DECIZIE nr. 784/A din 26 octombrie 2016privind admiterea apelurilor formulate împotriva Hotărârii arbitrale nr. l din 15 februarie 2016
EMITENT
 • CURTEA DE APEL BUCUREȘTI - SECȚIA A IV-A CIVILĂ
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 25 noiembrie 2016
  Dosar nr. 2.013/2/2016
  Data emiterii: 11 noiembrie 2016

  CĂTRE
  OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

  Adresa: București, Calea Victoriei nr. 118, etajele 4-5, sectorul 1

  Având în vedere cererea formulată de UPFR, potrivit Rezoluției instanței din data de 11 noiembrie 2016, conform art. 131 alin. (9) din Legea nr. 8/1996, vă aducem la cunoștință că prin Decizia civilă nr. 784A din 26 octombrie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 2.013/2/2016 de Curtea de Apel București - Secția a IV-a civilă, au fost soluționate apelurile formulate de apelanții-reclamanți Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - U.P.F.R. și Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți - C.R.E.D.I.D.A.M. și de apelanții-pârâți Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România - C.O.T.A.R. și Federația Patronatelor din Turismul Românesc - F.P.T.R. împotriva Hotărârii arbitrale nr. l din 15 februarie 2016, în contradictoriu cu intimații-pârâți Federația Patronală a Rețelelor de Comerț - F.P.R.C., Federația Industriei Hoteliere din România - F.I.H.R., S.C. Altex România - S.R.L., S.C. OMV Petrom Marketing - S.R.L., S.C. DEDEMAN - S.R.L., dispunându-se următoarele:
  Admite apelurile formulate împotriva Hotărârii arbitrale nr. l din 15 februarie 2016
  Schimbă parțial hotărârea arbitrală apelată, după cum urmează:

