METODOLOGIE din 21 decembrie 2016privind autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale, pe domenii
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2017 Notă
  Aprobată prin Ordinul nr. 6.153 din 21 decembrie 2016, Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 5 ianuarie 2017.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale, pe domenii de doctorat, se realizează în conformitate cu prezenta metodologie și cu documentele subsecvente elaborate în baza acesteia.


  Articolul 2

  Fiecare școală doctorală este evaluată individual, pentru fiecare domeniu în parte, în vederea acreditării. Evaluarea se realizează din 5 în 5 ani, pe baza performanței școlii doctorale și a capacității instituționale a instituției organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) din care face parte școala doctorală.


  Articolul 3
  (1) Autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale, în conformitate cu prezenta metodologie, se realizează de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR), denumită în continuare agenție abilitată.(2) Acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale, în conformitate cu prezenta metodologie, se realizează de către ARACIS sau de către o altă agenție abilitată, pe baza rapoartelor elaborate de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) privind calitatea resurselor umane și de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) privind calitatea cercetării.


  Articolul 4
  (1) Autorizarea unei școli doctorale îi conferă acesteia dreptul de a organiza admiterea la studii și de a desfășura programul de studii universitare de doctorat.(2) O școală doctorală se consideră autorizată dacă din componența sa face parte cel puțin un domeniu autorizat.


  Articolul 5
  (1) Acreditarea unei școli doctorale îi conferă acesteia dreptul de a organiza admiterea la studii, de a desfășura programul de studii universitare de doctorat, de a organiza examene de finalizare a studiilor (susțineri publice ale tezelor de doctorat) și de a emite diplome, certificate și alte acte de studii recunoscute de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ).(2) O școală doctorală se consideră acreditată dacă din componența sa face parte cel puțin un domeniu acreditat.


  Articolul 6

  Autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a unei școli doctorale se realizează pentru fiecare domeniu în parte, pe baza raportului de evaluare internă și a evaluării externe, și vor viza atât programul de pregătire avansată, cât și programul de cercetare științifică sau creație artistică.


  Capitolul II Procedura de evaluare externă

  Articolul 7

  Autorizarea provizorie a școlilor doctorale, pe domenii de doctorat, presupune parcurgerea următoarelor etape succesive de lucru:1. Declanșarea de către agenția abilitată a procedurii de evaluare în vederea autorizării se realizează prin una dintre modalitățile prevăzute la art. 194 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și doar dacă sunt respectate cumulativ următoarele condiții, a căror îndeplinire este confirmată de către agenția abilitată:
  a) furnizorul de educație a depus la agenția abilitată raportul de evaluare internă, elaborat în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale prezentei metodologii și cu criteriile, standardele și indicatorii de performanță, parte integrantă a prezentei metodologii;
  b) furnizorul de educație a depus la agenția abilitată cererea de declanșare a procedurii de evaluare externă în vederea autorizării, în care se vor menționa școlile doctorale și domeniile aferente acestora pentru care se solicită evaluarea externă în vederea autorizării;
  c) furnizorul de educație face dovada că a achitat taxa aferentă activității de autorizare;
  d) fiecare dintre domeniile de doctorat care intră în componența școlii doctorale pentru care se solicită evaluarea demonstrează îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii eliminatorii:(i) existența a minimum 3 conducători de doctorat în domeniul supus evaluării, titulari, care sunt afiliați școlii doctorale din care face parte domeniul supus evaluării, care fie au obținut dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, fie dețin atestatul de abilitare;(ii) aplicarea prevederilor codului de etică și deontologie profesională al instituției și promovarea consecventă de măsuri pentru prevenirea, identificarea și combaterea unor eventuale fraude academice, în special a plagiatului (aspecte operaționalizate prin ghidul de evaluare a școlilor doctorale);(iii) existența unui curriculum care vizează dobândirea și dezvoltarea competențelor specifice și a celor transversale (detaliat prin ghidul de evaluare a școlilor doctorale);
  e) furnizorul de educație are programe de studii universitare de master acreditate în fiecare dintre domeniile în care dorește să organizeze studii universitare de doctorat;
  f) prin excepție de la lit. e), pot organiza programe universitare de doctorat și: Școala de Studii Doctorale a Academiei Române, conform prevederilor art. 158 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și art. 5 alin. (2) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare, școlile de studii doctorale din domenii reglementate prin norme, recomandări sau bune practici europene care, conform art. 153 alin. (1) și art. 163 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și art. 34 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare, oferă diplomă de licență echivalentă diplomei de master și acele IOSUD care declară că îndeplinesc condițiile prevăzute la lit. d) și criteriile, standardele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.
  2. În situațiile în care agenția abilitată constată neîndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la pct. 1, aceasta va notifica furnizorul de educație și MENCȘ cu privire la neautorizarea școlii doctorale pentru domeniile de doctorat supuse evaluării.3. În vederea autorizării școlii doctorale, agenția abilitată desemnează propriii experți, un asistent tehnic și un student- doctorand. În situația în care agenția abilitată care desfășoară evaluarea este din România, experții evaluatori desemnați vor avea statutul de membri ai registrului de evaluatori al agenției, iar studentul doctorand va fi nominalizat de către federațiile studențești reprezentative la nivel național și va avea statutul de membru al registrului de evaluatori - studenți al agenției abilitate. Numărul experților evaluatori desemnați de către agenția abilitată poate crește în funcție de numărul domeniilor incluse în școala doctorală supusă evaluării, printr-un mecanism descris prin ghidul de evaluare a școlilor doctorale. Unul dintre experți va îndeplini rolul de coordonator al comisiei de evaluare. În situația în care agenția abilitată care desfășoară evaluarea este din România, din comisia de evaluare va face parte și un expert evaluator din străinătate. Acesta va fi propus de către agenția abilitată din țară, din rândul membrilor registrului propriu al acesteia. Experții desemnați de către agenția abilitată, cu excepția asistentului tehnic, vor avea calitatea de conducător de doctorat.4. Vizita are loc în termen de maximum 40 de zile calendaristice de la data declanșării evaluării, se desfășoară pe parcursul a două zile lucrătoare la sediul școlii doctorale supuse evaluării și presupune analiza îndeplinirii standardelor aferente criteriilor 1, 2, 4, 8 și 12 aprobate prin prezenta metodologie și adaptate specificului domeniilor de doctorat prin intermediul fișelor vizitei. Rezultatele acestor verificări sunt consemnate în fișele vizitei. Fișele vor fi însoțite de orice alte documente pe care evaluatorii le vor considera necesare în vederea obținerii unei imagini complete asupra gradului de îndeplinire a standardelor. Fișele vizitei vor fi semnate de către toți membrii comisiei de evaluare, precum și de către conducerea instituției, a IOSUD și a școlii doctorale.5. Coordonatorul comisiei elaborează raportul de evaluare externă pe baza contribuțiilor tuturor membrilor comisiei de evaluare, cu sprijinul asistentului tehnic. Acest raport va cuprinde analiza îndeplinirii standardelor aferente criteriilor 1, 2, 4, 8 și 12 aprobate prin prezenta metodologie și adaptate specificului domeniilor de doctorat prin intermediul fișelor vizitei și o serie de informații referitoare la calitatea școlii doctorale și la capacitatea instituțională a IOSUD, o analiză cantitativă și calitativă a datelor culese sau validate în urma vizitei, o analiză a punctelor tari și slabe identificate, precum și o serie de recomandări privind îmbunătățirea calității.6. Raportul de evaluare externă va cuprinde avizul cu privire la autorizare pentru fiecare domeniu cuprins în școala doctorală supusă evaluării. O școală doctorală este autorizată exclusiv în domeniile care îndeplinesc standardele aferente criteriilor 1, 2, 4, 8 și 12 aprobate prin prezenta metodologie și adaptate specificului domeniilor de doctorat prin intermediul fișelor vizitei. Raportul de evaluare externă va fi semnat de către coordonatorul comisiei de evaluare, în urma consultării electronice a tuturor membrilor comisiei de evaluare și a asumării colective a conținutului raportului de către aceștia. Raportul de evaluare externă va menționa explicit termenul de valabilitate a avizului cu privire la autorizare pentru fiecare domeniu cuprins în școala doctorală supusă evaluării, respectiv 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice prin care se atestă autorizarea. Instituția are obligația de a solicita o nouă evaluare cu 3 luni înainte de expirarea acestui termen, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie de către MENCȘ. Raportul de evaluare externă va fi transmis agenției abilitate în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data finalizării vizitei.7. În urma aprobării de către comisia de evaluare, raportul de evaluare externă este transmis instituției evaluate în vederea corectării eventualelor erori materiale. Instituția va transmite un răspuns agenției abilitate în termen de 7 zile calendaristice de la data primirii raportului.8. Structura de conducere a agenției abilitate supune la vot decizia finală privind autorizarea școlii doctorale, pe domenii de doctorat supuse evaluării.9. În situațiile în care raportul agenției abilitate constată neîndeplinirea standardelor de calitate în vederea autorizării, aceasta va notifica furnizorul de educație și MENCȘ cu privire la neautorizarea școlii doctorale pentru domeniile de doctorat supuse evaluării.10. Raportul de evaluare externă este făcut public pe website-ul agenției abilitate și al MENCȘ, în termen de maximum 6 luni calendaristice de la data declanșării evaluării.11. Autorizarea funcționării provizorii se atestă prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.


