REGULAMENT-CADRU din 23 martie 2004
de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 aprilie 2004
  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică serviciilor publice de salubrizare a localităţilor, indiferent de mărimea acestora, denumite în continuare servicii de salubrizare.
  (2) Prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de salubrizare, definind modalităţile şi condiţiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciilor de salubrizare, precum şi relaţiile dintre operatorii şi utilizatorii acestor servicii.
  (3) Prevederile regulamentului-cadru se aplică la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerinţelor legale specifice în vigoare.
  (4) Operatorii serviciilor de salubrizare, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care este organizată gestiunea serviciilor de salubrizare în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului regulament-cadru.
  (5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament-cadru au caracter minimal. Consiliile locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba şi alţi indicatori de performanţă sau condiţii tehnice pentru serviciile de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate.
  (6) Nu fac obiectul prezentului regulament-cadru serviciile de colectare, transport şi neutralizare a deşeurilor toxice şi/sau periculoase.
  (7) În localităţile în care nu sunt organizate servicii de salubrizare, până la implementarea acestora autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsuri pentru organizarea unor astfel de activităţi.


  Articolul 2

  Noţiunile specifice, utilizate în prezentul regulament-cadru se definesc după cum urmează:
  2.1. autoritate competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.;
  2.2. compost - produs rezultat dintr-un proces de fermentare aerobă şi/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deşeurile supuse compostării;
  2.3. colectare - strângerea, sortarea şi/sau regruparea, depozitarea temporară a deşeurilor în vederea transportului lor;
  2.4. colectare selectivă - colectarea deşeurilor de diferite categorii la sursa de producere, separat pe tipuri de materiale, în saci de plastic, europubele, eurocontainere compartimentate;
  2.5. contract-cadru - reglementare cu caracter normativ, care stabileşte condiţiile minimale pentru relaţiile comerciale dintre operator şi utilizator;
  2.6. curăţarea zăpezii/gheţii - operaţiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheaţă depus pe suprafaţa carosabilă sau pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor sau pietonilor în condiţii de siguranţă;
  2.7. curăţarea rigolelor - operaţiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip şi praf de pe o porţiune de 0,75 m de la bordură spre axul medial al străzii, urmată de măturare şi/sau stropire;
  2.8. depozit - amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor, prin depozitare pe sol sau în subteran;
  2.9. depozit ecologic - depozit de deşeuri amplasat, proiectat, construit, operat şi monitorizat conform cerinţelor directivelor Uniunii Europene;
  2.10. deşeuri agricole - gunoiul de grajd, dejecţiile animaliere, reziduurile de la abatoare şi din industria cărnii, provenite din unităţile agricole, zootehnice sau din gospodării ale populaţiei;
  2.11. deşeuri din construcţii - deşeuri provenite din demolarea sau construirea de obiective industriale ori civile care nu sunt încadrate ca deşeuri periculoase în Lista Europeană a Deşeurilor, conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
  2.12. deşeuri industriale - deşeuri provenite din desfăşurarea proceselor tehnologice;
  2.13. deşeuri municipale - deşeuri menajere şi alte deşeuri care, prin natură sau compoziţie, sunt similare cu deşeurile menajere şi care sunt generate pe raza localităţilor;
  2.14. deşeuri periculoase - deşeuri toxice, inflamabile, explozive, infecţioase, corosive, radioactive sau de altă natură, care, introduse sau menţinute în mediu, pot dăuna plantelor, animalelor sau omului;
  2.15. deşeuri rezultate din activităţi medicale - toate deşeurile, periculoase sau nepericuloase, care se produc în unităţile sanitare;
  2.16. deşeuri similare cu deşeurile municipale - deşeuri provenite de la mica sau marea industrie, din comerţ, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu deşeurile municipale şi care pot fi transportate, prelucrate şi depozitate împreună cu acestea;
  2.17. deşeuri solide - componente rezultate din activităţile menajere sau industriale, care nu mai au valoare de întrebuinţare sau nu mai fac folosinţă utilizatorului şi care sunt precolectate de către acesta pentru a fi predate operatorului de salubrizare;
  2.18. deşeuri stradale - deşeuri specifice căilor de circulaţie publică, provenite din activitatea cotidiană a populaţiei, de la spaţiile verzi, de la animale, din depunerea de substanţe solide provenite din atmosferă;
  2.19. deşeuri voluminoase - deşeuri solide de diferite provenienţe, care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare, ci necesită o tratare diferenţiată faţă de acestea, din punct de vedere al preluării şi transportului;
  2.20. gestionarea deşeurilor - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare după închiderea acestora;
  2.21. incinerare - operaţia de tratare termică a deşeurilor cu sau fără recuperare de căldură, realizată în instalaţii care respectă legislaţia în vigoare privind incinerarea deşeurilor;
  2.22. instalaţie de incinerare - orice unitate tehnică staţionară sau mobilă şi echipamentul destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate;
  2.23. indicatori de performanţă - parametri ai serviciului de salubrizare, realizaţi de operatorii de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorului titular al licenţei de operare;
  2.24. licenţă - act tehnic şi juridic emis de autoritatea competentă, prin care se acordă permisiunea unei persoane juridice, română sau străină, de prestare a serviciului de salubrizare;
  2.25. măturatul - activitatea de salubrizare a localităţilor, care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curăţare a suprafeţelor de circulaţie, de odihnă sau de agrement a aşezărilor urbane ori rurale;
  2.26. operator - persoană juridică titulară a unei licenţe de operare emise de A.N.R.S.C., care este învestită cu atribuţii şi responsabilităţi în prestarea autorizată a uneia sau mai multor activităţi din domeniul serviciului de salubrizare;
  2.27. periatul zăpezii - operaţiunea de îndepărtare a întregului strat de zăpadă de pe arterele de circulaţie;
  2.28. pluguit - operaţiunea de îndepărtare a zăpezii cu ajutorul plugurilor montate la autovehicule, care se poate executa simultan cu periatul zăpezii;
  2.29. precolectare - activitate a utilizatorului de strângere şi depozitare temporară a deşeurilor municipale sau a deşeurilor solide asimilabile cu deşeurile municipale în europubele, eurocontainere ori puncte gospodăreşti amplasate, de regulă, în spaţii special amenajate;
  2.30. preselectare - activitate de selectare prealabilă a deşeurilor la sursa de producere, pe tipuri de materiale;
  2.31. reciclare - operaţiunea de prelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor, pentru scopul original sau pentru alte scopuri;
  2.32. salubrizare - totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităţilor;
  2.33. sistem public de salubrizare - ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, construcţiilor şi terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;
  2.34. sortare - activitatea de separare pe sortimente şi depozitare temporară a deşeurilor reciclabile în vederea transportării lor la agenţi economici specializaţi;
  2.35. spălat străzile - activitatea de salubrizare care se execută manual sau mecanizat cu instalaţii speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluţii speciale;
  2.36. stropit străzile - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafeţele de circulaţie, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, spaţii de odihnă şi de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalaţii specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătăţirii stării igienice a localităţilor şi evitării formării prafului;
  2.37. tratare - totalitatea operaţiunilor fizice, chimice sau biologice utilizate pentru schimbarea caracteristicilor deşeurilor, în scopul reducerii volumului sau a caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea ori valorificarea lor;
  2.38. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare al deşeurilor;
  2.39. utilizator - persoană fizică sau juridică beneficiară a serviciilor de salubrizare prestate de operator;
  2.40. aliniament stradal - zonă ce mărgineşte o arteră rutieră;
  2.41. bon de lucru - actul doveditor al executării unei activităţi ce revine ca obligaţie operatorului şi prin care se atestă cantitatea şi calitatea serviciului prestat, pentru activităţile care nu sunt deja reglementate prin alte acte normative;
  2.42. canal tehnologic - lucrare tehnică executată pentru adăpostirea conductelor reţelelor publice;
  2.43. canal vizitabil - segment de canal care poate fi inspectat din interior pe întreaga lungime;
  2.44. deratizare - activitatea de stârpire a şoarecilor şi şobolanilor prin otrăvire cu substanţe chimice sau prin culturi microbiene;
  2.45. dezinfecţie - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanţe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;
  2.46. dezinsecţie - activitatea de combatere a insectelor în stadiul de larvă sau adult cu substanţe chimice specifice;
  2.47. dispozitiv de lucru - spaţiu utilizat pentru amplasarea şi/sau aplicarea momelilor toxice, în vederea constituirii posturilor de hrănire a dăunătorilor;
  2.48. gură de vizitare - lucrare tehnică aparţinând unei construcţii-anexă, prin care se pot inspecta punctele caracteristice ale reţelelor sistemelor publice de alimentare cu apă, de canalizare şi de termoficare;
  2.49. gură de scurgere - componentă tehnică-constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor meteorice;
  2.50. persoană de contact - persoană desemnată pentru a asista şi a recepţiona cantitatea şi calitatea lucrărilor prestate de operator;
  2.51. post de hrănire - amplasament situat pe rutele intens circulate de şobolani, ce permite accesul facil al acestora la momeli; un post de hrănire poate fi o staţie de intoxicare cu momeli, momeli amplasate pe chese, momeli ancorate cu sârmă;
  2.52. reaplicare - tratament suplimentar la obiectivele la care tratamentul iniţial nu a dat rezultatele scontate;
  2.53. reprelucrare - remedierea unui tratament, la un anumit obiectiv, dovedit în urma unui control de calitate ca fiind neconform cu documentaţia de aplicare;
  2.54. reţetă - ansamblu de specificaţii - sortimente, cantităţi, concentraţiile soluţiilor - care descriu materialele utilizate pentru o anumită operaţiune - deratizare, dezinfecţie sau dezinsecţie - şi un anumit tip de obiectiv;
  2.55. subsol - totalitatea suprafeţelor aparţinând unei clădiri, aflate sub nivelul cotei zero a terenului;
  2.56. suprafaţa construită - suprafaţa pe care se află amplasate construcţii.


  Capitolul II Principii şi condiţii de funcţionare a serviciilor de salubrizare


  Articolul 3

  Serviciile de salubrizare sunt parte componentă a serviciilor publice de gospodărie comunală şi au ca obiectiv principal protecţia sănătăţii oamenilor şi a mediului împotriva efectelor dăunătoare generate de colectarea, transportul, tratarea, reciclarea şi/sau depozitarea deşeurilor urbane. Serviciile de salubrizare sunt organizate şi funcţionează pe baza următoarelor principii:
  a) protecţia sănătăţii publice;
  b) autonomia locală şi descentralizarea;
  c) responsabilitatea faţă de cetăţeni;
  d) conservarea şi protecţia mediului înconjurător;
  e) calitate şi continuitate;
  f) tarife echitabile şi accesibile tuturor utilizatorilor;
  g) nediscriminarea şi egalitatea tuturor utilizatorilor;
  h) transparenţă, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor;
  i) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi a fondurilor publice;
  j) securitatea serviciului;
  k) dezvoltarea durabilă.