  METODOLOGIA privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora, precum și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor, interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual și ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie
  1. Prin utilizator, în sensul prezentei metodologii, se înțelege persoana fizică autorizată (PFA, ÎI etc.) sau persoana juridică care, în cadrul activității sale comerciale, deține ori folosește cu orice titlu (drept de proprietate, administrare, închiriere, subînchiriere, comodat, concesiune, leasing etc.) spații închise sau deschise, în care realizează acte de comunicare publică, în sensul în care această noțiune este definită de Legea nr. 8/1996, atunci când comunicarea publică are ca obiect fonograme sau prestații artistice din domeniul audiovizual.
  Utilizatorii care comunică public fonograme sau reproduceri ale acestora, precum și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual au obligația ca înaintea oricărei utilizări să obțină autorizația-licență neexclusivă din partea organismelor de gestiune colectivă abilitate, în schimbul remunerațiilor prevăzute în tabelele din prezenta metodologie.
  Utilizatorul are obligația de a obține din partea organismelor de gestiune colectoare ale drepturilor artiștilor interpreți sau executanți - Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți - C.R.E.D.I.D.A.M., respectiv ale producătorilor de fonograme - Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - U.P.F.R., conform reglementărilor legale în vigoare, autorizații-licențe neexclusive pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, anterior începerii activității de comunicare publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în schimbul plății unei remunerații, indiferent de durata efectivă a comunicării publice.
  Se consideră utilizare pentru proba tehnică de suporturi sau aparate utilizarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în prezența clientului care a solicitat o astfel de testare, prin intermediul unui aparat audio și/sau audiovideo oferit spre vânzare și supus testării. Nu reprezintă probă tehnică, ci utilizare în scop ambiental a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual menținerea în stare de funcționare a unuia sau mai multor aparate în incinta unității comerciale ori în afara acesteia. Pentru proba tehnică nu se datorează remunerație.
  Eliberarea autorizației-licență neexclusivă pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual se solicită de către utilizator cu cel puțin 3 zile calendaristice anterior începerii activității.
  Pentru eliberarea autorizațiilor-licență neexclusivă sau pentru determinarea cuantumului remunerațiilor datorate, organismele de gestiune colectivă colectoare, desemnate conform reglementărilor în vigoare, pentru drepturile artiștilor interpreți ori executanți și ale producătorilor de fonograme solicită utilizatorului, iar utilizatorul este obligat să pună la dispoziția acestora, în termen de 10 zile de la solicitare, copii conforme ale următoarelor documente:
  a) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului (pentru persoanele juridice), respectiv documentul de autorizare a persoanei fizice autorizate (PFA, ÎI, orice formă de organizare a persoanelor fizice etc.);
  b) orice document justificativ din care să reiasă suprafața în care se difuzează fonograme/prestații artistice în domeniul audiovizual;
  c) certificatul de clasificare emis de Autoritatea Națională pentru Turism sau de către autoritatea competentă ori dovada depunerii dosarului de clasificare (în cazul structurilor de primire cu destinație de cazare turistică) și anexele la acesta;
  d) certificatele de clasificare a mijloacelor de transport de persoane deținute cu orice titlu, licențele de transport, eliberate pentru fiecare mijloc de transport deținut, contractele de atribuire în gestiune delegată a serviciilor de transport în regim de taxi sau de închiriere (în cazul transportatorilor autorizați).
  2.4. Autorizația-licență neexclusivă se eliberează pentru o perioadă de 3 luni/6 luni/12 luni calendaristice sau pentru o perioadă sezonieră specificată de utilizator, putând fi prelungită pe perioade succesive condiționat de plata remunerației datorate.
  Autorizația-licență neexclusivă se eliberează în baza declarației pe propria răspundere a utilizatorului (reprezentant legal sau împuternicit) ori a contractului încheiat între utilizator și organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți sau executanți, respectiv între utilizator și organismul de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme în vederea obținerii autorizației-licență neexclusivă.
  Autorizația-licență neexclusivă pentru utilizarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, în cadrul activităților enumerate la pct. I1 din tabelul de mai jos, cuprinzând valoarea remunerațiilor cuvenite din utilizarea muzicii în regim ambiental, se eliberează pentru fiecare eveniment/manifestație/spectacol/ turneu/campanie sau altă activitate asimilată acestora.
  2.5. Autorizația-licență neexclusivă este valabilă doar pentru spațiile sau activitățile declarate de utilizator ori pentru care s-a încheiat contract/convenție în vederea obținerii autorizației-licență neexclusivă, pe durata prevăzută de autorizația-licență neexclusivă, iar dovada prelungirii autorizației se face doar cu documentele de plată a remunerației echitabile datorate potrivit prezentei metodologii pentru toate perioadele ulterioare expirării termenului prevăzut în autorizație.2.6. Autorizația-licență neexclusivă este nominală și nu poate fi transmisă unui terț prin sublicențiere.2.7. Încetarea valabilității autorizației-licență neexclusivă, ca urmare a încetării activității, a suspendării temporare a activității desfășurate de utilizator sau a încetării comunicării publice a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, operează în condițiile în care, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de încetarea ori suspendarea temporară a activității sau a încetării comunicării publice, utilizatorul comunică organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți sau executanți, respectiv ale producătorilor de fonograme care au eliberat autorizația-licență neexclusivă o declarație pe propria răspundere, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al utilizatorului, care atestă data încetării ori a suspendării temporare a activității desfășurate sau a încetării comunicării publice. Când încetarea activității, suspendarea temporară a activității sau încetarea comunicării publice a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual este consecința intervenției unui caz de forță majoră, utilizatorul are obligația să comunice declarația sus-menționată în termen de 48 de ore de la intervenirea cazului de forță majoră.
  În cazul în care utilizatorul nu înaintează declarația pe propria răspundere privind încetarea, suspendarea temporară a activității sau încetarea comunicării publice a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, acesta datorează în continuare remunerațiile stabilite prin prezenta metodologie, conform autorizației-licență neexclusivă, fără a putea invoca o eventuală încetare a comunicării publice.
  În cazul în care utilizatorul a achitat în avans remunerația pentru spații în care ulterior și-a încetat comunicarea publică și acest fapt a fost comunicat către organismul de gestiune colectivă în condițiile alin. 1, remunerația corespunzătoare acestei perioade va fi restituită utilizatorului.
  2.8. În cazul în care se constată că informațiile din declarația dată pe propria răspundere de către utilizator sau furnizate de acesta la momentul încheierii contractului, în condițiile art. 2.4 alin. 2, nu sunt conforme cu realitatea și informațiile reale sunt de natură să majoreze cuantumul remunerației stabilit pe baza declarației sale, utilizatorul datorează triplul sumei cu care se majorează remunerațiile, conform art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996.3.1. Pentru utilizarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, utilizatorii au obligația de a achita remunerația în cuantumul prevăzut în tabelele ce fac parte integrantă din prezenta metodologie, la care se adaugă TVA.3.2. Remunerația datorată pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental se plătește trimestrial/semestrial/anual până cel târziu în ultima zi anterioară perioadei pentru care se achită. În mod excepțional, utilizatorii pot plăti lunar remunerația datorată, dacă cuantumul acesteia depășește suma de 1.000 lei/lună, până cel târziu în ultima zi a lunii anterioare celei pentru care se plătește.3.3. Pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, utilizatorul trebuie să achite în avans, până cel târziu în ultima zi a lunii anterioare desfășurării activității, remunerația minimă, stabilită potrivit tabelelor I1, I2, I3 și I4 de mai jos.
  Plata remunerațiilor minime se efectuează în condițiile de la pct. 3.2.
  Ulterior, utilizatorii care comunică public fonograme sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual vor achita remunerația procentuală datorată după cum urmează:– utilizatorul care desfășoară evenimente ocazionale va achita remunerația procentuală datorată conform tabelului I1 de mai jos: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii evenimentului/manifestației/spectacolului/turneului/ campaniei sau a altei activități asimilate acestora;– utilizatorul care comunică public fonograme sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice în domeniul audiovizual în spații închise ori deschise potrivit tabelelor I2, I3 și I4 de mai jos: lunar, până cel târziu în ultima zi a lunii pentru luna anterioară, pentru care aceasta este datorată.
  3.4. Pentru întârzieri la plata remunerațiilor, utilizatorii datorează penalități în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere din sumele neachitate la scadență, aceștia fiind de drept puși în întârziere, fără a fi necesară notificarea acestora.3.5. Utilizatorul care comunică public fonograme sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, conform tabelelor I1, I2, I3 și I4, este obligat să transmită lunar organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți sau executanți, respectiv ale producătorilor de fonograme, până cel târziu la data de 10 a lunii următoare celei pentru care remunerația este datorată sau la sfârșitul evenimentului/manifestației/ spectacolului/turneului/campaniei sau al altei activități asimilate acestora (în cazul evenimentelor ocazionale), următoarele documente:– acte justificative cu caracter financiar-contabil pentru fiecare lună de plată (balanțe analitice, bilanțuri contabile) în vederea justificării sumelor declarate și a verificării remunerației calculate lunar;– declarație pe propria răspundere, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al utilizatorului, privind baza de calcul al remunerației datorate pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, diferențiată pentru fiecare activitate specifică desfășurată în scopul comunicării publice a acestora în scop lucrativ;– lista fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual comunicate public, în vederea repartizării corecte a remunerațiilor încasate de organismele de gestiune colectivă, conform modelului de playlist de mai jos:

