ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 2 aprilie 2021
  În contextul crizei provocate de COVID-19, Comisia Europeană a instituit un mecanism de redresare și reziliență pentru a furniza un sprijin financiar eficace și semnificativ menit să accelereze implementarea reformelor sustenabile și a investițiilor publice conexe în statele membre.
  Mecanismul de redresare și reziliență a intrat în vigoare la data de 19 februarie 2021, în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 57 din 18 februarie 2021.
  Pentru a se asigura asumarea responsabilității la nivel național și concentrarea pe reformele și investițiile relevante, statele membre care doresc să primească sprijin trebuie să transmită Comisiei Europene un plan de redresare și reziliență care să fie motivat și justificat în mod corespunzător.
  Conform art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului, România trebuie să transmită oficial planul de redresare și reziliență, până la 30 aprilie, printr-un singur document integrat.
  Ținând cont de faptul că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a programului de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată pentru a asigura transmiterea Planului național de redresare și reziliență în termenul prevăzut de regulamentul menționat anterior,
  în lipsa acestor măsuri, aprobarea Planului național de redresare și reziliență de către Comisia Europeană ar fi supusă riscului neîncadrării în termenele asumate de către România,
  întrucât împrejurările de față vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare ce nu suferă amânare, astfel încât se impune reglementarea unor măsuri în domeniul fondurilor europene,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 7 septembrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:
  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
  privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
  2. La articolul 1, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Planul național de redresare și reziliență al României, denumit în continuare PNRR, este documentul strategic al României care fundamentează prioritățile de reformă și domeniile de investiții pentru aplicarea Mecanismului de redresare și reziliență - MRR la nivel național. Sursa de finanțare este reprezentată de fondurile alocate pentru România în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobat prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului. Scopul final al PNRR este să accelereze implementarea reformelor sustenabile și a investițiilor publice conexe, respectiv asigurarea ameliorării stării economiei naționale după criza generată de COVID-19, creșterea economică și crearea de locuri de muncă necesare pentru incluziunea forței de muncă, sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale pentru promovarea creșterii durabile.(2) PNRR are structura stabilită conform Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului și face obiectul procedurilor de negociere cu Comisia Europeană.(3) Guvernul aprobă prin memorandum mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, pentru a desfășura procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării PNRR și a cererii de împrumut prevăzute la art. 14 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului, și mandatarea Ministerului Finanțelor, denumit în continuare MF, pentru a desfășura procedurile de negociere la nivelul Consiliului Uniunii Europene.
  3. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Procedurile de negociere prevăzute la alin. (3) sunt coordonate de către prim-ministru. (3^2) După aprobarea la nivelul Uniunii Europene, PNRR va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.4. La articolul 1 alineatul (4), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) să fie proiecte mature, cu angajamente ferme din partea beneficiarilor finali de încheiere a contractelor de achiziție publică și/sau a contractelor sectoriale, după caz, până la sfârșitul anului 2022, pentru minimum 70% din valoarea alocată, respectiv la sfârșitul anului 2023, pentru restul valorii alocate;
  (la 04-10-2021, Litera a) din Alineatul (4) al Articolului 1, Punctul 4. , Articolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 30 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 01 octombrie 2021 )

  ...............................
  c) Abrogată.
  (la 04-10-2021, Litera c) din Alineatul (4) al Articolului 1, Punctul 4. , Articolul I a fost abrogată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 30 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 01 octombrie 2021 )
  4^1. La articolul 1 alineatul (4), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
  b^1) să fie notificate de către beneficiari către MIPE înainte de încheierea contractului de finanțare, în vederea verificării încadrării în prevederile din Regulamentul (UE) 2021/241;