  Articolul 4

  (1) Serviciile de salubrizare trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanţă aprobaţi de consiliile locale şi care vor fi prevăzuţi în regulamentele proprii de organizare şi funcţionare a serviciilor de salubrizare, pentru serviciile aflate în administrarea directă, sau în contractele de delegare ori de concesiune, pentru serviciile încredinţate spre administrare agenţilor economici, conform indicatorilor de performanţă din contractul-cadru.
  (2) Indicatorii de performanţă ai serviciilor de salubrizare se aprobă de consiliile locale, consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.
  (3) Propunerile de indicatori de performanţă ai serviciilor de salubrizare, rezultate din studiul efectuat în acest scop, vor fi supuse dezbaterii publice înainte de aprobarea lor.


  Articolul 5

  Serviciile de salubrizare cuprind următoarele activităţi:
  a) precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase sau cu regim special;
  b) înfiinţarea şi administrarea depozitelor ecologice de deşeuri;
  c) producerea de compost;
  d) incinerarea deşeurilor;
  e) măturatul şi spălatul căilor publice;
  f) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei, îngheţ sau de ninsoare;
  g) preselectarea, organizarea reciclării deşeurilor şi valorificarea deşeurilor refolosibile;
  h) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.


  Articolul 6

  Serviciile de salubrizare se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici.


  Articolul 7

  Serviciile de salubrizare vor asigura:
  a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor;
  b) promovarea calităţii şi eficienţei activităţilor de salubrizare;
  c) dezvoltarea durabilă a serviciilor;
  d) protecţia mediului înconjurător.


  Capitolul III Organizarea şi funcţionarea serviciilor de salubrizare


  Secţiunea 1 Gestiunea serviciilor de salubrizare


  Articolul 8

  Organizarea, reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de salubrizare intră în atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale A.N.R.S.C., conform competenţelor şi atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare pentru fiecare autoritate.


  Articolul 9

  Pentru asigurarea dezvoltării durabile în domeniul salubrizării, autorităţile administraţiei publice locale stabilesc strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciilor de salubrizare, ţinând seama de documentaţiile de urbanism şi de programele de dezvoltare economico-socială a unităţii administrativ-teritoriale, de strategia şi de planul naţional de gestionare a deşeurilor şi a planului de strategie a României în acest domeniu.


  Articolul 10

  Relaţiile dintre operatorii serviciilor de salubrizare şi utilizatorii acestor servicii se desfăşoară pe baze contractuale.


  Articolul 11

  (1) Gestiunea serviciilor de salubrizare se realizează în următoarele modalităţi:
  a) gestiune directă;
  b) gestiune indirectă sau gestiune delegată.
  (2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de salubrizare se face prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.


  Articolul 12

  Delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare se efectuează în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 87/2001.


  Articolul 13

  (1) În contractele de delegare sau de concesiune vor fi stabiliţi indicatori de performanţă privind eficienţa şi calitatea serviciilor prestate, în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (5) şi la art. 4 din prezentul regulament-cadru.
  (2) Operatorii care intenţionează să participe la licitaţii pentru obţinerea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare trebuie să facă dovada experienţei tehnice şi manageriale în gestiunea unor sisteme similare, a bonităţii şi capabilităţii financiare - garanţii materiale, garanţii bancare în conturi de depuneri, situaţia financiară a societăţii - de a răspunde la cerinţele specifice prevăzute în caietele de sarcini aprobate de consiliile locale, iar persoanele fizice care au calitatea de administrator al operatorilor nu trebuie să aibă cazier judiciar.


  Secţiunea a 2-a Operatorii serviciilor de salubrizare


  Articolul 14

  (1) Pot fi operatori ai serviciilor de salubrizare societăţile comerciale autorizate să presteze servicii de salubrizare, prestare care se va efectua cu respectarea prevederilor Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, a Ordonanţei Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2002.
  (2) Operatorii serviciilor de salubrizare beneficiază de acelaşi regim juridic, indiferent de forma de organizare sau de proprietate.


  Articolul 15

  (1) Operatorii serviciilor de salubrizare îşi pot desfăşura activitatea, pe baze contractuale, şi în alte localităţi decât localitatea în care îşi au sediul.
  (2) Operatorii care prestează mai multe tipuri de servicii de gospodărie comunală vor ţine evidenţe distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu şi localitate de operare.


  Articolul 16

  (1) Operatorii serviciilor de salubrizare vor fi licenţiaţi de către A.N.R.S.C.
  (2) În prestarea serviciilor de salubrizare operatorii vor realiza şi vor respecta următoarele cerinţe:
  a) elaborarea prognozei pe termen scurt, mediu şi lung în domeniul specific de activitate;
  b) elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
  c) planificarea investiţiilor de infrastructură conform actelor normative în vigoare;
  d) anticiparea problemelor potenţiale şi soluţiilor de rezolvare a acestora;
  e) elaborarea planului de afaceri şi a planului operaţional.
  (3) Operatorii serviciilor de salubrizare vor acţiona pentru implicarea deţinătorilor de deşeuri în gestionarea eficientă a acestora şi transformarea treptată a deţinătorilor de deşeuri în "operatori activi de mediu", cel puţin la nivelul habitatului propriu. În acest sens operatorii vor asigura toate condiţiile materiale pentru realizarea precolectării selective, în paralel cu conştientizarea utilizatorilor asupra tratării cu responsabilitate a problemei deşeurilor, conform legislaţiei în vigoare. Autorităţile administraţiei publice locale se vor implica în înfiinţarea sistemelor de precolectare şi colectare selectivă a deşeurilor menajere de la populaţie.


  Secţiunea a 3-a Utilizatorii serviciilor de salubrizare


  Articolul 17

  (1) Utilizator al serviciilor de salubrizare poate fi orice persoană fizică sau juridică, care beneficiază pe bază de contract de serviciile operatorului.
  (2) Principalele categorii de utilizatori sunt:
  a) casnici: persoane fizice sau asociaţii de proprietari/locatari;
  b) agenţi economici;
  c) instituţii publice.


  Articolul 18

  (1) Dreptul de acces la serviciile de salubrizare şi de utilizare a acestora este garantat tuturor utilizatorilor.
  (2) Utilizatorii au drept de acces fără discriminare la informaţiile publice cu privire la serviciile de salubrizare.


  Capitolul IV Serviciile de salubrizare şi condiţiile de funcţionare


  Secţiunea 1 Gestiunea deşeurilor solide


  Articolul 19

  (1) Obiectivele serviciilor de salubrizare în domeniul gestiunii deşeurilor sunt:
  a) protejarea sănătăţii populaţiei;
  b) protecţia mediului înconjurător;
  c) menţinerea curăţeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a localităţilor;
  d) conservarea resurselor naturale prin intermediul politicilor de reducere a deşeurilor şi de reciclare a acestora.
  (2) Gospodărirea integrată a deşeurilor se realizează prin intermediul colectării, tratării, neutralizării, eliminării şi depozitării corespunzătoare a deşeurilor.
  Scopul acestui sistem de gospodărire a deşeurilor, care pleacă de la ideea diminuării cantitative a deşeurilor, este:
  a) scăderea costurilor de colectare, transport şi depozitare;
  b) conservarea şi protejarea resurselor naturale;
  c) eliminarea materialelor periculoase din volumul total de deşeuri.


  Articolul 20

  (1) Persoanele fizice şi juridice, producătoare de deşeuri municipale, îşi organizează activitatea de precolectare potrivit specificului locului de producere a deşeurilor, în condiţii salubre, în spaţii special amenajate şi prin sistemele propuse şi asigurate de operatorul de zonă care organizează activitatea de colectare a deşeurilor de acest tip.
  (2) Colectarea deşeurilor municipale se face numai în recipiente închise cu capac tip europubelă, eurocontainer sau saci de plastic, conform cerinţelor şi specificului localităţii. Fracţiunea umedă a deşeurilor municipale va fi colectată în saci de plastic şi depusă în recipiente speciale destinate acestui scop.
  (3) Persoanele fizice şi asociaţiile de proprietari/locatari vor fi dotate cu recipiente de precolectare de către operatorul de zonă pe bază de contract de comodat.
  (4) Agenţii economici şi instituţiile publice vor colecta deşeurile municipale în recipiente de precolectare închiriate sau cumpărate de la operatorul de zonă.


  Articolul 21

  (1) Punctele de colectare vor fi dotate de către operatorul de zonă cu recipiente având capacitatea de înmagazinare corelată cu numărul de utilizatori arondaţi şi cu ritmicitatea de ridicare rezultată din prevederile art. 22 alin. (2) din prezentul regulament-cadru, asigurând condiţii de acces uşor pentru autovehiculele destinate colectării.
  (2) Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia punctelor de colectare revin persoanelor fizice şi/sau juridice în a căror folosinţă se află sau utilizatorului, în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.
  (3) La locuinţele individuale precolectarea se va face în recipiente tip europubelă, saci de plastic sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranţă ridicat din punct de vedere sanitar şi al protecţiei mediului.
  (4) Pentru grupuri de locuinţe individuale şi condominii, care nu sunt prevăzute cu tobogan pentru evacuarea deşeurilor, se prevăd spaţii speciale de colectare exterioare, realizate astfel încât să permită amplasarea numărului necesar de recipiente tip europubelă sau eurocontainer, care să asigure capacitatea de depozitare corelată cu ritmicitatea de ridicare. Aceste spaţii vor fi împrejmuite, acoperite şi amplasate în locuri care să permită accesul uşor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a platformei de depozitare a deşeurilor municipale pe domeniul public se va face cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, în urma consultării utilizatorului.
  (5) Platformele spaţiilor de depozitare în vederea colectării deşeurilor, care se vor realiza prin grija autorităţilor administraţiei publice locale, vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate şi vor fi prevăzute cu rigole de preluare a apei provenite din scurgeri sau a celei meteorice, racordate la reţeaua de canalizare sau la cămine de colectare etanşe, care vor fi golite periodic de către operator.
  (6) La blocurile de locuinţe la care evacuarea se face prin tobogan spaţiile de colectare vor fi amenajate în încăperi speciale, bine igienizate, ventilate şi cu sursă de apă curentă. Capacitatea de depozitare trebuie să fie corelată cu ritmicitatea de ridicare a deşeurilor.


