HOTĂRÂRE nr. 487 din 6 iulie 2016privind compatibilitatea electromagnetică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 26 iulie 2016 Notă
  Art. III alin. (1) din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 9 iulie 2019, prevede:
  ”(1) Echipamentele introduse pe piață anterior datei de intrare în vigoare a prezentei hotărâri, ce respectă dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 57/2015 privind compatibilitatea electromagnetică, pot fi puse la dispoziție pe piață și/sau în funcțiune.”

  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 22 alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, și al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 55/2015,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea:
  a) cerințelor de compatibilitate electromagnetică a echipamentelor definite la art. 2 alin. (1) pct. 5;
  b) condițiilor de introducere pe piață, punere la dispoziție pe piață și/sau de punere în funcțiune a echipamentelor definite la art. 2 alin. (1) pct. 5;
  c) condițiilor și cerințelor cu privire la notificarea organismelor de evaluare a conformității.
  (2) Echipamentele, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 5, trebuie să îndeplinească cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 1.(3) Prezenta hotărâre nu se aplică:
  a) echipamentelor reglementate de Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE;
  b) următoarelor echipamente aeronautice, în cazul în care aceste echipamente intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului și sunt destinate exclusiv utilizării în zbor:(i) aeronave, altele decât aeronavele fără pilot la bord, precum și motoarele, elicele, piesele și echipamentele neinstalate ale acestora;(ii) aeronave fără pilot la bord, precum și motoarele, elicele, piesele și echipamentele neinstalate ale acestora a căror proiectare este certificată în conformitate cu articolul 56 paragraful (1) din Regulamentul (UE) 2018/1.139 și care sunt destinate operării exclusiv pe frecvențe radio atribuite, prin reglementările radio ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, pentru utilizare aeronautică protejată;
  (la 08-08-2019, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )

  c) echipamentelor radio utilizate de radioamatori, în sensul utilizat de normele adoptate în temeiul Constituției și Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, semnate la Geneva și ratificate prin Legea nr. 76/1993 pentru ratificarea Constituției și a Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992, cu modificările ulterioare, dacă nu sunt puse la dispoziție pe piață; kiturile de componente asamblate de radioamatori și echipamentele puse la dispoziție pe piață și modificate de aceștia pentru uzul propriu nu sunt considerate echipamente puse la dispoziție pe piață;
  d) echipamentelor care, prin însăși natura și caracteristicile lor fizice, nu pot să genereze sau să contribuie la generarea de emisii electromagnetice care depășesc un nivel ce permite echipamentelor radio și de comunicații electronice și altor echipamente să funcționeze conform destinației și care funcționează fără degradare inadmisibilă, în prezența perturbațiilor electromagnetice rezultate în mod normal în timpul utilizării lor conform destinației;
  e) kiturilor de evaluare construite personalizat și destinate profesioniștilor pentru a fi utilizate doar în cadrul centrelor de cercetare și dezvoltare, înființate în acest scop.
  (4) Prezenta hotărâre reprezintă dreptul comun în domeniul compatibilității electromagnetice și nu exclude aplicarea legislației naționale sau a Uniunii Europene ce reglementează securitatea echipamentelor.


  Articolul 2
  (1) Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:1. acreditare - potrivit definiției prevăzute la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;2. aparat - orice dispozitiv finit sau oricare ansamblu de astfel de dispozitive pus la dispoziție pe piață ca unitate funcțională independentă, destinat utilizatorului final și susceptibil să producă perturbații electromagnetice sau a cărui funcționare poate să fie afectată de astfel de perturbații;3. compatibilitate electromagnetică - capacitatea echipamentelor de a funcționa satisfăcător în mediul lor electromagnetic fără a produce ele însele perturbații electromagnetice inadmisibile pentru alte echipamente din mediul respectiv;4. distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanțul de distribuție și de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție pe piață un aparat;5. echipament - orice aparat sau instalație fixă;6. evaluare a conformității - procesul prin care se verifică dacă au fost îndeplinite cerințele esențiale prevăzute de prezenta hotărâre cu privire la un aparat;7. importator - orice persoană fizică sau juridică, stabilită în Uniunea Europeană, care introduce pe piață un aparat dintr-o țară terță;8. imunitate - capacitatea echipamentelor de a funcționa conform destinației, fără degradarea performanțelor acestora, în prezența perturbațiilor electromagnetice;9. instalație fixă - o combinație specifică a mai multor tipuri de aparate și, după caz, a altor dispozitive care sunt asamblate, instalate și destinate a fi utilizate în mod permanent într-un amplasament prestabilit;10. introducere pe piață - punerea la dispoziție pentru prima dată a unui aparat pe piața Uniunii Europene;11. legislație de armonizare a Uniunii Europene - potrivit definiției prevăzute la art. 2 pct. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;12. marcaj CE - marcajul prin care producătorul indică faptul că aparatul este în conformitate cu cerințele aplicabile stabilite în legislația de armonizare a Uniunii Europene, care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs;13. mediu electromagnetic - toate fenomenele electromagnetice observabile într-un anumit amplasament;14. rațiuni de siguranță - rațiuni de protecție a vieții oamenilor sau a bunurilor;15. operatori economici - producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;16. organism de evaluare a conformității - organismul care prestează un serviciu public, în regim de putere publică, constând în activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, testare, certificare și inspecție;17. organism național de acreditare - potrivit definiției prevăzute la art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;18. perturbație electromagnetică - orice fenomen electromagnetic care poate degrada funcționarea echipamentelor, cum ar fi, dar fără a se limita la zgomotul electromagnetic, la un semnal nedorit sau la o modificare a însuși mediului de propagare;19. producător - orice persoană fizică sau juridică ce fabrică un aparat sau pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de aparat și care comercializează aparatul în cauză sub numele sau marca sa;20. punere la dispoziție pe piață - furnizarea unui aparat pentru distribuție, consum sau uz pe piața Uniunii Europene în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;21. punere în funcțiune - prima utilizare, pe teritoriul Uniunii Europene, de către utilizatorul final a echipamentului;22. rechemare - orice măsură luată cu scopul de a returna un aparat care a fost pus deja la dispoziția utilizatorului final;23. reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică, stabilită în Uniunea Europeană, care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia pentru îndeplinirea unor sarcini specifice;24. retragere - orice măsură luată cu scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unui aparat din lanțul de aprovizionare și de distribuție;25. specificație tehnică - document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească echipamentul;26. standard armonizat - potrivit definiției prevăzute la art. 2 pct. 1 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului;27. trasabilitate - identificarea persoanelor responsabile de producerea, importul, achiziția intracomunitară, introducerea pe piață și punerea la dispoziție pe piață a unui aparat;28. utilizator final - orice persoană care pune în funcțiune sau utilizează un echipament;
  (la 08-08-2019, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  29. dispozitiv destinat să producă perturbații electromagnetice - orice aparat proiectat și fabricat cu intenția de a produce perturbații electromagnetice, astfel încât să degradeze funcționarea altor echipamente;
  (la 08-08-2019, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  30. suport durabil - orice instrument care permite utilizatorilor finali accesarea informațiilor care le sunt adresate, într-un mod accesibil pentru referințe ulterioare pentru o perioadă de timp adecvată, în vederea informării, și care permite reproducerea neschimbată a informațiilor stocate.
  (la 08-08-2019, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  (2) Se consideră aparate în sensul alin. (1) pct. 2:
  a) componentele sau subansamblurile destinate încorporării într-un aparat de către utilizatorul final, care sunt susceptibile să genereze perturbații electromagnetice sau a căror funcționare este susceptibilă să fie afectată de astfel de perturbații;
  b) instalațiile mobile definite ca o combinație de aparate și, după caz, de alte dispozitive, destinate deplasării și funcționării în diferite amplasamente.
  (3) În cuprinsul prezentei hotărâri sunt, de asemenea, aplicabile definițiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008.


  Articolul 3
  (1) Echipamentele pot fi puse la dispoziție pe piață de către operatorii economici, puse în funcțiune și/sau utilizate doar în cazul în care sunt conforme cu cerințele prezentei hotărâri și numai dacă sunt corect instalate, întreținute și utilizate conform destinației acestora.
  (la 08-08-2019, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), expunerea și/sau demonstrațiile, temporare, cu echipamente neconforme cu prevederile prezentei hotărâri sunt permise la târguri comerciale, expoziții și alte asemenea evenimente, cu condiția existenței unei indicații vizibile care să menționeze că astfel de echipamente nu pot fi puse la dispoziție pe piață și/sau puse în funcțiune înainte de aducerea acestora în conformitate.(3) Demonstrațiile pot avea loc numai cu condiția aplicării unor măsuri corespunzătoare de natură să conducă la evitarea perturbațiilor electromagnetice, în condițiile stabilite de către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM.