  Articolul 8

  Acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale, pe domenii de doctorat, presupun parcurgerea următoarelor etape succesive de lucru:1. Declanșarea de către agenția abilitată a procedurii de evaluare se realizează prin una dintre modalitățile prevăzute la art. 194 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și doar dacă sunt respectate cumulativ următoarele condiții, a căror îndeplinire este confirmată de către agenția abilitată:
  a) furnizorul de educație a depus la agenția abilitată raportul de evaluare internă, elaborat în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale prezentei metodologii și cu criteriile, standardele și indicatorii de performanță, parte integrantă a prezentei metodologii;
  b) furnizorul de educație a depus la agenția abilitată cererea de declanșare a procedurii de evaluare externă în vederea acreditării sau evaluării periodice, în care se vor menționa școlile doctorale și domeniile aferente acestora pentru care se solicită evaluarea externă;
  c) furnizorul de educație face dovada că a achitat taxa aferentă activității de acreditare sau evaluare periodică;
  d) furnizorul de educație a depus la agenția abilitată lista completă a tezelor de doctorat susținute în perioada supusă evaluării;
  e) fiecare dintre domeniile de doctorat care intră în componența școlii doctorale pentru care se solicită evaluarea demonstrează îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii eliminatorii:(i) existența a minimum 3 conducători de doctorat în domeniul supus evaluării, titulari, care sunt afiliați școlii doctorale din care face parte domeniul supus evaluării, care fie au obținut dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, fie dețin atestatul de abilitare;(ii) aplicarea prevederilor codului de etică și deontologie profesională al instituției și promovarea consecventă de măsuri pentru prevenirea, identificarea și combaterea unor eventuale fraude academice, în special a plagiatului (aspecte operaționalizate prin ghidul de evaluare a școlilor doctorale);(iii) existența unui curriculum care vizează dobândirea și dezvoltarea competențelor specifice și a celor transversale (detaliat prin ghidul de evaluare a școlilor doctorale);
  f) furnizorul de educație are programe de studii universitare de master acreditate în fiecare dintre domeniile în care dorește să organizeze studii universitare de doctorat;
  g) prin excepție de la lit. f), pot organiza programe universitare de doctorat și: Școala de Studii Doctorale a Academiei Române, conform prevederilor art. 158 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și art. 5 alin. (2) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare, școlile de studii doctorale din domenii reglementate prin norme, recomandări sau bune practici europene care, conform art. 153 alin. (1) și art. 163 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și art. 34 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare, oferă diplomă de licență echivalentă diplomei de master și acele IOSUD care declară că îndeplinesc condițiile prevăzute la lit. e) și criteriile, standardele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.
  2. Pentru evaluarea externă a școlii doctorale în vederea acreditării/menținerii acreditării, agenția abilitată desemnează propriii experți, un asistent tehnic și un student-doctorand. În situația în care agenția abilitată care desfășoară evaluarea este din România, experții evaluatori desemnați vor avea statutul de membri ai registrului de evaluatori al agenției abilitate, iar studentul doctorand va fi nominalizat de către federațiile studențești reprezentative la nivel național și va avea statutul de membru al registrului de evaluatori - studenți al agenției abilitate. Numărul experților evaluatori desemnați de către agenția abilitată poate crește în funcție de numărul domeniilor incluse în școala doctorală supusă evaluării, printr-un mecanism descris prin ghidul de evaluare a școlilor doctorale. Unul dintre experți va îndeplini rolul de coordonator al comisiei de vizită. În situația în care agenția abilitată care desfășoară evaluarea este din România, din comisia de evaluare va face parte și un expert evaluator din străinătate. Acesta va fi propus de către agenția abilitată din țară, din rândul membrilor registrului propriu al acesteia. Experții desemnați de către agenția abilitată, cu excepția asistentului tehnic, vor avea calitatea de conducător de doctorat. Reprezentanții agenției abilitate, studentul doctorand, asistentul tehnic și, după caz, expertul evaluator din străinătate formează comisia de vizită.3. Agenția abilitată transmite către CNATDCU și CNCS documentația de autoevaluare depusă de către furnizorul de educație. Cele două consilii vor repartiza documentația către comisiile de specialitate care vizează domeniile cuprinse în școala doctorală supusă evaluării. Comisiile de specialitate vor desemna câte un membru responsabil de analiza documentației și redactarea rapoartelor. Reprezentanții desemnați de către CNATDCU și CNCS, alături de comisia de vizită descrisă la pct. 2, formează comisia de evaluare a cărei componență este adoptată în mod formal de către agenția abilitată în termen de 20 de zile calendaristice de la data declanșării evaluării.4. Reprezentanții CNATDCU evaluează calitatea resursei umane a fiecărui domeniu cuprins în școala doctorală (criteriul 3), iar reprezentanții CNCS evaluează calitatea producției științifice de la nivelul fiecărui domeniu (criteriul 5). Rapoartele CNATDCU și CNCS se vor realiza pe baza analizei documentației de autoevaluare și a altor date disponibile, fără participarea la vizita de evaluare, și vor conține un aviz de acreditare/neacreditare/menținere a acreditării/retragere a acreditării. Rapoartele și avizele vor fi propuse de către responsabilii care au analizat domeniile doctorale și vor avea în vedere, în mod distinct, fiecare domeniu din cadrul școlii doctorale supuse evaluării. Rapoartele sunt adoptate la nivelul comisiilor de specialitate și sunt transmise agenției abilitate în termen de maximum 50 de zile calendaristice de la data declanșării evaluării.5. Vizita are loc în termen de maximum 40 de zile calendaristice de la data declanșării evaluării, se desfășoară pe parcursul a 3 zile lucrătoare la sediul școlii doctorale supuse evaluării și presupune analiza îndeplinirii standardelor și a criteriilor aprobate prin prezenta metodologie, respectiv prevăzute în fișele vizitei. Rezultatele acestor verificări sunt consemnate în fișele vizitei. Fișele vor fi însoțite de orice alte documente pe care evaluatorii le vor considera necesare în vederea obținerii unei imagini complete asupra gradului de îndeplinire a standardelor. Fișele vizitei vor fi semnate de către toți membrii comisiei de vizită descrise la pct. 2, precum și de către conducerea instituției, a IOSUD și a școlii doctorale.6. Coordonatorul comisiei de vizită elaborează, cu sprijinul asistentului tehnic, raportul de evaluare externă. Acest raport va cuprinde: raportul CNATDCU privind calitatea resursei umane a fiecărui domeniu supus evaluării (criteriul 3), raportul CNCS cu privire la calitatea cercetării științifice de la nivelul fiecărui domeniu supus evaluării (criteriul 5), raportul agenției abilitate cu privire la toate criteriile cuprinse în anexa la prezenta metodologie (cu excepția criteriilor 