  Articolul 22

  (1) Colectarea deşeurilor municipale se face în conformitate cu cerinţele stabilite de autorităţile administraţiei publice locale prin regulamentele de organizare şi funcţionare şi prin contractele de delegare a gestiunii, întocmite pe baza regulamentului şi a contractului-cadru.
  (2) Ritmicitatea colectării diferă în funcţie de sezon şi de categoria producătorului de deşeuri municipale, după cum urmează:
  a) colectarea se va realiza zilnic din zonele aglomerate şi de la unităţile mari - cantine, restaurante, hoteluri, pieţe;
  b) colectarea de la producătorii casnici se va realiza la maximum două zile în sezonul cald - 1 aprilie-1 octombrie şi la maximum 3 zile în sezonul rece - 1 octombrie-1 aprilie, cu condiţia ca la precolectare să fie asigurate condiţiile de înmagazinare pentru această ritmicitate.
  (3) Determinarea numărului de recipiente de precolectare a deşeurilor municipale se face în conformitate cu prevederile Standardului Român SR 13.387/1997: Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane. Prescripţii de proiectare a punctelor pentru precolectare.
  (4) Organele administraţiei publice locale pot stabili ritmul colectării la intervale de timp diferite de cele prevăzute la alin. (2), pe baza unor studii de specialitate. Graficele de colectare se aprobă de direcţia de sănătate publică, pentru fiecare tip de deşeu.


  Articolul 23

  Colectarea deşeurilor municipale şi stradale se face prin următoarele sisteme:
  1. colectarea ermetică în autogunoiere compactoare;
  2. colectarea în containere închise;
  3. colectarea prin schimb de recipiente - europubele, eurocontainere;
  4. colectare realizată prin presortare în saci de plastic asiguraţi de operator;
  5. alte sisteme care îndeplinesc condiţiile impuse prin normele igienico-sanitare şi de protecţie a mediului.


  Articolul 24

  (1) Colectarea deşeurilor municipale se efectuează folosindu-se autovehicule special echipate pentru transportul lor.
  (2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operaţiunilor specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă.
  (3) Încărcarea deşeurilor municipale în vehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzis să se răstoarne recipientele în curţi, pe stradă sau pe trotuare, în vederea reîncărcării deşeurilor municipale în vehicule.
  (4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele cu grijă pentru a evita deteriorarea lor, producerea prafului sau răspândirea deşeurilor în afara autovehiculelor de transport.
  (5) După golire recipientele vor fi aşezate în poziţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operaţiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului şi a altor inconveniente pentru utilizator.
  (6) În cazul deteriorării unor recipiente, saci de plastic şi al împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul operaţiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deşeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat.


  Articolul 25

  În localităţile unde nu este organizat serviciul de colectare, autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsuri pentru organizarea unor astfel de activităţi.


  Articolul 26

  (1) Deşeurile municipale se transportă cu autovehicule speciale, compatibile cu tipul recipientelor de precolectare şi care să nu permită împrăştierea deşeurilor şi emanarea de noxe în timpul transportului.
  (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulaţiei pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanţi, lubrifianţi sau lichide speciale şi să prezinte o bună etanşeitate a benelor de încărcare.
  (3) Autovehiculele care transportă deşeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit şi să fie personalizate. Benele şi containerele vor fi spălate la cel mult două zile şi vor fi dezinfectate săptămânal în interior şi la exterior, cu substanţe recomandate de specialişti autorizaţi în domeniu.
  (4) Personalul care deserveşte mijloacele auto folosite pentru transportul de deşeuri trebuie să fie instruit pentru efectuarea acestuia în condiţii de siguranţă, să deţină toate documentele de însoţire şi să nu abandoneze deşeurile pe traseu.
  (5) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului, care au fost aprobate de autorităţile competente.
  (6) Transportatorii trebuie să aibă dotarea tehnică şi personal corespunzător pentru intervenţie, în cazul unor defecţiuni sau accidente apărute în timpul transportului.


  Articolul 27

  După colectare deşeurile municipale se transportă şi se depun în depozite special realizate, a căror funcţionare este reglementată de actele normative în vigoare privind depozitarea deşeurilor şi protecţia mediului.


  Articolul 28

  (1) Autorităţile administraţiei publice locale stabilesc, de comun acord cu autorităţile regionale şi teritoriale de protecţia mediului, numărul şi amplasamentul depozitelor ecologice de deşeuri.
  (2) În cazul localităţilor cu populaţie mai mică de 20.000 de locuitori se realizează un depozit pentru mai multe astfel de localităţi, pe baza unor studii de eficienţă tehnico-economică.
  (3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a dezafecta depozitele de deşeuri create prin depunerea necontrolată a acestora pe terenuri neamenajate.
  (4) Deşeurile periculoase stabilite, nereactive vor putea fi acceptate de operatorul depozitului numai însoţite de buletine de analiză avizate de autorităţile locale de protecţia mediului, direcţiile judeţene de sănătate publică sau, după caz, de direcţiile sanitare veterinare şi vor fi depozitate în celulă separată.


  Articolul 29

  Activitatea de incinerare a deşeurilor, parte a serviciului public de salubrizare, se desfăşoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu luarea în considerare a oricărei modificări sau completări ulterioare.


  Secţiunea a 2-a Înfiinţarea şi administrarea depozitelor ecologice de deşeuri şi producerea de compost


  Articolul 30

  (1) Autorităţile administraţiei publice locale, în coordonarea cărora funcţionează serviciile de salubrizare, stabilesc şi aprobă strategia de dezvoltare a acestora.
  (2) Amplasarea şi înfiinţarea unui depozit de deşeuri, precum şi ale staţiilor de transfer, cu respectarea prevederilor Planului naţional de gestionare a deşeurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2003, privind depozitarea deşeurilor şi a planurilor de urbanism general şi zonal, cu luarea în considerare a oricărei modificări sau completări ulterioare.
  (3) Distanţele minime de amplasare faţă de anumite repere, inclusiv faţă de centre populate, se stabilesc pentru fiecare caz pe baza unor studii de impact asupra mediului, sănătăţii publice şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.


  Articolul 31

  (1) Toate depozitele de deşeuri se autorizează în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare.
  (2) Depozitele de deşeuri vor fi amplasate, construite, exploatate, controlate, monitorizate, închise şi urmărite postînchidere, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor şi a celorlalte acte subsecvente acestuia, în vigoare.


  Articolul 32

  Operatorii depozitelor vor accepta numai deşeuri care îndeplinesc prevederile legislaţiei în vigoare.


  Articolul 33

  În cazul sistemelor de precolectare separată a deşeurilor organice sau în urma unei acţiuni de selectare şi separare a deşeurilor organice de alte deşeuri provenite din activitatea menajeră, acestea vor fi procesate în staţii speciale de compostare.


  Articolul 34

  Autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu operatorii care gestionează activitatea de salubrizare în cadrul localităţilor, vor introduce precolectarea selectivă a deşeurilor.


  Secţiunea a 3-a Măturatul şi spălatul căilor publice


  Articolul 35

  (1) Activitatea de măturat al căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.
  (2) În timpul operaţiunii de măturare se va evita afectarea circulaţiei rutiere sau pietonale.
  (3) Pentru evitarea formării prafului şi pentru crearea unui climat citadin igienic, înainte de măturare, suprafeţele vor fi stropite cu apă.
  (4) Din punct de vedere al felului cum se execută, măturatul poate fi manual sau mecanic.


  Articolul 36

  (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în pieţe şi în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafeţe anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă ori de agrement.
  (2) Din punct de vedere al îmbrăcămintei spaţiilor de circulaţie, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafeţe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.
  (3) Măturatul se efectuează atât ziua, cât şi noaptea, dar nu atunci când plouă.
  (4) Activitatea se desfăşoară în aria de autorizare, pe străzile şi cu frecvenţele de lucru prevăzute.
  (5) Durata sezonului de măturat începe la 1 martie şi se încheie la 15 noiembrie, perioadă ce se poate modifica în funcţie de condiţiile meteorologice, pe baza unui act adiţional la contractul de delegare sau de concesiune.
  (6) Măturatul se va finaliza cu colectarea şi transportul deşeurilor.
  (7) Deşeurile stradale se vor colecta şi se vor transporta cu autospeciale sau cu alte mijloace de transport. Deşeurile vor fi acoperite pentru a se evita împrăştierea acestora pe traseu.


  Articolul 37

  (1) Măturatul mecanic se realizează cu ajutorul unor dispozitive adaptate pe autovehicule, cu maşini specializate ce folosesc perii cilindrice sau circulare care vin în contact direct cu suprafaţa pe care se execută măturatul.
  (2) Din punct de vedere al felului în care se colectează deşeurile de la măturat se disting: măturat mecanic cu colectare şi măturat mecanic fără colectare. Pentru realizarea activităţii de măturat mecanic sunt folosite utilaje de periere şi utilaje autoaspiratoare.
  (3) Din punct de vedere al domeniului de aplicare, măturatul mecanic se realizează pe părţile carosabile ale străzilor, aleilor, locurilor de parcare şi suprafeţelor anexe cu îmbrăcăminte asfaltică sau pavele cu rosturi bituminate.
  (4) Această activitate se desfăşoară ziua sau noaptea, dar nu atunci când plouă. Durata sezonului de lucru este de la topirea zăpezii, la sfârşitul iernii, până la aşezarea stabilă a zăpezii la începutul iernii următoare.
  (5) Ca şi măturatul manual, măturatul mecanic se va desfăşura cu o frecvenţă stabilită de operator şi aprobată de autorităţile administraţiei publice locale, în funcţie de condiţiile specifice existente.


  Articolul 38

  (1) Stropitul se execută mecanizat.
  (2) Perioada de realizare a stropitului este de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată prin act adiţional la contractul de delegare sau de concesiune, în funcţie de condiţiile meteorologice concrete.
  (3) Este interzis stropitul în perioada în care este posibilă formarea poleiului.
  (4) Stropitul se aplică de regulă pe suprafeţele curăţate/măturate în prealabil.
  (5) La executarea stropitului se va avea în vedere să nu fie afectaţi pietonii, autovehiculele, vitrinele, pe lângă care se trece cu utilajul ce realizează operaţiunea.


  Articolul 39

  (1) Din punct de vedere al suprafeţei pe care se execută, spălatul se realizează pe trotuare sau pe carosabil.
  (2) Spălatul se aplică de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioada putând fi modificată în funcţie de condiţiile meteorologice concrete.
  (3) Spălatul se va efectua numai după ce s-a făcut măturatul.
  (4) Pentru ca, în urma spălării, suprafaţa rigolelor să fie cât mai curată, se va efectua în prealabil curăţarea şi măturarea acestora.
  (5) Se interzice spălatul căilor publice în perioada în care este posibilă formarea poleiului.


