 15 la suta din numărul total de posturi.
  --------