3 și 5) și o serie de informații referitoare la calitatea școlii doctorale și a capacității instituționale a IOSUD: o analiză cantitativă și calitativă a datelor culese sau validate în urma vizitei, o analiză a tendințelor înregistrate de la precedenta evaluare, în cazul evaluării periodice, o analiză a punctelor tari și slabe identificate, precum și o serie de recomandări privind îmbunătățirea calității.7. Raportul de evaluare externă va cuprinde avizul cu privire la acreditare, neacreditare, menținerea acreditării sau retragerea acreditării pentru fiecare domeniu cuprins în școala doctorală supusă evaluării. Raportul de evaluare externă nu poate fi pozitiv dacă unul dintre rapoartele și avizele CNATDCU sau CNCS este negativ. O școală doctorală este acreditată, respectiv îi este menținută acreditarea exclusiv în domeniile care îndeplinesc standardele cuprinse în prezenta metodologie și în documentele subsecvente. Agenția abilitată poate propune și organizarea unei vizite de monitorizare, în condiții menționate prin ghidul de evaluare a școlilor doctorale. Raportul de evaluare externă va fi semnat de către coordonatorul comisiei, în urma consultării electronice a tuturor membrilor comisiei de evaluare descrise la punctul 3 și a asumării colective a conținutului raportului de către aceștia. Raportul de evaluare externă va menționa explicit termenul de valabilitate al avizului cu privire la acreditare pentru fiecare domeniu cuprins în școala doctorală supusă evaluării, respectiv 5 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice. Instituția are obligația de a solicita o nouă evaluare cu 3 luni înainte de expirarea acestui termen. În caz contrar, domeniile vizate de raportul de evaluare externă care depășesc acest termen își pierd acreditarea. Raportul de evaluare externă va fi transmis agenției abilitate în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data finalizării vizitei.8. În urma aprobării de către comisia de evaluare, raportul de evaluare externă este transmis instituției evaluate în vederea corectării eventualelor erori materiale. Instituția va transmite un răspuns agenției abilitate în termen de 7 zile calendaristice de la data primirii raportului.9. Structura de conducere a agenției abilitate supune la vot decizia finală privind acreditarea școlii doctorale, pe domenii de doctorat supuse evaluării. Avizul agenției pentru fiecare domeniu în parte nu poate fi pozitiv dacă unul dintre rapoartele și avizele care au stat la baza deciziei este negativ.10. În situațiile în care raportul agenției abilitate constată neîndeplinirea standardelor de calitate în vederea acreditării, agenția abilitată va notifica furnizorul de educație și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice cu privire la neacreditarea școlii doctorale, pentru fiecare dintre domeniile de doctorat supuse evaluării.11. În situațiile în care raportul agenției abilitate constată neîndeplinirea standardelor de calitate, furnizorul de educație are obligația de a solicita aceleiași agenții de asigurare a calității care a realizat evaluarea anterioară parcurgerea unui nou proces de evaluare externă în termen de un an de la comunicarea furnizorului de educație a raportului prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate. Costurile evaluării suplimentare sunt suportate de către furnizorul de educație.12. Dacă și în urma celei de-a doua evaluări se constată neîndeplinirea standardelor de calitate într-un domeniu de doctorat, acestuia i se retrage acreditarea.13. Începând cu anul universitar în care a primit decizia de retragere a acreditării, în domeniul respectiv nu se mai pot înmatricula noi studenți-doctoranzi. Continuarea studiilor și susținerea publică a tezelor de doctorat în cazul studenților-doctoranzi înmatriculați în cadrul unui domeniu de doctorat căruia i-a fost retrasă acreditarea se realizează conform art. 45 și 46 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare.14. Raportul de evaluare externă, conținând rapoartele și avizele CNATDCU și CNCS și raportul comisiei de vizită, este făcut public pe website-ul agenției abilitate și al MENCȘ în termen de maximum 6 luni calendaristice de la data declanșării evaluării.15. Acreditarea, menținerea acreditării și retragerea acreditării se atestă prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.


  Capitolul III Procedura de aprobare a unor noi domenii de doctorat în cadrul școlilor doctorale acreditate

  Articolul 9
  (1) Furnizorii de educație pot solicita CNATDCU aprobarea de noi domenii de doctorat în cadrul școlilor doctorale acreditate, dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
  a) școala doctorală în care este încadrat domeniul pentru care se solicită evaluarea este acreditată;
  b) domeniul de doctorat pentru care se solicită aprobarea îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii eliminatorii:(i) existența a minimum 3 conducători de doctorat în domeniul supus evaluării, titulari, care sunt afiliați școlii doctorale din care face parte domeniul supus evaluării, care fie au obținut dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, fie dețin atestatul de abilitare;(ii) aplicarea prevederilor codului de etică și deontologie profesională al instituției și promovarea consecventă de măsuri pentru prevenirea, identificarea și combaterea unor eventuale fraude academice, în special a plagiatului (aspecte operaționalizate prin ghidul de evaluare a școlilor doctorale);(iii) existența unui curriculum care vizează dobândirea și dezvoltarea competențelor specifice și transversale (detaliat prin ghidul de evaluare a școlilor doctorale).
  c) furnizorul de educație are programe de studii universitare de master acreditate în fiecare dintre domeniile în care dorește să organizeze studii universitare de doctorat;
  d) prin excepție de la lit. c), pot organiza programe universitare de doctorat și: Școala de Studii Doctorale a Academiei Române, conform prevederilor art. 158 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și art. 5 alin. (2) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare, școlile de studii doctorale din domenii reglementate prin norme, recomandări sau bune practici europene care, conform art. 153 alin. (1), art. 163 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și art. 34 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare, oferă diplomă de licență echivalentă diplomei de master și acele IOSUD care declară că îndeplinesc condițiile prevăzute la lit. b) și criteriile, standardele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.
  (2) Solicitările furnizorilor de educație, însoțite de documentele justificative privind îndeplinirea condițiilor de mai sus, se înaintează CNATDCU.(3) Pe baza documentelor justificative, CNATDCU:
  a) solicită Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior cel mai recent raport de evaluare externă a școlii doctorale;
  b) realizează propria analiză cu privire la îndeplinirea, în cadrul domeniului pentru care se solicită aprobarea, a criteriului 3, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie;
  c) pe baza analizei de la lit. b), formulează propunerea de aprobare sau respingere a solicitării furnizorului de educație.
  (4) Aprobarea noilor domenii de doctorat în cadrul școlilor doctorale acreditate se atestă prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.