  Articolul 40

  (1) După modul de execuţie, curăţarea rigolelor se face manual sau mecanizat.
  (2) Curăţarea manuală a rigolelor se desfăşoară numai ziua. Durata de desfăşurare a activităţii este de la topirea zăpezii până la începerea îngheţului.
  (3) Lăţimea medie pe care se aplică curăţarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.


  Secţiunea a 4-a Curăţarea, transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ


  Articolul 41

  (1) Îndepărtarea zăpezii se realizează manual şi/sau mecanizat.
  (2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează ziua şi/sau noaptea, în funcţie de necesităţi, la temperaturi de până la -10°C.
  (3) Strângerea zăpezii se va face în locuri unde nu stânjeneşte circulaţia auto sau pietonală.
  (4) Arterele principale de circulaţie trebuie să fie practicabile în termen de 4 ore de la încetarea ninsorii.
  (5) Din punct de vedere ale periodicităţii, această activitate se desfăşoară conform condiţiilor contractuale sau după fiecare ninsoare, dacă este cazul.


  Articolul 42

  Periatul zăpezii se efectuează mecanic.


  Articolul 43

  (1) Pluguitul se aplică pe străzi unde grosimea stratului de zăpadă depăşeşte în general 10 cm.
  (2) Nu este recomandabil ca pluguitul să se execute pe străzi cu denivelări.
  (3) În cazul căderilor abundente de zăpadă, care duc la formarea unui strat de zăpadă cu grosimea mai mare de 30 cm, se execută mai multe treceri pe aceeaşi suprafaţă.


  Articolul 44

  (1) Încărcatul zăpezii se realizează manual sau mecanizat.
  (2) Încărcatul zăpezii în mijloacele de transport se face imediat după încetarea ninsorii.
  (3) În cazul suprafeţelor de circulaţie aglomerate sau al căilor publice înguste, încărcatul zăpezii se face manual, în europubele.
  (4) Transportul zăpezii se va face până la asigurarea condiţiilor optime de circulaţie rutieră şi pietonală cu vehicule adecvate, în locurile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale.


  Articolul 45

  Descărcatul zăpezii se face în guri de canal sau în locuri special destinate, stabilite de către autorităţile administraţiei publice locale.


  Articolul 46

  (1) Curăţarea manuală a gheţii se efectuează pe temperaturi de până la -10°C.
  (2) Curăţarea manuală a gheţii se execută prin spargere sau tăiere cu dispozitive şi instrumente speciale.
  (3) Strângerea gheţii se face în locuri unde aceasta nu stânjeneşte circulaţia auto sau pietonală. În situaţia în care cantitatea de gheaţă este mare, trebuie luate măsuri rapide de deblocare a suprafeţelor de circulaţie, inclusiv prin încărcarea în europubele şi transportul manual al acestora.


  Articolul 47

  (1) Împrăştierea materialului antiderapant se face cu scopul măririi coeficientului de aderenţă al autovehiculelor faţă de drum, pe suprafeţele de circulaţie pe care nu se poate îndepărta în totalitate stratul de zăpadă sau de gheaţă. Operaţiunea se va realiza mecanic sau manual.
  (2) Operaţiunea se execută în special pe pante, poduri, artere de circulaţie situate în aproprierea cursurilor de apă, lacuri, pieţe şi intersecţii mari.
  (3) Împrăştierea sării se face cu scopul de a preveni formarea poleiului, gheţii şi de a topi zăpada sau gheaţa de pe suprafeţele de circulaţie.


  Secţiunea a 5-a Colectarea şi organizarea reciclării deşeurilor


  Articolul 48

  (1) Strategia naţională privind gestiunea deşeurilor şi a reducerii în timp a cantităţii de deşeuri ce ajung în depozite cuprinde măsuri referitoare la colectarea selectivă, reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate prin tratare mecano-biologică şi compostare, valorificarea materială şi energetică a deşeurilor colectate selectiv, captarea şi valorificarea biogazului.
  (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a stabili împreună cu operatorii autorizaţi strategia de recuperare a materialelor refolosibile, modul de sortare şi colectare a acestora, ca parte integrantă a Strategiei naţionale privind gestiunea şi depozitarea deşeurilor.
  (3) Colectarea separată a materialelor refolosibile va fi înscrisă în regulamentele de organizare şi funcţionare sau în caietele de sarcini ale operatorilor serviciilor de salubrizare. Obiectivele asumate de România privind reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate şi cele privind îndeplinirea cotelor de recuperare/reciclare a deşeurilor de ambalaje se vor înscrie, de asemenea, distinct în regulamentele de organizare şi funcţionare sau în caietele de sarcini ale operatorilor serviciilor publice de salubrizare.
  (4) Autorităţile administraţiei publice locale vor promova programe de adaptare a serviciilor de salubrizare la cerinţele prevăzute de directivele Uniunii Europene, prin utilizarea tehnologiilor avansate de tratare a deşeurilor menajere, precum:
  a) colectare selectivă, inclusiv colectarea separată a fracţiei biodegradabile;
  b) sortarea/tratarea mecano-biologică;
  c) compostarea fracţiei biodegradabile vegetale;
  d) incinerarea/coincinerarea;
  e) brichetarea şi valorificarea materială sau energetică a produselor rezultate.
  Totodată vor fi asigurate şi spaţiile necesare implementării unor astfel de noi tehnologii.


  Articolul 49

  (1) Operatorii serviciilor de salubrizare vor lua măsuri pentru a facilita presortarea deşeurilor direct la utilizatorii care le produc, prin dotarea cu recipiente de precolectare. Presortarea se face separat, pe tipuri de deşeuri şi materiale care se pretează refolosirii sau valorificării.
  (2) Sortarea materialelor refolosibile sau valorificabile se poate face şi în depozitele de deşeuri.
  (3) Paralel cu preselectarea şi sortarea, operatorul va asigura transportul corespunzător tipului de materiale sortate la depozitul propriu de stocare a acestor materiale sau la depozitele gestionate de agenţi economici specializaţi.
  (4) Depozitele de stocare a materialelor recuperate trebuie să fie autorizate de către autorităţile care gestionează problemele de protecţia mediului şi de sănătate publică.
  (5) Operatorul împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor stabili modalitatea de predare şi valorificare a materialelor recuperate, inclusiv facilităţile acordate utilizatorilor care aplică precolectarea selectivă.
  (6) Operatorul împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea şi conştientizarea populaţiei cu privire la necesitatea preselectării şi valorificării deşeurilor, prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media scrisă şi audio-vizuală, broşuri, afişe.


  Secţiunea a 6-a Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea


  Articolul 50

  (1) Activitatea de dezinsecţie se efectuează în:
  a) clădiri ale instituţiilor publice;
  b) părţi comune ale clădirilor tip condominii, case;
  c) canalele în care sunt amplasate reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare;
  d) parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac;
  e) pieţe, târguri, oboare, bâlciuri;
  f) zone demolate şi neconstruite;
  g) subsoluri uscate, umede sau inundate.
  (2) Activitatea de dezinfecţie se efectuează în:
  a) rampe de gunoi;
  b) gropi de gunoi;
  c) ghene de gunoi la clădirile tip condominii;
  d) platforme de gunoi special amenajate;
  e) mijloace de transport în comun;
  f) unităţi de învăţământ şi sanitare aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;
  g) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.
  (3) Deratizarea se efectuează în:
  a) clădiri ale instituţiilor publice;
  b) părţi comune ale clădirilor tip condominii;
  c) canale în care sunt amplasate reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare;
  d) parcuri, cimitire, maluri de lac;
  e) pieţe, târguri, oboare, bâlciuri;
  f) zone demolate şi neconstruite;
  g) subsoluri uscate sau umede;
  h) pe suprafeţele parcurilor, cimitirelor, spaţiilor verzi şi malurilor de lac.


  Articolul 51

  Procedura de lucru:
  1. Înainte de începerea lucrărilor în teren operatorul va anunţa lucrările de dezinfecţie, dezinsecţie sau deratizare ce se vor efectua pe baza unui preaviz de execuţie, adus la cunoştinţă utilizatorului cu cel puţin 5 zile înainte de începerea lucrărilor respective.
  2. La începerea lucrărilor reprezentantul operatorului este obligat să îşi prezinte numele, societatea pe care o reprezintă, scopul vizitei, baza legală şi să verifice dacă persoana cu care discută are calitatea de persoană de contact.
  3. La terminarea lucrărilor reprezentantul operatorului va înmâna persoanei de contact un afişaj informativ de avertizare asupra prezenţei şi toxicităţii substanţelor utilizate.
  4. Persoana de contact este pasibilă de amendă în condiţiile legii, dacă refuză tratamentul.
  5. Persoana de contact este obligată să certifice prestaţia conform condiţiilor impuse prin preaviz.


  Articolul 52

  Executarea lucrării:
  1. Deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia se vor efectua conform normelor aprobate de autorităţile administraţiei publice locale.
  2. Produsele utilizate în activităţile de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare vor fi avizate de către Ministerul Sănătăţii, pentru profilaxia sanitar-umană.
  3. Lucrările se vor executa astfel încât să nu provoace daune de orice natură proprietăţii utilizatorului obiectivului respectiv.
  4. În cazul în care, ca urmare a unui tratament efectuat, se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietăţii beneficiarului, acest fapt va fi menţionat pe bonul de lucru şi va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viaţa şi sănătatea oamenilor.


  Articolul 53

  Completarea documentelor de lucru:
  1. După executarea lucrării reprezentantul operatorului va completa bonurile de lucru şi le va prezenta persoanei de contact în vederea confirmării. Un exemplar va rămâne la persoana de contact.
  2. În cazul în care lucrarea nu a putut fi efectuată, obiectivul va fi avizat. Avizul va conţine ziua şi ora la care se va reveni şi va fi înmânat persoanei de contact; în lipsa acestuia avizul va fi lăsat la cutia poştală sau va fi plasat la vedere pentru a fi uşor de depistat de către personalul obiectivului.


  Secţiunea a 7-a Activităţi speciale de salubrizare


  Articolul 54

  (1) Deşeurile provenite din activităţile de construcţie vor fi colectate prin grija deţinătorului şi vor fi transportate de către operatorul de zonă în depozite specializate pentru primirea acestui tip de deşeuri sau de către deţinător, respectându-se condiţiile de transport.
  (2) Transportul şi depozitarea acestui tip de deşeuri se fac în condiţiile impuse de legislaţia în domeniul protecţiei mediului.