  Articolul 4

  Punerea la dispoziție pe piață, punerea în funcțiune sau utilizarea echipamentelor care îndeplinesc cerințele prezentei hotărâri nu poate fi interzisă, de către ANCOM, din considerente privind compatibilitatea electromagnetică.


  Articolul 4^1

  Pe teritoriul României sunt interzise fabricarea, importul, deținerea, publicitatea, introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață, punerea în funcțiune și/sau utilizarea echipamentelor sau dispozitivelor destinate să producă perturbații electromagnetice.
  (la 08-08-2019, Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )


  Articolul 5
  (1) ANCOM poate aplica, prin decizie, măsuri speciale referitoare la punerea în funcțiune sau utilizarea echipamentelor, respectiv:
  a) măsuri destinate soluționării unei probleme de compatibilitate electromagnetică existente sau previzibile într-un amplasament;
  b) măsuri luate din motive de siguranță, destinate protecției rețelelor publice de comunicații electronice, a stațiilor de emisie sau de recepție, atunci când sunt utilizate din rațiuni de siguranță în situații bine definite cu privire la utilizarea frecvențelor radio.
  (2) ANCOM informează Comisia Europeană și autoritățile similare pentru domeniul relevant din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile speciale prevăzute la alin. (1) dispuse.(3) Informarea prevăzută alin. (2) se realizează distinct de schimbul de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice efectuat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare.


  Capitolul II Obligațiile operatorilor economici

  Articolul 6

  Producătorii au următoarele obligații:
  a) să se asigure că aparatele pe care le introduc pe piață sunt proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 1;
  b) să întocmească documentația tehnică prevăzută în anexa nr. 2 sau în anexa nr. 3 și să efectueze procedura relevantă de evaluare a conformității prevăzută la art. 13 ori să delege reprezentantului autorizat efectuarea procedurii;
  (la 08-08-2019, Litera b) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )

  c) să întocmească declarația UE de conformitate potrivit prevederilor art. 14 și să aplice marcajul CE, în cazul în care s-a demonstrat conformitatea aparatului cu cerințele aplicabile prin procedura relevantă de evaluare a conformității menționată la art. 13;
  d) să păstreze documentația tehnică și declarația UE de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului;
  e) să se asigure că există proceduri care să asigure conformitatea continuă a producției în serie cu prevederile prezentei hotărâri;
  f) să se asigure că modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile aparatului și modificările standardelor armonizate, prevăzute la art. 12 alin. (1), sau ale altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea aparatului, sunt luate în considerare în mod corespunzător;
  (la 08-08-2019, Litera f) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )

  g) să se asigure că pe aparatele pe care le introduc pe piață este marcat tipul, lotul ori numărul de serie sau alt element care permite identificarea lor sau, dacă dimensiunea sau natura aparatului nu permite acest lucru, să se asigure că informația solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoțește aparatul;
  h) să indice pe aparat numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește aparatul; adresa menționată de producător va indica un singur punct de contact, iar datele de contact vor fi clare, accesibile, inteligibile, relevante și prezentate în limba română;
  i) să se asigure că aparatul este însoțit de instrucțiunile și de informațiile menționate la art. 16, redactate în limba română; instrucțiunile și informațiile, precum și orice texte imprimate pe etichete trebuie să fie clare, accesibile, inteligibile și relevante;
  j) să ia de îndată orice măsură corectivă necesară pentru a aduce aparatul în conformitate, pentru a-l retrage și/sau pentru a-l rechema, după caz, în cazul în care dețin indicii sau informații că un aparat pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri;
  k) să informeze imediat autoritățile ce dețin competențe din statele membre în care au pus aparatul la dispoziție pe piață, în cazul în care constată că aparatul respectiv prezintă un risc ce poate afecta funcționarea acestuia sau funcționarea altor echipamente ori din rațiuni de siguranță, menționând detaliile, în special, cu privire la neconformitate și orice măsuri corective luate;
  l) să furnizeze, în urma unei cereri motivate din partea autorităților de supraveghere și control al pieței și în termenul indicat de acestea, pe suport hârtie sau în format electronic, toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea aparatului cu prevederile prezentei hotărâri, prezentate în limba română sau în limba engleză;
  (la 08-08-2019, Litera l) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )

  m) să coopereze cu autoritățile de supraveghere și control al pieței, la solicitarea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele pe care aceștia le-au introdus pe piață;
  (la 08-08-2019, Litera m) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )

  n) să informeze organismul notificat ce deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip cu privire la toate modificările tipului aprobat care pot afecta conformitatea aparatului cu cerințele esențiale din prezenta hotărâre sau cu condițiile de valabilitate ale certificatului respectiv.


  Articolul 7
  (1) Un producător poate decide numirea unui reprezentant autorizat printr-un mandat scris.(2) Obligațiile prevăzute la art. 6 lit. a) și obligația de a întocmi documentația tehnică prevăzută la art. 6 lit. b) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.(3) Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile specificate în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele sarcini:1. păstrarea declarației UE de conformitate și a documentației tehnice la dispoziția autorităților de supraveghere și control al pieței timp de 10 ani după ce aparatul a fost introdus pe piață;2. furnizarea, în urma unei cereri motivate din partea autorităților de supraveghere și control al pieței, pe suport hârtie sau în format electronic, a informațiilor și/sau a documentației necesare pentru a demonstra conformitatea aparatului, prezentate în limba română sau în limba engleză;
  (la 08-08-2019, Punctul 2. din Alineatul (3) , Articolul 7 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  3. cooperarea cu autoritățile de supraveghere și control al pieței, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele vizate de obligațiile mandatului reprezentantului autorizat.
  (la 08-08-2019, Punctul 3. din Alineatul (3) , Articolul 7 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )


  Articolul 8

  Importatorii au următoarele obligații:1. să introducă pe piață numai aparate conforme;2. să se asigure, înainte de introducerea unui aparat pe piață, că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității prevăzută la art. 13 a fost îndeplinită de către producător;3. să se asigure că producătorul a întocmit documentația tehnică, că aparatul poartă marcajul CE și este însoțit de documentele necesare, precum și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la art. 6 lit. g) și h);4. să nu introducă aparatul pe piață în cazul în care dețin indicii sau informații că acesta nu este conform cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 1, înainte de a fi adus în conformitate și, din rațiuni de siguranță, să informeze producătorul și autoritățile de supraveghere și control al pieței;5. să indice pe aparat numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește aparatul; datele de contact să fie clare, accesibile, inteligibile, relevante și prezentate în limba română;
  (la 08-08-2019, Punctul 5. din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  6. să se asigure că aparatul este însoțit de instrucțiunile și de informațiile menționate la art. 16; instrucțiunile și informațiile vor fi redactate în limba română și vor fi accesibile, inteligibile, corecte și complete;7. să se asigure că, atât timp cât un aparat se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea aparatului cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 1;8. să ia de îndată orice măsură corectivă necesară pentru a aduce aparatul în conformitate, pentru a-l retrage și/sau pentru a-l rechema, după caz, în cazul în care dețin indicii sau informații că un aparat pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri;9. să informeze imediat autoritățile competente din state membre în care au pus aparatul la dispoziție pe piață, în cazul în care constată că acesta prezintă un risc ce poate afecta funcționarea acestuia sau funcționarea altor echipamente ori din rațiuni de siguranță, menționând detaliile, în special, cu privire la neconformitate și orice măsuri corective luate;10. să păstreze o copie a declarației UE de conformitate la dispoziția autorităților de supraveghere și control al pieței timp de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului și să se asigure că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere;11. să furnizeze, în urma unei cereri motivate din partea autorităților de supraveghere și control al pieței și în termenul indicat de acestea, pe hârtie sau în format electronic, toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea aparatului cu prevederile prezentei hotărâri, prezentate în limba română sau în limba engleză;
  (la 08-08-2019, Punctul 11. din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  12. să coopereze cu autoritățile de supraveghere și control al pieței, la solicitarea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele pe care aceștia le-au introdus pe piață.
  (la 08-08-2019, Punctul 12. din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )


  Articolul 9

  Distribuitorii au următoarele obligații:1. să se asigure că modul în care pun la dispoziție aparate pe piață nu este de natură să afecteze cerințele esențiale stabilite prin prezenta hotărâre;2. să se asigure, înainte de a pune la dispoziție un aparat pe piață, că aparatul poartă marcajul CE, că este însoțit de documentele necesare, instrucțiunile și informațiile menționate la art. 16, redactate în limba română;3. să se asigure că producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la art. 6 lit. g) și h) și, respectiv, la art. 8 pct. 5;4. să nu pună la dispoziție pe piață aparatul, în cazul în care dețin indicii sau informații că aparatul nu este conform cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 1, înainte ca acesta să fie adus în conformitate și, din rațiuni de siguranță, să informeze producătorul sau importatorul, precum și autoritățile de supraveghere și control al pieței;5. să se asigure că, atât timp cât un aparat se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea aparatului cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 1;6. să se asigure că se iau măsurile corective necesare pentru a aduce aparatul în conformitate sau de a-l retrage și/sau rechema, după caz, în cazul în care dețin indicii sau informații că un aparat pe care l-a pus la dispoziție pe piață nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri;
  (la 08-08-2019, Punctul 6. din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  7. să informeze imediat autoritățile de supraveghere și control din statele membre în care au pus aparatul la dispoziție pe piață, în cazul în care constată că acesta prezintă un risc ce poate afecta funcționarea acestuia sau funcționarea altor echipamente ori din rațiuni de siguranță, menționând detaliile, în special, cu privire la neconformitate și orice măsuri corective luate;8. să furnizeze, în urma unei cereri motivate din partea autorităților de supraveghere și control al pieței și în termenul indicat de acestea, pe hârtie sau în format electronic, toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea aparatului cu dispozițiile prezentei hotărâri, prezentate în limba română sau în limba engleză;
  (la 08-08-2019, Punctul 8. din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  9. să coopereze cu autoritățile de supraveghere și control al pieței, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele pe care aceștia le-au pus la dispoziție pe piață.