  Capitolul IV Procedura de contestație

  Articolul 10

  În cazul existenței unor contestații, se vor parcurge următoarele etape succesive de lucru:
  a) furnizorul de educație care a solicitat autorizarea/ acreditarea/evaluarea periodică a unei școli doctorale depune contestația la agenția abilitată care a emis avizul, în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării furnizorului de educație a avizului agenției abilitate;
  b) agenția abilitată va solicita nominalizarea câte unui expert din partea CNATDCU, CNCS, respectiv din partea federațiilor studențești reprezentative la nivel național și își va desemna propriul reprezentant în vederea constituirii comisiei de contestație. Cei 4 evaluatori vor fi diferiți de cei care au realizat prima evaluare și vor avea competențe în domeniul/domeniile incluse în structura școlii doctorale și vor reflecta, pe cât posibil, diversitatea acestor domenii. Desemnarea de către CNATDCU, CNCS, respectiv de către federațiile studențești reprezentative la nivel național se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea făcută de către agenția abilitată;
  c) analiza contestațiilor se va realiza exclusiv pe baza documentelor existente în raportul de autoevaluare depus de către furnizorul de educație, a documentelor și informațiilor culese de comisia de evaluare, precum și a altor documente/date/informații produse în procesul de evaluare de către CNATDCU, CNCS sau agenția abilitată;
  d) rezultatele verificărilor sunt consemnate într-un raport de soluționare a contestației care va fi semnat și asumat de către comisia de contestație;
  e) raportul de soluționare a contestației conținând observațiile comisiei și propunerea de acceptare/respingere a contestației se va supune analizei și votului structurii de conducere a agenției abilitate. Raportul de soluționare a contestației este document public;
  f) termenul de soluționare a contestațiilor este de 45 de zile calendaristice de la data înregistrării contestației la agenția abilitată.


  Articolul 11

  Experții care fac parte din comisiile de evaluare și soluționare a contestațiilor trebuie să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la incompatibilități, integritate și conflicte de interese, precum și prevederile codurilor de etică ale agenției abilitate, CNATDCU, CNCS, respectiv ale federațiilor studențești reprezentative la nivel național. Aceleași condiții se aplică și persoanelor care fac parte din structurile care participă la procesul de evaluare și luare a deciziilor în vederea acreditării, evaluării periodice a școlilor doctorale.


  Articolul 12

  Evaluarea externă în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a unei școli doctorale va viza, într-o abordare sistemică, după caz, următoarele aspecte:
  a) relevanța academică a școlii doctorale, ca mecanism de intrare, incluzând atractivitatea și vizibilitatea științifică și de creație artistică/performanță sportivă a școlii doctorale exprimate prin numărul de candidați din țară și străinătate, raportat la numărul de locuri scoase la concurs în cadrul școlii;
  b) capacitatea instituțională, ca mecanism de stare, incluzând cel puțin analiza calității resursei umane din școala doctorală, pe domenii, a programelor și a infrastructurii de cercetare din școala doctorală;
  c) eficacitatea instituțională, ca mecanism de ieșire, incluzând cel puțin calitatea resursei umane generate prin programul doctoral și contribuția școlii doctorale la cunoaștere științifică/creație artistică/performanță sportivă;
  d) managementul calității, ca mecanism transversal, incluzând în mod obligatoriu și respectarea normelor de etică, integritate și transparență și a prevederilor deontologice.


  Articolul 13

  Școala doctorală și conducătorul de doctorat au obligația de a informa studentul-doctorand cu privire la etica științifică, profesională și universitară și de a verifica respectarea acesteia, inclusiv:
  a) respectarea prevederilor deontologice pe parcursul realizării cercetării de doctorat;
  b) respectarea prevederilor deontologice în redactarea și finalizarea tezei de doctorat;
  c) organizarea de cursuri avansate, curriculare și/sau extracurriculare, dedicate eticii și scrierii academice.


  Articolul 14
  (1) Școala doctorală și IOSUD iau măsuri pentru prevenirea și sancționarea abaterilor de la normele eticii științifice, profesionale și universitare, conform codului de etică și deontologie profesională al instituției.(2) În cazul unor fraude academice, încălcări ale eticii universitare sau al unor abateri de la buna conduită în cercetarea științifică, inclusiv al plagiatului, studentul-doctorand și conducătorul de doctorat răspund în condițiile legii.(3) Școala doctorală care nu aplică prevederile codului de etică și deontologie profesională al instituției și nu a promovat sau nu promovează consecvent măsuri pentru prevenirea, identificarea și combaterea unor eventuale fraude academice, în special a plagiatului, este considerată în dezacord cu standardele etice minimale de funcționare și i se retrage acreditarea.


  Capitolul V Dispoziții finale

  Articolul 15
  (1) Criteriile, standardele și indicatorii de performanță utilizați în evaluarea externă a școlilor doctorale sunt prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie. În baza acestora, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii, se vor elabora de către agenția abilitată, CNATDCU și CNCS, prin consultarea structurilor asociative ale universităților și a federațiilor studențești reprezentative la nivel național, ghidul de evaluare a școlilor doctorale, adoptat prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, respectiv fișele vizitei.(2) Detalierea etapelor parcurse în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice, cât și operaționalizarea criteriilor, standardelor și indicatorilor de performanță în funcție de tipul și domeniile studiilor universitare de doctorat și a altor aspecte prevăzute în prezenta metodologie vor fi cuprinse în ghidul de evaluare a școlilor doctorale, adoptat prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, și în fișele vizitei.(3) Agenția abilitată, CNATDCU și CNCS pot elabora și adopta fișe ale vizitei, respectiv proceduri proprii, reflectând parcursul unui dosar de evaluare la nivelul instituției, termenele aferente acestuia, planificarea calendaristică, procesul intern de luare a deciziei cu privire la, după caz, autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale. Procedurile nu vor contraveni prevederilor prezentei metodologii.


