HOTĂRÂRE nr. 128 din 6 februarie 2008
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/2005
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 12 februarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 din titlul II al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Normele metodologice de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 27 octombrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Punctele 16.7 şi 16.9 din Normele metodologice în aplicarea articolului 16 din titlul VII al legii se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "16.7. Notificările formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, soluţionate ulterior intrării în vigoare a legii, prin emiterea unei decizii/dispoziţii sau a unui ordin conţinând propunerea motivată de acordare a despăgubirilor, se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a deciziilor/dispoziţiilor sau, după caz, a ordinelor.
  ...................................................................
  16.9. Înscrisurile prevăzute la pct. 16.7 şi 16.8 vor fi însoţite de întreaga documentaţie ce a stat la baza adoptării deciziilor/dispoziţiilor sau, după caz, a ordinelor conţinând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor, menţionată la pct. 16.5 sau, după caz, la pct. 16.6, şi de înscrisuri care atestă imposibilitatea atribuirii, în compensare, total sau parţial, a unor alte bunuri sau servicii disponibile, deţinute de entitatea învestită cu soluţionarea notificării."
  2. După punctul 16.9 din Normele metodologice în aplicarea articolului 16 din titlul VII al legii se introduc trei noi puncte, punctele 16.9^1, 16.9^2 şi 16.9^3, cu următorul cuprins:
  "16.9^1. Inexistenţa bunurilor disponibile care pot fi acordate, potrivit legii, în compensare se probează prin anexarea la dosarul de despăgubire înaintat Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a anunţului semnat de conducătorul entităţii învestite cu soluţionarea notificării, afişat în luna corespunzătoare emiterii deciziei/dispoziţiei/ordinului (anunţ, însoţit de procesul-verbal de afişare). În ipoteza refuzului persoanei îndreptăţite de a primi în compensare bunurile disponibile, oferite de entitatea învestită cu soluţionarea notificărilor, distinct de anunţul conţinând bunurile disponibile ce pot fi atribuite în compensare se va face şi dovada faptului că persoana îndreptăţită a luat cunoştinţă de conţinutul acestuia şi a refuzat primirea în echivalent a vreunuia dintre bunurile ofertate.
  16.9^2. Dispoziţiile primarilor unităţilor administrativ-teritoriale sau a preşedinţilor consiliilor judeţene, prevăzute la pct. 16.7, se centralizează pe judeţe la nivelul prefecturilor, urmând a fi înaintate de prefect către Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, ulterior exercitării controlului de legalitate de către acesta.
  La dosarul de despăgubire se va anexa, ca urmare a controlului de legalitate asupra dispoziţiei primarului unităţii administrativ-teritoriale sau a preşedintelui consiliului judeţean, exercitat în temeiul Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare, referatul conţinând avizul de legalitate al instituţiei prefectului, întocmit după urmarea procedurilor prevăzute de lege.
  Referatul conţinând avizul de legalitate al instituţiei prefectului va fi întocmit după analizarea tuturor înscrisurilor ce au stat la baza emiterii dispoziţiei. În acest sens, se va verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de lege pentru a-i fi recunoscută notificatorului calitatea de persoană îndreptăţită, respectiv depunerea notificării cu respectarea condiţiilor şi în termenul prevăzut de lege, existenţa la dosar a înscrisurilor care dovedesc calitatea de fost proprietar al bunului imobil preluat în mod abuziv sau, după caz, calitatea de moştenitor al fostului proprietar, existenţa actelor doveditoare referitoare la preluarea abuzivă a imobilului notificat în perioada de referinţă a legii şi, după caz, expertizele şi evaluările existente la dosar cu privire la valoarea imobilului care face obiectul notificării. Totodată, se vor verifica înscrisurile care atestă imposibilitatea restituirii în natură a imobilului care face obiectul notificării, precum şi imposibilitatea atribuirii în compensare a unor alte bunuri deţinute de emitentul dispoziţiei.
  Ipoteza imposibilităţii restituirii în natură a imobilului obiect al notificării se verifică pe baza situaţiei juridice comunicate de emitentul dispoziţiei, iar ipoteza imposibilităţii atribuirii în compensare a unor alte bunuri deţinute de emitentul dispoziţiei se verifică pe baza analizării informaţiilor prevăzute la pct. 16.9^1.
  16.9^3. În cazul în care, în urma exercitării controlului de legalitate de către prefect, se apreciază că dispoziţia emisă este ilegală, aceasta va fi contestată pe calea contenciosului administrativ, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, caz în care procedura de transmitere a dosarului de despăgubire către Secretariatul Comisiei Centrale se suspendă până la rămânerea definitivă şi revocabilă a hotărârii judecătoreşti."