  Articolul 10

  Importatorul sau distribuitorul este considerat producător, în sensul prezentei hotărâri, și este supus obligațiilor ce revin acestuia conform art. 6, atunci când introduce pe piață un aparat sub denumirea sau marca sa sau modifică un aparat deja introdus pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri.


  Articolul 11
  (1) Operatorii economici au obligația să furnizeze, la solicitarea autorităților de supraveghere și control al pieței, datele de identificare ale:
  a) oricărui operator economic care le-a furnizat un aparat;
  b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat un aparat.
  (2) Operatorii economici au obligația de a păstra și prezenta informațiile prevăzute la alin. (1) timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat aparatul sau după ce au furnizat aparatul.


  Capitolul III Conformitatea echipamentelor

  Articolul 12
  (1) Echipamentele conforme cu prevederile standardelor armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt prezumate a fi în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 1, acoperite de standardele respective sau părți ale acestora.(2) Standardele armonizate prevăzute la alin. (1) nu au caracter obligatoriu, fiind permise și alte mijloace de demonstrare a conformității.(3) În cazul în care se consideră că un standard armonizat prevăzut la alin. (1) nu satisface integral cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 1, ANCOM va informa Comitetul permanent prevăzut la art. 13 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1016/2004, cu modificările și completările ulterioare.(4) În situația prevăzută la alin. (3), ANCOM va preciza, în cadrul informării sale, argumentat, și motivele pe care se bazează.


  Articolul 13
  (1) Conformitatea aparatelor cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 1 se demonstrează folosind oricare dintre următoarele proceduri de evaluare a conformității:
  a) controlul intern al producției, prevăzut în anexa nr. 2;
  b) examinarea UE de tip, urmată de conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției, prevăzută în anexa nr. 3.
  (2) Producătorul poate decide limitarea aplicării procedurii prevăzute la alin. (1) lit. b) pentru unele aspecte ale cerințelor esențiale, cu condiția ca, pentru celelalte aspecte ale cerințelor esențiale, să fie aplicată procedura prevăzută la alin. (1) lit. a).


  Articolul 14
  (1) Declarația UE de conformitate se întocmește de producător numai după demonstrarea îndeplinirii cerințelor esențiale prevăzute în anexa nr. 1.(2) Declarația UE de conformitate se redactează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, conține elementele specificate în modulele relevante prevăzute în anexele nr. 2 și 3 și se actualizează în permanență.(3) Declarația UE de conformitate se prezintă în limba română sau în limba engleză.
  (la 08-08-2019, Alineatul (3) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  (4) În cazul în care aparatul intră sub incidența mai multor acte normative ale Uniunii Europene, prin care se solicită o declarație UE de conformitate, producătorul întocmește o singură declarație UE de conformitate. Această declarație va avea mențiuni cu privire la identificarea tuturor actelor normative respective, inclusiv referințele de publicare ale acestora.(5) Prin întocmirea declarației UE de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea aparatului cu cerințele prevăzute de prezenta hotărâre.


  Articolul 15
  (1) Marcajului CE îi sunt aplicabile dispozițiile art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.(2) Marcajul CE se aplică înainte ca aparatul să fie introdus pe piață.(3) Marcajul CE se aplică, în mod vizibil și lizibil, într-o formă care nu poate fi ștearsă sau îndepărtată, pe aparat sau pe plăcuța sa de identificare. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau nu este justificat din considerente ținând de natura aparatului, marcajul CE se aplică pe ambalaj și pe documentele însoțitoare.
  (la 08-08-2019, Alineatul (3) din Articolul 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )


  Articolul 16
  (1) Aparatele sunt însoțite, la introducerea pe piață sau punerea la dispoziție pe piață, de informații despre orice precauții specifice care trebuie luate la asamblarea, instalarea, întreținerea sau folosirea lor pentru a asigura, la punerea în funcțiune, conformitatea aparatelor cu cerințele generale prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1.(2) Aparatele pentru care conformitatea cu cerințele generale prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1 nu este asigurată în zone rezidențiale sunt însoțite de o indicație clară referitoare la o astfel de restricție de folosire. Indicațiile referitoare la asemenea restricții sunt menționate inclusiv pe ambalaj.(3) Informațiile necesare pentru a permite folosirea aparatelor în conformitate cu destinația lor sunt incluse în instrucțiunile care le însoțesc.(4) Toate informațiile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate utilizatorilor finali sub forma unui manual de utilizare redactat în limba română, oferit pe hârtie. Informațiile pot fi furnizate, în cazul în care utilizatorul final este de acord, și pe suport durabil.
  (la 08-08-2019, Alineatul (4) din Articolul 16 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )


  Articolul 17
  (1) Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică și aparatelor puse la dispoziție pe piață care pot fi încorporate într-o instalație fixă.(2) Prevederile art. 1 alin. (2), ale art. 6-11 și ale art. 13-16 nu sunt obligatorii în cazul aparatelor destinate încorporării într-o anumită instalație fixă și care nu sunt puse la dispoziție pe piață sub altă formă.(3) În cazul aparatelor prevăzute la alin. (2), documentația însoțitoare trebuie:
  a) să identifice instalația fixă și caracteristicile sale de compatibilitate electromagnetică;
  b) să indice precauțiile care trebuie luate pentru încorporarea aparatelor în instalația fixă astfel încât să nu fie compromisă conformitatea acesteia;
  c) să cuprindă și informațiile prevăzute la art. 6 lit. g) și h) și art. 8 pct. 5.
  (4) Persoana sau persoanele care au în responsabilitate instalația fixă trebuie să păstreze documentația, care conține bunele practici inginerești prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 1, la dispoziția autorităților de supraveghere și control al pieței, pentru inspecție, pe toată durata de funcționare a instalației fixe.(5) În cazul în care există indicii ce arată neconformitatea instalației fixe ori în cazul în care există plângeri privind perturbații generate de instalație, autoritățile de supraveghere și control al pieței pot:
  a) solicita orice documente și/sau informații legate de conformitatea instalației fixe;
  b) iniția o procedură de evaluare a conformității;
  c) dispune măsuri de aducere în conformitate a instalației fixe, în cazul în care se stabilește că aceasta este neconformă.
  (6) În situația în care se constată neconformitatea instalației fixe, autoritățile de supraveghere și control al pieței impun măsuri pentru aducerea instalației fixe în conformitate cu cerințele esențiale stabilite în anexa nr. 1, într-un termen determinat, după caz.(7) Autoritățile de supraveghere și control al pieței dispun măsurile necesare pentru identificarea persoanei sau a persoanelor responsabile pentru stabilirea conformității unei instalații fixe cu cerințele esențiale relevante, pe baza unor scenarii care țin cont de natura instalațiilor fixe și de amplasamentul acestora.(8) În situația în care instalația fixă nu este adusă în conformitate în condițiile prevăzute la alin. (6), autoritățile de supraveghere și control al pieței dispun aplicarea sancțiunii contravenționale principale corespunzătoare și sancțiunea complementară prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. d).


  Capitolul IV Organismele de evaluare a conformității

  Articolul 18
  (1) Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, denumit în continuare MCSI, are calitatea de autoritate de notificare și îi revine răspunderea pentru instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate în domeniul compatibilității electromagnetice.(2) MCSI notifică Comisiei Europene și celorlalte autorități competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene organismele autorizate să efectueze activități de evaluare a conformității.(3) MCSI informează Comisia Europeană cu privire la procedura de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, precum și cu privire la orice modificări, dacă este cazul.


