SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 29 septembrie 2022privind "Centrul de competență", aferentă Planului național de redresare și reziliență al României, pilonul III, componenta C9 "Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare", investiția 5 "Înființarea și operaționalizarea centrelor de competență"
EMITENT
 • MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 30 septembrie 2022 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 21.451 din 29 septembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 953 din 30 septembrie 2022.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare și inovare (CDI), denumită „Centrul de competență“, aferentă Planului național de redresare și reziliență al României, pilonul III, componenta C9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare“, investiția 5 „Înființarea și operaționalizarea centrelor de competență“.


  Articolul 2
  (1) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică pe întreg teritoriul României, respectiv tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare.(2) Ajutoarele în cadrul schemei se acordă numai dacă îndeplinesc toate condițiile și criteriile prevăzute în prezenta schemă, în limita bugetului disponibil.(3) Prezenta schemă este exceptată de la obligația de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 3
  (1) Autoritatea care administrează schema este Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, prin Unitatea de implementare a reformelor PSF.(2) Furnizor de ajutor de stat este Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.


  Capitolul II Scopul și obiectivele schemei

  Articolul 4

  Prezenta schemă are ca scop fragmentarea tematică a sistemului național de CDI pentru cele 5 misiuni europene, prin susținerea financiară a organizațiilor de cercetare, întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mari cu activitate de CDI menționată în statut. Cele 5 domenii de importanță strategică în cadrul programului Orizont Europa sunt:
  a) cancer;
  b) adaptarea la schimbările climatice, inclusiv transformarea societală;
  c) oceane sănătoase, ape de interior și zona costieră;
  d) orașe inteligente, climatic neutre;
  e) sănătatea solului.


  Articolul 5

  Această schemă de ajutor are ca obiectiv principal sprijinirea cercetării și dezvoltării. Obiectivul secundar este inovarea.


  Capitolul III Baza legală

  Articolul 6

  Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:– Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare (în special art. 25 și art. 28);– Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;– Regulamentul (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul (UE) 2021/240 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.


  Capitolul IV Domeniul de aplicare

  Articolul 7
  (1) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică ajutoarelor pentru cercetare și dezvoltare și inovare.(2) Prezenta schemă de ajutor de stat nu se aplică:
  a) ajutoarelor destinate activităților legate de exportul către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
  b) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;
  c) ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, cu excepția ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor pentru accesul IMM-urilor la finanțare, a ajutoarelor în domeniul cercetării și dezvoltării, a ajutoarelor pentru inovare acordate IMM-urilor, a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizați și pentru lucrătorii cu handicap, a ajutoarelor regionale pentru investițiile în regiuni ultraperiferice, a schemelor de ajutoare regionale de exploatare, a ajutoarelor pentru proiectele grupului operațional din cadrul Parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii (PEI), a ajutoarelor pentru proiectele de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității („DLRC“), a ajutoarelor pentru proiectele de cooperare teritorială europeană și a ajutoarelor incluse în produsele financiare care beneficiază de sprijin din Fondul InvestEU, cu excepția operațiunilor enumerate la art. 1 alin. (1) din Regulamentul (UE) al Comisiei nr. 717/2014;
  d) ajutoarelor acordate în sectorul producției agricole primare, cu excepția ajutoarelor regionale pentru investiții în regiuni ultraperiferice, a schemelor de ajutoare regionale de exploatare, a ajutoarelor pentru consultanță destinate IMMurilor, a ajutoarelor pentru finanțare de risc, a ajutoarelor pentru cercetare și dezvoltare, a ajutoarelor pentru inovare acordate IMM-urilor, a ajutoarelor de mediu, a ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizați și pentru lucrătorii cu handicap, a ajutoarelor pentru proiectele grupului operațional din cadrul Parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii (PEI), a ajutoarelor pentru proiectele de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității („DLRC“), a ajutoarelor pentru proiectele de cooperare teritorială europeană și a ajutoarelor incluse în produsele financiare care beneficiază de sprijin din Fondul InvestEU;
  e) ajutoarelor acordate în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;
  f) ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787/UE a Consiliului;
  g) întreprinderilor care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat, emis în urma unei decizii anterioare prin care un ajutor acordat de același stat membru a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;
  h) întreprinderilor aflate în dificultate, cu excepția întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi aflate în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2021;
  i) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiționată de obligația ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel național sau servicii naționale;
  j) măsurilor de ajutor care limitează posibilitatea ca beneficiarii să exploateze în alte state membre rezultatele obținute din cercetare, dezvoltare și inovare.
  (3) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele excluse, cât și în sectoarele care intră în domeniul de aplicare al prezentei scheme, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste ultime sectoare sau activități, cu condiția ca statele membre să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele acordate în conformitate cu prezenta schemă.