  3. Punctul 16.15 din Normele metodologice în aplicarea articolului 16 din titlul VII al legii se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "16.15. După primirea dosarelor prevăzute la pct. 16.6 şi 16.8, Comisia Centrală va proceda la emiterea deciziei reprezentând titlu de despăgubire până la concurenţa sumei reprezentând cuantumul despăgubirilor consemnate/propuse, actualizate cu indicele de inflaţie."
  4. Normele metodologice în aplicarea articolului 18 din titlul VII al legii se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "18.1. După emiterea titlului de despăgubire de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, un exemplar al acestuia va fi transmis persoanei îndreptăţite, iar un exemplar Direcţiei pentru acordarea despăgubirilor în numerar din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.
  18.2. În cazul titlurilor de despăgubire care au fost emise până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, un duplicat al acestora va fi transmis, pe bază de tabel, către Direcţia pentru acordarea despăgubirilor în numerar din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, în termen de 5 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.
  18.3. În cazul prevăzut la art. 18 alin. (2) din lege, în care în titlul de despăgubire au fost individualizate mai multe persoane, fără a fi stabilită contravaloarea despăgubirilor cuvenite fiecăreia dintre ele, persoanele îndreptăţite la despăgubiri pot desemna, prin procură încheiată în formă autentică, drept reprezentant comun pe una dintre ele sau o terţă persoană."
  5. După punctul 18.3 din Normele metodologice în aplicarea articolului 18 din titlul VII al legii se introduce un nou capitol, capitolul V^1, cu următorul cuprins:
  "CAPITOLUL V^1
  Valorificarea titlurilor de despăgubire. Stabilirea algoritmului de atribuire a acţiunilor emise de Fondul "Proprietatea"
  Secţiunea 1
  Valorificarea titlurilor de despăgubire
  Art. 18^1 din titlul VII al legii:
  (1) Titlurile de despăgubire pot fi valorificate de deţinătorii acestora într-una din modalităţile prevăzute în prezenta secţiune.
  (2) Dacă titlul de despăgubire individual este emis pentru o sumă de maxim 500.000 lei, titularul acestuia are posibilitatea să solicite fie realizarea conversiei acestuia în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", fie acordarea de despăgubiri în numerar, fie parte în acţiuni, parte în numerar.
  (3) Dacă titlul de despăgubire individual este emis pentru o sumă care depăşeşte 500.000 lei, titularul acestuia are două posibilităţi de valorificare a titlurilor de despăgubire, în funcţie de opţiunea sa:
  a) să solicite primirea exclusiv de acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" sau
  b) să solicite primirea de titluri de plată, în condiţiile art. 14^1 şi cu respectarea termenelor şi a limitărilor prevăzute la art. 3 lit. h) din lege şi, până la concurenţa despăgubirii totale acordate prin titlul sau titlurile de despăgubire, acţiuni emise de Fondul "Proprietatea".
  (4) Titlurile de despăgubire se valorifică în termen de 3 ani de la data emiterii, care însă nu expiră mai devreme de 12 luni de la prima şedinţă de tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul "Proprietatea".
  Norme metodologice:
  În vederea valorificării titlurilor de despăgubire, persoana îndreptăţită va depune o cerere la Direcţia pentru acordarea despăgubirilor în numerar din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, al cărei conţinut va fi afişat pe site-ul acesteia şi care va conţine următoarele elemente:
  - opţiunea expresă pentru una dintre modalităţile de despăgubire prevăzute la art. 18^1 din lege;
  - opţiunea pentru anularea conversiei în acţiuni, în cazul titlurilor de despăgubire emise până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 (în aceste cazuri Direcţia va transmite depozitarului central un exemplar al titlului de plată, însoţit de cererea persoanei care are calitatea de acţionar al Fondului "Proprietatea" de anulare a conversiei şi, respectiv, de o adresă din care să rezulte numărul de acţiuni ce urmează să fie transferat din contul persoanei care solicită anularea conversiei în contul Ministerului Economiei şi Finanţelor).
