HOTĂRÂRE nr. 748 din 11 iulie 2007
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, denumită în continuare Autoritate, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale.
  (2) Autoritatea are sediul în municipiul Bucureşti, str. Georges Clemenceau nr. 5, sectorul 1.
  (3) Finanţarea Autorităţii se realizează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.


  Articolul 2

  (1) Autoritatea coordonează şi realizează strategia şi politica Guvernului în domeniul protecţiei consumatorilor, acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor.
  (2) Autoritatea are ca principale obiective:
  1. asigurarea armonizării cadrului legislativ naţional cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul protecţiei consumatorilor;
  2. desfăşurarea activităţii de informare şi educare a cetăţenilor privind drepturile pe care le au în calitate de consumatori;
  3. evaluarea efectelor pe piaţă ale sistemelor de supraveghere a produselor şi serviciilor destinate consumatorilor;
  4. efectuarea activităţii de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi de expertizare a acestora şi a pietrelor preţioase;
  5. autorizarea persoanelor fizice şi juridice, în condiţiile legii, să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase;
  6. asigurarea, ca autoritate desemnată, a aplicării Programului de atestare a procesului Kimberley.


  Articolul 3

  (1) Autoritatea are următoarele atribuţii principale:
  1. participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale de specialitate cu atribuţii în domeniu şi cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor, asigurând corelarea acesteia cu cea existentă în Uniunea Europeană;
  2. propune Guvernului spre adoptare şi avizează proiecte de acte normative în domeniul protecţiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul şi comercializarea produselor, precum şi cu privire la prestarea serviciilor, astfel încât acestea să nu pună în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori să afecteze drepturile şi interesele lor legitime;
  3. elaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice, proceduri privind obiectivele, condiţiile şi modul de colaborare în desfăşurarea activităţii de protecţie a consumatorilor;
  4. participă la realizarea programelor interne şi internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor, colaborând cu organizaţii şi instituţii din ţară şi din străinătate, conform competenţelor ce îi revin potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
  5. prezintă informări periodice Guvernului şi organelor administraţiei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor;
  6. controlează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piaţă la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii şi în unităţile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum şi la documentele referitoare la acestea; în cazul produselor alimentare se exceptează efectuarea de controale tematice la producători, precum şi efectuarea de controale igienico-sanitare şi sanitarveterinare;
  7. constată contravenţii şi dispune măsuri de limitare a consecinţelor producerii, prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare şi servicii care nu sunt în concordanţă cu dispoziţiile legale din domeniile de activitate ale Autorităţii, prin aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege; sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale;
  8. controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piaţă sunt însoţite de documentele prevăzute de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere metrologic;
  9. solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare, a licenţei de fabricaţie ori a certificatului de clasificare, în condiţiile legii;
  10. coordonează schimbul rapid de informaţii cu instituţiile şi organele competente, naţionale şi internaţionale, privind produsele şi serviciile care reprezintă risc pentru sănătatea şi securitatea consumatorilor;
  11. sesizează factorii de decizie şi operatorii implicaţi în sistemul de certificare a calităţii produselor şi serviciilor, în baza constatărilor proprii şi a informaţiilor primite de la organismele neguvernamentale şi de la consumatori, cu privire la neconformităţile produselor şi serviciilor destinate consumului populaţiei în raport cu documentele de certificare şi propune îmbunătăţirea sau elaborarea de reglementări în domeniu;
  12. efectuează analize şi încercări în laboratoarele acreditate conform legii sau în laboratoare proprii ori agreate;
  13. efectuează sau finanţează studii şi teste comparative cu privire la calitatea produselor şi serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunoştinţă publicului;
  14. desfăşoară activităţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor; editează publicaţii de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor;
  15. sprijină asociaţiile de consumatori în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de lege;
  16. sprijină asociaţiile de consumatori în acţiunea de înfiinţare şi funcţionare a centrelor de consultanţă, informare şi educare a consumatorilor;
  17. informează permanent consumatorii asupra produselor şi serviciilor care prezintă riscuri pentru sănătatea şi securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice;
  18. primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, precum şi sesizările persoanelor fizice sau juridice cu privire la încălcarea drepturilor consumatorilor, în condiţiile legii;
  19. desfăşoară activităţi de pregătire a specialiştilor în domeniul protecţiei consumatorilor;
  20. acordă consultanţă de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor pentru persoane juridice;
  21. stabileşte şi percepe taxe şi tarife pentru efectuarea de analize, încercări, expertizări, certificări de laborator, autorizări, consultanţă, cursuri de pregătire, specializare sau perfecţionare, alte servicii prestate în condiţiile legii;
  22. fundamentează şi propune în proiectul de buget resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competenţă;
  23. urmăreşte, potrivit legii, legalitatea publicităţii pentru produsele şi serviciile destinate consumatorilor;
  24. autorizează operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase;
  25. stabileşte şi aprobă mărcile utilizate de producătorii interni, importatori sau, după caz, de comercianţi, pe bază de tarife proprii, precum şi marca proprie de certificare;
  26. efectuează expertize ale metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, în condiţiile legii;
  27. suplimentar faţă de procesul de notificare a măsurilor naţionale care transpun directive comunitare, Autoritatea comunică Comisiei Europene măsurile legislative adoptate în domeniile guvernate de directivele comunitare transpuse, potrivit domeniilor sale de responsabilitate.
  (2) Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.