  (la 04-10-2021, Articolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 30 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 01 octombrie 2021 )
  5. La articolul 1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Contractarea împrumutului astfel cum rezultă din valoarea costurilor totale estimate ale PNRR prevăzută la alin. (3) se face cu respectarea legislației în vigoare privind datoria publică, obligațiile de rambursare fiind stabilite în sarcina MF, fără a fi transferate ministerelor sau autorităților/autorităților locale coordonatoare de reforme, care vor primi finanțare totală în conformitate cu acordurile de finanțare.
  (la 04-10-2021, Alineatul (5) din Articolul 1, Punctul 5. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 30 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 01 octombrie 2021 )
  6. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Se alocă Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Planul național de redresare și reziliență, un procent din bugetul PNRR, în limitele negociate cu Comisia Europeană, corespunzător alocărilor aprobate pentru granturi pentru fiecare componentă în parte, pentru acoperirea cheltuielilor legate de monitorizare, control, audit și evaluare, care sunt necesare pentru gestionarea PNRR și îndeplinirea obiectivelor acestuia, în special cele legate de studii, reuniunile experților, consultarea părților interesate, acțiunile de informare și comunicare, inclusiv acțiunile incluzive de sensibilizare, și comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea au legătură cu obiectivele PNRR, cheltuielile cu rețelele informatice care se concentrează pe prelucrarea și schimbul de informații, instrumentele corporative de tehnologie a informației și toate celelalte cheltuieli cu asistența tehnică și administrativă suportate de Comisie pentru gestionarea mecanismului. Cheltuielile acoperă, de asemenea, costurile altor activități de sprijin, de natura controlului calității și monitorizării proiectelor pe teren, costurile aferente consilierilor la nivelul tehnic, precum și pe cele ale experților pentru evaluarea și implementarea reformelor și a investițiilor.
  (la 04-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 2 , Punctul 6. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 30 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 01 octombrie 2021 )
  (2) Din alocarea prevăzută la alin. (1), în baza acordurilor de finanțare pentru implementarea reformelor, respectiv a componentelor aferente, încheiate între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și ministerele responsabile de implementarea reformelor, ministerele responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor, respectiv cu Secretariatul General al Guvernului, în cazul în care este responsabil de implementare de reforme sau de componente aferente reformelor, precum și ministerele care au în subordine/coordonare/sub autoritate entități responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor, se stabilesc sumele pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv cheltuieli de salarizare, care sunt necesare pentru gestionarea PNRR și îndeplinirea obiectivelor acestuia, în special cele legate de studii, reuniunile experților, consultarea părților interesate, acțiunile de informare și comunicare, inclusiv acțiunile incluzive de sensibilizare, și comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea au legătură cu obiectivele PNRR, cheltuielile cu rețelele informatice care se concentrează pe prelucrarea și schimbul de informații, instrumentele corporative de tehnologie a informației și toate celelalte cheltuieli cu asistența tehnică și administrativă suportate de Comisie pentru gestionarea mecanismului. Cheltuielile acoperă, de asemenea, costurile altor activități de sprijin, de natura controlului calității și monitorizării proiectelor pe teren, costurile aferente consilierilor la nivelul tehnic, precum și pe cele ale experților pentru evaluarea și implementarea reformelor și a investițiilor.
  6^1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) Beneficiarii finali pot derula procedurile de atribuire a contractelor de execuție lucrări, asistență tehnică, dirigenție de șantier și a altor categorii de contracte necesare implementării proiectelor de investiții publice și pot încheia contractele mai sus stipulate, înainte de aprobarea finanțării proiectului din PNRR. Proiectele vor fi considerate eligibile dacă procedurile de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de execuție lucrări, asistență tehnică, dirigenție de șantier și a altor categorii de contracte necesare implementării proiectelor se află în desfășurare sau au lucrările de execuție începute, dar nefinalizate.