  Articolul 19
  (1) MCSI, în vederea îndeplinirii rolului său de autoritate de notificare, are obligația de a se asigura:
  a) că nu se află în conflict de interese cu organismele de evaluare a conformității;
  b) de obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale privind evaluarea, desemnarea, notificarea și monitorizarea organismelor de evaluare a conformității;
  c) că orice decizie a sa cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformității este luată pe baza propunerilor sau a rezultatelor analizelor persoanelor ce dețin pregătirea profesională ori calificările necesare în domeniul comunicațiilor electronice, electronicii sau echivalente ale acestora.
  d) că nu oferă și nu prestează activități de natura celor prestate de organismele de evaluare a conformității și nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale;
  e) de confidențialitatea informațiilor obținute în cursul procesului de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a acestora;
  f) că deține personal competent ce deține pregătirea profesională ori calificările necesare pentru verificarea îndeplinirii cerințelor prevăzute la art. 20, precum și un număr corespunzător de persoane în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale.
  (2) Prevederilor alin. (1) lit. a) li se aplică în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 20
  (1) În vederea notificării, organismul de evaluare a conformității îndeplinește următoarele cerințe:1. este înființat conform legii și are personalitate juridică;2. este un organism terț, independent de organizația sau de aparatul pe care îl evaluează; un organism ce aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea aparatelor pe care le evaluează poate fi considerat un organism de evaluare a conformității, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu se află în conflict de interese;3. nu acționează ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere a aparatelor pe care le evaluează și nici ca reprezentant al vreuneia dintre acele părți; cerința se răsfrânge și asupra personalului cu funcții de conducere și a personalului responsabil cu îndeplinirea procedurilor de evaluare a conformității; acest lucru nu împiedică utilizarea aparatelor evaluate care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea unor astfel de aparate în scopuri personale;4. nu este direct implicat în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea aparatelor pe care le evaluează și nu reprezintă părțile angajate în aceste activități; cerința se răsfrânge și asupra personalului cu funcții de conducere și personalului responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității și se aplică în special serviciilor de consultanță;5. nu se implică în nicio activitate care să le afecteze imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificate; cerința se răsfrânge și asupra personalului cu funcții de conducere și personalului responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității și se aplică în special serviciilor de consultanță;6. activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor, dacă este cazul, nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității;7. efectuează activitățile de evaluare a conformității cu integritate profesională și competență tehnică necesară în domeniul respectiv și este în afara oricăror presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane ce au un interes pentru rezultatele acelor activități; cerința se răsfrânge și asupra personalului responsabil cu îndeplinirea activităților de evaluare a conformității;8. deține capacitatea să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite conform anexei nr. 3 și pentru care a fost notificat, indiferent dacă acestea sunt efectuate chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia;9. are la dispoziție, de câte ori este cazul și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de aparate pentru care a fost notificat, următoarele:
  a) personal necesar ce deține cunoștințe tehnice și experiență corespunzătoare și suficientă pentru a îndeplini sarcinile de evaluare a conformității;
  b) descrieri necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză; organismul de evaluare a conformității dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între sarcinile îndeplinite ca organism notificat și celelalte/alte activități;
  c) proceduri necesare pentru a-și desfășura activitatea ținându-se cont de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și de structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei aparatului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.
  10. deține mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare;11. participă la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul legislației de armonizare relevante a Uniunii Europene sau să se asigure că personalul lor responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității este informat în legătură cu aceste activități și să pună în aplicare, ca orientare generală, deciziile și documentele administrative realizate ca rezultat al activității acelui grup;12. personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității respectă cerințele prevăzute la alin. (2);13. garantează imparțialitatea personalului de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității, iar remunerația acestora să nu depindă de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări;14. încheie o asigurare de răspundere civilă pentru activitățile desfășurate.
  (2) Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității trebuie:
  a) să posede o pregătire tehnică și profesională solidă care să acopere toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat;
  b) să posede o cunoaștere satisfăcătoare a cerințelor evaluărilor pe care le realizează și o autoritate corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;
  c) să posede cunoaștere și înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale prevăzute în anexa nr. 1, a standardelor armonizate aplicabile, prevăzute la art. 12 alin. (1), și a dispozițiilor relevante din legislația de armonizare a Uniunii Europene și din legislația națională;
  d) să posede abilitatea necesară pentru a elabora certificate de examinare UE de tip, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost efectuate;
  e) să păstreze secretul profesional referitor la toate informațiile obținute ca urmare a îndeplinirii sarcinilor sale în temeiul anexei nr. 3 sau a oricărei dispoziții legale naționale de punere în aplicare a acesteia, excepție făcând relația cu autoritățile competente; drepturile de proprietate intelectuală sunt protejate.


  Articolul 21

  Cerințele prevăzute la art. 20 sunt considerate a fi respectate în situația în care organismul de evaluare a conformității își demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante sau în părți ale acestora, ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, însă numai în măsura în care standardele armonizate aplicabile acoperă aceste cerințe.


  Articolul 22
  (1) Organismul de evaluare a conformității poate decide, cu acordul clientului său, subcontractarea anumitor sarcini referitoare la evaluarea conformității sau poate apela la o filială.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), organismul de evaluare a conformității se asigură de următoarele:
  a) că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele art. 20 și informează MCSI în acest sens;
  b) să preia întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite;
  c) să pună la dispoziția MCSI documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și a activităților executate de către aceștia în temeiul anexei nr. 3.


  Articolul 23
  (1) Cererea de notificare a organismului de evaluare a conformității, depusă la MCSI, va fi însoțită de:
  a) o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității și a aparatului pentru care organismul se consideră a fi competent;
  b) de un certificat de acreditare, în cazul în care există, eliberat de organismul național de acreditare, care să ateste că organismul de evaluare a conformității satisface cerințele art. 20.
  (2) În cazul în care organismul de evaluare a conformității nu poate prezenta certificatul de acreditare, acesta va transmite MCSI toate documentele justificative necesare pentru verificarea, recunoașterea și monitorizarea periodică a conformității sale cu cerințele art. 20.


  Articolul 24
  (1) MCSI poate notifica numai organismele de evaluare a conformității ce au îndeplinit toate cerințele prevăzute la art. 20.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite Comisiei Europene și celorlalte autorități competente din statele membre ale Uniunii Europene prin intermediul platformei electronice de notificare realizate și gestionate de Comisia Europeană.(3) Notificarea va include:
  a) detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformității și ale aparatului în cauză, precum și atestarea relevantă a competenței organismului de evaluare a conformității;
  b) documentele justificative ce atestă competența organismului de evaluare a conformității și măsurile adoptate ce demonstrează că organismul va fi monitorizat periodic și că acesta va îndeplini cerințele prevăzute la art. 20, în situația în care notificarea autorității nu se bazează pe un certificat de acreditare.
  (4) Organismul este considerat notificat și poate îndeplini activitățile pentru care a fost notificat, dacă Comisia Europeană și celelalte state membre nu au ridicat obiecții în termen de:
  a) două săptămâni, în cazul utilizării unui certificat de acreditare;
  b) două luni, pentru situația prevăzută la alin. (3) lit. b).
  (5) MCSI notifică Comisia Europeană și celelalte autorități competente din statele membre ale Uniunii Europene în legătură cu orice modificări ulterioare relevante aduse notificării realizate în condițiile alin. (1)-(4).


  Articolul 25
  (1) În situația în care MCSI constată, ca urmare a monitorizării periodice, sau este informat că un organism notificat nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la art. 20 ori că nu își îndeplinește obligațiile, acesta restricționează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea nerespectării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor.(2) În situația dispunerii vreunei măsuri dintre cele prevăzute la alin. (1), MCSI informează de îndată Comisia Europeană și celelalte autorități competente din statele membre ale Uniunii Europene.(3) În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării ori în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, MCSI ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt:
  a) fie prelucrate de un alt organism notificat;
  b) fie sunt puse la dispoziția MCSI, ANCOM și/sau Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, denumită în continuare ANPC, la cererea acestora.
  (4) Măsurile prevăzute la alin. (1) se dispun prin ordin al ministrului comunicațiilor și pentru societatea informațională, ce va stabili, totodată, tipul măsurii dintre cele prevăzute la alin. (1) și durata acesteia/acestora. Ordinul poate fi contestat în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 26

  În cazul unei investigații a Comisiei Europene, potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) din Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică, în ceea ce privește competența unui organism notificat sau continuarea îndeplinirii de către acesta a cerințelor și a responsabilităților care îi revin, MCSI va transmite, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului notificat în cauză.