  Nr.
  crt.

   
  Titlul

   
  Artist

  Număr de
  difuzări

   
  Producător

  1

  2

  3

  4

  5
  3.6. Baza de calcul al remunerațiilor cuvenite pentru comunicarea publică în scop lucrativ a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual din comunicarea publică în scop lucrativ o reprezintă, după caz:1. veniturile, mai puțin TVA, obținute din consumații și vânzarea de bilete, abonamente, programe, valoarea materialelor promoționale, sponsorizări etc., dar nu mai puțin de:2. bugetul de cheltuieli al evenimentului/manifestației/ spectacolului/turneului/campaniei, mai puțin TVA;3. bugetul de cheltuieli pentru campanii publicitare, promoționale sau electorale, mai puțin TVA.
  Remunerația nu este datorată și, dacă a fost achitată, va fi returnată, în cazul în care evenimentul/manifestația/spectacolul/ turneul/campania a fost anulat/anulată.
  3.7. Pentru utilizatorii care la data intrării în vigoare a prezentei metodologii au o licență valabilă se aplică prevederile de la art. 3.2, respectiv 3.3.
  Pentru remunerația achitată în avans, aferentă autorizației-licență având o durată de valabilitate de minimum 12 luni, se acordă un discount/o reducere de 5% din suma datorată pentru această perioadă, iar pentru cea aferentă autorizației-licență având o durată de valabilitate de minimum 6 luni, se acordă un discount/o reducere de 3%.
  3.8. În cazul în care utilizatorul datorează mai multe sume restante, plata efectuată va stinge datoriile în ordinea vechimii.3.9. În cazul în care în același spațiu se comunică public fonograme sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual atât în scop ambiental, cât și în scop lucrativ, se vor achita remunerații pentru ambele utilizări.3.10. În cazul utilizatorilor care organizează turnee sau evenimente, aceștia pot achita remunerațiile procentuale cuvenite la sfârșitul turneului sau al ultimului eveniment, în condițiile stabilite la art. 3.3 ultimul paragraf, după achitarea în avans a remunerației prevăzute la art. 3.3 primul paragraf.3.11. În situația în care un utilizator deține sau folosește mai multe spații ori desfășoară mai multe activități, remunerația se datorează distinct pentru fiecare spațiu în parte sau pentru fiecare activitate desfășurată în parte.
  În cazul în care există o singură sursă de sunet sau de sunet și imagine în spațiile nedelimitate din incinta unităților comerciale sau prestatoare de servicii de tip supermarketuri sau hipermarketuri, pentru zona de alimentație publică parte integrantă a activităților comerciale desfășurate de acestea, în care se comunică public fonograme de comerț/fonograme publicate în scop comercial ori reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice audiovizuale, utilizatorul va achita o singură remunerație corespunzătoare întregii suprafețe, luând în calcul remunerația pentru activitatea cu ponderea cea mai mare.
  3.12. Pentru spații și/sau pentru perioade nedeclarate pentru care utilizatorul a comunicat public fonograme sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental sau lucrativ fără a obține în prealabil autorizația-licență neexclusivă, acesta are obligația de a plăti către organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți sau executanți și ale producătorilor de fonograme o sumă de bani reprezentând triplul sumelor care ar fi fost legal datorate dacă ar fi deținut autorizația-licență neexclusivă. În situația în care cuantumul remunerației care ar fi fost legal datorată de către utilizator nu poate fi determinat, acesta datorează triplul remunerației plătite în mod uzual de utilizatorii din aceeași categorie.3.13. În situația închirierii, subînchirierii sau a oricărui altui mod de transmitere a folosinței parțiale a unui spațiu în care are loc comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, deținătorii legali cu orice titlu ai spațiului respectiv (chiriași, locatari etc.) au obligația de a obține autorizația-licență neexclusivă și de a achita remunerația distinctă, în ipoteza realizării de acte de comunicare publică distincte de comunicarea publică ce are loc în spațiul din care face și spațiul utilizat.4.1. Organismele de gestiune colectoare ale drepturilor artiștilor interpreți sau executanți, respectiv ale producătorilor de fonograme, conform reglementărilor legale în vigoare, pot numi delegați pentru monitorizarea comunicării publice a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental ori lucrativ, aceștia având acces liber în spațiile închise sau deschise unde se realizează comunicarea publică, în baza legitimațiilor emise de organismele de gestiune colectivă menționate sau a altor documente doveditoare (delegație), putând utiliza echipamente de înregistrare audio și/sau video portabile. Acest drept nu absolvă utilizatorii de obligația de a declara utilizarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual anterior începerii acestei activități, precum și de a achita remunerațiile aferente în condițiile și în cuantumul stabilit prin prezenta metodologie.4.2. Aspectele constatate de către delegații organismelor de gestiune colectivă cu prilejul verificărilor efectuate vor fi consemnate în procese-verbale de verificare, încheiate la fața locului, putând fi însoțite de înregistrări audio/audiovideo care fac dovada comunicării publice până la proba contrară.5.1. Remunerațiile stabilite prin prezenta metodologie se pot modifica anual, începând cu prima lună a anului următor celui în care s-a publicat prezenta metodologie, de către organismele de gestiune a drepturilor artiștilor interpreți sau executanți, respectiv a producătorilor de fonograme, conform reglementărilor legale în vigoare, pentru o categorie de titulari de drepturi, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național.5.2. Aceste modificări se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 5 zile de la data depunerii.6. Prezenta metodologie intră în vigoare începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  I. Activități desfășurate în regim ambiental