  Articolul 4

  În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Autoritatea colaborează cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu organismele neguvernamentale.


  Articolul 5

  (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, ale căror funcţii sunt asimilate cu funcţia de secretar de stat şi, respectiv, subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru.
  (2) Preşedintele Autorităţii este ordonator secundar de credite.
  (3) Preşedintele Autorităţii conduce întreaga activitate a acesteia şi o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii naţionale şi internaţionale şi cu persoane juridice şi fizice române şi străine. Preşedintele participă ca invitat la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme din domeniul protecţiei consumatorilor.
  (4) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Autorităţii emite ordine şi instrucţiuni. Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii.
  (5) Vicepreşedintele îndeplineşte atribuţiile şi însărcinările care îi sunt delegate de preşedinte prin ordin.


  Articolul 6

  (1) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui, se pot organiza şi alte servicii, precum şi birouri şi colective temporare.
  (2) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Autorităţii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia, care se aprobă prin ordin al preşedintelui.
  (3) Numărul maxim de posturi în aparatul central al Autorităţii este de 136, exclusiv demnitarii.
  (4) Autoritatea are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii, care îndeplineşte atribuţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi orice alte atribuţii încredinţate de preşedinte.
  (5) În cazul în care preşedintele nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acestea sunt îndeplinite de vicepreşedinte.


  Articolul 7

  (1) Autoritatea are în subordine 12 inspectorate regionale pentru protecţia consumatorilor, ca entităţi cu personalitate juridică, a căror structură organizatorică include oficiile judeţene pentru protecţia consumatorilor şi Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti, ca entităţi fără personalitate juridică. În subordinea Autorităţii se află ca instituţie cu personalitate juridică şi Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti. Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Entităţile cu personalitate juridică din subordinea Autorităţii sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  (2) Inspectoratele regionale pentru protecţia consumatorilor sunt conduse de inspectori şefi care au calitatea de ordonatori terţiari de credite.
  (3) Numărul maxim de posturi pentru inspectoratele regionale pentru protecţia consumatorilor este de 690.
  (4) Oficiile judeţene pentru protecţia consumatorilor şi Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti se reorganizează prin ordin al preşedintelui Autorităţii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, şi sunt coordonate de inspectori şefi adjuncţi.
  (5) În structura Inspectoratului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Bucureşti-Ilfov funcţionează Laboratorul pentru analiza calităţii vinurilor şi băuturilor alcoolice.
  (6) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru unităţile subordonate, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii.


  Articolul 8

  (1) Autoritatea are în dotare 5 autoturisme cu un consum lunar normat de 360 litri/autoturism.
  (2) Inspectoratele regionale pentru protecţia consumatorilor împreună cu oficiile pentru protecţia consumatorilor din structura acestora pot deţine în dotare pentru desfăşurarea activităţilor specifice un număr total de 95 de autoturisme, cu un consum normat lunar de 360 litri/autoturism.
  (3) Direcţia metale preţioase şi pietre preţioase poate avea în dotare 3 autoturisme şi o autospecială blindată pentru transportul de valori, cu un consum normat lunar de 360 litri/autoturism.


  Articolul 9

  În exercitarea atribuţiilor de serviciu personalul împuternicit al Autorităţii are dreptul să aplice sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu, în condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul 10

  Personalul Autorităţii împuternicit să efectueze controale şi verificări răspunde de păstrarea secretului profesional în legătură cu aspectele tehnologice, economice şi comerciale de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu.


  Articolul 11

  Contravaloarea mărfurilor şi a eşantioanelor prelevate în cadrul acţiunilor de control efectuate potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri, precum şi a cheltuielilor ocazionate de încercarea şi verificarea produselor în laboratoare se suportă de Autoritate, dacă în urma controlului nu se constată vinovăţia operatorului economic. În caz contrar cheltuielile se suportă de operatorul economic.