  Articolul 27
  (1) Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității potrivit procedurilor de evaluare a conformității prevăzute în anexa nr. 3, în mod proporțional, ținând cont de criteriile prevăzute la alin. (2).(2) Organismele de evaluare a conformității:
  a) își desfășoară activitatea ținând seama de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și de structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei aparatului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție;
  b) trebuie să respecte gradul de rigoare și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea aparatului cu cerințele prezentei hotărâri;
  c) solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite niciun certificat în cazul în care constată că cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 1, în standardele armonizate, prevăzute la art. 12 alin. (1), sau alte specificații tehnice corespunzătoare nu sunt îndeplinite de către acesta;
  d) solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul, dacă este necesar, în cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării certificatului, constată că un aparat nu mai este conform.
  (3) În cazul în care nu se iau măsuri corective, conform alin. (2) lit. d), sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat, după caz. În această situație, organismul notificat informează MCSI, ANCOM și/sau ANPC, după caz.


  Articolul 28

  Deciziile organismelor de evaluare a conformității pot fi contestate la tribunal în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 29
  (1) Organismele de evaluare a conformității notificate au obligația de a informa MCSI în legătură cu:
  a) orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a certificatelor de evaluare a conformității;
  b) orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare sau condițiile notificării;
  c) orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității desfășurate, primită de la autoritățile de supraveghere și control al pieței;
  d) activitățile de evaluare a conformității realizate în cadrul notificării primite și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activități și subcontractări transfrontaliere.
  (2) Informațiile prevăzute la alin. (1) lit. d) sunt puse la dispoziție la cererea MCSI.(3) Organismele de evaluare a conformității notificate au obligația de a transmite celorlalte organisme notificate la nivelul Uniunii Europene, ce îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității acelorași aparate, informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative și, la cerere, de rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității.


  Articolul 30

  Organismele de evaluare a conformității notificate au obligația de a participa, în mod direct sau prin intermediul unui reprezentant desemnat, la grupul sectorial al organismelor notificate coordonat de Comisia Europeană.


  Capitolul V Supravegherea pieței

  Articolul 31
  (1) Activitatea de supraveghere și control al pieței în scopul asigurării îndeplinirii dispozițiilor prezentei hotărâri și a obligațiilor operatorilor economici care decurg din regulamentele Uniunii Europene, precum și în vederea identificării trasabilității echipamentelor în cadrul lanțului de distribuție se exercită de către ANCOM și ANPC, denumite în continuare autorități de supraveghere și control al pieței, care acționează prin personalul de specialitate, respectiv personalul specializat, împuternicit în acest scop.(2) Activitatea de supraveghere și control a ANPC privește conformitatea echipamentelor aparținând consumatorului în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) ANCOM și ANPC organizează și desfășoară activitatea de supraveghere și control în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) și ale art. 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, inclusiv cu privire la aparatele comercializate prin mijloace electronice, ce au ca destinatar utilizatorul final, pentru uzul propriu, și care sunt supuse controlului vamal.
  (la 08-08-2019, Alineatul (3) din Articolul 31 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  (4) ANCOM și ANPC pot încheia, în vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri, un protocol de colaborare prin care se vizează asigurarea schimbului de informații în vederea îmbunătățirii măsurilor de identificare a produselor neconforme și întreprinderii acțiunilor necesare în vederea eliminării acestora.(5) În activitatea de supraveghere și control, ANCOM și ANPC pot solicita Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, în cazul registrului de domenii și subdomenii în zona «.ro», transmiterea datelor sau a informațiilor care pot conduce la identificarea persoanelor care comercializează aparate prin mijloace electronice. Datele solicitate sunt transmise fără întârziere autorităților de supraveghere și control al pieței în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal.
  (la 08-08-2019, Articolul 31 din Capitolul V a fost completat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )


  Articolul 32

  Abrogat.
  (la 08-08-2019, Articolul 32 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )


  Articolul 33
  (1) ANCOM sau ANPC, potrivit atribuțiilor ce le revin în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, pot să hotărască, în orice moment, efectuarea încercărilor tehnice pentru verificarea conformității aparatelor cu cerințele esențiale aplicabile, pe baza standardelor sau a specificațiilor tehnice relevante precizate în declarația UE de conformitate. În cazul în care, în declarația UE de conformitate, standardele sau specificațiile tehnice respective sunt menționate în mod inadecvat sau lipsesc ori declarația UE de conformitate nu există, ANCOM efectuează încercările tehnice pe baza standardelor armonizate prevăzute la art. 12 alin. (1).(2) În vederea efectuării încercărilor în conformitate cu prevederile alin. (1), producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul ori distribuitorul, după caz, are obligația de a permite personalului de control prelevarea, pe bază de proces-verbal, în mod gratuit, a unui număr reprezentativ de eșantioane ale aparatului ce urmează a fi supus la încercări. Prelevarea poate fi dispusă și asupra aparatului/aparatelor aflat(e) la utilizatorul final în cazul în care există suficiente indicii că acel(e) aparat/aparate produce/produc perturbații electromagnetice.
  (la 08-08-2019, Alineatul (2) din Articolul 33 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  (3) Cheltuielile determinate de efectuarea încercărilor prevăzute la alin. (1) sunt suportate de ANCOM sau ANPC, din bugetul anual aprobat cu această destinație.(4) Dacă în urma încercărilor se constată că aparatul nu îndeplinește cerințele esențiale, toate cheltuielile determinate de efectuarea încercărilor prevăzute la alin. (1) sunt suportate, integral, de către producător ori de către reprezentantul autorizat al acestuia. În cazul în care producătorul ori reprezentantul autorizat al acestuia nu este stabilit pe teritoriul național, cheltuielile sunt suportate, integral, de către importator sau distribuitor, după caz.(5) În situația în care importatorul nu poate fi identificat ori operatorul economic controlat nu furnizează informații de natură a conduce la identificarea acestuia, cheltuielile se suportă de către operatorul economic controlat.(6) În cazul cheltuielilor suportate de către ANCOM, individualizarea acestora în vederea determinării sumei ce urmează a fi recuperată în conformitate cu prevederile alin. (4) sau (5) se realizează prin decizie a președintelui ANCOM, fiind aplicabile dispozițiile art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare.(7) În cazul în care încercările prevăzute la alin. (1) sunt realizate în laboratorul propriu al ANCOM, pentru acțiunile de supraveghere și control desfășurate de personalul de specialitate al ANCOM, prevederile alin. (4) și (5) nu se aplică.


  Articolul 34
  (1) Ulterior efectuării încercărilor tehnice în condițiile art. 33, aparatul se restituie persoanei de la care a fost prelevat.(2) În situația în care, ca urmare a încercărilor tehnice la care aparatul a fost supus, acesta devine inutilizabil ori este distrus din motive care țin exclusiv de culpa personalului care a realizat încercările tehnice, contravaloarea aparatului este suportată de autoritatea de supraveghere și control al pieței ce a realizat acțiunea de control.


  Articolul 35
  (1) În cazul în care ANCOM sau ANPC, după caz, consideră că un aparat prezintă un risc ce poate afecta interesul public protejat de prevederile prezentei hotărâri, acestea efectuează o evaluare cu privire la aparatul în cauză.(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1), ce privește toate cerințele relevante stabilite în prezenta hotărâre, se poate realiza și ca urmare a încercărilor tehnice prevăzute la art. 33 alin. (1).
  (la 08-08-2019, Alineatul (2) din Articolul 35 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  (3) Operatorii economici asupra cărora sunt întreprinse acțiuni de control în contextul alin. (1) și (2) sunt obligați să coopereze, la solicitarea autorităților de supraveghere și control al pieței.
  (la 08-08-2019, Alineatul (3) din Articolul 35 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  (4) Evaluarea prevăzută la alin. (1) ia în considerare, după caz, și date privind: riscurile identificate asociate cu aparatul respectiv, eventualele date privind riscurile care s-au materializat în legătură cu respectivul aparat sau măsurile luate de operatorul economic în cauză pentru a atenua riscurile.
  (la 08-08-2019, Articolul 35 din Capitolul V a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )


  Articolul 36
  (1) În cazul în care, pe parcursul evaluării realizate conform art. 35, ANCOM sau ANPC, după caz, constată că aparatul nu este conform cerințelor stabilite în prezenta hotărâre, operatorilor economici relevanți li se solicită de îndată să întreprindă toate măsurile corective necesare pentru a aduce aparatul în conformitate cu cerințele respective și să restricționeze punerea la dispoziție pe piață ori să retragă aparatul de pe piață și/sau să îl recheme într-un termen rezonabil, stabilit proporțional cu natura riscului, de către ANCOM sau ANPC, după caz.
  (la 08-08-2019, Alineatul (1) din Articolul 36 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  (2) În situația prevăzută la alin. (1), ANCOM sau ANPC, după caz, va informa organismul notificat relevant cu privire la măsurile luate.(3) Măsurilor dispuse în conformitate cu dispozițiile alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.(4) Măsurile corective și restricțiile stabilite conform alin. (1) se dispun prin decizie a președintelui ANCOM, respectiv prin ordin al președintelui ANPC, după caz.
  (la 08-08-2019, Alineatul (4) din Articolul 36 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )


  Articolul 37

  În cazul în care ANCOM sau ANPC, după caz, consideră că neconformitatea aparatelor afectează produse ce au fost ori pot fi livrate și pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, acestea informează Comisia Europeană și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-au impus operatorului economic.