  A
   
   

  Unități de alimentație publică - restaurante, baruri, cafenele, ceainării, braserii, fast-fooduri,
  rotiserii, pizzerii, shaormerii, crame, cofetării, săli de bal, săli pentru nunți și
  asimilate*) **) ***)

  A1

  Spații închise sau deschise situate în orașe sau stațiuni turistice

   
   
   
   
   

  Tip încadrare
   
   
   
   

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producători de fonograme
   
   

  Artiști interpreți sau
  executanți pentru
  fonograme

  Artiști interpreți sau
  executanți pentru
  audiovizual

  1.

  Suprafața până la 50 mp

  26 lei

  26 lei

  13 lei

  2.

  Suprafața cuprinsă între 51 și 100 mp

  32 lei

  32 lei

  16 lei

  3.
   
   
   

  Suprafața cuprinsă între 101 și 300 mp
   
   
   

  32 lei plus 6 lei pentru
  fiecare suprafață
  suplimentară de până
  la 50 mp

  32 lei plus 6 lei
  pentru fiecare
  suprafață suplimentară
  de până la 50 mp

  16 lei plus 3 lei
  pentru fiecare
  suprafață suplimentară
  de până la 50 mp

  4.
   
   
   

  Suprafață peste 300 mp
   
   
   

  56 lei plus 10 lei
  pentru fiecare suprafață
  suplimentară de până la
  100 mp

  56 lei plus 10 lei
  pentru fiecare
  suprafață suplimentară
  de până la 100 mp

  28 lei plus 5 lei
  pentru fiecare
  suprafață suplimentară
  de până la 100 mp

  A2

  Spații închise sau deschise situate în comune și sate

   
   
   
   
   

  Tip încadrare
   
   
   
   

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producători de fonograme
   
   

  Artiști interpreți sau
  executanți pentru
  fonograme

  Artiști interpreți sau
  executanți pentru
  audiovizual

  1.

  Suprafața până la 50 mp

  13 lei

  13 lei

  7 lei

  2.

  Suprafața cuprinsă între 51 și 100 mp

  18 lei

  18 lei

  9 lei

  3.
   
   
   

  Suprafața cuprinsă între 101 și 300 mp
   
   
   

  18 lei plus 5 lei pentru
  fiecare suprafață
  suplimentară de până
  la 50 mp

  18 lei plus 5 lei
  pentru fiecare
  suprafață suplimentară
  de până la 50 mp

  9 lei plus 3 lei
  pentru fiecare
  suprafață suplimentară
  de până la 50 mp

  4.
   
   
   

  Suprafață peste 300 mp
   
   
   

  37 lei plus 8 lei pentru
  fiecare suprafață
  suplimentară de până la
  100 mp

  37 lei plus 8 lei
  pentru fiecare
  suprafață suplimentară
  de până la 100 mp

  21 lei plus 4 lei
  pentru fiecare
  suprafață suplimentară
  de până la 100 mp

  ....

  ........................................................................................................................