  Articolul 8

  Pentru a se asigura conformitatea măsurii cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01), proiectele de cercetare referitoare la următoarea listă de activități și active vor fi excluse de la eligibilitate:
  a) activități și active legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval;
  b) activități și active din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante;
  c) activități și active legate de depozite de deșeuri, incineratoare și instalații de tratare mecano-biologică a deșeurilor;
  d) activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului.


  Articolul 9

  Implementarea prezentei scheme de ajutor de stat se face cu respectarea Recomandării (UE) 2020/1.039 a Comisiei din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării unui sprijin financiar din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absența legăturilor cu jurisdicțiile necooperante.


  Capitolul V Definiții

  Articolul 10

  În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
  a) ajutoare/ajutor de stat înseamnă orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
  b) schemă de ajutor înseamnă orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului într-un mod general și abstract, precum și orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp și/sau pentru o valoare nedefinită;
  c) data acordării ajutorului înseamnă data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil. În cadrul prezentei scheme, data acordării ajutorului reprezintă data la care se semnează contractul de finanțare între furnizor și beneficiar;
  d) organizație CDI înseamnă o entitate (cum ar fi universitățile sau institutele de cercetare, agențiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entitățile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre cercetare), indiferent de statutul său juridic (organizație de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanțare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activități prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe. În cazul în care entitatea desfășoară și activități economice, finanțarea, costurile și veniturile activităților economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influență decisivă asupra unei astfel de entități, de exemplu, în calitate de acționari sau asociați, nu pot beneficia de acces preferențial la rezultatele generate de aceasta;
  e) cercetare fundamentală înseamnă activitatea experimentală sau teoretică întreprinsă, în principal, pentru a dobândi cunoștințe noi despre bazele fenomenelor și faptelor observabile, fără a fi avută în vedere nicio aplicare sau utilizare comercială directă;
  f) cercetare industrială înseamnă cercetare sau investigație critică planificată în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii sau pentru realizarea unei îmbunătățiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de părți componente pentru sisteme complexe și poate include construcția de prototipuri în laborator sau întrun mediu cu interfețe simulate ale sistemelor existente, precum și de linii-pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială și, în special, pentru validarea tehnologiilor generice;
  g) dezvoltare experimentală înseamnă dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe relevante existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite. Aceasta poate include, de exemplu, și activități care vizează definirea, planificarea și documentarea conceptuală a noilor produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea și validarea unor produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite în medii reprezentative pentru condițiile de funcționare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce noi îmbunătățiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate în mod substanțial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final și a cărui producție este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative și de validare. Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producție, proceselor de fabricație, serviciilor existente și altor operațiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări;