  Articolul 38

  Operatorul economic împotriva căruia au fost dispuse măsurile prevăzute de art. 36 are obligația aplicării măsurilor corective necesare pentru toate aparatele în cauză puse la dispoziție pe piață.


  Articolul 39
  (1) În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde măsurile corective stabilite conform art. 36 alin. (1) și (4), ANCOM sau ANPC, după caz, iau orice măsură provizorie corespunzătoare pentru a interzice sau a restricționa punerea la dispoziție pe piață a aparatului ori pentru a retrage aparatul de pe piață și/sau a-l rechema. Măsurile se dispun prin decizie, respectiv prin ordin, după caz.(2) Autoritatea de supraveghere și control ce a dispus măsurile va informa, de îndată, Comisia Europeană și celelalte state membre cu privire la măsurile dispuse.(3) Informarea prevăzută la alin. (2) va cuprinde cel puțin următoarele:
  a) datele necesare pentru a identifica aparatul neconform;
  b) originea aparatului;
  c) natura neconformității constatate și riscul implicat;
  d) natura și durata măsurilor naționale luate;
  e) argumentele prezentate de operatorul economic relevant;
  f) dacă neconformitatea se datorează nerespectării cerințelor referitoare la protecția interesului public protejat de prevederile prezentei hotărâri;
  g) dacă neconformitatea se datorează existenței unor deficiențe cu privire la standardele armonizate prevăzute la art. 12 alin. (1), care conferă prezumția de conformitate.
  (4) Măsurile prevăzute la alin. (1) sunt considerate justificate în cazul în care niciun stat membru și nici Comisia Europeană nu au ridicat obiecții, în termen de trei luni, cu privire la măsurile respective luate.(5) În cazul în care Comisia Europeană adoptă un act prin care stabilește că măsura ori măsurile provizorii nu sunt justificate, autoritățile de supraveghere și control al pieței retrag măsurile dispuse.(6) În situația în care măsurile sunt considerate justificate, autoritățile de supraveghere și control al pieței dispun ca măsurile prevăzute la alin. (1) să fie aplicate cu caracter permanent.


  Articolul 40

  Fără a exclude măsurile dispuse conform art. 35-39, ANCOM sau ANPC poate solicita operatorului economic relevant aducerea aparatului în conformitate, în termen de maximum 15 zile calendaristice, în cazul în care se constată următoarele:
  a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a art. 15 din prezenta hotărâre;
  b) nu a fost aplicat marcajul CE;
  c) nu a fost întocmită declarația UE de conformitate;
  d) declarația UE de conformitate nu a fost întocmită corect;
  e) documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;
  f) informațiile menționate la art. 6 lit. h) sau la art. 8 pct. 5 lipsesc, sunt false sau incomplete;
  g) nu sunt îndeplinite orice alte cerințe administrative prevăzute la art. 6 sau la art. 8, după caz.


  Articolul 41
  (1) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, personalul împuternicit al ANCOM sau ANPC, după caz, are dreptul să solicite operatorilor economici sau utilizatorului final orice informații sau documente necesare în vederea exercitării atribuțiilor legate de supravegherea și controlul pieței.
  (la 08-08-2019, Alineatul (1) din Articolul 41 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația să pună informațiile la dispoziția ANCOM sau ANPC, după caz, în termenul și condițiile indicate de acestea.


  Articolul 42

  Personalul ANCOM sau ANPC, după caz, poate decide aplicarea de sigilii asupra aparatelor sau loturilor de aparate asupra cărora au fost dispuse măsuri în temeiul prezentei hotărâri.


