HOTĂRÂRE nr. 417 din 26 iunie 2013
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013  Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 53 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
  (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare al veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul delegat pentru energie,
  Constantin Niţă
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Enache Jiru,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei,
  protecţiei sociale şi
  persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Bucureşti, 26 iunie 2013.
  Nr. 417.


  Anexa
  S.C. ELECTROCENTRALE GRUP - S.A. Bucureşti
  Bd. Lacul Tei nr. 1-3, sectorul 2, etajul 11
  CUI RO 31028788
  ONRC J40/14937/2012
  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                                                       mii lei
  INDICATORI Nr. rd. 10 LUNI 2013 Propuneri
  0 1 2 3 4
  I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 105.889
  1 Venituri din exploatare 2 105.889
  2 Venituri financiare 3
  3 Venituri extraordinare 4
  II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 105.336
  1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 105.336
  A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 68.429
  B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 1.354
  C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 22.669
  C1 ch. cu salariile 10 13.083
  C2 bonusuri 11 1.597
  C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: (comisii privatizare, etc) 12 3.584
  cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 3.107
  C4 cheltuieli aferente contractului de mandat, CA, AGA, CENZORI 14 241
  C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 4.164
  D. alte cheltuieli de exploatare 16 12.884
  2 Cheltuieli financiare 17 -
  3 Cheltuieli extraordinare 18 -
  III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 553
  IV. IMPOZIT PE PROFIT 20 84
  V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 469
  1 Rezerve legale 22 28
  2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 23 -
  3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24 -
  4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 25 -
  5 Alte repartizări prevăzute de lege 26
  6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25, şi 26 27 441
  7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 28
  8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 375
  a) Dividende cuvenite bugetului de stat sau local după caz 30 375
  9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31 66
  VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32
  VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33
  a) cheltuieli materiale 34 -
  b) cheltuieli cu salariile 35 -
  c) cheltuieli privind prestările de servicii 36 -
  d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 37 -
  e) alte cheltuieli 38
  VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 800
  1 Alocaţii de la buget 40 -
  IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII/SURSE PROPRII 41 800
  X. DATE DE FUNDAMENTARE 42
  1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 335
  2 Nr. mediu de salariaţi total 44 385
  3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 14.680
  a) cheltuieli cu salariile 46 13.083
  b) bonusuri 47 1.597
  4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/10*1000 48 3.398
  5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/10*1000 49 3.813
  6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente(lei/ persoană)(Rd.1/Rd.44) 50 275
  7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd.44*ICP) 51 275
  8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 52
  9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 53 995
  10 Plăţi restante, în preţuri curente 54 -
  11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 -

  ---------