  Articolul 55

  Deşeurile voluminoase provenite de la populaţie sau de la agenţi economici - mobilă, obiecte casnice, deşeuri textile, vegetale, lemnoase - vor fi colectate periodic de către operatori, conform unui program întocmit de autorităţile administraţiei publice locale şi comunicat populaţiei şi agenţilor economici.


  Articolul 56

  În localităţile în care se practică creşterea animalelor în vederea comercializării lor autorităţile administraţiei publice locale stabilesc zonele şi condiţiile în care se pot creşte animale.


  Articolul 57

  Persoanele fizice şi juridice care au în întreţinere animale şi păsări sunt obligate să folosească locuri special amenajate, care să respecte normele sanitar-veterinare şi al căror amplasament să fie aprobat de autorităţile teritoriale de protecţia mediului şi de direcţiile sanitare veterinare.


  Articolul 58

  Amenajarea şi întreţinerea locurilor de precolectare se vor face prin grija crescătorului de animale, transportul şi depozitarea deşeurilor în locurile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale fiind efectuate pe baza unui contract individual cu operatorul de servicii de salubrizare.


  Articolul 59

  Activităţile speciale de salubrizare, inclusiv cele referitoare la ecarisaj, fac obiectul unui plan de acţiune întocmit, potrivit specificului fiecărei localităţi, de autoritatea administraţiei publice locale în colaborare cu direcţiile sanitare veterinare.


  Capitolul V Accesul la serviciile de salubrizare


  Articolul 60

  (1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul localităţilor în care există servicii de salubrizare au garantat dreptul de a beneficia, pe bază de contract, de aceste servicii.
  (2) Pentru utilizatorii, persoane fizice sau juridice, care nu au încheiate contracte pentru prestarea serviciului de salubrizare, autorităţile administraţiei publice locale pot stabili o taxă lunară de salubrizare.
  (3) La stabilirea nivelului taxei de salubrizare se va lua ca referinţă tariful reglementat pentru operatorul local de servicii de salubrizare atestat.


  Articolul 61

  Serviciile de salubrizare se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici.


  Articolul 62

  Utilizatorii au drept de acces fără discriminare la informaţiile publice cu privire la serviciile de salubrizare, cu referire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale.


  Articolul 63

  (1) Prin modul de operare operatorul serviciilor de salubrizare este obligat să asigure protecţia sănătăţii publice folosind mijloace şi utilaje corespunzătoare cerinţelor autorităţilor competente din domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei mediului.
  (2) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, cu excepţia cazurilor de forţă majoră care vor fi menţionate în contractele de operare.
  (3) În localităţile unde există mai mulţi operatori nici unul dintre aceştia nu poate refuza prestarea serviciului de salubrizare către un utilizator din acea localitate.


  Capitolul VI Drepturile şi obligaţiile operatorilor şi utilizatorilor


  Articolul 64

  (1) Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciilor de salubrizare se înscriu în:
  a) regulamentul de funcţionare pentru serviciile de salubrizare aflate în administrare directă;
  b) contractul de delegare sau de concesiune pentru serviciile de salubrizare încredinţate spre administrare altor agenţi economici;
  c) contractul-cadru de prestări de servicii de salubrizare pentru utilizatori.
  (2) Operatorii serviciilor de salubrizare organizaţi în compartimente de specialitate în cadrul consiliilor locale, precum şi cei care beneficiază de delegarea de gestiune vor fi licenţiaţi de către A.N.R.S.C.
  (3) Licenţierea agenţilor economici care intenţionează să devină operatori ai serviciilor publice de salubrizare este o condiţie obligatorie de participare la licitaţiile pentru obţinerea contractelor de delegare.


  Articolul 65

  Operatorii au următoarele drepturi:
  a) să încaseze contravaloarea serviciilor furnizate;
  b) să aplice la facturare tariful reglementat;
  c) să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;
  d) să aplice majorări de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat, până la atingerea cuantumului sumei pe care o are de încasat;
  e) să întrerupă furnizarea serviciului în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către utilizator, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.


  Articolul 66

  Operatorii au următoarele obligaţii:
  a) să obţină de la autorităţile competente avizele, autorizaţiile şi licenţele, potrivit legii;
  b) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciilor de salubrizare;
  c) să presteze serviciul de salubrizare la toţi utilizatorii cu care au încheiat contract de prestare a acestui serviciu, să încarce întreaga cantitate de deşeuri menajere şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării;
  d) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractele de prestare, să îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate şi să îşi certifice această calitate conform cerinţelor standardului SR EN ISO 9001-2001;
  e) să furnizeze date despre prestarea serviciului autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale, conform unui program stabilit sau la cerere;
  f) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;
  g) să doteze utilizatorii cu mijloace de realizare a precolectării selective, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;
  h) să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare şi să le înlocuiască pe cele care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;
  i) să asigure curăţenia şi igiena căilor publice, a spaţiilor verzi şi a parcurilor, conform contractelor încheiate;
  j) să asigure curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi să le menţină în funcţiune pe timp de polei sau de îngheţ;
  k) să asigure desfăşurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare;
  l) să factureze serviciile prestate în conformitate cu cantităţile stabilite prin formulele de determinare, acceptate în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, la tarife legal aprobate;
  m) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorului într-un registru şi să ia măsurile ce se impun, după caz. La sesizările scrise operatorul va răspunde tot în scris, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;
  n) în registru se vor consemna numele, prenumele şi adresa reclamantului, data şi ora anunţării reclamaţiei, data şi ora rezolvării, tipul utilajului folosit şi resursele umane alocate;
  o) să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor şi să raporteze anual autorităţilor de mediu competente situaţia conform reglementărilor în vigoare.


  Articolul 67

  Utilizatorii au următoarele drepturi:
  a) să li se presteze serviciile de salubrizare la nivelurile stabilite în contract;
  b) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;
  c) să fie informaţi despre modul de funcţionare a serviciilor de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu aceste servicii de către autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;
  d) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale;
  e) să fie dotaţi de operator cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor de încărcare şi de transport ale acestuia;
  f) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare şi de utilizare a acestora.


  Articolul 68

  Utilizatorii au următoarele obligaţii:
  a) să încheie contracte pentru prestarea uneia dintre activităţile serviciului de salubrizare prezentate în cadrul cap. IV secţiunile 1-8 cu operatorul licenţiat să presteze astfel de activităţi în aria teritorială în care se află utilizatorul;
  b) să execute operaţiunea de precolectare în recipientele cu care au fost dotaţi de operatorii serviciilor de salubrizare, în conformitate cu sistemul de colectare convenit de operator cu autorităţile administraţiei publice locale şi stabilite prin contract. Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi depusă în saci de plastic şi apoi în recipientul de colectare;
  c) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se depozitează gunoiul menajer în vederea colectării;
  d) să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punct de vedere al sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri;
  e) să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor periculoase, toxice, explozive, animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu;
  f) să colecteze şi să depoziteze selectiv deşeurile în recipientele special destinate, în locurile unde au fost create posibilităţi de colectare selectivă;
  g) să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil, respectiv limita proprietăţii, şi calea publică; dacă acestea sunt în proprietate şi în administrare publică vor fi salubrizate şi întreţinute prin grija autorităţilor administraţiei publice locale;
  h) să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosinţă din domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze reparaţii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor sau spălarea autovehiculelor parcate cu apă curentă sau detergenţi;
  i) să nu arunce deşeuri municipale şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în coşurile de hârtii amplasate pe domeniul public ori în locuri publice;
  j) să asigure accesul, de la căile publice până la punctul de colectare, al autovehiculelor destinate acestui scop, înlăturând gheaţa, zăpada şi poleiul. Materialele folosite pentru evitarea alunecării vor fi asigurate contra cost de operatorul serviciilor de salubrizare;
  k) pentru păstrarea curăţeniei domeniului public este obligatorie depozitarea hârtiei şi a resturilor mărunte de ambalaje în coşurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul căilor de acces;
  l) să achite în termenul prevăzut de reglementările în vigoare contravaloarea facturii pentru serviciile de salubrizare prestate de operator.


  Capitolul VII Măsurarea prestaţiei serviciilor de salubrizare


  Articolul 69

  (1) Pentru deşeurile menajere şi cele asimilate acestora, provenite de la utilizatorii casnici, operatorii împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor stabili pe bază de măsurători norme locale de deşeuri produse, pe tipuri şi categorii de utilizatori.
  (2) Pentru deşeurile provenite de la agenţi economici operatorii vor stabili cu aceştia, la încheierea contractului, modalitatea de determinare a cantităţilor de deşeuri, dotarea cu recipiente prin închiriere sau cumpărare, inclusiv modul de transport al acestora la locurile de depozitare sau la locurile de valorificare pentru deşeurile refolosibile. Determinarea cantităţilor de deşeuri primite la depozite se face de regulă prin cântărire.
  (3) Pentru deşeurile provenite de la lucrări de construcţii operatorii vor stabili cu producătorii unor astfel de deşeuri modalitatea de determinare a cantităţii acestor deşeuri, precum şi modul de transport la depozite, inclusiv locul rezervat în depozite pentru aceste deşeuri. De regulă, determinarea acestor cantităţi se face prin cântărire la depozit, iar transportul de la producător la depozit se face cu mijloacele utilizatorului sau, contra cost, ale operatorului.


  Articolul 70

  (1) Pentru activităţile de măturat, spălat şi întreţinere a căilor publice, spaţiilor verzi şi parcurilor cantitatea prestaţiilor se stabileşte pe baza suprafeţelor, volumelor şi greutăţilor realizate.
  (2) Pentru curăţarea şi transportul zăpezii şi al gheţii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ se aplică modul de măsurare prevăzut la alin. (1).
  (3) Recepţia lucrărilor se face calitativ şi cantitativ de către operator şi de autorităţile administraţiei publice locale, în condiţii care se stabilesc în mod obligatoriu la încheierea contractului.


  Articolul 71

  Pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare măsurarea cantităţilor se face în funcţie de doză şi de norma de utilizare/unitatea de suprafaţă sau de volum.


  Capitolul VIII Indicatori de performanţă şi de evaluare a serviciilor de salubrizare


  Articolul 72

  (1) Indicatorii de performanţă şi de evaluare stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităţilor.
  (2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile de salubrizare, avându-se în vedere:
  a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
  b) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;
  c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;
  d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii populaţiei;
  e) implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii muncii.


  Articolul 73

  Indicatorii de performanţă pentru serviciul de salubrizare se referă la următoarele activităţi:
  a) contractarea serviciilor de salubrizare;
  b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
  c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
  d) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;
  e) soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;
  f) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanţă.