  D

  Unități de cazare - situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate **) ****) ********) *********)

   
   
   
   
   

  Tip încadrare
   
   
   
   

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producătorii de
  fonograme
   

  Artiștii interpreți
  sau executanți pentru
  fonograme

  Artiștii interpreți
  sau executanți pentru
  audiovizual

  1

  Pensiune agroturistică, popas turistic

  16 lei

  16 lei

  13 lei

  2
   
   

  Pensiune turistică, vilă turistică până la
  3 stele/3 margarete inclusiv, situate în comune
  și sate

   
   
  16 lei

   
   
  16 lei

   
   
  13 lei

  3
   
   

  Pensiune turistică, vilă turistică până la 3
  stele/3 margarete inclusiv, situate în orașe,
  stațiuni

   
   
  27 lei

   
   
  27 lei

   
   
  27 lei

  4
   

  Sat vacanță, camping, club de vacanță, bungalow,
  căsuțe tip camping, ponton plutitor

   
  16 lei

   
  16 lei

   
  13 lei

  5

  Motel, cabană, hostel situate în comune și sate

  16 lei

  16 lei

  13 lei

  6

  Motel și hostel situate în orașe și stațiuni

  25 lei

  25 lei

  25 lei

  7
   

  Pensiune turistică, vilă turistică 4-5 stele/
  4-5 margarete situate în comune și sate

   
  50 lei

   
  50 lei

   
  39 lei

  8
   

  Pensiune turistică, vilă turistică 4-5 stele/4-5
  margarete situate în orașe și stațiuni

   
  65 lei

   
  65 lei

   
  65 lei

  9

  Tabere

  51 lei

  51 lei

  41 lei

  10
   
   
   

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de
  închiriat până la 3 stele (inclusiv), până la 50
  spații de cazare (camere), situate în comune și
  sate

   
   
   
  40 lei

   
   
   
  40 lei

   
   
   
  15 lei

  11
   
   
   

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de
  închiriat până la 3 stele (inclusiv), până la 50
  spații de cazare (camere), situate în orașe și
  stațiuni

   
   
   
  52 lei

   
   
   
  52 lei

   
   
   
  52 lei

  12
   
   
   

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de
  închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 51-100
  spații de cazare (camere), situate în comune și
  sate

   
   
   
  52 lei

   
   
   
  52 lei

   
   
   
  26 lei

  13
   
   
   

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de
  închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 51-100
  spații de cazare (camere), situate în orașe și
  stațiuni

   
   
   
  64 lei

   
   
   
  64 lei

   
   
   
  64 lei

  14
   
   
   

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de
  închiriat până la 3 stele (inclusiv), între
  101-200 spații de cazare (camere), situate în
  comune și sate

   
   
   
  64 lei

   
   
   
  64 lei

   
   
   
  64 lei

  15
   
   
   

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de
  închiriat până la 3 stele (inclusiv), între
  101-200 spații de cazare (camere), situate în
  orașe și stațiuni

   
   
   
  86 lei

   
   
   
  86 lei

   
   
   
  86 lei

  16
   
   
   

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de
  închiriat până la 3 stele (inclusiv), peste 200
  spații de cazare (camere), situate în comune și
  sate

  64 lei plus 10 lei
  pentru fiecare tranșă
  suplimentară de 50
  camere

  64 lei plus 10 lei
  pentru fiecare tranșă
  suplimentară de 50
  camere

  64 lei plus 10 lei
  pentru fiecare tranșă
  suplimentară de 50
  camere

  17
   
   
   

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de
  închiriat până la 3 stele (inclusiv), peste 200
  spații de cazare (camere), situate în orașe și
  stațiuni

  86 lei plus 12 lei
  pentru fiecare tranșă
  suplimentară de 50
  camere

  86 lei plus 12 lei
  pentru fiecare tranșă
  suplimentară de 50
  camere

  86 lei plus 12 lei
  pentru fiecare tranșă
  suplimentară de 50
  camere

  18
   
   

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de
  închiriat 4 stele, până la 50 spații de cazare
  (camere), situate în comune și sate

   
   
  86 lei

   
   
  86 lei

   
   
  86 lei

  19
   
   

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de
  închiriat 4 stele, până la 50 spații de cazare
  (camere), situate în orașe și stațiuni

   
   
  98 lei

   
   
  98 lei

   
   
  98 lei

  20
   
   

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de
  închiriat 4 stele, între 51-100 spații de cazare
  (camere), situate în comune și sate

   
   
  98 lei

   
   
  98 lei

   
   
  98 lei

  21
   
   

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de
  închiriat 4 stele, între 51-100 spații de cazare
  (camere), situate în orașe și stațiuni

   
   
  110 lei

   
   
  110 lei

   
   
  110 lei

  22
   
   

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de
  închiriat 4 stele, între 101-200 spații de cazare
  (camere), situate în comune și sate

   
   
  110 lei

   
   
  110 lei

   
   
  110 lei

  23
   
   

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de
  închiriat 4 stele, între 101-200 spații de cazare
  (camere), situate în orașe și stațiuni

   
   
  122 lei

   
   
  122 lei

   
   
  122 lei

  24
   
   
   

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de
  închiriat 4 stele, peste 200 spații de cazare
  (camere), situate în comune și sate
   