  (la 04-10-2021, Articolul I a fost completat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 30 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 01 octombrie 2021 )
  7. La articolul 3, alineatele (2)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Abrogat.
  (la 04-10-2021, Alineatul (2) din Articolul 3, Punctul 7. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 30 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 01 octombrie 2021 )
  (3) După aprobarea PNRR potrivit procedurilor la nivel european, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene încheie, în termen de maximum 60 de zile, acorduri de finanțare pentru implementarea reformelor și/sau acorduri de finanțare pentru implementarea componentelor aferente reformelor, în limita bugetelor aprobate pentru fiecare domeniu al reformelor sau componentelor aferente reformelor, la care se adaugă, după caz, un procent de supracontractare de maximum 30%, cu ministerele responsabile de implementarea reformelor, ministerele, autoritățile locale și județene responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor, respectiv cu Secretariatul General al Guvernului, în cazul în care este responsabil de implementare de reforme sau de componente aferente reformelor, precum și cu ministerele sau autoritățile locale și județene care au în subordine/coordonare/sub autoritate entități responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor.
  (la 04-10-2021, Alineatul (3) din Articolul 3, Punctul 7. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 30 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 01 octombrie 2021 )
  (4) Beneficiarii finali de fonduri din PNRR pot încheia contracte de achiziție publică/sectoriale, după caz, pentru proiectele de infrastructură finanțate din PNRR, atât înainte, cât și după încheierea contractelor de finanțare/acordurilor de finanțare.
  (la 04-10-2021, Alineatul (4) din Articolul 3, Punctul 7. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 30 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 01 octombrie 2021 )
  8. La articolul 3, alineatul (5) se abrogă. 9. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Pentru elaborarea, negocierea, aprobarea și implementarea PNRR, funcționează în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene o structură de specialitate, conform Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare.(1^1) Pentru elaborarea și implementarea componentei PNRR și a altor proiecte cu finanțări europene și naționale funcționează în cadrul Ministerului Energiei o structură de specialitate, conform Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările ulterioare.
  (la 04-10-2021, Articolul 4 din Punctul 9. , Articolul I a fost completat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 30 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 01 octombrie 2021 )
  (2) Personalul prevăzut la alin. (1) și (1^1) beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, fiind aplicabile prevederile art. 17 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în limita cheltuielilor de personal aprobate prin legea bugetului de stat.
  (la 04-10-2021, Alineatul (2) din Articolul 4 , Punctul 9. , Articolul I a fost modificat de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 30 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 01 octombrie 2021 )
  (3) Pentru derularea procedurilor de auditare a PNRR funcționează în cadrul Autorității de Audit o structură de specialitate. Atribuțiile și numărul de personal se stabilesc potrivit reglementărilor proprii ale Curții de Conturi.
  (la 04-10-2021, Articolul 4 din Punctul 9. , Articolul I a fost completat de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 30 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 01 octombrie 2021 )
  (4) Personalul prevăzut la alin. (3) beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, fiind aplicabile prevederile art. 17 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în limita cheltuielilor de personal aprobate prin legea bugetului de stat.
  (la 04-10-2021, Articolul 4 din Punctul 9. , Articolul I a fost completat de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 30 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 01 octombrie 2021 )
  (5) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice se aplică corespunzător și pentru personalul prevăzut la alin. (1), (1^1) și (3).
  (la 04-10-2021, Articolul 4 din Punctul 9. , Articolul I a fost completat de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 30 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 01 octombrie 2021 )
  10. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) La nivelul ministerelor responsabile de implementarea reformelor, ministerelor responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor, respectiv la nivelul Secretariatului General al Guvernului, în cazul în care este responsabil de implementare de reforme sau de componente aferente reformelor, precum și al ministerelor care au în subordine/coordonare/sub autoritate entități responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor, se organizează, în limita cheltuielilor de personal aprobate prin legea bugetului de stat, structuri de specialitate ale căror atribuții vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, respectiv act administrativ intern.(2) Personalul care face parte din structurile prevăzute la alin. (1) beneficiază de prevederile art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
  10^1. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 7^1
  (1) Se constituie Comitetul interministerial de coordonare a PNRR, coordonat de un președinte și un vicepreședinte, prim-ministrul, respectiv ministrul investițiilor și proiectelor europene, care va avea în componență MIPE, MF, coordonatorii de reformă. (2) La ședințele Comitetului interministerial de coordonare a PNRR vor avea posibilitatea să participe ca invitați senatori și deputați, precum și președinții comisiilor de afaceri europene ale Parlamentului, precum și reprezentanți ai autorităților publice locale și județene, corespunzător subiectelor supuse dezbaterii.(3) Comitetul interministerial de coordonare a PNRR va avea secretariatul asigurat de către structura de specialitate din cadrul MIPE și se va întruni trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. Comitetul va avea menirea de a examina progresul în implementarea investițiilor și reformelor și de a iniția eventualele măsuri necesare în cazul constatării unor întârzieri majore sau în cazul în care se constată necesitatea reevaluării unor obiective. Totodată, la nivelul comitetului se vor pune în discuție delimitările de finanțare între PNRR și fondurile structurale și de investiții europene (FESI).(4) MIPE supune dezbaterii Comitetului interministerial de coordonare a PNRR, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, stadiul implementării planului, eventualele blocaje intervenite, măsuri de remediere identificate. (5) În scopul asigurării unei monitorizări eficiente a PNRR și a implicării partenerilor sociali și societății civile în urmărirea progresului PNRR și al reformelor se constituie un comitet de monitorizare, având ca membri organizații neguvernamentale selectate prin apel de candidaturi de către MIPE, în baza gradului de reprezentativitate al acestora, alături de care se vor regăsi similar sindicate și patronate, precum și structuri asociative ale administrației publice locale, respectiv Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Asociația Municipiilor din România, Asociația Orașelor din România, Asociația Comunelor din România, precum și alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii. (6) Reuniunile Comitetului de monitorizare vor avea loc trimestrial și în cadrul lor va avea loc informarea membrilor cu privire la stadiul implementării PNRR, consultarea membrilor în scopul identificării de soluții în eventualitatea unor blocaje în implementarea reformelor și a PNRR, precum și dezbaterea altor aspecte care reies din procesul de implementare efectivă. Procedura de organizare și funcționare se stabilește prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la aprobarea PNRR de către Comisia Europeană.

  (la 04-10-2021, Articolul I a fost completat de Punctul 12, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 30 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 01 octombrie 2021 )
  11. Articolele 8 și 9 se abrogă. 11^1. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 10
  (1) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale și/sau Serviciul Român de Informații prin Centrul Național Cyberint, asigură dezvoltarea unui sistem informatic de management al PNRR care răspunde cerințelor prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241, cu contribuția structurilor utilizatoare, deținând în condițiile legii toate drepturile asupra acestui sistem, inclusiv codul sursă.

  (la 04-10-2021, Articolul I a fost completat de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 231 din 30 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 01 octombrie 2021 )
  12. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 11

  Măsurile de implementare a PNNR, inclusiv cele care se referă la cadrul instituțional și financiar, vor fi reglementate în termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (3^2).
  13. În tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma „Planul național de relansare și reziliență“ se înlocuiește cu sintagma ,,Planul național de redresare și reziliență“, iar sintagma ,,Ministerul Fondurilor Europene“ se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene“.


  Articolul II

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 7 septembrie 2020, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Cristian Ghinea
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare

  București, 31 martie 2021.
  Nr. 24.
  ----