  Articolul 74

  (1) În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul trebuie să asigure:
  a) gestiunea serviciilor de salubrizare conform prevederilor contractuale;
  b) evidenţa clară şi corectă a utilizatorilor;
  c) înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
  d) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a acestora.
  (2) În conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi A.N.R.S.C., au acces neîngrădit la informaţii necesare stabilirii:
  a) modului de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;
  b) calităţii şi eficienţei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;
  c) modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii;
  d) modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciile de salubrizare;
  e) respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi a normelor metodologice.


  Articolul 75

  Indicatorii minimali de performanţă şi de evaluare a serviciilor de salubrizare a localităţilor sunt stabiliţi în anexa nr. 1 la prezentul regulament-cadru.


  Capitolul IX Contractul de prestare a serviciilor de salubrizare


  Articolul 76

  (1) Prestarea serviciilor de salubrizare se va face numai pe bază de contract încheiat între utilizator şi operator.
  (2) La încheierea contractelor se vor respecta prevederile din contractele-cadru de prestare a serviciilor de salubrizare prezentate în anexele nr. 2 şi 3.


  Capitolul X Dispoziţii finale şi tranzitorii


  Articolul 77

  (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi operatorii vor elabora regulamente de organizare şi funcţionare a serviciilor de salubrizare în funcţie de condiţiile locale, dar cu respectarea prezentului regulament-cadru.
  (2) Aceste regulamente se supun dezbaterii publice şi se aprobă de către consiliile locale, urmând a intră în vigoare la 30 de zile de la aprobare.


  Articolul 78

  În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestor contracte. De asemenea, se vor face trimiteri şi la actele normative care trebuie respectate din punct de vedere al protecţiei mediului şi al sănătăţii publice.


  Articolul 79

  Prevederile prezentului regulament-cadru vor fi actualizate în funcţie de modificările de natură tehnică, tehnologică şi legislativă, prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C.


  Articolul 80

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament-cadru.


  Anexa 1
  -------
  la regulamentul-cadru
  ---------------------
  INDICATORI MINIMALI
  de performanţă şi de evaluare a serviciilor de
  salubrizare a localităţilor
                 
    Nr. crt.INDICATORITrimestrulTotal an
    IIIIIIIV
    0123456
    1Indicatori generali          
    1.1.Contractarea serviciilor de salubrizare          
      a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de solicitări;          
      b) numărul de solicitări de îmbunătăţire a parametrilor de calitate ai serviciului de salubrizare          
    1.2.Măsurarea şi gestiunea cantităţii serviciilor de salubrizare prestate          
      a) numărul de recipiente de precolectare distribuite, pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări;          
      b) numărul anual de sesizări din partea agenţilor de protecţia mediului;          
      c) numărul anual de sesizări din partea agenţilor de sănătate publică;          
      d) numărul de reclamaţii privind valorile facturate, pe tipuri de activităţi;          
      e) valoarea totală a facturilor încasate, raportată la valoarea totală a facturilor emise;          
      f) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor prestate, pe categorii de utilizatori şi pe tipuri de activităţi.          
    1.3.Calitatea serviciilor de salubrizare prestate          
      a) numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai serviciului, pe tipuri de utilizatori şi tipuri de activităţi;          
      b) numărul de reclamaţii la care s-a răspuns în termenul legal, din total număr de reclamaţii;          
      c) valoarea despăgubirilor plătite de operator pentru nerespectarea condiţiilor şi a parametrilor de calitate stabiliţi în contract, raportată la valoarea facturată, pe categorii de utilizatori şi pe tipuri de activităţi;          
      d) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori pentru daune provocate prin nerespectarea condiţiilor de preselectare a deşeurilor.          
    2.Indicatori garantaţi          
    2.1.Indicatori garantaţi prin licenţa de prestare a serviciului de salubrizare          
      a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligaţiilor din licenţă;          
      b) numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele A.N.R.S.C. şi Gărzii de Mediu, modul de soluţionare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligaţii.          
    2.2.Indicatori a căror nerespectare atrage penalităţi contractuale          
      a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate deteriorării de către operator a recipientelor utilizatorilor sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condiţiilor de prestare a serviciului de salubrizare;          
      b) numărul de cereri pentru care s-au acordat reduceri ale valorii facturilor, din total număr de cereri pentru micşorarea valorii facturilor.            Anexa 2
  -------
  la regulamentul-cadru
  ---------------------
  CONTRACT-CADRU TIP I
  de prestări de servicii publice de salubrizare pentru
  utilizatori casnici şi asociaţii de proprietari/locatari

  Capitolul I Părţile contractante

  Art. 1. - S.C./R.A. ...., cu sediul în localitatea ...., str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ...., înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ....., cod fiscal ...., cod unic de înregistrare ..., cont nr. .... deschis la ...., reprezentată de ..., având funcţia de ...., şi de ...., denumită în continuare operator,
  şi
  Domnul/Asociaţia de locatari/proprietari ......, domiciliat/cu sediul în localitatea ..., str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ..., identificat cu CI seria .... nr. ...., eliberată la data de .... de către ...... /înregistrată la .... nr. ...., cont nr. ... deschis la ...., reprezentată de ..., având funcţia de ..., şi de ....., având funcţia de ...., denumit/denumită în continuare utilizator.


  Capitolul II Domeniul de aplicare

  Art. 2. - Contractele de prestare a serviciilor publice de salubrizare privind precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special, se încheie între operatori, indiferent de forma de proprietate, şi utilizatori în baza prevederilor prezentului contract-cadru.


  Capitolul III Dispoziţii generale

  Art. 3. - La încheierea contractelor individuale dintre operatori şi utilizatori se vor menţiona standardele, normativele, STAS-urile, precum şi tarifele în vigoare la data încheierii acestora.


  Capitolul IV Obiectul contractului

  Art. 4. - Obiectul prezentului contract-cadru îl constituie asigurarea prestării serviciilor publice de salubrizare privind precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Capitolul V Drepturile şi obligaţiile operatorului

  Art. 5. - Operatorul are următoarele drepturi:
  1. să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate;
  2. să aplice la facturare tarifele în vigoare la cantităţile contractate, care sunt determinate potrivit prevederilor legale;
  3. să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului valoric al contractului;
  4. să aplice majorări de întârziere în cazul neachitării facturilor la termen.
  Art. 6. - Operatorul are următoarele obligaţii:
  1. să respecte angajamentele asumate prin contractele de prestare a serviciilor publice de salubrizare;
  2. să informeze autorităţile administraţiei publice locale despre situaţia rău-platnicilor şi să stabilească împreună cu acestea măsuri adecvate;
  3. să presteze serviciul public de salubrizare la toţi utilizatorii cu care a încheiat contract;
  4. să respecte prevederile regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare;
  5. să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale în regulamentul-cadru specific tipului de serviciu prestat;
  6. să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;
  7. să doteze utilizatorii prin vânzare, închiriere sau comodat cu mijloace de realizare a precolectării selective, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le are în dotare, suficiente pentru a asigura capacitatea de înmagazinare necesară pentru intervalul dintre două ridicări consecutive;
  8. să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deşeurilor menajere;
  9. să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare şi să le înlocuiască pe cele care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;
  10. să factureze serviciile prestate în conformitate cu cantităţile stabilite prin formule de determinare acceptate în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, la tarife legal aprobate;
  11. să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorului şi să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora în termenul prevăzut de lege;
  12. să ridice deşeurile în zilele şi în intervalul orar stipulat în contract;
  13. să încarce întreaga cantitate de deşeuri şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării. Încărcarea se va face astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personal suficient pentru executarea operaţiunilor specifice în condiţii de siguranţă şi de eficienţă;
  14. să încarce deşeurile menajere în vehiculele transportatoare direct din recipiente. Este interzis să se răstoarne recipientele în curţi, pe stradă sau pe trotuare, în vederea reîncărcării deşeurilor menajere în vehicule;
  15. personalul care efectuează colectarea trebuie să manevreze recipientele cu grijă pentru a evita deteriorarea lor, precum şi producerea prafului sau răspândirea deşeurilor în afara autovehiculelor de transport;
  16. să aşeze după golire recipientele în poziţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operaţiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului şi a altor inconveniente pentru utilizator;
  17. să execute colectarea astfel încât, în cazul deteriorării unor recipiente, saci de plastic sau în cazul împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul operaţiei de golire, personalul care execută colectarea să încarce toate deşeurile în autovehicul pentru ca locul să rămână curat;
  18. să aducă la cunoştinţă utilizatorilor modificările de tarif şi alte informaţii necesare prin adresă ataşată facturii sau prin afişare la utilizator;
  19. să gestioneze eficient deşeurile industriale reciclabile, pe baza principiilor generale, a grupelor de deşeuri prevăzute de lege, în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei.


  Capitolul VI Drepturile şi obligaţiile utilizatorului

  Art. 7. - Utilizatorul serviciilor publice de salubrizare are următoarele drepturi:
  1. să i se presteze serviciile publice de salubrizare la nivelurile stabilite în contract;
  2. să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;
  3. să fie informat despre modul de funcţionare a serviciilor publice de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu aceste servicii de către autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. sau de operator, după caz;
  4. să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale;
  5. să fie dotat de operator cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor de încărcare şi de transport ale acestuia;
  6. să i se reducă valoarea facturii în cazul nerespectării de către operator a datei şi intervalului orar de colectare.
  Art. 8. - Utilizatorul are următoarele obligaţii:
  1. să încheie contracte pentru prestarea de servicii publice de salubrizare cu operatorul licenţiat şi autorizat să presteze astfel de activităţi în unitatea teritorială în care se află;
  2. să execute operaţiunea de precolectare în recipiente procurate contra cost sau prin închiriere de la operatorii serviciilor publice de salubrizare, în conformitate cu sistemul de colectare convenit de operator cu autorităţile administraţiei publice locale;
  3. să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se depozitează gunoiul menajer în vederea colectării;
  4. să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punct de vedere al sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri;
  5. să nu introducă în recipientele de precolectare a gunoiului menajer deşeuri din categoria celor periculoase, toxice sau explozive care provin din procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitar-veterinare sau de autorităţile de mediu;
  6. să execute preselectarea deşeurilor şi să depoziteze fiecare tip de deşeu în recipientele special destinate, acolo unde au fost create posibilităţi de colectare separată;
  7. să nu depoziteze şi să nu abandoneze deşeurile industriale reciclabile în condiţii care contravin normelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei;
  8. să depună separat deşeurile industriale reciclabile acolo unde există recipiente sau incinte speciale destinate acestui scop;
  9. să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil, respectiv limita proprietăţii şi calea publică;
  10. să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosinţă din domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze reparaţii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor sau spălarea autovehiculelor parcate cu apă curentă ori detergenţi;
  11. să numească un reprezentant al asociaţiei în prezenţa căruia să se facă ridicarea deşeurilor şi care să confirme efectuarea prestaţiei;
  12. să asigure accesul, de la căile publice până la punctul de colectare, al autovehiculelor destinate acestui scop, înlăturând gheaţa, zăpada şi poleiul. Materialele folosite pentru evitarea alunecării vor fi asigurate contra cost de operatorul serviciilor publice de salubrizare;
  13. să achite contravaloarea facturii pentru serviciile publice de salubrizare prestate de operator, în termenul prevăzut de reglementările în vigoare;
  14. să păstreze în condiţii bune recipientele, iar în cazul în care au fost deteriorate, furate sau pierdute, să achite operatorului contravaloarea acestora sau a reparaţiilor efectuate;
  15. să i se reducă valoarea facturii în cazul în care precolectează selectiv deşeurile menajere.