  h) consorțiul centrului de competență reprezintă parteneriatul realizat de 10 entități (dintre care 5 organizații de cercetare și 5 IMM-uri) pe care acestea îl formează pentru depunerea propunerii de proiect. Suplimentar față de cele 10 entități, în structura consorțiului pot fi integrate exclusiv întreprinderi mari. Fiecare centru de competență este o rețea de excelență, cu structură flexibilă (in, out), care reunește instituții relevante, publice și private, din domeniul CDI, care dezvoltă împreună o agendă strategică de cercetare și inovare, care să fie conexată cu agenda europeană a misiunii respective și să ajute la implementarea ei prin activități CDI. Având în vedere conceptul de misiune din Orizont Europa și susținerea soluțiilor derivate din cercetare, care să corespundă provocărilor comunităților locale, autoritățile publice vor fi implicate în implementarea de soluții identificate de cercetătorii din centrele de competență. În plus, autoritățile locale vor putea fi implicate și în ajustarea agendei strategice de cercetare și inovare a centrului de competență pentru a răspunde nevoilor locale ale comunității și pentru a crește impactul rezultatelor cercetării la nivel local;
  i) studiu de fezabilitate înseamnă evaluarea și analiza potențialului unui proiect care urmărește să vină în sprijinul procesului decizional, evidențiind în mod obiectiv și rațional punctele forte și punctele slabe ale acestuia, oportunitățile și amenințările și identificând resursele necesare pentru punerea în practică și, în ultimă instanță, perspectivele de succes ale acestuia;
  j) costuri cu personalul înseamnă costul salarial al cercetătorilor, al tehnicienilor și al altor membri ai personalului de sprijin în măsura în care sunt angajați în proiectul sau activitatea respectivă;
  k) întreprindere înseamnă orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;
  l) întreprinderi mici și mijlocii sau IMM-uri înseamnă întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I a Regulamentului (UE) nr. 651/2014:(i) microîntreprindere - o întreprindere care are mai puțin de 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășesc/nu depășește 2 milioane euro, echivalent în lei;(ii) întreprindere mică - o întreprindere care are mai puțin de 50 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășesc/nu depășește 10 milioane euro, echivalent în lei;(iii) întreprindere mijlocie - o întreprindere care are mai puțin de 250 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane euro, echivalent în lei, și/sau al cărei bilanț anual total nu depășesc/nu depășește echivalentul în lei a 43 de milioane euro;
  m) întreprindere mare înseamnă o întreprindere care are cel puțin 250 de salariați și a cărei cifră de afaceri anuală depășește echivalentul în lei a 50 milioane euro și/sau al cărei bilanț anual total depășesc/depășește echivalentul în lei a 43 milioane euro;
  n) activitate economică înseamnă orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piață;
  o) furnizor înseamnă orice entitate deținută de stat sau care administrează resurse ale statului sau, după caz, deținută de către o unitate administrativ-teritorială sau care administrează resurse ale unității administrativ-teritoriale, care acordă întreprinderilor facilități de natura ajutorului de stat sau de minimis. În cadrul prezentei scheme, furnizorul de ajutor de stat este Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, prin Unitatea de implementare a reformelor PSF;
  p) intensitatea ajutorului înseamnă valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile se susțin prin documente justificative clare, specifice și contemporane cu faptele. Ajutorul plătit în mai multe tranșe se actualizează la valoarea lui în momentul acordării. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutorului. Intensitatea ajutorului se calculează pentru fiecare beneficiar;
  q) infrastructură de cercetare înseamnă instalații/laboratoare complexe de cercetare si investigare, resurse și servicii conexe utilizate de comunitatea științifică pentru a desfășura activități de cercetare în domeniile sale respective și cuprinde principalele echipamente sau seturi de instrumente științifice, resurse de cunoștințe, precum colecții, arhive sau informații științifice structurate, infrastructurile generice bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor, cum ar fi rețelele, materialul informatic, programele de software și instrumentele de comunicare, precum și orice alte mijloace necesare pentru desfășurarea activităților de cercetare. Asemenea infrastructuri pot fi „localizate“ într-un singur sit sau „distribuite“ (o rețea organizată de resurse), în conformitate cu art. 2 lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC);
  r) întreprindere în dificultate înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:(i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de mai puțin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât o IMM care există de mai puțin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății“ se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;(v) în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:
  a) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și
  b) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;