  Anexă

  la metodologie
  CRITERIILE, STANDARDELE ȘI INDICATORII DE PERFORMANȚĂ
  utilizați în acreditarea și evaluarea periodică a unei școli doctorale

  Domenii

  Criterii

  Standarde

  Indicatori de performanță

  A. Capacitatea
  instituțională
  1. Structurile instituționale,
  administrative și manageriale


  Standard
  Respectarea cerințelor legale în
  regulamentele IOSUD și ale școlii
  doctorale

  Standard de referință
  Implementarea unor bune practici
  internaționale în funcționarea IOSUD
  și a școlii doctorale

  Validitatea și actualizarea regulamentelor
  IOSUD și ale școlii doctorale; regularitatea
  convocării structurilor instituționale la
  nivelul IOSUD și al școlii doctorale

  Standard
  Existența de personal administrativ
  dedicat pentru gestiunea studiilor
  doctorale

  Standard de referință
  Raportul personal administrativ care
  se ocupă de gestiunea studiilor
  doctorale/nr. studenți-doctoranzi
  > 1/20

  Personalul administrativ care se ocupă de
  gestiunea studiilor doctorale la nivelul
  școlii doctorale și al IOSUD (nr. personal
  administrativ/nr. studenți-doctoranzi).


  2. Baza materială și
  utilizarea infrastructurii de
  cercetare

  1. Standard
  Există o bază materială care să
  asigure derularea activităților
  doctorale, conform reglementărilor
  naționale.
  Există o infrastructură de cercetare
  care să susțină derularea
  cercetărilor doctorale.

  2. Standard de referință
  Există o bază materială care să
  asigure derularea activităților
  doctorale la standarde
  internaționale.
  Există o infrastructură de cercetare
  care să susțină derularea
  cercetărilor doctorale la standarde
  internaționale, care este inclusă în
  baze de date/rețele naționale și/sau
  internaționale.

  Se va avea în vedere specificul domeniului
  de doctorat, luând în considerare, după caz,
  următoarele:
  a) birouri/dotări (de exemplu, computere)
  alocate utilizării de către doctoranzi;
  b) laboratoare/centre de cercetare
  științifică/ dotare (specific în funcție de
  domeniu);
  c) biblioteci și acces la baze de date
  internaționale.
  3. Resursele umane și
  capacitatea instituției de
  atragere a resurselor umane
  externe instituției și din
  afara țării, în condițiile
  legii
  Standard
  ● Media aritmetică a mediei
  punctajelor obținute de conducătorii
  de doctorat, conform criteriilor de
  abilitare CNATDCU, raportată la
  media națională a punctajelor
  conducătorilor de doctorat din
  domeniul respectiv, și a mediei
  indicilor Hirsch ai conducătorilor
  de doctorat, în baza de date
  relevantă pentru domeniu, raportată
  la media națională a conducătorilor
  de doctorat din domeniul respectiv,
  este > 0,50.
  ● Fiecare dintre cele două medii de
  mai sus este > 0,40.
  Standard de referință
  ● Media aritmetică a mediei
  punctajelor obținute de conducătorii
  de doctorat, conform criteriilor de
  abilitare CNATDCU, raportată la
  media națională a punctajelor
  conducătorilor de doctorat din
  domeniul respectiv, și a mediei
  indicilor Hirsch ai conducătorilor
  de doctorat, în baza de date
  relevantă pentru domeniu, raportată
  la media națională a conducătorilor
  de doctorat din domeniul respectiv,
  este > 0,80.
  ● Punctajul obținut de directorul
  școlii doctorale, conform
  standardelor minimale CNATDCU, în
  vederea abilitării, raportat la
  media națională a punctajelor
  conducătorilor de doctorat din
  domeniul respectiv, este > 1,00.

  Standard
  Numărul candidaților care s-au
  prezentat la concursul de admitere
  la studii universitare de doctorat
  în anii 2012-2016, prin raportare la
  numărul de locuri scoase la concurs
  în cadrul școlii doctorale,
  este > 1.

  Standard de referință
  ● Numărul candidaților care s-au
  prezentat la concursul de admitere
  la studii universitare de doctorat
  în anii 2012-2016, prin raportare
  la numărul de locuri scoase la
  concurs în cadrul școlii doctorale,
  este > 1,5.
  ● Numărul de persoane din medii
  sociale dezavantajate înmatriculate
  la doctorat, raportat la numărul
  total al studenților-doctoranzi
  înmatriculați, este > 0,1.

  Numărul candidaților care s-au prezentat la
  concursul de admitere la studii universitare
  de doctorat, prin raportare la numărul de
  locuri scoase la concurs în cadrul școlii
  doctorale
  Numărul de persoane din medii sociale
  dezavantajate înmatriculate la doctorat
  Numărul de candidați provenind din alte
  instituții de învățământ superior din țară
  (care au obținut titlul de master la alte
  instituții de învățământ superior din țară),
  care se prezintă la concursul de admitere,
  prin raportare la numărul de locuri scoase
  la concurs în cadrul școlii doctorale
  Numărul de candidați internaționali care se
  prezintă la concursul de admitere, prin
  raportare la numărul de locuri scoase la
  concurs în cadrul școlii doctorale

  ● Numărul de candidați provenind din
  alte instituții de învățământ
  superior din țară (care au obținut
  titlul de master la alte instituții
  de învățământ superior din țară),
  care se prezintă la concursul de
  admitere, prin raportare la numărul
  de locuri scoase la concurs în
  cadrul școlii doctorale,
  este > 0,25.
  ● Numărul de candidați
  internaționali care se prezintă la
  concursul de admitere, prin
  raportare la numărul de locuri
  scoase la concurs în cadrul școlii
  doctorale, este > 0,1.
  ● Numărul studenților-doctoranzi
  și al cercetătorilor postdoctorali,
  angajați în proiecte de cercetare
  obținute prin competiții naționale,
  internaționale sau cu mediul de
  afaceri, raportat la numărul total
  al studenților-doctoranzi și al
  cercetătorilor postdoctorali din
  cadrul școlii doctorale, este > 0,5.

  Numărul studenților-doctoranzi și al
  cercetătorilor postdoctorali, angajați în
  proiecte de cercetare obținute prin
  competiții naționale, internaționale sau cu
  mediul de afaceri, raportat la numărul total
  al studenților-doctoranzi și al
  cercetătorilor postdoctorali din cadrul
  școlii doctorale

  Standard
  Existența în perioada de referință
  (anii 2012-2016) a cel puțin unui
  exemplu de doctorat în cotutelă
  finalizat sau a unui specialist
  afiliat instituțional în afara țării
  care a fost membru într-o comisie de
  susținere a tezei de doctorat

  Standard de referință
  ● Numărul de doctorate în cotutelă
  finalizate, raportat la numărul
  total de doctorate finalizate,
  este > 0,1.
  ● Numărul specialiștilor afiliați
  instituțional în afara țării care
  au fost membri în comisii de
  susținere și în comisii de
  îndrumare, raportat la numărul
  total al specialiștilor care au
  fost membri în comisii de susținere
  și în comisii de îndrumare,
  este > 0,1.

  Atragerea în activitatea de îndrumare și
  evaluare a studenților-doctoranzi a unor
  resurse umane din străinătate, luând în
  considerare:
  ● numărul de doctorate în cotutelă
  finalizate;
  ● numărul specialiștilor afiliați
  instituțional în afara țării care au fost
  membri în comisii de susținere și/sau în
  comisii de îndrumare.