  110 lei plus 15 lei
  pentru fiecare tranșă
  suplimentară de 50
  camere

  110 lei plus 15 lei
  pentru fiecare tranșă
  suplimentară de 50
  camere

  110 lei plus 15 lei
  pentru fiecare tranșă
  suplimentară de 50
  camere

  25
   
   
   

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de
  închiriat 4 stele, peste spații de cazare (camere)
  situate în orașe și stațiuni
   

  122 lei plus 18 lei
  pentru fiecare tranșă
  suplimentară de 50
  camere

  122 lei plus 18 lei
  pentru fiecare tranșă
  suplimentară de 50
  camere

  122 lei plus 18 lei
  pentru fiecare tranșă
  suplimentară de 50
  camere

  26
   
   

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de
  închiriat 5 stele, până la 50 spații de cazare
  (camere), situate în comune și sate

   
   
  122 lei

   
   
  122 lei

   
   
  122 lei

  27
   
   

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de
  închiriat 5 stele, până la 50 spații de cazare
  (camere), situate în orașe și stațiuni

   
   
  134 lei

   
   
  134 lei

   
   
  134 lei

  28
   
   

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de
  închiriat 5 stele, între 51-100 spații de cazare
  (camere), situate în comune și sate

   
   
  134 lei

   
   
  134 lei

   
   
  134 lei

  29
   
   

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de
  închiriat 5 stele, între 51-100 spații de cazare
  (camere), situate în orașe și stațiuni

   
   
  146 lei

   
   
  146 lei

   
   
  146 lei

  30
   
   

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de
  închiriat 5 stele, între 101-200 spații de cazare
  (camere), situate în comune și sate

   
   
  146 lei

   
   
  146 lei

   
   
  146 lei

  31
   
   

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de
  închiriat 5 stele, între 101-200 spații de cazare
  (camere), situate în orașe și stațiuni

   
   
  158 lei

   
   
  158 lei

   
   
  158 lei

  32
   
   
   

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de
  închiriat 5 stele, peste 200 spații de cazare
  (camere), situate în comune și sate
   

  146 lei plus 30 lei
  pentru fiecare tranșă
  suplimentară de 50
  camere

  146 lei plus 30 lei
  pentru fiecare tranșă
  suplimentară de 50
  camere

  146 lei plus 30 lei
  pentru fiecare tranșă
  suplimentară de 50
  camere

  33
   
   
   

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de
  închiriat 5 stele, peste spații de cazare (camere)
  situate în orașe și stațiuni
   

  158 lei plus 35 lei
  pentru fiecare tranșă
  suplimentară de 50
  camere

  158 lei plus 35 lei
  pentru fiecare tranșă
  suplimentară de 50
  camere

  158 lei plus 35 lei
  pentru fiecare tranșă
  suplimentară de 50
  camere

  E

  Transporturi**) *****) #)

  E1
   

  Transporturi rutiere de pasageri - mijloc de transport echipat cu instalație de sonorizare, radio, TV, căști pentru
  ascultare individuală, indiferent dacă sunt în regim rent a car#) sau colaborare sau leasing etc.

   
   
   
   
   

  Tip încadrare
   
   
   
   

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producătorii de
  fonograme
   

  Artiștii interpreți
  sau executanți pentru
  fonograme

  Artiștii interpreți
  sau executanți pentru
  audiovizual

  1
   

  Vehicul de agrement (tractor, trenuleț, remorcă,
  platformă)

   
  4

   
  4

   
  1

  2
   
   

  Autobuz, troleibuz, tramvai și microbuz utilizate
  în transportul regulat de persoane urban, suburban
  și interurban pe trasee sub 35 km

   
   
  6

   
   
  6

   
   
  3

  3
   

  Autoturism până la 6 locuri utilizat în serviciul
  de taxi******)

   
  12

   
  12

   
  4

  4
   

  Autoturism până la 6 locuri utilizat în serviciul
  de închiriere (rent a car)##)

   
  12

   
  12

   
  4

  5

  Microbuz/Minibuz indiferent de numărul de locuri

  15

  15

  4

  6
   
   

  Autobuz utilizat în transportul național,
  interurban/interjudețean pe trasee mai mari de
  35 km

   
   
  18

   
   
  18

   
   
  5

  7
   
   

  Autocar utilizat în transportul național,
  interurban/interjudețean pe trasee mai mici de
  35 km

   
   
  20

   
   
  20

   
   
  6

  8
   
   

  Autocar utilizat în transportul național,
  interurban/interjudețean pe trasee mai mari de
  35 km

   
   
  35

   
   
  35

   
   
  11

  9

  Autocar utilizat în transportul internațional

  65

  65

  14

  E3
   

  Transporturi feroviare de pasageri - garnitură
  feroviară echipată cu instalație de sonorizare

   
   
   
   
   

  Tip încadrare
   
   
   
   

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producătorii de
  fonograme
   

  Artiștii interpreți
  sau executanți pentru
  fonograme

  Artiștii interpreți
  sau executanți pentru
  audiovizual

  1
   
   

  Tren de pasageri în trafic intern (fără vagon-
  restaurant; dacă are vagon-restaurant se va adăuga
  suplimentar.)