  s) rata de actualizare este rata de referință stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe pagina de web www.ajutordestat.ro;
  t) inovare de proces înseamnă punerea în aplicare a unei metode de producție sau de livrare noi sau îmbunătățite semnificativ (inclusiv modificări semnificative de tehnici, echipamente sau software), excepție făcând schimbările sau îmbunătățirile minore, creșterea capacităților de producție sau de prestare de servicii prin adăugarea de sisteme de fabricație sau logistice care sunt foarte asemănătoare cu cele utilizate deja, încetarea utilizării unui proces, simpla înlocuire sau majorare a capitalului, schimbări rezultate numai din modificarea prețurilor factorilor, personalizarea producției, localizarea, schimbările regulate, sezoniere și alte schimbări ciclice și comercializarea de produse noi sau îmbunătățite semnificativ;
  u) inovare organizațională înseamnă punerea în aplicare a unei noi metode organizaționale în practicile comerciale, organizarea locului de muncă sau relațiile externe ale unei întreprinderi, cu excepția modificărilor care sunt bazate pe metode organizaționale deja în funcțiune în întreprindere, a modificărilor aduse strategiei de gestionare, a fuziunilor și achizițiilor, a încetării utilizării unui proces, a simplei înlocuiri sau majorări a capitalului, a schimbărilor rezultate numai din modificarea prețurilor factorilor, a personalizării, a localizării, a schimbărilor regulate, sezoniere și a altor schimbări ciclice și a comercializării de produse noi sau îmbunătățite semnificativ.


  Capitolul VI Beneficiari, condiții de eligibilitate și procedura de implementare a schemei de ajutor de stat

  Articolul 11

  Implementarea și derularea schemei de ajutor de stat se desfășoară după cum urmează:(i) lansarea de către administratorul schemei de ajutor a unui apel, pentru fiecare dintre cele 5 domenii de interes enumerate la art. 4, în vederea depunerii de cereri de finanțare de către consorțiile centrului de competență; pentru a fi eligibil, un consorțiu trebuie să aibă ca membri 5 organizații de cercetare și 5 IMM-uri, la care se pot adăuga una sau mai multe întreprinderi mari;(ii) depunerea cererilor de finanțare însoțite de documentele prevăzute la art. 16 de către liderul consorțiului (privind proiectul global depus de consorțiu), precum și de către fiecare membru al acestuia;(iii) evaluarea cererilor de finanțare;(iv) semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele selectate în urma evaluării, cu fiecare dintre membrii consorțiului;(v) implementarea proiectelor de cercetare din cadrul centrului de competență;(vi) monitorizarea derulării proiectelor.


  Articolul 12

  Criteriile de evaluare pe baza cărora vor fi punctate cererile de finanțare sunt:(i) calitatea, relevanța și impactul științific scontat în contextul misiunilor;(ii) calitatea și eficiența implementării proiectului;(iii) profilul științific al directorului de proiect;(iv) profilul științific al echipei de cercetare și calitatea echipamentelor de cercetare.


  Articolul 13

  Administratorul prezentei scheme de ajutor de stat asigură publicarea listei proiectelor ce vor beneficia de finanțare în urma finalizării etapei de selecție și de evaluare a acestora.


  Articolul 14

  Pot fi beneficiari ai prezentei scheme membrii consorțiilor ale căror proiecte au fost declarate câștigătoare de administratorul schemei de ajutor.