  B. Eficacita-
  tea educațio-
  nală  4. Conținutul programului de
  studii
  Standard
  Planul de învățământ atestă
  preocuparea de a asigura adecvarea
  programului de studiu și a
  planurilor de studii individuale la
  obiectivele generale ale studiilor
  doctorale, la specificul domeniului
  de studii, în conformitate cu
  bunele practici naționale, și la
  particularitățile temei tezei de
  doctorat.
  ● Oferta de formare cuprinde cel
  puțin două componente dedicate unora
  dintre competențele transversale.

  Standard de referință
  ● Prezența în regulamentul școlii
  doctorale a descrierii operaționale
  și cuantificabile a modului de
  adecvare a programului de studiu și
  a planurilor de studii individuale
  la obiectivele generale ale
  studiilor doctorale, la specificul
  domeniului de studii, în
  conformitate cu bunele practici
  internaționale, și la particulari-
  tățile temei tezei de doctorat
  ● Oferta de formare cuprinde
  componente dedicate pentru etica
  cercetării, scientometrie și
  redactare academică (academic
  writing).
  ● Prezența ofertei suplimentare de
  pregătire doctorală în context
  internațional (de exemplu, școli
  de vară, conferințe ale
  doctoranzilor, seminare,
  workshopuri etc.)
  ● Derularea în cadrul școlii
  doctorale a unor programe post-
  doctorale, cu reglementări și
  indicatori de performanță specifici

  Prezența în regulamentul școlii doctorale a
  descrierii operaționale și cuantificabile a
  modului de adecvare a programului de studiu
  și a planurilor de studii individuale la
  obiectivele generale ale studiilor doctorale
  la specificul domeniului de studii, în
  conformitate cu bunele practici naționale,
  și la particularitățile temei tezei de
  doctorat.
  Prezența ofertei de formare pentru
  competențele transversale, incluzând aspecte
  legate de etica cercetării, scientometrie și
  scriere academică.
  Existența ofertei suplimentare de pregătire
  doctorală (de exemplu, școli de vară,
  conferințe ale doctoranzilor, seminare,
  ateliere etc.).


  5. Rezultatele învățării și
  activitatea de cercetare
  științifică


  Standard
  Numărul tezelor de doctorat care în
  urma evaluării au fost încadrate la
  categoriile "nivel științific
  modest" sau "nonvaloare științifică"
  este < 2.

  Standard de referință
  ● Școala doctorală a definit
  standarde minimale de calitate și
  standarde de excelență pentru tezele
  de doctorat, pe care le
  operaționalizează sistematic și
  public, respectând cerința ca cel
  mult 15% dintre teze să primească
  calificativul maxim
  ● Numărul tezelor de doctorat
  redactate în limbi de circulație
  internațională, raportat la numărul
  total de teze de doctorat susținute,
  este > 0,25.
  ● Numărul tezelor de doctorat
  respinse de către CNATDCU este 0.
  ● Numărul tezelor de doctorat care
  în urma evaluării sunt încadrate la
  categoria "nonvaloare științifică"
  este 0.
  ● Numărul tezelor de doctorat care
  în urma evaluării sunt încadrate la
  categoria "nivel științific modest",
  raportat la numărul total de teze
  susținute, este < 0,2.
  ● Numărul tezelor de doctorat care
  în urma evaluării sunt încadrate la
  categoriile "nivel științific de
  vârf" sau "nivel științific
  ridicat", raportat la numărul total
  de teze susținute, este > 0,2.  Calitatea tezelor de doctorat susținute în
  ultimii 5 ani (se vor evalua 3 teze pentru
  școlile doctorale care în domeniul de
  referință au avut mai puțin de 20 de teze de
  doctorat susținute, 4 teze pentru școlile
  doctorale care în domeniul de referință au
  avut 20-100 de teze de doctorat susținute,
  și 5 teze pentru școlile doctorale care în
  domeniul de referință au avut mai mult de
  100 de teze de doctorat susținute).
  Evaluarea va clasifica tezele conform
  următoarei grile:
  1. nivel științific de vârf - teza aduce
  contribuții originale majore la cunoașterea
  științifică, atât în plan empiric, cât și
  în planul testării și perfecționării
  modelelor teoretice și bazelor metodologice
  ale disciplinei;
  2. nivel științific ridicat - teza aduce
  contribuții științifice semnificative, fie
  prin îmbogățirea consistentă a bazei
  documentare/informaționale, fie prin
  aplicarea/testarea explicită a unor noi
  metode și modele de cercetare, fie prin
  înnoirea majoră a interpretării fenomenelor
  studiate, fie prin sintetizarea și
  sistematizarea unor segmente ample ale
  cunoașterii
  3. nivel științific bun - teza aduce
  contribuții punctuale la amplificarea
  cunoașterii științifice, raportând totodată
  aportul propriu la rezolvarea unor probleme
  cognitive dezbătute în literatura de
  specialitate din țară și din străinătate;
  4. nivel științific modest - teza aduce
  contribuții punctuale la amplificarea
  cunoașterii științifice, fie în plan empiric
  fie în plan interpretativ;
  5. nonvaloare științifică-teza nu contribuie
  cu nimic la progresul cunoașterii
  științifice.
  Standard
  Teza evaluată este încadrată la una
  dintre categoriile "nivel științific
  de vârf", "nivel științific ridicat"
  sau "nivel științific bun".

  Standard de referință
  Teza evaluată este încadrată la una
  dintre categoriile "nivel științific
  de vârf" sau "nivel științific
  ridicat".

  Nivelul maxim de performanță științifică a
  unei teze de doctorat susținute în ultimii
  5 ani. Evaluarea va clasifica teza selectată
  de școala doctorală evaluată, luând în
  considerare și publicațiile ulterioare care
  au la bază teza de doctorat, conform
  criteriilor din grila de evaluare de mai
  sus.  Standard
  Numărul mediu al publicațiilor
  studenților-doctoranzi în reviste
  cuprinse în baze de date
  internaționale relevante domeniului
  sau în volume de autor sau colective
  publicate la edituri recunoscute la
  nivel național, este > 1.

  Standarde de referință
  ● Numărul mediu al publicațiilor
  studenților-doctoranzi în reviste cu
  impact științific ridicat (indexate
  Web of Science/Scopus/ERIH-Plus sau
  alte baze de date internaționale
  relevante domeniului și/sau situate
  în zona roșie și galbenă în
  conformitate cu metodologia de
  clasificare a revistelor elaborată
  de CNCS) și/sau volume de autor sau
  colective la edituri de prestigiu
  relevante național sau
  internațional, este > 1
  ● Numărul mediu al celorlalte
  rezultate ale cercetării științifice
  relevante domeniului (de exemplu,
  brevete/patente naționale și/sau
  internaționale; produse și servicii
  inovative către comunitate, inclusiv
  produsele cultural-artistice și
  performanțele sportive) realizate de
  studenții-doctoranzi, este > 1.
  ● Contribuția la demersuri de
  cercetare programatice și/sau
  integrate în rețele academice
  internaționale este > 3.
  ● Fiecare școală doctorală prezintă
  maximum 10 contribuții științifice
  de top ale membrilor școlii
  doctorale, din ultimii 5 ani,
  realizate împreună cu doctoranzii,
  prin care școala se consideră un
  actor competitiv la nivel
  internațional.