  Capitolul VII Colectarea deşeurilor menajere, măsurarea prestaţiei serviciului public de salubrizare

  Art. 9. - (1) Colectarea deşeurilor se face în conformitate cu cerinţele stabilite de autorităţile administraţiei publice locale prin regulamentele de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare sau prin contractele de delegare a gestiunii.
  (2) Colectarea de la utilizatorii casnici şi asociaţii de proprietari/locatari se va realiza de 3 ori pe săptămână în sezonul cald - 1 aprilie - 1 octombrie - şi de 2 ori pe săptămână în sezonul rece - 1 octombrie - 1 aprilie, conform următorului tabel:
  Perioada Zilele din săptămână în care se va face colectarea*1) Intervalul orar*2)
  1 aprilie -
  1 octombrie
  1 octombrie -
  1 aprilie

  -------------
  *1) Se vor indica zilele din săptămână în care se va face colectarea.
  *2) Intervalul orar nu poate depăşi două ore.
  Operatorul va asigura recipientele de colectare pentru a se putea respecta această ritmicitate.
  (3) Autorităţile administraţiei publice locale pot stabili ritmul colectării la intervale de timp diferite de cele prevăzute la alin. (2), pe baza unor studii de specialitate. Graficele de colectare se aprobă de direcţia de sănătate publică pentru fiecare tip de deşeu.
  Art. 10. - Pentru deşeurile menajere şi cele asimilate acestora, provenite de la utilizatorii casnici, operatorii împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor stabili pe bază de măsurători norme locale pe tipuri de produse şi pe categorii de utilizatori.


  Capitolul VIII Tarife, facturare şi modalităţi de plată

  Art. 11. - (1) Operatorii vor practica tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare.
  (2) Aprobarea şi ajustarea tarifelor se vor face potrivit prevederilor legale.
  (3) Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinţă utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare.
  Art. 12. - (1) Facturarea se face lunar în baza tarifelor aprobate şi a cantităţilor şi normelor locale.
  (2) Facturarea se va face pe baza confirmărilor beneficiarului pe bonuri de confirmare.
  Art. 13. - (1) Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalităţi:
  a) în numerar la casieria operatorului;
  b) cu filă CEC;
  c) cu ordin de plată sau cu alte instrumente de plată convenite de părţi.
  (2) În funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date:
  a) data înscrisă în ordinul de plată vizat de bancă;
  b) data preluării cecului de către operator;
  c) data înscrisă pe chitanţa emisă de casieria operatorului.
  (3) În cazul în care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se consideră achitate facturile în ordine cronologică.


  Capitolul IX Răspunderea contractuală

  Art. 14. - (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract-cadru părţile răspund conform prevederilor legale.
  (2) Părţile contractante pot include şi daune-interese pentru neexecutarea totală sau parţială a contractului sub forma daunelor moratorii ori compensatorii.
  (3) Utilizatorii sunt obligaţi să achite contravaloarea facturilor reprezentând serviciile prestate, în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii.
  (4) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la emiterea ei atrage majorări de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat, fără ca acestea să depăşească cuantumul debitelor.
  (5) Dacă sumele datorate, inclusiv majorările, nu au fost achitate în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), operatorul poate suspenda executarea contractului cu un preaviz de 5 zile.
  (6) Reluarea prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii.
  (7) Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicată acestuia în scris, în termen de 5 zile de la data primirii facturii.
  (8) Dacă din motive obiective operatorul nu poate ajunge la timp la adresa utilizatorului pentru prestarea serviciului, acesta este obligat să anunţe utilizatorul şi să stabilească de comun acord o altă oră de ridicare. În cazul neanunţării se penalizează operatorul cu 5% din valoarea facturii emise pe luna în curs.
  (9) Neridicarea deşeurilor la data stabilită prin contract se penalizează cu 10% din valoarea facturii emise pentru luna în curs, pentru fiecare zi de întârziere.


  Capitolul X Forţa majoră

  Art. 15. - Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract-cadru, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.
  Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părţi producerea evenimentului şi să ia toate măsurile în vederea limitării consecinţelor lui.
  Dacă în termen de ..... de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a prezentului contract-cadru fără ca vreuna dintre părţi să pretindă daune-interese.


  Capitolul XI Durata contractului

  Art. 16. - Contractul se încheie pe o durată de .....


  Capitolul XII Încetarea contractului

  Art. 17. - Contractul poate înceta în următoarele cazuri:
  a) prin acordul scris al ambelor părţi;
  b) prin denunţarea unilaterală de către utilizator, cu un preaviz de 30 de zile lucrătoare, şi după achitarea debitelor către operator;
  c) prin reziliere;
  d) în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară şi faliment al prestatorului.


  Capitolul XIII Litigii

  Art. 18. - Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract-cadru sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
  Art. 19. - În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.


  Capitolul XIV Acte normative de referinţă

  Art. 20. - Prezentul contract-cadru are la bază următoarele acte normative de referinţă:
  a) Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare;
  b) Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările şi completările ulterioare;
  c) Ordonanţa Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001;
  e) Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor;
  f) Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor;
  g) Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;
  h) Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.


  Capitolul XV Alte clauze

  Art. 21. ....................................................
  .............................................................
  .............................................................


  Capitolul XVI Dispoziţii finale

  Art. 22. - (1) Modificarea prezentului contract-cadru se face numai prin act adiţional, cu acordul părţilor.
  (2) Modificarea contractelor încheiate până în prezent se face în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor acesteia.
  (3) În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract-cadru părţile se supun prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului civil şi Codului comercial.
  Prezentul contract-cadru a fost încheiat în .... exemplare şi intră în vigoare la data semnării lui.
  Operator, Utilizator,
  ............. ...............


  Anexa 3
  --------
  la regulamentul-cadru
  ---------------------
  CONTRACT-CADRU TIP II
  de prestări servicii publice de salubrizare
  pentru agenţi economici

  Capitolul I Părţile contractante

  Art. 1 - S.C./R.A. ...., cu sediul în localitatea ....., str. .... nr. ..., bl. ..., sc. .., et. ..., ap. .., judeţul/sectorul ...., înmatriculată la registrul comerţului cu nr. .., cod fiscal ..., cod unic de înregistrare ...., cont nr. ...., deschis la ...., titular al autorizaţiei/licenţei emise de către A.N.R.S.C. nr. .... din ....., reprezentată de ...., având funcţia de ...., şi de ...., având funcţia de ...., denumită în continuare operator
  şi
  S.C./R.A./C.N./S.N. ...., cu sediul în ...., str. ..... nr. ...., bl. ....., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ...., înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ...., cod fiscal ...., cod unic de înregistrare ...., cont nr. ...., deschis la ...., reprezentată de ...., având funcţia de ...., şi de ...., având funcţia de ..., denumită în continuare utilizator


  Capitolul II Domeniul de aplicare

  Art. 2. - Contractele de prestare a serviciilor publice de salubrizare privind precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special, se încheie între operatori şi utilizatori, indiferent de forma de proprietate, în baza prevederilor prezentului contract-cadru.


  Capitolul III Dispoziţii generale

  Art. 3. - La încheierea contractelor individuale între operatori şi utilizatori se vor menţiona standardele, normativele, STAS-urile, precum şi tarifele în vigoare la data încheierii contractelor.


  Capitolul IV Obiectul contractului

  Art. 4. - Obiectul prezentului contract-cadru îl constituie asigurarea prestării serviciilor publice de salubrizare privind precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Capitolul V Drepturile şi obligaţiile operatorului

  Art. 5. - Operatorul are următoarele drepturi:
  1. să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate;
  2. să aplice la facturare tarifele în vigoare la cantităţile contractate, care sunt determinate potrivit prevederilor legale;
  3. să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului valoric al contractului;
  4. să aplice majorări de întârziere în cazul neachitării facturilor la termen.
  Art. 6. - Operatorul are următoarele obligaţii:
  1. să respecte angajamentele asumate prin contractele de prestare a serviciilor publice de salubrizare;
  2. să informeze autorităţile administraţiei publice locale despre situaţia rău-platnicilor şi să stabilească împreună cu acestea măsuri adecvate;
  3. să presteze serviciul public de salubrizare la toţi utilizatorii cu care a încheiat contract;
  4. să respecte prevederile regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare;
  5. să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale în regulamentul-cadru specific tipului de serviciu prestat;
  6. să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;
  7. să doteze utilizatorii prin vânzare, închiriere sau comodat cu mijloace de realizare a precolectării selective, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le are în dotare, suficiente pentru a asigura capacitatea de înmagazinare necesară pentru intervalul dintre două ridicări consecutive;
  8. să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul acestora;
  9. să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare şi să le înlocuiască pe cele care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;
  10. să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorului şi să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora, în termenul prevăzut de lege;
  11. să ridice deşeurile în zilele şi în intervalul orar stipulate în contract;
  12. să încarce întreaga cantitate de deşeuri şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării. Încărcarea se va face astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personal suficient pentru executarea operaţiunilor specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă;
  13. să încarce deşeurile în vehiculele transportatoare direct din recipiente. Este interzis să se răstoarne recipientele în curţi, pe stradă sau pe trotuare, în vederea reîncărcării deşeurilor în vehicule;
  14. personalul care efectuează colectarea să manevreze recipientele cu grijă pentru a evita deteriorarea lor, precum şi producerea prafului sau răspândirea deşeurilor în afara autovehiculelor de transport;
  15. să aşeze după golire recipientele în poziţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operaţiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului şi a altor inconveniente pentru utilizator;
  16. să execute colectarea astfel încât în cazul deteriorării unor recipiente, saci de plastic sau în cazul împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul operaţiunii de golire personalul care execută colectarea să încarce toate deşeurile în autovehicul pentru ca locul să rămână curat;
  17. să aducă la cunoştinţă utilizatorilor modificările de tarif cu minimum 15 zile înainte de începerea perioadei de facturare, precum şi alte informaţii necesare prin adresa ataşată facturii sau prin afişare la utilizator;
  18. să gestioneze eficient deşeurile industriale reciclabile, pe baza principiilor generale, a grupelor de deşeuri prevăzute de lege, în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei;
  19. să desfăşoare activităţi de salubrizare în unitatea teritorială în care se află numai dacă sunt autorizaţi şi atestaţi.