  Articolul 15
  (1) Pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă entitățile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:(i) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, nu au afacerile administrate de un judecător-sindic sau activitățile comerciale suspendate, nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;(ii) și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;(iii) reprezentantul legal al beneficiarului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;(iv) nu sunt obiectul unui ordin de recuperare neexecutat, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;(v) nu sunt întreprinderi aflate în dificultate și nu au în componența acționariatului întreprinderi aflate în dificultate, cu excepția întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi aflate în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2021;(vi) îndeplinesc condițiile privind strict calitatea cercetării, descrise în apelul de proiecte și ghidul aplicantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.(2) Nu pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă entitățile al căror reprezentant legal, la data depunerii aplicației de proiect și pe întreaga perioadă de evaluare, selecție și contractare, se află în următoarele situații:(i) a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;(ii) este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/unionale în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului;(iii) a indus în eroare cu intenție furnizorul/autoritatea schemei de ajutor de stat sau o comisie de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte/false în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanțare din Planul național de redresare și reziliență;(iv) a încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau furnizorul/autoritatea schemei de ajutor de stat pe parcursul procesului de evaluare și selecție a apelului de proiecte aferent acestei scheme de ajutor sau a altor apeluri de proiecte derulate pentru finanțare din Planul național de redresare și reziliență.


  Articolul 16

  Fiecare solicitant care depune o cerere de finanțare în cadrul prezentei scheme trebuie să furnizeze obligatoriu datele de identificare și situațiile economico-financiare actualizate:
  a) informații generale;
  b) date despre bonitatea solicitantului, inclusiv resurse umane;
  c) documente scanate în original: certificat unic de înregistrare, certificat fiscal, act de constituire, statut, ultimul bilanț contabil, contul de profit și pierderi;
  d) structura acționariatului (persoane fizice și juridice);
  e) componența organului de conducere/consiliului de administrație;
  f) declarație pe propria răspundere privind respectarea condițiilor de eligibilitate cuprinse în schema de ajutor;
  g) declarație privind desfășurarea de activități economice (toți solicitanții de ajutor);
  h) declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare (doar pentru organizațiile de cercetare);
  i) declarație privind încadrarea/neîncadrarea în categoria de întreprinderi aflate în dificultate;
  j) declarație privind nefinanțarea din alte surse a proiectului pentru care se depune cererea de finanțare;
  k) certificarea legalității și a corectitudinii informațiilor cuprinse în cererea de finanțare și informațiilor completate în platforma de depunere;
  l) alte documente necesare, specificate în ghidul aplicantului, care fac obiectul evaluării științifice.


  Articolul 17

  Pentru a putea să beneficieze de ajutor, beneficiarii se obligă să adere, în primele 12 luni de la data semnării contractului de finanțare, la principiile consacrate ale Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor și ale Cartei europene a cercetătorului.


  Articolul 18

  Un beneficiar poate primi finanțare în temeiul acestei scheme doar în situația în care ajutorul are un efect stimulativ asupra sa. Se consideră că ajutoarele acordate prin prezenta schemă au un efect stimulativ dacă cererea de finanțare menționată la art. 16 este transmisă înainte de demararea proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare și conține cel puțin următoarele informații:
  a) denumirea întreprinderii și dimensiunea acesteia;
  b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii și a încheierii acestuia;
  c) locul de desfășurare a proiectului;
  d) lista costurilor proiectului pe care acesta le va suporta;
  e) tipul de ajutor (grant) și valoarea finanțării publice necesare pentru proiect.


  Articolul 19

  IMM-urile partenere din cadrul unui proiect au obligația de a suporta o cofinanțare totală de minim 250.000 euro, echivalent în lei, la data semnării contractului de finanțare.


  Articolul 20

  Pentru a putea să beneficieze de ajutor, membrii consorțiului centrului de competență se obligă ca în primii 2 ani de activitate să realizeze activități-suport sub forma unor studii de fezabilitate referitoare la misiunile Orizont Europa în România, incluzând un roadmap național al infrastructurilor de cercetare existente pe domeniul misiunii respective.


  Capitolul VII Modalitatea de acordare a ajutorului

  Articolul 21

  Ajutoarele acordate în temeiul prezentei scheme constau în finanțare nerambursabilă, sub formă de grant, plătibilă în una sau mai multe tranșe.