  Capitolul VI Sancțiuni

  Articolul 43
  (1) Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, următoarele fapte:1. fapta producătorului sau importatorului de a introduce pe piață aparate fără ca acestea să respecte cerințele esențiale stabilite în anexa nr. 1;2. neîntocmirea de către producător a documentației tehnice menționate în anexa nr. 2 sau în anexa nr. 3, conform art. 6 lit. b), a declarației UE de conformitate ori neaplicarea marcajului CE, conform art. 6 lit. c), respectiv neîntocmirea de către reprezentantul autorizat a declarației UE de conformitate ori neaplicarea marcajului CE, conform mandatului primit;
  (la 08-08-2019, Punctul 2. din Alineatul (1) , Articolul 43 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  3. nerespectarea de către producător a obligației stabilite la art. 6 lit. b) privind efectuarea procedurii relevante de evaluare a conformității prevăzute la art. 13;
  (la 08-08-2019, Punctul 3. din Alineatul (1) , Articolul 43 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  4. fapta producătorului, a reprezentantului autorizat al acestuia sau a importatorului de a nu păstra documentația tehnică și/sau declarația UE de conformitate, după caz, conform art. 6 lit. d), art. 7 alin. (3) pct. 1 sau art. 8 pct. 10;5. fapta producătorului de a nu elabora proceduri ce asigură conformitatea continuă a producției în serie cu prevederile prezentei hotărâri, respectiv conform art. 6 lit. e);6. nerespectarea de către producător sau de către reprezentantului autorizat a obligației prevăzute la art. 6 lit. f);7. fapta producătorului sau a reprezentantului autorizat de a introduce pe piață aparate fără ca acestea să aibă aplicate elementele sau să fie însoțite de informațiile prevăzute la art. 6 lit. g);8. fapta producătorului sau a reprezentantului autorizat de a nu indica pe aparat numele, denumirea comercială sau marca înregistrată și adresa poștală în condițiile art. 6 lit. h);9. nerespectarea de către producător, reprezentantul autorizat sau importator a obligației de asigurare a existenței instrucțiunilor de utilizare și a informațiilor stabilite conform art. 16, în forma și condițiile stabilite potrivit art. 6 lit. i), respectiv art. 8 pct. 6;10. fapta operatorului economic de a nu lua, de îndată, orice măsură corectivă necesară pentru a aduce aparatul în conformitate ori a-l retrage sau a-l rechema, după caz, în cazul în care acesta deține indicii sau informații că un aparat pe care l-a introdus pe piață și/sau pus la dispoziție pe piață nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri, conform art. 6 lit. j) ori art. 8pct. 8, respectiv de a nu se asigura de îndeplinirea obligației stabilite conform art. 9 pct. 6, după caz;
  (la 08-08-2019, Punctul 10. din Alineatul (1) , Articolul 43 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  11. omisiunea informării ANCOM sau ANPC, după caz, potrivit art. 6 lit. k), art. 8 pct. 9 și art. 9 pct. 7, în cazul în care operatorul economic constată că aparatul introdus sau pus la dispoziție pe piață prezintă un risc;12. nerespectarea de către operatorul economic a obligației de furnizare a informațiilor și a documentației solicitate de ANCOM sau ANPC, după caz, în condițiile art. 6 lit. l), art. 7 alin. (3) pct. 2, art. 8 pct. 11 sau art. 9 pct. 8;13. refuzul operatorului economic de a coopera cu ANCOM sau ANPC, după caz, cu privire la orice acțiune întreprinsă de acestea pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele introduse pe piață sau puse la dispoziție pe piață în condițiile art. 6 lit. m), art. 7 alin. (3) pct. 3, art. 8 pct. 12 sau art. 9 pct. 9;14. nerespectarea de către importator a obligației prevăzute la art. 8 pct. 2;15. fapta importatorului de a omite verificarea stabilită în art. 8 pct. 3 privind întocmirea de către producător a documentației tehnice, a faptului că aparatul poartă marcajul CE, a faptului că aparatul este însoțit de documentele necesare ori a faptului că producătorul a respectat cerințele art. 6 lit. g) și h);16. nerespectarea de către importator a obligației de informare a producătorului și a autorităților de supraveghere și control al pieței, dacă deține indicii sau informații că un aparat nu este conform cu cerințele esențiale, în condițiile art. 8 pct. 4;
  (la 08-08-2019, Punctul 16. din Alineatul (1) , Articolul 43 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  17. fapta importatorului de a nu indica pe aparat numele, denumirea comercială sau marca înregistrată și adresa poștală în condițiile art. 8 pct. 5;18. fapta importatorului sau a distribuitorului de a periclita conformitatea aparatului cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 1 ca urmare a condițiilor de depozitare sau transport necorespunzătoare, conform art. 8 pct. 7 sau art. 9 pct. 5;19. nerespectarea de către distribuitor a obligațiilor prevăzute la art. 9 pct. 1;20. nerespectarea de către distribuitor a obligațiilor prevăzute la art. 9 pct. 2 și 3;21. fapta importatorului ori a distribuitorului de a introduce pe piață, respectiv de a pune la dispoziție pe piață un echipament în cazul în care deține indicii sau informații că acesta nu este conform cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 1, înainte de a fi adus în conformitate, potrivit obligațiilor prevăzute la art. 8 pct. 4, respectiv art. 9 pct. 4;
  (la 08-08-2019, Punctul 21. din Alineatul (1) , Articolul 43 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  22. nerespectarea de către organismul de evaluare a conformității a obligațiilor prevăzute la art. 22 alin. (2);23. nerespectarea de către organismul de evaluare a conformității a obligațiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) și (3);24. refuzul utilizatorului final de a pune la dispoziția autorităților de supraveghere și control al pieței, conform art. 41, informațiile și/sau documentele necesare verificării respectării prevederilor prezentei hotărâri;
  (la 08-08-2019, Punctul 24. din Alineatul (1) , Articolul 43 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  25. nerespectarea de către operatorii economici a obligațiilor prevăzute la art. 11, art. 40 sau art. 41;
  (la 08-08-2019, Punctul 25. din Alineatul (1) , Articolul 43 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  26. nerespectarea de către persoana sau persoanele ce au în responsabilitate o instalație fixă a obligației prevăzute la art. 17 alin. (4);27. fapta operatorului economic sau a utilizatorului final de a refuza ori de a zădărnici prelevarea aparatelor conform art. 33 alin. (2);28. fapta operatorului economic controlat de a nu lua măsurile corective stabilite conform art. 38 sau art. 39 alin. (1);
  (la 08-08-2019, Punctul 28. din Alineatul (1) , Articolul 43 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  29. fapta producătorului sau a reprezentantului său autorizat de a aplica marcajul CE cu nerespectarea dispozițiilor art. 15;30. fapta importatorului sau a distribuitorului de a introduce pe piață, respectiv de a pune la dispoziție pe piață un echipament în cazul în care marcajul CE nu respectă dispozițiile art. 15;31. fapta producătorului de a nu informa organismul notificat conform art. 6 lit. n);32. fapta utilizatorului final de a pune în funcțiune și/sau utiliza echipamente ce nu sunt conforme cu cerințele prezentei hotărâri;33. nerespectarea de către distribuitor a obligației de informare a producătorului sau a importatorului și a autorităților de supraveghere și control a pieței, dacă deține indicii sau informații că un aparat nu este conform cu cerințele esențiale, în condițiile art. 9 pct. 4;
  (la 08-08-2019, Alineatul (1) din Articolul 43 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  34. fabricarea, importul, deținerea, publicitatea, introducerea sau punerea la dispoziție pe piață, punerea în funcțiune și/sau utilizarea echipamentelor sau dispozitivelor destinate să producă perturbații electromagnetice.
  (la 08-08-2019, Alineatul (1) din Articolul 43 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează astfel:1. în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) pct. 1-3, cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;2. în cazul contravenției prevăzute la alin. (1) pct. 4, cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei;3. în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) pct. 5 și 6, cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei;4. în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) pct. 7 și 8, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;5. în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) pct. 9 și pct. 31, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;6. în cazul contravenției prevăzute la alin. (1) pct. 10, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei;7. în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) pct. 11-13, cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei;8. în cazul contravenției prevăzute la alin. (1) pct. 14, cu amendă de la 2.500 lei la 10.000 lei;9. în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) pct. 15 și 19, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;10. în cazul contravenției prevăzute la alin. (1) pct. 16, cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei;11. în cazul contravenției prevăzute la alin. (1) pct. 17, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;12. în cazul contravenției prevăzute la alin. (1) pct. 18, cu amendă de la 2.500 lei la 20.000 lei;13. în cazul contravenției prevăzute la alin. (1) pct. 20, cu amendă de la 2.500 lei la 15.000 lei;14. în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) pct. 21 și 30, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei;15. în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) pct. 22 și 23, cu amendă de la 2.500 la 10.000 lei;16. în cazul contravenției prevăzute la alin. (1) pct. 24, cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei;17. în cazul contravenției prevăzute la alin. (1) pct. 25, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;18. în cazul contravenției prevăzute la alin. (1) pct. 26 și pct. 32, cu amendă de la 500 lei la 3.500 lei;19. în cazul contravenției prevăzute la alin. (1) pct. 27, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei;20. în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) pct. 28 și 33, cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;
  (la 08-08-2019, Punctul 20. din Alineatul (2) , Articolul 43 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  21. în cazul contravenției prevăzute la alin. (1) pct. 29, cu amendă de la 7.000 lei la 50.000 lei;22. în cazul contravenției prevăzute la alin. (1) pct. 34, cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei.
  (la 08-08-2019, Alineatul (2) din Articolul 43 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )
  Notă
  Potrivit art. VIII din LEGEA nr. 109 din 24 mai 2019, publicată MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 28 mai 2019, prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) și ale art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu modificările ulterioare, în cazul sancțiunilor aplicate pentru contravențiile prevăzute la art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 26 iulie 2016, contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, jumătate din cuantumul amenzii aplicate, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.


  Articolul 44
  (1) Contravențiile prevăzute de prezenta hotărâre se constată de către personalul de control din cadrul autorităților de supraveghere și control al pieței prin procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii.(2) Sancțiunile pentru contravențiile prevăzute de prezenta hotărâre se aplică astfel:
  a) prin procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii de către personalul de specialitate din cadrul autorităților de supraveghere și control al pieței, în cazul contravențiilor prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 28 și 31;
  (la 08-08-2019, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 44 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )

  b) prin rezoluție scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, de către președintele ANCOM, în cazul contravențiilor constatate de personalul ANCOM, în situațiile prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 1-9, 12, 14, 15, 17, 20, 25-27, 29, 30, 32-34;
  (la 08-08-2019, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 44 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )

  c) prin procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii de către agentul constatator, în cazul contravențiilor constatate de personalul ANPC, în situațiile prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 1, 11-13, 21, 24, 25, 32-34, în cazul echipamentului achiziționat de consumator;
  (la 08-08-2019, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 44 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )

  d) prin procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii de către personalul împuternicit al MCSI, în situațiile prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 22 și 23.


  Articolul 45
  (1) ANCOM sau ANPC, după caz, poate dispune, prin procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, și următoarele sancțiuni complementare:
  a) interzicerea utilizării până la aducerea echipamentelor în conformitate cu cerințele esențiale, în cazul faptei prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 32;
  b) confiscarea, în cazul faptei prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 34, în condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Sancțiunile complementare prevăzute la alin. (1) se aplică de către persoanele indicate conform art. 44 alin. (2) lit. b) și c).
  (la 08-08-2019, Articolul 45 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )


  Articolul 46

  În situația aplicării unora dintre sancțiunile prevăzute de prezenta hotărâre, ANCOM și ANPC se informează reciproc în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii.


  Articolul 47

  Contravențiilor prevăzute de prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 48

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 49

  Echipamentele introduse pe piață anterior datei de intrare în vigoare a prezentei hotărâri, ce respectă cerințele esențiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 57/2015 privind compatibilitatea electromagnetică, pot fi puse la dispoziție pe piață și/sau în funcțiune.


  Articolul 50
  (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 57/2015 privind compatibilitatea electromagnetică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 16 februarie 2015, se abrogă.(3) Ori de câte ori în alt act normativ anterior se face trimitere la actul normativ abrogat la alin. (2), trimiterea se va considera a fi făcută la dispozițiile corespunzătoare din prezenta hotărâre.

  Prezenta hotărâre transpune Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 96 din 29 martie 2014.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională,
  Marius-Raul Bostan
  Viceprim-ministru, ministrul economiei,
  comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu

  București, 6 iulie 2016.
  Nr. 487.

  Anexa nr. 1

  CERINȚE ESENȚIALE
  1. Cerințe generale
  Echipamentele sunt proiectate și fabricate ținându-se seama de stadiul de dezvoltare tehnică, astfel încât să se asigure că:
  a) perturbațiile electromagnetice generate nu depășesc nivelul peste care echipamentele radio, echipamentele de comunicații electronice sau alte echipamente nu pot să funcționeze conform destinației;
  b) au un nivel de imunitate la perturbații electromagnetice previzibil pentru utilizare conform destinației, care le permite să funcționeze fără o degradare inacceptabilă a utilizării conform destinației.
  2. Cerințe specifice pentru instalații fixe - instalarea și utilizarea conform destinației a componentelor
  Pentru a satisface cerințele generale prevăzute la pct. 1, o instalație fixă se montează conform bunelor practici de inginerie și cu respectarea informațiilor privind utilizarea conform destinației a componentelor sale.


