LEGE nr. 354 din 3 decembrie 2007
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, literele b)-d) se abrogă.
  2. La articolul 1, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "h) cont corespondent în valută - cont curent deschis de Ministerul Economiei şi Finanţelor la o instituţie de credit, cu scopul efectuării de operaţiuni de încasări, plăţi şi/sau alte operaţiuni în valută."
  3. La articolul 2, literele d) şi e) ale alineatului (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "d) răscumpărarea certificatelor de trezorerie pentru populaţie, transformate în certificate de depozit;
  e) datoria publică în lei şi valută, inclusiv serviciul datoriei publice;".
  4. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  "(5) Prin trezoreria operativă centrală se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi valută. Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută prin trezoreria statului la nivel central se efectuează începând cu anul 2008."
  5. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.
  6. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Operaţiunile de încasări şi plăţi dispuse de Ministerul Economiei şi Finanţelor în contul şi în numele statului se efectuează prin trezoreria operativă centrală.
  (1^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1^1), prin trezoreria operativă centrală pot fi efectuate şi alte operaţiuni de încasări şi plăţi stabilite prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor."
  7. La articolul 5, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(7) Veniturile bugetelor prevăzute la art. 2 alin. (1) pot fi încasate în numerar şi prin instituţii de credit, pe bază de convenţii încheiate cu persoanele abilitate, cu condiţia asigurării fondurilor necesare achitării comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operaţiuni."
  8. La articolul 5, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
  "(11) La trezoreria statului se deschide contul în lei în numele Comisiei Europene, denumit "Contul de resurse proprii în numele Comisiei Europene", prevăzut la art. 9 din Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 1.150/2000 pentru implementarea Deciziei 94/728/CE , Euratom asupra sistemului de resurse proprii ale Comunităţilor, modificat prin Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 2.028/2004."
  9. La articolul 7, litera c) a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) efectuarea de plasamente prin operaţiuni specifice la instituţii de credit şi alte instituţii financiare autorizate să efectueze astfel de operaţiuni, garantate de acestea cu active eligibile, fără a fi afectate obiectivele politicii monetare adoptate de Banca Naţională a României;".
  10. La articolul 7, litera e) a alineatului (2) se abrogă.
  11. La articolul 7, alineatele (3) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(3) Nivelul ratei dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute la alin. (2) lit. b) se stabileşte prin convenţii. Pentru plasamentele prevăzute la alin. (2) lit. c), nivelul ratei dobânzii se stabileşte în condiţiile cererii şi ofertei pieţei monetare.
  ........................................................................................
  (7) Pentru disponibilităţile rămase în contul curent general al trezoreriei statului, Banca Naţională a României acordă o dobândă al cărei nivel este stabilit prin convenţie. Dobânda încasată reprezintă venit la bugetul trezoreriei statului."
  12. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Asigurarea permanentă a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului şi necesităţile de finanţare se poate realiza prin utilizarea instrumentelor de administrare a lichidităţilor şi fluxului de numerar.
  (2) Instrumentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele emise în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."
  13. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută ale Ministerului Economiei şi Finanţelor pot fi efectuate prin contul curent în valută deschis la Banca Naţională a României sau prin conturi corespondente în valută deschise la instituţii de credit, pe bază de convenţii încheiate între părţi. Selectarea instituţiilor de credit se efectuează prin licitaţie, în baza legislaţiei în vigoare.
  (2) Prin conturile prevăzute la alin. (1) se efectuează, fără a se limita la acestea, operaţiuni privind datoria publică guvernamentală şi fonduri externe nerambursabile.
  (3) Disponibilităţile în valută pot fi fructificate în mod direct de către Ministerul Economiei şi Finanţelor prin plasamente la instituţii de credit sau la instituţii financiare, în condiţiile şi utilizând instrumentele stabilite prin normele emise în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (4) Disponibilităţile în valută, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care, potrivit reglementărilor în vigoare, privesc fonduri publice gestionate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, se păstrează în conturi distincte, deschise la instituţiile de credit nominalizate în actul normativ de aprobare a creditelor sau a împrumuturilor nerambursabile ori desemnate conform procedurilor de licitaţie specifice instituţiei creditoare internaţionale.