   
   
  30 lei

   
   
  30 lei

   
   
  15 lei

  2
   
   

  Tren de pasageri în trafic internațional (fără
  vagon-restaurant; dacă are vagon-restaurant se va
  adăuga suplimentar.)

   
   
  41 lei

   
   
  41 lei

   
   
  20 lei

  3

  Vagon-restaurant în trafic intern

  30 lei

  30 lei

  15 lei

  4

  Vagon-restaurant în trafic internațional

  41 lei

  41 lei

  20 lei

  E5
   

  Transport aerian de pasageri - aeronavă echipată cu instalație de sonorizare, radio, TV, căști
  pentru ascultare individuală

   
   
   
   
   

  Tip încadrare
   
   
   
   

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producătorii de
  fonograme
   

  Artiștii interpreți
  sau executanți pentru
  fonograme

  Artiștii interpreți
  sau executanți pentru
  audiovizual

  1

  Aeronavă de pasageri cursă internă

  30 lei

  30 lei

  10 lei

  2

  Aeronavă de pasageri cursă continentală

  58 lei

  58 lei

  21 lei

  3

  Aeronavă de pasageri cursă intercontinentală

  114 lei

  114 lei

  51 lei

  E7

  Ambarcațiuni navale pentru transportul de agrement - dotate cu instalație de sonorizare

   
   
   
   
   

  Tip încadrare
   
   
   
   

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producătorii de
  fonograme
   

  Artiștii interpreți
  sau executanți pentru
  fonograme

  Artiștii interpreți
  sau executanți pentru
  audiovizual

  1
   

  Ambarcațiuni de agrement cu până la
  2 locuri de dormit ##)

   
  9 lei

   
  9 lei

   
  5 lei

  2
   

  Ambarcațiuni de agrement între 3-6 locuri de
  dormit ##)

   
  11 lei

   
  11 lei

   
  6 lei

  3
   

  Ambarcațiuni de agrement între 7-12 locuri de
  dormit ##)

   
  14 lei

   
  14 lei

   
  7 lei

  4
   
   

  Ambarcațiuni de agrement peste 12 locuri de
  dormit ##)
   

  20 lei plus 3 lei pentru
  fiecare loc de dormit
  suplimentar

  20 lei plus 3 lei
  pentru fiecare loc de
  dormit suplimentar

  10 lei plus 1 leu
  pentru fiecare loc de
  dormit suplimentar

  5
   

  Ambarcațiuni de transport pasageri capacitate până
  la 50 pasageri (fără posibilități de cazare)

   
  10 lei

   
  10 lei

   
  5 lei

  6
   
   

  Ambarcațiuni de transport pasageri capacitate
  între 51-100 pasageri (fără posibilități de
  cazare)

   
   
  20 lei

   
   
  20 lei

   
   
  7 lei

  7
   

  Ambarcațiuni de transport pasageri capacitate
  peste 100 pasageri (fără posibilități de cazare)

   
  35 lei

   
  35 lei

   
  8 lei

  E8

  Transport pe cablu

   
   
   
   
   

  Tip de instalație - dotată cu instalații
  de sonorizare
   
   
   

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producătorii de
  fonograme
   

  Artiștii interpreți
  sau executanți pentru
  fonograme

  Artiștii interpreți
  sau executanți pentru
  audiovizual

  1

  Telecabină - telegondolă

  12 lei

  12 lei

  0

  2

  Spații de așteptare pentru telecabine, telegondole

  20 lei

  20 lei

  0

  3

  Lifturi și ascensoare

  31 lei

  31 lei

  0

  F

  Sport și agrement

  F1
   

  Stadioane, complexe sportive, săli de sport dotate cu instalații de sonorizare - spații închise sau deschise situate în
  orașe, stațiuni turistice, comune și sate *) **)

   
   
   
   
   

  Tip încadrare
   
   
   
   

  Remunerație/manifestație (fără TVA)

  Producătorii de
  fonograme
   

  Artiștii interpreți
  sau executanți pentru
  fonograme

  Artiștii interpreți
  sau executanți pentru
  audiovizual

   

  Număr de locuri (scaune)

   

   

   

  1

  Sub 1.000 locuri (scaune)

  10 lei

  10 lei

  4 lei

  2

  Între 1.000-5.000 locuri

  30 lei

  30 lei

  10 lei

  3
   
   
   
   

  Peste 5.000 locuri (scaune)
   
   
   
   

  100 lei plus 30 lei
  pentru fiecare tranșă de
  până la 5.000 locuri
  (scaune) suplimentare
   

  100 lei plus 30 lei
  pentru fiecare tranșă
  de până la 5.000
  locuri (scaune)
  suplimentare

  50 lei plus 15 lei
  pentru fiecare tranșă
  de până la 5.000
  locuri (scaune)
  suplimentare

  F2
   

  Piscine, ștranduri, litoral, parcuri de distracții și/sau agrement, pârtii de schi și patinoare, locuri de joacă pentru
  copii, săli fitness, culturism, masaj etc. - deschise publicului - dotate cu instalații de sonorizare*) **)