  Articolul 22

  Ajutorul de stat se acordă prin decontarea cheltuielilor eligibile conform contractului de finanțare, fără a depăși intensitatea ajutorului de stat aplicabilă. Totalul cheltuielilor eligibile decontate nu poate depăși suma prevăzută în contractul de finanțare.


  Articolul 23

  Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat pe proiect de cercetare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat este de 6 milioane euro, echivalent în lei.


  Articolul 24
  (1) Proiectele se realizează prin colaborarea a 5 întreprinderi mici și mijlocii și 5 organizații de cercetare-dezvoltare și inovare.(2) Suplimentar față de cele 10 entități, în structura consorțiului pot fi integrate exclusiv întreprinderi mari.(3) Pe durata implementării proiectului se păstrează structura menționată la art. 11 pct. (i), fiind permisă înlocuirea unui membru al consorțiului cu o entitate de același tip (întreprinderi mici și mijlocii, organizații de cercetare-dezvoltare și inovare și întreprinderi mari), exclusiv cu acordul în scris al furnizorului de ajutor de stat; entitatea care va înlocui fostul membru al consorțiului va reprezenta un continuator juridic al entității pe care o înlocuiește, substituindu-se în drepturi și obligații acesteia.(4) În cazul în care un membru al consorțiului a fost înlocuit de o altă entitate, valoarea intensității ajutorului de stat de care poate beneficia noul membru este minimul dintre intensitatea eligibilă a fostului membru al consorțiului și valoarea intensității eligibile a noului membru al consorțiului.


  Articolul 25

  Pentru conversia în lei, în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se va utiliza cursul de schimb InforEuro.


  Articolul 26

  Ajutoarele de stat acordate în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat pot fi cumulate cu:1. orice alt ajutor de stat sau de minimis, atâta timp cât măsurile respective vizează alte cheltuieli eligibile;2. orice alt ajutor de stat în legătură cu aceleași costuri eligibile, care se suprapun parțial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu duce la depășirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai mare cuantum al ajutorului aplicabil respectivului ajutor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014.


  Capitolul VIII Tipurile de activități finanțate în cadrul schemei

  Articolul 27

  Tipurile de activități conținute în proiecte și finanțate prin schemă sunt următoarele:(i) cercetare fundamentală;(ii) cercetare industrială;(iii) dezvoltare experimentală;(iv) studii de fezabilitate;(v) inovare.


  Capitolul IX Cheltuieli eligibile

  Articolul 28
  (1) Cheltuielile proiectului eligibile să primească finanțare în temeiul prezentei scheme de ajutor sunt următoarele:
  a) costurile cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect;
  b) costurile instrumentelor și ale echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente și echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în proiect, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
  c) costurile cu clădirile și terenurile, în măsura utilizării acestora în cadrul proiectului și pe durata perioadei acestei utilizări. În ceea ce privește clădirile, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate. În cazul terenurilor, sunt eligibile costurile transferului comercial sau costurile de capital efectiv suportate;
  d) costurile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, precum și costurile aferente serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiect;
  e) cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, consumabilelor și ale altor produse similare, suportate direct ca urmare a proiectului. Acestea cuprind și:(i) cheltuieli cu organizarea de evenimente;(ii) cheltuieli de deplasare;(iii) cheltuieli de logistică;
  f) costuri aferente studiilor de fezabilitate privind stadiul implementării obiectivelor misiunii Orizont Europa în România.
  (2) În cadrul proiectului sunt eligibile și cheltuielile aferente ajutorului pentru inovare. Acestea sunt destinate exclusiv întreprinderilor mici și mijlocii. Cheltuielile eligibile sunt:
  a) costurile obținerii, validării și protejării brevetelor și altor active necorporale;
  b) costurile pentru detașarea de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou-creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului; pentru a fi eligibile aceste costuri este necesar ca personalul detașat să nu provină de la vreun membru al consorțiului centrului de competență.
  (3) Cheltuielile privind cercetarea fundamentală nu sunt eligibile pentru întreprinderile mari pe această schemă de ajutor de stat.(4) Maximum 10% din valoarea ajutorului acordat de către furnizorul schemei poate fi utilizată pentru cheltuielile care privesc investițiile în echipamente și instrumente care servesc utilizării în cadrul proiectului.(5) Maximum 5% din valoarea ajutorului acordat de către furnizorul schemei poate fi utilizată pentru costurile aferente studiilor de fezabilitate referitoare la misiunile Orizont Europa în România.(6) Maximum 15% din valoarea ajutorului acordat de către furnizorul schemei poate fi utilizată pentru cheltuieli de regie.


