ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 18 decembrie 2012
  Văzând Referatul de aprobare al Direcției sănătate publică și control în sănătate publică nr. R.A. 654/2012 și având în vedere Avizul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 5.448/R.P./2012,
  având în vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 52 lit. c) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Metodologia de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se desemnează Institutul Național de Sănătate Publică, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătății, ca autoritate responsabilă pentru gestionarea bazei naționale de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.


  Articolul 4

  Se aprobă Condițiile de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deșeurilor rezultate din activitățile medicale, prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 5

  Se aprobă Conținutul-cadru al planului de gestionare a deșeurilor rezultate din activități medicale, prevăzut în anexa nr. 4.


  Articolul 6

  Aplicarea prevederilor prezentului ordin și elaborarea planului prevăzut la art. 5 sunt obligatorii pentru obținerea vizei anuale a autorizației sanitare de funcționare.


  Articolul 7
  (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, toate unitățile în care se desfășoară activități medicale, cu excepția prevăzută de dispozițiile alin. (5), elaborează planul propriu de gestionare a deșeurilor medicale rezultate din aceste activități și îl transmit direcțiilor de sănătate publică județene pe raza cărora își desfășoară activitatea, respectiv Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, după caz. Planurile sunt aprobate de direcțiile de sănătate publică județene.(2) În termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București elaborează și transmit Ministerului Sănătății planurile de gestionare a deșeurilor medicale la nivel județean și al municipiului București, întocmite pe baza planurilor de gestionare a deșeurilor rezultate din activități medicale primite de la unități. Planurile de gestionare a deșeurilor rezultate din activități medicale la nivel județean și al municipiului București sunt elaborate în colaborare cu persoanele desemnate să coordoneze activitatea de gestionare a deșeurilor rezultate din unitățile sanitare existente în județ, respectiv în municipiul București.(3) Planurile județene de gestionare a deșeurilor rezultate din activități medicale sunt transmise către centrele regionale de sănătate publică și al municipiului București, care la rândul lor sunt înaintate Centrului Național de Monitorizare a Riscurilor de Mediu Comunitar, din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică.(4) Ministerul Sănătății, prin Institutul Național de Sănătate Publică, elaborează strategia și planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități medicale la nivel național, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, pe baza planurilor de gestionare a deșeurilor rezultate din activități medicale întocmite la nivel județean și la nivelul municipiului București. Strategia și planul național sunt aprobate de Ministerul Sănătății și avizate de Ministerul Mediului și Pădurilor.(5) Planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități medicale la nivel național va fi inclus în planul național de gestionare a deșeurilor.(6) Ministerele cu rețea sanitară proprie transmit planul propriu de gestionare a deșeurilor rezultate din activități medicale către Ministerul Sănătății, instituția desemnată prin lege pentru elaborarea strategiei și a planului de gestionare a deșeurilor rezultate din activități medicale la nivel național.(7) Unitățile sanitare care desfășoară activități medicale care generează mai puțin de 300 kg de deșeuri periculoase pe an sunt exceptate de la obligația prevăzută în alin. (1), acestea având obligația de a respecta normele tehnice prevăzute în anexa nr. 1 și de a raporta cantitățile de deșeuri produse și modul de gestionare a acestora în conformitate cu metodologia din anexa nr. 2.(8) Planurile de gestionare a deșeurilor medicale prevăzute la alin. (1)-(3) sunt analizate și actualizate anual sau ori de câte ori este necesar și sunt revizuite o dată la 5 ani.


  Articolul 8

  Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, Institutul Național de Sănătate Publică, ministerele cu rețea sanitară proprie și toate unitățile care desfășoară activități medicale, indiferent de forma de organizare, duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.


  Articolul 9

  În toate unitățile sanitare, activitățile legate de gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale fac parte din obligațiile profesionale și sunt înscrise în fișa postului fiecărui salariat.


  Articolul 10

  Sumele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al fiecărui ordonator de credit, în conformitate cu prevederile art. 52 lit. h) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările ulterioare.


  Articolul 11

  Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se constată și se sancționează de către structurile de control în sănătate publică din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, conform legislației în vigoare.


  Articolul 12
  (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt interzise producția, importul și comercializarea ambalajelor pentru deșeuri care nu îndeplinesc condițiile prezentului ordin.(3) Comercializarea ambalajelor pentru deșeuri, care nu corespund cerințelor din normele tehnice prezentate în anexa nr. 1, aflate pe stoc la producători și distribuitori înaintea intrării în vigoare a prezentului ordin, este permisă până la epuizarea stocului, dar nu mai târziu de 6 luni de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Producătorii și distribuitorii ambalajelor pentru deșeuri care nu corespund cerințelor din normele tehnice prezentate în anexa nr. 1, aflate pe stoc, declară pe propria răspundere stocul existent la momentul respectiv. Declarația este transmisă compartimentului de specialitate din cadrul direcției de sănătate publică din județ, respectiv din municipiul București.