  Persoana îndreptăţită va anexa la cerere următoarele:
  - titlul de despăgubire în original;
  - certificatul de acţionar al Fondul "Proprietatea", în original, dacă acesta a fost emis;
  - în cazul în care există mai mulţi beneficiari, se va depune, de asemenea, procură notarială (în original) prin care toţi beneficiarii împuternicesc pe unul dintre ei sau o terţă persoană să realizeze opţiunea pentru titlu de plată ori titlu de conversie, respectiv act notarial (original sau în copie legalizată) ori hotărâre definitivă şi irevocabilă a instanţei judecătoreşti cu privire la cotele în care vor fi împărţite despăgubirile între beneficiari (prin act notarial se înţelege: certificat de moştenitor, contract de partaj voluntar sau declaraţie prin care se face împărţirea în cote);
  - copii ale actelor de identitate a persoanei/persoanelor titulare şi a persoanei împuternicite;
  - dovada deschiderii unui cont bancar (în care vor fi virate despăgubirile băneşti, dacă este cazul) la o bancă comercială sau la C.E.C. (dovada se va face prin documentul ştampilat, în original sau în copie, emis de bancă la deschiderea contului, cu specificarea codului IBAN şi a sucursalei de bancă);
  - declaraţie pe propria răspundere a titularului/titularilor din care să reiasă dacă s-au efectuat acte de dispoziţie sau constituire de garanţii asupra acţiunilor emise la Fondul "Proprietatea" (în cazul persoanelor cărora li s-au emis acţiuni până la data intrării în vigoare a ordonanţei);
  - declaraţie pe propria răspundere a titularului/titularilor din care să reiasă dacă s-au efectuat acte de cesiune (dispoziţie) a drepturilor rezultate din dispoziţia entităţii învestite cu soluţionarea notificării/cererii prin care s-a propus acordarea de despăgubiri; în situaţia în care s-a efectuat o cesiune parţială, se vor indica cotele în limita cărora s-a făcut cesiunea;
  - declaraţie pe propria răspundere a titularului/titularilor din care să reiasă dacă a/au contestat în instanţă titlul de despăgubire emis de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor;
  - dosar plic.
  Art. 18^2 din titlul VII al legii:
  În cazul prevăzut la art. 18^1 alin. (2), titularul titlului de despăgubire va proceda astfel:
  a) dacă optează pentru primirea exclusiv de despăgubiri în numerar, se prezintă, personal sau prin mandatar cu procură autentică, la Direcţie, care, după reţinerea titlului de despăgubire în original, îi va transfera despăgubirea în numerar în termen de 15 zile calendaristice de la data existenţei disponibilităţilor financiare;
  b) dacă optează pentru valorificarea titlului de despăgubire exclusiv prin conversia acestuia în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", se prezintă, personal sau prin mandatar cu procură autentică, la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, care în baza solicitării exprese a persoanei despăgubite şi după reţinerea titlului de despăgubire în original, dispune realizarea conversiei acestuia în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" şi instructează depozitarul central al acţiunilor emise de Fondul "Proprietatea" să înregistreze persoana despăgubită în registrul acţionarilor Fondului "Proprietatea".
  c) dacă optează pentru primirea de despăgubiri în numerar şi acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", se prezintă, personal sau prin mandatar cu procură autentică, la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor care, după reţinerea titlului de despăgubire în original, eliberează un titlu de plată pentru suma solicitată de persoana despăgubită şi un titlu de conversie, pentru diferenţa dintre valoarea înscrisă în titlul de despăgubire şi valoarea înscrisă în titlul de plată. Titlul de plată va fi valorificat conform lit. a), iar titlul de conversie se va valorifica conform lit. b).
  Norme metodologice:
  18^2.1. După primirea cererilor însoţite de documentele prevăzute de prezentele norme metodologice, Direcţia pentru acordarea despăgubirilor în numerar le va analiza şi, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege, vicepreşedintele care coordonează această direcţie va dispune:
  a) emiterea unui titlu şi plata despăgubirilor băneşti în numerar către persoana/persoanele îndreptăţită/îndreptăţite, în termen de 15 zile de la existenţa disponibilităţilor financiare, dacă persoana îndreptăţită a optat exclusiv pentru această măsură, în conformitate cu prevederile art. 18^2 lit. a) din lege;
  b) realizarea conversiei în acţiuni, instructând depozitarul central al acţiunilor Fondului "Proprietatea" să înregistreze persoana îndreptăţită în registrul acţionarilor în conformitate cu prevederile art. 18^2 lit. b) din lege;
  c) emiterea unui titlu de plată şi a unuia de conversie în situaţia în care persoana îndreptăţită optează pentru primirea de despăgubiri în numerar şi acţiuni la Fondul "Proprietatea" în conformitate cu prevederile art. 18^2 lit. c) din lege.
  18^2.2. În situaţia în care documentaţia este incompletă, Direcţia va solicita completarea acesteia, urmând ca cererea să fie soluţionată după depunerea de către persoana îndreptăţită a actelor solicitate. Data de referinţă pentru aplicarea pct. 18^2.4 din prezentele norme metodologice va fi data completării dosarului.