   
   
   
   
   

  Tip încadreare
   
   
   
   

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producătorii de
  fonograme
   

  Artiștii interpreți
  sau executanți pentru
  fonograme

  Artiștii interpreți
  sau executanți pentru
  audiovizual

  9

  Pârtie cu instalație de sonorizare

  250 lei

  250 lei

  0

  16

  Sală masaj ###)

  55 lei

  55 lei

  25 lei

  17
   

  Sală masaj (în hotel până la categoria
  3 stele inclusiv) ###)

   
  70 lei

   
  70 lei

   
  35 lei

  18

  Sală masaj (în hotel categoria 4 stele) ###)

  80 lei

  80 lei

  40 lei

  19

  Sală masaj (în hotel categoria 5 stele) ###)

  100 lei

  100 lei

  50 lei

  G

  Birouri și spații de producție

   
   
   
   
   

  Tip încadreare
   
   
   
   

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producătorii de
  fonograme
   

  Artiștii interpreți
  sau executanți pentru
  fonograme

  Artiștii interpreți
  sau executanți pentru
  audiovizual

  1

  Până la 30 de persoane

  51 lei

  51 lei

  25 lei

  2

  Până la 100 de persoane

  72 lei

  72 lei

  40 lei

  3

  Peste 100 de persoane

  103 lei

  103 lei

  50 lei
  Notă
  ********) Tarifele nu includ zona de recepție, zonele de alimentație publică din incinta unității de cazare (bar și restaurant, sală mic dejun etc.), sălile de evenimente, barurile cu program, night-cluburile sau cluburile. Acestea, precum și alte activități gen piscină, sală de fitness, săli de masaj, coafor, apel în așteptare etc. se vor achita separat, conform tabelelor din prezenta metodologie, atunci când zonele și spațiile menționate sunt în folosința altei entități juridice decât cea care realizează activitatea de cazare. Când zonele și spațiile menționate sau doar o parte din acestea sunt în folosința aceleiași entități juridice care realizează activitatea de cazare, remunerația datorată de această entitate juridică este cea corespunzătoare clasificării, numărului de camere și locației pentru activitatea de cazare, la care se adaugă 50% din remunerația datorată pentru fiecare dintre spațiile și zonele din incinta unității de cazare pe care le folosește. Pentru spațiile folosite de alte entități juridice remunerația se datorează separat și integral de aceste din urmă entități juridice, conform tabelelor din prezenta metodologie.
  ......................................................................
  #) În cazul oricărui tip de transport menționat în tabel, dacă tariful practicat de transportator este impus de o autoritate publică centrală sau locală sau dacă transportatorul practică tariful minim acceptat de o autoritate publică, remunerația datorată reprezintă 50% din cuantumul înscris în tabel, cu excepția cazului în care transportatorul primește subvenții de la autoritatea respectivă pentru a-și desfășura activitatea în condițiile practicării tarifului impus.
  ##) Remunerația este datorată doar în măsura în care autovehiculul sau ambarcațiunea sunt puse la dispoziția consumatorului împreună cu personal de deservire (șofer/personal navigant).
  ###) Remunerația nu este datorată când în cadrul salonului de masaj se efectuează doar masaj terapeutic sau de recuperare realizat pe baza prescripției medicale și de către personal calificat pentru acest tip de masaj. Atunci când în cadrul salonului se realizează atât masaj terapeutic sau de recuperare, pe bază de prescripție medicală, de personal calificat, cât și masaj realizat la cererea clientului, fără prescripție medicală, dacă timpul alocat masajului terapeutic reprezintă cel puțin 20% din programul de lucru al salonului, remunerația datorată reprezintă 50% din cuantumul înscris în tabel. Dovada realizării masajului terapeutic în cadrul salonului se face cu trimiterile medicale, care se păstrează de către utilizator timp de 3 ani și 6 luni și se trimit lunar, în copie, prin e-mail organismului de gestiune colectivă.»


  Înlătură din cuprinsul metodologiei menționarea numelui organismelor de gestiune colectivă (U.P.F.R. și C.R.E.D.I.D.A.M.).
  Menține restul dispozițiilor hotărârii arbitrale apelate.
  Respinge cererea de obligare la cheltuieli de judecată formulată de U.P.F.R. și C.R.E.D.I.D.A.M.
  Definitivă.
  Pronunțată în ședință publică astăzi, 26 octombrie 2016.

  Considerentele deciziei vă vor fi comunicate după redactare. Având în vedere acest aspect, facem precizarea că în cuprinsul dispozitivului titlul și textul metodologiei cu modificările dispuse au fost redate integral, tabelul cuprinde doar literele și punctele din tabelul I la care au fost aduse modificări în raport cu hotărârea arbitrală, iar la "Note" au fost menționate doar cea care a fost modificată, precum și cele adăugate, restul literelor și punctelor din tabele și restul notelor din hotărârea arbitrală nefiind modificate.
  Vă mulțumim pentru colaborare.

  Președinte,
  Elena Melania Crișov

  Grefier,
  Marinela Valentina Bojă