  Articolul 12

  În scopul realizării rolului şi atribuţiilor ce îi revin, Autoritatea poate beneficia de consultanţă şi asistenţă din ţară sau din străinătate, precum şi de programe de formare şi perfecţionare profesională a personalului său, în limita fondurilor bugetare acordate sau a altor surse atrase din ţară sau străinătate, potrivit legii.


  Articolul 13

  (1) Personalul oficiilor judeţene pentru protecţia consumatorilor şi al Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti se preia de către inspectoratele regionale în a căror rază teritorială se află, conform anexei nr. 2.
  (2) Inspectoratele regionale preiau de la oficiile judeţene pentru protecţia consumatorilor, respectiv Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti, pe bază de protocol de predare-preluare, clădirile, spaţiile şi terenurile aferente, precum şi toate celelalte bunuri aflate în patrimoniu, necesare desfăşurării activităţii specifice, inclusiv fondurile financiare, existente la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 14

  Autoritatea se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.


  Articolul 15

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 16

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN-POPESCU TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ,
  turism şi profesii liberale,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Protecţia Consumatorilor,
  Dan Vlaicu
  Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 11 iulie 2007.
  Nr. 748.


  Anexa 1
      Numărul maxim de posturi = 136, exclusiv demnitarii

                              STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
              a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

                                   ┌───────────────┐
                                   │ │
                                   │ Preşedinte │
                                   │ │
                                   └────────┬──────┘
                                            │
                                            │ ┌────────────────────────┐
                                            │ ┌────┤ Direcţia economică, │
                                            │ │ │ investiţii şi resurse │
                                            │ │ └────────────────────────┘
                                            │ │
                                            │ │
    ┌─────────────────┐ │ │ ┌────────────────────────┐
    │Secretar General │ │ │ │Serviciul informatizare,│
    │ ├─────────────────────┼─────┼────┤ relaţii cu publicul şi │
    └────────┬────────┘ │ │ │ mass-media │
             │ │ │ └────────────────────────┘
             │ │ │
             │ │ │
             │ │ │ ┌────────────────────────┐
             │ │ │ │ │
             │ │ └────┤ Compartiment Audit │
             │ │ │ │
             │ │ └────────────────────────┘
             │ │
             │ │
             │ │
             │ │
             │ │
             │ ┌──────┴────────┐
             │ │ │
             │ │ Vicepreşedinte│
             │ │ │
             │ └──────┬────────┘
             │ │
             │ │
        ┌────┴──────────┐ ┌────┴────────┐
        │ │ │ │
        │ │ │ │
        │ │ │ │
   ┌────┴──────┐ ┌──────┴───────┐ ┌────┴─────┐ ┌─────┴───────┐
   │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia │
   │integrare │ │ juridică, │ │ Metale │ │supraveghere │
   │europeană, │ │ contencios │ │Preţioase │ │şi consiliere│
   │parteneriat│ │administrativ │ │şi Pietre │ │ servicii şi │
   │şi relaţii │ │şi legislaţie │ │Preţioase │ │ produse │
   │ externe │ │ │ │ │ │ │
   └───────────┘ └──────────────┘ └──────────┘ └─────────────┘


  Anexa 2
  ENTITĂŢI CU PERSONALITATE JURIDICĂ
  care funcţionează în subordinea
  Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
  I. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  1. Inspectoratul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Iaşi, care grupează judeţele Botoşani, Suceava, Iaşi, Neamţ, cu sediul în municipiul Iaşi
  2. Inspectoratul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi, care grupează judeţele Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, cu sediul în municipiul Galaţi
  3. Inspectoratul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa, care grupează judeţele Constanţa, Tulcea, Brăila, cu sediul în municipiul Constanţa
  4. Inspectoratul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Prahova, care grupează judeţele Ialomiţa, Călăraşi, Buzău, Prahova, cu sediul în municipiul Ploieşti
  5. Inspectoratul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Argeş, care grupează judeţele Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu, cu sediul în municipiul Piteşti
  6. Inspectoratul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Dolj, care grupează judeţele Vâlcea, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Olt, cu sediul în municipiul Craiova
  7. Inspectoratul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Arad, care grupează judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş, cu sediul în municipiul Arad
  8. Inspectoratul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Sibiu, care grupează judeţele Alba, Sibiu, Braşov, cu sediul în municipiul Sibiu
  9. Inspectoratul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Satu Mare, care grupează judeţele Bihor, Satu Mare, Maramureş, cu sediul în municipiul Satu Mare
  10. Inspectoratul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Cluj, care grupează judeţele Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca
  11. Inspectoratul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Mureş, care grupează judeţele Harghita, Covasna şi Mureş, cu sediul în municipiul Târgu Mureş
  12. Inspectoratul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Bucureşti-Ilfov, care grupează municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, cu sediul în municipiul Bucureşti
  II. Instituţii finanţate din venituri proprii
  Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti
  ----