  18^2.3. În cazul prevăzut la art. 18^2 lit. b) şi c), Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor va înainta un exemplar al titlului de conversie, însoţit de o adresă către depozitarul central, adresă în care se va preciza numărul de acţiuni cuvenit titularului/titularilor dreptului la despăgubire, în vederea înregistrării persoanei despăgubite în registrul acţionarilor Fondului "Proprietatea".
  18^2.4. În vederea acordării despăgubirilor băneşti şi/sau în acţiuni, Direcţia pentru acordarea despăgubirilor în numerar din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor va emite titlurile de plată şi, respectiv, de conversie în ordinea înregistrării cererilor de opţiune a persoanelor îndreptăţite a primi despăgubiri, cereri însoţite de toate documentele necesare, prevăzute de prezentele norme metodologice la art. 18^1.
  18^2.5. Prin derogare de la prevederile pct. 18^2.4, în cazuri excepţionale, temeinic motivate (cazuri medicale, cazuri sociale etc., dovedite prin înscrisuri), Direcţia pentru acordarea despăgubirilor în numerar din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor va putea emite cu prioritate titluri de plată şi/sau titluri de conversie.
  ....................................................................
  Art. 18^5 din titlul VII al legii:
  (1) Titlurile de despăgubire emise pe numele mai multor persoane se valorifică în condiţiile menţionate la art. 18^1-18^4, cu luarea în considerare a următoarelor reguli:
  a) dacă titlul de despăgubire este emis pentru o sumă de maxim 500.000 lei, titularii titlului de despăgubire pot opta pentru soluţia prevăzută la art. 18^2 lit. a) şi/sau pentru cea de la art. 18^2 lit. b), dar numai dacă toţi titularii titlului de despăgubire sunt de acord cu aceeaşi soluţie de despăgubire. Indiferent de soluţia de despăgubire exprimată, aceştia vor desemna un reprezentant unic şi comun, căruia i se transferă despăgubirea în numerar;
  b) dacă titlul de despăgubire este emis pentru o sumă care depăşeşte 500.000 lei, titularii titlului de despăgubire pot opta exclusiv pentru soluţia prevăzută la art. 18^1 alin. (3), dar numai dacă toţi titularii titlului de despăgubire sunt de acord cu aceeaşi soluţie de despăgubire. Indiferent de soluţia de despăgubire exprimată, aceştia vor desemna un reprezentant unic şi comun, căruia i se transferă despăgubirea în numerar. Dacă aceeaşi persoană deţine, singură sau împreună cu alte persoane, titluri de despăgubire, având ca obiect acelaşi imobil, şi optează atât pentru primirea de titluri de plată, cât şi pentru primirea de titluri de conversie, titlul de plată se va emite până la concurenţa sumei de 500.000 lei, indiferent de numărul titlurilor de despăgubire emise, pentru diferenţa dintre valoarea înscrisă în titlurile de despăgubire şi titlul de plată emis, urmând a-i fi emis un titlu de conversie.
  (2) Dacă până la valorificarea titlului de despăgubire emis pe numele mai multor persoane se stabileşte cota de proprietate care revine fiecăreia, fiecare din aceste persoane are posibilitatea de valorificare în condiţiile aplicabile titlurilor individuale de despăgubire.
  Norme metodologice:
  18^5.1. În situaţia prevăzută la art. 18^5 alin. (1) lit. b) din lege, dacă cererea de restituire pentru un anumit imobil (teren şi/sau construcţie) a fost soluţionată prin mai multe dispoziţii/decizii emise de către entităţi diferite, dosarele de despăgubire vor fi conexate şi se va emite un singur titlu de plată, în cuantum de până la 500.000 lei. Conexarea va fi dispusă de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi va avea în vedere identitatea de imobil.
  Aceeaşi măsură se aplică şi în cazul titlurilor de despăgubire emise ca urmare a conversiei titlurilor de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare, emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare.
  18^5.2. În situaţia prevăzută la art. 18^5 alin. (2) din lege, cota de proprietate care revine fiecărui titular al dreptului la despăgubire se stabileşte prin act de partaj voluntar autentificat sau prin hotărâre judecătorească de partaj definitivă şi irevocabilă. În ambele cazuri, actul de partaj trebuie depus anterior emiterii titlului de plată şi/sau de conversie.
  ..................................................................."
  6. Punctele 19.1-19.3 din Normele metodologice în aplicarea articolului 19 din titlul VII al legii se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Restituirea Proprietăţilor,
  Ingrid Zaarour
  p. Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  Bucureşti, 6 februarie 2008.
  Nr. 128.
  ---------