  Cunoașterea științifică generată în cadrul
  școlii doctorale în ultimii 5 ani se va
  evalua prin raportare la specificul
  domeniului de doctorat, luându-se în
  considerare, după caz, următoarele:
  ● publicațiile studenților-doctoranzi în
  reviste relevante domeniului și/sau volume
  de autor sau colective;
  ● alte rezultate ale cercetării științifice
  relevante domeniului (de exemplu, brevete/
  patente naționale; produse și servicii
  către comunitate, inclusiv produsele
  cultural-artistice și performanțele
  sportive);
  ● contribuția la demersuri de cercetare
  programatice și/sau integrate în rețele
  academice naționale sau internaționale;
  ● contribuțiile științifice de top ale
  membrilor școlii doctorale, din ultimii
  5 ani, realizate împreună cu doctoranzii,
  prin care școala se consideră un actor
  competitiv la nivel internațional. Se va
  pune accent pe contribuții în care
  autorii de concepție/principali sunt din
  cadrul școlii doctorale. Un plus poate fi
  adus aici de publicații de top (de exemplu,
  Nature/Science/Top-10 în domeniu după
  scorul relativ de influență, Hot papers,
  Higly cited papers etc.), premii naționale
  și internaționale de prestigiu (de exemplu,
  premii ale unor universități de top și/sau
  organizații profesionale internaționale de
  referință în domeniu) și/sau recunoașteri
  academice internaționale de prestigiu (de
  exemplu, highly cited researchers).

  6. Angajabilitatea

  Standard
  ● Numărul absolvenților studiilor
  doctorale din ultimii 10 ani care au
  fost angajați în mediul academic sau
  socioeconomic internațional cel
  puțin 12 luni este > 1.

  Standard de referință
  ● Numărul de doctori, absolvenți ai
  domeniului de studii doctorale,
  angajați în mediul academic sau
  socioeconomic local/regional,
  raportat la numărul de doctori
  absolvenți care erau deja angajați
  în momentul înmatriculării la
  studiile doctorale, este > 1,5.
  ● Numărul de doctori, absolvenți ai
  domeniului de studii doctorale,
  angajați în mediul academic sau
  socioeconomic internațional,
  raportat la numărul total de
  absolvenți, este > 0,2.

  Indicatori standard
  ● Performanțele maxime de carieră a 3
  absolvenți ai studiilor doctorale din
  ultimii 10 ani
  ● Numărul de doctori, absolvenți ai
  domeniului de studii doctorale, angajați în
  mediul academic sau socioeconomic, la 1 an
  după obținerea titlului, raportat la numărul
  de doctori absolvenți care erau deja
  angajați în momentul înmatriculării la
  studiile doctorale  7. Activitatea financiară a
  organizației

  Standard
  Existența, la nivelul IOSUD și/sau
  al școlii doctorale, a unor
  reglementări specifice privind
  utilizarea fondurilor dedicate
  studiilor doctorale

  Standard de referință
  ● Fondurile alocate din venituri
  extrabugetare (de exemplu, proiecte
  cercetare) pentru programul doctoral
  și postdoctoral, raportate la
  valoarea granturilor doctorale
  alocate de la buget, sunt >0,5.
  ● Școala doctorală alocă fonduri
  pentru stimularea/premierea
  performanțelor științifice ale
  studenților-doctoranzi și cercetă-
  torilor postdoctorali.

  Existența, la nivel de IOSUD și/sau al
  școlii doctorale, a unor reglementări
  specifice privind utilizarea fondurilor
  dedicate studiilor doctorale, care permit
  realizarea unor analize referitoare la
  utilizarea fondurilor obținute de la buget
  prin granturile doctorale, din surse proprii
  sau din alte surse de finanțare (cheltuieli
  pentru salarizarea conducătorului de
  doctorat; cheltuieli pentru salarizarea
  membrilor comisiei de îndrumare; cheltuieli
  pentru programul de pregătire bazat pe
  studii avansate; cheltuieli pentru
  programul de pregătire suplimentar;
  cheltuieli pentru activitatea de cercetare
  a studenților-doctoranzi).  C.
  Managementul
  calității  8. Strategii și proceduri
  pentru asigurarea calității
  Standard
  Documentele relevante au fost
  adoptate și/sau actualizate conform
  cadrului normativ în vigoare.

  Standard de referință
  Reglementările descrise la nivelul
  standardului sunt supuse unui
  control al calității și sunt
  integrate cu practici internaționale
  de referință pentru domeniu.  Existența actualizată a documentelor
  relevante pentru următoarele aspecte:
  ● misiunea și obiectivele școlii doctorale;
  ● strategia pe termen mediu și lung;
  ● deliberările și deciziile consiliului
  școlii doctorale;
  ● rezolvarea solicitărilor studenților-
  doctoranzi;
  ● rapoarte de calitate;
  ● proceduri de prevenire a fraudei academice
  și de rezolvare a situațiilor de încălcare
  a eticii universitare, inclusiv pentru
  prevenirea și controlul fraudelor majore,
  legate de plagiat și fabricarea datelor.

  9. Proceduri privind inițierea
  monitorizarea și revizuirea
  periodică a programelor și
  activităților desfășurate
  Standard
  ● Existența unor proceduri privind
  colectarea sistematică a feedback-
  ului din partea studenților-
  doctoranzi
  ● Existența documentelor relevante
  pentru revizuirea programului de
  pregătire bazată pe studii
  universitare avansate în ultimii
  5 ani

  Standard de referință
  ● Existența și funcționalitatea
  mecanismelor de colectare a
  feedbackului extern, cu accent pe
  cel internațional

  Existența și funcționalitatea mecanismelor
  de colectare a feedbackului din partea
  tuturor părților implicate: conducători de
  doctorat, studenți doctoranzi și alt
  personal academic și administrativ implicat
  în școala doctorală


  10. Proceduri obiective și
  transparente de evaluare a
  rezultatelor învățării
  (pregătirii doctorale)
  Standard
  Există proceduri obiective și
  transparente de evaluare a
  rezultatelor învățării (pregătirii
  doctorale).

  Standard de referință
  ● Numărul iregularităților în
  documentarea parcurgerii programului
  de studii de doctorat de către
  fiecare student-doctorand, inclusiv
  în ceea ce privește transparența
  informațiilor referitoare la
  susținerea publică a tezelor de
  doctorat, este 0.
  ● Raportările referitoare la
  publicațiile și participările la
  manifestări științifice ale
  studenților-doctoranzi, inclusiv
  respectarea cerințelor de includere
  a afilierii instituționale la școala
  doctorală, sunt actualizate periodic
  și complete.
  ● Procedurile obiective și
  transparente de evaluare a
  rezultatelor învățării (pregătirii
  doctorale) au fost evaluate extern
  în ultimii 3 ani.

  Procedurile reglementează:
  a) documentele care atestă parcurgerea
  programului de studii de doctorat de către
  fiecare student-doctorand;
  b) raportările referitoare la publicațiile
  și participările la manifestări științifice
  ale studenților-doctoranzi, inclusiv
  respectarea cerințelor de includere a
  afilierii instituționale la școala
  doctorală;
  c) transparența informațiilor referitoare la
  susținerea publică a tezelor de doctorat.
  11. Proceduri de evaluare
  periodică a calității corpului
  profesoral

  Standard
  Au fost adoptate standarde minimale
  de performanță științifică pe care
  trebuie să le îndeplinească
  conducătorii de doctorat pentru a
  putea deveni membri ai școlii
  doctorale respective.