  Anexa nr. 2

  MODULUL A: CONTROLUL INTERN AL PRODUCȚIEI
  1. Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2-5 din prezenta anexă, asigură și declară, pe propria răspundere, că aparatul în cauză satisface cerințele aplicabile prevăzute în prezenta hotărâre.2. Evaluarea compatibilității electromagnetice
  Producătorul efectuează o evaluare a compatibilității electromagnetice a aparatelor pe baza fenomenelor relevante, în vederea îndeplinirii cerințelor generale prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
  Evaluarea compatibilității electromagnetice ține seama de toate condițiile normale de funcționare conform destinației. În cazul în care un aparat poate avea diferite configurații, evaluarea compatibilității electromagnetice confirmă dacă acest aparat îndeplinește cerințele generale prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre în toate configurațiile posibile pe care producătorul le identifică ca fiind reprezentative pentru utilizarea sa conform destinației.
  3. Documentația tehnică
  Producătorul întocmește documentația tehnică. Documentația tehnică permite evaluarea conformității aparatului cu cerințele relevante și include o analiză și o evaluare adecvată a riscurilor.
  Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și include, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea aparatului.
  Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:
  a) o descriere generală a aparatului;
  b) desenele de proiectare și de fabricare, precum și schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor și altele asemenea;
  c) descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea respectivelor desene și scheme, precum și a funcționării aparatului;
  d) o listă a standardelor armonizate, prevăzute la art. 12 alin. (1) din hotărâre, aplicate integral sau parțial, ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care standardele armonizate respective nu au fost aplicate, descrieri ale soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale din prezenta hotărâre, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul în care standardele armonizate, prevăzute la art. 12 alin. (1) din hotărâre, au fost aplicate parțial, documentația tehnică menționează părțile respective care au fost aplicate;
  e) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate și altele asemenea;
  f) rapoartele de încercări.
  4. Fabricația/Fabricarea
  Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație/fabricare și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea aparatelor fabricate cu documentația tehnică menționată la pct. 3 din prezenta anexă și cu cerințele generale prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
  5. Marcajul CE și declarația UE de conformitate5.1. Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare aparat care respectă cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.5.2. Producătorul întocmește, în scris, o declarație UE de conformitate pentru fiecare model de aparat și o păstrează împreună cu documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale timp de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului. Declarația UE de conformitate identifică aparatul pentru care a fost întocmită.
  O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere.
  6. Reprezentantul autorizat
  Obligațiile producătorului stabilite la pct. 5 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.


  Anexa nr. 3

  Partea A
  Modulul B - Examinarea UE de tip
  1. Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unui aparat și verifică și atestă dacă proiectul tehnic al aparatului îndeplinește cerințele generale prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.2. Examinarea UE de tip se efectuează prin evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al aparatului prin examinarea documentației tehnice și a documentelor prevăzute la pct. 3, fără examinarea vreunui eșantion (tip de proiect). Examinarea poate fi limitată la unele aspecte ale cerințelor esențiale, astfel cum se specifică de către producător sau de către reprezentantul său autorizat.3. Producătorul depune o cerere pentru examinarea UE de tip la un singur organism notificat, la alegerea sa.
  Cererea precizează aspectele cerințelor esențiale pentru care se solicită examinarea respectivă și cuprinde următoarele:
  a) numele și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, numele și adresa acestuia din urmă;
  b) o declarație scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată niciunui alt organism notificat;
  c) documentația tehnică;
  Documentația tehnică permite evaluarea conformității aparatului cu cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri și include o analiză și o evaluare adecvată a riscurilor. Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și cuprinde, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea aparatului. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:(i) o descriere generală a aparatului;(ii) desenele de proiectare și de fabricare, precum și schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor și altele asemenea;(iii) descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea acelor desene și scheme, precum și a funcționării aparatului;(iv) o listă a standardelor armonizate, prevăzute la art. 12 alin. (1) din hotărâre, aplicate integral sau parțial, ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care standardele armonizate respective nu au fost aplicate, descrieri ale soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale din prezenta hotărâre, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul în care standardele armonizate, prevăzute la art. 12 alin. (1) din hotărâre, au fost aplicate parțial, documentația tehnică menționează părțile respective care au fost aplicate;(v) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate și altele asemenea;(vi) rapoartele de încercări.
  4. Organismul notificat examinează documentația tehnică pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al aparatului în legătură cu aspectele cerințelor esențiale pentru care se solicită examinarea.5. Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care evidențiază activitățile întreprinse, conform pct. 4, precum și rezultatele acestora. Separat de obligațiile sale față de autoritățile de notificare, organismul notificat nu divulgă conținutul acestui raport, în întregime sau parțial. Divulgarea raportului se poate realiza doar cu acordul producătorului.6. Atunci când tipul îndeplinește cerințele prezentei hotărâri care se aplică aparatului în cauză, organismul notificat îi eliberează producătorului un certificat de examinare UE de tip. Acest certificat cuprinde denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării, aspectele cerințelor esențiale legate de examinare, condițiile, în cazul în care există, pentru valabilitatea sa și datele necesare pentru identificarea tipului aprobat. Certificatul de examinare UE de tip poate avea atașate una sau mai multe anexe.
  Certificatul de examinare UE de tip și anexele sale conțin toate informațiile relevante care permit evaluarea conformității aparatelor fabricate cu tipul examinat și care permit controlul în utilizare.
  În cazul în care tipul nu satisface cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE de tip și informează solicitantul în consecință, motivându-și refuzul în mod detaliat.
  7. Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei, general recunoscut, care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații suplimentare. În acest caz, organismul notificat informează în consecință producătorul.
  Producătorul informează organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip cu privire la toate modificările tipului aprobat care pot afecta conformitatea aparatului cu cerințele esențiale din prezenta hotărâre sau cu condițiile de valabilitate ale certificatului respectiv. Astfel de modificări necesită aprobarea suplimentară sub forma unei completări a certificatului inițial de examinare UE de tip.
  8. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de tip și/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras și pune la dispoziția autorității de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate și/sau a oricăror completări la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.
  Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip și/sau orice completări la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, în legătură cu astfel de certificate și/sau completări la acestea pe care le-a emis.
  Organismul notificat păstrează un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor și completărilor acestuia, precum și dosarul tehnic, incluzând documentația depusă de producător, până la expirarea valabilității certificatului respectiv.
  Organismul notificat oferă, la cererea Comisiei Europene, a statelor membre și a altor organisme notificate, o copie a certificatelor de examinare UE de tip și/sau a completărilor acestora. De asemenea, organismul notificat oferă, la cererea Comisiei Europene și a statelor membre, o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de acesta. De asemenea, organismul notificat poate primi, la cerere, o copie a acestor documente.
  9. Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor și al completărilor acestuia, împreună cu documentația tehnică, timp de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului.10. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menționată la pct. 3 și poate îndeplini obligațiile menționate la pct. 7 și 9, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.
  Partea B
  Modulul C - Conformitate cu tipul bazată pe controlul intern al producției
  1. Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2 și 3 din prezentul modul și asigură și declară că aparatele în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și îndeplinesc cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. Fabricația
  Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea aparatelor fabricate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.
  3. Marcajul CE și declarația UE de conformitate3.1. Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare aparat care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și care respectă cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.3.2. Producătorul întocmește, în scris, o declarație UE de conformitate pentru fiecare model de aparat și o păstrează la dispoziția autorităților naționale timp de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului. Declarația UE de conformitate identifică modelul de aparat pentru care a fost întocmită.
  O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere.
  4. Reprezentantul autorizat
  Obligațiile producătorului stabilite la pct. 3 din prezentul modul pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.


  Anexa nr. 4

  Declarația UE de conformitate nr. (YYYY)*1)
  Notă
  *1) Atribuirea unui număr la declarația UE de conformitate este opțională pentru producător.
  1. Modelul aparatului/Produsul (produs, tip, lot sau număr de serie): ...2. Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat: ...3. Prezenta declarație de conformitate este emisă pe propria răspundere a producătorului.4. Obiectul declarației (identificarea aparatului permițând trasabilitatea; poate include o imagine color, suficient de clară pentru a permite, dacă acest lucru este necesar, identificarea aparatului): ...........5. Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii Europene: ........... .6. Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite, datate, sau trimiteri la alte specificații tehnice, datate, în legătură cu care se declară conformitatea: ...........7. După caz, organismul notificat ........... (denumire, număr) a efectuat ........... (descrierea intervenției) și a emis certificatul: ........... .8. Informații suplimentare: ...
  Semnat pentru și în numele: ........... locul și data emiterii: ........... numele, funcția, semnătura: ...........

  ------