ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 291 din 29 decembrie 2000
privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea unor ministere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 29 decembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României şi în conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr. 39 din 28 decembrie 2000 pentru acordarea încrederii Guvernului,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Ministerul Administraţiei Publice, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, asigură realizarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul administraţiei publice locale şi monitorizează elaborarea şi aplicarea programelor de reforma de către ministere şi celelalte autorităţi publice centrale.


  Articolul 2

  (1) Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici şi Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie se reorganizează şi funcţionează ca organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Administraţiei Publice.
  (2) Proiectele de acte normative elaborate de Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici şi de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie sunt supuse Guvernului spre adoptare de către Ministerul Administraţiei Publice; aprobarea normelor tehnice şi a celorlalte reglementări elaborate de cele doua organe de specialitate ale administraţiei publice centrale se face prin ordin al ministrului administraţiei publice.


  Articolul 3

  Salarizarea personalului din aparatul propriu al Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul şi al Ministerului Informatiei Publice se face potrivit anexei nr. 1 (cap. I lit. A şi cap. II) şi anexei nr. VI/2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar.


  Articolul 4

  Funcţiile publice de execuţie specifice Ministerului Integrării Europene, minister de sinteza, şi nivelul salariilor de baza sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul 5

  (1) Direcţia Evidenta Populaţiei din cadrul Direcţiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei din structura Ministerului de Interne se reorganizează ca Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Administraţiei Publice.
  (2) În subordinea comuna a Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor şi a consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor municipale, orăşeneşti şi comunale, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti se organizează servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor.


  Articolul 6

  (1) Direcţia de paşapoarte trece din structura Ministerului de Interne la Ministerul Administraţiei Publice şi se reorganizează ca Direcţia generală pentru paşapoarte.
  (2) În subordinea prefecturilor se organizează servicii publice comunitare pentru eliberarea şi evidenta paşapoartelor.


  Articolul 7

  (1) Comandamentul Protecţiei Civile şi Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari din cadrul Ministerului de Interne se organizează ca Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, demilitarizat, în subordinea Ministerului Administraţiei Publice, având ca scop prevenirea şi înlăturarea efectelor dezastrelor.
  (2) În subordinea comuna a autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene şi a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta se organizează servicii publice comunitare pentru situaţii de urgenta, ca unităţi demilitarizate.


  Articolul 8

  Prevederile art. 5, 6 şi 7 se vor aplica în mod eşalonat, pe baza unor protocoale încheiate între Ministerul Administraţiei Publice şi Ministerul de Interne, pe măsura actualizării legislaţiei specifice.


  Articolul 9

  Ministerul Administraţiei Publice va prezenta în termen de 30 de zile proiectele de hotărâri ale Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor, Direcţiei generale pentru paşapoarte şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta.


  Articolul 10

  Corespunzător dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă se modifica prevederile următoarelor acte normative:
  1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, cu modificările ulterioare;
  2. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996;
  3. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 179/2000 privind trecerea unităţilor militare de protecţie civilă de la Ministerul Apărării Naţionale la Ministerul de Interne, precum şi modificarea şi completarea Legii protecţiei civile nr. 106/1996, a Ordonanţei Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiinţarea formatiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 31 octombrie 2000;
  4. Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificările ulterioare.


  Articolul 11

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 207/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Ministerului Funcţiei Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 30 decembrie 1999, aprobată prin Legea nr. 218 din 28 noiembrie 2000, şi Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 48/2000 privind comasarea Agenţiei Române de Dezvoltare şi a Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii cu Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 11 mai 2000, se abroga.


  Articolul 12

  Organizarea şi funcţionarea ministerelor se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul integrării europene,
  Hildegard Carola Puwak
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul muncii şi solidarităţii
  sociale,
  Marian Sarbu


  Anexă
         
      Funcţiile publice de execuţie specifice Ministerului Integrării Europene şi nivelul salariilor de bază
      Funcţii specifice în Ministerul Integrării EuropenePoziţia din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2000 cu care se echivalează
    1.Consilier negociator; consilier armonizare legislativă; consilier evaluare-examinarePoziţia 4
    2.Expert negociator; expert armonizare legislativă; expert evaluare-examinarePoziţiile 5, 6 şi 7, corespunzător atribuţiilor
    3.Analist negociator; analist armonizare legislativă; analist evaluare-examinarePoziţia 8

  -------