  Standard de referință
  ● Standardele minimale de
  performanță științifică au fost
  aplicate în ultimii 5 ani pentru
  evaluarea calității conducătorilor
  de doctorat din cadrul școlii
  doctorale, precum și a altor
  specialiști afiliați școlii
  doctorale
  ● Procedurile de evaluare
  periodică a calității corpului
  profesoral sunt evaluate extern.

  Existența procedurilor este reflectată prin:
  a) existența unor standarde minimale de
  performanță științifică pentru conducătorii
  de doctorat;
  b) analiza modului de aplicare a ultimei
  evaluări a calității corpului profesoral
  din cadrul școlii doctorale.
  12. Accesibilitatea resurselor
  adecvate învățării

  Standard
  ● IOSUD asigură tuturor studenților-
  doctoranzi acces gratuit la un set
  de baze de date academice relevante
  echivalent cel puțin cu oferta din
  cadrul programului Anelis Plus.
  ● IOSUD asigură tuturor studenților-
  doctoranzi acces gratuit la
  laboratoarele de cercetare
  științifică din cadrul său, conform
  unei planificări rezonabile a
  activității

  Standard de referință
  ● Fondurile bibliotecii se
  îmbogățesc anual cu cel puțin un
  volum de specialitate publicat de
  edituri internaționale de prestigiu/
  student-doctorand.
  ● IOSUD asigură tuturor studenților-
  doctoranzi acces gratuit la un set
  de baze de date academice avansate
  specifice domeniului și/sau în regim
  full text.
  ● IOSUD asigură tuturor studenților-
  doctoranzi acces gratuit la
  laboratoare de specialitate dotate
  la nivelul standardelor
  internaționale avansate din domeniu.
  ● IOSUD alocă fiecărui student-
  doctorand susținere financiară
  pentru participarea la o conferință
  științifică sau pentru o altă formă
  de mobilitate științifică
  internațională.

  Se va avea în vedere specificul domeniului
  de doctorat, luând în considerare, după caz,
  următoarele:
  a) accesul studenților doctoranzi la bazele
  de date academice relevante;
  b) biblioteci și laboratoare de cercetare
  științifică/dotare (specific în funcție de
  domeniu);
  c) fonduri pentru participarea la conferințe
  și mobilități științifice.


  13. Baza de date actualizată
  sistematic, referitoare la
  asigurarea internă a calității


  Standard
  ● Există bază de date actualizată
  sistematic, referitoare la
  asigurarea internă a calității.

  Standard de referință
  ● Numărul lipsurilor și
  iregularităților în actualizarea
  bazei de date referitoare la
  parcursul curricular al studenților-
  doctoranzi și a altor mecanisme de
  asigurare internă a calității
  este 0.
  ● Există proceduri de control extern
  al funcționării și actualizării
  bazei de date referitoare la
  asigurarea internă a calității.

  Completitudinea și actualitatea bazei de
  date referitoare la parcursul academic al
  studenților-doctoranzi și la alte mecanisme
  de asigurare internă a calității

  14. Transparența informațiilor
  de interes public


  Standard
  Publicarea pe website, în limba
  română și într-o limbă de circulație
  internațională, a tuturor
  categoriilor de informații enumerate
  în indicator

  Standard de referință
  ● Actualizarea anuală a prezentării
  programelor doctorale în platforma
  Study in Romania
  ● Existența unei monitorizări
  periodice a traficului pe pagina web
  a școlii doctorale
  ● Există mecanisme de control al
  asigurării transparenței
  informațiilor de interes public.  Publicarea pe website, în limba română și o
  limbă de circulație internațională, a
  următoarelor informații:
  a) regulamentul școlii doctorale;
  b) regulamentul de admitere;
  c) informații privind modul de organizare
  și desfășurare a programelor doctorale;
  d) informații privind conținutul
  programelor de studii universitare de
  doctorat;
  e) informații privind modul de finanțare
  a studiilor, precum și a costurilor
  suportate de studentul-doctorand;
  f) modelul contractului-cadru de studii
  doctorale;
  g) informații privind conducătorii de
  doctorat (CV-urile și lista contribuțiilor
  științifice), lista studenților doctoranzi
  pe care îi coordonează, menționând anul
  înmatriculării, respectiv lista studenților
  doctoranzi pe care i-au coordonat în trecut,
  alături de titlurile tezelor și modul de
  finalizare a studiilor;
  h) informații privind membrii comisiilor de
  îndrumare a doctoranzilor;
  i) informații privind tezele de doctorat,
  respectiv standarde de elaborare, proceduri
  și criterii de evaluare a acestora;
  j) informații privind doctoratul european și
  doctoratul în cotutelă;
  k) rezumatele tezelor de doctorat ce urmează
  să fie susținute public, precum și data, ora
  și locația aferente susținerilor publice, cu
  cel puțin 20 de zile înaintea susținerii
  acestora;
  l) adresele electronice la care pot fi
  accesate tezele de doctorat susținute public
  în conformitate cu prevederile art. 66 din
  Codul studiilor universitare de doctorat,
  aprobat prin Hotărârea Guvernului
  nr. 681/2011, cu modificările și
  completările ulterioare. Actualizarea
  prezentării programelor doctorale în
  platforma Study in Romania.  15. Funcționalitatea
  structurilor de asigurare a
  calității educației, conform
  legii


  Standard
  Activitatea școlii doctorale este
  reflectată în rapoartele de calitate
  de la nivelul facultăților sau, după
  caz, al universității. În cadrul
  acestor rapoarte sunt documentate și
  mecanismele de soluționare a
  situațiilor excepționale, inclusiv a
  cazurilor de încălcare a eticii
  universitare.

  Standard de referință
  ● Existența și aplicarea unei
  metodologii de evaluare internă
  ● Există rapoarte periodice de
  autoevaluare a activității școlii
  doctorale.
  ● Există mecanisme de evaluare și
  control privind asigurarea
  funcționalității structurilor de
  asigurare a calității educației,
  conform legii.

  Reflectarea activității școlii doctorale în
  rapoartele de calitate de la nivelul
  facultăților sau, după caz, al universității  16. Acuratețea raportărilor
  prevăzute de legislația în
  vigoare

  Standard
  Toți studenții-doctoranzi sunt
  înscriși în Registrul matricol unic.
  ● Raportările referitoare la școala
  doctorală sunt încărcate pe
  Platforma națională de colectare a
  datelor statistice pentru
  învățământul superior (Platforma
  ANS) cu exactitate și la termenele
  stabilite la nivel național.

  Standard de referință
  ● Actualizarea periodică a
  informațiilor referitoare la
  studenții-doctoranzi înscriși în
  Registrul matricol unic

  Raportările prevăzute de legislația în
  vigoare cuprind:
  a) înscrierea studenților-doctoranzi în
  Registrul matricol unic;
  b) raportările referitoare la școala
  doctorală în Platforma ANS.


  ----