  Articolul 13

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 6 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.


  Articolul 14

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

  Ministrul sănătății,
  Raed Arafat

  București, 3 decembrie 2012.
  Nr. 1.226.

  Anexa nr. 1

  NORME TEHNICE
  privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale


  Anexa nr. 2

  METODOLOGIE
  de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități
  medicale


  Anexa nr. 3

  CONDIȚII
  de colectare prin separare la locul producerii, pe
  categoriile stabilite, a deșeurilor rezultate din activități medicale
  1. Sacii negri sau transparenți se folosesc pentru colectarea deșeurilor nepericuloase, de exemplu, cele codificate cu 18 01 04 în art. 8 din anexa nr. 1 la ordin.2. Sacii de culoare galbenă se folosesc în pubele, portsac cu capac sau cutii de carton, după caz, cutii din plastic rigid cu capac pentru colectarea deșeurilor periculoase codificate 18 01 02, 18 01 03* în art. 8 din anexa nr. 1 la ordin.3. Cutiile cu pereți rigizi se folosesc pentru colectarea deșeurilor înțepătoare-tăietoare codificate 18 01 01, 18 01 03* în art. 8 din anexa nr. 1 la ordin.4. Celelalte tipuri/categorii de deșeuri se colectează în conformitate cu prevederile cap. V și VI din anexa nr. 1 la ordin.


  Anexa nr. 4

  CONȚINUT-CADRU
  al planului de gestionare a deșeurilor
  rezultate din activitățile medicale


  Secţiunea 1 Cerințe legale privind conținutul planului de gestionare
  În conformitate cu legislația în vigoare, planurile de gestionare a deșeurilor conțin, după caz, și luând în considerare nivelul geografic și acoperirea zonei de planificare, cel puțin următoarele:
  a) tipul deșeurilor pe coduri, cantitatea și sursa deșeurilor generate, precum și o evaluare a evoluției viitoare a fluxurilor de deșeuri;
  b) schemele existente de colectare, tratare și principalele instalații de eliminare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale;
  c) o evaluare a necesarului de scheme de colectare, infrastructura necesară și, dacă este cazul, investițiile legate de acestea;
  d) informații suficiente cu privire la criteriile de identificare a amplasamentelor și capacității instalațiilor de tratare și/sau eliminare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale;
  e) politici generale de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale, inclusiv tehnologii și metode planificate de gestionare a deșeurilor sau politici privind deșeurile care ridică probleme specifice de gestionare.

  De asemenea, Planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale poate conține, luând în considerare nivelul geografic și acoperirea zonei de planificare, următoarele:
  a) aspectele organizaționale legate de gestionarea deșeurilor, inclusiv o descriere a alocării responsabilităților între actorii publici și privați care se ocupă cu gestionarea deșeurilor;
  b) o analiză a utilității și a adecvării utilizării instrumentelor economice și de altă natură pentru rezolvarea diverselor probleme legate de deșeuri, luând în considerare necesitatea menținerii unei bune funcționări a pieței interne;
  c) utilizarea unor campanii de sensibilizare și de informare adresate publicului larg sau unor categorii speciale.


  Secţiunea a 2-a Planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale (propunere de conținut)1. Informații generale privind unitatea sanitară2. Situația actuală privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile unității sanitare2.1. Proceduri și practici existente2.2. Responsabilități privind gestionarea deșeurilor2.3. Tipurile deșeurilor pe coduri și cantități de deșeuri rezultate din activitățile medicale2.4. Localizarea și organizarea facilităților de colectare și stocare temporară a deșeurilor rezultate din activitățile medicale2.5. Modul de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute (abur, aer cald etc.) și modul de eliminare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale3. Obiective strategice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale3.1. Prevenirea generării deșeurilor3.2. Colectarea, stocarea temporară, tratarea prin decontaminare termică la temperaturi scăzute, analizarea rezultatului decontaminării, eliminarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale4. Măsuri privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale4.1. Colectarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale4.2. Stocarea temporară a deșeurilor rezultate din activitățile medicale4.3. Transportul intern al deșeurilor rezultate din activitățile medicale5. Identificarea și evaluarea opțiunilor existente de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute și eliminarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale6. Proceduri pentru situații de urgență6.1. Împrăștieri accidentale de deșeuri infecțioase6.2. Împrăștieri accidentale de chimicale periculoase7. Instruirea personalului8. Estimarea costurilor privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale9. Planul de acțiune

  -----