  Capitolul VI Drepturile şi obligaţiile utilizatorului

  Art. 7. - Utilizatorul are următoarele drepturi:
  1. să i se presteze serviciile publice de salubrizare la nivelurile stabilite în contract;
  2. să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale, în termen de 5 zile de la primirea acestora;
  3. să fie informat în timp util despre modul de funcţionare a serviciilor de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu aceste servicii de autorităţile administraţiei publice locale sau de operator, după caz;
  4. să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea unor obligaţii contractuale;
  5. să fie dotat de operator prin vânzare, închiriere sau comodat cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor de încărcare şi transport ale acestuia;
  6. să i se reducă valoarea facturii în cazul nerespectării de către operator a datei şi intervalului orar de colectare.
  Art. 8. - Utilizatorul are următoarele obligaţii:
  1. să încheie contracte pentru prestarea de servicii publice de salubrizare cu operatorul licenţiat şi autorizat să presteze astfel de activităţi în raza teritorială în care se află;
  2. să execute operaţiunea de precolectare în recipientele procurate prin vânzare, închiriere sau comodat de la operatorii serviciilor de salubrizare, în conformitate cu sistemul de colectare convenit de operator cu autorităţile administraţiei publice locale;
  3. să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se depozitează gunoiul menajer în vederea colectării;
  4. să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punct de vedere al sănătăţii oamenilor şi protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri;
  5. să nu introducă în recipientele de precolectare a gunoiului menajer deşeuri din categoria celor periculoase, toxice sau explozive, care provin din procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitar-veterinare sau de autorităţile de mediu;
  6. să execute preselectarea deşeurilor şi să depoziteze fiecare tip de deşeu în recipientele special destinate, acolo unde au fost create posibilităţi de colectare separată;
  7. să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil, respectiv limita proprietăţii şi calea publică;
  8. să numească un reprezentant al societăţii în prezenţa căruia să se facă ridicarea deşeurilor şi care să confirme efectuarea prestaţiei;
  9. să asigure accesul, de la căile publice până la punctul de colectare, autovehiculelor destinate acestui scop, înlăturând gheaţa, zăpada şi poleiul. Materialele folosite pentru evitarea alunecării pot fi asigurate contra cost de operatorul serviciilor publice de salubrizare;
  10. să achite la timp contravaloarea facturii pentru serviciile publice de salubrizare prestate de operator, în termenul prevăzut de reglementările în vigoare;
  11. să asigure strângerea, sortarea şi depozitarea temporară a deşeurilor industriale reciclabile, cu respectarea normelor de protecţie a mediului, a sănătăţii populaţiei, precum şi gestionarea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  12. să păstreze în condiţii bune recipientele, iar în cazul în care au fost deteriorate, furate sau pierdute să achite operatorului contravaloarea acestora sau a reparaţiilor efectuate;
  13. să comunice în scris, în termen de 15 zile calendaristice, orice modificare de adresă a fiecărui punct de precolectare/ colectare;
  14. să i se reducă valoarea facturii în cazul în care precolectează selectiv deşeurile menajere.


  Capitolul VII Colectarea deşeurilor, măsurarea prestaţiei serviciului de salubrizare

  Art. 9. - (1) Colectarea deşeurilor se face în conformitate cu cerinţele stabilite de autorităţile administraţiei publice locale prin regulamentele de organizare şi funcţionare a serviciului sau prin contractele de delegare a gestiunii, conform anexei la contract. Graficele de colectare se aprobă de direcţia de sănătate publică, pentru fiecare tip de deşeu.
  (2) Ritmicitatea colectării diferă în funcţie de sezon, de categoria producătorului de deşeuri, conform tabelului din anexa nr. 3b). Colectarea se va realiza zilnic din zonele aglomerate şi de la unităţile mari - cantine, restaurante, pieţe.
  Art. 10. - (1) Pentru toate tipurile de deşeuri provenite de la agenţi economici, operatorii vor stabili cu aceştia, la încheierea contractului, modalitatea de determinare a cantităţilor de deşeuri, inclusiv modul de transport al acestora la locurile de depozitare sau la locurile de valorificare pentru deşeurile refolosibile. Determinarea cantităţilor de deşeuri primite la depozite se face, de regulă, prin cântărire.
  (2) Pentru deşeurile provenite de la lucrări de construcţii, operatorii vor stabili cu producătorii unor astfel de deşeuri modalitatea de determinare a cantităţii acestor deşeuri, precum şi modul de transport la depozite, inclusiv locul rezervat în depozite pentru aceste deşeuri. De regulă determinarea acestor cantităţi se face prin cântărire la depozit, iar transportul de la producător la depozit se face cu mijloacele utilizatorului sau, contra cost, ale operatorului.


  Capitolul VIII Tarife, facturare şi modalităţi de plată

  Art. 11. - (1) Operatorii vor practica tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare şi consemnate în anexa nr. 3a).
  (2) Aprobarea şi ajustarea tarifelor se vor face potrivit prevederilor legale.
  (3) Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinţă utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare.
  Art. 12. - Facturarea se face lunar, în baza tarifelor aprobate şi a cantităţilor efectiv determinate.
  Art. 13. - (1) Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalităţi:
  a) în numerar la casieria operatorului;
  b) cu filă CEC;
  c) cu ordin de plată sau prin alte instrumente de plată convenite de părţi.
  (2) În funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date:
  a) data înscrisă în ordinul de plată vizat de bancă;
  b) data preluării cecului de către operator;
  c) data înscrisă pe chitanţa emisă de casieria operatorului.
  (3) În cazul în care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se consideră achitate facturile în ordine cronologică.


  Capitolul IX Răspunderea contractuală

  Art. 14. - (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract-cadru, părţile răspund conform prevederilor legale.
  (2) Părţile contractante pot include şi daune-interese pentru neexecutarea totală sau parţială a contractului.
  (3) Utilizatorii sunt obligaţi să achite contravaloarea facturilor reprezentând serviciile prestate, în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii.
  (4) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la emiterea ei atrage majorări de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat, fără ca acestea să depăşească cuantumul debitelor.
  (5) Dacă sumele datorate, inclusiv majorările, nu au fost achitate în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), operatorul poate suspenda executarea contractului cu un preaviz de 5 zile.
  (6) Reluarea prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii.
  (7) Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia în scris, în termen de 5 zile de la data primirii facturii.
  (8) Dacă din motive obiective operatorul nu poate ajunge la timp la adresa utilizatorului pentru prestarea serviciului, acesta este obligat să anunţe utilizatorul şi să stabilească de comun acord o altă oră de ridicare. În cazul neanunţării se penalizează operatorul cu 5% din valoarea facturii emise pe luna în curs.
  (9) Neridicarea reziduurilor la data stabilită prin contract se penalizează cu 10% din valoarea facturii emise pentru luna în curs pentru fiecare zi de întârziere.


  Capitolul X Forţa majoră

  Art. 15. - Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract-cadru, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părţi producerea evenimentului şi să ia toate măsurile în vederea limitării consecinţelor lui.


  Capitolul XI Durata contractului

  Art. 16. - Contractul se încheie pe durată nedeterminată.


  Capitolul XII Încetarea contractului

  Art. 17. - Contractul poate înceta în următoarele cazuri:
  a) prin acordul scris al ambelor părţi;
  b) prin denunţarea unilaterală de către utilizator, cu un preaviz de 30 de zile lucrătoare, numai după achitarea integrală a debitelor către operator;
  c) prin reziliere după 30 de zile de la data suspendării, în cazul în care utilizatorul nu a achitat integral contravaloarea serviciilor prestate şi penalităţile aferente;
  d) în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară şi faliment al prestatorului.


  Capitolul XIII Litigii

  Art. 18. - Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract-cadru sau rezultate din interpretarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
  Art. 19. - În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.


  Capitolul XIV Acte normative de referinţă

  Art. 20. - Prezentul contract-cadru are la bază următoarele acte normative de referinţă:
  a) Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare;
  b) Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările şi completările ulterioare;
  c) Ordonanţa Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 465/2001;
  e) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001;
  f) Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor;
  g) Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor;
  h) Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;
  i) Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.


  Capitolul XV Alte clauze

  Art. 21. - ..........................................................
  .....................................................................


  Capitolul XVI Dispoziţii finale

  Art. 22. - (1) Modificarea prezentului contract-cadru se face numai prin act adiţional, cu acordul părţilor.
  (2) Modificarea contractelor încheiate până în prezent se face în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor acesteia.
  (3) În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract-cadru, părţile se supun prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului civil şi ale Codului comercial.
  Prezentul contract a fost încheiat în .... exemplare şi intră în vigoare la data semnării lui.
  Operator, Utilizator,
  ............ ..............


  Anexa 3a)
  ┌──────┬──────────────────────┬────┬────────────┬───────────────┬───────────┐
  │ Nr. │Denumirea serviciului │U.M.│ Cantitatea │ Tariful/U.M. │ Valoarea │
  │ crt. │ │ │ │ │ │
  ├──────┼──────────────────────┼────┼────────────┼───────────────┼───────────┤
  ├──────┼──────────────────────┼────┼────────────┼───────────────┼───────────┤
  ├──────┼──────────────────────┼────┼────────────┼───────────────┼───────────┤
  ├──────┼──────────────────────┼────┼────────────┼───────────────┼───────────┤
  ├──────┼──────────────────────┼────┼────────────┼───────────────┼───────────┤
  │TOTAL:│ │ │ │ │ │
  └──────┴──────────────────────┴────┴────────────┴───────────────┴───────────┘


  Anexa 3b)
  Perioada Zilele din săptămână în care va avea loc colectarea*1) Intervalul orar*2)
  1 octombrie-1 aprilie
  1 aprilie-1 octombrie

  ------------
  *1) Se vor indica zilele din săptămână în care se face colectarea.
  *2) Intervalul orar nu poate depăşi două ore.
  --------------