  Articolul 29

  În vederea calculării intensității ajutoarelor și a costurilor eligibile, toate cifrele utilizate sunt luate în considerare înainte de orice fel de deducere a impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile trebuie să fie susținute prin documente justificative care trebuie să fie clare, specifice și contemporane cu faptele.


  Articolul 30

  Ajutoarele plătibile în viitor, inclusiv ajutoarele plătibile în mai multe tranșe, se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutoarelor. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.


  Capitolul X Bugetul și durata schemei

  Articolul 31

  Prezenta schemă de ajutor de stat se aprobă prin ordin al ministrului cercetării, dezvoltării și inovării și se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 30 iunie 2023. Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2025, în limita bugetului alocat prezentei scheme de ajutor de stat.


  Articolul 32
  (1) Bugetul total al schemei de ajutor de stat este de 30 milioane euro (148.026.000 echivalent în lei) și este asigurat din fonduri europene, accesate prin Mecanismul de redresare și reziliență al Uniunii Europene.(2) Bugetul aferent ajutoarelor pentru inovare este de 5 milioane euro (24.671.000 echivalent în lei).(3) Ajutorul de stat acordat prin prezenta schemă unui proiect este de 6 milioane euro pentru fiecare dintre centrele de competență.(4) În cadrul unui proiect, valoarea maximă a ajutorului pentru partenerii proiectului este de:
  a) 200.000 euro, echivalent în lei, pentru întreprinderile mici și mijlocii, definite conform art. 10 lit. l);
  b) 500.000 euro, echivalent în lei, pentru organizațiile de cercetare, dezvoltare și inovare, definite conform art. 10 lit. d).
  c) 1.000.000 euro, echivalent în lei, pentru întreprinderile mari, definite conform art. 10 lit. m).


  Articolul 33

  Numărul maxim al beneficiarilor este 100.


  Capitolul XI Intensitatea ajutorului de stat

  Articolul 34
  (1) Intensitatea ajutorului pentru fiecare beneficiar nu trebuie să depășească:
  a) 100% din costurile eligibile pentru cercetarea fundamentală;
  b) 50% din costurile eligibile pentru cercetarea industrială;
  c) 25% din costurile eligibile pentru dezvoltarea experimentală;
  d) 50% din costurile eligibile pentru studiile de fezabilitate;
  e) 50% din costurile eligibile pentru ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor.
  (2) Intensitățile ajutorului pentru cercetarea industrială și dezvoltarea experimentală pot fi majorate după cum urmează:
  a) cu 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii și cu 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici;
  b) cu 15 puncte procentuale dacă rezultatele proiectului sunt difuzate pe scară largă prin conferințe, prin publicări, prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice gratuite sau open source.
  (3) Intensitățile ajutoarelor pentru studiile de fezabilitate pot fi majorate cu 10 puncte procentuale în cazul întreprinderilor mijlocii și cu 20 de puncte procentuale în cazul întreprinderilor mici.(4) Intensitatea maximă ce va fi acordată pentru activitățile suportate de către IMM-uri este de 75%.