  (5) Instituţiile publice efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în valută prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către acestea prin licitaţie, în baza legislaţiei în vigoare.
  (6) Disponibilităţile în valută administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, păstrate la Banca Naţională a României, sunt purtătoare de dobândă. Rata dobânzii este stabilită prin convenţie.
  (7) Disponibilităţile în valută administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, păstrate la bănci corespondente, sunt purtătoare de dobândă. Rata dobânzii se stabileşte prin convenţiile încheiate.
  (8) Dobânzile încasate din fructificarea disponibilităţilor prevăzute la alin. (6) şi (7) au următoarele destinaţii:
  a) dobânzile aferente sumelor provenite din împrumuturi contractate de stat şi din alte surse destinate rambursării datoriei publice constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului şi se utilizează ca sursă pentru plata dobânzilor aferente datoriei publice contractate în valută;
  b) dobânzile aferente celorlalte sume se cuvin bugetului de stat, dacă nu au alte destinaţii stabilite prin acte normative.
  (9) Dobânzile încasate pentru disponibilităţile provenite din împrumuturi contractate de stat, destinate finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice, se utilizează pentru destinaţiile prevăzute la alin. (8) lit. a), în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul trezoreriei statului cu această destinaţie.
  (10) Începând cu anul 2008, prevederile alin. (8) şi (9) îşi încetează aplicabilitatea. Dobânzile încasate de Ministerul Economiei şi Finanţelor la conturile de valută reprezintă venituri ale bugetului de stat, dacă legea nu prevede altfel. Dobânzile aflate în sold la sfârşitul anului 2007 se virează, în termen de 3 zile lucrătoare de la închiderea anului, la bugetul trezoreriei statului, fiind înregistrate ca încasări ale anului 2008.
  (11) Pentru toate operaţiunile derulate prin conturile de valută prevăzute la alin. (1) se plătesc comisioane din bugetul trezoreriei statului."
  14. La articolul 10, alineatele (1), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Trezoreria statului acordă dobânzi la disponibilităţile păstrate în contul curent general al trezoreriei statului care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi, cu excepţia sumelor provenite din alocaţii bugetare sau subvenţii.
  ........................................................................................
  (4) Din disponibilităţile păstrate în conturile deschise la trezoreria statului pentru care se acordă dobândă se pot constitui depozite la termen la solicitarea scrisă a titularilor acestora, în afara celor provenite din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului, alocaţii bugetare sau subvenţii.
  (5) Nivelul ratelor dobânzilor acordate la disponibilităţile prevăzute la alin. (1)-(4) se stabileşte prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor."
  15. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
  "(7) Pentru operaţiunile efectuate în contul deschis pe numele Comisiei Europene prevăzut la art. 5 alin. (11), trezoreria statului nu percepe comisioane."
  16. La articolul 11, litera a) a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) dobânzi pentru: depozitele şi plasamentele financiare constituite din împrumuturi externe guvernamentale; disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului; disponibilităţile în valută provenite din împrumuturi externe pentru finanţarea deficitului bugetului de stat şi refinanţarea datoriei publice, păstrate în conturile deschise la Banca Naţională a României şi instituţii de credit pe bază de convenţii; împrumuturi acordate din contul curent general al trezoreriei statului;".
  17. La articolul 11, după litera c^1) a alineatului (2) se introduce o nouă literă, litera c^2), cu următorul cuprins:
  "c^2) dobânda acumulată aferentă titlurilor de stat de tip benchmark;".
  18. La articolul 11, litera c) a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) comisioane cuvenite instituţiilor de credit pentru încasarea unor venituri ale bugetului de stat şi pentru alte servicii prestate pentru trezoreria statului;".
  19. La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Bugetul trezoreriei statului se prezintă spre aprobare Guvernului până la data de 15 noiembrie a fiecărui an pentru anul următor, în structura clasificaţiei bugetare aprobate de Ministerul Economiei şi Finanţelor."


  Articolul II

  În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica în mod corespunzător.


  Articolul III

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 3 decembrie 2007.
  Nr. 354.
  ----