ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 19 aprilie 2006
pentru modificarea art. XVII alin. (3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 20 aprilie 2006  Având în vedere faptul că termenul prevăzut la art. XVII alin. (3) din Legea nr. 161/2003 expiră la data de 21 aprilie 2006, iar o parte din funcţionarii publici aflaţi sub incidenţa dispoziţiilor menţionate nu au reuşit, din motive obiective şi neimputabile lor, să absolve programele de formare specializată şi perfecţionare în administraţia publică, cu durata de minimum un an, raporturile de serviciu ale acestora vor înceta de drept la data de 21 aprilie 2006, fapt ce ar crea disfuncţionalităţi majore în activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice într-un moment în care România are nevoie de eficienţă şi stabilitate în administraţia publică,
  luând în considerare faptul că toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Alineatul (3) al articolului XVII din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Funcţionarii publici reîncadraţi în funcţii publice conform alin. (2) îşi păstrează funcţiile publice deţinute, dacă până la data de 31 decembrie 2008 au absolvit programele de formare specializată şi perfecţionare în administraţia publică, organizate de Institutul Naţional de Administraţie, sau o formă de învăţământ postuniversitar, cu durata de minimum un an, în ţară sau în străinătate, ori au dobândit titlul ştiinţific de doctor în specialitatea funcţiei publice respective."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Bucureşti, 19 aprilie 2006.
  Nr. 31.
  -----------