  Capitolul XII Transparența, raportarea și monitorizarea acordării ajutorului de stat prin intermediul prezentei scheme

  Articolul 35

  Furnizorul de ajutor de stat va informa în scris beneficiarii cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme și caracterul de ajutor de stat al finanțării, cu menționarea reglementărilor aplicabile [art. 25 și/sau art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare].


  Articolul 36

  Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenței o fișă de informații sintetice referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat în formatul standard prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, împreună cu un link care oferă acces la textul integral al măsurii de ajutor (inclusiv modificările sale, dacă va fi cazul), și o va transmite către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei scheme prin platforma SANI („State Aid Notification Interactive“).


  Articolul 37

  Prezenta schemă de ajutor de stat va fi publicată integral pe site-ul furnizorului de ajutor de stat la adresa www.research.gov.ro și nu se va implementa înainte de publicare. Pe același site vor fi publicate informațiile sintetizate în formatul standard prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 sau un link către acestea, precum și informațiile menționate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 privind fiecare ajutor individual acordat în baza prezentei scheme care depășește 100.000 euro. Informațiile menționate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 se publică pe site în termen de 6 luni de la data la care s-a acordat ajutorul, sunt organizate și sunt accesibile într-un mod standardizat [conform descrierii din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014], astfel încât fac posibilă executarea funcțiilor de căutare și descărcare în mod eficace și rămân disponibile pe site timp de cel puțin 10 ani de la data la care s-a acordat ajutorul.


  Articolul 38
  (1) Furnizorul de ajutor de stat are obligația, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, de a încărca în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS) datele și informațiile referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.(2) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulările, recalculările, recuperările și rambursările se raportează Consiliului Concurenței până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.(3) Furnizorul ajutorului de stat are, de asemenea, obligația de a înregistra în RegAS contractele de finanțare, actele de acordare a ajutoarelor, plățile realizate în cadrul acestora, eventualele obligații de rambursare și rambursări efective aferente acestora etc., în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăților, după caz.


  Articolul 39

  În vederea asigurării transparenței și a unui control eficient al ajutoarelor de stat, furnizorul de ajutor de stat și autoritatea care administrează schema vor aplica prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și vor transmite Consiliului Concurenței rapoarte anuale privind prezenta schemă de ajutor de stat, în format electronic, care să conțină informațiile indicate în Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare, în vederea transmiterii acestora Comisiei Europene, conform aceluiași regulament.


  Articolul 40
  (1) Furnizorul are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun.(2) Furnizorul are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național.


  Articolul 41
  (1) Furnizorul de ajutor de stat și autoritatea care administrează schema, precum și beneficiarii ajutoarelor de stat prevăzute prin prezenta schemă vor păstra evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care a fost acordat ultimul ajutor în baza prezentei scheme. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat, inclusiv informații privind tipul de beneficiar, efectul stimulativ, costurile eligibile și intensitatea ajutorului.(2) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin Consiliul Concurenței, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor prezentei scheme de ajutor de stat.


  Articolul 42

  Autoritatea care administrează prezenta schemă are obligația de a pune la dispoziția furnizorului de ajutor de stat, în formatul și în termenul solicitat de către acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform prezentului capitol.


  Articolul 43

  În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenței cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de stat, precum și a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc, cu excepția situațiilor în care se impune aplicarea prevederilor art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.


  Capitolul XIII Recuperarea ajutorului de stat

  Articolul 44
  (1) Recuperarea/Stoparea ajutoarelor acordate se realizează de către furnizorul schemei de ajutor, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Valoarea ajutorului care trebuie recuperat se completează și cu valoarea dobânzii aferente, datorate de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(3) Furnizorul își rezervă dreptul de a stopa acordarea/plata ajutorului sau de a solicita recuperarea ajutorului deja plătit în cazul în care documentele și informațiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.(4) Recuperarea ajutorului de stat se realizează direct de la entitatea implicată în cadrul consorțiului centrului de competență (organizație de cercetare, IMM, întreprindere mare etc.).

  ----